INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15 18:45 a. Individuel råderet finansiering og barrierer (B) * b. Praksis for lån af egne midler til fx køkken- og badeværelsesarbejder (B) * c. Økonomisk orientering 3. kvartal (O) * d. Opgørelse over fusionsøkonomi (O) * e. Opfølgning på repræsentantskabsmøde om hjemfaldsklausuler den 3. oktober (O) * f. Opfølgning på bestyrelsesseminar den september (B) * g. Opfølgning på rundtur til udkantsafdelinger den 2. november (D) 2. Afdelinger kl. 18:45 19:15 a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * b. Fleksibel udlejning afdeling 31 Rydevænget (B) * c. Regnskab 2012 og budget 2014 for afdeling 72 Rønnevangen (O) * 3. Administration kl. 19:15 19:45 a. Orientering fra administrationen (O) * b. Udbud af forsikringer (O) * c. Status på boligsociale helhedsplaner (O) * d. Tidsplan og evt. byggeudvalg vedr. renovering af afdeling 23 Nydamsparken (B) * e. Fortrinsret til handicapegnede boliger (B) * 4. Mødeevaluering kl. 19:45 19:50 5. Kommende møder kl. 19:50 20:00 a. Emner til næste møde, der holdes den 5. december 2013 (B) b. Mødeplan 2014 (B) * 6. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2 Barrierer for beboerne i forhold til at bruge råderetten. 1. Er det den enkeltes økonomiske muligheder der forhindre igangsættelsen af arbejderne? Beboersammensætningen i almene boliger sætter generelt en begrænsning på, hvad den enkelte beboer økonomisk formår. Det er dog mere manglende kendskab til mulighederne som hindrer igangsættelse af arbejderne. I praksis foretages der næsten intet fra de almene boligorganisationer, som kan udbrede kendskabet til råderetten. Meget få organisationer har råderetten som en del af deres image og aktivt formidler kendskabet. Boligkontoret Århus har valgt, at overlade opgaven om formidling og oplysning til afdelingerne og det af repræsentantskabet nedsatte udvalg. Desværre opleves der meget lidt opbakning til udvalgets arbejde. Udvalget kan dog konstatere, at interessen hos beboerne generelt er stor. 2. Forhindrer vores ansatte af råderetsarbejder bliver igangsat? Man kan ikke finde eksempler på, at ansatte har forhindret råderetsarbejde, men kun meget få ansatte tilskynder og støtter op om råderetsarbejder. Den manglende støtte og tilskyndelse gør, at flere afdelingsbestyrelser reelt ikke arbejder med råderetten. 3. Obstruerer afdelingsbestyrelsernes beslutninger arbejderne? Beslutningskompetencen for råderetten ligger hos afdelingsmødet og der er lovgivning på området, så afdelingsbestyrelsen beslutninger på området burde ikke kunne obstruerer igangsættelse af arbejder under råderetten. Men da afdelingsbestyrelserne kun begrænset bliver opfordret og tilskyndet til, at arbejde med råderetten, så bliver mulighederne ikke fremlagt for afdelingsmødet til beslutning. Konkret er der i BKÅ afdelingsbestyrelser, som er mere eller mindre modstander af råderetten. Dette er dog ikke generelt i BKÅ, da enkelte afdelingsbestyrelser, selv kan se fordelene i råderetten og derfor arbejder konkret med området.

3 4. Er der særlige kendetegn ved de afdelinger som bruger råderetten? Der er ikke særlige bygningsmæssige kendetegn for de afdelinger som benytter råderetten. Fælles for afdelingerne er kendskab, viljen, ønsket og evnen til at gøre det muligt for beboerne, at benytte råderetten. 5. Er der andre ting, vi som bestyrelse skal orienteres om som ikke allerede fremgår af det skrevne? Overordnet mener udvalget, at BKÅ burde opsætte en strategi/politik om, at vi bygger og udlejer gode individuelle præget almene boliger. Udvalget mener, at Boligkontoret Århus burde bruge råderetten aktiv i branding af organisationen og satse på, at muligheden for individuel indretning af beboernes boliger bliver en del af BKÅ s image. Reelt kunne dette ske ved beslutning af en politik, som indebærer mere fokus, oplysning og uddannelse ang. råderetten. Konkret kunne en gennemgang af alle LP-planer for mulig brug af råderetten, give en dialog med afdelingerne på linje med beslutningen, om strategien for vedligeholdelse, som blev vedtaget i maj måned. Erfaringer fra andre organisationer viser, at hvis man vil have implementeret råderetten i afdelingerne skal det primære initiativ ske via administrationen.

4

5

6

7

8

9 Finansiering af fri individuel råderet Indledning: Råderetsudvalget har udarbejdet dette forslag til procedure for brug i de afdelinger, som har godkendt den frie råderet. Forslaget er udarbejdet for at give alle beboer i BKÅ samme mulighed for finansiering af den frie råderet. Forslaget er endvidere udarbejdet i samråd med udvalgets kontaktperson i administrationen. Den godkendte procedure vil blive præsenteret for afd.best. ved 4 fælles råderetsmøder i maj måned, sammen med beslutningsforslag om den frie råderet til brug på afd.møderne i september : Egen finansiering Beboeren betaler selv den fulde investering, og har ret til godtgørelse 2: Lån af egne afdelingsmidler Beboeren kan låne af afdelingens midler, hvis afdelingsmødet har truffet beslutning om dette. 3: Lån i bank eller kreditforening En gruppe beboere kan via afdelingen låne midler til investering i råderetten. Lånebeløbet skal have en vis størrelse for at låneoptagning i bank eller kreditforening er rentabel. Denne låneform anbefales erstattet af punkt 4. 4: lån i disp. Fonden/arbejdskapitalen Beboeren/afdelingen kan låne i disp.fond til investering i råderetten Evt. fastsættes max. Lånebeløb af disp. Fondens samlede størrelse. 5: maksimale lånebeløb pr. m2. Der fastsættes en maksimal lejestigning pr. m2, til brug for lån i egne midler og disp. fonden til rådetsarbejder. Herudover fastsættes en maksimal husleje pr. m2, for at imødekomme udlejningsproblemer. Den maksimale husleje pr. m2 skal fastsættes under hensynstagen til langtidsplanen. I vejledningen til beboerne fastsættes lejestigning pr. boligtype. Rente: Rente på lån i afdelingens egne midler og disp.fonden/arbejdskapital Rente beregnes som diskontoen + 3 %, minimum 6 %. Ovenstående renteberegning giver både et godt tilbud til beboeren og samtidig kan denne renteberegning bidrage til et økonomisk råderum for afdelingen til fremtidig opdateringer og råderetsarbejder (Denne renteberegning benyttes i Boligkontoret DK)

10 NOTAT TIL PKT 1.k Finansiering af fri individuel råderet DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Råderetsudvalget/MH PROBLEMSTILLING Råderetsudvalget har udarbejdet dette forslag til procedure for brug i de afdelinger, som har godkendt den frie råderet. Forslaget er udarbejdet for at give alle beboer i BKÅ samme mulighed for finansiering af den frie råderet. Den godkendte procedure vil blive præsenteret for afd.best. ved 4 fælles råderetsmøder i maj måned, sammen med beslutningsforslag om den frie råderet til brug på afd.møderne i september : Egen finansiering Beboeren betaler selv den fulde investering, og har ret til godtgørelse 2: Lån af egne afdelingsmidler Beboeren kan låne af afdelingens midler, hvis afdelingsmødet har truffet beslutning om dette. 3: Lån i bank eller kreditforening En gruppe beboere kan via afdelingen låne midler til investering i råderetten. Lånebeløbet skal have en vis størrelse for at låneoptagning i bank eller kreditforening er rentabel. Denne låneform anbefales erstattet af punkt 4. 4: lån i disp. Fonden/arbejdskapitalen Beboeren/afdelingen kan låne i disp.fond til investering i råderetten Evt. fastsættes max. Lånebeløb af disp. Fondens samlede størrelse. 5: maksimale lånebeløb pr. m2. Der fastsættes en maksimal lejestigning pr. m2, til brug for lån i egne midler og disp. fonden til rådetsarbejder. Herudover fastsættes en maksimal husleje pr. m2, for at imødekomme udlejningsproblemer. Den maksimale husleje pr. m2 skal fastsættes under hensynstagen til langtidsplanen. I vejledningen til beboerne fastsættes lejestigning pr. boligtype. Rente: Rente på lån i afdelingens egne midler og disp.fonden/arbejdskapital Rente beregnes som diskontoen + 3 %, minimum 6 %. Ovenstående renteberegning giver både et godt tilbud til beboeren og samtidig kan denne renteberegning bidrage til et økonomisk råderum for afdelingen til fremtidig opdateringer og råderetsarbejder (Denne renteberegning benyttes i Boligkontoret DK)

11 BEMÆRKNINGER FRA ADMINISTRATIONEN I forhold til nugældende praksis, er der alene ændring på to punkter: Dels pkt. 4, der giver adgang til lån i dispositionsfonden (eller arbejdskapitalen, se dog nedenfor) til råderetsarbejder, dels formuleringen om forrentning af lån til råderetsarbejder. Oplægget til forrentningspolitik er ikke lovligt, da det strider mod driftsbekendtgørelsens 50, stk. 2 og 3. Overordnet fraråder administrationen yderligere lån i dispositionsfonden, da vi faretruende nærmer os grænsen for opkrævning af bidrag, som særligt aktualiseres af Folketingets vedtagelse af lovforslag L 114 C, se under Orientering fra administrationen. En yderligere adgang til udlån vil i sidste ende kunne skade boligorganisationens økonomi, jf. driftsbekendtgørelsens 42. Der er fastsat max. udlån af afdelingens egne midler i næsten alle afdelinger uanset om de har vedtaget finansieret råderet eller ej. Der er også fastsat en maksimal lejeforhøjelse pr. m 2, men ikke et total lejemaksimum. Det hensyn underbygges yderligere af, at der tilsyneladende ikke er foretaget nogen undersøgelser af, om det overhovedet er finansieringen, der er barrieren for at benytte råderet. Der er kun få lejere der har henvendt sig i afdelinger uden finansieret råderet. Skulle bestyrelsen alligevel beslutte at give adgang til optagelse af lån, indstilles det, at der alene lånes af dispositionsfonden, da det ikke er formålet med arbejdskapitalen, og da pengestrømmene til og fra arbejdskapitalen er helt anderledes begrænsede end dispositionsfonden. Hvis der ydes lån vil det gøre det stort set umuligt at yde yderligere tilskud fra dispositionsfonden med mindre vi opkræver bidrag fra afdelingerne. Det betyder en lejeforhøjelse. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om de to punkter, der lægger op til at ændrer praksis vedr. finansiering af individuelle råderetsarbejder. 2/2

12 NOTAT TIL PKT 1.b Praksis for lån i egne midler til fx køkken- og badeværelsesarbejder DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Mange afdelinger giver beboerne mulighed for at låne i afdelingens egne midler til råderetsarbejder som fx udskiftning af køkken eller badeværelse. Det er dog væsentligt, at der kun kan gives et lån til hver form for arbejde ad gangen. Dvs. at er der allerede ydet et køkkenlån af egne midler til et lejemål, kan der kun ydes et nyt, når det foregående er betalt ud, enten fordi det udløber eller fordi lejeren betaler restgælden i utide. Ønsker lejeren at udskifte et køkken fx 10 år efter, der er optaget et 15-årligt lån til en køkkenudskiftning, må vedkommende således enten først betale restgælden eller finansiere det nye køkken ad andre veje end ved lån i egne midler. Uden en sådan begrænsning vil man kunne opleve, at der i et givet lejemål fx opkræves på to køkkenrenoveringer på samme huslejeopkrævning. Ja, man vil endda kunne forestille sig, at en ny lejer flytter ind og betaler videre for to køkkenrenoveringer, selv om vedkommende kun har glæde af ét køkken. Det er normalvis ikke muligt at låne til både køkken og bad, da den samlede lejeforhøjelse vil overstige den maksimale lejeforhøjelse for lån af egne midler. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der kun kan ydes ét lån i egne midler ad gangen til hver form for arbejde i et givet lejemål.

13 NOTAT TIL PKT 1.c Budgetkontrol 1/1-30/ DATO MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Boligkontoret - budgetkontrol UDGIFTER 1/1-30/ Budget Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøder Kurser og møder bestyrelsen Repræsentation, gaver m.v Diæter og arbejdstab Kørsel bestyrelse Mødeudgifter i alt Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Juridisk assistance Forsikringer Telefon+internet Kontorholdsudgifter Tryksager Mindre nyanskaffelser Kopiservice og kopipapir

14 Service edb Porto Bankgebyrer Annoncer Kontorhusholdning Beboerblad Andre udgifter 0 0 Kontorholdsudgifter i alt Lokaleudgifter Lokaleleje Ejendomsskat El Alarm Varme Rengøring Vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser Fællesudgifter Øvrige driftsudgifter Lokaleudgifter i alt Afskrivning inventar og edb Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Afdelinger Pengeinstitutter Kreditorer Kurstab obligationer Porteføljegebyr Renter trækningsret Renteudgifter i alt /4

15 533 Udamortiseret ydelse disp. fond Udamortiseret ydelse - LBF Pligtmæssige bidrag I alt Ekstraordinære udgifter Overskud henlagt arbejdskapitalen 0 0 Udgifter i alt Indtægter 601 Administrationsbidrag Gebyrer Påkrav leje Ventelistegebyr 0 0 Antenneregnskab Øvrige Gebyrer i alt Renteindtægter Udlån afdelinger Pengeinstitutter Obligationer Kursgevinster obligationer Udbytte Trækningsret Renter i alt Udamortiseret ydelse disp.fond Udamortiseret ydelse LBF Pligtmæssige bidrag I alt /4

16 605 Byggesagshonorar nybyggeri Byggesagshonorar forb. arb Rabatter, bonus m.v Ekstraordinære indtægter 0 0 Indtægter i alt Der er medtaget obligationsrenter frem til 30/9 inkl. dem vi modtog 1/ Realiserede kurstab og gevinst ved udtrækning 1/10 er medtaget. Der var urealiseret kurstab på ikke udtrukne obligationer på kr. Afkast obl.: Nordea 0,75 %, Sydbank 0,51 %, Danske Bank 0,41 %. INDSTILLING Det indstilles budgetkontrollen tages til efterretning. 4/4

17 NOTAT TIL PKT 1.d Opgørelse over fusionsøkonomi PROBLEMSTILLING Der er afholdt udgifter på i alt ,25 kr. i forbindelse med fusionen. De fordeler sig således: Advokat ændring adkomst ,00 Ændring vaskekort Vesterbo ,25 EG DataInform konvertering ,00 HM Consult ændring lønsystem ,00 Ændring af vaskekort er finansieret via dispositionsfonden i Vesterbo pr. 31/ Udgifter til EG DataInform og HM Consult er finansieret via konto EDB-udgifter i Boligkontoret Århus i 2011 og Udgifter til advokat er finansieret via dispositionsfonden i Boligkontoret Århus i I forbindelse med fusionen var der skønnet en udgift på ,00 kr. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

18 NOTAT TIL PKT 1.e Opfølgning på repræsentantskabsmøde om hjemfaldsklausuler den 3. oktober DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Som bekendt tilsluttede repræsentantskabet på mødet den 3. oktober 2013 sig aftalen mellem BL s 5. kreds og Aarhus Kommune om frikøb af hjemfaldsklausuler. Der er indgået aftale om optagelse af de ni lån med Nykredit, der var den mest fordelagtige af de tre adspurgte udbydere, og lånene er nu kurssikrede med henblik på hjemtagning til den 1. december. Kommunen har godkendt låneoptagelsen og skal stille garanti i afdeling 28 Lindholmparken, 60 Paludan-Müllers Vej og 61 Chokoladen (100 %) samt afdeling 29 Kalmargade (90,5 %). Huslejestigning er varslet pr. 1. januar 2014 med 10,83 kr. pr. m 2 i de otte afdelinger og med 2,17 kr. pr. m 2 i afdeling 29 Kalmargade. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. evaluering af forberedelsen og afviklingen af repræsentantskabsmødet.

19 NOTAT TIL PKT 1.f Opfølgning på bestyrelsesseminar september DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Forretningsudvalget PROBLEMSTILLING Bestyrelsen holdt sit seminar den september på Sabro Kro. Samarbejde og bestyrelsens arbejdsform Du kender vores visioner, vores mission og vores måde at arbejde på. For at udfylde dem bedst muligt skal vi kunne bruge vores kompetencer på den bedste måde. Derfor bedes bestyrelsens medlemmer til bestyrelsesmødet den 7. november medbringe svar på følgende: Hvilken kompetence er din stærkeste? Hvordan bringer du den i spil i bestyrelsesarbejdet? På baggrund af disse indmeldinger, vil vi bede dig komme med oplæg til din egen efteruddannelsesplan til bestyrelsens decembermøde. Udfordringer i Boligkontoret Århus afdelinger Du har været deltager på adskillige afdelingsmøder. De fleste gik godt og som sådanne møder skal gå. Nogle enkelte viste sig at kunne kritiseres. Vi vil bede dig kort at beskrive de udfordringer du mødte på afdelingsmøderne både ift. afdelingsmøderne, afdelingernes fysiske udfordringer, udlejning, beboerdemokratiet osv. Du må meget gerne være kort og præcis i dine besvarelser. Du behøver kun at beskrive fra afdelinger, hvor der er noget at bemærke. Send svarene til Mette på senest den 21. november. På baggrund af indmeldingerne vil forretningsudvalget komme med oplæg til oversigt over udfordringer i afdelinger samt handleplan herpå.

20 INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsens medlemmer medbringer oversigt over kompetencer til bestyrelsesmødet. Det indstilles, at bestyrelsens medlemmer sender oversigt over udfordringer fra afdelingerne til Mette senest den 21. november. Det indstilles derudover, at bestyrelsen evaluerer bestyrelsesseminaret. 2/2

21 NOTAT TIL PKT 2.a Orientering vedr. afdelinger DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Administrationen PROBLEMSTILLING Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger: Afdeling 1 Pal. Müllersvej/ J. Baggesensvej Afdeling 4 Chr. Molbechsvej/ H.V. Kaalundsvej Afdeling 6 Risvang Allé/ Bethesdavej Afdeling 8 V. Bergsøesvej/ Peter Fabersvej Afdeling 9/14/18 Trøjborg Afdeling 10 Opdalsvej/Dalstien/ Sæterstien Afd Majdalen/ Tamperdalsvej 1. års eftersyn på vinduesudskiftningen er afsluttet, dog mangler nogle mangler at blive udbedret. Projektering af ny varmesystem udskiftning af 1 streng system. Forventet opstart til april Undersøgelse af muligheder for forbedring af afdelingens isoleringsforhold. Renoveringsprojekt er i gang forventer at fortsætte arbejdet gennem vinteren. Afgøres på afdelingsmøde mandag i uge 44. Der har været opstartsproblemer. Vinduesudskiftningen er opstartet. Vinduerne skiftes først på gadesiden og derefter på havesiden. Arbejdet er ca. en uge efter tidsplanen, men tømreren har mandet op til 4 mand, og mener at kunne indhente det tabte, så der opstartes til tiden på havesiden. Der skal sættes kantsten og laves fortov. Træværk på garager gennemgås og rådne dele skiftes. Projekterne afventer tidsplan fra entreprenører Ny opbygning og isolering af stuegulve hvor der manglede et gulv er nu udført og sagen kan afsluttes. Nedgravede containere igangsat.

22 Afd 13/16 Hammershusvej Afdeling 17 Kongsvang Afdeling 25 Reginehøj Afdeling 27 Frydenlund Afdeling 28 Lindholmvej 2 strengsanlæg under projektering Udskiftning af varmesystem forventes afsluttet primo december. Arbejdet har kørt problemfrit. Ros til håndværkerene og byggeledelsen samt ejendomsfunktionærerne Projekt varmehal er i gang, og næste step er udskiftning af indgangspartiet. Rensning og indregulering af ventilationssystem. Etablering af nyt haveanlæg foran blok 1 Høgevej samt etablering af nedgravede affalds beholdere i afdelingen. Der er nu tag på den nye velfærdsbygning, og tømrer arbejder på at få bygningen lukket. Når bygningen er lukket udføres alt det udvendige arbejde i terræn, så man kan færdes omkring bygningen igen. Forsøg med flytning af energi fra ventilationsafkast til kold krybekælder via varmeveksler forventet opstart primo november. Renovering af facader på sidebygninger næsten afsluttet. Etablering af adgangskontrol pågår. Renovering og oprydning i cykelrum og kældre pågår. Afdeling 29 Kalmargade Afd 30 Nørreskovvej Afd 32 Nørreskovvej Afdeling Nørreskovvej Afdeling 35 Skelagervej Køkkenudskiftningen er nu afsluttet, og der er udført mangelgennemgang i den sidste opgang og udbedring af mangler er i fuld gang. Dog mangler isoleringen af ventilationskanalerne på nogle af lofterne, på grund af forkert isolering på de første kanaler. Der er aftalt afleveringsforretning torsdag den 14. november Brand i lejlighed. Forventes færdig 1. december Beklædning af skure 1. gård færdig Der er aftalt opstartsmøde fredag den 25 oktober 2013, og byggeriet af den nye velfærdsbygning forventes opstartet i uge 44. Afslutning af arbejdet forventes at holde tidsplanen. Udskiftning af betalingssystem i vaskeri er afsluttet. 2/3

23 Afdeling 41 Virupvej Udvendig maling er afsluttet. Indvendig maling i opgange og fællesrum er i gang. Renovering af fællesrum forventes afsluttet i denne måned. Afdeling 42 Hjelmagerparken Afdeling 46 Vistoftparken Afdeling 48 Skæring Parkvej Afdeling 58 Ranunkelvej Afdeling 72 Rønnevangen Afdeling 73 Virup Skovvej Rørene til det kolde brugsvand skal skiftes som følge af for meget kobber i vandet. Handlingsplan skal sendes til kommunen. Tætning af et etages boliger efter trykprøvning pågår løbende. Der udføres 1. års eftersyn i januar 2014 og efterfølgende udbedring af mangler vedr. udskiftning af tagbelægningen og isolering af lofterne. Vi påregner at komme ind til alle beboerne. Bekæmpelse af rotter snart udført. Etablering af nyt sokkelpuds pågår. Etablering af udspyderkasser ved tagnedløb er etableret.. Alle beboerne er nu flyttet ind i boligerne og mangeludbedringen pågår. Der udføres 1. års eftersyn på boligerne i januar og efterfølgende udbedring. Beplantningen opstarter uge 44 med bøgehæk ved haverne, samt alt den beplantning der kan udføres på fællesarealerne. Arbejdet med kantsten, P- pladser og fortov er i fuld gang. Det ser ikke ud til at byggemodningen kan afsluttet i år, der er håb om at der kun kommer til at mangle slidlag på veje og stier. Slidlaget vil blive udført i foråret når varmen i luften er tilstrækkelig, der kræves 15 grader til håndudlægning af stier og fortov. Der kan også komme til at mangle en del beplantning, da der er lidt usikkerhed om hvad kommunen udfører omkring storparcellen, men dette undersøges på nuværende tidspunkt. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 3/3

24 NOTAT TIL PKT 2.b Fleksibel udlejning afdeling 31 Rydevænget PROBLEMSTILLING Boligorganisationerne i Herredsvang har indgået aftale med Aarhus Kommune om at indføre fleksibel udlejning i afdelingerne i bydelen. Den kombinerede udlejning opretholdes, men gøres inaktiv, så længe ventelisten til afdelingerne er tilstrækkelig til, at fleksibel udlejning er effektiv. Boligerne i afdeling 31 Rydevænget er på linje med de øvrige familieboliger i Herredsvang i en årrække blevet udlejet efter reglerne om kombineret udlejning. Det betyder, at boligerne ikke må udlejes til modtagere af en række overførselsindkomster. I praksis sker der det, at kommunen spørges, inden boligen tildeles, om den konkrete ansøger falder uden for personkategorien. Udover at det er en tung arbejdsgang, som forsinker genudlejning, gør det det også vanskeligt at markedsføre udlejning i afdelingen positivt, når det principielt er en negativliste over beboere, der ikke kan få bolig i afdelingen. Fleksibel udlejning er derimod både administrativt smidig og en positivliste over ansøgere, der kan komme foran i køen. Afdelingsbestyrelsen er ligeledes hørt om ordningen og havde ingen indvendinger. Derfor er det meget positivt, at vi nu kan anvende den fleksible udlejning i afdeling 31 Rydevænget i stedet. Der planlægges en fælles markedsføring af alle de fleksible udlejningsaftaler i regi af AARHUSbolig. Det vurderes en gang om året, om der er tilstrækkeligt med ansøgere på ventelisten, som er i arbejde/uddannelse eller falder ind under de øvrige kategorier i den fleksible udlejning. Der etableres i øvrigt efter kommunens ønske en ordning med kombineret udlejning for afdelingerne i Frydenlund, herunder afdeling 27 Frydenlund, som ligeledes gøres inaktiv, så længe ventelisten og den fleksible udlejning er tilstrækkelig. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender den fleksible udlejning i afdeling 31 Rydevænget samt den inaktive kombinerede udlejning i afdeling 27 Frydenlund.

25

26

27 NOTAT TIL PKT 3.a Orientering fra administrationen DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING A. Boligkontoret Århus gennemførte i 2009 et rammeudbud af ingeniørrådgivningsydelser og indgik aftale med fire virksomheder til reducerede timepriser. Det forventes inden årets udgang at gennemføre et nyt udbud. Boligkontoret Århus er ikke forpligtet til at benytte sig af de indgåede rammeaftaler, og rådgiverydelsen er da også udbudt eller indkøbt særskilt på større byggeprojekter, men rammeaftalerne kan være en praktisk og økonomisk fordel særligt på mindre renoveringssager. B. Boligkontoret Århus har i samarbejde med SPJ Rådgivning søgt Den almene forsøgspulje i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om kr. til et projekt om Benchmarking af håndværker- og renholdelsesudgifter i almene boligafdelinger. Det overordnede formål med projektet er at bidrage til boligorganisationens værditilførsel gennem optimering af styring og koordinering af eksterne og interne leverancer. Uanset om en opgave løses internt eller eksternt er benchmarking af udgifterne til renholdelse og håndværksopgaver et vigtigt værktøj til driftsoptimering som alternativ til et udbud af opgaverne. Projektet fokuserer på intern benchmarking mellem en boligorganisations afdelinger og skal udvikle metoder til at identificere standardopgaver på tværs af afdelingerne og isolere omkostningerne herpå. Projektet forventes gennemført fra marts 2014 til februar Bevilges pengene ikke, kan projektet gennemføres i en reduceret udgave. C. Som et led i processen med stadig bedre service og i forlængelse af ønsket om en fælles markedsføring af afdelinger med fleksibel udlejning, er registreringen af fortrin lagt sammen i AARHUSbolig. Tidligere har en beboer, der fx ønskede fortrin pga. beskæftigelse registrere dette hos alle de boligorganisationer, vedkommende ønskede bolig hos. Ønskede man fx en bolig i Frydenlund, skulle man således kontakte AAB, Ringgården, AlmenBo og Boligkontoret Århus og alle steder få registreret sit fortrin. Efter sammenlægningen registreret fortrinet kun én gang, og man skal således kun henvende sig til én boligorganisation. Det er en stor forenkling for den boligsøgende.

28 Ulempen er, at fremstod man før fx i afdeling 27 Frydenlund som nr. fire på ventelisten pga. fortrinet, vil man nu være rykket ned af listen, fordi der kan være kommet ansøgere fra de øvrige boligorganisationer, ligeledes med fortrin, foran i køen. Det er dog ikke nogen reel forskel, da de pågældende i forvejen blot kunne have registreret deres fortrin hos Boligkontoret Århus og ville være kommet foran i køen på denne måde. D. Boligkontoret Århus er blevet omtalt i pressen i forskellige sammenhænge siden sidste bestyrelsesmøde. 2/7

29 3/7

30 4/7

31 5/7

32 6/7

33 INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 7/7

34 NOTAT TIL PKT 3.c Status på helhedsplaner DATO 31. oktober 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Alex Vejby Nielsen PROBLEMSTILLING Status på sagsbehandlingen De boligsociale helhedsplaner i Vandtårnsområdet og Frydenlund er nu sagsbehandlet i Århus Kommune og uden ændringsforslag godkendt af kommunen (hvilket er en forudsætning for, at de også kan sagsbehandles i Landsbyggefonden). Vi afventer i skrivende stund det kommunale anbefalingsbrev, som skal sendes til Landsbyggefonden sammen med helhedsplanerne. Vores sagsbehandler i Landsbyggefonden har løbende gennemlæst og kommenteret de forskellige udkast til helhedsplanerne, og hun har givet udtryk for, at vi ikke skal bekymre os om den endelige godkendelse i Landsbyggefonden, som dog først vil finde sted på et indstillingsmøde primo december. Økonomi Vi har indgået en lang række samarbejdsaftaler med primært kommunale aktører (skoler, klubområdet, Jobcenteret m.v.), hvilket betyder, at der, på vores præmisser, bliver et stort kommunalt engagement i de to helhedsplaner. I Vandtårnsområdet er den kommunale medfinansiering (timer + kontanter) således mere end dobbelt så stor som boligorganisationernes medfinansiering. I Frydenlund er den kommunale medfinansiering omkring halvanden gange så stor som boligorganisationernes medfinansiering. Til begge helhedsplaner har vi af vores sagsbehandler i Landsbyggefonden fået godkendelse til at øge det støttebeløb, vi modtager fra Landsbyggefonden, med lidt mere end kroner. Samlet set påregner vi altså at modtage mere end én million kroner ekstra i støtte fra Landsbyggefonden (i begge helhedsplaner i omegnen af kroner fordelt på fire år) set i forhold til det beløb de to områder var prækvalificeret til at modtage. Boligorganisationerne medfinansierer samlet med i omegnen af kroner til hvert område fordelt på fire år. Følgegrupperne Jeg har være glad for forløbet med beboerrepræsentanterne i følgegrupperne i de to områder. Jeg har også været glad for hovedbestyrelsens repræsentation i følgegruppe-arbejdet. Når vi efter nytår går i gang, vil vi arbejde på at engagere en større og mere bredt repræsenteret gruppe beboere til følgegrupperne. Vi har aftalt at samle de eksisterende følgegrupper igen, når de ansatte er på plads, i løbet af januar.

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning n r. 1 f e b r u a r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond Udenbys kapitalfonde tager over i Herning En halv mio. kr. tilbage til én lejer

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere