Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug."

Transkript

1 Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål med og principper for erhvervsstøtte 1. Med det formål at fremme et effektivt og konkurrencedygtigt fiskeri-, fangstog land-brugserhverv, som har en langsigtet beskæftigelseseffekt, kan Grønlands Hjemmestyre i det omfang, der er angivet i kapitel 2, 3 og 4, yde støtte til personer eller selskaber med ret til at udøve fiskeri, fangst eller landbrug i Grønland. 2. Ved afgørelsen af spørgsmål om tildeling af støtte, om støttens størrelse og vilkårene for støtten skal der tages hensyn til følgende: 1) støtte skal fortrinsvis ydes til projekter, der udfra samfundsmæssige og ressourceøkonomiske betragtninger ønskes fremmet, 2) støtte kan kun ydes, når investeringen harmonerer med den erhvervsudvikling, som iøvrigt ønskes fremmet, 3) støtte kan kun ydes til projekter, der vurderes som teknisk forsvarlige, og som på længere sigt kan bedømmes som økonomisk holdbare, 4) ansøgeren skal dokumentere faglige kvalifikationer, som sandsynliggør, at ansøgeren har de nødvendige drifts- og ledelsesmæssige kvalifikationer til sikring af en forsvarlig drift af det fartøj eller den landbrugsbedrift, hvortil der søges støtte, 5) støtte kan kun ydes, såfremt ansøger erlægger et eget indskud, der mindst udgør forskellen mellem projektets anskaffelsessum og den del heraf, som kan finansieres af lån efter bestemmelserne i kapitel 2 og 3, 6) ansøgers egne kontante opsparede midler skal udgøre mindst halvdelen af ansøgers eget indskud, medens den resterende del kan godkendes tilvejebragt ved lån eller tilskud fra anden side end Grønlands Hjemmestyre, file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (1 of 14) :56:25

2 7) støtte til anskaffelse af et fartøj eller til etablering af en landbrugsbedrift kan ikke, bortset fra de i 6 og 25 nævnte tilfælde, ydes, såfremt ansøger har forfaldne ydelser til offentlige myndigheder eller forfaldne ydelser vedrørende husleje, og 8) der kan ikke bevilges mere i støtte end, hvad der ud fra en vurdering af budgetter og andet relevant materiale må anses for nødvendigt for, at der kan opnås en økonomisk forsvarlig drift med fartøjet eller landbrugsbedriften. Kapitel 2. Støtte til de enkelte erhverv Fiskeri og fangst 3. Til anskaffelse af nye fartøjer med indbygget hovedmotor til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, som leverer hele fangsten til forarbejdning på produktionsanlæg i land eller til et indhandlingsskib indsat efter særskilt tilladelse fra Landsstyret, kan der ydes rentebærende lån og rente- og afdragsfri lån efter bestemmelserne i stk. 2 til 9. Stk. 2. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. 1, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fiskeri efter krabber eller til fiskeri efter hellefisk, og som er mindst 9,4 meter lange, kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende: 1) Rentebærende lån : 60 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 % Stk. 3. For ansøgere, som har bopæl i Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarssuaq, Uummannaq eller Upernavik kommune, og som søger støtte efter bestemmelsen i stk. 2 til anskaffelse af et fartøj, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fiskeri efter hellefisk, kan det stilles som betingelse for at yde støtte, at ansøger senest i forbindelse med udbetaling heraf udtager en eller flere joller med påhængsmotor fra fiskeri efter hellefisk. Stk. 4. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. 1, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i Qaanaaq distrikt og i Østgrønland, kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende: 1) Rentebærende lån : 50 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 45 % file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (2 of 14) :56:25

3 3) Eget indskud : 5 % Stk. 5. Vedrørende fartøjer til anvendelse i Qaanaaq distrikt eller Østgrønland, jf. stk. 4, er det en betingelse, at låntager har fast bopæl og fartøjet hjemsted i pågældende område. Såfremt lån-tager flytter til et andet område eller fartøjet ikke længere benyttes i det pågældende område, kan den bevilgede støtte kræves ændret til samme procentvise andele, som anført i stk. 2. Stk. 6. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. 1, som erstatter et fartøj, der er udgået af fiskeri på grund af forlis eller totalhavari, kan der ydes støtte, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1) det forliste fartøj skal have været forsikret, og der skal være udbetalt forsikringserstatning for fartøjet, 2) den del af forsikringserstatningen, som ikke anvendes til indfrielse af gæld med pantesikkerhed i det forliste fartøj, skal anvendes til delvis finansiering af det nye fartøj, 3) den pantesikrede gæld i det forliste fartøj skal være indfriet, inden der kan gives endeligt tilsagn om lån til anskaffelse af det nye fartøj og 4) det anskaffede fartøj skal anvendes til fiskeri efter andre arter end rejer. Stk. 7. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. 6, kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende: 1) Rentebærende lån : 60 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 % Den andel af en forsikringserstatning, som i henhold til stk. 6 anvendes til delvis finansiering af det nye fartøj, skal primært anvendes til dækning af det beregnede eget indskud og en resterende del af forsikringserstatningen skal anvendes til at reducere det beregnede rente- og afdragsfri lån. Stk. 8. Den i stk. 2 til 7 anførte finansiering beregnes af de samlede anskaffelsesudgifter i henhold til 9. Eget indskud skal mindst udgøre, og rente- og afdragsfri lån kan maksimalt udgøre de i bestemmelserne anførte procentvise andele af anskaffelsessummen. Rentebærende lån kan højst udgøre forskellen mellem anskaffelsessummen på den ene side og et rente- og afdragsfrit lån samt eget indskud på den anden side. Stk. 9. Løbetiden for de i stk. 2 til 7 nævnte rentebærende lån samt rente- og afdragsfri lån fastsættes til følgende: 1) For fartøjer bygget af træ eller stål : 20 år 2) For fartøjet bygget af glasfiber : 15 år file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (3 of 14) :56:25

4 4. Til anskaffelse af brugte fartøjer, som erhverves i Grønland, kan der ydes støtte efter bestemmelserne i stk. 2 til 5. Stk. 2. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes, såfremt Grønlands Hjemmestyre tidligere har ydet støtte til fartøjet i form af rentebærende lån eller garanti for lån, og under forudsætning af, at fartøjet fortsat anvendes til det oprindeligt forudsatte formål. Stk. 3. Ved beregning af den maksimale støtte til finansiering af fartøjer efter stk. 1 fastsættes en belåningsværdi. Belåningsværdien fastsættes efter følgende principper: 1) den samlede oprindelige anskaffelsessum for fartøjet udgør fartøjets oprindelige belåningsværdi, 2) i 10 år efter udløbet af afskrivningsperioden ansættes fartøjets restværdi til 5% af den oprindelige belåningsværdi, 3) den oprindelige belåningsværdi nedskrives lineært over 30 år for så vidt angår fartøjer bygget af træ eller stål og over 20 år for så vidt angår fartøjer bygget af glasfiber, og de årlige nedskrivninger beregnes af den oprindelige belåningsværdi, 4) den nedskrevne belåningsværdi skal reduceres med et beløb svarende til det, som Grønlands Hjemmestyre måtte have ydet som gældssanering vedrørende fartøjet, dog ikke til et lavere beløb end sælgers restgæld vedrørende fartøjet, 5) den aktuelle belåningsværdi udgør herefter den oprindelige belåningsværdi fratrukket nedskrivningerne for den hidtil forløbne periode og med fradrag af evt. gældssanering, og 6) såfremt sælgeren eller tidligere ejere inden for de senest forudgående 10 år har foretaget større ombygnings- eller reparationsarbejder vedrørende et fartøj, kan belåningsværdien forhøjes med et beløb svarende til ombygnings- eller reparationsprisen efter lineær nedskrivning over 10 år. Stk. 4. Til anskaffelse af fartøjer i henhold til stk. 1 kan der ydes støtte med samme finan-siering, som sælgers finansiering, dog således, at eget indskud skal udgøre forskellen mellem belåningsværdien og anskaffelsessummen, og mindst være på 10% af anskaffelsessummen. Rente- og afdragsfrie lån kan dog maksimalt ydes med et beløb, som svarer til restgælden på sælgers nedskrevne rente- og afdragsfrie lån. Stk. 5. Støtte efter stk. 1 kan ydes med en løbetid svarende til restløbetiden for den til sælger ydede støtte. Der kan dog fastsættes en ny løbetid svarende til fartøjets forventede restlevetid, dog maksimalt 10 år. 5. Løbetiden for de i 3 og 4 nævnte rentebærende lån fastsættes således, at første afdrag opkræves senest et år og seks måneder efter leveringen af fartøjet. 6. Til anskaffelse af nybyggede joller, der har en længde på mindst 16 fod og er udstyret med udenbords motor, og som skal anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri eller fangst, eller som skal anvendes til transport i forbindelse med erhvervsmæssigt landbrug, kan der ydes støtte efter bestemmelserne i stk. 2 til 5, hvis jollerne file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (4 of 14) :56:25

5 opfylder de til enhver tid fastsatte tekniske mindstekrav til erhvervsjoller i Grønland. Ved behandling af ansøgninger skal der tilstræbes en god balance mellem de levende ressourcer, antallet af erhvervsjoller og indhandlingskapacitet. Stk. 2. Støtte kan ydes til ansøgere, som har fået erhvervsstøtte til landbrugsformål, eller som på en af Landsstyret nærmere fastsat måde dokumenterer: 1) at vedkommendes bruttoindkomst erhvervet ved fiskeri eller fangst med jolle eller hundeslæde eller ved transport af fisk eller fangst med snescooter, før alle skattemæssige fradrag det sidst slutlignede år har udgjort mindst 50% af pågældendes samlede bruttoindkomst med fradrag af indkomst erhvervet ved borgerligt ombud, og 2) at ansøger i tiden fra udgangen af det senest slutlignede år og til ansøgningstidspunktet fortsat har erhvervet mindst 50% af bruttoindkomsten ved fiskeri eller fangst med jolle eller hundeslæde eller ved transport af fisk eller fangst med snescooter. Stk. 3. Ved "bruttoindkomst erhvervet ved fiskeri eller fangst med jolle eller hundeslæde eller ved transport af fisk eller fangst med snescooter" forstås al indkomst ved indhandling og salg før skat og før fradrag af alle fradragsberettigede udgifter i forbindelse med indkomsterhvervelsen. Er der tale om fiskeri eller fangst med en jolle, der ejes af en anden person end ansøger, forstås ved bruttoindkomst også løn før skat og før fradrag af renteudgifter, ligningsmæssige fradrag og lignende. Stk. 4. Ved "den samlede bruttoindkomst" forstås al skattepligtig A-indkomst og B- indkomst før skat og før fradrag af renteudgifter, ligningsmæssige fradrag, fradragsberettigede udgifter og lignende. Stk. 5. Støtte efter stk. 1 ydes i form af et tilskud på indtil 75% af jollens anskaffelsessum. Hvis jollen udelukkende eller hovedsagelig skal anvendes i Qaanaaq distrikt eller i Østgrønland ydes der et tilskud på indtil 84% af jollens anskaffelsessum. Er der modtaget forsikringserstatning for en forlist eller havareret jolle, som ansøger hidtil har ejet, fratrækkes et beløb svarende til forsikringserstatningen i den støtteberettigede anskaffelsessum for den nye jolle. Stk. 6. Støtte ydes på sådanne vilkår, at tilskuddet kan kræves tilbagebetalt, såfremt den anskaffede jolle uden forudgående aftale med Landsstyret afhændes til anden side inden 5 år efter anskaffelsen, eller tilskudsmodtager ikke inden for den nævnte 5 års periode til stadighed opfylder de i stk. 2, nr. 1 fastsatte indkomstkrav. Stk. 7. Uanset bestemmelserne i stk. 1 til 6 kan der ikke ydes støtte til anskaffelse af joller med udenbords motor til ansøgere, som har bopæl i Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarssuaq, Uummannaq eller Upernavik kommune. 7. Anskaffelsessummen for fartøjer, der finansieres efter 3, 4 og 6 omfatter kontraktssummen, anskaffelsesudgifterne for nødvendige fiskeredskaber, file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (5 of 14) :56:25

6 forsikringspræmier for et kvartal samt øvrige leveringsudgifter m.m., der anses som nødvendige for et fuldt udrustet fartøj til indsættelse i fiskeri fra fartøjets hjemsted. Stk. 2. Såfremt der fra anden side ydes direkte subsidier til nedbringelse af anskaffelsesudgifterne for nybyggede fartøjer, beregnes anskaffelsessummen uden fradrag af subsidierne, og rente- og afdragsfri lån efter foranstående bestemmelser reduceres med værdien af subsidierne. 8. Til ombygning og reparation af fartøjer med indbygget hovedmotor til erhvervsmæssigt fiskeri eller fangst, eller til anskaffelse af fiskeredskaber, motorer, sikkerhedsudstyr og andre tekniske installationer til sådanne fartøjer, kan der efter bestemmelserne i stk. 2 til 5 ydes rentebærende lån og rente- og afdragsfri lån, når følgende betingelser er opfyldt: 1) at der til den nuværende eller tidligere ejere af fartøjet er ydet støtte i form af rentebærende lån eller garanti for lån efter denne forordning eller tidligere gældende regler om erhvervsstøtte, 2) at fartøjets alder ikke overstiger 30 år for fartøjer af træ eller stål og 20 år for fartøjer af glasfiber, medmindre der fremdeles indestår erhvervsstøttelån i fartøjet, og 3) at fartøjet er forsikret, og den senest forfaldne forsikringspræmie er betalt af låntager. Stk. 2. Støtte efter stk. 1 til anskaffelse af fiskeredskaber og til mindre reparationer samt mindre tekniske installationer kan ydes således, at finansieringen udgør følgende: 1) Rentebærende lån : 90 % 2) Eget indskud : 10 % Stk. 3. Støtte efter stk. 1 til ombygninger og større reparationer, anskaffelse af motorer og andre større tekniske installationer samt til anskaffelse af sikkerhedsudstyr kan ydes således, at finansieringen udgør følgende: 1) Rentebærende lån : 60 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 % Stk. 4. Det rentebærende lån efter stk. 2 og 3 kan maksimalt udgøre forskellen mellem anlægs-udgiften på den ene side og et eventuelt rente- og afdragsfrit lån samt eget indskud på den anden side. Det rente- og afdragsfri lån kan maksimalt udgøre og eget indskud skal mindst udgøre de anførte procentvise andele af anlægsudgifterne. Såfremt der er tale om støtte efter stk. 2 i forbindelse med file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (6 of 14) :56:25

7 fartøjets overgang til andet fiskeri, eller støtte efter stk. 3, kan eget indskud dog nedsættes til 5 % mod en tilsvarende forhøjelse af det rentebærende lån. Stk. 5. Løbetiden for lån efter stk. 2 og 3 kan højst udgøre følgende: 1) 5 år, såfremt der ydes støtte til anskaffelse af fiskeredskaber, som anskaffes efter leveringen af fartøjet. 2) 5 år, såfremt der ydes støtte til mindre reparationer samt mindre tekniske installationer. 3) 5 år, såfremt der ydes støtte til sikkerhedsudstyr. 4) 10 år, såfremt der ydes støtte til ombygninger og større reparationer, anskaffelse af motorer og andre større tekniske installationer. Landbrug 9. Til opførelse, overtagelse eller udvidelse af erhvervsbygninger til landbrugsformål, som opføres eller udvides som selvbyggeri, kan der ydes støtte med følgende finansiering: 1) Rentebærende lån : 15 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 75 % Stk. 2. Til opførelse af selvbyggerhus som bolig for ejer, bruger, bestyrer eller medhjælper, kan der i forbindelse med støtte efter stk. 1 ydes støtte med følgende finansiering: 1) Rente- og afdragsfrit lån : 95 % 2) Eget indskud : 5 % Stk. 3. Lån kan endvidere ydes til elinstallation og til håndværkere til hjælp ved opførelse af fundament til selvbyggerhuse omfattet af stk. 2. Disse lån ydes med følgende finansiering: 1) Rentebærende lån : 60 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 % Stk. 4. I forbindelse med lån efter stk. 1 kan der ydes rentebærende lån til nødvendig hånd-værkerhjælp. file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (7 of 14) :56:25

8 Stk. 5. Løbetiden for lån efter stk. 1-3 fastsættes til højst 25 år. For lån efter stk. 4 fastsættes løbetiden til højst 10 år. 10. Til opførelse eller anskaffelse af anlæg til elproduktion til brug for bygninger, der falder ind under bestemmelserne i 9 kan der ydes støtte med følgende finansiering: 1) Rentebærende lån : 30 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 60 % Stk. 2. Løbetiden for lån efter stk. 1 kan højst fastsættes til 10 år. 11. Til anskaffelse af besætning, samt til anskaffelse af snescootere, kan der ydes støtte med følgende finansiering: 1) Rentebærende lån : 90 % 2) Eget indskud : 10 % Stk. 2. Til anskaffelse af maskiner, redskaber og lignende kan der ydes støtte med følgende finansiering: 1) Rentebærende lån : 57 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 33 % Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. 1 og stk. 2 kan højst fastsættes til 10 år. 12. Til grundforbedringsarbejder, herunder opdyrknings- og nyrydningsarbejder, mergling, dræning, kalkning, gødskning og anlæggelse af markveje kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende: 2) Rente- og afdragsfrit lån : 70 % 3) Eget indskud : 30 % Stk. 2. Til anskaffelse af vandingsanlæg, indhegning og lignende kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende: file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (8 of 14) :56:25

9 1) Rentebærende lån : 30 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 60 % Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. 1 og stk. 2 kan højst fastsættes til 10 år. 13. Til reparation af formuegoder, der er omfattet af bestemmelserne i 9, 10 og 11 kan der ydes rentebærende lån samt rente- og afdragsfri lån i samme omfang, som fastsat for nyan-skaffelse af formuegoderne, dog således, at løbetiden herfor højst kan fastsættes til 10 år. 14. I forbindelse med etablering som landbruger kan der ydes støtte efter bestemmelserne i 9, 10, 11, og 12 således, at eget indskud fastsættes til 5%. Ved støtte efter 9, stk. 1 og 12, stk. 1 forøges det rente- og afdragsfrie lån tilsvarende. Ved støtte efter 10, 11, og 12, stk. 2 forøges det rentebærende lån tilsvarende. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, såfremt låntager erhverver en andel af en landbrugsbedrift, som han i forvejen er medejer af. Stk. 2. Ved etablering som landbruger, hvor produktionen hovedsagelig baseres på fåreavl, kan der kun ydes støtte efter denne forordning, når låntager erhverver en i forvejen bestående landbrugsbedrift eller en andel heraf. Stk. 3. Den forhøjede støtte vedrørende investeringerne i henhold til stk. 1 og stk. 2 kan kun finde anvendelse på investeringer, som er medtaget i en af Landsstyret godkendt plan for de første 3 års investeringer til gennemførelsen af låntagers etablering som landbruger. 15. Såfremt det anses for nødvendigt af hensyn til låntagers økonomiske forhold, kan der ydes henstand med betaling af renter og afdrag for lån ydet efter bestemmelserne i 9-13 i indtil 3 år fra lånets stiftelse. Såfremt der ydes henstand med betaling af renter, tillægges renter i henstandsperioden lånets hovedstol. 16. Til anskaffelse af foder og såsæd kan der ydes rentebærende lån på indtil 100% af anskaffelsesudgifterne. I forbindelse med samlede indkøb til flere låntagere, kan der stilles midlertidige betalingsgarantier overfor leverandører og transportfirmaer. Stk. 2. Lån efter stk. 1 kan ydes mod sikkerhed i låntagers kommende indtægter ved salg af slagte- og avlsdyr. Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. 1 fastsættes til 1 år. file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (9 of 14) :56:25

10 Kapitel 3. Rentetilskud samt vilkår for støtten 17. Der kan ydes rentetilskud til nedbringelse af renten på lån optaget i private eller offentlige kreditinstitutter i medfør af tidligere gældende regler om erhvervsstøtte. 18. Almindelige lån forrentes og afdrages efter regler, der fastsættes af Landsstyret. Lånene kan udbetales i rater. Stk. 2. Lån må kun ydes mod sikkerhed. 19. Rente- og afdragsfri lån nedskrives i løbet af det antal år, der foran i kapitel 2 er fastsat som løbetid for lånene. Er der tillige ydet et rentebærende lån til anskaffelsen, nedskrives det rente- og afdragsfri lån i takt med de fastsatte afdrag herfor. Stk. 2. Hvis det anskaffede formuegode i løbet af den fastsatte nedskrivningsperiode ikke anvendes som forudsat ved långivningen, eller hvis vilkårene for lånet eller for det rentebærende lån eller for den garanti for lån, der samtidig måtte være ydet, iøvrigt misligholdes, skal det ikke afskrevne beløb tilbagebetales. Det kan dog bestemmes, at lånet bliver stående eventuelt på betingelse af, at restbeløbet fremtidig forrentes og afdrages som et rentebærende lån. Kapitel 4. Afvikling af lån, strafrente og henstands- samt sanerings- og kondemneringsordninger 20. Lån nedbringes således, at der i hvert år af lånets løbetid afdrages eller nedskrives lige store beløb. Stk. 2. Såfremt støtte er ydet i form af garanti og eventuelt rentetilskud for lån optaget i et kreditinstitut, nedbringes lånet i henhold til bestemmelserne i vedkommende lånekontrakt. 21. Landsstyret kan, såfremt sikkerhed i formuegodet er til stede, yde passende henstand med afdrag og renter i henhold til lånets vilkår i indtil 12 måneder ad gangen i indtil 5 år, idet afdraget og renterne eventuelt kan fordeles ligeligt over de fremtidige ydelser således, at sidste del er betalt inden for maksimalt 5 år. 22. Såfremt støtte er givet i form af garanti, kan henstand ydes af vedkommende file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (10 of 14) :56:25

11 kredit-institut efter nærmere aftale mellem kreditinstituttet og Landsstyret. 23. Når støttemodtageren har indgivet ansøgning om henstand, beregnes ikke strafrenter før end Landsstyret har truffet afgørelse. Stk. 2. Efter meddelt henstand beregnes ikke strafrenter, men alene den for lånet fastsatte ordinære rente af de forfaldne renter og afdrag. Stk. 3. I andre tilfælde, hvor skyldige beløb ikke er erlagt senest 1 måned efter forfaldsdagen, kan beregnes en strafrente på 6 % p.a. udover den for lånet fastsatte ordinære rente. 24. Landsstyret kan omlægge bestående rentebærende lån eller garantier for lån til nye lån med en løbetid, der ikke overstiger den forventede restlevetid for det formuegode, som de ydede lån vedrører. Stk. 2. I særlige tilfælde kan Landsstyret omlægge bestående erhvervsstøttelån til lån med en rente- og afdragsfri periode på indtil 5 år samt afskrive gældsbeløb og yde ekstraordinære tilskud som led i en økonomisk sanering af en virksomhed, hvortil der er ydet støtte i medfør af denne forordning eller de tidligere gældende bestemmelser om erhvervsstøtte. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser kan tages i anvendelse, såfremt det sandsynliggøres, at virksomheden fremover vil kunne overholde sine forpligtelser i forbindelse med låneforholdets afvikling. 25. Landsstyret kan bevilge rentefritagelse og henstand med tilbagebetaling af erhvervsstøttegæld i forbindelse med kondemnering af et fartøj, der hidtil har været benyttet til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, og hvortil der er ydet støtte i medfør af denne forordning eller de tidligere gældende bestemmelser om erhvervsstøtte. Endvidere kan Landsstyret i særlige tilfælde afskrive lån i forbindelse med en sådan kondemnering. Stk. 2. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes i forbindelse med kondemnering af fartøjer, som har en alder, der overstiger den maksimale løbetid for lån til anskaffelse af et tilsvarende nyt fartøj, og såfremt det samtidig må forventes, at fartøjet ikke længere vil kunne opnå økonomisk forsvarlig drift, og det ikke kan vurderes som økonomisk forsvarligt at istandsætte fartøjet. Stk. 3. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes i forbindelse med anskaffelse af et andet fartøj til erstatning for det kondemnerede fartøj. Stk. 4. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes, såfremt det på baggrund af låntagerens hidtidige drift af fartøjet og overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med låneforholdets afvikling sammenholdt med fartøjets tekniske og fiskerimæssige egnethed må anses for sandsynliggjort, at låntageren fremover kan overholde forpligtelserne i forbindelse med afvikling af såvel det bestående som det fremtidige file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (11 of 14) :56:25

12 låneforhold vedrørende det nyanskaffede fartøj. Stk. 5. Rentefritagelse og henstand efter stk. 1 kan ydes i indtil 5 år, hvorefter lånet skal forrentes i henhold til lånevilkårene og afdrages over en periode, som ikke må være længere end restløbetiden på lån ydet til det fartøj, som låntageren anskaffer i stedet for det kondemnerede fartøj. Stk. 6. I forbindelse med støtte efter stk. 1 skal bestående lån i det fartøj, som kondemneres, sikres ved pant i det nyanskaffede fartøj. Stk. 7. Landsstyret kan i forbindelse med støtte efter stk. 1 yde rentebærende lån til finansiering af udgifter til kondemnering af fartøjer. Et lån efter denne bestemmelse tillægges den gæld, der overføres til det nyanskaffede fartøj. Stk. 8. Stk. 1-3 og stk. 5-6 finder tilsvarende anvendelse for fiskefartøjer, der udgår af rejefiskeriet. 26. Såfremt låntagere, der i medfør af gældende regler herom har ret til at drive rejefiskeri med et fartøj under 75 BRT/120 BT eller med et af fartøjerne GR "Tobias Noahsen", kendingsbogstaver OZJO, GR "Anáse", kendingsbogstaver OUHK, GR 8-89 "Regina E", kendingsbogstaver OUUC, afgiver den fulde kvoteandel til Grønlands Hjemmestyre, kan der i det omfang, der anses at være behov for en kapacitetstilpasning i det kystnære rejefiskeri, betales et vederlag herfor efter bestemmelserne i stk Den fulde kvoteandel skal mindst svare til den kvoteandel, som oprindelig er tildelt låntager for det pågældende fartøj ved indførelsen af kvoteandele pr. 1. januar Stk. 2. Såfremt det fartøj, som låntager hidtil har benyttet til rejefiskeri, er ældre end 20 år, eftergives låntagers erhvervsstøttelån fuldt ud. Stk. 3. Såfremt det fartøj, som låntager hidtil har benyttet til rejefiskeri, er 20 år eller yngre, eftergives den del af låntagers erhvervsstøttelån, der ikke er udlignet af salgsprovenuet fra fartøjet. Stk. 4. Udover den i stk. 2 og 3 nævnte eftergivelse af lån betales der kr. for hvert tons rejer, som kvoteandelen giver ret til at fiske i det år, overdragelsen finder sted. Beløbet udbetales kontant til låntagers fri rådighed. Stk. 5. Låntagers tilgodehavende i henhold til stk. 4 kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden tvangsfuldbyrdelse. Stk. 6. Kvoteandele, som overtages af Grønlands Hjemmestyre i henhold til stk. 1, kan efter beslutning af Landsstyret udbydes til salg eller anvendes på anden måde efter de iøvrigt herfor til enhver tid gældende regler. Ved salg af kvoteandele, skal salgsprisen fastsættes til et beløb, som ikke er mindre end det beløb, der er betalt ved erhvervelsen af kvoteandelene i henhold til stk I tilfælde, hvor en fordring ikke er sikret ved bestående pant som følge af pantets overtagelse af Grønlands Hjemmestyre, forlis, eller fordi pantet af andre file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (12 of 14) :56:25

13 årsager ikke længere er i låntagers eje, beregnes ikke længere renter af fordringen. Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde ydes endvidere et årligt tilskud til nedbringelse af gælden svarende til de beløb, som er indbetalt af låntager. Stk år efter udgangen af det kalenderår, hvor fordringen bliver omfattet af stk. 1, kan Landsstyret delvis eftergive fordringen. Delvis eftergivelse kan ikke nedbringe fordringen til et lavere beløb end kr. Stk. 4. Eftergivelse forudsætter, at låntager ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne betale den fulde fordring. Stk. 5. Låntagers betalingsmuligheder vurderes på baggrund af: 1) gældens størrelse, 2) låntagers og dennes husstands formueforhold, 3) låntagers og dennes husstands aktuelle og fremtidige indtjeningsmuligheder og 4) låntagers alder. Stk år efter udgangen af det kalenderår, hvor fordringen bliver omfattet af stk. 1, kan Landsstyret under tilsvarende omstændigheder som nævnt i stk. 4 og 5 eftergive fordringen fuldt ud. Det er dog en forudsætning for at eftergive fordringen fuldt ud, at låntager har foretaget indbetalinger i et sådant omfang, som kunne forventes i forhold til hans betalingsmuligheder. Stk. 7. Eftergivelse i henhold til stk. 3 og 6 kan kun foretages for låntagere, der er fysiske personer. Stk. 8. I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan Landsstyret eftergive fordringen fuldt ud, såfremt låntager er over 60 år eller modtager pension i henhold til landstingsforordning om pensioner og ældreinstitutioner m.v. Kapitel 5. Fællesbestemmelser 28. Landsstyret fastsætter regler om forordningens administration, herunder om kommunernes medvirken. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om uddannelsesmæssige, økonomiske og tekniske krav, som ansøgere og projekter skal opfylde, forinden der kan ydes lån. Stk. 3. Landsstyret kan iøvrigt ved bekendtgørelse fastsætte regler om yderligere betingelser for lån og anden støtte, der ydes i medfør af denne forordning. Kapitel 6. Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser. file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (13 of 14) :56:25

14 29. Denne forordning træder i kraft den 1. december Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 13 af 30. oktober 1998 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug som ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 31. maj 1999 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Stk. 3. Den i medfør af landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om erhvervsstøtte udstedte bekendtgørelse om erhvervsstøtte forbliver i kraft, indtil den afløses af bestemmelser udstedt i medfør af nærværende forordning. 30. Lån og anden støtte i henhold til de hidtidige regler om erhvervsstøtte administreres af Landsstyret i overensstemmelse med de fastsatte vilkår for støtten. 31. Grønlands Hjemmestyre er indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, som ved ikrafttræden af landstingsforordning nr. 4. af 20. november 1984 om erhvervsstøtte tilkom eller påhvilede staten i forbindelse med lån eller garantier ydet i medfør af de hidtidige regler om erhvervsstøtte. Staten hæfter dog fortsat for forpligtelser, som er påtaget før den 1. januar Staten har regres mod hjemmestyret for udgifter, der er afholdt som følge af denne hæftelse. Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001 Jonathan Motzfeldt / Hans Enoksen Bemærkninger Betænkning file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (14 of 14) :56:25

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene 13. september 2006 EM 2006/44 Rettelsesblad (erstatter forslag dateret den 10. august 2006) Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte 1. Denne lov har til formål at bidrage til Grønlands selvforsyning samt fremme

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 13. september 2006 EM 2006/44 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: De gældende regler om erhvervsstøtte til fiskeri, fangst og landbrugserhverv er fastsat i landstingsforordning

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

13. august 2012 EM 2012/85. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

13. august 2012 EM 2012/85. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. august 2012 EM 2012/85 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning De gældende regler om erhvervsfremme af fiskeri og fangst er fastsat i Landstingsforordning nr. 10 af 20. november

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere