I kapitlet peger arbejdsgruppen også på behov og muligheder for nye tiltag til støtte og anerkendelse af veteraner og deres pårørende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I kapitlet peger arbejdsgruppen også på behov og muligheder for nye tiltag til støtte og anerkendelse af veteraner og deres pårørende."

Transkript

1 Bilag 10 Oversigt over modtagne forslag. Rapportens kapitel 6 beskriver de udfordringer, som arbejdsgruppen har vurderet ikke eller ikke i tilfredsstillende grad imødekommes af de eksisterende tiltag og ordninger, og som kan adresseres inden for kommissoriets rammer. I kapitlet peger arbejdsgruppen også på behov og muligheder for nye tiltag til støtte og anerkendelse af veteraner og deres pårørende. Ud over de i kapitel 6 identificerede initiativer, har arbejdsgruppen har modtaget en lang række forslag til, hvorledes støtten og anerkendelsen af veteranerne og deres pårørende kan øges med henblik på at afhjælpe de udfordringer, som bl.a. er identificeret i kapitel 6. Bilag 10 beskriver modtagne temaer og forslag til konkrete initiativer, som på baggrund af arbejdsgruppens drøftelser af forskellige årsager ikke vurderes at skulle indgå som del af veteranpolitikken. En del af de modtagne forslag falder uden for kommissoriets rammer. Arbejdsgruppen har endvidere modtaget en række forslag, som vurderes at være dækket af eksisterende muligheder. MODTAGNE FORSLAG Tydelig identifikation af veteraner Det er blevet anført, at veteraner kan have særlige karakteristika, der kan medføre særlige udfordringer i forhold til dialog med offentlige instanser, fx sundhedssystemet og kommuner. Der har været fremført et ønske om, at der skal være mulighed for eksplicit at registrere, såfremt der er tale om, at borgeren er veteran. Dermed skulle identifikation af veteraner give kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger mv. mulighed for at tage eventuelle særlige forhold i betragtning. Forslaget forudses at kunne være problematisk i forhold til persondataloven. Dette skyldes først og fremmest, at loven kræver, at indsamling af personoplysninger sker til udtrykkeligt angivne formål. En generel registrering som den foreslåede ses ikke at kunne angive sine formål udtrykkeligt. Dernæst kan behandling af oplysningerne kun ske, hvis der gives samtykke fra den enkelte person, eller hvis det er nødvendigt for de i loven udtømmende opremsede hensyn. Ingen af disse hensyn peger på, at det er nødvendigt at kunne foretage en generel registrering af samtlige veteraner ved en bred vifte af myndigheder og personer, som der lægges op til i forslaget. Herudover ville en generel registrering kunne virke krænkende på veteraner, der ikke ønsker den oplysning om sig selv spredt til et større antal myndigheder og personer, uden at dette har specifik relevans for veteranerne selv. 1

2 En registrering af veteraner for at lette en eventuel sagsbehandling i fx kommunalt regi vurderes endvidere at kunne bidrage til en stigmatisering af veteraner som gruppe, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt. Arbejdsgrupper finder, at veteraner på lige fod med andre borgere som udgangspunkt selv er i stand til at gøre kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger mv. opmærksomme på, såfremt der er særlige forhold, der knytter sig til deres situation. Herunder at der eventuelt måtte være forhold, der med baggrund i deres status som veteran, har særlig relevans for deres behandling. Styrket genoptræning af sårede soldater Arbejdsgruppen har modtaget forslag om, at der ydes en ekstra indsats for at skabe forbedrede genoptræningsmuligheder målrettet veteraner, der er kommet til skade som følge af deres bidrag til den danske indsats i internationale missioner. Arbejdsgruppen finder ikke, at der generelt bør etableres genoptræningsfaciliteter mv. i regi af det offentlige sundhedssystem, der alene er forbeholdt en særlig gruppe borgere i dette tilfælde veteraner. Arbejdsgruppen har konstateret, at Soldaterlegatet har givet en donation til Rigshospitalet. Denne donation medfører, at Rigshospitalet bl.a. modtager nyt udstyr til fysioterapi og ergoterapi. Dette initiativ vurderes at forbedre genoptræningsfaciliteterne på Rigshospitalet og dermed styrke indsatsen overfor sårede soldater. Initiativet vil samtidig forbedre forholdene for øvrige traumepatienter med genoptræningsbehov. Aktiveringstilbud til psykisk sårede Der har været foreslået, at der etableres særlige aktiveringstilbud til psykisk sårede veteraner. Disse aktiveringstilbud er foreslået etableret uden for forsvaret, men betalt af staten. Der findes allerede i dag mulighed for, at jobcentrene kan etablere særlige tilbud for personer/persongrupper med særlige behov Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats definerer tre typer af tilbud: Virksomhedspraktik (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 11) Ansættelse med løntilskud (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12) Opkvalificering og vejledning (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 10), der kan bestå af følgende: 1. Korte vejlednings- og afklaringsforløb, 2. særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning, eller 3. ordinære uddannelsesforløb. Forlænget dagpengeperiode 2

3 Der har været foreslået, at man ændrer sygedagpengelovens forlængelsesbestemmelser, således at der skal ske udbetaling af sygedagpenge ud over de 52 uger, som er gældende for nuværende for hjemvendte syge/sårede civile og soldater fra tjeneste i udlandet. Sygedagpenge er en korttidsydelse, og derfor er der en generel varighed på 52 uger for udbetaling af sygedagpenge. Der eksisterer i dag en række muligheder for forlængelse af sygedagpengeudbetalingen ud over 52 uger, se underbilag 1. Det grundlæggende hensyn bag disse forlængelsesmuligheder er, at der skal være udsigt til, at den sygemeldte vender tilbage til arbejdsmarkedet. Forlængelsesreglerne kan kombineres, dvs. at de kan bruges i forlængelse af hinanden, hvis betingelserne i den enkelte regel vel at mærke er opfyldt. Der kan derfor ikke angives en maksimal periode, der kan ske udbetaling af sygedagpenge, idet det vil afhænge af forholdene i den konkrete sag. Antallet af sygedagpengeforløb, der ophører pga. varighedsbegrænsningen er meget begrænset i forhold til, at der årligt påbegyndes omkring sygedagpengeforløb. I perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 ophørte ca sygedagpengeforløb pga. varighedsbegrænsningen, svarende til under én procent af de påbegyndte forløb. Heraf ophørte forløb pga. den generelle varighedsbegrænsning på 52 uger og ca forløb stoppede efter de var blevet forlænget ud over de 52 uger, fordi mulighederne for forlængelse var udtømte. Forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven fremgår af underbilag 1. Fem års førtidspension uden foregående afprøvning/etablering af rehabiliteringsydelse Det har været foreslået, at pension til veteraner med PTSD tilkendes uden arbejdsprøvning eller anden form for revalidering, idet der efter fem år kan ske en opsamling. Tilkendelse af fem års førtidspension vil give veteranen ro til at få bearbejdet sin PTSD uden økonomiske bekymringer mv. Det har endvidere været foreslået, at at der etableres en midlertidig rehabiliteringsydelse til veteraner med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilkendelse af førtidspension forudsætter, at man ikke er i stand til at forsørge sig selv ved arbejde, fordi arbejdsevnen er varigt nedsat. Der kan derfor ikke tilkendes midlertidig førtidspension. Tilkendelse af førtidspension forudsætter, at alle relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet i praksis, og at der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke varigt kan forbedres. Alle relevante aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige og øvrige foranstaltninger skal være afprøvet og det skal være dokumenteret, at den pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved 3

4 indtægtsgivende arbejde herunder i et fleksjob. Kommunen kan dog undlade arbejdsprøvning mv., såfremt dette er åbenbart formålsløst, og at det derfor er dokumenteret, at arbejdsevnen er varigt nedsat i et sådant omfang, at andre alternativer ikke kan være en mulighed. Formålet med Beskæftigelsesministeriets indsats på området er at hjælpe mennesker til at få eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Erfaringer viser, at jo længere tid en sygemeldt er væk fra arbejdsmarkedet, jo vanskeligere er det at vende tilbage til et aktivt arbejdsliv. Det er individuelt og afhængigt af det enkelte menneskes situation, hvilken hjælp den enkelte skal have; der skal derfor i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret og individuel vurdering, hvor der også skal tages hensyn til den enkeltes tilstand. Kommunerne må således ikke igangsætte behandling, aktivering, arbejdsprøvning mv., der kan medføre risiko for liv eller førlighed. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at have et system, hvor bestemte lidelser udløser bestemte ydelser. En undtagelse for særlige grupper, herunder PTSD-ramte veteraner, vurderes derfor ikke hensigtsmæssig. Arbejdsgruppen finder ikke, at der bør etableres særregler for bestemte grupper. Veteraner som persongruppe kan rummes af de regler, der gældende for andre borgere. Refusion til kommunerne Det har været foreslået, at kommunerne modtager 100 % refusion for udgifter til bl.a. udbetaling af dagpenge til tidligere udsendte civile og soldater, der har pådraget sig en lidelse, der kan henføres til udsendelse på Statens foranledning. Endvidere er det foreslået, at kommunerne modtager 100 % refusion for udgifter til kørestole, kunstige lemmer, psykologbehandling, ændring af bolig mv., når disse udgifter er relateret til handicap, som er opstået som følge af tjeneste i udlandet. Endelig er det foreslået, at kommunerne modtager 100 % refusion for udgifter til bevilling af anden uddannelse til hjemvendte sårede soldater. Refusionssatserne fra Staten til kommunerne varierer af sagens karakter. Gældende refusionssatser er vedlagt som underbilag 2. Arbejdsgruppen finder det ikke hensigtsmæssigt at afvige fra paradigmet om, at betalingspligten følger beslutningskompetencen. Arbejdsgruppen bemærker, at samme argumentation desuden kunne gælde for andre statsansatte grupper som fx politiet. Særligt uddannet kommunalt personale Det er blevet foreslået, at der uddannes særligt kommunalt personale, der bliver specialiseret i at støtte og behandle veteraner med fx PTSD. I den forbindelse har det været anført, at kommunerne mangler indsigt i veteranernes særlige forhold. 4

5 I tilknytning hertil er det foreslået, at der etableres særlige tværkommunale teams, der udfører opsøgende arbejde i forhold til veteraner med psykiske lidelser. Arbejdsgruppen finder, at eventuelle initiativer skal ske i overensstemmelse med det kommunale selvstyre. Arbejdsgruppen anbefaler, at sårede veteraner oprettes som fokusområde hos Viden og Specialrådgivningsorganisationen (VISO). VISO kan støtte både kommuner og veteraner i specialrådgivning og udredning på det sociale område. Medicinkort til veteraner Arbejdsgruppen har modtaget forslag om, at veteraner modtager et særligt medicinkort, der giver dem adgang til gratis medicin til behandling af sygdomme, som de har pådraget sig under internationale missioner. Arbejdsgruppen finder, at der inden for de eksisterende regler er vid adgang til medicintilskud. Bl.a. kan egenbetaling af medicin betales af arbejdsskadesikringen, såfremt det er en nødvendig behandling som følge af en arbejdsskade. For at få medicinen betalt af arbejdsskadesikringen skal medicinen have en helbredende effekt på arbejdsskadens følger. Nogle former for medicin vil kunne dækkes af arbejdsskadesikringen, selvom behandlingen ikke umiddelbart er helbredende. Dette gælder eksempelvis astmamedicin. Behovet for astmamedicin er livsvarigt, og indtages medicinen ikke, vil den helbredsmæssige tilstand forværres. Medicinen er derfor nødvendig for at opnå bedst mulig helbredelse af arbejdsskadens følger. Smertestillende medicin kan betales af arbejdsskadesikringen, da smerter kan vanskeliggøre helbredelse. Det er kun det kvantum medicin, der står i forhold til arbejdsskadens følger, der kan dækkes. Dette kommer an på en konkret vurdering. Kommunen kan desuden i særlige tilfælde yde hjælp til betaling af udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet, og udgiften ikke dækkes efter anden lovgivning. Hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin mv. efter 82 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes til personer, som ikke har økonomisk mulighed for selv at betale, herunder kontanthjælpsmodtagere, studerende og førtidspensionister, der er tilkendt pension efter reglerne fra 1. januar Pensionister, der har mulighed for at søge om personligt tillæg og helbredstillæg efter pensionsloven er derimod ikke omfattet Adgang til gratis psykologhjælp, uafhængigt af forsvaret 5

6 Det er blevet foreslået, at veteraner får adgang til gratis psykologhjælp til behandling af lidelser, som de har pådraget sig under internationale missioner. Det anføres videre, at mange veteraner ikke ønsker at modtage psykologhjælp, hvis dette skal ske i regi af forsvaret. Forsvaret tilbyder i dag særlig psykologbistand til veteraner og deres pårørende. Denne psykologbistand ydes af forsvarets egne psykologer, men også at eksterne netværkspsykologer med praksis rundt omkring i landet. Forsvaret har oplyst, at der i forhold til tidligere er sket en markant udvikling i forsvarets kultur, således at det i dag er anerkendt og accepteret, at det kan være både berigende og belastende at være udsendt i international mission og at samtaler med bl.a. psykologer er en naturlig del af soldatens metier. Arbejdsgruppen bemærker, at der årligt gennemføres ca. 700 visiterende samtaler ved Institut for Militærpsykologi. Endvidere peger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens rapport Behandling af PTSD hos veteraner anbefalinger for fremtidig planlægning på, at der også fremadrettet vil være stor fokus på støtten til psykisk skadede soldater. Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at forsvarets opfølgende indsats over for hjemvendte veteraner forbedres, ligesom udvælgelsen af værnepligtige inden udsendelse kan styrkes. Veteranråd Arbejdsgruppen har modtaget et forslag om, at der etableres et Veteranråd, der skal være en privat institution med stærk politisk forankring. Rådets formand skal udpeges af Folketinget. Rådet skal være uafhængigt af ressort- og sektorinteresser. Rådet foreslås finansieret ved en basisbevilling på finansloven. Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres et veterancenter i regi af forsvaret og i tilknytning hertil et veteransekretariat. Centret skal samle forsvaret resurser på veteranområdet og koordinere indsatsen for veteraner og pårørende. Sekretariatet skal støtte de frivillige organisationer. Arbejdsgruppen vurderer, at veterancentret vil løse en række af de samme opgaver, som er tiltænkt varetaget af veteranrådet i det modtagne forslag. Arbejdsgruppen finder det hensigtsmæssigt, at en sådan institution placeres inden for Forsvarsministeriets ressort. Det er forsvaret, der har ansvaret for at uddanne, udsende og hjemtage soldater, og arbejdsgruppen finder, at de opgaver, som tænkes løst i veterancentret, og den erfaringsindhentning, som løbende sker, mest optimalt bør ske under samme ressort. Militærmedicinsk Center. Det er blevet foreslået, at der etableres et Militærmedicinsk Center bestående af en militærmedicinsk klinik og en militærmedicinsk forskningsenhed. 6

7 Det fremgår af forslaget, at denne centrale statslige institution bl.a. skal opbygge ekspertise mhp. at yde hjælp med veteraners (og andre militærpersoners) helbredsmæssige problemer, støtte langtidssygemeldte veteraner i at vende tilbage til arbejde, tilvejebringe en detaljeret kortlægning af danske soldaters helbredsrisici og de helbredsmæssige konsekvenser af det specielle militære arbejdsmiljø mv. Endvidere foreslås det, at centret også vil kunne iværksætte forskningsprojekter, bl.a. finansieret af private organisationer eller via forskningsfonde. En væsentlig del af de specialistfunktioner, som forslaget peger på, svarer til de funktioner, der i samarbejde mellem forsvaret og Rigshospitalet fsva. rehabiliteringsindsatsen over for skadede soldater er opbygget på Rigshospitalet. Forsvarets Sundhedstjeneste og Rigshospitalet har netop søgt og fået midler fra Soldaterlegatet til at styrke genoptræningsmulighederne på Rigshospitalet. Forsvaret har valgt Rigshospitalet som det primære modtagesygehus for de danske sårede, der sendes hjem fra Afghanistan. Samtidig har Rigshospitalet og forsvaret samarbejdet om uddannelse og udsendelse af sundhedspersonale til felthospital i Afghanistan. Anbefalingen om at lade veteraner blive en del af målgruppen for Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsfunktion (VISO) vil kunne medvirke til at samle viden- og rådgivningsfunktionen i forhold til kommunernes sociale indsatser overfor veteraner. I forbindelse med lanceringen af forslaget blev det nævnt, at centeret vil koste omkring 4 mio. kr. om året. Forslaget indeholdt ikke forslag til finansiering. I forhold til den generelle politik på området skal det bemærkes, at Forsvarsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet allerede, da forslaget blev lanceret, havde samarbejdet om sygehusvæsenets tilbud til psykisk skadede veteraner. I den forbindelse nedsatte indenrigsog sundhedsministeren en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, som skal vurdere og beskrive et tilbud til patienter med post traumatisk belastningsreaktion (PTSD). Arbejdsgruppen, som forventes at afrapportere i efteråret 2010, skal se på mulighederne for at få oprettet specialiserede enheder, der kan samarbejde med Psykiatrisk Center Rigshospitalet, som er det eneste sted i landet, der har erfaring med militærpsykiatri og som bl.a. arbejder tæt sammen med Institut for Militærpsykologi (forsvarets krisepsykologer). Baggrunden for at vurdere muligheden for at oprette specialiserede enheder flere steder i landet er blandt andet, at der fra bl.a. interesseorganisationernes side har været rejst ønske om, at tilbuddene var spredt geografisk, så veteraner fra Fyn og Jylland ikke skulle rejse til København for at modtage behandling. Militærhospital efter engelsk model. Det har været foreslået, at der etableres et egentligt militærhospital efter engelsk model. Arbejdsgruppen finder ikke, at forslaget er relevant med udgangspunkt i den aktuelle patientvolumen. 7

8 Arbejdsgruppen finder generelt, at der ikke bør etableres sådanne parallelsystemer. Behandling bør i stedet ske i rammen af de eksisterende strukturer. Optagelse af søskende i samme dagtilbud Arbejdsgruppen har modtaget forslag om, at børn til udsendte får adgang til samme dagtilbud, således at den tilbageværende forældre ikke belastes unødigt af at skulle aflevere børn i flere forskellige dagtilbud. Dagtilbudslovens 27 pålægger kommunalbestyrelsen en pligt til at fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud efter 19, stk. 2 og 3, og 21, stk. 2 og 3. Det fremgår endvidere af dagtilbudslovens 27, at forældre skal have mulighed for at tilkendegive ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud. Kommunerne har således inden for eksisterende lovgivning mulighed for at fastsætte retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud, så eventuelle ønsker fra forældre om at få søskende i samme dagtilbud kan imødekommes inden for rammerne af pasningsgarantien. Af vejledningen til loven fremgår det, at retningslinjerne fastsættes ud fra lokale forhold, og at de inden for rammerne af pasningsgarantien kan tage hensyn til eksempelvis: At søskende kan komme i samme dagtilbud Dagtilbuddets geografiske placering i forhold til familiens bopæl, arbejdsplads med videre. Da tilrettelæggelsen af dagtilbudsstrukturen er et kommunalt ansvar, vil muligheden for at imødekomme forældreønsker således afhænge af den enkelte kommunes valg og prioriteringer. Plejeorlov Arbejdsgruppen har modtaget forslag om, at pårørende til sårede soldater får adgang til plejeorlov. Arbejdsgruppen finder, at forslaget er dækket af servicelovens 118 vedrørende pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, i det omfang de sårede soldater og deres pårørende opfylder bestemmelsens forudsætninger. Loven giver en person mulighed for i en kortere periode (i alt 6 måneders pasning + i særlige tilfælde mulighed for yderligere 3 måneder) at blive ansat af kommunen til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående i hjemmet. Ordningen giver mulighed for at varetage praktiske og personlige opgaver for den nærtstående med handicap/alvorlig sygdom i en kortere periode, hvor det enten overvejes, hvilke foranstaltninger der er behov og mulighed for på længere sigt, eller hvor der i en afgrænset periode er behov for at varetage pleje- og omsorgsopgaver, der er uforenelige med at passe et erhvervsarbejde. 8

9 Det er en forudsætning for etablering af ordningen, at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde. Den person, der ansættes efter denne ordning, skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. Bestemmelsen omfatter både børn og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, sygdom. Der kan fx være tale om personer, der har været udsat for et ulykkestilfælde, eller personer, der er ramt af en kræftlidelse, alvorlig hjertelidelse eller lignende. Der er ret til orlov til pasning efter 118, hvis lønmodtageren ikke har ret til orlov efter andre regler som fx overenskomst. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Ovennævnte gennemgang af modtagne forslag til konkrete initiativer og temaer er ikke udtryk for en udtømmende liste. Arbejdsgruppen har modtaget en lang række af forslag til initiativer. En del af disse forslag er dog sammenfaldende og vurderes derfor at være behandlet under et. Andre forslag er skønnet at være delelementer af overliggende initiativer. I enkelte tilfælde har arbejdsgruppen modtaget forslag, som åbenlyst ligger uden for kommissoriets rammer. Der er endvidere peget på forslag og initiativer, der allerede eksisteret i dag. 9

10 Underbilag 1. Forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven Forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven 1 Når det er overvejende sandsynligt, at den sygemeldte vil blive revalideret hermed forstås revalideret til det ordinære arbejdsmarked, og altså ikke til støttet beskæftigelse. 2 Når det er nødvendigt med en arbejdsprøvning eller anden afklarende foranstaltning for at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. 3 Når den sygemeldte er under, eller venter på lægebehandling, og forventes at kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger. Det er en betingelse, at der efter en lægelig vurdering er en sikker forventning om, at den pågældende kan være arbejdsdygtig indenfor denne periode. 4 Når den sygemeldte ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og dermed ikke kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, men det endnu ikke er endeligt afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension. 5 Når den sygemeldte lider af en livstruende sygdom og de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte. 6 Når der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om sikring mod følger af en arbejdsskade. 7 Når der er påbegyndt en sag om førtidspension efter lov om social pension. Hvor længe kan der forlænges? Sygedagpengene kan forlænges indtil den egentlige revalidering iværksættes. Sygedagpengene kan forlænges i op til 39 uger. Sygedagpengene kan forlænges i op til 2 år (regnes fra varighedsbegrænsningen på de 52 uger). Sygedagpengene kan forlænges i op til 26 uger. Sygedagpengene kan forlænges uden tidsbegrænsning. Sygedagpengene kan forlænges indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erhvervsevnetabserstatning. Sygedagpengene forlængelse indtil det tidspunkt, hvor der tilkendes pension eller der gives afslag på pension. 10

11 Underbilag 2 Gældende refusionssatser: Sygedagpenge Arbejdsgiveren afholder udgiften til sygedagpenge i de første 21 dage af en sygefraværsperiode. Staten afholder 100 % af kommunens udgifter til sygedagpenge i de første 4 uger af en fraværsperiode (dvs. i den første uge efter arbejdsgiverperioden eller i nogle særlige tilfælde, hvor kommunen udbetaler sygedagpenge fra 1. fraværsdag (hvis beskæftigelseskravet i forhold til kommunen er opfyldt). Staten afholder 50 % af kommunens udgifter til sygedagpenge fra og med 5. uge og til og med 8. uge. Staten afholder 35 pct. af kommunens udgifter til sygedagpenge fra og med 9. uge og til og med 52. uge. Hvis den sygemeldte er vendt gradvist tilbage på arbejdsmarkedet eller er i tilbud efter kap i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, afholder staten dog 65 % af kommunens udgifter. Kommunen afholder 100 % af udgifterne efter 52. uge. Revalidering Under revalidering eller forrevalidering refunderer staten 65 % af kommunens udgifter til ydelsen og 50 % til udgifterne ved selve tilbuddet (tillægsydelser). Dækning af nødvendige merudgifter (servicelovens 100) En borger, der har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan få støtte til at afholde nødvendige udgifter, der er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Det kan fx dreje sig om udgifter til transport, håndsrækninger eller fritidsaktiviteter. Staten refunderer 50 % af de kommunale udgifter til tilskud efter denne bestemmelse i serviceloven. Særligt dyre enkeltsager I nogle sager har en enkelt person så store behov for hjælp og støtte, at udgiften for den enkelte kommune bliver uforholdsmæssigt stor. I sådanne sager kan kommunerne få delvis refusion af udgifterne fra staten. Hvis udgifterne overstiger 0,8 mio. kr., refunderer staten 25 % af de udgifter, der ligger over de 0,8 mio. Hvis udgiften overstiger 1,5 mio. kr. ydes der 50 % statsrefusion for den del af udgiften, der ligger over grænsebeløbet på de 1,5 mio. kr. Refusionsreglerne gælder kun hjælp og støtte til personer under 67 år. Udgifter til særligt personlige hjælpemidler (servicelovens 112, stk. 3) eksempelvis kunstige lemmer - Ved arbejdsskade skal det bemærkes, at arbejdsskadesikringsloven er primær i forhold til betaling af individuelt tilpassede hjælpemidler. Det er således arbejdsskadeforsikringsselskabet, der afholder udgifter til eksempelvis proteser. 11

12 Der ydes ikke statsrefusion af udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. På disse områder betaler kommunen det fulde beløb, uanset baggrunden for, at borgeren har behov for ydelserne. 12

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom

Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Støttemuligheder Enhver har mulighed for at få kontakt med en socialrådgiver ved kommunen og søge vejledning

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet når:

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet når: Notat vedrørende borgere på sygedagpenge. Jobcenter Langeland Havnegade 118 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 62 80 Fax 63 51 60 01 E-mail: jobcenter@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Antallet af borgere

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre.

Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre. Bilag: Henvisninger og forløbsoversigt Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre. - Kategori 1: o Før reformen: forventning om fuld raskmelding

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere