BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde"

Transkript

1 BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

2 Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a, Randers Bygrunde. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Byfornyelsesmålsætning Økonomi- og financieringsoversigt Beskrivelse af området Ejendommens data Bygningsfornyelse og den øvrige planlægning Beslutningens indhold Bygningsforbedringer Friarealsforbedringer Beslutningens retsvirkninger Forslag til bygningsfornyelsesdokument Bilag A. Matrikelkort Bilag B. Budget, byggeomkostninger Bilag C. Fotos

3 Byfornyelsesmålsætning. Udgangspunktet for byfornyelsesforslaget er at sikre den markant beliggende, unikke og fredede, men nedslidte ejendom Middelgade 2 for eftertiden gennem en arkitektonisk og historisk korrekt restaurering. Ejendommen har gennem de senere år lidt en krank skæbne, og Kulturstyrelsen måtte forrige år gribe ind og midlertidigt sikre de fredede bygninger mod yderligere og ødelæggende forfald. Ejendommen er efterfølgende erhvervet af en lokal entreprenør på tvangsauktion. Alene omkostningerne til istandsættelse af ejendommen overstiger langt den reelle ejendomsværdi, og projektet kan ikke gennemføres uden støtte fra kommune og stat. Randers Kommune har tradition for, gennem byfornyelse, at støtte sådanne særlige projekter, hvilket byens mange gamle og bevarede bygninger er vidnesbyrd om. Ved renoveringen reddes en historisk og betydningsfuld bygning, og der skabes tidssvarende og moderne boliger med passende opholdsarealer i de gamle historiske rammer midt i bykernen. Bygningerne er gennem sin historie og arkitektur af stor betydning, både lokalt og nationalt, og projektet støttes af Kulturarvsstyrelsen.

4 Økonomi- og finansieringsoversigt budget for ombygningen Samlet forventet ombygningsudgift (inklusive byggerenter) Forbedringsdelen, betales af ejer Heraf bolig mio kr Heraf erhverv 2,450 mio kr Tabsdelen / vedligeholdelse i alt Del af tabsdelen som finansieres af ejer Samlet financiering af ejer Herefter forudsættes den offentligt financierede del af den støtteberettigede tabsdel at udgøre Forventet tilskud fra Kulturarvstyrelsen Styrelsen er orienteret om sagen, og der er fremsendt ansøgning ** 26,620 mio kr. 14,360 mio kr. 12,250 mio kr. 0,950 mio kr 15,320 mio kr mio kr mio kr. Udgifter for kommunen, såfremt Middelgade 2 ombygges efter byfornyelsesloven Udgift til støtte fratrukket Kulturstyrelsens støtte - Kommunens andel Bruttoudgift til tabsdelen, bidrag til byggeskadefond, tinglysning m.m. 9.8 mio. kr Refusion fra Staten 4.9 mio. kr Kommunens støtte netto excl. moms 4.9 mio. kr Kommunens andel af udgiften financieres af budgetsatte og uforbrugte byfornyelsesmidler, og kan udover rammen lånefinansieres med 95 %, i alt mio. kr ** Der er ansøgt Kulturstyrelsen om støtte. Styrelsen har i 2012 afsat 0,5 mio. kr. (max. årligt tilskud til enkeltprojekter) Forventet støttebeløb i alt i årene 2012 til 2015 er anslået til 1.5 mio.. kr.. (hertil kan der ikke ydes anden offentlig byfornyelsestilskud) Eventuelle udgifter for kommunen, såfremt Middelgade 2 ombygges efter byfornyelsesloven Udgift til Støtte Kommunens andel Tilskud til tabsdelen kr kr. Bidrag til omkostninger, byggeskadefond, tinglysning mv kr kr. Genhusningsudgifter (anslået)... 0 kr. 0 kr. Indsfasningsstøtte til huslejeforhøjelse... 0 kr. 0 kr. I alt kr kr. Kommunens andel af udgiften kan lånefinansieres med 95 %, i alt kr. Byggelångivende pengeinstitut kan få transport i tilskuddet fra kommunen Der gives ikke garanti i øvrigt for bygge- og kreditforeningslån. Der tinglyses tilbagebetalingsforpligtelse på 20 år iht. Byfornyelsesloven.

5 Beskrivelse af området. Ejendommen Middelgade 2 er beliggende på matrikelnummer 258 a, Randers Bygrunde, centralt og meget synligt i gadebilledet, og har en lang historie bag sig. Ejendommen nævnes første gang i 1506, og husede i 1600 tallet byens første apotek, mens det klassiske forhus oprindeligt fandt anvendelse som amtmandsbolig. Gennem tiderne har ejendommen fungeret som blandet bolig- og erhvervsejendom med stald, butik, apotek og anden fabrikation samt boliger og værelser. Ejendommen er fredet, men i meget dårlig stand. Da bygningerne har en høj arkitektonisk og historisk værdi, er det vigtigt at bygningen restaureres og bevares for eftertiden. Derfor er Kulturstyrelsen indstillet på at gå ind i projektet med råd og vejledning samt økonomisk støtte til restaureringsprojektets gennemførelse. Bygningens data Matrikel 258 a Randers bygrunde udgør et grundareal på 979 m 2. Det bebyggede areal udgør ca. 6oo m 2. Bygningerne er i op til to etager med stedvis høj kælder og delvist udnyttede tagrum. Eksisterende udnyttet etageareal udvides i hovedbygningen med godt 100 m2 til et fremtidigt samlet etagebruttoareal inklusiv kælder for hele ejendommen på 1855 m 2. Øvrige arealer tillades ikke udnyttet af fredningsmæssige årsager. Arkitektonisk har bygningerne mange forskelligartede kvaliteter at byde på, lige fra detaljen til rumligheder. Bygningerne fortæller hver især om forskellige byggeperioder, anvendelser og ombygninger gennem tiden. Den ældste del stammer fra 1700-tallet og senest er forhuset i dets nuværende form opført i begyndelsen af 1800-tallet. Bygningernes tilstand er i dag i ringere end man umiddelbart fornemmer, og en snarlig og total istandsættelse er stærkt påkrævet, hvis det gamle hus skal sikres for eftertiden. Bygningsfornyelse og den øvrige planlægning. Ombygning og istandsættelse af ejendommen Middelgade 2, kræver ikke udarbejdelse af lokalplan. Der skal ansøges Randers Kommune om byggetilladelse på normale vilkår, og Kulturarvsstyrelsen skal godkende ombygningsprojektet. Da der har vist uoverensstemmelse mellem hvad der er registreret i BBR og hvad der faktisk kan konstateres efter opmåling, skal ejeren senest ved ibrugtagning have bragt BBR i overensstemmelse med de faktiske forhold.

6 Beslutningens indhold. For at opfylde beslutningsforslagets målsætning ombygges og restaureres ejendommen. Middelgade 2 vil fremover fremstå som en blandet erhvervs- og boligejendom med 3 butikker i stueplan og 6 tidssvarende lejligheder i de øvrige etager. Kælderen indrettes til fællesformål og lager. Der etableres fælles opholdsarealer i gårdrummet. Bygningsforbedringer. Der agtes gennemført følgende restaurerings-, ombygnings og istandsættelsesarbejder i ejendommen Middelgade Tegl- og skifertag, kviste og spær udskiftes / repareres 2. Facader og vinduer istandsættes. 3. Reparation af døre og porte samt restaurering. 4. Istandsættelse og indretning af kælder. 5. Indretning af opholdsareal i fælles gårdrum 6. Nyt afløbssystem, vvs- og elinstallationer. 7. Indretning af 2 erhvervslejemål ( eks. lejemål i stueetage berøres kun lidt ) 8. Indretning af 6 boliger med nye køkkener og badeværelser. Det er foreløbigt anslået, at erhvervsdelen udgør 35,9% af etagearealet og boligdelen 64,1% - svarende til 575 m²erhverv og m² bolig Restaureringsprojektet tager udgangspunkt i en bygningshistorisk undersøgelse udført af Byplankontoret, Randers Kommune. Forslag til restaurering samt projekt for ombygning udføres af arkitekt Bjarne Bang Madsen, Randers i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen. Tidsplan Skitseprojekt er principgodkendt af Kulturstyrelsen. Under forudsætning af vedtagelse af forslag til byfornyelsesbeslutning, agtes detailprojektering og udbud igangsat ultimo Byggestart forventes primo 2013 med færdigmelding og indflytning ultimo 2015 Friarealsforbedringer. Matrikel 258 a omfattende ejendommen Middelgade 2 udgør ialt 979 m2 med et bebygget areal på ca 600 m2 Der indrettes fælles opholdsareal i gårdarealet som er helt omkranset af bygningerne. Der vil i dagtimerne være adgang for offentligheden og til stueetagens butikker. Beslutningens retsvirkninger. Forslag til istandsættelse og ombygning, som foreslået i Forslag til Byfornyelsesbeslutning sker med hjemmel i Lov om Byfornyelse og udvikling af byer, kap. 3 og 5.

7 Forslag til bygningsfornyelsesdokument. Forslag til bygningsfornyelsesdokument i henhold til Lov om Byfornyelse og udvikling af byer vedrørende bygningsfornyelse af den fredede ejendom Middelgade 2, beliggende på matrikel 258 a, Randers Bygrunde. Områdets afgrænsning fremgår af kortbilag A. Beslutningen omfatter restaurering og istandsættelse af ejendommen Middelgade 2, indretning af erhverv og boliger samt etablering af fælles friareal. Ved endeligt tilsagn vil der, i henhold til byfornyelsesloven, blive stillet nærmere betingelser vedrørende ejendommens værdiansættelse, beregning af husleje, tilbagebetalingsklausuler, udbud og projektøkonomi.

8 Randers Kommune Bilag A - matrikelkort. Matr.nr. 258a, Randers Bygrunde Målforhold 1:500 Dato 17/ Signaturforklaring COWI

9 Konsekvenser af bygningsfornyelse af Svane Apoteket. Da der er tale om privat boligudlejning er der ikke mulighed for at få momsrefusion af den del af byggeudgifter, der vedrører boligdelen. Ligeledes skal den nettoudgift til vedligeholdelse, som kommunen dækker beregnes af udgift inkl. faktisk afholdt moms. På ombygningsudgifter, der er fælles for bolig- og erhvervsdel refunderes en forholdsmæssig andel af momsen Det er foreløbigt anslået, at erhvervsdelen udgør 35,9% af etagearealet og boligdelen 64,1% (575 m²erhverv og m² bolig) Byggeriets nettotal, jf. budget Udgifter i alt Forbedring i alt Heraf bolig Heraf erhverv Vedligeholdelse Heraf finansieret af KUAS Af kommunen valgt tilskud ( netto idet 50% refunderes af Staten) (Forudsættes finansieret via de gunstige Ejerbetalt vedligeholdelse skatteregler.) Huslejekonsekvenser ved en finansieringssats på 5,5 % Huslejestigning erhverv, årligt Det er kommunen uvedkommende, om denne stigning faktisk kan opkræves, men det antages, at lejeværdien stiger med mindst dette beløb Husleje, Boliger I alt pr. m² Anslået husleje Forrentning af lån Til afkast og drift Ejers lånebehov og sikkerhed Ejer har et finansieringsbehov på Heraf opnås fra KUAS Heraf kontant tilskud fra kommune (Tilskud er skattefrit) Heraf permanent finansieringsbehov

10

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

TAGBOLIGER1. - en vejledning

TAGBOLIGER1. - en vejledning TAGBOLIGER1 - en vejledning Tagboliger - en vejledning Tekst og redaktion: Realkredit Danmark, SBS Byfornyelse, Byfornyelse København, Plan & Arkitektur og Byggeri & Bolig, Københavns Kommune, 2003. Foto

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter pålsson arkitekter25 pålsson arkitekter / 25 / 25 Denne bog er et forsøg på at gøre status, idet det i 2010 er 25 år siden jeg startede egen tegnestue med blot en enkelt medarbejder. Tegnestuen havde

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere