Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret"

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Halvårsregnskab 2013 samt Økonomirapport 2 - Alle udvalg 2 2 Affaldsselskabet Vendsyssel Vest - Budget Ansøgning om rådighedsret på areal til opførelse af en udendørs multiarena 12 ved Højene skole og Højenehallen 4 Tornby-Hallen søger om forhåndstilsagn om samtykke til låneoptagelse 16 på 11 mio. kr. og kommunegaranti på 4,60 mio. kr. 5 Godkendelse af vedtægtsændringer for Nordsøen Oceanarium 20 6 Fordeling af flygtninge Principper for huslejeregulering på ældrecentre 26 8 s Arkitekturpris 29 9 Kobbersholtvej 120, Bjergby - kondemnering og påbud om nedrivning af 32 ejendom 10 Degnbølvej 126, Mygdal - kondemnering og påbud om nedrivning af 36 ejendom 11 Løkkensvej 778, Sdr. Rubjerg - Kondemnering og påbud om nedrivning 40 af ejendom 12 Løkkensvej 797, Tovbro - kondemnering og påbud om nedrivning af 44 ejendom 13 Løkkensvej 719A - Kondemnering og påbud om nedrivning af ejendom Løkkensvej 626, Bakholm, kondemnering og påbud om nedrivning af 52 ejendom 15 Hjørring Boligselskab, afd. 13, Hjørring låneoptagelse og lejeforhøjelse 56 ved renoveringsarbejder 16 Hirtshals Boligselskab fritagelse for at anvende dispositionsfondsmidler 58 til dækning af lejetab 17 Boligselskabet Nordjylland fritagelse for at anvende dispositionsfondsmidler 61 til dækning af lejetab

2 Side S Halvårsregnskab 2013 samt Økonomirapport 2 - Alle udvalg Resumé I henhold til Administrativ Styring fremlægges Halvårsregnskab 2013 samt Økonomirapport 2 - Alle udvalg, der er en budgetopfølgning pr. 30. juni Sagsfremstilling Ifølge Lov om kommunernes styrelse, skal der aflægges halvårsregnskab for perioden den 01. januar til den 30. juni. På den baggrund fremsendes Halvårsregnskab 2013 samt Økonomirapport 2 - Alle udvalg, samlet til behandling på Byrådsmødet den. Halvårsregnskabet er i henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets retningslinjer opgjort i forhold til oprindeligt vedtaget budget, mens Økonomirapport 2 er opgjort i forhold til korrigeret budget. Økonomirapport 2 - Alle udvalg Driftsoversigt - udvalgsopdelt: Korrigeret Budget 2013 Forbrug pr. 30. juni 2013 Forventet Afvigelse regnskab 2013 Lov og cirkulæreprogram +=budgettilførsel -=budgetreduk. Ny afgivelse Økonomiudvalg 484,8 230,1 484,9 0,1 0,7-0,6 Arbejdsmarkedsudvalg 871,3 407,7 876,0 4,8 1,8 3,0 Sundheds- Ældre og Handicapudvalget 1.234,1 585, ,1 3,0-5,6 *3,0 Fritids- og Kulturudvalget 104,9 52,4 104,9 0,0 0,0 0,0 Teknik- og Miljøudvalget 163,8 78,3 160,2-3,7 0,0-3,7 Børne- og Undervisningsudvalget 1.094,7 506, ,6-12,1 2,0-14,1 Driftsresultat I alt 3.953, , ,7-7,9-1,1-12,4 (-) foran beløbene angiver mindreforbrug i afgivelseskolonnen

3 * Sundheds- Ældre og Handicapudvalget har ved budgetlægningen hensat budgetbeløb til høreapparater på særskilt konto, og forudsat en negativ regulering ved midtvejsreguleringen. Reduktionen medfører derfor ikke ændringer i afvigelsen i forhold til Økonomirapport 2. Side 3. For alle udvalg forventes et samlet mindreforbrug på driften på 7,9 mio. kr., der efter indarbejdelse af Lov og cirkulæreprogram udgør et samlet forventet mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget indmelder et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr., der efter regulering for Lov og cirkulæreprogram udgør 3,0 mio. kr. Merudgiften kan henføres til serviceområderne Kontanthjælp og A-dagpenge. Samtidig forventes mindreforbrug på serviceområdet Løntilskud, hvor ændret redskabssammensætning giver færre i løntilskud og flere i jobrotation. Sundheds- Ældre og Handicapudvalget indmelder et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget fremkommer på sektor Sundheds- og Ældreområdet, indenfor Personlig pleje og praktisk hjælp. Teknik og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. excl. Forsyningsområdet. Mindreforbruget kan hovedsagelig henføres til sektor Landdistrikter, hvor projekter først forventes afsluttet i Børne- og Undervisningsudvalget indmelder et forventet mindreforbrug på 12,1 mio. kr., der efter regulering for Lov og cirkulæreprogram forventes at udgøre 14,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært mindreudgifter på sektor Undervisning, som følge af lockouten på skoleområdet. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2013: Midtvejsregulering af Lov- og cirkulæreprogram betyder for 1,1 mio. kr. Fordeling af Lov og cirkulæreprogram er efterfølgende udvalgsfordelt, og indarbejdet i ovenstående skema. Midtvejsreguleringen af Beskæftigelsestilskuddet for 2013, samt efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i 2013, udgør en merudgift på 54,0 mio. kr. som finansieres via ekstraordinært kassetræk. Dette skal ses i forhold til tilførsel til kassebeholdningen i Der henvises i øvrigt til Bilag 2 Notat om Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2013

4 Anlægsoversigt - udvalgsopdelt: Korrigeret Budget 2013 Forbrug pr. 30. juni 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse Økonomiudvalg -3,8 5,0 11,3 15,1 Arbejdsmarkedsudvalg 1,2 1,3 1,3 0,0 Sundheds- Ældre og 37,9 10,4 33,6-4,3 Handicapudvalget Fritids- og 50,9 5,9 21,7-29,1 Kulturudvalget Teknik- og 60,8 3,4 34,2-26,6 Miljøudvalget Børne- og 84,1 21,7 74,6-9,5 Undervisningsudvalget Driftsresultat I alt 231,1 47,7 176,7-54,4 (-) foran beløbene angiver mindreforbrug Side 4. Samlet for alle udvalg forventes et mindreforbrug på 54,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget opgjort den 30. juni Økonomiudvalget forventer et mindreindtægt på 15,1 mio. kr., som følge af manglende indtægter ved salg af ejendomme. Overdragelse af ejendom i Hirtshals Transportcenter til Kommuneleasing, med forventet indtægt på 18,0 mio. kr., er ikke indarbejdet i ovennævnte økonomirapport. Afvigelsen for Fritids- og Kulturudvalget skyldes primært projekterne Tagrenovering Vendiahallen, Park Vendia og Teateroplevelseshuset. Afvigelsen for Teknik og Miljøudvalget kan hovedsagelig henføres til projekterne Busterminal, Hjørring samt Ombygning af banegårdspladsen i Hjørring, idet disse projekter først færdiggøres i Servicerammen: Forventet serviceudgifter for 2013 udgør 2.835,3 mio. kr. s tekniske serviceramme blev af KL i juli 2013 beregnet til 2.783,2 mio. kr., hvorfor der er et forventet merforbrug på 52,1 mio. kr. i forhold til den udmeldte ramme. I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev 21,6 mio. kr. overført fra anlæg til driftsbudget.

5 Om nødvendigt kan disse udgifter tilbageføres. Side 5. Der tages endvidere forbehold for niveauet af driftsrulninger fra 2013 til 2014 på de decentrale områder. Kommunerne har for 2013 samlet set budgetlagt serviceudgifter på 0,6 mia under det aftalte niveau, og overholdelse af servicerammen vurderes for kommunerne under et. På den baggrund er der ikke forventning om, at servicerammen giver anledning til sanktion vedrørende regnskab Handleplaner: For Økonomiudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget henstår der handleplaner til afvikling af merforbrug for De udarbejdede handleplaner overholdes. Lovgrundlag Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabssystem. Lov om kommunernes styrelse Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Økonomirapport 2 pr. 30. juni Notat om Midtvejsregulering af statstilskuddet for Halvårsregnskab 2013

6 Direktionen indstiller, At det fremsendte halvårsregnskab godkendes Side 6. Midtvejsregulering af statstilskuddet: 1) Lov og cirkulæreprogrammet At der meddeles en merudgiftsbevilling på 1,080 mio. kr. til funktion Efterreguleringer At 1,080 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen 2) Modregning vedrørende afståelse af energivirksomheder At der meddeles en merudgiftsbevilling på 1,188 til funktion Efterreguleringer At 1,188 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen At der samtidig sker deponering af 1,799 mio. kr. i budget ) Kommunal medfinansiering vedrørende det skrå skatteloft: At der meddeles en mindre udgiftsbevilling på 1,670 mio. kr til funktion Afregning vedrørende det skrå skatteloft At 1,670 mio. kr. tilføres kassebeholdningen 4) Reguleringer vedrørende beskæftigelsesområdet. At der meddeles en merudgiftsbevilling på 14,916 mio. kr. til funktion vedrørende midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskuddet At der meddeles en merudgiftsbevilling på 0,600 til funktion vedrørende forsikringsordning for forsikrede ledige At der meddeles en merudgiftsbevilling på 38,484 mio. kr. til funktion Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2012 i 2013 At 54,000 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen 5) Fordeling af Lov og cirkulæreprogrammet på udvalgsniveau. At der meddeles en merudgiftsbevilling til Arbejdsmarkedsudvalget på 1,828 mio. kr. At der meddeles en merudgiftsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalget på 2,029 mio. kr. At der meddeles en mindreudgiftsbevilling til Sundheds- Ældre og Handicapudvalget på 5,675 mio. kr.

7 At der meddeles en merudgiftsbevilling til Økonomiudvalget på 0,730 mio. kr. At 1,088 mio. kr. tilføres kassebeholdningen At 0,008 mio. kr. vedrørende Lov og cirkulæreprogrammet ikke udvalgsfordeles At udmøntningen på udvalgsniveau foretages administrativt Side 7. Fagudvalgenes økonomirapporter Rehabiliteringsteam at der som følge af byrådsbeslutningerne den 24. april 2013 samt den 29.maj 2013, vedrørende etablering af Rehabiliteringsteam samt opgørelse af merudgifter til koordinerende sagsbehandling for første halvår 2013, meddeles en mindreudgiftsbevilling til Økonomiudvalget, sektor Administrativ organisation, Arbejdsmarkedsområdet, på 1,250 mio. kr. at der samtidig meddeles en merudgiftsbevilling på samme beløb, fordelt med: 0,350 mio. kr. til Børne- og Undervisningsudvalget 0,450 mio. kr. til Økonomiudvalget, sektor Administrativ organisation, område Myndighed, Handicap 0,450 mio. kr. til Sundheds- Ældre og Handicapudvalget, sektor Sundheds- og Ældreområdet, område Borgersundhed at der til 2. halvår 2013 på baggrund af erfaringerne for 1. halvår til koordinerende sagsbehandlere i forbindelse med etablering af Rehabiliteringsteamet, meddeles en merudgiftsbevilling til Økonomiudvalget, Sektor Administrativ organisation, Arbejdsmarkedsområdet på 0,100 mio. kr. at 0,100 mio. kr. finansieres af de tilførte midler fra Lov og cirkulæreprogrammet at der til 2. halvår 2013 på baggrund af erfaringerne for 1. halvår til skærpet fokus på misbrugspolitik i Rehabiliteringsteamet, meddeles en merudgiftsbevilling til Økonomiudvalget, Sektor Administrativ organisation, område Myndighed, Handicap på 0,100 mio. kr. at 0,100 kr. finansieres af de tilførte midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet Tekniske korrektioner at der som følge af at ordningen med at Specialskolen for Voksne anvender lokalerne på Jobcentret er ophørt, og lokalerne i stedet er overtaget af Arbejdsmarkedsområdet, meddeles der en mindreudgiftsbevilling til Øko-

8 nomiudvalget, sektor Administrativ organisation, serviceområde Forvaltninger på 0,418 mio. kr. at der samtidig meddeles en merudgiftsbevilling på 0,418 mio. kr. til sektor Administrativ organisation, serviceområde Administrationsbygninger. Side 8. Flytning imellem udvalg at der som følge af at Møllegården i Vrå ikke længere anvendes som ældrecenter og derfor ikke længere hører under Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet meddeles en mindreudgiftsbevilling til Sundheds- Ældre og Handicapudvalget, sektor Sundhed og Ældreområdet på 0,749 mio. kr. at der samtidig meddeles en merudgiftsbevilling på 0,749 mio. kr. til Økonomiudvalget, sektor Særlige udgifter og indtægter, EXIT-pulje At der som følge af at mentorordningen overdrages til Arbejdsmarkedsområdet meddeles en mindreudgiftsbevilling til Sundheds- Ældre og Handicapudvalget sektor Handicap på 0,670 mio. kr. At der samtidig meddeles en merudgiftsbevilling på 0,670 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, sektor Beskæftigelsesindsats Historik Økonomiudvalget, 21. august 2013: Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Susanne Sander deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. Jette Kirkeby deltog ikke i mødet.

9 Side S Affaldsselskabet Vendsyssel Vest - Budget 2014 Resumé Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2014 til godkendelse i ejerkommunerne. Budgetforslaget vil indgå som grundlag for s kommende takster på affaldsområdet. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om budgetforslaget kan videresendes til Byrådet med anbefaling af godkendelse. Sagsfremstilling I budgettet for 2014 er der samlet afsat 36,500 mio. kr. i anlægsinvesteringer, hvoraf de 28,000 mio. kr. vedrører anlægsprojekter på forbrændingsanlægget. Genbrugspladserne I 2014 er der afsat 3,200 mio. kr. til modernisering af genbrugspladsen i Sindal. I 2014 har AVV planer om at udarbejde en masterplan og strategi for placering og udbygning af genbrugspladserne. Anlægsomkostningerne finansieres via borgernes genbrugstakst i afskrivningsperioden. I 2014 udvides genbrugsbutikken på genbrugspladsen i Dronninglund. Forbrændingsanlægget Der er samlet afsat 28,000 mio. kr. til anlæg. De planlagte aktiviteter er: etablering af røggaskondensering på den renoverede ovn 2 (15,000 mio. kr.). etablering af slidzoner i ovn 3 (3,000 mio. kr.). etablering af ny reservekranbane (5,000 mio. kr.). akutpulje til teknisk anlæg (5,000 mio. kr.). Anlægsprojekterne finansieres via forbrændingstaksten.

10 Miljøanlæg Den øgede forbrændingskapacitet i forbindelse med renovering af ovn 2 medfører behov for forbedring af bl.a. eksisterende mellemlager for brændbart affald på miljøanlægget i Rønnovsdal. Side 10. Der er afsat 3,000 mio. kr. til forbedringerne i Anlægsomkostningerne finansieres via behandlingstaksterne. Administration Der afsættes 2,300 mio. kr. til færdiggørelsen af ombygningen af administrationsbygningen. Ombygningen blev igangsat i 2013, hvor det blev vurderet, at omkostningerne vil udgøre 5,000 mio. kr. I 2013 blev der afsat 3,500 mio. kr., hvorfor omkostninger til ombygning forventes samlet at udgøre 5,800 mio. kr. Forskning og udvikling AVV ønsker at fortsætte indsatsen fra 2013 omkring forskning, innovation og kommunikation, herunder ansættes 2 Ph.d.-studerende. Til arbejdet er der i 2014 afsat 1,500 mio. kr. Grundbetaling AVV har budgetteret med en egenbetaling for på 33,630 mio. kr. i 2014 mod 32,975 mio. kr. i Dette svarer til en stigning på 2 %, hvilket ligger inden for almindelig fremskrivning af prisudviklingen. Grundbetalingen dækker AVV's omkostninger til genbrugsordningerne for borgerne, hvilket især er omkostninger til drift af genbrugspladserne. Kommunen får, via borgernes genbrugstakst, dækket omkostningerne til grundbetalingen til AVV. Takster Taksten for forbrænding af dagrenovation stiger fra 495,00 kr./ton til 510,00 kr./ton, svarende til en stigning på 4,0 %. Taksten for forbrænding af erhvervsaffald holdes uændret på 430,00 kr./ton. Taksten for deponering stiger fra 290,00 kr./ton til 300,00 kr./ton ekskl. statsafgiften. Det svarer til en stigning på 3,4 %. Administrationens bemærkninger Når der tages beslutning om investering i nye anlægstiltag, afholder AVV omkostningen i anlægsåret. Herefter bliver anlægs- og driftsomkostningerne indarbejdet i AVV's behandlingstakster og grundbetalinger til kommunerne i afskrivningsperioden (op til 30 år). Da grundbetalingen er grundlaget for kommunens affaldstakster, får AVV's budgetforslag derfor direkte betydning for brugerne og borgerne i kommunen.

11 Lovgrundlag Styrelsesloven. Affaldsbekendtgørelsen. Vedtægter for AVV. Side 11. Økonomi Området er brugerfinansieret. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Budgettet understøtter s strategi for klima og bæredygtighed. Bilag 1. Budgetforslag 2014 AVV. Direktionen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget videresender budgettet til Byrådet med anbefaling af godkendelse. Historik Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2013: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen. Børge Bech deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 21. august 2013: Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Susanne Sander deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. Jette Kirkeby deltog ikke i mødet.

12 Side P Ansøgning om rådighedsret på areal til opførelse af en udendørs multiarena ved Højene skole og Højenehallen Resumé Skibsby Højene Idrætsforening har sammen med projektpartner Højene Skole ud fra nøgleordene Sundhed, Idræt, Leg og Bevægelse, udarbejdet Projekt Hjørring Multi Arena, idet det er foreningens håb at der dels gennem egenfinansiering, frivilligt arbejde og fondsmidler kan tilvejebringes midler til gennemførelse af projektet. I forbindelse med projektgruppens arbejde med at søge fondsmidler har projektgruppen behov for en tilkendegivelse fra på rådighedsret på areal til opførelse af det skitserede projekt. Sagsfremstilling Skibsby Højene Idrætsforening har sammen med projektpartner Højene Skole ud fra nøgleordene Sundhed, Idræt, Leg og Bevægelse udarbejdet Projekt Hjørring Multi Arena, idet det er foreningens håb at der dels gennem egenfinansiering, frivilligt arbejde og fondsmidler kan tilvejebringes midler til gennemførelse af projektet. I forbindelse med projektgruppens arbejde med at søge fondsmidler har projektgruppen behov for en tilkendegivelse fra på rådighedsret på areal til opførelse af det skitserede projekt. Projektet omfatter: Multibane der appellerer til undervisning, idræt, leg og bevægelse. Parkourbane en fysisk disciplin som vil opleves som sjov og lærerig. Balancebane der kombinerer motorisk træning og faglig undervisning. Outdoor fitness som et aktivt område for skolens elever og områdets beboere. Multiarenaen som et sted generationer kan mødes samt Kunststofbaner til brug for foreningens medlemmer og til skolens idrætsundervisning. Multiarena udvikles i tæt samarbejde med projektpartner Højene Skole, der netop har udvidet skolens undervisningsfaciliteter som følge af øget tilgang, og som fysisk ligger klods op af idrætsarealerne som benyttes af Skibsby Højene Idrætsforening.

13 Den samlede multiarena driftes og etableres af Skibsby Højene Idrætsforening og rådighedsretten på areal gives til Skibsby Højene Idrætsforening. Side 13. Højeneskolecenter betaler en årlig leje til Skibsby Højene Idrætsforening i henhold til vedlagte budget. Projektet tager udgangspunkt i at der ikke indgår direkte kommunale tilskud til anlæg af multiarenaen. Anlægsbudget: 1500 m² legeplads - motorikbane m.m. 2,970 mio. kr m² kunstgræsbane (2 hele fodboldbaner) 5,150 mio. kr. Klatretårn 0,513 mio. kr. Samlet anlægssum 8,633 mio. kr. Driftsbudget: Indtægter Lejeindtægter kunststofbane 0,094 mio. kr. Lejeindtægt fra Højene skole - legepladsområde 0,048 mio. kr. m.m. Øvrige indtægter Indtægter i alt 0,040 mio. kr. 0,182 mio. kr. Udgifter Drift og vedligehold kunstgræsbane Drift og vedligehold legeplads Øvrige udgifter Udgifter i alt 0,108 mio. kr. 0,021 mio. kr. 0,053 mio. kr. 0,182 mio. kr. I driften af det samlede areal indgår der udover de skitserede udgifter en frivillig indsats fra foreningens trofaste støtter. Arealet hvor projektet tænkes etableret rummer i dag atletikfaciliteter som nedlægges ved etablering af ny udendørs multiarena. Administrationen har bedt Højene Skolecenter og Børne- og Undervisningsområdet om accept på dette i forhold til at undervisnings aktiviteter i henhold til folkeskoleloven/fælles mål kan overholdes. Denne accept er modtaget fra Højene Skolecenter samt fra Børneog Undervisningsområdet.

14 Som det fremgår af driftsbudgettet betaler Højene Skolecenter en årlig leje for brugsret af arealerne i skolernes undervisningstid og er dermed sikret mulighed for at opfylde folkeskoleloven/fælles mål. Side 14. Skibsby Højene Idrætsforening ansøger om rådighedsretten til at anlægge det skitserede projekt og er ligeledes indstillet på at det er Skibsby Højene Idrætsforening der drifter og anlægger projektet. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Skibsby Højene har tilkendegivet, at det er dem, der drifter, vedligeholder og sikrer sikkerhedstilsyn med legeredskaber m.m. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Projekt Hjørring Multiarena 2. Kortbilag Hjørring Multiarena 3. Anlægs- og driftsbudget Direktionen indstiller, at Fritids og kulturudvalget indstiller at der udstedes rådighedsret til Skibsby Højene Idrætsforening på areal til etablering af det skitserede udendørs multiarena projekt ved Højenehallen og Højene Skole, og at Skibsby Højene Idrætsforening og projektpartner Højene Skole fremsender nøjagtig projektskrivelse til godkendelse af Byrådet inden iværksættelse af det endelige projekt

15 Historik Fritids- og Kulturudvalget, 25. juni 2013: Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd at Skibsby-Højene Idrætsforening tildeles råderet over arealet. Side 15. Skibsby-Højene Idrætsforening og projektpartner Højene Skole fremsender nøjagtig projektskrivelse til godkendelse af Byrådet inden iværksættelse af det endelige projekt. Carsten Winther var fraværende under punktets behandling. Økonomiudvalget, 7. august 2013: Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Viggo Bilde og Jørgen Bing deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. Jette Kirkeby deltog ikke i mødet.

16 Side Ø Tornby-Hallen søger om forhåndstilsagn om samtykke til låneoptagelse på 11 mio. kr. og kommunegaranti på 4,60 mio. kr. Resumé Tornby-Hallen og Tornby Idrætsforening (TIF) ønsker en samling af idrætsfaciliteterne i Tornby og ønsker i den forbindelse at foretage energirenovering i Tornby Idrætsforenings eksisterende bygninger. Sagsfremstilling Tornby-Hallen skal efter deres vedtægter søge om s godkendelse, såfremt de ønsker at optage lån. Bestyrelsen søger om forhåndstilsagn om samtykke til låneoptagelse på 11 mio. kr og kommunegaranti på 4,60 mio. kr. til optagelse af lån til energirenovering. Tornby-Hallen og TIF ønsker en fælles udnyttelse af lokalerne. For at samle det hele under et tag, er hensigten at den selvejende institution Tornby-Hallen vederlagsfrit overtager TIF's klubhus. Klubhuset er i en energimæssigt meget dårlig stand og trænger til en meget kraftig renovering. TIF's gamle klubhus og mellembygningen ombygges og energirenoveres til passivstandard. En del af klubhuset ombygges til en multisal. For beskrivelsen af projektet henvises til ansøgningen. Det udarbejdede projekt forventes, efter indhentet prisoverslag fra arkitekt, at beløbe sig til 11 mio. kr. inkl. moms. Dertil kommer udgifter til inventar til cafe- og fitnessområderne. Projektet forventes finansieret således:

17 Tornby-Hallen har, med udgangspunkt i skitseforslag, fået udarbejdet en beregning på energirenovering af den eksisterende bygning, som beløber sig til 4,60 mio. kr. inkl. moms. Side 17. Nybyggeriet påtænkes opført i passivhus standard, ligesom de områder der renoveres energioptimeres. Den driftsbesparelse, der vil opnås ved energirenoveringer, er indreget i driftsbudgettet. Tornby-Hallen har udarbejdet et driftsbudget for multisal, motionscenter og klublokaler der balancerer. Der henvises til vedlagte bilag. Tornby-Hallen har tidligere ansøgt om finansiering af tilbygning/udvidelse af hallen. I den forbindelse gav Fritids- og Kulturudvalget på sit møde den 17. juni 2009 tilsagn om, at "der kan arbejdes videre med projektet, samt givet tilsagn om et øget driftstilskud på kr. Dette beløb indgår i driftsbudgettet. Fritids- og kulturudvalget har efterfølgende vedtaget en ny model for tilskud til de selvejende haller. Tilsagnet på de kr. er dermed erstattet af et behov for stillingtagen til i hvilket omfang udvalget ønsker at give tilskud til renter og afdrag. I hht. den vedtagne tilskudsmodel for de selvejende haller gives der tilskud til max. 85% af udgifter til renter og afdrag på lån godkendt af. Såfremt udvalget ønsker at godkende de nye lån som tilskudsberettigede efter den nye tilskudsmodel, vil ekstra tilskuddet til lån udgøre ca kr. og ekstratilskuddet til forbrugsafgifter ca kr., dog vil det samlede driftstilskud til Tornbyhallen, pga. af det vedtagne tilskudsloft, aldrig kunne overstige kr. De nævnte tilskudsbeløb er beregnet ud fra forudsætningen, at betingelserne i den vedtagne tilskudsmodel opfyldes, herunder at beregningen af driftstilskud for eksempelvis 2014 foretages ud fra regnskabstal fra Udover stillingtagen til evt. forhøjelse af driftstilskuddet til Tornbyhallen bør der foretages en vurdering af behovet for udvidelse af hallen, set fra s side. Nedenstående tabel viser resultatet af Tornby-Hallens regnskaber og budget:

18 Tornby-Hallen er ikke momsregistreret. Side 18. Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi I henhold til lånebekendtgørelse 2 stk. 1, 6) har kommunen adgang til at optage lån til udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg der tilhører kommunen eller en institution, hvis låneoptagelse kan henføres til kommunen. Selvejende haller sidestilles med en kommunal opgave. Der skal således ikke ske deponering. Tornby-Hallen har 2 rente- og afdragsfrie lån hos på tilsammen 1,50 mio. kr. 1,30 mio. kr. forfalder i Der skal ikke opkræves garantiprovision af denne garantistillelse, da foreninger ikke indgår i den kreds, der efter Byrådets beslutning skal opkræves for provision af kommunal garanti. Et samtykke har ingen umiddelbar økonomisk konsekvens for, medmindre Fritids- og kulturudvalget godkender de nye lån som tilskudsberettigede. Forbrugsafgifter vil være tilskudsberettigede så snart de fremgår af årsregnskabet. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Ansøgning fra Tornby-Hallen 2. Driftsbudget for multisal, motionscenter og klublokale

19 Side 19. Direktionen indstiller, at Fritids- og kulturudvalget tager stilling til hvorvidt renter og afdrag på lån på 8,5 mio. kr. optaget af Tornbyhallen, skal godkendes som tilskudsberettigede, herunder vurderer behovet for udvidelsen, at Økonomiudvalg og Byråd tager stilling til ansøgning fra Tornby-Hallen om forhåndstilsagn til samtykke til låneoptagelse på 11 mio. kr., og at Økonomiudvalg og Byråd tager stilling til ansøgning om forhåndstilsagn om kommunegaranti på 4,60 mio. kr. Historik Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2013: Renter og afdrag på lån på 8,5 mio. kr. godkendes som tilskudsberettigede, idet udvalget dog ønsker at gøre opmærksom på at man med den vedtagne model for haltilskud har et loft for det samlede tilskud på kr., incl. tilskud til forbrugsafgifter. Der er dermed også taget højde for at der ikke gives tilskud til motionscentret. Henning Sigsgaard deltog ikke i sagens behandling. Økonomiudvalget, 21. august 2013: Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges under forudsætning af, at der tilvejebringes ekstern finansiering i et omfang, der sikrer balance i driftsbudgettet. Økonomiudvalget henleder endvidere opmærksomheden på, at udgangspunktet er, at yder kommunegaranti til fastforrentede lån. Susanne Sander deltog ikke i mødet. Beslutning Henning Sigsgaard blev som halinspektør erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. Jette Kirkeby deltog ikke i mødet.

20 Side P Godkendelse af vedtægtsændringer for Nordsøen Oceanarium Resumé Godkendelse af vedtægtsændringer for Nordsøen Oceanarium. Sagsfremstilling Der er fra Nordsøen Oceanarium fremsendt ansøgning om godkendelse af vedtægtsændringer. I henhold til punkt 9.3 i hidtil gældende vedtægter af 2008 for Nordsøen Oceanarium, skal vedtægtsændringer godkendes af Kulturministeren,, Nordsøen Forskerpark, Arbejdsmarkedets Feriefond og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Vedtægtsændringen vedrører punkt 9.4 som ønskes ændret fra: "Såfremt Nordsøen Oceanarium ophører, overgår Nordsøen Oceanariums ejendele til, såfremt denne myndighed vil overtage Nordsøen Oceanariums drift. I modsat fald bestemmer Kulturministeren, hvorledes der skal forholdes med de pågældende ejendele." til: "Såfremt Nordsøen Oceanarium ophører, træffer Kulturministeren efter indstilling fra bestyrelsen beslutning om eventuelle aktivers anvendelse til de i punkt 2.2 nævnte formål." Baggrunden for anmodningen om vedtægtsændring er, at Nordsøen Oceanarium har søgt SKAT om godkendelse efter ligningsloven 8A. Som betingelse for godkendelse, har SKAT anført, at et evt. likviditationsprovenu eller overskud ved opløsning skal overdrages til en anden forening mv. eller religiøse samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Idet ikke anses som en almenvelgørende og/eller almennyttig forening mv. har SKAT således krævet den pågældende vedtægtsændring, før Nordsøen Oceanarium kan godkendes efter ligningsloven 8A.

21 Vedtægtsændringen er godkendt af Nordsøen Oceanariums bestyrelse den 16. april Side 21. Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt, at Styrelsen ikke længere skal godkende vedtægtsændringer. Derfor er dette forhold udgået af de ændrede vedtægter. SKAT, kulturstyrelsen og Arbejdsmarkedets Feriefond har godkendt vedtægtsændringen. Lovgrundlag Lov om statstilskud til zoologiske anlæg. Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Økonomi Nordsøen Oceanarium får fra et årligt driftstilskud på kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Ansøgning om godkendelse af vedtægtsændringer, vedlagt nye vedtægter af 16. april Vedtægter af 9. januar Direktionen indstiller, at Fritids- og kulturudvalget anbefaler, at vedtægtsændringen godkendes

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11.30 Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til

At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til Budgetomplaceringer imellem udvalgene: Økonomiudvalget: At der vedrørende udmøntning af tilskud til flygtninge meddeles en tillægsbevilling på -4,824 mio. kr. til sektor Særlige udgifter og indtægter At

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 20:00 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:40 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere