Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug."

Transkript

1 Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål med og principper for erhvervsstøtte 1. Med det formål at fremme et effektivt og konkurrencedygtigt fiskeri-, fangstog land-brugserhverv, som har en langsigtet beskæftigelseseffekt, kan Grønlands Hjemmestyre i det omfang, der er angivet i kapitel 2, 3 og 4, yde støtte til personer eller selskaber med ret til at udøve fiskeri, fangst eller landbrug i Grønland. 2. Ved afgørelsen af spørgsmål om tildeling af støtte, om støttens størrelse og vilkårene for støtten skal der tages hensyn til følgende: 1) støtte skal fortrinsvis ydes til projekter, der udfra samfundsmæssige og ressourceøkonomiske betragtninger ønskes fremmet, 2) støtte kan kun ydes, når investeringen harmonerer med den erhvervsudvikling, som iøvrigt ønskes fremmet, 3) støtte kan kun ydes til projekter, der vurderes som teknisk forsvarlige, og som på længere sigt kan bedømmes som økonomisk holdbare, 4) ansøgeren skal dokumentere faglige kvalifikationer, som sandsynliggør, at ansøgeren har de nødvendige drifts- og ledelsesmæssige kvalifikationer til sikring af en forsvarlig drift af det fartøj eller den landbrugsbedrift, hvortil der søges støtte, 5) støtte kan kun ydes, såfremt ansøger erlægger et eget indskud, der mindst udgør forskellen mellem projektets anskaffelsessum og den del heraf, som kan finansieres af lån efter bestemmelserne i kapitel 2 og 3, 6) ansøgers egne kontante opsparede midler skal udgøre mindst halvdelen af ansøgers eget indskud, medens den resterende del kan godkendes tilvejebragt ved lån eller tilskud fra anden side end Grønlands Hjemmestyre, file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (1 of 14) :56:25

2 7) støtte til anskaffelse af et fartøj eller til etablering af en landbrugsbedrift kan ikke, bortset fra de i 6 og 25 nævnte tilfælde, ydes, såfremt ansøger har forfaldne ydelser til offentlige myndigheder eller forfaldne ydelser vedrørende husleje, og 8) der kan ikke bevilges mere i støtte end, hvad der ud fra en vurdering af budgetter og andet relevant materiale må anses for nødvendigt for, at der kan opnås en økonomisk forsvarlig drift med fartøjet eller landbrugsbedriften. Kapitel 2. Støtte til de enkelte erhverv Fiskeri og fangst 3. Til anskaffelse af nye fartøjer med indbygget hovedmotor til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, som leverer hele fangsten til forarbejdning på produktionsanlæg i land eller til et indhandlingsskib indsat efter særskilt tilladelse fra Landsstyret, kan der ydes rentebærende lån og rente- og afdragsfri lån efter bestemmelserne i stk. 2 til 9. Stk. 2. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. 1, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fiskeri efter krabber eller til fiskeri efter hellefisk, og som er mindst 9,4 meter lange, kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende: 1) Rentebærende lån : 60 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 % Stk. 3. For ansøgere, som har bopæl i Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarssuaq, Uummannaq eller Upernavik kommune, og som søger støtte efter bestemmelsen i stk. 2 til anskaffelse af et fartøj, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fiskeri efter hellefisk, kan det stilles som betingelse for at yde støtte, at ansøger senest i forbindelse med udbetaling heraf udtager en eller flere joller med påhængsmotor fra fiskeri efter hellefisk. Stk. 4. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. 1, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i Qaanaaq distrikt og i Østgrønland, kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende: 1) Rentebærende lån : 50 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 45 % file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (2 of 14) :56:25

3 3) Eget indskud : 5 % Stk. 5. Vedrørende fartøjer til anvendelse i Qaanaaq distrikt eller Østgrønland, jf. stk. 4, er det en betingelse, at låntager har fast bopæl og fartøjet hjemsted i pågældende område. Såfremt lån-tager flytter til et andet område eller fartøjet ikke længere benyttes i det pågældende område, kan den bevilgede støtte kræves ændret til samme procentvise andele, som anført i stk. 2. Stk. 6. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. 1, som erstatter et fartøj, der er udgået af fiskeri på grund af forlis eller totalhavari, kan der ydes støtte, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1) det forliste fartøj skal have været forsikret, og der skal være udbetalt forsikringserstatning for fartøjet, 2) den del af forsikringserstatningen, som ikke anvendes til indfrielse af gæld med pantesikkerhed i det forliste fartøj, skal anvendes til delvis finansiering af det nye fartøj, 3) den pantesikrede gæld i det forliste fartøj skal være indfriet, inden der kan gives endeligt tilsagn om lån til anskaffelse af det nye fartøj og 4) det anskaffede fartøj skal anvendes til fiskeri efter andre arter end rejer. Stk. 7. Til anskaffelse af fartøjer omfattet af stk. 6, kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende: 1) Rentebærende lån : 60 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 % Den andel af en forsikringserstatning, som i henhold til stk. 6 anvendes til delvis finansiering af det nye fartøj, skal primært anvendes til dækning af det beregnede eget indskud og en resterende del af forsikringserstatningen skal anvendes til at reducere det beregnede rente- og afdragsfri lån. Stk. 8. Den i stk. 2 til 7 anførte finansiering beregnes af de samlede anskaffelsesudgifter i henhold til 9. Eget indskud skal mindst udgøre, og rente- og afdragsfri lån kan maksimalt udgøre de i bestemmelserne anførte procentvise andele af anskaffelsessummen. Rentebærende lån kan højst udgøre forskellen mellem anskaffelsessummen på den ene side og et rente- og afdragsfrit lån samt eget indskud på den anden side. Stk. 9. Løbetiden for de i stk. 2 til 7 nævnte rentebærende lån samt rente- og afdragsfri lån fastsættes til følgende: 1) For fartøjer bygget af træ eller stål : 20 år 2) For fartøjet bygget af glasfiber : 15 år file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (3 of 14) :56:25

4 4. Til anskaffelse af brugte fartøjer, som erhverves i Grønland, kan der ydes støtte efter bestemmelserne i stk. 2 til 5. Stk. 2. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes, såfremt Grønlands Hjemmestyre tidligere har ydet støtte til fartøjet i form af rentebærende lån eller garanti for lån, og under forudsætning af, at fartøjet fortsat anvendes til det oprindeligt forudsatte formål. Stk. 3. Ved beregning af den maksimale støtte til finansiering af fartøjer efter stk. 1 fastsættes en belåningsværdi. Belåningsværdien fastsættes efter følgende principper: 1) den samlede oprindelige anskaffelsessum for fartøjet udgør fartøjets oprindelige belåningsværdi, 2) i 10 år efter udløbet af afskrivningsperioden ansættes fartøjets restværdi til 5% af den oprindelige belåningsværdi, 3) den oprindelige belåningsværdi nedskrives lineært over 30 år for så vidt angår fartøjer bygget af træ eller stål og over 20 år for så vidt angår fartøjer bygget af glasfiber, og de årlige nedskrivninger beregnes af den oprindelige belåningsværdi, 4) den nedskrevne belåningsværdi skal reduceres med et beløb svarende til det, som Grønlands Hjemmestyre måtte have ydet som gældssanering vedrørende fartøjet, dog ikke til et lavere beløb end sælgers restgæld vedrørende fartøjet, 5) den aktuelle belåningsværdi udgør herefter den oprindelige belåningsværdi fratrukket nedskrivningerne for den hidtil forløbne periode og med fradrag af evt. gældssanering, og 6) såfremt sælgeren eller tidligere ejere inden for de senest forudgående 10 år har foretaget større ombygnings- eller reparationsarbejder vedrørende et fartøj, kan belåningsværdien forhøjes med et beløb svarende til ombygnings- eller reparationsprisen efter lineær nedskrivning over 10 år. Stk. 4. Til anskaffelse af fartøjer i henhold til stk. 1 kan der ydes støtte med samme finan-siering, som sælgers finansiering, dog således, at eget indskud skal udgøre forskellen mellem belåningsværdien og anskaffelsessummen, og mindst være på 10% af anskaffelsessummen. Rente- og afdragsfrie lån kan dog maksimalt ydes med et beløb, som svarer til restgælden på sælgers nedskrevne rente- og afdragsfrie lån. Stk. 5. Støtte efter stk. 1 kan ydes med en løbetid svarende til restløbetiden for den til sælger ydede støtte. Der kan dog fastsættes en ny løbetid svarende til fartøjets forventede restlevetid, dog maksimalt 10 år. 5. Løbetiden for de i 3 og 4 nævnte rentebærende lån fastsættes således, at første afdrag opkræves senest et år og seks måneder efter leveringen af fartøjet. 6. Til anskaffelse af nybyggede joller, der har en længde på mindst 16 fod og er udstyret med udenbords motor, og som skal anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri eller fangst, eller som skal anvendes til transport i forbindelse med erhvervsmæssigt landbrug, kan der ydes støtte efter bestemmelserne i stk. 2 til 5, hvis jollerne file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (4 of 14) :56:25

5 opfylder de til enhver tid fastsatte tekniske mindstekrav til erhvervsjoller i Grønland. Ved behandling af ansøgninger skal der tilstræbes en god balance mellem de levende ressourcer, antallet af erhvervsjoller og indhandlingskapacitet. Stk. 2. Støtte kan ydes til ansøgere, som har fået erhvervsstøtte til landbrugsformål, eller som på en af Landsstyret nærmere fastsat måde dokumenterer: 1) at vedkommendes bruttoindkomst erhvervet ved fiskeri eller fangst med jolle eller hundeslæde eller ved transport af fisk eller fangst med snescooter, før alle skattemæssige fradrag det sidst slutlignede år har udgjort mindst 50% af pågældendes samlede bruttoindkomst med fradrag af indkomst erhvervet ved borgerligt ombud, og 2) at ansøger i tiden fra udgangen af det senest slutlignede år og til ansøgningstidspunktet fortsat har erhvervet mindst 50% af bruttoindkomsten ved fiskeri eller fangst med jolle eller hundeslæde eller ved transport af fisk eller fangst med snescooter. Stk. 3. Ved "bruttoindkomst erhvervet ved fiskeri eller fangst med jolle eller hundeslæde eller ved transport af fisk eller fangst med snescooter" forstås al indkomst ved indhandling og salg før skat og før fradrag af alle fradragsberettigede udgifter i forbindelse med indkomsterhvervelsen. Er der tale om fiskeri eller fangst med en jolle, der ejes af en anden person end ansøger, forstås ved bruttoindkomst også løn før skat og før fradrag af renteudgifter, ligningsmæssige fradrag og lignende. Stk. 4. Ved "den samlede bruttoindkomst" forstås al skattepligtig A-indkomst og B- indkomst før skat og før fradrag af renteudgifter, ligningsmæssige fradrag, fradragsberettigede udgifter og lignende. Stk. 5. Støtte efter stk. 1 ydes i form af et tilskud på indtil 75% af jollens anskaffelsessum. Hvis jollen udelukkende eller hovedsagelig skal anvendes i Qaanaaq distrikt eller i Østgrønland ydes der et tilskud på indtil 84% af jollens anskaffelsessum. Er der modtaget forsikringserstatning for en forlist eller havareret jolle, som ansøger hidtil har ejet, fratrækkes et beløb svarende til forsikringserstatningen i den støtteberettigede anskaffelsessum for den nye jolle. Stk. 6. Støtte ydes på sådanne vilkår, at tilskuddet kan kræves tilbagebetalt, såfremt den anskaffede jolle uden forudgående aftale med Landsstyret afhændes til anden side inden 5 år efter anskaffelsen, eller tilskudsmodtager ikke inden for den nævnte 5 års periode til stadighed opfylder de i stk. 2, nr. 1 fastsatte indkomstkrav. Stk. 7. Uanset bestemmelserne i stk. 1 til 6 kan der ikke ydes støtte til anskaffelse af joller med udenbords motor til ansøgere, som har bopæl i Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarssuaq, Uummannaq eller Upernavik kommune. 7. Anskaffelsessummen for fartøjer, der finansieres efter 3, 4 og 6 omfatter kontraktssummen, anskaffelsesudgifterne for nødvendige fiskeredskaber, file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (5 of 14) :56:25

6 forsikringspræmier for et kvartal samt øvrige leveringsudgifter m.m., der anses som nødvendige for et fuldt udrustet fartøj til indsættelse i fiskeri fra fartøjets hjemsted. Stk. 2. Såfremt der fra anden side ydes direkte subsidier til nedbringelse af anskaffelsesudgifterne for nybyggede fartøjer, beregnes anskaffelsessummen uden fradrag af subsidierne, og rente- og afdragsfri lån efter foranstående bestemmelser reduceres med værdien af subsidierne. 8. Til ombygning og reparation af fartøjer med indbygget hovedmotor til erhvervsmæssigt fiskeri eller fangst, eller til anskaffelse af fiskeredskaber, motorer, sikkerhedsudstyr og andre tekniske installationer til sådanne fartøjer, kan der efter bestemmelserne i stk. 2 til 5 ydes rentebærende lån og rente- og afdragsfri lån, når følgende betingelser er opfyldt: 1) at der til den nuværende eller tidligere ejere af fartøjet er ydet støtte i form af rentebærende lån eller garanti for lån efter denne forordning eller tidligere gældende regler om erhvervsstøtte, 2) at fartøjets alder ikke overstiger 30 år for fartøjer af træ eller stål og 20 år for fartøjer af glasfiber, medmindre der fremdeles indestår erhvervsstøttelån i fartøjet, og 3) at fartøjet er forsikret, og den senest forfaldne forsikringspræmie er betalt af låntager. Stk. 2. Støtte efter stk. 1 til anskaffelse af fiskeredskaber og til mindre reparationer samt mindre tekniske installationer kan ydes således, at finansieringen udgør følgende: 1) Rentebærende lån : 90 % 2) Eget indskud : 10 % Stk. 3. Støtte efter stk. 1 til ombygninger og større reparationer, anskaffelse af motorer og andre større tekniske installationer samt til anskaffelse af sikkerhedsudstyr kan ydes således, at finansieringen udgør følgende: 1) Rentebærende lån : 60 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 % Stk. 4. Det rentebærende lån efter stk. 2 og 3 kan maksimalt udgøre forskellen mellem anlægs-udgiften på den ene side og et eventuelt rente- og afdragsfrit lån samt eget indskud på den anden side. Det rente- og afdragsfri lån kan maksimalt udgøre og eget indskud skal mindst udgøre de anførte procentvise andele af anlægsudgifterne. Såfremt der er tale om støtte efter stk. 2 i forbindelse med file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (6 of 14) :56:25

7 fartøjets overgang til andet fiskeri, eller støtte efter stk. 3, kan eget indskud dog nedsættes til 5 % mod en tilsvarende forhøjelse af det rentebærende lån. Stk. 5. Løbetiden for lån efter stk. 2 og 3 kan højst udgøre følgende: 1) 5 år, såfremt der ydes støtte til anskaffelse af fiskeredskaber, som anskaffes efter leveringen af fartøjet. 2) 5 år, såfremt der ydes støtte til mindre reparationer samt mindre tekniske installationer. 3) 5 år, såfremt der ydes støtte til sikkerhedsudstyr. 4) 10 år, såfremt der ydes støtte til ombygninger og større reparationer, anskaffelse af motorer og andre større tekniske installationer. Landbrug 9. Til opførelse, overtagelse eller udvidelse af erhvervsbygninger til landbrugsformål, som opføres eller udvides som selvbyggeri, kan der ydes støtte med følgende finansiering: 1) Rentebærende lån : 15 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 75 % Stk. 2. Til opførelse af selvbyggerhus som bolig for ejer, bruger, bestyrer eller medhjælper, kan der i forbindelse med støtte efter stk. 1 ydes støtte med følgende finansiering: 1) Rente- og afdragsfrit lån : 95 % 2) Eget indskud : 5 % Stk. 3. Lån kan endvidere ydes til elinstallation og til håndværkere til hjælp ved opførelse af fundament til selvbyggerhuse omfattet af stk. 2. Disse lån ydes med følgende finansiering: 1) Rentebærende lån : 60 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 30 % Stk. 4. I forbindelse med lån efter stk. 1 kan der ydes rentebærende lån til nødvendig hånd-værkerhjælp. file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (7 of 14) :56:25

8 Stk. 5. Løbetiden for lån efter stk. 1-3 fastsættes til højst 25 år. For lån efter stk. 4 fastsættes løbetiden til højst 10 år. 10. Til opførelse eller anskaffelse af anlæg til elproduktion til brug for bygninger, der falder ind under bestemmelserne i 9 kan der ydes støtte med følgende finansiering: 1) Rentebærende lån : 30 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 60 % Stk. 2. Løbetiden for lån efter stk. 1 kan højst fastsættes til 10 år. 11. Til anskaffelse af besætning, samt til anskaffelse af snescootere, kan der ydes støtte med følgende finansiering: 1) Rentebærende lån : 90 % 2) Eget indskud : 10 % Stk. 2. Til anskaffelse af maskiner, redskaber og lignende kan der ydes støtte med følgende finansiering: 1) Rentebærende lån : 57 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 33 % Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. 1 og stk. 2 kan højst fastsættes til 10 år. 12. Til grundforbedringsarbejder, herunder opdyrknings- og nyrydningsarbejder, mergling, dræning, kalkning, gødskning og anlæggelse af markveje kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende: 2) Rente- og afdragsfrit lån : 70 % 3) Eget indskud : 30 % Stk. 2. Til anskaffelse af vandingsanlæg, indhegning og lignende kan der ydes støtte således, at finansieringen udgør følgende: file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (8 of 14) :56:25

9 1) Rentebærende lån : 30 % 2) Rente- og afdragsfrit lån : 60 % Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. 1 og stk. 2 kan højst fastsættes til 10 år. 13. Til reparation af formuegoder, der er omfattet af bestemmelserne i 9, 10 og 11 kan der ydes rentebærende lån samt rente- og afdragsfri lån i samme omfang, som fastsat for nyan-skaffelse af formuegoderne, dog således, at løbetiden herfor højst kan fastsættes til 10 år. 14. I forbindelse med etablering som landbruger kan der ydes støtte efter bestemmelserne i 9, 10, 11, og 12 således, at eget indskud fastsættes til 5%. Ved støtte efter 9, stk. 1 og 12, stk. 1 forøges det rente- og afdragsfrie lån tilsvarende. Ved støtte efter 10, 11, og 12, stk. 2 forøges det rentebærende lån tilsvarende. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, såfremt låntager erhverver en andel af en landbrugsbedrift, som han i forvejen er medejer af. Stk. 2. Ved etablering som landbruger, hvor produktionen hovedsagelig baseres på fåreavl, kan der kun ydes støtte efter denne forordning, når låntager erhverver en i forvejen bestående landbrugsbedrift eller en andel heraf. Stk. 3. Den forhøjede støtte vedrørende investeringerne i henhold til stk. 1 og stk. 2 kan kun finde anvendelse på investeringer, som er medtaget i en af Landsstyret godkendt plan for de første 3 års investeringer til gennemførelsen af låntagers etablering som landbruger. 15. Såfremt det anses for nødvendigt af hensyn til låntagers økonomiske forhold, kan der ydes henstand med betaling af renter og afdrag for lån ydet efter bestemmelserne i 9-13 i indtil 3 år fra lånets stiftelse. Såfremt der ydes henstand med betaling af renter, tillægges renter i henstandsperioden lånets hovedstol. 16. Til anskaffelse af foder og såsæd kan der ydes rentebærende lån på indtil 100% af anskaffelsesudgifterne. I forbindelse med samlede indkøb til flere låntagere, kan der stilles midlertidige betalingsgarantier overfor leverandører og transportfirmaer. Stk. 2. Lån efter stk. 1 kan ydes mod sikkerhed i låntagers kommende indtægter ved salg af slagte- og avlsdyr. Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. 1 fastsættes til 1 år. file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (9 of 14) :56:25

10 Kapitel 3. Rentetilskud samt vilkår for støtten 17. Der kan ydes rentetilskud til nedbringelse af renten på lån optaget i private eller offentlige kreditinstitutter i medfør af tidligere gældende regler om erhvervsstøtte. 18. Almindelige lån forrentes og afdrages efter regler, der fastsættes af Landsstyret. Lånene kan udbetales i rater. Stk. 2. Lån må kun ydes mod sikkerhed. 19. Rente- og afdragsfri lån nedskrives i løbet af det antal år, der foran i kapitel 2 er fastsat som løbetid for lånene. Er der tillige ydet et rentebærende lån til anskaffelsen, nedskrives det rente- og afdragsfri lån i takt med de fastsatte afdrag herfor. Stk. 2. Hvis det anskaffede formuegode i løbet af den fastsatte nedskrivningsperiode ikke anvendes som forudsat ved långivningen, eller hvis vilkårene for lånet eller for det rentebærende lån eller for den garanti for lån, der samtidig måtte være ydet, iøvrigt misligholdes, skal det ikke afskrevne beløb tilbagebetales. Det kan dog bestemmes, at lånet bliver stående eventuelt på betingelse af, at restbeløbet fremtidig forrentes og afdrages som et rentebærende lån. Kapitel 4. Afvikling af lån, strafrente og henstands- samt sanerings- og kondemneringsordninger 20. Lån nedbringes således, at der i hvert år af lånets løbetid afdrages eller nedskrives lige store beløb. Stk. 2. Såfremt støtte er ydet i form af garanti og eventuelt rentetilskud for lån optaget i et kreditinstitut, nedbringes lånet i henhold til bestemmelserne i vedkommende lånekontrakt. 21. Landsstyret kan, såfremt sikkerhed i formuegodet er til stede, yde passende henstand med afdrag og renter i henhold til lånets vilkår i indtil 12 måneder ad gangen i indtil 5 år, idet afdraget og renterne eventuelt kan fordeles ligeligt over de fremtidige ydelser således, at sidste del er betalt inden for maksimalt 5 år. 22. Såfremt støtte er givet i form af garanti, kan henstand ydes af vedkommende file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (10 of 14) :56:25

11 kredit-institut efter nærmere aftale mellem kreditinstituttet og Landsstyret. 23. Når støttemodtageren har indgivet ansøgning om henstand, beregnes ikke strafrenter før end Landsstyret har truffet afgørelse. Stk. 2. Efter meddelt henstand beregnes ikke strafrenter, men alene den for lånet fastsatte ordinære rente af de forfaldne renter og afdrag. Stk. 3. I andre tilfælde, hvor skyldige beløb ikke er erlagt senest 1 måned efter forfaldsdagen, kan beregnes en strafrente på 6 % p.a. udover den for lånet fastsatte ordinære rente. 24. Landsstyret kan omlægge bestående rentebærende lån eller garantier for lån til nye lån med en løbetid, der ikke overstiger den forventede restlevetid for det formuegode, som de ydede lån vedrører. Stk. 2. I særlige tilfælde kan Landsstyret omlægge bestående erhvervsstøttelån til lån med en rente- og afdragsfri periode på indtil 5 år samt afskrive gældsbeløb og yde ekstraordinære tilskud som led i en økonomisk sanering af en virksomhed, hvortil der er ydet støtte i medfør af denne forordning eller de tidligere gældende bestemmelser om erhvervsstøtte. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser kan tages i anvendelse, såfremt det sandsynliggøres, at virksomheden fremover vil kunne overholde sine forpligtelser i forbindelse med låneforholdets afvikling. 25. Landsstyret kan bevilge rentefritagelse og henstand med tilbagebetaling af erhvervsstøttegæld i forbindelse med kondemnering af et fartøj, der hidtil har været benyttet til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, og hvortil der er ydet støtte i medfør af denne forordning eller de tidligere gældende bestemmelser om erhvervsstøtte. Endvidere kan Landsstyret i særlige tilfælde afskrive lån i forbindelse med en sådan kondemnering. Stk. 2. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes i forbindelse med kondemnering af fartøjer, som har en alder, der overstiger den maksimale løbetid for lån til anskaffelse af et tilsvarende nyt fartøj, og såfremt det samtidig må forventes, at fartøjet ikke længere vil kunne opnå økonomisk forsvarlig drift, og det ikke kan vurderes som økonomisk forsvarligt at istandsætte fartøjet. Stk. 3. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes i forbindelse med anskaffelse af et andet fartøj til erstatning for det kondemnerede fartøj. Stk. 4. Støtte efter stk. 1 kan kun ydes, såfremt det på baggrund af låntagerens hidtidige drift af fartøjet og overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med låneforholdets afvikling sammenholdt med fartøjets tekniske og fiskerimæssige egnethed må anses for sandsynliggjort, at låntageren fremover kan overholde forpligtelserne i forbindelse med afvikling af såvel det bestående som det fremtidige file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (11 of 14) :56:25

12 låneforhold vedrørende det nyanskaffede fartøj. Stk. 5. Rentefritagelse og henstand efter stk. 1 kan ydes i indtil 5 år, hvorefter lånet skal forrentes i henhold til lånevilkårene og afdrages over en periode, som ikke må være længere end restløbetiden på lån ydet til det fartøj, som låntageren anskaffer i stedet for det kondemnerede fartøj. Stk. 6. I forbindelse med støtte efter stk. 1 skal bestående lån i det fartøj, som kondemneres, sikres ved pant i det nyanskaffede fartøj. Stk. 7. Landsstyret kan i forbindelse med støtte efter stk. 1 yde rentebærende lån til finansiering af udgifter til kondemnering af fartøjer. Et lån efter denne bestemmelse tillægges den gæld, der overføres til det nyanskaffede fartøj. Stk. 8. Stk. 1-3 og stk. 5-6 finder tilsvarende anvendelse for fiskefartøjer, der udgår af rejefiskeriet. 26. Såfremt låntagere, der i medfør af gældende regler herom har ret til at drive rejefiskeri med et fartøj under 75 BRT/120 BT eller med et af fartøjerne GR "Tobias Noahsen", kendingsbogstaver OZJO, GR "Anáse", kendingsbogstaver OUHK, GR 8-89 "Regina E", kendingsbogstaver OUUC, afgiver den fulde kvoteandel til Grønlands Hjemmestyre, kan der i det omfang, der anses at være behov for en kapacitetstilpasning i det kystnære rejefiskeri, betales et vederlag herfor efter bestemmelserne i stk Den fulde kvoteandel skal mindst svare til den kvoteandel, som oprindelig er tildelt låntager for det pågældende fartøj ved indførelsen af kvoteandele pr. 1. januar Stk. 2. Såfremt det fartøj, som låntager hidtil har benyttet til rejefiskeri, er ældre end 20 år, eftergives låntagers erhvervsstøttelån fuldt ud. Stk. 3. Såfremt det fartøj, som låntager hidtil har benyttet til rejefiskeri, er 20 år eller yngre, eftergives den del af låntagers erhvervsstøttelån, der ikke er udlignet af salgsprovenuet fra fartøjet. Stk. 4. Udover den i stk. 2 og 3 nævnte eftergivelse af lån betales der kr. for hvert tons rejer, som kvoteandelen giver ret til at fiske i det år, overdragelsen finder sted. Beløbet udbetales kontant til låntagers fri rådighed. Stk. 5. Låntagers tilgodehavende i henhold til stk. 4 kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden tvangsfuldbyrdelse. Stk. 6. Kvoteandele, som overtages af Grønlands Hjemmestyre i henhold til stk. 1, kan efter beslutning af Landsstyret udbydes til salg eller anvendes på anden måde efter de iøvrigt herfor til enhver tid gældende regler. Ved salg af kvoteandele, skal salgsprisen fastsættes til et beløb, som ikke er mindre end det beløb, der er betalt ved erhvervelsen af kvoteandelene i henhold til stk I tilfælde, hvor en fordring ikke er sikret ved bestående pant som følge af pantets overtagelse af Grønlands Hjemmestyre, forlis, eller fordi pantet af andre file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (12 of 14) :56:25

13 årsager ikke længere er i låntagers eje, beregnes ikke længere renter af fordringen. Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde ydes endvidere et årligt tilskud til nedbringelse af gælden svarende til de beløb, som er indbetalt af låntager. Stk år efter udgangen af det kalenderår, hvor fordringen bliver omfattet af stk. 1, kan Landsstyret delvis eftergive fordringen. Delvis eftergivelse kan ikke nedbringe fordringen til et lavere beløb end kr. Stk. 4. Eftergivelse forudsætter, at låntager ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne betale den fulde fordring. Stk. 5. Låntagers betalingsmuligheder vurderes på baggrund af: 1) gældens størrelse, 2) låntagers og dennes husstands formueforhold, 3) låntagers og dennes husstands aktuelle og fremtidige indtjeningsmuligheder og 4) låntagers alder. Stk år efter udgangen af det kalenderår, hvor fordringen bliver omfattet af stk. 1, kan Landsstyret under tilsvarende omstændigheder som nævnt i stk. 4 og 5 eftergive fordringen fuldt ud. Det er dog en forudsætning for at eftergive fordringen fuldt ud, at låntager har foretaget indbetalinger i et sådant omfang, som kunne forventes i forhold til hans betalingsmuligheder. Stk. 7. Eftergivelse i henhold til stk. 3 og 6 kan kun foretages for låntagere, der er fysiske personer. Stk. 8. I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan Landsstyret eftergive fordringen fuldt ud, såfremt låntager er over 60 år eller modtager pension i henhold til landstingsforordning om pensioner og ældreinstitutioner m.v. Kapitel 5. Fællesbestemmelser 28. Landsstyret fastsætter regler om forordningens administration, herunder om kommunernes medvirken. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om uddannelsesmæssige, økonomiske og tekniske krav, som ansøgere og projekter skal opfylde, forinden der kan ydes lån. Stk. 3. Landsstyret kan iøvrigt ved bekendtgørelse fastsætte regler om yderligere betingelser for lån og anden støtte, der ydes i medfør af denne forordning. Kapitel 6. Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser. file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (13 of 14) :56:25

14 29. Denne forordning træder i kraft den 1. december Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 13 af 30. oktober 1998 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug som ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 31. maj 1999 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Stk. 3. Den i medfør af landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om erhvervsstøtte udstedte bekendtgørelse om erhvervsstøtte forbliver i kraft, indtil den afløses af bestemmelser udstedt i medfør af nærværende forordning. 30. Lån og anden støtte i henhold til de hidtidige regler om erhvervsstøtte administreres af Landsstyret i overensstemmelse med de fastsatte vilkår for støtten. 31. Grønlands Hjemmestyre er indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, som ved ikrafttræden af landstingsforordning nr. 4. af 20. november 1984 om erhvervsstøtte tilkom eller påhvilede staten i forbindelse med lån eller garantier ydet i medfør af de hidtidige regler om erhvervsstøtte. Staten hæfter dog fortsat for forpligtelser, som er påtaget før den 1. januar Staten har regres mod hjemmestyret for udgifter, der er afholdt som følge af denne hæftelse. Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2001 Jonathan Motzfeldt / Hans Enoksen Bemærkninger Betænkning file:///d /Nunalerineq/Gesetze/ESU.ltf%20nr%2010%202001%20dk.htm (14 of 14) :56:25

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene 13. september 2006 EM 2006/44 Rettelsesblad (erstatter forslag dateret den 10. august 2006) Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene

Læs mere

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde 13. august 2012 EM 2012/85 Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne inatsisartutlov har til formål at fremme et effektivt

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte 1. Denne lov har til formål at bidrage til Grønlands selvforsyning samt fremme

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 14. september 2006 EM 2006/43 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 1. Landstingslovens formål er, at yde tilskud

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

3. august 2007 EM 2007/44. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 3. august 2007 EM 2007/44 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. I medfør af l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

ANSØGNING. Om støtte i henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst.

ANSØGNING. Om støtte i henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. ANSØGNING Om støtte i henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. 1. Oplysning om det projekt, hvortil der søges støtte: Kortfattet projektbeskrivelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 13. september 2006 EM 2006/44 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: De gældende regler om erhvervsstøtte til fiskeri, fangst og landbrugserhverv er fastsat i landstingsforordning

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 1694 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000015 Senere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 781 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000007 Senere ændringer

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter.

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 24 Spørgsmål 12 Offentligt Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/173345 Folketingets Finansudvalg har i skrivelse af 3. januar 2006 ad

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord BEK nr 1174 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7909-00020 Senere ændringer

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på lån til opførelse, istandsættelse, udvidelse og forbedring af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 33 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000034 Senere ændringer

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes: Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING. Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks Nuuk

DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING. Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks Nuuk DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks 269 3900 Nuuk Svar til høring om forslag til Landstingslov om fiskeri. KANUKOKA skal efter høring

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere