Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10."

Transkript

1 16. december DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet afsluttet: Kl DAGSORDEN 1. Røggaskondensering 2. Anlægsregnskab 3. Strategi for genbrugspladser 4. Lånoptagelse 5. Næste bestyrelsesmøde(r) 6. Formanden orienterer 7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 8. Administrationen orienterer 9. Eventuelt

2 16. december Røggaskondensering J.nr.: P Resumé Der søges om frigivelse af midler til projektering af et røggaskondenseringsanlæg til bedre energiudnyttelse af affaldet. Endvidere skal muligheden for etablering af NOxrensningsanlæg konkretiseres og projekteres. Der søges om frigivelse af kr. 3 mio. til rådgivning, projektering, miljøgodkendelser etc. Sagsfremstilling Der er potentiale for en væsentlig bedre udnyttelse af affaldets energi ved etablering af røggaskondensering. Beregninger viser, at der som minimum kan hentes MWh mere varme ud af røggassen, hvilket svarer til 10% af den nuværende produktion. Røggaskondensering forbedrer muligheden for at rense røgen for SO2 og HCl, hvilket vil give lavere emissioner af disse stoffer fra forbrændingsanlægget. AVVs energianlæg er et af de få anlæg, som ikke har etableret NOx-rensning. Miljøkravene til netop NOx er blevet skærpet gennem de senere år, og Miljøstyrelsen har endvidere varslet en yderligere stramning af emissionsgrænsen, som sænker grænseværdien fra 200 til 180 mg/nm3. Dette bevirker, at der skal etableres rensning for NOx på AVVs anlæg. NOx er afgiftsbelagt, så en 50% reduktion af NOx vil være medvirkende til en årlig økonomisk gevinst på ca. kr Anlægsteknisk er der synergier ved samtidigt at etablere røggaskondensering og NOx-rensning, derfor ønsker administrationen at samle opgaverne. I henhold til Rambølls skitseprojekt (se bilag) skal der, afhængig af løsningsvalg, investeres mellem kr. 24 mio. og kr. 31 mio. (med varmepumpe) i røggaskondenseringsanlæg. Udgiften til etablering af anlæg til reduktion af NOx emission, har vores rådgiver estimeret til kr. 8 mio. I aftalen med Hjørring Varmeforsyning (HV), af 19. december 2012 fremgår der følgende: I perioden vil AVV, udover opgradering af anlægget, etablere røggaskondenseringsanlæg, hvilket forventes at øge varmeproduktionen med MWh pr. år. Endvidere fremgår det af aftalen side 6 pkt. 4.5: Røggaskondenseringsanlægget skal være omkostningsneutralt for leverandører (AVV) og alle tilhørende udgifter indgår som en særomkostning for alle varmeaftagerne

3 16. december AVV foretager investeringen i røggaskondenseringsanlægget og HV betaler alle udgifter over en 10 årig periode. Den samlede besparelse eller samfundsmæssige værdi, for røggaskondenseringsanlægget, er estimeret til kr. 24 mio. som primært kommer varmekunderne til gode. Hjørring varmeforsyning vil ligeledes inden igangsættelse af projektet behandle emnet på bestyrelsesmøde i december Yderligere detaljer om anlægget og tilhørende økonomi findes i bilag 1. Lovgrundlag Varmeforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven. Økonomiske konsekvenser Forundersøgelse, miljøgodkendelser samt rådgiverhonorar forventes at udgøre kr. 3 mio. Dog er der indgået aftale med Hjørring varmeforsyning om at HV afholder alle udgifter til røggaskondenseringsanlægget over en 10 årig periode. Som konsekvens af investering og tidligere investering i renovering af ovn 2 skal AVV optage et lån på kr. 30 mio. i Personalemæssige konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Røggaskondensering forbedrer muligheden for at rense røgen for SO2 og HCl, hvilket vil give lavere emissioner af disse stoffer fra forbrændingsanlægget. Etablering af NOx rensning vil reducere indholdet af de skadelige NOx partikler i røgen med op til 50%. Dette vil betyde at AVV udleder væsentlig mindre NOx end den tilladelige mængde på 180 mg/nm3. Bilag Bilag 1 AVV Skitseprojekt, Etablering af røggaskondensering Bilag 2 AVV, Muligheder for reduktion af NOx-emission Administrationen indstiller, at der frigives kr. 3 mio. fra anlægsplanen til projektering af røggaskondenseringsanlæg og NOx-renseanlæg på AVV energianlæg. Godkendt som indstillet.

4 16. december Anlægsregnskab J.nr.: 82.20P20/ & P /D Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Der besluttedes at udvide foredragslokalerne, ombygge administrationen indenfor de nuværende fysiske rammer samt etablere et nyt anretterkøkken i forbindelse med personalekantinen. Udvidelse af foredragslokalerene var ønsket for at kunne håndtere den stigende efterspørgsel efter rundvisninger samt kunne afvikle mødeaktiviteter og forbrugerarrangementer. Ombygning af administrationsbygningen fra 1992 skyldes behov for plads til den personaleudvidelse der fulgte med at centralisere de administrative funktioner samt udvidelse med Ph.d. studerende. Der er således med samme ydre rammer skabt plads til yderligere 6 kontorarbejdspladser. en om et nyt anretter køkken skyldtes de forbedrede muligheder for at kunne servicere gæster ved møder og større arrangementer. Endvidere er der også mulighed for at tilbyde personalet frokostordning. Der er givet følgende bevillinger på AVVs bestyrelsesmøder til projektet: - den 22. januar 2013 er der bevilliget kr den 1. oktober 2013 er der bevilliget kr den 17. december 2013 er der bevilliget kr I alt kr Anlægsprojekt Bevilling kr. ekskl. moms Forbrugt kr. ekskl. moms Bemærkning merforbrug kr. Ombygning af anretter køkken, adm. og foredragssal = 2,7%

5 16. december Lovgrundlag Arbejdsmiljølov, byggelovgivning og udbudsregler. Økonomiske konsekvenser Anlæggene afskrives over perioder på henholdsvis 5 år (inventar) og 20 år (bygninger) med forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2013 = kr År 2014 = kr År = kr År 2018 = kr År 2019 = kr År = kr År 2033 = kr År 2034 = kr Afskrivningerne indgår i den samlede udgift for fællesomkostninger for administration og innovation og betales af driftsafsnittene som årlige omkostninger. Personalemæssige konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Forbedring af arbejdsmiljø for AVVs medarbejdere i administrationen og i servicefunktionen vedr. køkken/kantine. Bilag Bilag 3 - Anlægsregnskab. Bilag 4 - Uafhængig revisors erklæring. At bestyrelsen godkender det fremlagte anlægsregnskab. Godkendt som indstillet.

6 16. december Strategi for genbrugspladser J.nr.: P Resumé Der søges om tilladelse til, at der arbejdes videre med udvalgte effektiviseringsplaner for AVVs genbrugspladser. Undersøgelserne skal udmunde i konkrete projekter på udvalgte genbrugspladser. Sagsfremstilling Genbrugspladsernes økonomi har de sidste år været sat under pres grundet investeringer i pladserne, faldende afsætningspriser samt øgede behandlingsudgifter. Af den årsag nedsattes en arbejdsgruppe hos AVV som skulle fremkomme med forslag til besparelsespotentialer og effektiviseringer. Arbejdsgruppens forslag til effektiviseringer afstedkom et katalog med 9 punkter: 1. Genbrugspladser der kun må modtage have- og grenaffald 2. Reducerede åbningstider 3. Ubemandede genbrugspladser 4. Sæsonåbne genbrugspladser 5. Etablering af sorteringsanlæg 6. Komprimatorer samt kørende materiel 7. Lukning af genbrugspladser 8. Øge brugerbetalingen 9. Modtagelse af specielle affaldstyper Punkterne blev behandlet på AVVs bestyrelsesmøde d. 7. oktober Resultatet af behandlingen blev at arbejdsgruppen kunne arbejde videre med alle punkterne med undtagelse af pkt. 7 Lukning af genbrugspladser. Det er vurderet at følgende punkter bør udmønte sig i konkrete tiltag på pladserne: Reducerede åbningstider: Timelønnen er en væsentlig faktor for omkostningerne på en genbrugsplads set i relation til omkostningerne pr. ton affald. Ved at reducere antallet af åbningstimer på udvalgte genbrugspladser kan man enten reducere lønomkostningerne generelt eller allokere timerne til andre mere besøgte pladser. Ubemandede genbrugspladser: På Sjælland har man kørt flere vellykkede forsøg med ubemandede og døgnåbne genbrugspladser.

7 16. december Muligheden for at etablere en eller flere ubemandede genbrugspladser bør undersøges, hvormed lønomkostningen kan reduceres. Fordelen ved dette er yderligere at brugerne vil opleve en forbedret service i og med åbningstiden forøges markant. Løsningen kræver installation af et adgangskontrolsystem samt opsætning af overvågning. Begge dele er noget AVV allerede i dag har gode erfaringer med. Etablering af sorteringsanlæg: For at få et overblik over hvilke ressourcer vores brændbare containere indeholder, har vi fået sorteret indholdet af 20 containere (40 ton affald). Undersøgelsen gav følgende resultat: Brændbart 87 %: Pap/papir: 2 % Træ: 10 % Jern: 0 % Plast: 0 % Deponi: 1 % Med AVVs årlige mængde på tons brændbart fra genbrugspladserne bliver det til følgende: 250 t. Pap/papir tons t. træ 120 t. deponi? Jern og plast Der er tale om et gennemsnit på disse 20 containere, men det viste også en stor variation i fordelingen mellem læssene. Større pladser havde tendens til at have flere urenheder end mindre pladser. Det understøtter vores tese om at flere hænder giver bedre sortering. Det understøtter ligeledes vores strategi med, at der bør allokeres mandskab fra mindre pladser hen til de store hvor kunderne og mængderne er.

8 16. december Det bør undersøges om disse ressourcer, der havner i den brændbare container, med fordel kan udsorteres og hvordan dette kan lade sig gøre. Komprimatorer samt kørende materiel: Vi har allerede opstartet forsøg med to forskellige typer komprimatorenheder til brændbart i Hirtshals. De første vejninger har vist et resultat på mellem 5,0 ton 5,5 ton affald pr. komprimator. Vores gennemsnit i almindelige containere fra Hirtshals plejer at ligge på 1,8 ton. Forsøgsperioden slutter medio december Herefter skal der tages stilling til, hvilken model vi bør anskaffe og hvilke genbrugspladser der bør udstyres med komprimatorer. Udover effektiviseringen i forhold til omkostningen til transport, vil der også være store besparelser i forhold til udledningen af CO 2. Med hensyn til kørende materiel, har vi gode erfaringer med brug af rendegravere/læssemaskiner på genbrugspladserne. Det er dog primært pladser med deponiaktiviteter, der har haft eget kørende materiel. De øvrige pladser har været hjulpet af lokale entreprenører når der skulle læsses grene, trykkes containere, ryddes sne mv. Besparelsespotentialer undersøges, ved at en eller flere pladser udstyres med egne maskiner. Pladser der ligger geografisk tæt kan samarbejde og arbejdet vil kunne blive udført af personalet, der er på pladserne i dag. Modtagelse af specielle affaldstyper: Der bør laves en plan for, hvilke affaldstyper der må modtages på de respektive pladser, samt hvilke modtageregler der skal gælde. Vores erfaring siger os, at AVV modtager en del eternitplader fra borgerne i vores nabokommuner. Ved at indføre skærpede regler kan man reducere i antallet at behandlingsudgifter til affald, der reelt ikke hører hjemme i vores område. Lovgrundlag Affaldsbekendtgørelsen, Arbejdsmiljølovgivningen. Økonomiske konsekvenser Når undersøgelserne er tilendebragt, vil de også omfatte økonomiske konsekvenser for de enkelte effektiviseringsprojekter. Personalemæssige konsekvenser

9 16. december Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med de udvalgte effektiviseringer. Godkendt som indstillet. 4. Lånoptagelse J.nr.: D Resumé I forbindelse med budgetbehandlingen for budget 2013 er der i likviditetsoversigten angivet, at der skal optages lån på mio. kr. 30. Budgettet i sin helhed er godkendt af de to interessentkommuner. Der er fra Kommunekredit modtaget 3 lånetilbud. Lånet optages som et lån til renovering af ovnlinje 2. Sagsfremstilling I forbindelse med fortsat udvikling af forbrændingsanlægget var der planlagt nyetablering af en ny ovnlinje 4. Denne plan blev erstattet af en renovering af ovnlinje 2. Der var forudsat at udbygningen med en ny ovnlinje skulle lånefinansieres. Finansieringen af renoveringen af ovnlinje 2 (ca. mio. kr. 50) er sket ved forbrug af likvide midler samt oprettelse af kassekredit. Dette har medført manglende likviditet til finansiering af vores øvrige anlægsaktiviteter. Derfor ansøges der om godkendelse af optagelse af lån med ovnlinje 2 som pant på mio. kr. 30. Der er fra Kommunekredit modtaget tre lånetilbud på et variabelforrentet lån, et fastforrentet lån og et basislån

10 16. december Låneoversigt: låntype Budget udbetalingskurs Indfrielse til Rente Rentegennemsnit sikkerhed max kurs procent kr. pr år Fast rente Høj 100 nej 1, variabel Lav 100 ja 0, Variabel Lav 100 Ja 0, Basis Middel 100 Ja/periode 0, Fastforrentede lån er i princippet inkonverterbart Variabelt forrentet lån fuldt konverterbart Basislån kan konverteres til kurs 100 ved udløb af aftalt renteperiode. Den endelige låneoptagelse skal godkendes af de to interessentkommuner. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse. AVVs vedtægt. Økonomiske konsekvenser Lånet skal forrentes og afdrages over 10 år, hvilket forøger forbrændingsanlæggets finansielle omkostninger Personalemæssige konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Beskrivelse af nævnte låntyper. Lånetilbud inklusiv amortiseringsplaner. At de to interessentkommuner godkender optagelse af lån på mio. kr. 30 i Kommunekredit. Bestyrelsesformanden og direktøren bemyndiges til at underskrive lånedokumentet efter forventet godkendelse i interessentkommunerne.

11 16. december Bestyrelsen ønsker optagelse af variabelt forrentet lån med renteprocent 0,29 (laveste rente). Desuden godkendt som indstillet. 5. Næste bestyrelsesmøde(r) J.nr.: P Resumé Det foreslås, at der fastsættes datoer for bestyrelsesmøder i Sagsfremstilling Administrationen foreslår følgende ordinære mødedage: Tirsdag den 24. februar 2015, kl Tirsdag den 14. april 2015, kl Tirsdag den 12. maj 2015, kl Tirsdag den 16. juni 2015, kl Tirsdag den 25. august 2015, kl Tirsdag den 6. oktober 2015, kl Tirsdag den 15. december 2015, kl At bestyrelsen fastlægger ordinære mødedage for Mødet den 14. april 2015 flyttes til den 21. april Derefter godkendt som indstillet. 6. Formanden orienterer Kina Samling af affaldskompetencer Til efterretning.

12 16. december Taget til efterretning. 7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Til efterretning. Hildo Rasmussen spørger ind til taksterne for mærk affaldet. Taget til efterretning. 8. Administrationen orienterer, herunder Tversted Forretningsudvikling, MUDP samarbejde VE-Afgifter NBEN Til efterretning. Taget til efterretning. 9. Eventuelt

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere