Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a a g. a a a. d k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k"

Transkript

1 Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j a g. a a a. d k. - og andre sto re vejanlæg i Århus Am t Ved at låne 310 mio. kr.i nve s te rer Århus Am t i de kommende 5 år ca.650 mio. kr. i nye sto re ve j a n l æ g. Prioriteringskonference Århus Amtsråd afholdt i januar 1999 en om amtets anlægsinvesteringer i perioden Prioriteringskonferencen finder sted hvert fjerde år og i begyndelsen af det andet år i amtsrådets funktionsperiode. Ved konferencen prioriterer amtsrådets medlemmer individuelt anlægsmidlerne mellem anlægsopgaver indenfor amtets virksomhed til f.eks. sygehuse, nye gymnasier og institutioner, veje mv. Ved prioriteringskonferencen i januar 1999 blev det hurtigt klart, at amtsrådet var så interesseret i at forbedre infrastrukturen i amtet, at en normal opprioritering af vejområdet ville give en for stor skævvridning af anlægsinvesteringerne. Det blev derfor vedtaget, at amtet optager et lån på 310 mio. kr. til fremme af 5 store vejanlæg, og at lånet betales tilbage ud af amtets normale anlægsbudget for store vejanlæg (som normalt er på 63 mio. kr.) over en periode på 15 år fra De 5 store vejanlæg Investeringerne i de store vejanlæg skal styrke infrastrukturen for Djursland og forbedre vejnettet omkring Århus og Randers. Djurslands forbindelser til Den Jyske Motorvej sker ved at etablere to nye overordnede vejforbindelser, en motorvej nord om Århus fra Søften til Skødstrup og en ny motortrafikvej syd om Randers fra Sønder Borup til Assentoft. Disse nye veje vil samtidig aflaste eksisterende veje ved Århus og Randers. Amtsrådet og kommunerne på Djursland har tidligere anbefalet disse forbindelser til Den Jyske Motorvej. Herudover investeres i forbedringer af Røndemotortrafikvejen, forbedringer ved Ebeltoft samt en ny vejforbindelse mellem motorvejene sydvest for Århus, Ydre Ring. Alle disse vejanlæg var tidligere planlagt udført i statsligt regi, men uden en fast tidsangivelse. Ved ændringen af vejbestyrelsesforholdene i 1998 overgik opgaven til Århus Amt. I det følgende gennemgås 4 af vejanlæggene kort og Søften-Skødstrup mere detaljeret, idet dette vejanlæg planlægningsmæssigt er længst fremme. Sønder Borup- Assentoft Vejanlægget (figur 1) omfatter en ny 4 km lang motortrafikvej fra tilslutningsan- Figur 1. Figur 2. lægget ved Sønder Borup til den allerede anlagte omfartsvej ved Assentoft. Vejen vil give en god vejforbindelse fra Djurs Dansk Vejtidsskrift

2 land til Den Jyske Motorvej mod nord og vil aflaste den overbelastede tosporede amtsvej Randers-Grenå ved Romalt. Vejen anlægges som tosporet motortrafikvej med nødspor og er beregnet at koste 104 mio. kr. ekskl. moms, prisniveau En stor del af prisen går til anlæg af en 150 m lang dalbro over Brusgård å. Amtet er i øjeblikket ved at udarbejde et regionplantillægsforslag med VVM-redegørelse. Et færdigt regionplantillæg forventes vedtaget af amtsrådet omkring årsskiftet, og vejen forventes at være færdiganlagt i Røndemotortrafikvejen Amtsrådet har besluttet at ombygge Røndemotortrafikvejen med to sæt strækninger, hvor vejen ombygges til en 2+1 vej, således at der anlægges to spor i den ene retning og ét spor i den anden retning (figur 2). Herved gøres overhaling lettere i den ene retning, men samtidig bliver der overhalingsforbud i den anden retning. Overhaling er temmelig vanskelig på den eksisterende vej, idet vejen kurver hele vejen, da den er anlagt i motorvejstrace. Især ved kørsel mod øst er overhaling vanskelig på grund af meget lange højredrejende kurver, hvor udsyn forbi en forankørende er næsten umulig. De to sæt 2+1 strækninger anlægges omkring de to væsentlige bakketoppe på strækningen, hvor hastighedsmålinger har vist, at hastigheden for de tunge køretøjer falder km/t. De ekstra spor vil her fungere som en slags krybespor og vil derfor blive ført hen over bakketoppen, hvorved vejen bliver 4-sporet på en kortere strækning. Røndemotortrafikvejen har en meget lav uheldsfrekvens, men der er sket lidt flere dødsuheld end gennemsnitligt for motortrafikveje. Dødsuheldene er især sket ved frontalkollision, men kun en af frontalkollisionerne er sket ved overhaling. Det er derfor blevet besluttet at de ombyggede strækninger udføres med midterrabat med stålautoværn. Dette vil også sikre forholdene på de strækninger, som efter ombygningen er 4-sporede. Prisen for ombygningen er 26 mio. kr., og ombygningen forventes færdig i sommeren Det er vurderet, at ombygningen ikke kræver en VVM-redegørelse, og denne beslutning er ikke blevet påklaget. Ombygningen vil forbedre fremkommeligheden til Djursland, til færg e r n e mod Sverige og Sjælland og til Tirstrup lufthavn. Ebeltoft Vejdirektoratet fik i 1996 udarbejdet en rapport om mulighederne for at ombygge vejen gennem Ebeltoft (figur 3). Ved amtets overtagelse af vejen afsatte Århus amt 30 mio. kr. til at gennemføre ombygningen. I foråret 1998 blev der indgået en aftale Figur 3. mellem Århus amt, Ebeltoft kommune og Molslinien om en fælles finansiering af en omfartsvej, i henhold til hvilken Århus amt skulle betale 30 mio., Ebeltoft kommune 20 mio. og Molslinien 30 mio. kr. til omfartsvejen. Amtsrådet igangsatte derfor i sommeren 1998 udarbejdelsen af et regionplantillæg med VVM-redegørelse. I efteråret 1999 meddelte Molslinien, at man ikke kunne deltage i finansieringen af omfartsvejen, idet rederiet havde omlagt sine ruter, så lastvognsfærgerne fremover ville Figur 4. sejle fra Århus. Amtsrådet og Ebeltoft kommune besluttede derfor, at opgive at anlægge omfartsvejen på nuværende tidspunkt. En omfartsvej var beregnet at ville koste 140 mio. kr., og der ville derfor mangle 90 mio. kr. i finansieringen efter, at Molslinien har trukket sig ud. Trafikberegningerne havde endvidere vist, at kun en meget lille del af trafikken til Ebeltoft by ville benytte omfartsvejen, og denne ville derfor først og fremmest blive benyttet af færgetrafikken. Færgetrafikken udgjorde før Molsliniens ruteomlægninger knap 20% af årsdøgntrafikken på godt biler pr. døgn på amtsvejen nord for Ebeltoft. VVM-redegørelsen vil herefter indgå i den igangværende regionplanrevision, således at redegørelsen benyttes som begrundelse for at ændre den tidligere liniereservation for en omfartsvej til en ny linie. Amtsrådet forventer nu at investere ca. 26 mio. kr. i ombygningen af amtsvejen igennem byen, i princippet i henhold til planen fra Ydre ring Ydre ring omfatter anlæg af en ny vej mellem Den Jyske Motorvej og Skanderborgmotorvejen sydvest for Århus. Vejen forlænges frem til Skanderborgvej (figur 4). Den nye vej vil forbedre og forkorte forbindelsen mellem de to motorveje, hvorved den sydlige del af Århus får en bedre forbindelse til Den Jyske Motorvej mod nord. Vejen vil også sammen med Søften- Skødstrup motorvejen skabe en højklasset Dansk Vejtidsskrift 27

3 Figur 5. ringforbindelse omkring Århus. Vejen vil endvidere aflaste den eksisterende amtsvej igennem Hasselager, som i dag er præget af trafiksammenbrud. Vejen anlægges som en tosporet amtsvej. Strækningen mellem de to motorveje vil dog blive forbeholdt motorkøretøjer, og der vil blive anlagt alternative vejmuligheder for cykler og landbrugstrafik. Den samlede pris for vejen er 57 mio. kr., og vejen forventes åbnet for trafik samtidig med den nye motorvejsstrækning mellem Århus og Låsby. Søften-Skødstrup motorvejen Søften-Skødstrup motorvejen er en ny motorvejsforbindelse nord om Århus. Vejen anlægges fra motorvejsfrakørslen Århus Nord ved Søften syd om Lisbjerg, Lystrup og Hjortshøj til den eksisterende 4 km lange motorvej ved Skødstrup (figur 5, 6 og 7). På den første strækning sker der en ombygning af den eksisterende 4- sporede indfaldsvej til Århus, Søftenvej. Vejen vil give Djursland en bedre vejforbindelse til Den Jyske Motorvej mod syd og til det sydlige Århus. Vejen vil aflaste Grenåvej og de parallelveje, hvor trafikken i dag presses ud, fordi Grenåvej er overbelastet. Endvidere vil vejen indgå i en højklasset vejforbindelse omkring Århus sammen med Ydre ring. Vejlinien blev i 1971 sikret med byggelinier på strækningen øst for Randersvej. I 1997 påbegyndte Århus amt udarbejdelsen af et regionplantillæg for den nye vej i form af en idefase (figur 8). Her fremkom en lang række forslag til andre vejlinier, til ombygning af det eksisterende vejnet og til i stedet at investere i kollektiv trafik. Udarbejdelsen af et regionplantillæg med VVM-redegørelse har derfor været ret omfattende. Der er blevet udført detaljerede trafikanalyser med tilhørende stopinterview for at sikre en korrekt beskrivelse af de trafikale konsekvenser. Figur 6. Figur Dansk Vejtidsskrift

4 Der er blevet bearbejdet i alt 13 forskellige linieforslag beliggende i tre forskellige delområder frem til et niveau, hvor det var muligt at bedømme de trafikale, naturmæssige, miljømæssige og prismæssige konsekvenser af anlæggene. Der er blevet gennemført trafikøkonomiske beregninger af forrentningen af forskellige linier udført i forskellige vejklasser, både som motorveje, 4-sporede veje og tosporede veje. Beregninger viste, at motorveje havde langt den største forrentning. Der er udført detaljerede natur- og miljøvurderinger af de to vejlinier, som den Figur 8. indledende gennemgang viste kunne løse den trafikale opgave med acceptable miljømæssige konsekvenser. Der er udført ret omfattende skitseprojektering af ombygning af eksisterende veje for i alt 260 mio. kr. Der er sket en vurdering af tiltag, der kan reducere biltrafikken, og der er skitseret to kollektive trafikalternativer, som vil koste fra ca. 250 mio. kr., og hvor det ene forudsætter et sporvognsnet. De kollektive alternativer vil reducere biltrafikken på Grenåvej med 2-7 %. Der er til VVM-redegørelsen udført en visualisering af vejprojektet som fremlægges sammen med regionplantillægget. Visualiseringen omfatter overflyvninger af vejanlægget med mulighed for at zoome ind på detaljer, køreture på den nye vej og panoreringer ved udvalgte steder. Vi s u- aliseringen er benyttet i projekteringen til optimering af vejprojektet. Vi s u a l i s e r i n- gen udgives på en CD-ROM, som også indeholder dele af V V M - r e d e g ø r e l s e n. Amtsrådets forslag til regionplantillægsforslag er i offentlighedsfase frem til oktober og et regionplantillæg forventes godkendt omkring årsskiftet. Vejprojektet Vejprojektet omfatter anlæg af 14 km 4- sporet motorvej. Vejen er projekteret i henhold til forslag til nye vejregler for veje i åbent land med de forøgede krav til sigtforhold og sikkerhedszone. Vejen udformes, så trafikken kan afvikles i 4 spor på den ene motorvejshalvdel i vejarbejdssituationer i henhold til de tyske vejregler. Tilslutningsanlægget ved Den Jyske Figur Dansk Vejtidsskrift 29

5 Figur 10. Motorvej ombygges til en højere standard, hvor de fleste manøvrer kan ske via ramper uden vigepligt. Da den nye motorvej ender i den eksisterende Søftenvej, som er en tosporet vej med cykelstier, vil dette skift blive markeret med en rundkørsel. Der anlægges et overføringsanlæg ved indføringen til Århus og et østvendt tilslutningsanlæg ved Randersvej (figur 9). Ved Lystrup anlægges et tilslutningsanlæg med forbindelse til en stor rundkørsel henover motorvejen (figur 10). Ved Mejlbyvej og Grenåvej anlægges også tilslutningsanlæg. Vejanlægget forventes at kunne tages i brug i sommeren 2005 og er beregnet at koste 407 mio. kr., prisniveau Dansk Vejtidsskrift

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT 364-20 10 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport 364-2010 REDAKTION: Lene Nøhr

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL hcn@vd.dk TELEFON 7244 3652 VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax. 3315 6335 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser

Læs mere

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet.

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet. Biltrafikkens vækst 2500000 Antal biler 2000000 1500000 1000000 500000 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 Kurve over antallet af biler i Danmark siden 1900. Bortset fra et mindre fald i 1940 erne på

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder: Undersøgelser af en ny højhastighedsbane København - Rødby af Akademiingeniør Ole Kien, projektleder RAMBØLL Transport og anlæg, Bredevej 2, 2830 Virum Indledning Udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

DE DANSKE VEJE FØR OG NU

DE DANSKE VEJE FØR OG NU DE DANSKE VEJE FØR OG NU Bent Thagesen, Danmarks Tekniske Universitet Indholdsfortegnelse Oldtidens veje Middelalderens veje Vejforordningen af 1793 Jernbanens æra Bilismens indtog Motorvejene og vejloven

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Bump & busser - to verdener mødes på vejen Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Busser og bump svært forenelige størrelser på det danske vejnet Til januar 2007 overtager kommunerne det økonomiske

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere