INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15 18:45 a. Individuel råderet finansiering og barrierer (B) * b. Praksis for lån af egne midler til fx køkken- og badeværelsesarbejder (B) * c. Økonomisk orientering 3. kvartal (O) * d. Opgørelse over fusionsøkonomi (O) * e. Opfølgning på repræsentantskabsmøde om hjemfaldsklausuler den 3. oktober (O) * f. Opfølgning på bestyrelsesseminar den september (B) * g. Opfølgning på rundtur til udkantsafdelinger den 2. november (D) 2. Afdelinger kl. 18:45 19:15 a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * b. Fleksibel udlejning afdeling 31 Rydevænget (B) * c. Regnskab 2012 og budget 2014 for afdeling 72 Rønnevangen (O) * 3. Administration kl. 19:15 19:45 a. Orientering fra administrationen (O) * b. Udbud af forsikringer (O) * c. Status på boligsociale helhedsplaner (O) * d. Tidsplan og evt. byggeudvalg vedr. renovering af afdeling 23 Nydamsparken (B) * e. Fortrinsret til handicapegnede boliger (B) * 4. Mødeevaluering kl. 19:45 19:50 5. Kommende møder kl. 19:50 20:00 a. Emner til næste møde, der holdes den 5. december 2013 (B) b. Mødeplan 2014 (B) * 6. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2 Barrierer for beboerne i forhold til at bruge råderetten. 1. Er det den enkeltes økonomiske muligheder der forhindre igangsættelsen af arbejderne? Beboersammensætningen i almene boliger sætter generelt en begrænsning på, hvad den enkelte beboer økonomisk formår. Det er dog mere manglende kendskab til mulighederne som hindrer igangsættelse af arbejderne. I praksis foretages der næsten intet fra de almene boligorganisationer, som kan udbrede kendskabet til råderetten. Meget få organisationer har råderetten som en del af deres image og aktivt formidler kendskabet. Boligkontoret Århus har valgt, at overlade opgaven om formidling og oplysning til afdelingerne og det af repræsentantskabet nedsatte udvalg. Desværre opleves der meget lidt opbakning til udvalgets arbejde. Udvalget kan dog konstatere, at interessen hos beboerne generelt er stor. 2. Forhindrer vores ansatte af råderetsarbejder bliver igangsat? Man kan ikke finde eksempler på, at ansatte har forhindret råderetsarbejde, men kun meget få ansatte tilskynder og støtter op om råderetsarbejder. Den manglende støtte og tilskyndelse gør, at flere afdelingsbestyrelser reelt ikke arbejder med råderetten. 3. Obstruerer afdelingsbestyrelsernes beslutninger arbejderne? Beslutningskompetencen for råderetten ligger hos afdelingsmødet og der er lovgivning på området, så afdelingsbestyrelsen beslutninger på området burde ikke kunne obstruerer igangsættelse af arbejder under råderetten. Men da afdelingsbestyrelserne kun begrænset bliver opfordret og tilskyndet til, at arbejde med råderetten, så bliver mulighederne ikke fremlagt for afdelingsmødet til beslutning. Konkret er der i BKÅ afdelingsbestyrelser, som er mere eller mindre modstander af råderetten. Dette er dog ikke generelt i BKÅ, da enkelte afdelingsbestyrelser, selv kan se fordelene i råderetten og derfor arbejder konkret med området.

3 4. Er der særlige kendetegn ved de afdelinger som bruger råderetten? Der er ikke særlige bygningsmæssige kendetegn for de afdelinger som benytter råderetten. Fælles for afdelingerne er kendskab, viljen, ønsket og evnen til at gøre det muligt for beboerne, at benytte råderetten. 5. Er der andre ting, vi som bestyrelse skal orienteres om som ikke allerede fremgår af det skrevne? Overordnet mener udvalget, at BKÅ burde opsætte en strategi/politik om, at vi bygger og udlejer gode individuelle præget almene boliger. Udvalget mener, at Boligkontoret Århus burde bruge råderetten aktiv i branding af organisationen og satse på, at muligheden for individuel indretning af beboernes boliger bliver en del af BKÅ s image. Reelt kunne dette ske ved beslutning af en politik, som indebærer mere fokus, oplysning og uddannelse ang. råderetten. Konkret kunne en gennemgang af alle LP-planer for mulig brug af råderetten, give en dialog med afdelingerne på linje med beslutningen, om strategien for vedligeholdelse, som blev vedtaget i maj måned. Erfaringer fra andre organisationer viser, at hvis man vil have implementeret råderetten i afdelingerne skal det primære initiativ ske via administrationen.

4

5

6

7

8

9 Finansiering af fri individuel råderet Indledning: Råderetsudvalget har udarbejdet dette forslag til procedure for brug i de afdelinger, som har godkendt den frie råderet. Forslaget er udarbejdet for at give alle beboer i BKÅ samme mulighed for finansiering af den frie råderet. Forslaget er endvidere udarbejdet i samråd med udvalgets kontaktperson i administrationen. Den godkendte procedure vil blive præsenteret for afd.best. ved 4 fælles råderetsmøder i maj måned, sammen med beslutningsforslag om den frie råderet til brug på afd.møderne i september : Egen finansiering Beboeren betaler selv den fulde investering, og har ret til godtgørelse 2: Lån af egne afdelingsmidler Beboeren kan låne af afdelingens midler, hvis afdelingsmødet har truffet beslutning om dette. 3: Lån i bank eller kreditforening En gruppe beboere kan via afdelingen låne midler til investering i råderetten. Lånebeløbet skal have en vis størrelse for at låneoptagning i bank eller kreditforening er rentabel. Denne låneform anbefales erstattet af punkt 4. 4: lån i disp. Fonden/arbejdskapitalen Beboeren/afdelingen kan låne i disp.fond til investering i råderetten Evt. fastsættes max. Lånebeløb af disp. Fondens samlede størrelse. 5: maksimale lånebeløb pr. m2. Der fastsættes en maksimal lejestigning pr. m2, til brug for lån i egne midler og disp. fonden til rådetsarbejder. Herudover fastsættes en maksimal husleje pr. m2, for at imødekomme udlejningsproblemer. Den maksimale husleje pr. m2 skal fastsættes under hensynstagen til langtidsplanen. I vejledningen til beboerne fastsættes lejestigning pr. boligtype. Rente: Rente på lån i afdelingens egne midler og disp.fonden/arbejdskapital Rente beregnes som diskontoen + 3 %, minimum 6 %. Ovenstående renteberegning giver både et godt tilbud til beboeren og samtidig kan denne renteberegning bidrage til et økonomisk råderum for afdelingen til fremtidig opdateringer og råderetsarbejder (Denne renteberegning benyttes i Boligkontoret DK)

10 NOTAT TIL PKT 1.k Finansiering af fri individuel råderet DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Råderetsudvalget/MH PROBLEMSTILLING Råderetsudvalget har udarbejdet dette forslag til procedure for brug i de afdelinger, som har godkendt den frie råderet. Forslaget er udarbejdet for at give alle beboer i BKÅ samme mulighed for finansiering af den frie råderet. Den godkendte procedure vil blive præsenteret for afd.best. ved 4 fælles råderetsmøder i maj måned, sammen med beslutningsforslag om den frie råderet til brug på afd.møderne i september : Egen finansiering Beboeren betaler selv den fulde investering, og har ret til godtgørelse 2: Lån af egne afdelingsmidler Beboeren kan låne af afdelingens midler, hvis afdelingsmødet har truffet beslutning om dette. 3: Lån i bank eller kreditforening En gruppe beboere kan via afdelingen låne midler til investering i råderetten. Lånebeløbet skal have en vis størrelse for at låneoptagning i bank eller kreditforening er rentabel. Denne låneform anbefales erstattet af punkt 4. 4: lån i disp. Fonden/arbejdskapitalen Beboeren/afdelingen kan låne i disp.fond til investering i råderetten Evt. fastsættes max. Lånebeløb af disp. Fondens samlede størrelse. 5: maksimale lånebeløb pr. m2. Der fastsættes en maksimal lejestigning pr. m2, til brug for lån i egne midler og disp. fonden til rådetsarbejder. Herudover fastsættes en maksimal husleje pr. m2, for at imødekomme udlejningsproblemer. Den maksimale husleje pr. m2 skal fastsættes under hensynstagen til langtidsplanen. I vejledningen til beboerne fastsættes lejestigning pr. boligtype. Rente: Rente på lån i afdelingens egne midler og disp.fonden/arbejdskapital Rente beregnes som diskontoen + 3 %, minimum 6 %. Ovenstående renteberegning giver både et godt tilbud til beboeren og samtidig kan denne renteberegning bidrage til et økonomisk råderum for afdelingen til fremtidig opdateringer og råderetsarbejder (Denne renteberegning benyttes i Boligkontoret DK)

11 BEMÆRKNINGER FRA ADMINISTRATIONEN I forhold til nugældende praksis, er der alene ændring på to punkter: Dels pkt. 4, der giver adgang til lån i dispositionsfonden (eller arbejdskapitalen, se dog nedenfor) til råderetsarbejder, dels formuleringen om forrentning af lån til råderetsarbejder. Oplægget til forrentningspolitik er ikke lovligt, da det strider mod driftsbekendtgørelsens 50, stk. 2 og 3. Overordnet fraråder administrationen yderligere lån i dispositionsfonden, da vi faretruende nærmer os grænsen for opkrævning af bidrag, som særligt aktualiseres af Folketingets vedtagelse af lovforslag L 114 C, se under Orientering fra administrationen. En yderligere adgang til udlån vil i sidste ende kunne skade boligorganisationens økonomi, jf. driftsbekendtgørelsens 42. Der er fastsat max. udlån af afdelingens egne midler i næsten alle afdelinger uanset om de har vedtaget finansieret råderet eller ej. Der er også fastsat en maksimal lejeforhøjelse pr. m 2, men ikke et total lejemaksimum. Det hensyn underbygges yderligere af, at der tilsyneladende ikke er foretaget nogen undersøgelser af, om det overhovedet er finansieringen, der er barrieren for at benytte råderet. Der er kun få lejere der har henvendt sig i afdelinger uden finansieret råderet. Skulle bestyrelsen alligevel beslutte at give adgang til optagelse af lån, indstilles det, at der alene lånes af dispositionsfonden, da det ikke er formålet med arbejdskapitalen, og da pengestrømmene til og fra arbejdskapitalen er helt anderledes begrænsede end dispositionsfonden. Hvis der ydes lån vil det gøre det stort set umuligt at yde yderligere tilskud fra dispositionsfonden med mindre vi opkræver bidrag fra afdelingerne. Det betyder en lejeforhøjelse. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om de to punkter, der lægger op til at ændrer praksis vedr. finansiering af individuelle råderetsarbejder. 2/2

12 NOTAT TIL PKT 1.b Praksis for lån i egne midler til fx køkken- og badeværelsesarbejder DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Mange afdelinger giver beboerne mulighed for at låne i afdelingens egne midler til råderetsarbejder som fx udskiftning af køkken eller badeværelse. Det er dog væsentligt, at der kun kan gives et lån til hver form for arbejde ad gangen. Dvs. at er der allerede ydet et køkkenlån af egne midler til et lejemål, kan der kun ydes et nyt, når det foregående er betalt ud, enten fordi det udløber eller fordi lejeren betaler restgælden i utide. Ønsker lejeren at udskifte et køkken fx 10 år efter, der er optaget et 15-årligt lån til en køkkenudskiftning, må vedkommende således enten først betale restgælden eller finansiere det nye køkken ad andre veje end ved lån i egne midler. Uden en sådan begrænsning vil man kunne opleve, at der i et givet lejemål fx opkræves på to køkkenrenoveringer på samme huslejeopkrævning. Ja, man vil endda kunne forestille sig, at en ny lejer flytter ind og betaler videre for to køkkenrenoveringer, selv om vedkommende kun har glæde af ét køkken. Det er normalvis ikke muligt at låne til både køkken og bad, da den samlede lejeforhøjelse vil overstige den maksimale lejeforhøjelse for lån af egne midler. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der kun kan ydes ét lån i egne midler ad gangen til hver form for arbejde i et givet lejemål.

13 NOTAT TIL PKT 1.c Budgetkontrol 1/1-30/ DATO MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Boligkontoret - budgetkontrol UDGIFTER 1/1-30/ Budget Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøder Kurser og møder bestyrelsen Repræsentation, gaver m.v Diæter og arbejdstab Kørsel bestyrelse Mødeudgifter i alt Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Juridisk assistance Forsikringer Telefon+internet Kontorholdsudgifter Tryksager Mindre nyanskaffelser Kopiservice og kopipapir

14 Service edb Porto Bankgebyrer Annoncer Kontorhusholdning Beboerblad Andre udgifter 0 0 Kontorholdsudgifter i alt Lokaleudgifter Lokaleleje Ejendomsskat El Alarm Varme Rengøring Vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser Fællesudgifter Øvrige driftsudgifter Lokaleudgifter i alt Afskrivning inventar og edb Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Afdelinger Pengeinstitutter Kreditorer Kurstab obligationer Porteføljegebyr Renter trækningsret Renteudgifter i alt /4

15 533 Udamortiseret ydelse disp. fond Udamortiseret ydelse - LBF Pligtmæssige bidrag I alt Ekstraordinære udgifter Overskud henlagt arbejdskapitalen 0 0 Udgifter i alt Indtægter 601 Administrationsbidrag Gebyrer Påkrav leje Ventelistegebyr 0 0 Antenneregnskab Øvrige Gebyrer i alt Renteindtægter Udlån afdelinger Pengeinstitutter Obligationer Kursgevinster obligationer Udbytte Trækningsret Renter i alt Udamortiseret ydelse disp.fond Udamortiseret ydelse LBF Pligtmæssige bidrag I alt /4

16 605 Byggesagshonorar nybyggeri Byggesagshonorar forb. arb Rabatter, bonus m.v Ekstraordinære indtægter 0 0 Indtægter i alt Der er medtaget obligationsrenter frem til 30/9 inkl. dem vi modtog 1/ Realiserede kurstab og gevinst ved udtrækning 1/10 er medtaget. Der var urealiseret kurstab på ikke udtrukne obligationer på kr. Afkast obl.: Nordea 0,75 %, Sydbank 0,51 %, Danske Bank 0,41 %. INDSTILLING Det indstilles budgetkontrollen tages til efterretning. 4/4

17 NOTAT TIL PKT 1.d Opgørelse over fusionsøkonomi PROBLEMSTILLING Der er afholdt udgifter på i alt ,25 kr. i forbindelse med fusionen. De fordeler sig således: Advokat ændring adkomst ,00 Ændring vaskekort Vesterbo ,25 EG DataInform konvertering ,00 HM Consult ændring lønsystem ,00 Ændring af vaskekort er finansieret via dispositionsfonden i Vesterbo pr. 31/ Udgifter til EG DataInform og HM Consult er finansieret via konto EDB-udgifter i Boligkontoret Århus i 2011 og Udgifter til advokat er finansieret via dispositionsfonden i Boligkontoret Århus i I forbindelse med fusionen var der skønnet en udgift på ,00 kr. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

18 NOTAT TIL PKT 1.e Opfølgning på repræsentantskabsmøde om hjemfaldsklausuler den 3. oktober DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Som bekendt tilsluttede repræsentantskabet på mødet den 3. oktober 2013 sig aftalen mellem BL s 5. kreds og Aarhus Kommune om frikøb af hjemfaldsklausuler. Der er indgået aftale om optagelse af de ni lån med Nykredit, der var den mest fordelagtige af de tre adspurgte udbydere, og lånene er nu kurssikrede med henblik på hjemtagning til den 1. december. Kommunen har godkendt låneoptagelsen og skal stille garanti i afdeling 28 Lindholmparken, 60 Paludan-Müllers Vej og 61 Chokoladen (100 %) samt afdeling 29 Kalmargade (90,5 %). Huslejestigning er varslet pr. 1. januar 2014 med 10,83 kr. pr. m 2 i de otte afdelinger og med 2,17 kr. pr. m 2 i afdeling 29 Kalmargade. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. evaluering af forberedelsen og afviklingen af repræsentantskabsmødet.

19 NOTAT TIL PKT 1.f Opfølgning på bestyrelsesseminar september DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Forretningsudvalget PROBLEMSTILLING Bestyrelsen holdt sit seminar den september på Sabro Kro. Samarbejde og bestyrelsens arbejdsform Du kender vores visioner, vores mission og vores måde at arbejde på. For at udfylde dem bedst muligt skal vi kunne bruge vores kompetencer på den bedste måde. Derfor bedes bestyrelsens medlemmer til bestyrelsesmødet den 7. november medbringe svar på følgende: Hvilken kompetence er din stærkeste? Hvordan bringer du den i spil i bestyrelsesarbejdet? På baggrund af disse indmeldinger, vil vi bede dig komme med oplæg til din egen efteruddannelsesplan til bestyrelsens decembermøde. Udfordringer i Boligkontoret Århus afdelinger Du har været deltager på adskillige afdelingsmøder. De fleste gik godt og som sådanne møder skal gå. Nogle enkelte viste sig at kunne kritiseres. Vi vil bede dig kort at beskrive de udfordringer du mødte på afdelingsmøderne både ift. afdelingsmøderne, afdelingernes fysiske udfordringer, udlejning, beboerdemokratiet osv. Du må meget gerne være kort og præcis i dine besvarelser. Du behøver kun at beskrive fra afdelinger, hvor der er noget at bemærke. Send svarene til Mette på senest den 21. november. På baggrund af indmeldingerne vil forretningsudvalget komme med oplæg til oversigt over udfordringer i afdelinger samt handleplan herpå.

20 INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsens medlemmer medbringer oversigt over kompetencer til bestyrelsesmødet. Det indstilles, at bestyrelsens medlemmer sender oversigt over udfordringer fra afdelingerne til Mette senest den 21. november. Det indstilles derudover, at bestyrelsen evaluerer bestyrelsesseminaret. 2/2

21 NOTAT TIL PKT 2.a Orientering vedr. afdelinger DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Administrationen PROBLEMSTILLING Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger: Afdeling 1 Pal. Müllersvej/ J. Baggesensvej Afdeling 4 Chr. Molbechsvej/ H.V. Kaalundsvej Afdeling 6 Risvang Allé/ Bethesdavej Afdeling 8 V. Bergsøesvej/ Peter Fabersvej Afdeling 9/14/18 Trøjborg Afdeling 10 Opdalsvej/Dalstien/ Sæterstien Afd Majdalen/ Tamperdalsvej 1. års eftersyn på vinduesudskiftningen er afsluttet, dog mangler nogle mangler at blive udbedret. Projektering af ny varmesystem udskiftning af 1 streng system. Forventet opstart til april Undersøgelse af muligheder for forbedring af afdelingens isoleringsforhold. Renoveringsprojekt er i gang forventer at fortsætte arbejdet gennem vinteren. Afgøres på afdelingsmøde mandag i uge 44. Der har været opstartsproblemer. Vinduesudskiftningen er opstartet. Vinduerne skiftes først på gadesiden og derefter på havesiden. Arbejdet er ca. en uge efter tidsplanen, men tømreren har mandet op til 4 mand, og mener at kunne indhente det tabte, så der opstartes til tiden på havesiden. Der skal sættes kantsten og laves fortov. Træværk på garager gennemgås og rådne dele skiftes. Projekterne afventer tidsplan fra entreprenører Ny opbygning og isolering af stuegulve hvor der manglede et gulv er nu udført og sagen kan afsluttes. Nedgravede containere igangsat.

22 Afd 13/16 Hammershusvej Afdeling 17 Kongsvang Afdeling 25 Reginehøj Afdeling 27 Frydenlund Afdeling 28 Lindholmvej 2 strengsanlæg under projektering Udskiftning af varmesystem forventes afsluttet primo december. Arbejdet har kørt problemfrit. Ros til håndværkerene og byggeledelsen samt ejendomsfunktionærerne Projekt varmehal er i gang, og næste step er udskiftning af indgangspartiet. Rensning og indregulering af ventilationssystem. Etablering af nyt haveanlæg foran blok 1 Høgevej samt etablering af nedgravede affalds beholdere i afdelingen. Der er nu tag på den nye velfærdsbygning, og tømrer arbejder på at få bygningen lukket. Når bygningen er lukket udføres alt det udvendige arbejde i terræn, så man kan færdes omkring bygningen igen. Forsøg med flytning af energi fra ventilationsafkast til kold krybekælder via varmeveksler forventet opstart primo november. Renovering af facader på sidebygninger næsten afsluttet. Etablering af adgangskontrol pågår. Renovering og oprydning i cykelrum og kældre pågår. Afdeling 29 Kalmargade Afd 30 Nørreskovvej Afd 32 Nørreskovvej Afdeling Nørreskovvej Afdeling 35 Skelagervej Køkkenudskiftningen er nu afsluttet, og der er udført mangelgennemgang i den sidste opgang og udbedring af mangler er i fuld gang. Dog mangler isoleringen af ventilationskanalerne på nogle af lofterne, på grund af forkert isolering på de første kanaler. Der er aftalt afleveringsforretning torsdag den 14. november Brand i lejlighed. Forventes færdig 1. december Beklædning af skure 1. gård færdig Der er aftalt opstartsmøde fredag den 25 oktober 2013, og byggeriet af den nye velfærdsbygning forventes opstartet i uge 44. Afslutning af arbejdet forventes at holde tidsplanen. Udskiftning af betalingssystem i vaskeri er afsluttet. 2/3

23 Afdeling 41 Virupvej Udvendig maling er afsluttet. Indvendig maling i opgange og fællesrum er i gang. Renovering af fællesrum forventes afsluttet i denne måned. Afdeling 42 Hjelmagerparken Afdeling 46 Vistoftparken Afdeling 48 Skæring Parkvej Afdeling 58 Ranunkelvej Afdeling 72 Rønnevangen Afdeling 73 Virup Skovvej Rørene til det kolde brugsvand skal skiftes som følge af for meget kobber i vandet. Handlingsplan skal sendes til kommunen. Tætning af et etages boliger efter trykprøvning pågår løbende. Der udføres 1. års eftersyn i januar 2014 og efterfølgende udbedring af mangler vedr. udskiftning af tagbelægningen og isolering af lofterne. Vi påregner at komme ind til alle beboerne. Bekæmpelse af rotter snart udført. Etablering af nyt sokkelpuds pågår. Etablering af udspyderkasser ved tagnedløb er etableret.. Alle beboerne er nu flyttet ind i boligerne og mangeludbedringen pågår. Der udføres 1. års eftersyn på boligerne i januar og efterfølgende udbedring. Beplantningen opstarter uge 44 med bøgehæk ved haverne, samt alt den beplantning der kan udføres på fællesarealerne. Arbejdet med kantsten, P- pladser og fortov er i fuld gang. Det ser ikke ud til at byggemodningen kan afsluttet i år, der er håb om at der kun kommer til at mangle slidlag på veje og stier. Slidlaget vil blive udført i foråret når varmen i luften er tilstrækkelig, der kræves 15 grader til håndudlægning af stier og fortov. Der kan også komme til at mangle en del beplantning, da der er lidt usikkerhed om hvad kommunen udfører omkring storparcellen, men dette undersøges på nuværende tidspunkt. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 3/3

24 NOTAT TIL PKT 2.b Fleksibel udlejning afdeling 31 Rydevænget PROBLEMSTILLING Boligorganisationerne i Herredsvang har indgået aftale med Aarhus Kommune om at indføre fleksibel udlejning i afdelingerne i bydelen. Den kombinerede udlejning opretholdes, men gøres inaktiv, så længe ventelisten til afdelingerne er tilstrækkelig til, at fleksibel udlejning er effektiv. Boligerne i afdeling 31 Rydevænget er på linje med de øvrige familieboliger i Herredsvang i en årrække blevet udlejet efter reglerne om kombineret udlejning. Det betyder, at boligerne ikke må udlejes til modtagere af en række overførselsindkomster. I praksis sker der det, at kommunen spørges, inden boligen tildeles, om den konkrete ansøger falder uden for personkategorien. Udover at det er en tung arbejdsgang, som forsinker genudlejning, gør det det også vanskeligt at markedsføre udlejning i afdelingen positivt, når det principielt er en negativliste over beboere, der ikke kan få bolig i afdelingen. Fleksibel udlejning er derimod både administrativt smidig og en positivliste over ansøgere, der kan komme foran i køen. Afdelingsbestyrelsen er ligeledes hørt om ordningen og havde ingen indvendinger. Derfor er det meget positivt, at vi nu kan anvende den fleksible udlejning i afdeling 31 Rydevænget i stedet. Der planlægges en fælles markedsføring af alle de fleksible udlejningsaftaler i regi af AARHUSbolig. Det vurderes en gang om året, om der er tilstrækkeligt med ansøgere på ventelisten, som er i arbejde/uddannelse eller falder ind under de øvrige kategorier i den fleksible udlejning. Der etableres i øvrigt efter kommunens ønske en ordning med kombineret udlejning for afdelingerne i Frydenlund, herunder afdeling 27 Frydenlund, som ligeledes gøres inaktiv, så længe ventelisten og den fleksible udlejning er tilstrækkelig. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender den fleksible udlejning i afdeling 31 Rydevænget samt den inaktive kombinerede udlejning i afdeling 27 Frydenlund.

25

26

27 NOTAT TIL PKT 3.a Orientering fra administrationen DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING A. Boligkontoret Århus gennemførte i 2009 et rammeudbud af ingeniørrådgivningsydelser og indgik aftale med fire virksomheder til reducerede timepriser. Det forventes inden årets udgang at gennemføre et nyt udbud. Boligkontoret Århus er ikke forpligtet til at benytte sig af de indgåede rammeaftaler, og rådgiverydelsen er da også udbudt eller indkøbt særskilt på større byggeprojekter, men rammeaftalerne kan være en praktisk og økonomisk fordel særligt på mindre renoveringssager. B. Boligkontoret Århus har i samarbejde med SPJ Rådgivning søgt Den almene forsøgspulje i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om kr. til et projekt om Benchmarking af håndværker- og renholdelsesudgifter i almene boligafdelinger. Det overordnede formål med projektet er at bidrage til boligorganisationens værditilførsel gennem optimering af styring og koordinering af eksterne og interne leverancer. Uanset om en opgave løses internt eller eksternt er benchmarking af udgifterne til renholdelse og håndværksopgaver et vigtigt værktøj til driftsoptimering som alternativ til et udbud af opgaverne. Projektet fokuserer på intern benchmarking mellem en boligorganisations afdelinger og skal udvikle metoder til at identificere standardopgaver på tværs af afdelingerne og isolere omkostningerne herpå. Projektet forventes gennemført fra marts 2014 til februar Bevilges pengene ikke, kan projektet gennemføres i en reduceret udgave. C. Som et led i processen med stadig bedre service og i forlængelse af ønsket om en fælles markedsføring af afdelinger med fleksibel udlejning, er registreringen af fortrin lagt sammen i AARHUSbolig. Tidligere har en beboer, der fx ønskede fortrin pga. beskæftigelse registrere dette hos alle de boligorganisationer, vedkommende ønskede bolig hos. Ønskede man fx en bolig i Frydenlund, skulle man således kontakte AAB, Ringgården, AlmenBo og Boligkontoret Århus og alle steder få registreret sit fortrin. Efter sammenlægningen registreret fortrinet kun én gang, og man skal således kun henvende sig til én boligorganisation. Det er en stor forenkling for den boligsøgende.

28 Ulempen er, at fremstod man før fx i afdeling 27 Frydenlund som nr. fire på ventelisten pga. fortrinet, vil man nu være rykket ned af listen, fordi der kan være kommet ansøgere fra de øvrige boligorganisationer, ligeledes med fortrin, foran i køen. Det er dog ikke nogen reel forskel, da de pågældende i forvejen blot kunne have registreret deres fortrin hos Boligkontoret Århus og ville være kommet foran i køen på denne måde. D. Boligkontoret Århus er blevet omtalt i pressen i forskellige sammenhænge siden sidste bestyrelsesmøde. 2/7

29 3/7

30 4/7

31 5/7

32 6/7

33 INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 7/7

34 NOTAT TIL PKT 3.c Status på helhedsplaner DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Alex Vejby Nielsen PROBLEMSTILLING Status på sagsbehandlingen De boligsociale helhedsplaner i Vandtårnsområdet og Frydenlund er nu sagsbehandlet i Århus Kommune og uden ændringsforslag godkendt af kommunen (hvilket er en forudsætning for, at de også kan sagsbehandles i Landsbyggefonden). Vi afventer i skrivende stund det kommunale anbefalingsbrev, som skal sendes til Landsbyggefonden sammen med helhedsplanerne. Vores sagsbehandler i Landsbyggefonden har løbende gennemlæst og kommenteret de forskellige udkast til helhedsplanerne, og hun har givet udtryk for, at vi ikke skal bekymre os om den endelige godkendelse i Landsbyggefonden, som dog først vil finde sted på et indstillingsmøde primo december. Økonomi Vi har indgået en lang række samarbejdsaftaler med primært kommunale aktører (skoler, klubområdet, Jobcenteret m.v.), hvilket betyder, at der, på vores præmisser, bliver et stort kommunalt engagement i de to helhedsplaner. I Vandtårnsområdet er den kommunale medfinansiering (timer + kontanter) således mere end dobbelt så stor som boligorganisationernes medfinansiering. I Frydenlund er den kommunale medfinansiering omkring halvanden gange så stor som boligorganisationernes medfinansiering. Til begge helhedsplaner har vi af vores sagsbehandler i Landsbyggefonden fået godkendelse til at øge det støttebeløb, vi modtager fra Landsbyggefonden, med lidt mere end kroner. Samlet set påregner vi altså at modtage mere end én million kroner ekstra i støtte fra Landsbyggefonden (i begge helhedsplaner i omegnen af kroner fordelt på fire år) set i forhold til det beløb de to områder var prækvalificeret til at modtage. Boligorganisationerne medfinansierer samlet med i omegnen af kroner til hvert område fordelt på fire år. Følgegrupperne Jeg har være glad for forløbet med beboerrepræsentanterne i følgegrupperne i de to områder. Jeg har også været glad for hovedbestyrelsens repræsentation i følgegruppe-arbejdet. Når vi efter nytår går i gang, vil vi arbejde på at engagere en større og mere bredt repræsenteret gruppe beboere til følgegrupperne. Vi har aftalt at samle de eksisterende følgegrupper igen, når de ansatte er på plads, i løbet af januar.

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 18.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. november 2014, kl. 17.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:00

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015 Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Budget Hovedforeningen

Budget Hovedforeningen Budget Hovedforeningen Antal Bruttoetage- Á leje- Antal lejelejemål areal i alt (m2) målsenhed målsenheder Lejligheder 3.915 309.145,0 1 3.915,0 Ældreboliger 48 3.216,0 1 48,0 Ungdomsboliger 161 6.064,8

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 19. september 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 26. september 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde Ekstraordinært afdelingsmøde 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Valg af dirigent og referent 18.05 Spisning 18.45 Afdelingsmøde del 1 Præsentation af aftenens panel v/ordstyrer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Silkeborg Boligselskab

Silkeborg Boligselskab Silkeborg Boligselskab Resultatopgørelse for perioden 01.07.2013-30.06.2014 Udgifter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER 501 1. Afdelinger

Læs mere

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU?

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? KLAR TIL FUSION? Gennem længere tid har hovedbestyrelserne i Beder-Malling Boligforening og AAB Odder talt om muligheden for at fusionere de to foreninger.

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51 36 2.

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51 36 2. Budget 2015 Ibrugtagningsår: 1977/78 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2015 blev

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 01.04.2009. bestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 01.04.2009. bestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 01.04.2009 X Robert Thorsen bestyrelsesformand X Olav Bertelsen næstformand X Søren Høgsberg bestyrelsesmedlem X Chris Cully bestyrelsesmedlem Lars

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Mødereferat. Kolding Kommune og Boligselskabet Kolding Emne. Styringsdialogmøde Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Kolding Kommune og Boligselskabet Kolding Emne. Styringsdialogmøde Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 26. november 2015 Sagsnr. 15/9303 Løbenr. 178269/15 Referent Ditte Pagh Sørensen Direkte telefon 79 79 16 77 E-mail dipa@kolding.dk

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5 EGBOLIG 122 0 501100 0 122 0 501200 0 122 0 502110 30.000 122 0 502120 8.000 122 0 502121 3.000 122 0 502130 5.000 122 0 502135 0 122 0 502140 0 122 0 502145 6.000 122 0 502150 0 122 0 502160 16.000 122

Læs mere

Boligselskabet Trollebo

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2010 kl. 16.00 i Rønnebækhaves fælleshus Dagsorden: 1. Bestyrelseshonorar 2. Forvaltningsrevision 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE 1. december 2011 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet afholdes tirsdag den 13. december 2011, kl. 17.15 på Brendstrupgårdsvej med følgende dagsorden: 1. Organisationsanliggender a. Branding * b. Evaluering

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat efter organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen)

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen) REFERAT Dialogmøde 2014 Boligselskabet Munkesøparken Dato: 9. september 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Dato 19. maj 2014 INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 22. maj 2014, kl. ca. 22.00 på Hotel Scandic Østergade Århus C med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Velkomst

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 side nr. 119 Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud: Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Irene Madsen Graver Vicky

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere