Høring om ændringsforslag til EMIR forordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring om ændringsforslag til EMIR forordningen"

Transkript

1 Høring om ændringsforslag til EMIR forordningen takker for muligheden for at give bemærkninger til Kommissionens forslag til revision af Europa-Parlamentet og Rådets forordning vedrørende regulering af OTC-derivater, centrale modparter og centrale handelsdepoter (EMIR-forordningen). har ikke specifikke bemærkninger til ændringsforslagets artikler, men vil gerne udtrykke branchens position i forhold til EMIR-forordningens indvirkning på markedsudviklingen herunder særligt bestemmelserne vedr. kontant marginafregning og pensionsselskabernes undtagelse fra clearingsforpligtelsen. Sammenfatning Det er s opfattelse, at EMIR-reguleringen i kombination med den generelle udvikling i markedet for clearede og ikke-clearede OTC-derivater medfører betydelig systemisk risiko for, at det i situationer, hvor de finansielle markeder er stressede, kan vise sig vanskeligt eller umuligt for pensionsselskaber at skaffe fornøden likviditet til afregning af variantionsmargin. Denne systemiske risiko bør afhjælpes. Philip Heymans Allé Hellerup Tlf.: Fax: Henrik Munck Chefkonsulent Dir Derudover indebærer udviklingen på markedet for OTC-derivater en betydelig risiko for, at enkelte, meget store clearinghuse (CCP er) vil spille en uforholdsmæssig stor rolle i clearingen af derivater og dermed både udgøre en koncentrationsrisiko og blokere for konkurrencen på markedet. vil derfor pege på tre væsentlige forhold, som bør sikres med den reviderede EMIR-forordning: 1. Det bør sikres, at repo-markederne til enhver tid kan benyttes af pensionsselskaber til at skaffe likviditet. Pensionsselskaber benytter repo-markederne til at skaffe likviditet til margin-afregning, og det er afgørende, at markederne til enhver tid fungerer smidigt og effektivt, også i perioder med uro på de finansielle markeder. Centralbankerne bør inddrages til sikring af dette, således at der altid kan stilles priser i repo-markedet. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 2. High Quality Liquid Assets som variationsmargin. Det skal sikres, at CCP erne lever op til den forpligtelse, de har påtaget sig til at udvikle faciliteter, så variationsmargin kan afregnes i andre aktiver end kontanter, sådan som det tidligere har været praksis for ikke-clearede OTC derivater. 3. En permanent undtagelse for pensionssektoren i kombination med 1 og 2. Kun en permanent undtagelse kan medvirke til at nedbringe den betydelig koncentrationsrisiko på enkelte meget store clearing-huse, EMIRreguleringen i kombination med markedsudviklingen er ved at føre til. Den nyligt implementerede regulering af ikke-clearede derivater understøtter en generel undtagelse for pensionssektoren. Det skyldes, at større porteføljer af derivater med reguleringen vil blive underlagt et krav om yderligere sikkerhedsstillelse i form af initialmargin, hvorved det i tilstrækkelig grad sikres, at enkelte eller flere virksomheder ikke kommer til at udgøre en væsentlig risiko. EMIR er et fremskridt for OTC-derivat-markederne Den danske pensionsbranche er afhængig af velfungerende derivatmarkeder. Derivater spiller en central rolle i pensionsselskabernes styring af risici og dermed for sikringen af nuværende og fremtidige pensionsmodtagere. Derfor er den danske pensionsbranche positivt indstillet over for den regulering af OTC-derivatmarkederne, som EMIR-reguleringen udgør, ligesom branchen overordnet er positivt indstillet over for de ændringer til reguleringen, som EU-Kommissionen har lagt frem. Reguleringen sikrer en transparens, som i sig selv kan bidrage til at øge sikkerheden for markedsdeltagerne. Det er ligeledes positivt, at rammerne for handel med OTC-derivater bliver mere ensartede og, at reguleringen omfatter såvel clearede som ikke-clearede derivater. Markedsudviklingen Den danske pensionsbranche ser en uheldig udvikling i derivatmarkedet, som hverken den hidtidige eller det nye forslag til regulering tager højde for. Det kan opsummeres til følgende punkter. På markedet for clearede derivater accepterer CCP er alene kontant afregning af variationsmargin. På markedet for ikke-clearede derivater stiller modparter i stigende omfang krav om kontant afregning af variationsmargin. Udbuddet af centrale clearingpartnere (CCP) er på europæisk niveau begrænset til to. Den begrænsede konkurrence på CCP-niveau har medført, at der ikke er et naturligt incitament for CCP erne til sikre hensigtsmæssige vilkår for markedsdeltagerne. Det bemærkes i øvrigt, at en betydelig andel af den samlede clearede volumen (mere end 95 pct.) cleares via én CCP (LCH) baseret i London. I lyset af Brexit er de fremtidige vilkår for clearing via LCH uklar. Konkurrencen på udbudssiden er aftagende, idet en række internationale banker har valgt ikke længere at foretage market making på OTC-derivater. Det påvirker konkurrencen både på markedet for clearede og ikke-clearede derivater. Side 2

3 Derudover skal det bemærkes, at handelsomkostningerne på OTC-derivatmarkedet er øget markant, hvilket er til ulempe for pensionskunderne. For ikke-clearede handler skyldes de øgede omkostninger primært, at likviditeten er dårligere end i de clearede handler samtidigt med, at bankernes kapitalkrav er væsentligt større ved ikke-clearede handler. For clearede handler skyldes omkostningsforøgelsen, at der ud over handelsomkostninger sker en betaling til clearingbrokeren, der fastsættes som en andel af initialmargin. Pensionsselskaber benytter typisk derivatmarkedet til strategiske handler, og derfor går selskabets handler derfor typisk strukturelt én vej. Som følge heraf bliver den samlede initialmargin ganske stor, hvilket driver omkostningen op. Adgang til af skaffe likviditet via repo-markederne Før EMIR-reguleringens ikrafttræden udvekslede modparter i en OTC-derivathandel daglig variationsmargin på grundlag af såkaldte kollateral-aftaler. Praksis var, at parterne ved marginafregning foruden kontanter kunne benytte likvide værdipapirer af høj kvalitet High Quality and Liquid Assets (HQLA). EMIR-reguleringen giver mulighed for, at parterne i clearede såvel som ikke-clearede OTC-derivathandler aftaler, hvilke aktivtyper der kan anvendes til afregning af variationsmargin. I praksis oplever pensionsbranchen imidlertid stigende krav om, at variationsmargin skal afregnes i kontanter. Det gælder clearede handler, hvor CCP erne kun accepterer kontanter, og hvor clearing brokeren derfor overvælter dette krav på klienten. Og det gælder ikke-clearede handler, hvor de pengeinstitutter, der optræder som pensionsselskabernes modparter, presser kraftigt på for kun at få afregning i kontanter. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter synes at være en væsentlig faktor bag dette. Det var en præmis for vedtagelsen af EMIR-reguleringen, at CCP erne skulle udvikle en model/infrastruktur, der skulle muliggøre afregning af variationsmargin i form af HQLA. Det er ikke sket, tværtimod. Konsekvensen af markedsudviklingen er, at pensionsbranchen er nødt til at have større beholdninger af kontanter for til enhver tid at være sikre på at kunne afregne variationsmargin. Og der er tale om væsentlige beløb danske pensionsselskabers afregning af variationsmargin udgjorde i 2015 netto i størrelsesordenen 56 mia. Dkk1. Beløbet dækker over væsentligt større bruttoafregninger. At holde kontanter i et omfang, der sikrer, at der løbende kan afregnes variationsmargin, er ikke foreneligt med pensionsselskabers forpligtelse til at investere deres midler i kundernes bedste interesse. Pensionsselskaberne skal investere langsigtet i obligationer, noterede og unoterede aktier, fast ejendom, infrastrukturprojekter, grøn omstilling mv., så der sikres et attraktivt risikojusteret afkast. Beholdningen af kontanter, som i bedste fald giver et yderst begrænset og i værste fald et negativt afkast, skal derimod holdes på det mindst mulige niveau. 1 Livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers samlede kursregulering af derivater, jf. regnskabsoplysninger hentet på ftnet.dk. Beløbet omfatter både OTC-derivater og derivater handlet på regulerede markeder, som ikke er omfattet af EMIR-reguleringen. Til sammenligning var det samlede investeringsafkast før PAL ca. 68 mia. Dkk i Side 3

4 Der bliver færre midler til investering i erhvervslivet, i infrastrukturprojekter, grøn omstilling mv., når pensionsselskaber er nødsaget til at have større kontantbeholdninger for at sikre, at de kan afregne variationsmargin. Når de finansielle markeder er præget af normale forhold, hvor kursudsvingene er begrænsede, og der generelt er tillid blandt markedsdeltagerne, kan pensionsselskaberne benytte repo-markedet til at fremskaffe kontanter til afregning af variationsmargin. Men antallet af prisstillere og likviditeten i repo-markedet er begrænset. Derfor er repo-markedet ikke til enhver tid hensigtsmæssigt til fremskaffelse af kontanter til marginafregning. Dertil kommer, at uro på finansmarkederne med store udsving i renterne og reduceret tillid blandt aktørerne i markedet på kort tid reelt kan gøre repo-markedet uanvendeligt. Dels bliver prissætningen vanskeligere, og (endnu) færre markedsdeltagere vil stille priser. Og dels øges modpartsrisikoen, hvilket ligeledes vil gøre bankerne tilbageholdende i forhold til at tage del i repo-forretninger blandt andet pga. balanceeffekter. I en sådan situation kan pensionsselskabers og andres adgang til hurtigt og effektivt at skaffe kontanter via repo-markedet blive stærkt forringet og muligvis forsvinde helt og meget hurtigt. Det skal i den sammenhæng tages i betragtning, at med EMIR sættes der ganske korte tidsfrister for afregning af variationsmargin både for clearede og ikkeclearede handler. Margin-kald, beregnes normalt i løbet af aftenen/natten mellem tidspunkt T og T+1 og sendes til selskabet om morgenen T+1. Selskabet vil herefter forventes at skulle stille variationsmargin inden for dagen. For at det kan lade sig gøre, skal repo-forretninger til fremskaffelse af kontanter typisk være på plads inden middag T+1, og vil være afhængig af afviklingsmulighederne i de underliggende værdipapircentraler, f.eks. VP. I en situation, hvor markederne er stressede, og repo-markedet ikke fungerer optimalt, er der derfor betydelig risiko for, at selskaber alene på grund af markedsforholdene kan komme til at misligholde marginforpligtelser. Konsekvenserne af en misligholdelse er alvorlige. Misligholdelse af margin-krav på f.eks. clearede derivater vil normalt give modparten (clearing brokeren) ret til at nedlukke den clearede portefølje, hvilket i sig selv kan påføre selskabet et betydeligt tab og forøge selskabets nu ikke-afdækkede risiko. Men da clearede og ikke clearede derivater typisk er dokumenteret under den samme aftale, vil misligholdelse af den clearede portefølje ofte medføre, at også den ikke-clearede portefølje vil kunne termineres og omvendt, ligesom det også ofte vil være aftalt, at misligholdelse krydser over til andre handelsaftaler f.eks. repo-aftaler (crossdefault). Konsekvensen af manglende margin-indbetaling kan således resultere i en uhensigtsmæssig nedlukning af den samlede aftaleportefølje mellem det enkelte selskab og dennes handelsmodpart og clearing broker. Dette uanset at selskabet har masser af aktiver, blot i andre valutaer eller værdipapirer end dem, der er behov for i det clearede miljø. Så længe der ikke er adgang til at overføre margin i andet end kontanter, indebærer EMIR-setup et således både under normale og i særdeleshed under stressede markedsforhold - en betydelig systemisk risiko for, at pensionsselskaber ikke Side 4

5 kan fremskaffe fornøden likviditet og dermed ikke kan afregne den krævede margin. EMIR-reguleringen fokuserer primært på at begrænse de systemiske kredit-risici, der er forbundet med, at institutter handler derivater med hinanden uden tilstrækkelig øje for, hvilken modpartsrisiko de påtager sig. Og disse risici tager EMIRreguleringen hånd om. Men desværre indebærer reguleringen og markedsudviklingen, at der i stedet er ved at opstå en ganske betydelig systemisk likviditetsrisiko, som næste gang likviditetsmarkederne fryser til kan resultere i betydelige udfordringer, uagtet at alle aktører i derivatmarkederne har overholdt de formelle krav i EMIR. Der kan også være risici forbundet med at modtage store kontantbeløb som afregning af variationsmargin. Under normale omstændigheder kan pensionsselskaber lade de modtagne marginbetalinger stå kontant i en bank og hurtigst muligt investere sådanne beløb. I situationer med øget markedsvolatilitet kan de marginbeløb, pensionsselskaberne modtager, også blive øget betydeligt. Det kan føre til uventede store indeståender i enkelt-banker, hvilket igen kan medføre konflikter i forhold til det enkelte selskabs interne retningslinjer for modparts- og koncentrationsrisiko, som er fastsat for at begrænse pensionskundernes risiko for at lide tab. I den sammenhæng bemærkes det særligt, at kontantindskud i bankerne ikke vil blive segregeret ud i forbindelse med en indskudsbanks eventuelle konkurs, hvorimod dette vil være tilfældet med værdipapirer indsat på depot. Markedsudviklingen for clearing af OTC-derivater er således i færd med at øge, og ikke mindske, risikoen for det finansielle system. I en usædvanligt stresset markedssituation vil der således kunne opstå usikkerhed om pensionsselskabernes muligheder for at overholde de daglige stramme deadlines, der er forudsætningen for, at en CCP kan honorere sine forpligtelser. Konsekvenserne af, at et i øvrigt sundt pensionsselskab ikke har mulighed for at overholde frister for levering af margin kan være særdeles vidtrækkende, og i en krisesituation vil mange selskaber være berørt samtidigt. Problemstillingen berører ikke kun de enkelte pensionsselskaber eller pensionssektoren som helhed. I et stresset marked vil de afledte konsekvenser af ovenstående kunne medføre, at der vil blive sat spørgsmålstegn ved CCP ernes kreditværdighed og dermed potentielt skabe behov for offentlige garantier for at genoprette denne, hvilket EMIR lovgivningen har til hensigt at undgå. Den væsentligste udfordring ved clearing er, at variationsmargin alene udveksles i form af kontanter. Det skaber et dagligt pres på pensionsselskaberne for at have et stort likviditetsberedskab, og gør sektoren afhængig af, at repomarkedet fungerer tilfredsstillende, også i krisesituationer. Hvad angår fremskaffelse af kontanter til afregning af variationsmargin, kan repomarkedet under normale omstændigheder benyttes. Men for også at sikre, at pensionsselskaberne har adgang til kontanter til marginafregning i situationer med uro og stress på de finansielle markeder, bør der ske en inddragelse af centralbanker, således at markedsdeltagerne kan være betryggede i, at der ikke kan opstå situationer, hvor repo-markedets funktion og dermed muligheden for at fremskaffe kontanter svigter. Side 5

6 På samme måde bør centralbankerne inddrages for at sikre pensionsselskaberne adgang til at deponere større kontantbeløb på konti i centralbanker, der modtages i form af variationsmargin. Anvendelse af HQLA som variationsmargin ved CCP clearing For at clearing skal fungere betryggende bør det også sikres, at CCP erne lever op til den forpligtelse, de har påtaget sig til at udvikle faciliteter, så variationsmargin kan afregnes i andre aktiver end kontanter. Udfordringen er dog, om der kan opstilles en sådan model, der ikke samtidig svækker CCP ernes stærke kreditværdighed, der er helt afgørende for tilliden til det finansielle system. Forudsat, at der kan implementeres en model, hvor CCP erne kan acceptere HQLA som alternativ til kontanter, og som samtidig ikke kan føre til en svækkelse af CCP ernes kreditværdighed, vil det være realistisk, at pensionsselskaberne altid kan overholde deres kortsigtede forpligtelser. Der er imidlertid en række udfordringer, som det er vigtigt at være opmærksom på, og som det for at sikre tilliden til systemet er afgørende at få håndteret. For det første er CCP ernes egne midler begrænsede, og deres forretningsmodel beror på samtidighed ved udveksling af variationsmargin, idet de kun kan udbetale variationsmargin, såfremt de har modtaget variationsmargin. Systemet kan derfor blive sårbart, hvis der opstår afviklingsrisiko ved HQLA, som bevirker, at CCP erne ikke modtager sikkerhederne rettidigt. For det andet spiller haircut2 på HQLA en vigtigt rolle. Værdien af HQLA kan i modsætning til kontanter ændre sig over dagen, og der vil derfor være behov for at arbejde med et haircut, så der er sikkerhed for, at den modpart, som har en fordring, er lige så godt stillet ved modtagelse af HQLA som ved modtagelse af kontanter. Imidlertid kan anvendelsen af haircut introducere en modpartsrisiko for CCP en. Det skyldes, at den aktuelle værdi af sikkerheden er højere end værdien af det skyldige beløb, der skal udbetales til clearing brokeren. Derudover skal der for pensionsselskaber være tilstrækkelig sikkerhed for, at værdien af HQLA modsvarer værdien af det tilgodehavende beløb. Med HQLA kan der i princippet opbygges meget store balancer mellem pensionsselskaber og CCP en, der ikke dagligt er clearet ud mod kontanter. Det betyder, at pensionsselskaberne er sårbare over for CCP ernes haircut-politik (og ændringer af denne) og gør det i princippet også vanskeligere at flytte udestående handler til et andet CCP, hvis der opstår utryghed over for en CCP s kreditværdighed eller, hvis et pensionsselskab er utilfreds med den pågældende CCP s prispolitik/serviceniveau En CCP s konkurs vil om end dette burde være usandsynligt påføre et pensionsselskab en risiko svarende til den variationsmargin, der er akkumuleret i derivatkontraktens levetid. 2 Ofte benyttes udtrykket haircut om tab i forbindelse med nedskrivning af en debitors obligationsbaserede gæld. I relation til HQLA-baseret margin betyder haircut, at når værdipapirer stilles til sikkerhed for margin, kan værdien af værdipapirerne i sikkerhedsmæssig sammenhæng ikke udgøre den fulde kursværdi, men en andel heraf. Forskellen mellem den fulde kursværdi og den værdi, papirerne kan indgå med som sikkerhed, betegnes et haircut. Side 6

7 For at sikre, at en model med udveksling af værdipapirer ikke fører til nye utilsigtede risici, men derimod reelt bidrager til at reducere risiciene i derivatmarkedet og dermed sikre langsigtet stabilitet, er det derfor vigtigt, at alle relevante parter inddrages i tilrettelæggelsen af en model. Med den nuværende stærkt begrænsede konkurrencesituation, har CCP erne ikke incitament til dette. En permanent undtagelse for pensionssektoren EMIR-reguleringen har fra sin undfangelse taget udgangspunkt i, at CCP erne af sig selv ville etablere faciliteter, der kunne sikre, at variationsmargin kan afregnes ved overførsel af værdipapirer. Men det har også været forudset, at CCP erne ikke ville have en sådan facilitet på plads fra day one. Og det har hele tiden været erkendt, at fraværet af en sådan facilitet ville udgøre et problem for pensionsselskaber, fordi pensionsselskaber ikke hensigtsmæssigt skal holde store mængder kontanter. Reguleringen indeholder derfor som bekendt adgang til midlertidigt at undtage pensionsselskaber fra kravet om central clearing. Den nugældende undtagelse er, givet sin midlertidige natur, ikke en løsning, heller ikke selvom denne foreslås yderligere forlænget med det nye ændringsforslag til forordningen. Det skyldes, at markedet i stigende grad indretter sig på central clearing, og vilkårene for ikke-clearede handler tilnærmes mere og mere til vilkårene for de clearede. Dertil kommer, at der bliver færre pengeinstitutter, der som modparter vil indgå ikke-clearede handler. Og samtidig er den begrænsede konkurrence kombineret med bankernes øgede kapitalkrav medvirkende til at øge handelsomkostningerne for ikke clearede derivater signifikant. Markedet tager således reelt ikke højde for pensionsundtagelsen, idet det er opfattelsen, at undtagelsen vil være væk lige om lidt. Pensionsundtagelsen kan derfor med fordel gøres permanent, ikke som en enkeltstående foranstaltning, men som supplement til, at adgangen til likviditet via repo-markedet sikres og, at en robust model for HQLA-baseret marginafregning implementeres. En permanent undtagelse fra kravet om central clearing for pensionssektoren vil i kombination med de to andre tiltag give pensionssektoren en nødvendig fleksibilitet til at kunne indgå transaktioner, hvor det anses for økonomisk mest hensigtsmæssigt og dermed til størst mulig fordel for pensionskunderne. Det vil det, fordi en permanent undtagelse kan give markedsdeltagere incitament til at opretholde et selvstændigt marked for ikke-clearede handler, hvilket vil skabe øget udbud og konkurrence. En permanent undtagelse kan således også medvirke til at undgå en betydelig koncentrationsrisiko på enkelte meget store clearing-huse. Vi skal i den sammenhæng pege på, at den nyligt implementerede regulering af ikke-clearede derivater understøtter en generel undtagelse for pensionssektoren. Det skyldes, at større porteføljer af derivater efter den nye regulering vil blive underlagt krav om yderligere sikkerhedsstillelse i form af initialmargin, hvorved det i tilstrækkelig grad sikres, at der ikke opbygges betydelig modpartsrisici mod enkelte eller flere virksomheder. Side 7

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

Central clearing "you can run, but you cannot hide"

Central clearing you can run, but you cannot hide Central clearing "you can run, but you cannot hide" EMIR hvad går reglerne ud på, og hvordan vil de påvirke den enkelte markedsdeltager? DDF - 28. november 2012 PROGRAM EMIR hvad går reglerne ud på, og

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

Regulering fra Back til Front, eller omvendt!

Regulering fra Back til Front, eller omvendt! Regulering fra Back til Front, eller omvendt! Cirkusbygningen, d. 13/11-2013 Side 1/19 Lehman lektien Myndighederne vidste ikke hvor store mængder finansielle instrumenter der var udestående. Clearede

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Ny EU regulering på post trade området

Ny EU regulering på post trade området Ny EU regulering på post trade området Finanstilsynets EU formandskabsforum, 24. juni 2011 Stig Nielsen EMIR: Formål Hovedformål: At reducere den systemiske risiko fra handel med derivater ( dominoeffekt

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt 04-07-2017 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER

NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER - Made Simple A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Februar 2016 Made simple De kommende regler om bilateral margin forventes at få vidtrækkende

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2016 COM(2016) 857 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET i henhold til artikel 85, stk.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 60/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om en række forslag til reguleringsmæssige

Læs mere

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT

Læs mere

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Finanstilsynet 9. december 2013 J.nr. /sjh Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Formålet med EMIR-forordningen (European Market Infrastructure Regulation) er at reducere den systemiske risiko i

Læs mere

Indhold. Forord 2. Resumé 3. ESRB Årsberetning Indhold 1

Indhold. Forord 2. Resumé 3. ESRB Årsberetning Indhold 1 Årsberetning 2015 Indhold Forord 2 Resumé 3 Indhold 1 Forord Mario Draghi, Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici I løbet af 2015 fortsatte Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

Læs mere

Den nye spilleplade for den finansielle sektor

Den nye spilleplade for den finansielle sektor Nytårsmiddagen 2012 Den nye spilleplade for den finansielle sektor Henrik Heideby Finansanalytikerforeningen Tivoli Congress Center 11. Januar 2012 side 1 Den finansielle sektor Banker Asset management

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur

Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur Finansanalytikerforeningen, mandag den 16.september 2013 Christian Heiberg OTC-markedet, den hidtidige markedsstruktur Hvor ligger 500M 10-årige

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Den Danske Finansanalytiker Forening. Fremtidssikring af dansk realkredit!

Den Danske Finansanalytiker Forening. Fremtidssikring af dansk realkredit! Den Danske Finansanalytiker Forening Torsdag den 12. december 2013 Fremtidssikring af dansk realkredit! Vicedirektør Kristian Vie Madsen Finanstilsynet 1 Lovforslag L 89 fremsat 28. november 2013. Forventes

Læs mere

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

European Market Infrastructure Regulation (EMIR) European Market Infrastructure Regulation (EMIR) - Konsekvenser for banker og kunder Christian Andersen Markedsrisiko christian.andersen@jyskebank.dk Side 1/21 Agenda Hvad er EMIR? Konsekvenser Omkostninger

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Aktuelle udfordringer i en sektor med hård og stigende konkurrence

Aktuelle udfordringer i en sektor med hård og stigende konkurrence Aktuelle udfordringer i en sektor med hård og stigende konkurrence Finanskonference, PwC, 6 april 2017 Anders Svennesen, Chief Investment Officer Udviklingen i vækst og inflation Hvor er vi på vej hen?

Læs mere

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger 27. juni 2017 Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger EU ønsker at fremme handelsgennemsigtigheden på de finansielle markeder i Europa. Med en større

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 SEK(2010) 1059 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet

Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet 31. oktober 2008 Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension er enige om en

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Safe Formuepleje Safe A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Safe A/S (herefter kaldet Selskabet) og Formuepleje

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort.

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort. 28 Valutareserven Peter Kjær Jensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING Valutareserven består først og fremmest af Nationalbankens beholdning af udenlandske obligationer og bankindskud. Den giver Nationalbanken

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt 14. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt 4. januar 2017 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

COLLATERAL MANAGEMENT - NYE KRAV, BEGRÆNSNINGER OG MULIGHEDER.

COLLATERAL MANAGEMENT - NYE KRAV, BEGRÆNSNINGER OG MULIGHEDER. COLLATERAL MANAGEMENT - NYE KRAV, BEGRÆNSNINGER OG MULIGHEDER. A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Januar 2016 Made simple: "Ny regulering på området for Collateral Management betyder,

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit.

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit. Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 16. august 2007 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere