Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret"

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Halvårsregnskab 2013 samt Økonomirapport 2 - Alle udvalg 2 2 Affaldsselskabet Vendsyssel Vest - Budget Ansøgning om rådighedsret på areal til opførelse af en udendørs multiarena 12 ved Højene skole og Højenehallen 4 Tornby-Hallen søger om forhåndstilsagn om samtykke til låneoptagelse 16 på 11 mio. kr. og kommunegaranti på 4,60 mio. kr. 5 Godkendelse af vedtægtsændringer for Nordsøen Oceanarium 20 6 Fordeling af flygtninge Principper for huslejeregulering på ældrecentre 26 8 s Arkitekturpris 29 9 Kobbersholtvej 120, Bjergby - kondemnering og påbud om nedrivning af 32 ejendom 10 Degnbølvej 126, Mygdal - kondemnering og påbud om nedrivning af 36 ejendom 11 Løkkensvej 778, Sdr. Rubjerg - Kondemnering og påbud om nedrivning 40 af ejendom 12 Løkkensvej 797, Tovbro - kondemnering og påbud om nedrivning af 44 ejendom 13 Løkkensvej 719A - Kondemnering og påbud om nedrivning af ejendom Løkkensvej 626, Bakholm, kondemnering og påbud om nedrivning af 52 ejendom 15 Hjørring Boligselskab, afd. 13, Hjørring låneoptagelse og lejeforhøjelse 56 ved renoveringsarbejder 16 Hirtshals Boligselskab fritagelse for at anvende dispositionsfondsmidler 58 til dækning af lejetab 17 Boligselskabet Nordjylland fritagelse for at anvende dispositionsfondsmidler 61 til dækning af lejetab

2 Side S Halvårsregnskab 2013 samt Økonomirapport 2 - Alle udvalg Resumé I henhold til Administrativ Styring fremlægges Halvårsregnskab 2013 samt Økonomirapport 2 - Alle udvalg, der er en budgetopfølgning pr. 30. juni Sagsfremstilling Ifølge Lov om kommunernes styrelse, skal der aflægges halvårsregnskab for perioden den 01. januar til den 30. juni. På den baggrund fremsendes Halvårsregnskab 2013 samt Økonomirapport 2 - Alle udvalg, samlet til behandling på Byrådsmødet den. Halvårsregnskabet er i henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets retningslinjer opgjort i forhold til oprindeligt vedtaget budget, mens Økonomirapport 2 er opgjort i forhold til korrigeret budget. Økonomirapport 2 - Alle udvalg Driftsoversigt - udvalgsopdelt: Korrigeret Budget 2013 Forbrug pr. 30. juni 2013 Forventet Afvigelse regnskab 2013 Lov og cirkulæreprogram +=budgettilførsel -=budgetreduk. Ny afgivelse Økonomiudvalg 484,8 230,1 484,9 0,1 0,7-0,6 Arbejdsmarkedsudvalg 871,3 407,7 876,0 4,8 1,8 3,0 Sundheds- Ældre og Handicapudvalget 1.234,1 585, ,1 3,0-5,6 *3,0 Fritids- og Kulturudvalget 104,9 52,4 104,9 0,0 0,0 0,0 Teknik- og Miljøudvalget 163,8 78,3 160,2-3,7 0,0-3,7 Børne- og Undervisningsudvalget 1.094,7 506, ,6-12,1 2,0-14,1 Driftsresultat I alt 3.953, , ,7-7,9-1,1-12,4 (-) foran beløbene angiver mindreforbrug i afgivelseskolonnen

3 * Sundheds- Ældre og Handicapudvalget har ved budgetlægningen hensat budgetbeløb til høreapparater på særskilt konto, og forudsat en negativ regulering ved midtvejsreguleringen. Reduktionen medfører derfor ikke ændringer i afvigelsen i forhold til Økonomirapport 2. Side 3. For alle udvalg forventes et samlet mindreforbrug på driften på 7,9 mio. kr., der efter indarbejdelse af Lov og cirkulæreprogram udgør et samlet forventet mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget indmelder et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr., der efter regulering for Lov og cirkulæreprogram udgør 3,0 mio. kr. Merudgiften kan henføres til serviceområderne Kontanthjælp og A-dagpenge. Samtidig forventes mindreforbrug på serviceområdet Løntilskud, hvor ændret redskabssammensætning giver færre i løntilskud og flere i jobrotation. Sundheds- Ældre og Handicapudvalget indmelder et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget fremkommer på sektor Sundheds- og Ældreområdet, indenfor Personlig pleje og praktisk hjælp. Teknik og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. excl. Forsyningsområdet. Mindreforbruget kan hovedsagelig henføres til sektor Landdistrikter, hvor projekter først forventes afsluttet i Børne- og Undervisningsudvalget indmelder et forventet mindreforbrug på 12,1 mio. kr., der efter regulering for Lov og cirkulæreprogram forventes at udgøre 14,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært mindreudgifter på sektor Undervisning, som følge af lockouten på skoleområdet. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2013: Midtvejsregulering af Lov- og cirkulæreprogram betyder for 1,1 mio. kr. Fordeling af Lov og cirkulæreprogram er efterfølgende udvalgsfordelt, og indarbejdet i ovenstående skema. Midtvejsreguleringen af Beskæftigelsestilskuddet for 2013, samt efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i 2013, udgør en merudgift på 54,0 mio. kr. som finansieres via ekstraordinært kassetræk. Dette skal ses i forhold til tilførsel til kassebeholdningen i Der henvises i øvrigt til Bilag 2 Notat om Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2013

4 Anlægsoversigt - udvalgsopdelt: Korrigeret Budget 2013 Forbrug pr. 30. juni 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse Økonomiudvalg -3,8 5,0 11,3 15,1 Arbejdsmarkedsudvalg 1,2 1,3 1,3 0,0 Sundheds- Ældre og 37,9 10,4 33,6-4,3 Handicapudvalget Fritids- og 50,9 5,9 21,7-29,1 Kulturudvalget Teknik- og 60,8 3,4 34,2-26,6 Miljøudvalget Børne- og 84,1 21,7 74,6-9,5 Undervisningsudvalget Driftsresultat I alt 231,1 47,7 176,7-54,4 (-) foran beløbene angiver mindreforbrug Side 4. Samlet for alle udvalg forventes et mindreforbrug på 54,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget opgjort den 30. juni Økonomiudvalget forventer et mindreindtægt på 15,1 mio. kr., som følge af manglende indtægter ved salg af ejendomme. Overdragelse af ejendom i Hirtshals Transportcenter til Kommuneleasing, med forventet indtægt på 18,0 mio. kr., er ikke indarbejdet i ovennævnte økonomirapport. Afvigelsen for Fritids- og Kulturudvalget skyldes primært projekterne Tagrenovering Vendiahallen, Park Vendia og Teateroplevelseshuset. Afvigelsen for Teknik og Miljøudvalget kan hovedsagelig henføres til projekterne Busterminal, Hjørring samt Ombygning af banegårdspladsen i Hjørring, idet disse projekter først færdiggøres i Servicerammen: Forventet serviceudgifter for 2013 udgør 2.835,3 mio. kr. s tekniske serviceramme blev af KL i juli 2013 beregnet til 2.783,2 mio. kr., hvorfor der er et forventet merforbrug på 52,1 mio. kr. i forhold til den udmeldte ramme. I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev 21,6 mio. kr. overført fra anlæg til driftsbudget.

5 Om nødvendigt kan disse udgifter tilbageføres. Side 5. Der tages endvidere forbehold for niveauet af driftsrulninger fra 2013 til 2014 på de decentrale områder. Kommunerne har for 2013 samlet set budgetlagt serviceudgifter på 0,6 mia under det aftalte niveau, og overholdelse af servicerammen vurderes for kommunerne under et. På den baggrund er der ikke forventning om, at servicerammen giver anledning til sanktion vedrørende regnskab Handleplaner: For Økonomiudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget henstår der handleplaner til afvikling af merforbrug for De udarbejdede handleplaner overholdes. Lovgrundlag Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabssystem. Lov om kommunernes styrelse Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Økonomirapport 2 pr. 30. juni Notat om Midtvejsregulering af statstilskuddet for Halvårsregnskab 2013

6 Direktionen indstiller, At det fremsendte halvårsregnskab godkendes Side 6. Midtvejsregulering af statstilskuddet: 1) Lov og cirkulæreprogrammet At der meddeles en merudgiftsbevilling på 1,080 mio. kr. til funktion Efterreguleringer At 1,080 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen 2) Modregning vedrørende afståelse af energivirksomheder At der meddeles en merudgiftsbevilling på 1,188 til funktion Efterreguleringer At 1,188 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen At der samtidig sker deponering af 1,799 mio. kr. i budget ) Kommunal medfinansiering vedrørende det skrå skatteloft: At der meddeles en mindre udgiftsbevilling på 1,670 mio. kr til funktion Afregning vedrørende det skrå skatteloft At 1,670 mio. kr. tilføres kassebeholdningen 4) Reguleringer vedrørende beskæftigelsesområdet. At der meddeles en merudgiftsbevilling på 14,916 mio. kr. til funktion vedrørende midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskuddet At der meddeles en merudgiftsbevilling på 0,600 til funktion vedrørende forsikringsordning for forsikrede ledige At der meddeles en merudgiftsbevilling på 38,484 mio. kr. til funktion Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2012 i 2013 At 54,000 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen 5) Fordeling af Lov og cirkulæreprogrammet på udvalgsniveau. At der meddeles en merudgiftsbevilling til Arbejdsmarkedsudvalget på 1,828 mio. kr. At der meddeles en merudgiftsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalget på 2,029 mio. kr. At der meddeles en mindreudgiftsbevilling til Sundheds- Ældre og Handicapudvalget på 5,675 mio. kr.

7 At der meddeles en merudgiftsbevilling til Økonomiudvalget på 0,730 mio. kr. At 1,088 mio. kr. tilføres kassebeholdningen At 0,008 mio. kr. vedrørende Lov og cirkulæreprogrammet ikke udvalgsfordeles At udmøntningen på udvalgsniveau foretages administrativt Side 7. Fagudvalgenes økonomirapporter Rehabiliteringsteam at der som følge af byrådsbeslutningerne den 24. april 2013 samt den 29.maj 2013, vedrørende etablering af Rehabiliteringsteam samt opgørelse af merudgifter til koordinerende sagsbehandling for første halvår 2013, meddeles en mindreudgiftsbevilling til Økonomiudvalget, sektor Administrativ organisation, Arbejdsmarkedsområdet, på 1,250 mio. kr. at der samtidig meddeles en merudgiftsbevilling på samme beløb, fordelt med: 0,350 mio. kr. til Børne- og Undervisningsudvalget 0,450 mio. kr. til Økonomiudvalget, sektor Administrativ organisation, område Myndighed, Handicap 0,450 mio. kr. til Sundheds- Ældre og Handicapudvalget, sektor Sundheds- og Ældreområdet, område Borgersundhed at der til 2. halvår 2013 på baggrund af erfaringerne for 1. halvår til koordinerende sagsbehandlere i forbindelse med etablering af Rehabiliteringsteamet, meddeles en merudgiftsbevilling til Økonomiudvalget, Sektor Administrativ organisation, Arbejdsmarkedsområdet på 0,100 mio. kr. at 0,100 mio. kr. finansieres af de tilførte midler fra Lov og cirkulæreprogrammet at der til 2. halvår 2013 på baggrund af erfaringerne for 1. halvår til skærpet fokus på misbrugspolitik i Rehabiliteringsteamet, meddeles en merudgiftsbevilling til Økonomiudvalget, Sektor Administrativ organisation, område Myndighed, Handicap på 0,100 mio. kr. at 0,100 kr. finansieres af de tilførte midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet Tekniske korrektioner at der som følge af at ordningen med at Specialskolen for Voksne anvender lokalerne på Jobcentret er ophørt, og lokalerne i stedet er overtaget af Arbejdsmarkedsområdet, meddeles der en mindreudgiftsbevilling til Øko-

8 nomiudvalget, sektor Administrativ organisation, serviceområde Forvaltninger på 0,418 mio. kr. at der samtidig meddeles en merudgiftsbevilling på 0,418 mio. kr. til sektor Administrativ organisation, serviceområde Administrationsbygninger. Side 8. Flytning imellem udvalg at der som følge af at Møllegården i Vrå ikke længere anvendes som ældrecenter og derfor ikke længere hører under Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet meddeles en mindreudgiftsbevilling til Sundheds- Ældre og Handicapudvalget, sektor Sundhed og Ældreområdet på 0,749 mio. kr. at der samtidig meddeles en merudgiftsbevilling på 0,749 mio. kr. til Økonomiudvalget, sektor Særlige udgifter og indtægter, EXIT-pulje At der som følge af at mentorordningen overdrages til Arbejdsmarkedsområdet meddeles en mindreudgiftsbevilling til Sundheds- Ældre og Handicapudvalget sektor Handicap på 0,670 mio. kr. At der samtidig meddeles en merudgiftsbevilling på 0,670 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, sektor Beskæftigelsesindsats Historik Økonomiudvalget, 21. august 2013: Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Susanne Sander deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. Jette Kirkeby deltog ikke i mødet.

9 Side S Affaldsselskabet Vendsyssel Vest - Budget 2014 Resumé Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2014 til godkendelse i ejerkommunerne. Budgetforslaget vil indgå som grundlag for s kommende takster på affaldsområdet. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om budgetforslaget kan videresendes til Byrådet med anbefaling af godkendelse. Sagsfremstilling I budgettet for 2014 er der samlet afsat 36,500 mio. kr. i anlægsinvesteringer, hvoraf de 28,000 mio. kr. vedrører anlægsprojekter på forbrændingsanlægget. Genbrugspladserne I 2014 er der afsat 3,200 mio. kr. til modernisering af genbrugspladsen i Sindal. I 2014 har AVV planer om at udarbejde en masterplan og strategi for placering og udbygning af genbrugspladserne. Anlægsomkostningerne finansieres via borgernes genbrugstakst i afskrivningsperioden. I 2014 udvides genbrugsbutikken på genbrugspladsen i Dronninglund. Forbrændingsanlægget Der er samlet afsat 28,000 mio. kr. til anlæg. De planlagte aktiviteter er: etablering af røggaskondensering på den renoverede ovn 2 (15,000 mio. kr.). etablering af slidzoner i ovn 3 (3,000 mio. kr.). etablering af ny reservekranbane (5,000 mio. kr.). akutpulje til teknisk anlæg (5,000 mio. kr.). Anlægsprojekterne finansieres via forbrændingstaksten.

10 Miljøanlæg Den øgede forbrændingskapacitet i forbindelse med renovering af ovn 2 medfører behov for forbedring af bl.a. eksisterende mellemlager for brændbart affald på miljøanlægget i Rønnovsdal. Side 10. Der er afsat 3,000 mio. kr. til forbedringerne i Anlægsomkostningerne finansieres via behandlingstaksterne. Administration Der afsættes 2,300 mio. kr. til færdiggørelsen af ombygningen af administrationsbygningen. Ombygningen blev igangsat i 2013, hvor det blev vurderet, at omkostningerne vil udgøre 5,000 mio. kr. I 2013 blev der afsat 3,500 mio. kr., hvorfor omkostninger til ombygning forventes samlet at udgøre 5,800 mio. kr. Forskning og udvikling AVV ønsker at fortsætte indsatsen fra 2013 omkring forskning, innovation og kommunikation, herunder ansættes 2 Ph.d.-studerende. Til arbejdet er der i 2014 afsat 1,500 mio. kr. Grundbetaling AVV har budgetteret med en egenbetaling for på 33,630 mio. kr. i 2014 mod 32,975 mio. kr. i Dette svarer til en stigning på 2 %, hvilket ligger inden for almindelig fremskrivning af prisudviklingen. Grundbetalingen dækker AVV's omkostninger til genbrugsordningerne for borgerne, hvilket især er omkostninger til drift af genbrugspladserne. Kommunen får, via borgernes genbrugstakst, dækket omkostningerne til grundbetalingen til AVV. Takster Taksten for forbrænding af dagrenovation stiger fra 495,00 kr./ton til 510,00 kr./ton, svarende til en stigning på 4,0 %. Taksten for forbrænding af erhvervsaffald holdes uændret på 430,00 kr./ton. Taksten for deponering stiger fra 290,00 kr./ton til 300,00 kr./ton ekskl. statsafgiften. Det svarer til en stigning på 3,4 %. Administrationens bemærkninger Når der tages beslutning om investering i nye anlægstiltag, afholder AVV omkostningen i anlægsåret. Herefter bliver anlægs- og driftsomkostningerne indarbejdet i AVV's behandlingstakster og grundbetalinger til kommunerne i afskrivningsperioden (op til 30 år). Da grundbetalingen er grundlaget for kommunens affaldstakster, får AVV's budgetforslag derfor direkte betydning for brugerne og borgerne i kommunen.

11 Lovgrundlag Styrelsesloven. Affaldsbekendtgørelsen. Vedtægter for AVV. Side 11. Økonomi Området er brugerfinansieret. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Budgettet understøtter s strategi for klima og bæredygtighed. Bilag 1. Budgetforslag 2014 AVV. Direktionen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget videresender budgettet til Byrådet med anbefaling af godkendelse. Historik Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2013: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen. Børge Bech deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 21. august 2013: Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Susanne Sander deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. Jette Kirkeby deltog ikke i mødet.

12 Side P Ansøgning om rådighedsret på areal til opførelse af en udendørs multiarena ved Højene skole og Højenehallen Resumé Skibsby Højene Idrætsforening har sammen med projektpartner Højene Skole ud fra nøgleordene Sundhed, Idræt, Leg og Bevægelse, udarbejdet Projekt Hjørring Multi Arena, idet det er foreningens håb at der dels gennem egenfinansiering, frivilligt arbejde og fondsmidler kan tilvejebringes midler til gennemførelse af projektet. I forbindelse med projektgruppens arbejde med at søge fondsmidler har projektgruppen behov for en tilkendegivelse fra på rådighedsret på areal til opførelse af det skitserede projekt. Sagsfremstilling Skibsby Højene Idrætsforening har sammen med projektpartner Højene Skole ud fra nøgleordene Sundhed, Idræt, Leg og Bevægelse udarbejdet Projekt Hjørring Multi Arena, idet det er foreningens håb at der dels gennem egenfinansiering, frivilligt arbejde og fondsmidler kan tilvejebringes midler til gennemførelse af projektet. I forbindelse med projektgruppens arbejde med at søge fondsmidler har projektgruppen behov for en tilkendegivelse fra på rådighedsret på areal til opførelse af det skitserede projekt. Projektet omfatter: Multibane der appellerer til undervisning, idræt, leg og bevægelse. Parkourbane en fysisk disciplin som vil opleves som sjov og lærerig. Balancebane der kombinerer motorisk træning og faglig undervisning. Outdoor fitness som et aktivt område for skolens elever og områdets beboere. Multiarenaen som et sted generationer kan mødes samt Kunststofbaner til brug for foreningens medlemmer og til skolens idrætsundervisning. Multiarena udvikles i tæt samarbejde med projektpartner Højene Skole, der netop har udvidet skolens undervisningsfaciliteter som følge af øget tilgang, og som fysisk ligger klods op af idrætsarealerne som benyttes af Skibsby Højene Idrætsforening.

13 Den samlede multiarena driftes og etableres af Skibsby Højene Idrætsforening og rådighedsretten på areal gives til Skibsby Højene Idrætsforening. Side 13. Højeneskolecenter betaler en årlig leje til Skibsby Højene Idrætsforening i henhold til vedlagte budget. Projektet tager udgangspunkt i at der ikke indgår direkte kommunale tilskud til anlæg af multiarenaen. Anlægsbudget: 1500 m² legeplads - motorikbane m.m. 2,970 mio. kr m² kunstgræsbane (2 hele fodboldbaner) 5,150 mio. kr. Klatretårn 0,513 mio. kr. Samlet anlægssum 8,633 mio. kr. Driftsbudget: Indtægter Lejeindtægter kunststofbane 0,094 mio. kr. Lejeindtægt fra Højene skole - legepladsområde 0,048 mio. kr. m.m. Øvrige indtægter Indtægter i alt 0,040 mio. kr. 0,182 mio. kr. Udgifter Drift og vedligehold kunstgræsbane Drift og vedligehold legeplads Øvrige udgifter Udgifter i alt 0,108 mio. kr. 0,021 mio. kr. 0,053 mio. kr. 0,182 mio. kr. I driften af det samlede areal indgår der udover de skitserede udgifter en frivillig indsats fra foreningens trofaste støtter. Arealet hvor projektet tænkes etableret rummer i dag atletikfaciliteter som nedlægges ved etablering af ny udendørs multiarena. Administrationen har bedt Højene Skolecenter og Børne- og Undervisningsområdet om accept på dette i forhold til at undervisnings aktiviteter i henhold til folkeskoleloven/fælles mål kan overholdes. Denne accept er modtaget fra Højene Skolecenter samt fra Børneog Undervisningsområdet.

14 Som det fremgår af driftsbudgettet betaler Højene Skolecenter en årlig leje for brugsret af arealerne i skolernes undervisningstid og er dermed sikret mulighed for at opfylde folkeskoleloven/fælles mål. Side 14. Skibsby Højene Idrætsforening ansøger om rådighedsretten til at anlægge det skitserede projekt og er ligeledes indstillet på at det er Skibsby Højene Idrætsforening der drifter og anlægger projektet. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Skibsby Højene har tilkendegivet, at det er dem, der drifter, vedligeholder og sikrer sikkerhedstilsyn med legeredskaber m.m. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Projekt Hjørring Multiarena 2. Kortbilag Hjørring Multiarena 3. Anlægs- og driftsbudget Direktionen indstiller, at Fritids og kulturudvalget indstiller at der udstedes rådighedsret til Skibsby Højene Idrætsforening på areal til etablering af det skitserede udendørs multiarena projekt ved Højenehallen og Højene Skole, og at Skibsby Højene Idrætsforening og projektpartner Højene Skole fremsender nøjagtig projektskrivelse til godkendelse af Byrådet inden iværksættelse af det endelige projekt

15 Historik Fritids- og Kulturudvalget, 25. juni 2013: Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd at Skibsby-Højene Idrætsforening tildeles råderet over arealet. Side 15. Skibsby-Højene Idrætsforening og projektpartner Højene Skole fremsender nøjagtig projektskrivelse til godkendelse af Byrådet inden iværksættelse af det endelige projekt. Carsten Winther var fraværende under punktets behandling. Økonomiudvalget, 7. august 2013: Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Viggo Bilde og Jørgen Bing deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. Jette Kirkeby deltog ikke i mødet.

16 Side Ø Tornby-Hallen søger om forhåndstilsagn om samtykke til låneoptagelse på 11 mio. kr. og kommunegaranti på 4,60 mio. kr. Resumé Tornby-Hallen og Tornby Idrætsforening (TIF) ønsker en samling af idrætsfaciliteterne i Tornby og ønsker i den forbindelse at foretage energirenovering i Tornby Idrætsforenings eksisterende bygninger. Sagsfremstilling Tornby-Hallen skal efter deres vedtægter søge om s godkendelse, såfremt de ønsker at optage lån. Bestyrelsen søger om forhåndstilsagn om samtykke til låneoptagelse på 11 mio. kr og kommunegaranti på 4,60 mio. kr. til optagelse af lån til energirenovering. Tornby-Hallen og TIF ønsker en fælles udnyttelse af lokalerne. For at samle det hele under et tag, er hensigten at den selvejende institution Tornby-Hallen vederlagsfrit overtager TIF's klubhus. Klubhuset er i en energimæssigt meget dårlig stand og trænger til en meget kraftig renovering. TIF's gamle klubhus og mellembygningen ombygges og energirenoveres til passivstandard. En del af klubhuset ombygges til en multisal. For beskrivelsen af projektet henvises til ansøgningen. Det udarbejdede projekt forventes, efter indhentet prisoverslag fra arkitekt, at beløbe sig til 11 mio. kr. inkl. moms. Dertil kommer udgifter til inventar til cafe- og fitnessområderne. Projektet forventes finansieret således:

17 Tornby-Hallen har, med udgangspunkt i skitseforslag, fået udarbejdet en beregning på energirenovering af den eksisterende bygning, som beløber sig til 4,60 mio. kr. inkl. moms. Side 17. Nybyggeriet påtænkes opført i passivhus standard, ligesom de områder der renoveres energioptimeres. Den driftsbesparelse, der vil opnås ved energirenoveringer, er indreget i driftsbudgettet. Tornby-Hallen har udarbejdet et driftsbudget for multisal, motionscenter og klublokaler der balancerer. Der henvises til vedlagte bilag. Tornby-Hallen har tidligere ansøgt om finansiering af tilbygning/udvidelse af hallen. I den forbindelse gav Fritids- og Kulturudvalget på sit møde den 17. juni 2009 tilsagn om, at "der kan arbejdes videre med projektet, samt givet tilsagn om et øget driftstilskud på kr. Dette beløb indgår i driftsbudgettet. Fritids- og kulturudvalget har efterfølgende vedtaget en ny model for tilskud til de selvejende haller. Tilsagnet på de kr. er dermed erstattet af et behov for stillingtagen til i hvilket omfang udvalget ønsker at give tilskud til renter og afdrag. I hht. den vedtagne tilskudsmodel for de selvejende haller gives der tilskud til max. 85% af udgifter til renter og afdrag på lån godkendt af. Såfremt udvalget ønsker at godkende de nye lån som tilskudsberettigede efter den nye tilskudsmodel, vil ekstra tilskuddet til lån udgøre ca kr. og ekstratilskuddet til forbrugsafgifter ca kr., dog vil det samlede driftstilskud til Tornbyhallen, pga. af det vedtagne tilskudsloft, aldrig kunne overstige kr. De nævnte tilskudsbeløb er beregnet ud fra forudsætningen, at betingelserne i den vedtagne tilskudsmodel opfyldes, herunder at beregningen af driftstilskud for eksempelvis 2014 foretages ud fra regnskabstal fra Udover stillingtagen til evt. forhøjelse af driftstilskuddet til Tornbyhallen bør der foretages en vurdering af behovet for udvidelse af hallen, set fra s side. Nedenstående tabel viser resultatet af Tornby-Hallens regnskaber og budget:

18 Tornby-Hallen er ikke momsregistreret. Side 18. Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi I henhold til lånebekendtgørelse 2 stk. 1, 6) har kommunen adgang til at optage lån til udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg der tilhører kommunen eller en institution, hvis låneoptagelse kan henføres til kommunen. Selvejende haller sidestilles med en kommunal opgave. Der skal således ikke ske deponering. Tornby-Hallen har 2 rente- og afdragsfrie lån hos på tilsammen 1,50 mio. kr. 1,30 mio. kr. forfalder i Der skal ikke opkræves garantiprovision af denne garantistillelse, da foreninger ikke indgår i den kreds, der efter Byrådets beslutning skal opkræves for provision af kommunal garanti. Et samtykke har ingen umiddelbar økonomisk konsekvens for, medmindre Fritids- og kulturudvalget godkender de nye lån som tilskudsberettigede. Forbrugsafgifter vil være tilskudsberettigede så snart de fremgår af årsregnskabet. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Ansøgning fra Tornby-Hallen 2. Driftsbudget for multisal, motionscenter og klublokale

19 Side 19. Direktionen indstiller, at Fritids- og kulturudvalget tager stilling til hvorvidt renter og afdrag på lån på 8,5 mio. kr. optaget af Tornbyhallen, skal godkendes som tilskudsberettigede, herunder vurderer behovet for udvidelsen, at Økonomiudvalg og Byråd tager stilling til ansøgning fra Tornby-Hallen om forhåndstilsagn til samtykke til låneoptagelse på 11 mio. kr., og at Økonomiudvalg og Byråd tager stilling til ansøgning om forhåndstilsagn om kommunegaranti på 4,60 mio. kr. Historik Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2013: Renter og afdrag på lån på 8,5 mio. kr. godkendes som tilskudsberettigede, idet udvalget dog ønsker at gøre opmærksom på at man med den vedtagne model for haltilskud har et loft for det samlede tilskud på kr., incl. tilskud til forbrugsafgifter. Der er dermed også taget højde for at der ikke gives tilskud til motionscentret. Henning Sigsgaard deltog ikke i sagens behandling. Økonomiudvalget, 21. august 2013: Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges under forudsætning af, at der tilvejebringes ekstern finansiering i et omfang, der sikrer balance i driftsbudgettet. Økonomiudvalget henleder endvidere opmærksomheden på, at udgangspunktet er, at yder kommunegaranti til fastforrentede lån. Susanne Sander deltog ikke i mødet. Beslutning Henning Sigsgaard blev som halinspektør erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. Jette Kirkeby deltog ikke i mødet.

20 Side P Godkendelse af vedtægtsændringer for Nordsøen Oceanarium Resumé Godkendelse af vedtægtsændringer for Nordsøen Oceanarium. Sagsfremstilling Der er fra Nordsøen Oceanarium fremsendt ansøgning om godkendelse af vedtægtsændringer. I henhold til punkt 9.3 i hidtil gældende vedtægter af 2008 for Nordsøen Oceanarium, skal vedtægtsændringer godkendes af Kulturministeren,, Nordsøen Forskerpark, Arbejdsmarkedets Feriefond og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Vedtægtsændringen vedrører punkt 9.4 som ønskes ændret fra: "Såfremt Nordsøen Oceanarium ophører, overgår Nordsøen Oceanariums ejendele til, såfremt denne myndighed vil overtage Nordsøen Oceanariums drift. I modsat fald bestemmer Kulturministeren, hvorledes der skal forholdes med de pågældende ejendele." til: "Såfremt Nordsøen Oceanarium ophører, træffer Kulturministeren efter indstilling fra bestyrelsen beslutning om eventuelle aktivers anvendelse til de i punkt 2.2 nævnte formål." Baggrunden for anmodningen om vedtægtsændring er, at Nordsøen Oceanarium har søgt SKAT om godkendelse efter ligningsloven 8A. Som betingelse for godkendelse, har SKAT anført, at et evt. likviditationsprovenu eller overskud ved opløsning skal overdrages til en anden forening mv. eller religiøse samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Idet ikke anses som en almenvelgørende og/eller almennyttig forening mv. har SKAT således krævet den pågældende vedtægtsændring, før Nordsøen Oceanarium kan godkendes efter ligningsloven 8A.

21 Vedtægtsændringen er godkendt af Nordsøen Oceanariums bestyrelse den 16. april Side 21. Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt, at Styrelsen ikke længere skal godkende vedtægtsændringer. Derfor er dette forhold udgået af de ændrede vedtægter. SKAT, kulturstyrelsen og Arbejdsmarkedets Feriefond har godkendt vedtægtsændringen. Lovgrundlag Lov om statstilskud til zoologiske anlæg. Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Økonomi Nordsøen Oceanarium får fra et årligt driftstilskud på kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Ansøgning om godkendelse af vedtægtsændringer, vedlagt nye vedtægter af 16. april Vedtægter af 9. januar Direktionen indstiller, at Fritids- og kulturudvalget anbefaler, at vedtægtsændringen godkendes

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere