DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE"

Transkript

1 DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December 2013 Ordrenr.:

3 Indhold Forord Finansiering her kommer pengene fra Vejen Kommune igangsætter flere nye initiativer Teknik og miljø Beskæftigelse Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Undervisning Sundhed og forebyggelse Kultur og fritid Tilbud til ældre Tilbud til voksne med særlige behov Erhvervsudvikling og turisme Fællesudgifter og administration Velkommen til det nye byråd Du kan finde uddybende oplysninger om budgettet på kommunens hjemmeside 3

4 Forord Tirsdag den 8. oktober vedtog Vejen Byråd budgettet for 2014 med overslagsårene Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Venstre står bag budgettet. Med budgettet for 2014 er det muligt at opretholde det nuværende service- og kvalitetsniveau i kommunen. Samtidig har Byrådet også afsat penge til en række nye tiltag. Det nuværende service- og kvalitetsniveau opretholdes Endnu en gang er det lykkedes at få lagt et budget stort set uden besparelser. Det betyder, at der med budgettet for 2014 er afsat midler til, at vi kan opretholde det nuværende service- og kvalitetsniveau i kommunen. Det nye budget indeholder også midler til nye initiativer, som skaber udvikling og imødekommer mange af de opgaver og udfordringer, kommunen står overfor i disse år. Det betyder blandt andet, at der er afsat yderligere 2,3 mio. kr. årligt til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen, og der er også afsat flere midler til de forebyggende hjemmebesøg. På det socialpsykiatriske område er der afsat 1,4 mio. kr. årligt til at etablere et Strakstilbud, så der hurtigere kan tages hånd om borgere med psykiatriske problemer. Folkeskoleområdet står overfor store ændringer i de kommende år som følge af folkeskolereformen. Derfor har Byrådet besluttet at give et budgetmæssigt løft til folkeskolerne, så reformen kan implementeres så hensigtsmæssigt som muligt. Samtidig er der også afsat flere anlægsmidler til skoleområdet. Samlet løftes folkeskoleområdet med mio. kr. som følge af folkeskolereformen. Ambitiøst anlægsprogram Budget 2014 indeholder et ambitiøst anlægsprogram godt hjulpet på vej af sidste års regnskab, som gav et overskud på knap 60 mio. kr. mere end budgetteret. Med budgettet afsætter Vejen Kommune alene på det skattefinansierede område cirka 119 mio. kr. til gennemførelse af nye anlægsprojekter i

5 Anlægsprogrammet indeholder blandt andet midler til trafiksikkerhed, idet der er afsat knap 5 mio. kr. til etablering af en rundkørsel ved Skodborghuskrydset og godt 5 mio. kr. til etablering af flere cykelstier i kommunen. På skoleområdet er der udover midlerne som følge af folkeskolereformen afsat 5,3 mio. kr. til børnecentre og 5 mio. kr. til samling af kommunens specialklasser. På fritidsområdet er der blandt andet afsat 8,7 mio. kr. til at renovere vandbehandlingsanlæggene i idrætscentrene i Vejen og i Rødding. Og endelig er der afsat knap 17 mio. kr. til at færdiggøre den nye tandklinik i Brørup. En ansvarlig økonomisk politik Vejen Kommunes budget lever op til aftalen mellem regeringen og KL om økonomien for Det gælder både i forhold til at overholde det aftalte loft over serviceudgifter samt niveauet for anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område. Dertil kommer, at skatten forbliver uændret i Derudover holder budgettet sig inden for rammerne af Vejen Kommunes økonomiske politik. Borgere og medarbejdere spiller en vigtig rolle i forhold til en effektiv løsning af de kommunale opgaver. Det er meget vigtigt, at vi fastholder dette fokus, så vi får mest muligt for pengene og dermed sikrer os bedst muligt i forhold til også at få økonomien til at hænge sammen i de kommende år. I denne pjece kan du læse mere om budgettet for næste år. Med venlig hilsen Egon Fræhr Borgmester 5

6 Finansiering her kommer pengene fra De samlede kommunale udgifter til drift, anlæg, renter og afdrag på lån udgør 2.530,4 mio. kr. i Udgifterne finansieres først og fremmest af kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld. De generelle tilskud fra staten udgør godt en tredjedel af kommunens finansieringsgrundlag. I beregningen af det statslige tilskud indgår blandt andet en udligningsordning, der betyder, at der overføres midler fra de økonomisk bedst stillede kommuner til mindre velstillede kommuner, herunder Vejen Kommune. Selskabsskatter opkræves af staten. Af den samlede beskatning af virksomheder, der er beliggende i Vejen Kommune, modtager Vejen Kommune 13,41 pct. Herudover modtager Vejen Kommune et udligningsbeløb, idet provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere i Vejen Kommune end på landsplan. Finansiering 2014 Generelle lskud; 886 mio. kr.; 35% Optagelse af lån; 33 mio. kr.; 1% Forbrug af kassebeholdning; 34 mio. kr.; 1% Selskabsska ter; 15 mio. kr.; 1% Grundskyld og dækningsafgi ; 75 mio. kr.; 3% Indkomstska er; 1487 mio. kr.; 59% 6

7 Fakta: Vejen Kommunes skat af indkomster er på 25,2 pct. i Grundskyldspromillen er 5,56 promille for produktionsjord og 20,36 promille for øvrige grundværdier. Kirkeskatten er på 1,06 pct. Kilde: Skatteministeriet Vidste du, at: Vejen Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2013 udgjorde kr. Det er det 4. laveste i landet. På landsplan er det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger kr. Kilde: De Kommunale Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunerne kan kun i meget begrænset omfang optage lån til at finansiere sine udgifter. Kommunerne kan primært låne til energiforbedrende investeringer i kommunale ejendomme samt til byfornyelse. Derudover kan staten give ekstraordinær adgang til at optage lån, fx med henblik på at øge offentlige investeringer og dermed sætte gang i væksten. Vejen Kommune forventer at optage lån på 81,7 mio. kr. i Heraf udgør lån til energiforbedrende investeringer ca. 60,0 mio. kr. I samme periode udgør afdrag på lån 85,0 mio. kr. 7

8 Lån i Kommunekredit m.v BB2013BB2014BB2015BB BB2017 Fakta: Vejen Kommune har et mål om, at kommunens langfristede gæld skal ligge under landsgennemsnittet. Vejen Kommunes langfristede gæld udgør pr. 1. januar kr. pr. indbygger. Den gennemsnitlige gæld pr. indbygger i hele landet udgør kr. På landsplan er der 35 kommuner, der har en lavere gæld pr. indbygger end Vejen Kommune. 8

9 Vejen Kommune igangsætter flere nye initiativer Vejen Kommune har igennem de seneste år har haft fokus på effektiviseringer uden forringelser af kvalitet og serviceniveau. Dette har skabt mulighed og råderum til at igangsætte og implementere nye tiltag i kommunen. Med budgettet for 2014 har Byrådet godkendt nye effektiviseringsforslag for 13,5 mio. kr. Disse effektiviseringsgevinster er blandt fundet ved rengøringsudbud, nye og ændrede aftaler med eksterne virksomheder samt etablering af fælles kørselskontor. De frigivne midler fra effektiviseringer er med til at skabe råderum til en række nye tiltag og investeringer i kommunen. I 2014 er der i Vejen Kommune afsat netto 111,3 mio. kr. til anlægsprojekter i kommunen. Derudover er der på forsyningsområdet afsat 10,7 mio. kr. i Så meget er der afsat til anlæg i 2014: (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) Anlæg 2014 fordelt på udvalg i mio. kr. og procent Social og ældre; 14 mio. kr.; 12% Sundhed, kultur og fri d; 33 mio. k r.; 30% Økonomiudvalget; 13 mio. kr.; 12% Teknik og miljø; 30 mio. kr.; 27% Skoler og børn; 21 mio. kr.; 19% Byrådet har afsat midler til en række større initiativer på anlægsområdet. Der er bl.a. afsat midler til etablering af cykelstier i kommunen, rundkørsel ved Skodborghuskrydset - for at højne trafiksikkerheden. Dertil kommer midler til broer, underføringer og veje i forbindelse med renovering og elektrificering af jernbanen. På dagtilbuds- og skoleområdet er der sat midler af til at fortsætte arbejdet med at etablere flere børnecentre i kommunen og til omstilling som følge af folkeskolereformen. På sundhedsområdet er der afsat midler til etablering af den nye tandklinik i Brørup, samt to mobile tandklinikker. Dertil kommer midler til kultur- og fritidsområdet ved 9

10 renovering af idrætshaller, samt en udbygning af Brørup Hallerne og klimasikring i udstillingssalene på Vejen Kunstmuseum. På ældreområdet er der blandt andet afsat midler til ombygning af Plejehjemmet Lundtofte, elektroniske nøglebokse, samt til implementering af en bolighandleplan på ældreområdet. Der er endvidere afsat midler til energirenovering af de kommunale bygninger samt midler til LED-belysning, hvilket er medvirkende til at reducere kommunens energiforbrug. Byrådet har desuden afsat midler til indsatspulje til nedrivning/renovering af ejendomme samt midler til byfornyelse. Vidste du, at: I 2013 vedtog Folketinget en ny lov, som betyder, at stat, regioner og kommuner fremover er omfattet af 4-årige udgiftslofter. Det betyder, at Folketinget senest i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2014 skal fastlægge loftet for de kommunale udgifter frem til Vejen Kommunes nettodriftsbudget udgør 2,399 mia. kr. Figuren på denne side viser, hvordan udgifterne for 2014 fordeler sig på udvalgene. Så meget bruger hvert udvalg på drift i 2014 (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) Ne odri 2014 fordelt på udvalg i mio. kr. ogp procent Økonomiudvalget; 325 mio. kr.; 14% Social og ældre; 684 mio. kr.; 28% Sundhed, kultur og fri d; 257 mio. kr.; 11% Teknik og miljø; 92 mio. kr.; 4% Beskæ igelse; 335 mio. kr.; 14% Skoler og børn; 704 mio. kr.; 29% 10

11 I budgettet for 2014 er afsat 14,3 mio. kr. til en reservepulje, som gør det muligt at fastholde principperne om decentral økonomistyring, hvor kommunens institutioner har mulighed for at spare eller låne af kommende års budgetter. I de næste afsnit kan du læse mere om, hvordan budgettet er fordelt mellem de forskellige service- og aktivitetsområder. Vidste du, at: Fra 1. november 2014 skal du have din egen digitale postkasse på borger.dk, så du kan modtage din post fra det offentlige digitalt. I postkassen kan du også se posten på din e-boks, så du kun skal logge på ét sted for at tjekke den digitale post. For oprettelse gå ind på Vidste du, at: På MinSide kan du få et overblik over dine personlige oplysninger. Dette gælder oplysninger om bolig, skat, SU, ferie, sundhed og sygdom, digital post, Nemkonto og kontaktadresser. Du skal logge ind med NemID for at se MinSide. Se mere på eller 11

12 Teknik og miljø Kommunens indsats i forhold til det tekniske område og natur og miljø varetages af Udvalget for teknik og miljø. Opgaverne på det tekniske område omfatter blandt andet grønne områder, byggeog landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse samt affaldshåndtering. I Budget 2014 er der blandt andet afsat midler til etablering af nye cykelstier i kommunen og en rundkørsel ved Skodborghuskrydset samt udvidelse af genbrugspladen i Vejen og ændrede forhold på genbrugspladsen i Brørup. Derudover er der afsat midler til opgradering af kommunens gadebelysning med mere energibesparende lyskilder. I forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen mellem Esbjerg og Lunderskov er der midler i både 2014 og 2015 til at ændre broer og vejanlæg. På natur- og miljøområdet består opgaverne blandt andet i miljø- og naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse samt vedligeholdelse af vandløb. Vidste du, at: På Energiberegneren på Vejen kommunes hjemmeside kan du få overblik over dit energiforbrug i hjemmet og forslag til, hvordan du kan reducere det. Se mere på Vidste du, at: Der på Vejen Kommunes hjemmeside er et afsnit specielt til dig, der skal til at bygge? Siden Skal du bygge gør det nemt for dig at få overblik over hvilke regler og retningslinjer der er for din grund. 12

13 Udvalget har i 2014 et netto driftsbudget på 92 mio. kr. og et anlægsbudget på 29,8 mio. kr. På forsyningsområdet er der afsat henholdsvis 1,8 mio. kr. og 10,7 mio. kr. til drift og anlæg. Udvalgets nettodriftsbudget eksklusiv forsyningsområdet fordeler sig på følgende områder: Udvalget for teknik og miljø -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Vintertjeneste; 10,2 mio. kr.; 11% Fri dsområder m.v.; 1,6 mio. kr.; 2% Kollek v tra k (busdri ); 17,8 mio. kr.; 18% Natur- og miljøbesky else; 1,9 2 mio. kr.; 2% Vandløb; 4,6 mio. kr.; 5% Vejvedligeholdelse m.v; 58,7 mio. kr.; 60% Diverse udgi er; -2,4 mio. kr.; -2% Nettodriftsudgifter på teknik- og miljøområdet , ekskl. forsyning I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 13

14 Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, danskuddannelse af flygtninge og indvandrere og ydelser på beskæftigelsesområdet. Udvalget har i 2014 et nettodriftsbudget på 335 mio. kr. Bruttoudgifterne er væsentlig større, idet en del af udgifterne modsvares af refusion fra staten. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2014: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Styrket indsats for at få flere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse og dermed begrænse antallet af langtidsledige Vidste du, at: Vejen Kommune har i 2013 startet et tværgående projekt mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og afdelingen for Sundhed & Familie. Projektets kaldes Sund i Job. Det overordnede formål er at hjælpe sygedagpengemodtagere tættere på arbejdsmarkedet gennem trivsels- og sundhedsfremmende tilbud, fx motiverende samtaler, smertehåndtering og psykologsamtaler. Kommunens borgere kan henvises via Jobcentret. Projektet fortsætter frem til

15 Beskæftigelsesudvalgets nettobudget fordeler sig således: Beskæ igelsesudvalget -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Ressourcef orløb; 11,3 mio. kr.; 3% Fleksjob og løn lskud; 54,3 mio. kr.; 16% Revalidering; 5,6 mio. kr.; 2% Beskæ igelsesforans taltninger; 45,4 mio. kr.; 14% Forsikrede ledige; 77,7 mio. kr.; 23% Sygedagpenge; 64,7 mio. kr.; 19% Tilbud l udlændinge; 4,7 mio. kr.; 1% Kontanthjælp; 39,8 mio. kr.; 12% Ak verede kontanthjælpsmodta gere; 31,7 mio. kr.; 10% Nettodriftsudgifter på beskæftigelsesområdet I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 15

16 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Børne- og ungeområdet omfatter blandt andet dagpleje, daginstitutioner, specialpædagogisk indsats samt tilbud til og foranstaltninger for udsatte børn og unge. I Budget 2014 er der afsat midler til et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet, herunder kompetenceudvikling af personalet samt midler til forbedringer af den digitale infrastruktur i dagtilbuddene. I disse år er der blandt andet fokus på, hvordan digitalisering i dagtilbuddene kan medvirke til børnenes læring og gøre dem fortrolige med de digitale medier og udtryksformer. Der er i 2014 afsat 285 mio. kr. til drift af børneområdet. Det er fordelt på følgende hovedposter: Børneområdet - ne odri 2014 i mio. kr. og procent Tilbud l børn og unge med særlige behov; 102,3 mio. kr.; 36% Rådgivning; 1,9 mio. kr.; 1% PPR - børn; 7,3 mio. kr.; 2% Dag lbud l børn; 173,3 mio. kr.; 61% 16

17 Vidste du, at: Vejen Kommune har fokus på kvalitetsudviklingen i dagtilbuddet. Vejen kommune har i 2014 afsat mere end 5 millioner til kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Ca. 3 millioner heraf fordeles direkte til dagtilbuddene til lokale indsatser. Pengene skal blandt andet understøtte institutionernes arbejde med IT, sprog og motorik. Byrådet har opstillet en række politiske pejlemærker for dagtilbudsområdet. Centrale indsatsområder er: Arbejdet med de pædagogiske læreplaner med særligt fokus på konkretisering af sprogtilegnelsesindsatsen Børnenes motoriske udvikling Børns digitale kompetencer Udvikling af motiverende læringsmiljøer Digitalisering af kommunikationen med forældrene I 2014 indføres forældreintra i alle børnehaver. Nettodriftsudgifter på området for dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 17

18 Undervisning Undervisningsområdet omfatter blandt andet folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og -klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Det er Udvalget for skoler og børn, der har ansvaret for disse områder. I 2014 er der afsat midler til etablering af børnecentre i kommunen. Af helhedsplanen fremgår det, at der skal etableres børnecentre i Gesten, Føvling og Andst. Derudover er der afsat omkring 2,5 mio. kr. til den trådløse infrastruktur i skolerne, samt midler til anskaffelse og vedligeholdelse af digitalt udstyr og digitale læringsmidler. Der er endvidere afsat midler til et løft af folkeskoleområdet som følge af folkeskolereformen, samt en mulighedsanalyse, der skal beskrive, hvordan skolebygningerne kan anvendes og indrettes mest hensigtsmæssigt. Hertil kommer budgetmidler til samling af specialklasserne. Der er i 2014 afsat 420 mio. kr. til drift af undervisningsområdet. De går til: Skoleområdet - ne odri 2014 i mio. kr. og procent Private skoler, e erog ungdomskostskoler; 29,3 mio. kr.; 7% Befordring af elever; 6,0 mio. kr.; 1% SFO'er; 30,5 mio. kr.; 7% UU-vejledningen; 4,5 mio. kr.; 1% Specialområdet; 16,4 mio. kr.; 4% Ungdomsuddannelser; 12,0 mio. kr.; 3% Ungdomsskolen; 11,7 mio. kr.; 3% Folkeskolen; 309,2 mio. kr.; 74% Til dagtilbuds- og undervisningsområdet er der i 2014 afsat 20,9 mio. kr. til anlægsprojekter. 18

19 Fakta: Folkeskolereformen træder i kraft fra august Dette betyder i Vejen Kommune blandt andet: Der indføres en længere og varieret skoledag på 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse. I undervisningen indgår den fagopdelte undervisning i fagene samt ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af skoledagen. Tilpasning af SFO-tilbuddet, så det hænger sammen med den forlængede skoledag. Vidste du, at: Folkeskolereformen stiller øgede krav til blandt andet læringsmiljøerne på skolerne, og hertil kommer, at lærerne fremover vil skulle kunne udføre alle opgaver på skolen. Vejen Kommune har derfor iværksat en mulighedsanalyse. Analysen skal give et overblik over, hvilke bygningsmæssige behov, som ændringerne i reformen medfører. Denne proces startede allerede i første halvdel af Nettodriftsudgifter på undervisningsområdet I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 19

20 Sundhed og forebyggelse Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende sundhedsopgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje og af sundhedsplejen. Kommunen varetager derudover borgernære opgaver inden for genoptræning, borgerrettet forebyggelse samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunen har også ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer desuden regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder blandt andet psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge. Byrådet har afsat midler til færdiggørelsen af den nye tandklinik, der skal samles i Brørup, samt indkøb af 2 mobile tandklinikker. Der er også afsat midler til at styrke de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i kommunen. Til styrkelsen af det nære sundhedsvæsen er der afsat 2,3 mio. kr. årligt. Derudover er der afsat yderligere midler til forebyggende hjemmebesøg. Udvalget for Sundhed, kultur og fritid har i 2014 i alt et nettodriftsbudget på 257 mio. kr. og et netto anlægsbudget på 33,3 mio. kr. Vidste du, at: På landsplan arbejdes der med at styrke det nære sundhedsvæsen. Samarbejdet mellem de forskellige sektorer er afgørende for at sikre gode og sammenhængende patientforløb, hvor indsatsen leveres tæt på borgeren. I Vejen Kommune betyder det blandt andet, at vi vil arbejde for sammenhængende forløb, hvor borgeren aktivt involveres og inddrages i eget forløb. 20

21 Der er i 2014 afsat 204 mio. kr. til sundhedsområdet. Udgifterne på sundhedsområdet fordeler sig på: Sundhedspleje; 6,4 mio. kr.; 3% Sundhedsfremme og forebyggelse; 6,9 mio. kr.; 3% Tandpleje; 20,4 mio. kr.; 10% Sundhedsområdet -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Andre sundhedsudgi er; 3,4 mio. kr.; 2% Behandling af alkohol- og stofmisbrugere; 4,9 mio. kr.; 2% Med nansiering af sundhedsvæsenet; 144,2 mio. kr.; 71% Genoptræning og fysioterapi; 18,4 mio. kr.; 9% Vidste du, at: Fra august 2014 bliver den kommunale tandpleje i Vejen Kommune samlet til én enhed, og flytter ind i nyopførte lokaler i Brørup. Herudover bliver der indkøbt to mobile tandklinikker, der skal køre ud til Vejen Kommunes skoler, så de forebyggende tandundersøgelser og mindre behandlinger kan udføres så let tilgængeligt som muligt for kommunens børn og unge. Nettodriftsudgifter på sundhed og forebyggelsesområdet I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 21

22 Vidste du, at: Vejen kommune har en friluftsportal Frilufts- Vejen hvor du blandt andet kan finde inspiration til gode oplevelser i naturen. Dette kunne eksempelvis være natur- og motionsarrangementer, geocaching og cykelture. Se mere på Kultur og fritid Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilbuddene på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Herudover hører folkeoplysning og foreninger under udvalgets ansvarsområde. I budgettet for 2014 er der blandt andet afsat midler til udbygning af Brørup Hallerne og midler til at understøtte initiativer som følge af analysen af hallerne i kommunen. Endvidere er der afsat midler til klimasikring i udstillingssalene på Vejen Kunstmuseum samt midler til opnormering med en arkæologstilling på Sønderskov. Der er i 2014 afsat 53 mio. kr. til kultur- og fritidsområdet. De fordeles på: Kultur-o og g fritidsområdet - nettodrift 2014 i mio. kr. og procent Folkeoplysning ; 13,3 mio. kr.; 25% Fri dsfaciliteter m.v.; 10,6 mio. kr.; 20% Kulturel virksomhed; 12,8 mio. kr.; 24% Folkebiblioteker; 16,2 mio. kr.; 31% Nettodriftsudgifter på kultur og fritidsområdet I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 22

23 Tilbud til ældre Udvalget for social og ældre varetager en række forskellige opgaver, som er henvendt til kommunens ældre borgere. Det drejer sig blandt andet om pleje og praktisk bistand, ældrecentre samt demensindsatsen. Derudover tilbyder kommunen en række forskellige aktivitetstilbud for ældre med et forebyggende og sundhedsfremmende indhold. Ældreområdet har fokus på en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp samt har en forebyggende og sundhedsfremmede indfaldsvinkel. I Budget 2014 er der blandt andet afsat midler til ombygning af ældrecentret Lundtoft og elektroniske nøglebokse. Derudover er der afsat yderligere midler til investering i velfærdsteknologi. Der er i 2014 afsat 295 mio. kr. til ældreområdet. Pengene anvendes til: Vidste du, at: Ældrerådet skal høres i alle spørgsmål af betydning for ældre i kommunen herunder budgettet - inden Byrådet træffer beslutninger om spørgsmål, der specifikt har betydning for kommunens ældre. Se medlemmerne fra Vejen Kommune samt referater og dagsordener fra møderne på under Det politiske liv. Tilbud til l ældre -n- enettodrift i mio. kr. og procent Forebyggende indsats; 27,1 mio. kr.; 9% Øvrige ak viteter ; 1,8 mio. kr.; 1% Pleje og omsorg; 266,3 mio. kr.; 90% Nettodriftsudgifter på området for tilbud til ældre I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 23

24 Tilbud til voksne med særlige behov Kommunen har en række tilbud til borgere med handicap, psykiske lidelser, misbrug eller borgere i andre situationer, som gør, at de har brug for en særlig social indsats. Det drejer sig blandt andet om bo- og beskæftigelsestilbud, rådgivning og vejledning, ledsagerordning, hjælpemidler samt en række sociale ydelser. Byrådet har afsat 1,4 mio. kr. i 2014 og frem til etablering af et strakstilbud i psykiatrien, så der hurtigere kan tages hånd om borgere med psykiatriske problemer. Der er i 2014 afsat 193 mio. kr. til voksne med særlige behov. De går blandt andet til: Tilbud voksne med særlige behov -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Rådgivning; 13,8 mio. kr.; 7% Bo-o g ak vitets lbud mv.; 121,5 mio. kr.; 63% Forebyggende indsats mv.; 36,4 mio. kr.; 19% Hjælpemidler; 20,9 mio. kr.; 11% Vidste du, at: Vejen Kommune har fokus på de frivilliges arbejde i kommunen, og der arbejdes med en overordnet frivillighedsstrategi. Den sociale vejviser indeholder informationer om alle de foreninger i kommunen, der arbejder med frivilligt socialt arbejde. Se mere på eller 24

25 Nettodriftsudgifter på området for tilbud til voksne med særlige behov I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget I 2014 er der desuden afsat 197 mio. kr. til udbetaling af pensioner og personlige tillæg. De fordeler sig på: Kontante ydelser, boligydelse og introduk onsydelse mv.; 32,2 mio. kr.; 17% Før dspensioner, pers. llæg mv. -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Før dspensioner; 159,9 mio. kr.; 81% Personlige llæg; 4,6 mio. kr.; 2% Nettodriftsudgifter på området for pensioner og personlige tillæg I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Vidste du, at: Café Noget Særligt har vundet Vejen Kommunes handicappris for 2013 for deres arbejde med at give mennesker med psykiske lidelser en mulighed for meningsfuld beskæftigelse og socialt fællesskab. Resultatet for medarbejderne er lavere sygefravær, mindre medicinforbrug og ingen indlæggelser på psykiatriske hospitaler. I cafeen tilberedes og serveres frokostretter for cafegæsterne, samtidig med at der sælges glaskunst og fairtrademærkede produkter. Cafeen drives i samarbejde med Røde Kors, der har genbrugsbutik i samme lokaler. 25

26 Vidste du, at: Vejen Kommune har udarbejdet en App MinBy Vejen - her kan du få gode tilbud fra butikker og kulturliv i Vejen Kommune. Her er også åbningstider og kontaktinfo på museer, biblioteker og genbrugspladser. Se mere på dk Erhvervsudvikling og turisme Vejen Kommune har fokus på erhvervsudvikling og har derfor i de seneste år øget indsatsen for at tiltrække nye virksomheder og nye arbejdspladser - til kommunen. Det har i 2013 blandt andet resulteret i en erhvervskampagne med henblik på at øge fødevarevirksomheders kendskab til Vejen Kommune samt med det formål generelt at profilere Vejen Kommune som en attraktiv erhvervskommune. Der er i 2014 blandt andet afsat midler til at få harmoniseret og opdateret kommunens service- og turistvejvisning. Behovet udspringer blandt andet af en stadig større efterspørgsel på skiltning ved både erhvervs- og byområder, samt et ønske om at understøtte visionen fra Vejen Kommunes turismestrategi. Der er i 2014 budgetteret med 10 mio. kr. til blandt andet at styrke innovation, ny teknologi, iværksættere samt til erhvervsfremme. De største poster er: Erhvervsudvikling -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Innova on og ny teknologi; 1,5 mio. kr.; 15% Udvikling af yder- og landdistriktområder; 1,2 mio. kr.; 12% Erhvervs-o g turis remme samarbejde SVUF; 0,4 mio. kr.; 4% Trekantsamarbejdet; 1,6 mio. kr.; 16% Erhvervsudvikling; 5,2 mio. kr.; 53% Nettodriftsudgifter på området for erhvervsudvikling og turisme I hele kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser Faste 2014-priser Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 26

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. 26. september 2014 26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. I alt 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 25. september 2014 indgået en samlet budgetaftale

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere