Referat bestyrelsesmøde den 11 juni Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts"

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt Jacobsen, Tine Ørum Secher, Kim Kjærgaard. Fraværende: Birgitte Svenningsen, Bodil Primsø, Asbjørn de Place Jørgensen. Niels Christian Sidenius bød velkommen og bestyrelsesmedlemmerne blev præsenteret. Ad 1 Godkendelse af dagsorden Ny dagsorden blev omdelt. Der er tilføjet to punkter om optagelse af lån samt om konstituering. Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Ad 1a Konstituering Niels Christian Sidenius blev enstemmigt valgt som formand og Jørgen Lang som næstformand. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Der er ikke indkommet bemærkninger til det udsendte referat. Referatet blev godkendt og underskrevet. Ad 3 Fastlæggelse af udbud af studieretninger og valgfag i skoleåret Tine Ørum Secher fremlagde forslag til studieretningsudbud og valgfag. Forslaget har været behandlet i skolens uddannelsesudvalg. Der er i store træk tale om en videreførelse af udbud fra de seneste år. Vi mener at have fundet et udbud, som rammer ansøgerne. Skolen foreslår dog, at musikstudieretningen justeres ind efter naboskolernes. Derfor foreslår vi at samfundsfag B erstattes med matematik B. Studieretningen med kinesisk har meget få ansøgere, hvorfor man nok burde opgive denne. Anne Lund spurgte om udgifterne ved at udbyde kinesisk i en studieretning. Lone Sandholdt Jacobsen svarede, at det reelt ikke har økonomiske konsekvenser. Konsekvensen er primært, at man må skuffe nogle elever. Jørgen Lang mener, at vi bør garantere Fysik A i en studieretning. Hvad angår kinesisk bør vi styrke kommunikationen i forhold til faget som valgfag.

2 Jette Bjørn Hansen mente, at studieretningsudbuddet nødigt skulle give anledning til negative fortællinger á la det kan man aldrig få på Viby. Lone Sandholdt Jacobsen nævnte, at fokus på studieretningerne i elevernes bevidsthed er så stor, at et fag let kan forsvinde ud af bevidstheden, hvis det ikke optræder i en studieretning. Anne Lund hældede mest til at fastholde kinesisk i en studieretning, hvis ledelsen vurderer, at det er det rigtige. Jørgen Lang foreslog, at man i sin kommunikation skulle styrke budskabet, at hvis et fag ikke bliver oprettet som del af en studieretning, kan man få det som valgfag. Det, foreslog Jette Bjørn Hansen, blev kommunikeret tydeligt på hjemmesiden. Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at det også taler for at fastholde kinesisk i en studieretning, at skolen indgår i et forsøg med kinesisk på grundskoleområdet. Hvad angår udbud af valgfag, har skolen lagt stor vægt på, at alle væsentlige kompetencegivende fag bliver udbudt. Bestyrelsen diskuterede kort fransks situation i gymnasiet. Bestyrelsen godkendte forslaget til udbud og valgfag. Man var i forhold til eventuelle ændringer enige om at vente et år. Ad 4 Godkendelse af årsrapport vedrørende kvalitetspolitikken Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om årsrapporten. Rapporten indeholder såvel en status over det forgangne som handleplaner for næste år. Lone Sandholdt gennemgik den realiserede indsats i arbejdet med skolens tre pejlemærker: Talent, eksternt samarbejde og globalisering, samt nævnte handleplanerne for områderne næste skoleår. Jørgen Lang nævnte, at man på et tidspunkt naturligt burde drøfte skolens pejlemærker. Skal de justeres, og/eller skal der nye til? Lone Sandholdt Jacobsen fremhævede skolens overvejelser om yderligere at styrke kommunikationen i forhold til skolens idrætsprofil. Inden for eksterne samarbejder er der i særlig grad fokus på innovationsbegrebet. Skolen vil således næste år indgå i et forskningsprojekt med blandt andet Aarhus Universitet, og i den daglige undervisning er innovationsforløb blevet forankret i almen studieforberedelse. Innovation som fag vil også indgå i det ny Hf. Vi samarbejder fortsat med England, Tyskland og Kina. Derudover har vi udvidet vores talentrejser med en tur til USA. I forbindelse med genbesøg overvejer skolen, om disse kan arrangeres sammenfaldende, så man kan lave en international uge på skolen.

3 Jørgen Lang advarede mod at etablere alt for mange partnerskabsaftaler med skoler i udlandet. På bygningsområdet har vi været nødt til at udbedre lærerværelsesbygningen. Pigetoiletter vil være renoverede og færdige efter sommerferien. Skolen har justeret sine bestræbelser på at fastholde elever. Der afholdes nu et møde med klasselæreren, studievejlederen og en uddannelsesleder om hver klasse og enkeltelever flere gange i løbet af skoleåret. Studievejledningen er fysisk blevet tilknyttet administrationen for at styrke samarbejdet om eleverne. På arbejdsmiljøområdet er der blevet brugt meget tid på OK13. Netop nu afsluttes året med MUSsamtaler. Samtalerne er en evaluering af skoleåret og en drøftelse af undervisning og skoleopgaver for det kommende skoleår. Anne Lund spurgte, hvordan man sikrede gennemsigtigheden i opgavefordelingen over for lærerne. Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at alle opgaver offentliggøres, så lærerne kan se den samlede fordeling. Det tager dog tid at tænke i et nyt paradigme. Niels Christian Sidenius nævnte, at bestyrelsen tidligere har drøftet sin rolle i forhold til OK13. Den daglige håndtering er ledelsens opgave. Lone Sandholdt Jacobsen nævnte, at ledelsen i forhold til næste års MUS-samtaler med lærerne planlægger at overvære undervisning som en optakt. Skolen vil næste år have stor fokus på skriftlighed, herunder evalueringsstrategier. Lone Sandholdt Jacobsen nævnte afslutningsvist, at skolen planlægger en personaletur i foråret 2015, formodentlig til Madrid. Jørgen Lang udtrykte, at det af mange grunde er en rigtig god idé at tage på en sådan tur. I sin sammenfatning af drøftelsen af årsrapporten udtrykte Niels Christian Sidenius den gode sammenhæng mellem skolens undersøgelser og handleplaner. Bestyrelsen godkendte årsplanen. Ad 5 Godkendelse af bygningsinvesteringer Kim Kjærgaard redegjorde for status på bygningsområdet.

4 Han henviste til bilaget, som gennemgår de fire bygningsområder, som endnu ikke er blevet renoveret. Det drejer sig om: Samlingssal, vandrehal, gymnastiksale og atriumgårde. Skolen har i dag langt over 700 elever. Faciliteterne for eleverne uden for undervisningslokalerne er hverken tidssvarende eller store nok. Samlingssalen har egentlig tilstrækkeligt med kvadratmeter, men med dens nuværende udformning bruges kun en mindre del af salen som opholdsareal. Ledelsen ønsker derfor at igangsætte en ombygning og renovering af samlingssalen, så den bliver et rum, som både kan fungere som samlingssal for skolens skiftende aktiviteter og som et godt og spændende opholdsareal for eleverne. I tilknytning hertil foreslår ledelsen også en renovering og nyindretning af vandrehallen (dog først til realisering sommerferien 2015). Til finasiering af projektet indstiller ledelsen, at skolen optager et fastforrentet lån på syv millioner kroner. Hvad angår en renovering af skolens gymnastiksale, indstiller ledelsen, at man forelægger et konkret forslag for bestyrelsen i løbet af efteråret 2014 Bestyrelsen drøftede efterfølgende byggeindstillingerne. Jørgen Lang forslog, at skolen i forbindelse med forslag til renovering eller ombygning af gymnastiksalene inddrog opførelsen af en hal som et alternativ. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. Hvad angår ombygningen af samlingssalen, fokuserede bestyrelsen først og fremmest på to spørgsmål: At samlingssalen efter en ombygning skulle kunne opfylde behovene i forbindelse med de typer af arrangementer skolen, gennemfører i løbet af et år, samt at skolens lærere var med i processen. Lone Sandholdt Jacobsen udtrykte, at det fremlagte forslag til ombygning efter hendes opfattelse fint kunne rumme de forskellige typer af arrangementer. Måske ikke i en form, som vi hidtil har haft, men på nye alternative måder. Kristine Rasmussen nævnte i relation til inddragelse af lærerne, at en arbejdsgruppe bestående af ti lærere, som alle ofte benytter samlingssalen i forskellige sammenhænge, ser det fremlagte projektforslag som rigtigt, men at den konkrete udformning i forhold til farver og indretning med møbler osv. nok skal drøftes noget mere. Anne Lund mente, at man i første omgang skal fokusere på funktionaliteten. Det er væsentligt at skolen af eleverne opleves som et rart sted at være. Det er dog også vigtigt, at mange elevgrupper og lærergrupper får mulighed for at sætte deres fingeraftryk på udsmykningen af rummet.

5 Ambitionen må være, at samlingssalen efter ombygning bliver så godt et sted at være, at man alene af den grund har lyst til at opholde sig på skolen. Bestyrelsen tilsluttede sig, at skolen igangsætter det udarbejdede projekt for samlingssalen. Bestyrelsen bemyndigede Niels Christian Sidenius og Lone Sandholdt Jacobsen til at optage et fastforrentet kreditforeningslån på syv millioner kroner. Ad 5 a Bemyndigelse til at optage lån Niels Chr. Sidenius redegjorde for baggrunden for punktet. Bestyrelsen bemyndigede Niels Christian Sidenius og Lone Sandholdt Jacobsen til at foretage en omlægning af skolens eksisterende fastforrentede lån i henhold til det fremlagte lånetilbud fra LR Kredit af af 14. marts Ad 6 Orientering a) Kvartalsrapport for 1 kvartal 2014 Bestyrelsen drøftede kvartalsrapporten, som man tog til efterretning. b) Aktivitetstal Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at stigningen i antal lærerårsværk og TAP årsværk fra marts til juni skyldes barsler og tilknyttet vikardækning. c) Initiativer i forhold til Hf Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik skolens planer for det ny Hf på skolen. Bestyrelsen tilsluttede sig planerne. Ad 7 Meddelelser Der var ingen meddelelser 8 Eventuelt Der var intet under eventuelt

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere