Checkliste for dansk virksomhedsopstart af aktiviteter i Sverige Øresundsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Checkliste for dansk virksomhedsopstart af aktiviteter i Sverige Øresundsregionen"

Transkript

1 Checkliste for dansk virksomhedsopstart Øresundsregionen

2 Øresundsnetværket et dansk svensk specialistsamarbejde Forord Øresundsnetværket er et uformelt samarbejde på tværs af Øresund mellem finansielle, juridiske og kommunikations strategiske rådgivere, som har specialiseret sig i dansk-svenske forhold. Samarbejdet er udsprunget af et stigende behov i regionen for en samlet rådgivning om etablering og drift af virksomhed på tværs af grænsen mellem Danmark og Sverige, og som tager hensyn til lovgivningen på begge sider af Øresund. Åbningen af Øresundsbron har sammen med planerne for den regionale udvikling på begge sider af Sundet skabt ændringer i regionens infrastruktur. Det giver regionens virksomheder adgang til nye forretningsmuligheder. Disse forretningsmuligheder vil imidlertid kun blive udnyttet, såfremt mellemstore og mindre virksomheder på begge sider af Sundet er i stand til foretage den nødvendige vurdering af de foreliggende muligheder baseret på egne undersøgelser. I den udvidede checkliste finder du en række nyttige links. For så vidt angår en oversigt over forskelle mellem dansk og svensk lovgivning, vil vi fremhæve. Øresundsnetværket står for indhold og opdatering af virksomhedsdelen på denne hjemmeside inden for vores respektive specialistområder. Det fremgår af checklisten hvilke af Øresundsnetværkets rådgivere, som har specialistviden inden for de respektive områder. I andre tilfælde kan Øresundsnetværket ofte bidrage med værdifulde kontakter til personer med specialistviden inden for eksempelvis offentlig forvaltning. Vi håber, at denne praktiske checkliste vil være et nyttigt værktøj ved opstart af aktiviteter på den anden side af Sundet. København/Malmø 2007/1 2 3

3 Indholdsfortegnelse Checkliste for dansk virksomhedsopstart Dansk virksomhedsopstart Fase 1 Forberedelse af projekt Fase 2 Detaljeret projektplanlægning Fase 3 Opstart Fase 4 Den løbende drift Fase 1 Uddybning Forberedelse af projekt Fase 2 Uddybning Detaljeret projektplanlægning Fase 3 Uddybning Opstart Fase 4 Uddybning Den løbende drift Egne notater

4 Checkliste for dansk virksomhedsopstart Når man skal starte en virksomhed i et nyt land, er der en del forhold, der skal overvejes. Det kan derfor være en hjælp at have en checkliste, hvor de væsentligste forhold er nævnt. Vi har inddelt arbejdet i fire faser for at skabe overblik over de spørgsmål, der skal overvejes og undersøges i forbindelse med en etablering. Fase 1 Forberedelse af projekt Vedrører det forretningsmæssige grundlag for etableringen som helhed Fase 3 Opstart Vedrører forhold mellem virksomheden og dens omgivelser, som bør overvejes før og under opstart 1.1 Forretning i Sydsverige 1.2 Indledende projektvurdering 1.3 Forretningsmæssigt potentiale 1.4 Off. godkendelser og regulering 3.1 Kontrakter/ aftaler 3.2 Tilladelser 3.3 Organisering af virksomheden 3.4 Markedsstrategi Fase 2 Detaljeret projektplanlægning Vedrører de grundlæggende faktorer, som skal være på plads inden etablering Fase 4 Den løbende drift Omhandler praktiske forhold, som virksomheden bør tage stilling til, når øvrige forhold er på plads 2.1 Fysiske rammer 2.2 Finansiel basis 2.3 Juridiske forhold 2.4 Forsikringsforhold 2.5 Skatteforhold 2.6 Markedsforhold 4.1 Personaleforhold 4.2 Markedskommunikation 4.2 Likviditetsstyring De væsentligste punkter i disse faser er nævnt forrest i checklisten, mens indholdet efterfølgende er uddybet sammen med eventuelle henvisninger til yderligere information på internettet. Bemærk dog at checklisten er generelt udformet og ikke foregiver at være udtømmende. Afhængig af hvilken virksomhedstype og virksomhedsform der vælges, kan der være yderligere forhold, som det vil være relevant at overveje. Derfor anbefaler vi, at hver etablering i sidste ende vurderes konkret sammen med virksomhedens rådgivere. 6 7

5 Dansk virksomhedsopstart 9

6 Fase 1 Forberedelse af projekt Fase 2 Detaljeret projektplanlægning 1.1 FORRETNING I SVERIGE Indhent generel information om området 1.2 INDLEDENDE PROJEKTVURDERING Overvej virksomhedens strategiske position Vurdering af det konkrete projekt Revurdering af den oprindelige plan 1.3 FORRETNINGSMÆSSIGT POTENTIALE Undersøgelse af markedsforhold Identifikation af kommercielle partnere Identifikation af "tekniske" partnere 1.4 OFFICIELLE GODKENDELSER OG REGULERINGER Udførelse af forretningsmæssige aktiviteter Myndighedskontrol med udenlandske investeringer Offentlige støtteordninger Miljømæssige reguleringer Transporttilladelser Importregulativer Told Beskyttelse af navne og produkter Arbejdsmarkedsforhold 2.1 FYSISKE RAMMER Beliggenhed Lokaler 2.2 FINANSIEL BASIS Vurdering af forretningsplan Tre-års budgetter Kapitalindskud - selskabsafhængig Investorer Anlægsfinansiering Driftsfinansiering 2.3 JURIDISKE FORHOLD Valg af passiv etablering Valg af egen etablering Dokumenter/kontrakter ved passiv etablering Dokumenter/kontrakter ved egen etablering Undersøgelse af handelsmæssig retsgrundlag og -praksis 2.4 FORSIKRINGSFORHOLD Lovpligtige forsikringer Pensionsforhold for personale Supplerende forsikringer 10 11

7 Fase 3 Opstart 2.5 SKATTEFORHOLD Selskabsbeskatning Andre skatter og afgifter Personbeskatning Social sikring og pension 3.1 KONTRAKTER/AFTALER Færdiggørelse af kontrakter/aftaler 3.2 TILLADELSER Nødvendige tilladelser 2.6 MARKEDSFORHOLD Markedspotentiale Prissætning Konkurrencesituation Lovgivning 3.3 ORGANISERING AF VIRKSOMHEDEN Ansættelse af personale Bogføring, regnskab og revision Finanssystemer 3.4 MARKEDSSTRATEGI Markedsanalyse Kommunikationsplatform 12 13

8 Fase 4 Den løbende drift 4.1 PERSONALEFORHOLD Løn- og udviklingspolitik Administration Rådgivning 4.2 MARKEDSKOMMUNIKATION Fastlæg markedsføringsplan Markedsføring af produkter Resultat, justering, opfølgning og evaluering 4.3 CASH MANAGEMENT/LIKVIDITETSSTYRING Planlægning og styring 14

9 Uddybning af checkliste for dansk virksomhedsopstart 17

10 Fase 1 Uddybning Forberedelse af projekt 1.1 FORRETNING I SVERIGE Indhent generel information om området områdets vækstforventninger - branchens vilkår og konkurrencesituation - omkostningsniveau - arbejdsmarkedsforhold befolkningsstørrelse og -sammensætning uddannelsessystem infrastruktur - offentlige støtteordninger, nationalt eller gennem EU - national og regional forvaltning - skattemæssige forhold - finansieringsforhold - udstationeringsforhold - politiske forhold - forretningskulturelle forhold 1.2 INDLEDENDE PROJEKTVURDERING Overvej virksomhedens strategiske position - styrker, svagheder, trusler, muligheder (SWOT) - produktions- og logistikforhold - import- og eksportforhold - påvirkning eller udnyttelse af strukturelle brancheændringer - finansielle forhold Vurdering af det konkrete projekt - projektets investeringsbehov og lønsomhed - projektets levedygtighed og potentiale Revurdering af den oprindelige plan - beslutning om det videre forløb 1.3 FORRETNINGSMÆSSIGT POTENTIALE Undersøgelse af markedsforhold - markedskarakteristika/-data kundesegmenter/-data - beskrivelse af evt. tilpasning af produkter og serviceydelser til de nye markedsforhold - branchens vilkår - prispolitik - monopollovgivning - salgsfremmende aktiviteter og reklame - afsætningsmæssig styrke og distributionskanaler -marketing - after-sales aktiviteter Identifikation af kommercielle partnere - importører - distributører - agenter - franchise-tagere fusions- eller købsemner Identifikation af "tekniske" partnere - patenter/licens - køb af navn/varemærke - overførsel af teknologi - underleverandører - samarbejde omkring produktion - samarbejde omkring produktudvikling 18 19

11 1.4 OFFICIELLE GODKENDELSER OG REGULERINGER Udførelse af forretningsmæssige aktiviteter - opholdstilladelse - arbejdstilladelse - folkeregistrering - finansiel sikkerhedsstillelse overfor offentlige myndigheder - næringsmæssige tilladelser, bevillinger eller autorisationer - produktgodkendelser Myndighedskontrol med udenlandske investeringer - forhåndsgodkendelse Offentlige støtteordninger - undersøgelse af muligheder samt udarbejdelse af ansøgning om støtte Miljømæssige reguleringer - miljøgodkendelse - anmeldelsespligt - spildevandstilladelser - energimærkning - arbejdsmiljø - forurenede grunde - miljøinformation/ledelse - grønne regnskaber Transporttilladelser - farligt gods Importregulativer - importlicenser - produkter med importforbud - kvotaer - standarder - mærkning - kvalitetscertifikater - registrering og godkendelser Told - EU-regler Beskyttelse af navne og produkter - beskyttelse af virksomhedsnavn/domænenavn - varemærker - patenter - design - software - know-how Arbejdsmarkedsforhold ansættelsesregler, regelgrundlag - ansættelse af lokale medarbejdere - ansættelse af danske medarbejdere i Sverige - overflytning af medarbejdere, procedure - dobbelt ansættelse - ansættelsesaftalers form - lønforhold - arbejdsgiverbidrag - medarbejderes offentlige bidrag - bil - andre ydelser - opsigelsesregler - arbejdstid - sygdom - ferie - graviditet - orlov, børns sygdom - kollektive overenskomster - fagforeninger - arbejdsskader og ulykkesforsikring - sygesikring - ligestilling 20 21

12 Fase 2 Uddybning Detaljeret projektplanlægning 2.1 FYSISKE RAMMER Beliggenhed - hovedkontor - produktionsfaciliteter - salgskontor - forskerparker - generelle industriområder - specielle områder for forurenende virksomheder Lokaler - leje - leasing - egne lokaler - køb af fast ejendom - byggeri 2.2 FINANSIEL BASIS Vurdering af forretningsplan - analyse af virksomhedsledelse - kommerciel levedygtighed - produktion - arbejdskraft/arbejdskapacitet - administration - finansielle ressourcer Tre-års budgetter - drift - balance - likviditet - break-even analyser - finansieringsbehov Kapitalindskud - selskabsafhængig - aktieselskab - anden selskabstype Investorer - institutionelle investorer - venture-selskaber - udviklingsfonde Anlægsfinansiering - mellem- og langfristede lån og kreditter - leje/leasing af driftsmidler og ejendomme - garantier, fuldmagter m.v Driftsfinansiering - kassekreditter - kreditter med sikkerhed i virksomhedens aktiver - diskontering - factoring - kommercielle risici 2.3 JURIDISKE FORHOLD Valg af passiv etablering - agent - forhandler/distributør - importør - risikovurdering ved senere opsigelse Valg af egen etablering repræsentationskontor - filial - datterselskab - joint venture - køb af eksisterende virksomhed - franchising Dokumenter/kontrakter ved passiv etablering - agentaftaler - forhandleraftaler - franchiseaftaler - konsignationsaftaler 22 23

13 2.3.4 Dokumenter/kontrakter ved egen etablering - stiftelsesoverenskomst/vedtægter - aktionæroverenskomst - kapitalindskud - skøder/leasingaftaler - bekendtgørelse af stiftelsen - direktørkontrakter - sammensætning af bestyrelse Undersøgelse af handelsmæssig retsgrundlag og praksis - købs- og markedsføringslovgivning - regler for licitation og afgivelse af tilbud - produktansvar - mærkningsregler - lokale aftalestandarder 2.4 FORSIKRINGSFORHOLD Lovpligtige forsikringer - personer - bygninger - køretøjer Pensionsforhold Supplerende forsikringer - erhvervs- og all risks forsikring - driftstab - bestyrelsesansvar - produktansvar - nøglemedarbejdere SKATTEFORHOLD Selskabsbeskatning - skattepligtens indtræden - virksomhedens hjemsted - skattesatser - periodiseringsfonde - skattemæssige afskrivninger - beskatning af indkomst fra salg af aktier og fast ejendom - sambeskatning og koncernbidrag - underskudsfremførsel - lempelse for international dobbeltbeskatning - beskatning af udbytter, renter og royalties betalt til eller modtaget fra udlandet - etablering af holdingselskab - transfer pricing Andre skatter og afgifter - moms - momspligtens indtræden - momssatser - momsfradrag - afregning af moms - punkt- og registreringsafgifter Personbeskatning - skattepligtens indtræden - marginalskat og progressionsgrænser - pensionsfradrag og beskatning - særlig beskatning for udenlandske eksperter - beskatning af typiske personalegoder - beskatning af afkast af investeringer og kapitalgevinster - beskatning af fast ejendom - formueskat - fraflytningsbeskatning - dobbeltbeskatningsoverenskomster 24 25

14 Fase 3 Uddybning Opstart Social sikring og pension - sociale bidrag - dækning og ydelser - dispensation fra arbejdslandets sociallovgivning - midlertidigt ophold - pendlere - lovpligtige pensioner/offentlige pensioner - arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger 2.6 MARKEDSFORHOLD Markedspotentiale - redegørelse for udbud og efterspørgsel - geografiske forhold - kundegrupper og størrelse - definition af kulturelle forskelle og udfordringer Prissætning - redegørelse for prisniveau - hvor meget skal vores produkter koste? - hvilket prisniveau forventer vores kunder? Konkurrencesituation - hvem er vores konkurrenter? - hvordan er de repræsenteret på markedet? - konkurrenters styrker og svagheder - hvilke produkter tilbyder de? Lovgivning - særregler - hvilke informationer er tilgængelige? 3.1 KONTRAKTER/AFTALER Færdiggørelse af kontrakter/aftaler - partnere - leverandører/underleverandører - banker - offentlige myndigheder - patenter, varemærker, mønsterbeskyttelser mv. 3.2 TILLADELSER Nødvendige tilladelser - registrering af virksomhed - selskabsmæssigt - skattemæssigt - tilsynsmæssigt - anmeldelse af direktions-/bestyrelsesforhold - indmeldelse i arbejdgiverforeninger, interesseorganisationer, handelsforeninger m.m. - ansøgning om opholds- og arbejdstilladelser - indhentning af miljøgodkendelser - indhentning af produktgodkendelser 3.3 ORGANISERING AF VIRKSOMHEDEN Ansættelse af personale virksomhedens behov for personale - stillings- og funktionsbeskrivelser - valg af profil for de enkelte områder - intern eller ekstern rekruttering - rekrutteringsbureauer og/eller jobannoncer - udvælgelse af personale, rekruttering - ansættelsesaftaler - form og indhold - overenskomstkrav - særlige regler ved ansættelse af udenlandske medarbejdere 26 27

15 Fase 4 Uddybning Den løbende drift Regnskab og revision - regnskabslovgivning - koncernbidrag - afslutningsdispositioner - skat af årets resultat og udskudt skat - aktieejertilskud - andre forskelle vedrørende årsregnskabet - regnskabsstandarder - bogføringsregler - lovpligtig revision - miljøredegørelser Finanssystemer - undersøgelse af behov - evt. udskiftning/opgradering af software - træning og uddannelse 4.1 PERSONALEFORHOLD Løn- og udviklingspolitik - lønpolitik - overskudsdeling - karriere- og udviklingsplaner - træning og uddannelse Administration - lønsystemer - pensionsordninger - afregning af skatter og socialbidrag Rådgivning - udstationering - hjemsendelse - pendlerregler 3.4 MARKEDSSTRATEGIER Markedsanalyse - Målgrupper - Konkurrence situation - Prioritering - Markedskultur Kommunikationsplatform - Identitet/Coorporate identity - Budskab - Approach - Regler og værktøjer 4.2 MARKEDSKOMMUNIKATION Fastlæg markedsføringsplan - medieplan - salgsaktiviteter - koordination/opfølgning Markedsføring af virksomheden/produkterne - reklamer - brochuremateriale - PR - direct mail - aviser og TV - udstillinger og seminarer - kampagner/salgsfremmende foranstaltninger - sponsorering - WEB 28 29

16 Egne notater Resultat, justering, opfølgning og evaluering - hvordan er det gået? - hvilke resultater har vi opnået? - hvad skal ændres og hvorfor? - fremtidig planlægning 4.3 CASH MANAGEMENT/LIKVIDITETSSTYRING Planlægning og styring - betalingsformidling - elektroniske bank- og betalingssystemer - overskuds-/underskudslikviditet - kreditfaciliteter - indskudskonti - risikoafdækning 30 31

17

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere