DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE"

Transkript

1 DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December 2013 Ordrenr.:

3 Indhold Forord Finansiering her kommer pengene fra Vejen Kommune igangsætter flere nye initiativer Teknik og miljø Beskæftigelse Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Undervisning Sundhed og forebyggelse Kultur og fritid Tilbud til ældre Tilbud til voksne med særlige behov Erhvervsudvikling og turisme Fællesudgifter og administration Velkommen til det nye byråd Du kan finde uddybende oplysninger om budgettet på kommunens hjemmeside 3

4 Forord Tirsdag den 8. oktober vedtog Vejen Byråd budgettet for 2014 med overslagsårene Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Venstre står bag budgettet. Med budgettet for 2014 er det muligt at opretholde det nuværende service- og kvalitetsniveau i kommunen. Samtidig har Byrådet også afsat penge til en række nye tiltag. Det nuværende service- og kvalitetsniveau opretholdes Endnu en gang er det lykkedes at få lagt et budget stort set uden besparelser. Det betyder, at der med budgettet for 2014 er afsat midler til, at vi kan opretholde det nuværende service- og kvalitetsniveau i kommunen. Det nye budget indeholder også midler til nye initiativer, som skaber udvikling og imødekommer mange af de opgaver og udfordringer, kommunen står overfor i disse år. Det betyder blandt andet, at der er afsat yderligere 2,3 mio. kr. årligt til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen, og der er også afsat flere midler til de forebyggende hjemmebesøg. På det socialpsykiatriske område er der afsat 1,4 mio. kr. årligt til at etablere et Strakstilbud, så der hurtigere kan tages hånd om borgere med psykiatriske problemer. Folkeskoleområdet står overfor store ændringer i de kommende år som følge af folkeskolereformen. Derfor har Byrådet besluttet at give et budgetmæssigt løft til folkeskolerne, så reformen kan implementeres så hensigtsmæssigt som muligt. Samtidig er der også afsat flere anlægsmidler til skoleområdet. Samlet løftes folkeskoleområdet med mio. kr. som følge af folkeskolereformen. Ambitiøst anlægsprogram Budget 2014 indeholder et ambitiøst anlægsprogram godt hjulpet på vej af sidste års regnskab, som gav et overskud på knap 60 mio. kr. mere end budgetteret. Med budgettet afsætter Vejen Kommune alene på det skattefinansierede område cirka 119 mio. kr. til gennemførelse af nye anlægsprojekter i

5 Anlægsprogrammet indeholder blandt andet midler til trafiksikkerhed, idet der er afsat knap 5 mio. kr. til etablering af en rundkørsel ved Skodborghuskrydset og godt 5 mio. kr. til etablering af flere cykelstier i kommunen. På skoleområdet er der udover midlerne som følge af folkeskolereformen afsat 5,3 mio. kr. til børnecentre og 5 mio. kr. til samling af kommunens specialklasser. På fritidsområdet er der blandt andet afsat 8,7 mio. kr. til at renovere vandbehandlingsanlæggene i idrætscentrene i Vejen og i Rødding. Og endelig er der afsat knap 17 mio. kr. til at færdiggøre den nye tandklinik i Brørup. En ansvarlig økonomisk politik Vejen Kommunes budget lever op til aftalen mellem regeringen og KL om økonomien for Det gælder både i forhold til at overholde det aftalte loft over serviceudgifter samt niveauet for anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område. Dertil kommer, at skatten forbliver uændret i Derudover holder budgettet sig inden for rammerne af Vejen Kommunes økonomiske politik. Borgere og medarbejdere spiller en vigtig rolle i forhold til en effektiv løsning af de kommunale opgaver. Det er meget vigtigt, at vi fastholder dette fokus, så vi får mest muligt for pengene og dermed sikrer os bedst muligt i forhold til også at få økonomien til at hænge sammen i de kommende år. I denne pjece kan du læse mere om budgettet for næste år. Med venlig hilsen Egon Fræhr Borgmester 5

6 Finansiering her kommer pengene fra De samlede kommunale udgifter til drift, anlæg, renter og afdrag på lån udgør 2.530,4 mio. kr. i Udgifterne finansieres først og fremmest af kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld. De generelle tilskud fra staten udgør godt en tredjedel af kommunens finansieringsgrundlag. I beregningen af det statslige tilskud indgår blandt andet en udligningsordning, der betyder, at der overføres midler fra de økonomisk bedst stillede kommuner til mindre velstillede kommuner, herunder Vejen Kommune. Selskabsskatter opkræves af staten. Af den samlede beskatning af virksomheder, der er beliggende i Vejen Kommune, modtager Vejen Kommune 13,41 pct. Herudover modtager Vejen Kommune et udligningsbeløb, idet provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere i Vejen Kommune end på landsplan. Finansiering 2014 Generelle lskud; 886 mio. kr.; 35% Optagelse af lån; 33 mio. kr.; 1% Forbrug af kassebeholdning; 34 mio. kr.; 1% Selskabsska ter; 15 mio. kr.; 1% Grundskyld og dækningsafgi ; 75 mio. kr.; 3% Indkomstska er; 1487 mio. kr.; 59% 6

7 Fakta: Vejen Kommunes skat af indkomster er på 25,2 pct. i Grundskyldspromillen er 5,56 promille for produktionsjord og 20,36 promille for øvrige grundværdier. Kirkeskatten er på 1,06 pct. Kilde: Skatteministeriet Vidste du, at: Vejen Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2013 udgjorde kr. Det er det 4. laveste i landet. På landsplan er det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger kr. Kilde: De Kommunale Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunerne kan kun i meget begrænset omfang optage lån til at finansiere sine udgifter. Kommunerne kan primært låne til energiforbedrende investeringer i kommunale ejendomme samt til byfornyelse. Derudover kan staten give ekstraordinær adgang til at optage lån, fx med henblik på at øge offentlige investeringer og dermed sætte gang i væksten. Vejen Kommune forventer at optage lån på 81,7 mio. kr. i Heraf udgør lån til energiforbedrende investeringer ca. 60,0 mio. kr. I samme periode udgør afdrag på lån 85,0 mio. kr. 7

8 Lån i Kommunekredit m.v BB2013BB2014BB2015BB BB2017 Fakta: Vejen Kommune har et mål om, at kommunens langfristede gæld skal ligge under landsgennemsnittet. Vejen Kommunes langfristede gæld udgør pr. 1. januar kr. pr. indbygger. Den gennemsnitlige gæld pr. indbygger i hele landet udgør kr. På landsplan er der 35 kommuner, der har en lavere gæld pr. indbygger end Vejen Kommune. 8

9 Vejen Kommune igangsætter flere nye initiativer Vejen Kommune har igennem de seneste år har haft fokus på effektiviseringer uden forringelser af kvalitet og serviceniveau. Dette har skabt mulighed og råderum til at igangsætte og implementere nye tiltag i kommunen. Med budgettet for 2014 har Byrådet godkendt nye effektiviseringsforslag for 13,5 mio. kr. Disse effektiviseringsgevinster er blandt fundet ved rengøringsudbud, nye og ændrede aftaler med eksterne virksomheder samt etablering af fælles kørselskontor. De frigivne midler fra effektiviseringer er med til at skabe råderum til en række nye tiltag og investeringer i kommunen. I 2014 er der i Vejen Kommune afsat netto 111,3 mio. kr. til anlægsprojekter i kommunen. Derudover er der på forsyningsområdet afsat 10,7 mio. kr. i Så meget er der afsat til anlæg i 2014: (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) Anlæg 2014 fordelt på udvalg i mio. kr. og procent Social og ældre; 14 mio. kr.; 12% Sundhed, kultur og fri d; 33 mio. k r.; 30% Økonomiudvalget; 13 mio. kr.; 12% Teknik og miljø; 30 mio. kr.; 27% Skoler og børn; 21 mio. kr.; 19% Byrådet har afsat midler til en række større initiativer på anlægsområdet. Der er bl.a. afsat midler til etablering af cykelstier i kommunen, rundkørsel ved Skodborghuskrydset - for at højne trafiksikkerheden. Dertil kommer midler til broer, underføringer og veje i forbindelse med renovering og elektrificering af jernbanen. På dagtilbuds- og skoleområdet er der sat midler af til at fortsætte arbejdet med at etablere flere børnecentre i kommunen og til omstilling som følge af folkeskolereformen. På sundhedsområdet er der afsat midler til etablering af den nye tandklinik i Brørup, samt to mobile tandklinikker. Dertil kommer midler til kultur- og fritidsområdet ved 9

10 renovering af idrætshaller, samt en udbygning af Brørup Hallerne og klimasikring i udstillingssalene på Vejen Kunstmuseum. På ældreområdet er der blandt andet afsat midler til ombygning af Plejehjemmet Lundtofte, elektroniske nøglebokse, samt til implementering af en bolighandleplan på ældreområdet. Der er endvidere afsat midler til energirenovering af de kommunale bygninger samt midler til LED-belysning, hvilket er medvirkende til at reducere kommunens energiforbrug. Byrådet har desuden afsat midler til indsatspulje til nedrivning/renovering af ejendomme samt midler til byfornyelse. Vidste du, at: I 2013 vedtog Folketinget en ny lov, som betyder, at stat, regioner og kommuner fremover er omfattet af 4-årige udgiftslofter. Det betyder, at Folketinget senest i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2014 skal fastlægge loftet for de kommunale udgifter frem til Vejen Kommunes nettodriftsbudget udgør 2,399 mia. kr. Figuren på denne side viser, hvordan udgifterne for 2014 fordeler sig på udvalgene. Så meget bruger hvert udvalg på drift i 2014 (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) Ne odri 2014 fordelt på udvalg i mio. kr. ogp procent Økonomiudvalget; 325 mio. kr.; 14% Social og ældre; 684 mio. kr.; 28% Sundhed, kultur og fri d; 257 mio. kr.; 11% Teknik og miljø; 92 mio. kr.; 4% Beskæ igelse; 335 mio. kr.; 14% Skoler og børn; 704 mio. kr.; 29% 10

11 I budgettet for 2014 er afsat 14,3 mio. kr. til en reservepulje, som gør det muligt at fastholde principperne om decentral økonomistyring, hvor kommunens institutioner har mulighed for at spare eller låne af kommende års budgetter. I de næste afsnit kan du læse mere om, hvordan budgettet er fordelt mellem de forskellige service- og aktivitetsområder. Vidste du, at: Fra 1. november 2014 skal du have din egen digitale postkasse på borger.dk, så du kan modtage din post fra det offentlige digitalt. I postkassen kan du også se posten på din e-boks, så du kun skal logge på ét sted for at tjekke den digitale post. For oprettelse gå ind på Vidste du, at: På MinSide kan du få et overblik over dine personlige oplysninger. Dette gælder oplysninger om bolig, skat, SU, ferie, sundhed og sygdom, digital post, Nemkonto og kontaktadresser. Du skal logge ind med NemID for at se MinSide. Se mere på eller 11

12 Teknik og miljø Kommunens indsats i forhold til det tekniske område og natur og miljø varetages af Udvalget for teknik og miljø. Opgaverne på det tekniske område omfatter blandt andet grønne områder, byggeog landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse samt affaldshåndtering. I Budget 2014 er der blandt andet afsat midler til etablering af nye cykelstier i kommunen og en rundkørsel ved Skodborghuskrydset samt udvidelse af genbrugspladen i Vejen og ændrede forhold på genbrugspladsen i Brørup. Derudover er der afsat midler til opgradering af kommunens gadebelysning med mere energibesparende lyskilder. I forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen mellem Esbjerg og Lunderskov er der midler i både 2014 og 2015 til at ændre broer og vejanlæg. På natur- og miljøområdet består opgaverne blandt andet i miljø- og naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse samt vedligeholdelse af vandløb. Vidste du, at: På Energiberegneren på Vejen kommunes hjemmeside kan du få overblik over dit energiforbrug i hjemmet og forslag til, hvordan du kan reducere det. Se mere på Vidste du, at: Der på Vejen Kommunes hjemmeside er et afsnit specielt til dig, der skal til at bygge? Siden Skal du bygge gør det nemt for dig at få overblik over hvilke regler og retningslinjer der er for din grund. 12

13 Udvalget har i 2014 et netto driftsbudget på 92 mio. kr. og et anlægsbudget på 29,8 mio. kr. På forsyningsområdet er der afsat henholdsvis 1,8 mio. kr. og 10,7 mio. kr. til drift og anlæg. Udvalgets nettodriftsbudget eksklusiv forsyningsområdet fordeler sig på følgende områder: Udvalget for teknik og miljø -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Vintertjeneste; 10,2 mio. kr.; 11% Fri dsområder m.v.; 1,6 mio. kr.; 2% Kollek v tra k (busdri ); 17,8 mio. kr.; 18% Natur- og miljøbesky else; 1,9 2 mio. kr.; 2% Vandløb; 4,6 mio. kr.; 5% Vejvedligeholdelse m.v; 58,7 mio. kr.; 60% Diverse udgi er; -2,4 mio. kr.; -2% Nettodriftsudgifter på teknik- og miljøområdet , ekskl. forsyning I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 13

14 Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, danskuddannelse af flygtninge og indvandrere og ydelser på beskæftigelsesområdet. Udvalget har i 2014 et nettodriftsbudget på 335 mio. kr. Bruttoudgifterne er væsentlig større, idet en del af udgifterne modsvares af refusion fra staten. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2014: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Styrket indsats for at få flere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse og dermed begrænse antallet af langtidsledige Vidste du, at: Vejen Kommune har i 2013 startet et tværgående projekt mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og afdelingen for Sundhed & Familie. Projektets kaldes Sund i Job. Det overordnede formål er at hjælpe sygedagpengemodtagere tættere på arbejdsmarkedet gennem trivsels- og sundhedsfremmende tilbud, fx motiverende samtaler, smertehåndtering og psykologsamtaler. Kommunens borgere kan henvises via Jobcentret. Projektet fortsætter frem til

15 Beskæftigelsesudvalgets nettobudget fordeler sig således: Beskæ igelsesudvalget -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Ressourcef orløb; 11,3 mio. kr.; 3% Fleksjob og løn lskud; 54,3 mio. kr.; 16% Revalidering; 5,6 mio. kr.; 2% Beskæ igelsesforans taltninger; 45,4 mio. kr.; 14% Forsikrede ledige; 77,7 mio. kr.; 23% Sygedagpenge; 64,7 mio. kr.; 19% Tilbud l udlændinge; 4,7 mio. kr.; 1% Kontanthjælp; 39,8 mio. kr.; 12% Ak verede kontanthjælpsmodta gere; 31,7 mio. kr.; 10% Nettodriftsudgifter på beskæftigelsesområdet I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 15

16 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Børne- og ungeområdet omfatter blandt andet dagpleje, daginstitutioner, specialpædagogisk indsats samt tilbud til og foranstaltninger for udsatte børn og unge. I Budget 2014 er der afsat midler til et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet, herunder kompetenceudvikling af personalet samt midler til forbedringer af den digitale infrastruktur i dagtilbuddene. I disse år er der blandt andet fokus på, hvordan digitalisering i dagtilbuddene kan medvirke til børnenes læring og gøre dem fortrolige med de digitale medier og udtryksformer. Der er i 2014 afsat 285 mio. kr. til drift af børneområdet. Det er fordelt på følgende hovedposter: Børneområdet - ne odri 2014 i mio. kr. og procent Tilbud l børn og unge med særlige behov; 102,3 mio. kr.; 36% Rådgivning; 1,9 mio. kr.; 1% PPR - børn; 7,3 mio. kr.; 2% Dag lbud l børn; 173,3 mio. kr.; 61% 16

17 Vidste du, at: Vejen Kommune har fokus på kvalitetsudviklingen i dagtilbuddet. Vejen kommune har i 2014 afsat mere end 5 millioner til kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Ca. 3 millioner heraf fordeles direkte til dagtilbuddene til lokale indsatser. Pengene skal blandt andet understøtte institutionernes arbejde med IT, sprog og motorik. Byrådet har opstillet en række politiske pejlemærker for dagtilbudsområdet. Centrale indsatsområder er: Arbejdet med de pædagogiske læreplaner med særligt fokus på konkretisering af sprogtilegnelsesindsatsen Børnenes motoriske udvikling Børns digitale kompetencer Udvikling af motiverende læringsmiljøer Digitalisering af kommunikationen med forældrene I 2014 indføres forældreintra i alle børnehaver. Nettodriftsudgifter på området for dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 17

18 Undervisning Undervisningsområdet omfatter blandt andet folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og -klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Det er Udvalget for skoler og børn, der har ansvaret for disse områder. I 2014 er der afsat midler til etablering af børnecentre i kommunen. Af helhedsplanen fremgår det, at der skal etableres børnecentre i Gesten, Føvling og Andst. Derudover er der afsat omkring 2,5 mio. kr. til den trådløse infrastruktur i skolerne, samt midler til anskaffelse og vedligeholdelse af digitalt udstyr og digitale læringsmidler. Der er endvidere afsat midler til et løft af folkeskoleområdet som følge af folkeskolereformen, samt en mulighedsanalyse, der skal beskrive, hvordan skolebygningerne kan anvendes og indrettes mest hensigtsmæssigt. Hertil kommer budgetmidler til samling af specialklasserne. Der er i 2014 afsat 420 mio. kr. til drift af undervisningsområdet. De går til: Skoleområdet - ne odri 2014 i mio. kr. og procent Private skoler, e erog ungdomskostskoler; 29,3 mio. kr.; 7% Befordring af elever; 6,0 mio. kr.; 1% SFO'er; 30,5 mio. kr.; 7% UU-vejledningen; 4,5 mio. kr.; 1% Specialområdet; 16,4 mio. kr.; 4% Ungdomsuddannelser; 12,0 mio. kr.; 3% Ungdomsskolen; 11,7 mio. kr.; 3% Folkeskolen; 309,2 mio. kr.; 74% Til dagtilbuds- og undervisningsområdet er der i 2014 afsat 20,9 mio. kr. til anlægsprojekter. 18

19 Fakta: Folkeskolereformen træder i kraft fra august Dette betyder i Vejen Kommune blandt andet: Der indføres en længere og varieret skoledag på 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse. I undervisningen indgår den fagopdelte undervisning i fagene samt ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af skoledagen. Tilpasning af SFO-tilbuddet, så det hænger sammen med den forlængede skoledag. Vidste du, at: Folkeskolereformen stiller øgede krav til blandt andet læringsmiljøerne på skolerne, og hertil kommer, at lærerne fremover vil skulle kunne udføre alle opgaver på skolen. Vejen Kommune har derfor iværksat en mulighedsanalyse. Analysen skal give et overblik over, hvilke bygningsmæssige behov, som ændringerne i reformen medfører. Denne proces startede allerede i første halvdel af Nettodriftsudgifter på undervisningsområdet I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 19

20 Sundhed og forebyggelse Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende sundhedsopgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje og af sundhedsplejen. Kommunen varetager derudover borgernære opgaver inden for genoptræning, borgerrettet forebyggelse samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunen har også ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer desuden regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder blandt andet psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge. Byrådet har afsat midler til færdiggørelsen af den nye tandklinik, der skal samles i Brørup, samt indkøb af 2 mobile tandklinikker. Der er også afsat midler til at styrke de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i kommunen. Til styrkelsen af det nære sundhedsvæsen er der afsat 2,3 mio. kr. årligt. Derudover er der afsat yderligere midler til forebyggende hjemmebesøg. Udvalget for Sundhed, kultur og fritid har i 2014 i alt et nettodriftsbudget på 257 mio. kr. og et netto anlægsbudget på 33,3 mio. kr. Vidste du, at: På landsplan arbejdes der med at styrke det nære sundhedsvæsen. Samarbejdet mellem de forskellige sektorer er afgørende for at sikre gode og sammenhængende patientforløb, hvor indsatsen leveres tæt på borgeren. I Vejen Kommune betyder det blandt andet, at vi vil arbejde for sammenhængende forløb, hvor borgeren aktivt involveres og inddrages i eget forløb. 20

21 Der er i 2014 afsat 204 mio. kr. til sundhedsområdet. Udgifterne på sundhedsområdet fordeler sig på: Sundhedspleje; 6,4 mio. kr.; 3% Sundhedsfremme og forebyggelse; 6,9 mio. kr.; 3% Tandpleje; 20,4 mio. kr.; 10% Sundhedsområdet -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Andre sundhedsudgi er; 3,4 mio. kr.; 2% Behandling af alkohol- og stofmisbrugere; 4,9 mio. kr.; 2% Med nansiering af sundhedsvæsenet; 144,2 mio. kr.; 71% Genoptræning og fysioterapi; 18,4 mio. kr.; 9% Vidste du, at: Fra august 2014 bliver den kommunale tandpleje i Vejen Kommune samlet til én enhed, og flytter ind i nyopførte lokaler i Brørup. Herudover bliver der indkøbt to mobile tandklinikker, der skal køre ud til Vejen Kommunes skoler, så de forebyggende tandundersøgelser og mindre behandlinger kan udføres så let tilgængeligt som muligt for kommunens børn og unge. Nettodriftsudgifter på sundhed og forebyggelsesområdet I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 21

22 Vidste du, at: Vejen kommune har en friluftsportal Frilufts- Vejen hvor du blandt andet kan finde inspiration til gode oplevelser i naturen. Dette kunne eksempelvis være natur- og motionsarrangementer, geocaching og cykelture. Se mere på Kultur og fritid Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilbuddene på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Herudover hører folkeoplysning og foreninger under udvalgets ansvarsområde. I budgettet for 2014 er der blandt andet afsat midler til udbygning af Brørup Hallerne og midler til at understøtte initiativer som følge af analysen af hallerne i kommunen. Endvidere er der afsat midler til klimasikring i udstillingssalene på Vejen Kunstmuseum samt midler til opnormering med en arkæologstilling på Sønderskov. Der er i 2014 afsat 53 mio. kr. til kultur- og fritidsområdet. De fordeles på: Kultur-o og g fritidsområdet - nettodrift 2014 i mio. kr. og procent Folkeoplysning ; 13,3 mio. kr.; 25% Fri dsfaciliteter m.v.; 10,6 mio. kr.; 20% Kulturel virksomhed; 12,8 mio. kr.; 24% Folkebiblioteker; 16,2 mio. kr.; 31% Nettodriftsudgifter på kultur og fritidsområdet I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 22

23 Tilbud til ældre Udvalget for social og ældre varetager en række forskellige opgaver, som er henvendt til kommunens ældre borgere. Det drejer sig blandt andet om pleje og praktisk bistand, ældrecentre samt demensindsatsen. Derudover tilbyder kommunen en række forskellige aktivitetstilbud for ældre med et forebyggende og sundhedsfremmende indhold. Ældreområdet har fokus på en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp samt har en forebyggende og sundhedsfremmede indfaldsvinkel. I Budget 2014 er der blandt andet afsat midler til ombygning af ældrecentret Lundtoft og elektroniske nøglebokse. Derudover er der afsat yderligere midler til investering i velfærdsteknologi. Der er i 2014 afsat 295 mio. kr. til ældreområdet. Pengene anvendes til: Vidste du, at: Ældrerådet skal høres i alle spørgsmål af betydning for ældre i kommunen herunder budgettet - inden Byrådet træffer beslutninger om spørgsmål, der specifikt har betydning for kommunens ældre. Se medlemmerne fra Vejen Kommune samt referater og dagsordener fra møderne på under Det politiske liv. Tilbud til l ældre -n- enettodrift i mio. kr. og procent Forebyggende indsats; 27,1 mio. kr.; 9% Øvrige ak viteter ; 1,8 mio. kr.; 1% Pleje og omsorg; 266,3 mio. kr.; 90% Nettodriftsudgifter på området for tilbud til ældre I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 23

24 Tilbud til voksne med særlige behov Kommunen har en række tilbud til borgere med handicap, psykiske lidelser, misbrug eller borgere i andre situationer, som gør, at de har brug for en særlig social indsats. Det drejer sig blandt andet om bo- og beskæftigelsestilbud, rådgivning og vejledning, ledsagerordning, hjælpemidler samt en række sociale ydelser. Byrådet har afsat 1,4 mio. kr. i 2014 og frem til etablering af et strakstilbud i psykiatrien, så der hurtigere kan tages hånd om borgere med psykiatriske problemer. Der er i 2014 afsat 193 mio. kr. til voksne med særlige behov. De går blandt andet til: Tilbud voksne med særlige behov -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Rådgivning; 13,8 mio. kr.; 7% Bo-o g ak vitets lbud mv.; 121,5 mio. kr.; 63% Forebyggende indsats mv.; 36,4 mio. kr.; 19% Hjælpemidler; 20,9 mio. kr.; 11% Vidste du, at: Vejen Kommune har fokus på de frivilliges arbejde i kommunen, og der arbejdes med en overordnet frivillighedsstrategi. Den sociale vejviser indeholder informationer om alle de foreninger i kommunen, der arbejder med frivilligt socialt arbejde. Se mere på eller 24

25 Nettodriftsudgifter på området for tilbud til voksne med særlige behov I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget I 2014 er der desuden afsat 197 mio. kr. til udbetaling af pensioner og personlige tillæg. De fordeler sig på: Kontante ydelser, boligydelse og introduk onsydelse mv.; 32,2 mio. kr.; 17% Før dspensioner, pers. llæg mv. -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Før dspensioner; 159,9 mio. kr.; 81% Personlige llæg; 4,6 mio. kr.; 2% Nettodriftsudgifter på området for pensioner og personlige tillæg I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Vidste du, at: Café Noget Særligt har vundet Vejen Kommunes handicappris for 2013 for deres arbejde med at give mennesker med psykiske lidelser en mulighed for meningsfuld beskæftigelse og socialt fællesskab. Resultatet for medarbejderne er lavere sygefravær, mindre medicinforbrug og ingen indlæggelser på psykiatriske hospitaler. I cafeen tilberedes og serveres frokostretter for cafegæsterne, samtidig med at der sælges glaskunst og fairtrademærkede produkter. Cafeen drives i samarbejde med Røde Kors, der har genbrugsbutik i samme lokaler. 25

26 Vidste du, at: Vejen Kommune har udarbejdet en App MinBy Vejen - her kan du få gode tilbud fra butikker og kulturliv i Vejen Kommune. Her er også åbningstider og kontaktinfo på museer, biblioteker og genbrugspladser. Se mere på dk Erhvervsudvikling og turisme Vejen Kommune har fokus på erhvervsudvikling og har derfor i de seneste år øget indsatsen for at tiltrække nye virksomheder og nye arbejdspladser - til kommunen. Det har i 2013 blandt andet resulteret i en erhvervskampagne med henblik på at øge fødevarevirksomheders kendskab til Vejen Kommune samt med det formål generelt at profilere Vejen Kommune som en attraktiv erhvervskommune. Der er i 2014 blandt andet afsat midler til at få harmoniseret og opdateret kommunens service- og turistvejvisning. Behovet udspringer blandt andet af en stadig større efterspørgsel på skiltning ved både erhvervs- og byområder, samt et ønske om at understøtte visionen fra Vejen Kommunes turismestrategi. Der er i 2014 budgetteret med 10 mio. kr. til blandt andet at styrke innovation, ny teknologi, iværksættere samt til erhvervsfremme. De største poster er: Erhvervsudvikling -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Innova on og ny teknologi; 1,5 mio. kr.; 15% Udvikling af yder- og landdistriktområder; 1,2 mio. kr.; 12% Erhvervs-o g turis remme samarbejde SVUF; 0,4 mio. kr.; 4% Trekantsamarbejdet; 1,6 mio. kr.; 16% Erhvervsudvikling; 5,2 mio. kr.; 53% Nettodriftsudgifter på området for erhvervsudvikling og turisme I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 26

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere