DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE"

Transkript

1 DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December 2013 Ordrenr.:

3 Indhold Forord Finansiering her kommer pengene fra Vejen Kommune igangsætter flere nye initiativer Teknik og miljø Beskæftigelse Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Undervisning Sundhed og forebyggelse Kultur og fritid Tilbud til ældre Tilbud til voksne med særlige behov Erhvervsudvikling og turisme Fællesudgifter og administration Velkommen til det nye byråd Du kan finde uddybende oplysninger om budgettet på kommunens hjemmeside 3

4 Forord Tirsdag den 8. oktober vedtog Vejen Byråd budgettet for 2014 med overslagsårene Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Venstre står bag budgettet. Med budgettet for 2014 er det muligt at opretholde det nuværende service- og kvalitetsniveau i kommunen. Samtidig har Byrådet også afsat penge til en række nye tiltag. Det nuværende service- og kvalitetsniveau opretholdes Endnu en gang er det lykkedes at få lagt et budget stort set uden besparelser. Det betyder, at der med budgettet for 2014 er afsat midler til, at vi kan opretholde det nuværende service- og kvalitetsniveau i kommunen. Det nye budget indeholder også midler til nye initiativer, som skaber udvikling og imødekommer mange af de opgaver og udfordringer, kommunen står overfor i disse år. Det betyder blandt andet, at der er afsat yderligere 2,3 mio. kr. årligt til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen, og der er også afsat flere midler til de forebyggende hjemmebesøg. På det socialpsykiatriske område er der afsat 1,4 mio. kr. årligt til at etablere et Strakstilbud, så der hurtigere kan tages hånd om borgere med psykiatriske problemer. Folkeskoleområdet står overfor store ændringer i de kommende år som følge af folkeskolereformen. Derfor har Byrådet besluttet at give et budgetmæssigt løft til folkeskolerne, så reformen kan implementeres så hensigtsmæssigt som muligt. Samtidig er der også afsat flere anlægsmidler til skoleområdet. Samlet løftes folkeskoleområdet med mio. kr. som følge af folkeskolereformen. Ambitiøst anlægsprogram Budget 2014 indeholder et ambitiøst anlægsprogram godt hjulpet på vej af sidste års regnskab, som gav et overskud på knap 60 mio. kr. mere end budgetteret. Med budgettet afsætter Vejen Kommune alene på det skattefinansierede område cirka 119 mio. kr. til gennemførelse af nye anlægsprojekter i

5 Anlægsprogrammet indeholder blandt andet midler til trafiksikkerhed, idet der er afsat knap 5 mio. kr. til etablering af en rundkørsel ved Skodborghuskrydset og godt 5 mio. kr. til etablering af flere cykelstier i kommunen. På skoleområdet er der udover midlerne som følge af folkeskolereformen afsat 5,3 mio. kr. til børnecentre og 5 mio. kr. til samling af kommunens specialklasser. På fritidsområdet er der blandt andet afsat 8,7 mio. kr. til at renovere vandbehandlingsanlæggene i idrætscentrene i Vejen og i Rødding. Og endelig er der afsat knap 17 mio. kr. til at færdiggøre den nye tandklinik i Brørup. En ansvarlig økonomisk politik Vejen Kommunes budget lever op til aftalen mellem regeringen og KL om økonomien for Det gælder både i forhold til at overholde det aftalte loft over serviceudgifter samt niveauet for anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område. Dertil kommer, at skatten forbliver uændret i Derudover holder budgettet sig inden for rammerne af Vejen Kommunes økonomiske politik. Borgere og medarbejdere spiller en vigtig rolle i forhold til en effektiv løsning af de kommunale opgaver. Det er meget vigtigt, at vi fastholder dette fokus, så vi får mest muligt for pengene og dermed sikrer os bedst muligt i forhold til også at få økonomien til at hænge sammen i de kommende år. I denne pjece kan du læse mere om budgettet for næste år. Med venlig hilsen Egon Fræhr Borgmester 5

6 Finansiering her kommer pengene fra De samlede kommunale udgifter til drift, anlæg, renter og afdrag på lån udgør 2.530,4 mio. kr. i Udgifterne finansieres først og fremmest af kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld. De generelle tilskud fra staten udgør godt en tredjedel af kommunens finansieringsgrundlag. I beregningen af det statslige tilskud indgår blandt andet en udligningsordning, der betyder, at der overføres midler fra de økonomisk bedst stillede kommuner til mindre velstillede kommuner, herunder Vejen Kommune. Selskabsskatter opkræves af staten. Af den samlede beskatning af virksomheder, der er beliggende i Vejen Kommune, modtager Vejen Kommune 13,41 pct. Herudover modtager Vejen Kommune et udligningsbeløb, idet provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere i Vejen Kommune end på landsplan. Finansiering 2014 Generelle lskud; 886 mio. kr.; 35% Optagelse af lån; 33 mio. kr.; 1% Forbrug af kassebeholdning; 34 mio. kr.; 1% Selskabsska ter; 15 mio. kr.; 1% Grundskyld og dækningsafgi ; 75 mio. kr.; 3% Indkomstska er; 1487 mio. kr.; 59% 6

7 Fakta: Vejen Kommunes skat af indkomster er på 25,2 pct. i Grundskyldspromillen er 5,56 promille for produktionsjord og 20,36 promille for øvrige grundværdier. Kirkeskatten er på 1,06 pct. Kilde: Skatteministeriet Vidste du, at: Vejen Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2013 udgjorde kr. Det er det 4. laveste i landet. På landsplan er det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger kr. Kilde: De Kommunale Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunerne kan kun i meget begrænset omfang optage lån til at finansiere sine udgifter. Kommunerne kan primært låne til energiforbedrende investeringer i kommunale ejendomme samt til byfornyelse. Derudover kan staten give ekstraordinær adgang til at optage lån, fx med henblik på at øge offentlige investeringer og dermed sætte gang i væksten. Vejen Kommune forventer at optage lån på 81,7 mio. kr. i Heraf udgør lån til energiforbedrende investeringer ca. 60,0 mio. kr. I samme periode udgør afdrag på lån 85,0 mio. kr. 7

8 Lån i Kommunekredit m.v BB2013BB2014BB2015BB BB2017 Fakta: Vejen Kommune har et mål om, at kommunens langfristede gæld skal ligge under landsgennemsnittet. Vejen Kommunes langfristede gæld udgør pr. 1. januar kr. pr. indbygger. Den gennemsnitlige gæld pr. indbygger i hele landet udgør kr. På landsplan er der 35 kommuner, der har en lavere gæld pr. indbygger end Vejen Kommune. 8

9 Vejen Kommune igangsætter flere nye initiativer Vejen Kommune har igennem de seneste år har haft fokus på effektiviseringer uden forringelser af kvalitet og serviceniveau. Dette har skabt mulighed og råderum til at igangsætte og implementere nye tiltag i kommunen. Med budgettet for 2014 har Byrådet godkendt nye effektiviseringsforslag for 13,5 mio. kr. Disse effektiviseringsgevinster er blandt fundet ved rengøringsudbud, nye og ændrede aftaler med eksterne virksomheder samt etablering af fælles kørselskontor. De frigivne midler fra effektiviseringer er med til at skabe råderum til en række nye tiltag og investeringer i kommunen. I 2014 er der i Vejen Kommune afsat netto 111,3 mio. kr. til anlægsprojekter i kommunen. Derudover er der på forsyningsområdet afsat 10,7 mio. kr. i Så meget er der afsat til anlæg i 2014: (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) Anlæg 2014 fordelt på udvalg i mio. kr. og procent Social og ældre; 14 mio. kr.; 12% Sundhed, kultur og fri d; 33 mio. k r.; 30% Økonomiudvalget; 13 mio. kr.; 12% Teknik og miljø; 30 mio. kr.; 27% Skoler og børn; 21 mio. kr.; 19% Byrådet har afsat midler til en række større initiativer på anlægsområdet. Der er bl.a. afsat midler til etablering af cykelstier i kommunen, rundkørsel ved Skodborghuskrydset - for at højne trafiksikkerheden. Dertil kommer midler til broer, underføringer og veje i forbindelse med renovering og elektrificering af jernbanen. På dagtilbuds- og skoleområdet er der sat midler af til at fortsætte arbejdet med at etablere flere børnecentre i kommunen og til omstilling som følge af folkeskolereformen. På sundhedsområdet er der afsat midler til etablering af den nye tandklinik i Brørup, samt to mobile tandklinikker. Dertil kommer midler til kultur- og fritidsområdet ved 9

10 renovering af idrætshaller, samt en udbygning af Brørup Hallerne og klimasikring i udstillingssalene på Vejen Kunstmuseum. På ældreområdet er der blandt andet afsat midler til ombygning af Plejehjemmet Lundtofte, elektroniske nøglebokse, samt til implementering af en bolighandleplan på ældreområdet. Der er endvidere afsat midler til energirenovering af de kommunale bygninger samt midler til LED-belysning, hvilket er medvirkende til at reducere kommunens energiforbrug. Byrådet har desuden afsat midler til indsatspulje til nedrivning/renovering af ejendomme samt midler til byfornyelse. Vidste du, at: I 2013 vedtog Folketinget en ny lov, som betyder, at stat, regioner og kommuner fremover er omfattet af 4-årige udgiftslofter. Det betyder, at Folketinget senest i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2014 skal fastlægge loftet for de kommunale udgifter frem til Vejen Kommunes nettodriftsbudget udgør 2,399 mia. kr. Figuren på denne side viser, hvordan udgifterne for 2014 fordeler sig på udvalgene. Så meget bruger hvert udvalg på drift i 2014 (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) Ne odri 2014 fordelt på udvalg i mio. kr. ogp procent Økonomiudvalget; 325 mio. kr.; 14% Social og ældre; 684 mio. kr.; 28% Sundhed, kultur og fri d; 257 mio. kr.; 11% Teknik og miljø; 92 mio. kr.; 4% Beskæ igelse; 335 mio. kr.; 14% Skoler og børn; 704 mio. kr.; 29% 10

11 I budgettet for 2014 er afsat 14,3 mio. kr. til en reservepulje, som gør det muligt at fastholde principperne om decentral økonomistyring, hvor kommunens institutioner har mulighed for at spare eller låne af kommende års budgetter. I de næste afsnit kan du læse mere om, hvordan budgettet er fordelt mellem de forskellige service- og aktivitetsområder. Vidste du, at: Fra 1. november 2014 skal du have din egen digitale postkasse på borger.dk, så du kan modtage din post fra det offentlige digitalt. I postkassen kan du også se posten på din e-boks, så du kun skal logge på ét sted for at tjekke den digitale post. For oprettelse gå ind på Vidste du, at: På MinSide kan du få et overblik over dine personlige oplysninger. Dette gælder oplysninger om bolig, skat, SU, ferie, sundhed og sygdom, digital post, Nemkonto og kontaktadresser. Du skal logge ind med NemID for at se MinSide. Se mere på eller 11

12 Teknik og miljø Kommunens indsats i forhold til det tekniske område og natur og miljø varetages af Udvalget for teknik og miljø. Opgaverne på det tekniske område omfatter blandt andet grønne områder, byggeog landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse samt affaldshåndtering. I Budget 2014 er der blandt andet afsat midler til etablering af nye cykelstier i kommunen og en rundkørsel ved Skodborghuskrydset samt udvidelse af genbrugspladen i Vejen og ændrede forhold på genbrugspladsen i Brørup. Derudover er der afsat midler til opgradering af kommunens gadebelysning med mere energibesparende lyskilder. I forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen mellem Esbjerg og Lunderskov er der midler i både 2014 og 2015 til at ændre broer og vejanlæg. På natur- og miljøområdet består opgaverne blandt andet i miljø- og naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse samt vedligeholdelse af vandløb. Vidste du, at: På Energiberegneren på Vejen kommunes hjemmeside kan du få overblik over dit energiforbrug i hjemmet og forslag til, hvordan du kan reducere det. Se mere på Vidste du, at: Der på Vejen Kommunes hjemmeside er et afsnit specielt til dig, der skal til at bygge? Siden Skal du bygge gør det nemt for dig at få overblik over hvilke regler og retningslinjer der er for din grund. 12

13 Udvalget har i 2014 et netto driftsbudget på 92 mio. kr. og et anlægsbudget på 29,8 mio. kr. På forsyningsområdet er der afsat henholdsvis 1,8 mio. kr. og 10,7 mio. kr. til drift og anlæg. Udvalgets nettodriftsbudget eksklusiv forsyningsområdet fordeler sig på følgende områder: Udvalget for teknik og miljø -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Vintertjeneste; 10,2 mio. kr.; 11% Fri dsområder m.v.; 1,6 mio. kr.; 2% Kollek v tra k (busdri ); 17,8 mio. kr.; 18% Natur- og miljøbesky else; 1,9 2 mio. kr.; 2% Vandløb; 4,6 mio. kr.; 5% Vejvedligeholdelse m.v; 58,7 mio. kr.; 60% Diverse udgi er; -2,4 mio. kr.; -2% Nettodriftsudgifter på teknik- og miljøområdet , ekskl. forsyning I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 13

14 Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, danskuddannelse af flygtninge og indvandrere og ydelser på beskæftigelsesområdet. Udvalget har i 2014 et nettodriftsbudget på 335 mio. kr. Bruttoudgifterne er væsentlig større, idet en del af udgifterne modsvares af refusion fra staten. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2014: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Styrket indsats for at få flere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse og dermed begrænse antallet af langtidsledige Vidste du, at: Vejen Kommune har i 2013 startet et tværgående projekt mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og afdelingen for Sundhed & Familie. Projektets kaldes Sund i Job. Det overordnede formål er at hjælpe sygedagpengemodtagere tættere på arbejdsmarkedet gennem trivsels- og sundhedsfremmende tilbud, fx motiverende samtaler, smertehåndtering og psykologsamtaler. Kommunens borgere kan henvises via Jobcentret. Projektet fortsætter frem til

15 Beskæftigelsesudvalgets nettobudget fordeler sig således: Beskæ igelsesudvalget -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Ressourcef orløb; 11,3 mio. kr.; 3% Fleksjob og løn lskud; 54,3 mio. kr.; 16% Revalidering; 5,6 mio. kr.; 2% Beskæ igelsesforans taltninger; 45,4 mio. kr.; 14% Forsikrede ledige; 77,7 mio. kr.; 23% Sygedagpenge; 64,7 mio. kr.; 19% Tilbud l udlændinge; 4,7 mio. kr.; 1% Kontanthjælp; 39,8 mio. kr.; 12% Ak verede kontanthjælpsmodta gere; 31,7 mio. kr.; 10% Nettodriftsudgifter på beskæftigelsesområdet I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 15

16 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Børne- og ungeområdet omfatter blandt andet dagpleje, daginstitutioner, specialpædagogisk indsats samt tilbud til og foranstaltninger for udsatte børn og unge. I Budget 2014 er der afsat midler til et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet, herunder kompetenceudvikling af personalet samt midler til forbedringer af den digitale infrastruktur i dagtilbuddene. I disse år er der blandt andet fokus på, hvordan digitalisering i dagtilbuddene kan medvirke til børnenes læring og gøre dem fortrolige med de digitale medier og udtryksformer. Der er i 2014 afsat 285 mio. kr. til drift af børneområdet. Det er fordelt på følgende hovedposter: Børneområdet - ne odri 2014 i mio. kr. og procent Tilbud l børn og unge med særlige behov; 102,3 mio. kr.; 36% Rådgivning; 1,9 mio. kr.; 1% PPR - børn; 7,3 mio. kr.; 2% Dag lbud l børn; 173,3 mio. kr.; 61% 16

17 Vidste du, at: Vejen Kommune har fokus på kvalitetsudviklingen i dagtilbuddet. Vejen kommune har i 2014 afsat mere end 5 millioner til kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Ca. 3 millioner heraf fordeles direkte til dagtilbuddene til lokale indsatser. Pengene skal blandt andet understøtte institutionernes arbejde med IT, sprog og motorik. Byrådet har opstillet en række politiske pejlemærker for dagtilbudsområdet. Centrale indsatsområder er: Arbejdet med de pædagogiske læreplaner med særligt fokus på konkretisering af sprogtilegnelsesindsatsen Børnenes motoriske udvikling Børns digitale kompetencer Udvikling af motiverende læringsmiljøer Digitalisering af kommunikationen med forældrene I 2014 indføres forældreintra i alle børnehaver. Nettodriftsudgifter på området for dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 17

18 Undervisning Undervisningsområdet omfatter blandt andet folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og -klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Det er Udvalget for skoler og børn, der har ansvaret for disse områder. I 2014 er der afsat midler til etablering af børnecentre i kommunen. Af helhedsplanen fremgår det, at der skal etableres børnecentre i Gesten, Føvling og Andst. Derudover er der afsat omkring 2,5 mio. kr. til den trådløse infrastruktur i skolerne, samt midler til anskaffelse og vedligeholdelse af digitalt udstyr og digitale læringsmidler. Der er endvidere afsat midler til et løft af folkeskoleområdet som følge af folkeskolereformen, samt en mulighedsanalyse, der skal beskrive, hvordan skolebygningerne kan anvendes og indrettes mest hensigtsmæssigt. Hertil kommer budgetmidler til samling af specialklasserne. Der er i 2014 afsat 420 mio. kr. til drift af undervisningsområdet. De går til: Skoleområdet - ne odri 2014 i mio. kr. og procent Private skoler, e erog ungdomskostskoler; 29,3 mio. kr.; 7% Befordring af elever; 6,0 mio. kr.; 1% SFO'er; 30,5 mio. kr.; 7% UU-vejledningen; 4,5 mio. kr.; 1% Specialområdet; 16,4 mio. kr.; 4% Ungdomsuddannelser; 12,0 mio. kr.; 3% Ungdomsskolen; 11,7 mio. kr.; 3% Folkeskolen; 309,2 mio. kr.; 74% Til dagtilbuds- og undervisningsområdet er der i 2014 afsat 20,9 mio. kr. til anlægsprojekter. 18

19 Fakta: Folkeskolereformen træder i kraft fra august Dette betyder i Vejen Kommune blandt andet: Der indføres en længere og varieret skoledag på 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse. I undervisningen indgår den fagopdelte undervisning i fagene samt ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af skoledagen. Tilpasning af SFO-tilbuddet, så det hænger sammen med den forlængede skoledag. Vidste du, at: Folkeskolereformen stiller øgede krav til blandt andet læringsmiljøerne på skolerne, og hertil kommer, at lærerne fremover vil skulle kunne udføre alle opgaver på skolen. Vejen Kommune har derfor iværksat en mulighedsanalyse. Analysen skal give et overblik over, hvilke bygningsmæssige behov, som ændringerne i reformen medfører. Denne proces startede allerede i første halvdel af Nettodriftsudgifter på undervisningsområdet I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 19

20 Sundhed og forebyggelse Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende sundhedsopgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje og af sundhedsplejen. Kommunen varetager derudover borgernære opgaver inden for genoptræning, borgerrettet forebyggelse samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunen har også ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer desuden regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder blandt andet psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge. Byrådet har afsat midler til færdiggørelsen af den nye tandklinik, der skal samles i Brørup, samt indkøb af 2 mobile tandklinikker. Der er også afsat midler til at styrke de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i kommunen. Til styrkelsen af det nære sundhedsvæsen er der afsat 2,3 mio. kr. årligt. Derudover er der afsat yderligere midler til forebyggende hjemmebesøg. Udvalget for Sundhed, kultur og fritid har i 2014 i alt et nettodriftsbudget på 257 mio. kr. og et netto anlægsbudget på 33,3 mio. kr. Vidste du, at: På landsplan arbejdes der med at styrke det nære sundhedsvæsen. Samarbejdet mellem de forskellige sektorer er afgørende for at sikre gode og sammenhængende patientforløb, hvor indsatsen leveres tæt på borgeren. I Vejen Kommune betyder det blandt andet, at vi vil arbejde for sammenhængende forløb, hvor borgeren aktivt involveres og inddrages i eget forløb. 20

21 Der er i 2014 afsat 204 mio. kr. til sundhedsområdet. Udgifterne på sundhedsområdet fordeler sig på: Sundhedspleje; 6,4 mio. kr.; 3% Sundhedsfremme og forebyggelse; 6,9 mio. kr.; 3% Tandpleje; 20,4 mio. kr.; 10% Sundhedsområdet -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Andre sundhedsudgi er; 3,4 mio. kr.; 2% Behandling af alkohol- og stofmisbrugere; 4,9 mio. kr.; 2% Med nansiering af sundhedsvæsenet; 144,2 mio. kr.; 71% Genoptræning og fysioterapi; 18,4 mio. kr.; 9% Vidste du, at: Fra august 2014 bliver den kommunale tandpleje i Vejen Kommune samlet til én enhed, og flytter ind i nyopførte lokaler i Brørup. Herudover bliver der indkøbt to mobile tandklinikker, der skal køre ud til Vejen Kommunes skoler, så de forebyggende tandundersøgelser og mindre behandlinger kan udføres så let tilgængeligt som muligt for kommunens børn og unge. Nettodriftsudgifter på sundhed og forebyggelsesområdet I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 21

22 Vidste du, at: Vejen kommune har en friluftsportal Frilufts- Vejen hvor du blandt andet kan finde inspiration til gode oplevelser i naturen. Dette kunne eksempelvis være natur- og motionsarrangementer, geocaching og cykelture. Se mere på Kultur og fritid Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilbuddene på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Herudover hører folkeoplysning og foreninger under udvalgets ansvarsområde. I budgettet for 2014 er der blandt andet afsat midler til udbygning af Brørup Hallerne og midler til at understøtte initiativer som følge af analysen af hallerne i kommunen. Endvidere er der afsat midler til klimasikring i udstillingssalene på Vejen Kunstmuseum samt midler til opnormering med en arkæologstilling på Sønderskov. Der er i 2014 afsat 53 mio. kr. til kultur- og fritidsområdet. De fordeles på: Kultur-o og g fritidsområdet - nettodrift 2014 i mio. kr. og procent Folkeoplysning ; 13,3 mio. kr.; 25% Fri dsfaciliteter m.v.; 10,6 mio. kr.; 20% Kulturel virksomhed; 12,8 mio. kr.; 24% Folkebiblioteker; 16,2 mio. kr.; 31% Nettodriftsudgifter på kultur og fritidsområdet I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 22

23 Tilbud til ældre Udvalget for social og ældre varetager en række forskellige opgaver, som er henvendt til kommunens ældre borgere. Det drejer sig blandt andet om pleje og praktisk bistand, ældrecentre samt demensindsatsen. Derudover tilbyder kommunen en række forskellige aktivitetstilbud for ældre med et forebyggende og sundhedsfremmende indhold. Ældreområdet har fokus på en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp samt har en forebyggende og sundhedsfremmede indfaldsvinkel. I Budget 2014 er der blandt andet afsat midler til ombygning af ældrecentret Lundtoft og elektroniske nøglebokse. Derudover er der afsat yderligere midler til investering i velfærdsteknologi. Der er i 2014 afsat 295 mio. kr. til ældreområdet. Pengene anvendes til: Vidste du, at: Ældrerådet skal høres i alle spørgsmål af betydning for ældre i kommunen herunder budgettet - inden Byrådet træffer beslutninger om spørgsmål, der specifikt har betydning for kommunens ældre. Se medlemmerne fra Vejen Kommune samt referater og dagsordener fra møderne på under Det politiske liv. Tilbud til l ældre -n- enettodrift i mio. kr. og procent Forebyggende indsats; 27,1 mio. kr.; 9% Øvrige ak viteter ; 1,8 mio. kr.; 1% Pleje og omsorg; 266,3 mio. kr.; 90% Nettodriftsudgifter på området for tilbud til ældre I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 23

24 Tilbud til voksne med særlige behov Kommunen har en række tilbud til borgere med handicap, psykiske lidelser, misbrug eller borgere i andre situationer, som gør, at de har brug for en særlig social indsats. Det drejer sig blandt andet om bo- og beskæftigelsestilbud, rådgivning og vejledning, ledsagerordning, hjælpemidler samt en række sociale ydelser. Byrådet har afsat 1,4 mio. kr. i 2014 og frem til etablering af et strakstilbud i psykiatrien, så der hurtigere kan tages hånd om borgere med psykiatriske problemer. Der er i 2014 afsat 193 mio. kr. til voksne med særlige behov. De går blandt andet til: Tilbud voksne med særlige behov -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Rådgivning; 13,8 mio. kr.; 7% Bo-o g ak vitets lbud mv.; 121,5 mio. kr.; 63% Forebyggende indsats mv.; 36,4 mio. kr.; 19% Hjælpemidler; 20,9 mio. kr.; 11% Vidste du, at: Vejen Kommune har fokus på de frivilliges arbejde i kommunen, og der arbejdes med en overordnet frivillighedsstrategi. Den sociale vejviser indeholder informationer om alle de foreninger i kommunen, der arbejder med frivilligt socialt arbejde. Se mere på eller 24

25 Nettodriftsudgifter på området for tilbud til voksne med særlige behov I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget I 2014 er der desuden afsat 197 mio. kr. til udbetaling af pensioner og personlige tillæg. De fordeler sig på: Kontante ydelser, boligydelse og introduk onsydelse mv.; 32,2 mio. kr.; 17% Før dspensioner, pers. llæg mv. -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Før dspensioner; 159,9 mio. kr.; 81% Personlige llæg; 4,6 mio. kr.; 2% Nettodriftsudgifter på området for pensioner og personlige tillæg I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Vidste du, at: Café Noget Særligt har vundet Vejen Kommunes handicappris for 2013 for deres arbejde med at give mennesker med psykiske lidelser en mulighed for meningsfuld beskæftigelse og socialt fællesskab. Resultatet for medarbejderne er lavere sygefravær, mindre medicinforbrug og ingen indlæggelser på psykiatriske hospitaler. I cafeen tilberedes og serveres frokostretter for cafegæsterne, samtidig med at der sælges glaskunst og fairtrademærkede produkter. Cafeen drives i samarbejde med Røde Kors, der har genbrugsbutik i samme lokaler. 25

26 Vidste du, at: Vejen Kommune har udarbejdet en App MinBy Vejen - her kan du få gode tilbud fra butikker og kulturliv i Vejen Kommune. Her er også åbningstider og kontaktinfo på museer, biblioteker og genbrugspladser. Se mere på dk Erhvervsudvikling og turisme Vejen Kommune har fokus på erhvervsudvikling og har derfor i de seneste år øget indsatsen for at tiltrække nye virksomheder og nye arbejdspladser - til kommunen. Det har i 2013 blandt andet resulteret i en erhvervskampagne med henblik på at øge fødevarevirksomheders kendskab til Vejen Kommune samt med det formål generelt at profilere Vejen Kommune som en attraktiv erhvervskommune. Der er i 2014 blandt andet afsat midler til at få harmoniseret og opdateret kommunens service- og turistvejvisning. Behovet udspringer blandt andet af en stadig større efterspørgsel på skiltning ved både erhvervs- og byområder, samt et ønske om at understøtte visionen fra Vejen Kommunes turismestrategi. Der er i 2014 budgetteret med 10 mio. kr. til blandt andet at styrke innovation, ny teknologi, iværksættere samt til erhvervsfremme. De største poster er: Erhvervsudvikling -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Innova on og ny teknologi; 1,5 mio. kr.; 15% Udvikling af yder- og landdistriktområder; 1,2 mio. kr.; 12% Erhvervs-o g turis remme samarbejde SVUF; 0,4 mio. kr.; 4% Trekantsamarbejdet; 1,6 mio. kr.; 16% Erhvervsudvikling; 5,2 mio. kr.; 53% Nettodriftsudgifter på området for erhvervsudvikling og turisme I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 26

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2017 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Økonomi Layout: Vejen Kommune Udgivet: December 2016 Ordrenr.: 679-16

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2018 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Økonomi Layout: Vejen Kommune Udgivet: December 2017 Ordrenr.: 773-17

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune HØJE-TAASTRUP 38,1 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: VIBORG 70,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE HERNING 60,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERICIA 38,4 MIO. KR.

FREDERICIA 38,4 MIO. KR. FREDERICIA 38,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HELSINGØR 60,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

ODENSE. 111,5 MIO. KR. Så meget kan Odense Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

ODENSE. 111,5 MIO. KR. Så meget kan Odense Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: ODENSE 111,5 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere BORNHOLM 46,9 MIO. KR. Så meget kan Regionskommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: BALLERUP 41,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: KOLDING 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HVIDOVRE 49,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HJØRRING. 54,2 MIO. KR. Så meget kan Hjørring Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HJØRRING. 54,2 MIO. KR. Så meget kan Hjørring Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HJØRRING 54,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FAVRSKOV. 29,0 MIO. KR. Så meget kan Favrskov Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

FAVRSKOV. 29,0 MIO. KR. Så meget kan Favrskov Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: FAVRSKOV 29,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BRØNDERSLEV 25,8 PCT. Konkurrenceudsættelse i Brønderslev Kommune

BRØNDERSLEV 25,8 PCT. Konkurrenceudsættelse i Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV 25,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HOLSTEBRO. 27,7 MIO. KR. Så meget kan Holstebro Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HOLSTEBRO. 27,7 MIO. KR. Så meget kan Holstebro Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HOLSTEBRO 27,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR.

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. Så meget kan s Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Hvorfor konkurrence? 0,2 Konkurrenceudsættelse i Jammerbugt Kommune Fokus på kvalitet 35,1 PCT. 33,6

JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Hvorfor konkurrence? 0,2 Konkurrenceudsættelse i Jammerbugt Kommune Fokus på kvalitet 35,1 PCT. 33,6 JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,2 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

FURESØ. 26,7 MIO. KR. Så meget kan Furesø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

FURESØ. 26,7 MIO. KR. Så meget kan Furesø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: FURESØ 26,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

MARIAGERFJORD 22,4 PCT. Konkurrenceudsættelse i Mariagerfjord Kommune

MARIAGERFJORD 22,4 PCT. Konkurrenceudsættelse i Mariagerfjord Kommune MARIAGERFJORD 36,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN 20,9 PCT.

FREDERIKSHAVN 20,9 PCT. FREDERIKSHAVN 63,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: DRAGØR 10,9 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

SORØ. 21,6 MIO. KR. Så meget kan Sorø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 25,7 PCT.

SORØ. 21,6 MIO. KR. Så meget kan Sorø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 25,7 PCT. SORØ 21,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK 28,3 PCT. Konkurrenceudsættelse i Lyngby-Taarbæk Kommune

LYNGBY-TAARBÆK 28,3 PCT. Konkurrenceudsættelse i Lyngby-Taarbæk Kommune LYNGBY-TAARBÆK 51,9 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HERNING. 60,2 MIO. KR. Så meget kan Herning Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HERNING. 60,2 MIO. KR. Så meget kan Herning Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HERNING 60,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT.

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT. KØGE 29,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

THISTED. 35,3 MIO. KR. Så meget kan Thisted Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

THISTED. 35,3 MIO. KR. Så meget kan Thisted Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: THISTED 35,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere