Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv."

Transkript

1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Att.: Karin Laursen 15. december 2014 Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Selveje Danmark har modtaget forslaget til ændring af lov om friplejeboliger mv. i høring. Der er tale om et ganske omfattende materiale, der på en række områder ændrer de eksisterende forudsætninger for driften af friplejeboliger for såvel ældre (friplejehjem) som handicappede (servicelovens 108). Helt indledningsvis skal det understreges, at der i forbindelse med udarbejdelsen af det udsendte forslag til revision har været en god og konstruktiv dialog i regi af Socialministeriet, hvilket har ført til afdækning af konstruktive løsningsforslag. Samme type dialog har ikke været gennemført med ministeriet for By, Bolig og Landdistriker, hvorfor konsekvenserne af ministeriets forslag omkring reduktion af garantiordningen, huslejeloft samt barriererne i forhold til salg af kommunale bygninger er uafklarede. Ønsker man derfor politisk fastholde det oprindelige formål med friplejeboliger lydende mere valgfrihed for borgerne, dels at give private adgang til at etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med de kommunale plejeboligtilbud, så bør der gennemføres grundige økonomiske konsekvensberegninger af ministeriets forslag, knyttet til ændringernes praktiske konsekvenser. Med de ord skal det så understreges, at Selveje Danmark støtter oplægget til revision, men samtidig at Selveje Danmark på vegne af de eksisterende friplejeleverandører ser et ganske betydeligt problem. Nemlig den manglende detailbeskrivelse af modellen for den fremtidige takstberegning. Der har gennem de senste år været en række sager, der har vist, at kommuner kan have vanskeligt ved at beregne de faktiske omkostninger knyttet til driften af for eksempel plejecentre. Typisk som konsekvens af at kommunen i beregningen undlader en række indirekte omkostninger. Såfremt en ny model ikke til fulde sikrer en retvisende beregning vil konsekvensen kunne blive en voldsom underbetaling af friplejeleverandørene hvilket henset til at langt de 1

2 fleste er socialøkonomiske non-profit aktører - igen vil kunne blive ødelæggende for hele grundtanken bag lovforslaget og lovens oprindelige formål. Selveje Danmark finder, at målet i en ny afregningsmodel helt grundlæggende må være, at der skal skabes sikkerhed for, at friplejeleverandører får samme økonomi som tilsvarende offentlige tilbud hverken mere eller mindre. Selveje Danmark ville derfor anbefale, at man fremfor at udvikle en helt ny model, i stedet vælger at fastholde en overordnet takststruktur, tilpasset så den imødekommer de problemstillinger såvel friplejeleverandører som kommuner har påpeget i revisionen af friplejelovgivningen. Det kunne være en takstmodel, der var regional fremfor national, hvilket ville sikre en afregningstakst, der afspejler de regionale forhold. En afregningsmodel der hvert andet år justeres i overensstemmelse med omkostningsudviklingen i regionen, for at derved sikre overensstemmelse mellem de to systemer. Og samtidig en model, hvor de nuværende tre takst grupper udvides til fire eller fem, for på den måde at skabe en mere nuanceret takststruktur, der ikke lægger op til potentiel mistanke om, at andre spekulerer i taksterne. I forhold til den forslåede model hæfter Selveje Danmark sig ved, at det af de specifikke bemærkninger til nr. 31, fremgår at der vil blive indført en klageadgang i forhold til kommunalbestyrelsens beregninger. Det er positivt og helt afgørende. Men da der er tale om et helt nyt afregningssystem, er en klageadgang ikke tilstrækkeligt. Den nye model skal tillige tages op til evaluering inden eventuelle problemer får uoverskuelige konsekvenser for de berørte parter, og de borgere der bor i friplejeboliger. Af de generelle bemærkninger pkt fremgår at der vil blive foretaget en evaluering efter 5 år. Det er alt for længe! Selveje Danmark vil anbefale, at der nedsættes en gruppe, der administrativt følger udviklingen, og at der senest efter 1 år gennemføres en egentlig evaluering af afregningsmodellen baseret på de første kommunale beregninger af afregningspriser. Alternativt at introduktionen af en ny model udskydes et år, så der bliver tid til udarbejdelse af en ordentlig og gennemafprøvet afregningsmodel. (Se i øvrigt såvel de generelle bemærkninger og de specifikke bemærkninger knyttet til forslaget til 32, stk. 1 og 2) 2

3 Her følger Selveje Danmark øvrige generelle bemærkninger: Ændring i adgangen til markedet Selveje Danmark støtter grundlæggende ophævelsen af kvoteordningen for så vidt angår etableringen af ustøttede friplejeboliger, samtidig erkender foreningen behovet for, at kvoteordningen fastholdes i relation til støttede friplejeboliger, da disse udgør en økonomisk risiko for det offentlige. Det skal dog bemærkes, at en total frisættelse i forhold til etablering af friplejeboliger kan vise sig at være ganske problematisk. I Danmark har vi gennem de seneste 150 år opbygget blandt andet vores velfærdssektor gennem værdidrevne non-profit organisationer. Det har sikret en mangfoldighed af tilbud og en garanti for, at offentlige midler, der er blevet tilført området, er blevet i området og har været med til at udvikle det.. Typisk i et tæt samspil med de offentlige aktører. Selveje Danmark foreslår, at man fastholder den profil i forhold til aktørene på velfærdsområdet, gennem en bestemmelse om, at friplejeboliger efter de nye regler skal etableres som non-profit organisationer eller som registrerede socialøkonomiske virksomheder. En sådan bestemmelse vil sikre en fortsat udvikling af den danske velfærd, understøtte regeringens politik i forhold til social økonomi og yderligere understøtte den begyndende eksport af blandt andet ældrepleje til lande som Kina m.fl. Ophævelse af kravet om genudbud efter 10 år Selveje Danmark støtter forslaget, da det tidligere krav om genudbud, kombineret med kravet om ejerskab til boligmassen udgjorde en barriere i forhold til etablering af nye friplejeboliger. Ændring af afregningssystemet Selveje Danmark erkender, at den tidligere afregningsmodel udgjorde et problem, derved at den var for unuanceret, og ikke i tilstrækkelig grad tog hensyn til den generelle omkostningsudvikling i kommunerne. Selveje Danmark er grundlæggende af den opfattelse, at en friplejeboligleverandør skal have den samme økonomi til rådighed som kommunens tilsvarende tilbud hverken mere eller mindre. Regeringen har i den årlige økonomiaftale med kommunerne valgt at lægge op til en model, hvor taksterne skal beregnes ud fra omkostningerne i den enkelte kommune. Selveje Danmark finder helt overordnet, at det er en administrativt tung model. Der kunne med fordel være anvendt en model, der i stedet fastsatte takster regionalt. 3

4 Der lægges nu op til en model, hvor der først lægges op til en afregning aftalt mellem den enkelte friplejeleverandør og visitationskommunen dernæst, at beliggenheds kommunerne en gang årligt skal beregne omkostningerne knyttet til driften af egne tilbud. Såfremt det betyder, at der fremover vil blive udviklet et model, der faktisk gør det muligt for kommuner at få et retvisende billede af samtlige omkostninger knyttet til enkelte driftstilbud såvel de direkte som de indirekte er det meget positivt, det vil også støtte tilsvarende bestræbelser på andre dele af velfærdsområdet for eksempel der specialiserede socialområde, hvor et lignende krav er indført i forhold til tilbudsportalen og det løbende tilsyn. Der er dog en stor bekymring for, at det imidlertid viser sig meget vanskeligt for kommunerne af gennemføre en retvisende beregning. Den bekymring blev bestyrket af den gennemførte afprøvning af beregningsmodellen (pkt ), hvor resultatet var meget varierende samt undersøgelser fra Dansk Erhverv 1. Det er problematisk, at så få kommuner i det lovforberedende arbejde prioriterede at deltage i afprøvningen hvilket påvirker resultatet både i forhold til ældreområdet og handicapområdet. Selveje Danmark skal i øvrigt henvise til den, i nærværende høringssvar, indledende tekst, samt bemærkninger til 32, stk. 1 og 2. Mulighed for at drive friplejeboliger i lejede og i nyerhvervede ejendomme Selveje Danmark støtter muligheden, der vil give mulighed for en langt mere hensigtsmæssig anvendelse af allerede eksisterende boliger i blandt andet yderområder. Mulighed for at indgå aftaler med kommuner om anvisningsretten Selveje Danmark støtter etableringen af muligheden for, at der indgås aftaler mellem kommuner og friplejeleverandører om anvisningsret. Det løser på en gang to problemstillinger. For det første vil det kunne føre til et mere dynamisk samarbejdsforhold mellem kommuner og friplejeboliger på ældreområdet, i det kommunen i forhold til sin egen kapacitetstilpasning vil kunne tage hensyn til de i kommunen beliggende friplejeboliger. For det andet sikrer det, at også handicappede under lavværgemål vil have mulighed for at kunne flytte ind i en friplejebolig, den ret har de ikke i dag, da kommuner/statsforvaltning kun kan henvise personer under lavværgemål til boliger, hvortil det offentlige af anvisningsret. 1 Hvad koster det offentlige? Kan man sammenligne pærer med bananer? Dansk Erhverv

5 Loft over statsgarantien Selveje Danmark erkender at statsgarantien i et vist omfang bør begrænses. Det skal dog bemærkes, at friplejeboliger typisk etableres i boliger, der er særligt indrettede til netop plejeboliger, og derfor også i boliger, der i øvrigt ikke har den store anvendelsesværdi. Særligt i geografiske yderområder vil såvel kommuner som friplejeleverandører kunne være interesserede i at bygningerne overtages, men da en privat organisation ikke kan indtræde som debitor i forhold til kommunens tidligere finasiering af bygningerne vil organisationen skulle refinansiere hele købet. Sættes garantibeløbet for lavt vil en sådan refinansiering i realiteten være umulig, og konsekvensen bliver, at bygningerne i stedet stå tomme, og den aktivitet der kunne have været genereret i lokalsamfundet vil udeblive. Selveje Danmark er bekendt med, at den problemstilling tillige er blevet rejst af realkreditinstitutter, hvilket understreger, at loftet over statsgarantien i den form der lægges op til i realiteten kan være ødelæggende for særligt socialøkonomiske non-profit aktørers mulighed for at overtage og fastholde aktiviteter i kommunale bygninger. Selveje Danmark skal derfor anbefale, at der tilføjes en mulighed for, at der konkret kan søges om en større garantistillelse, eventuelt således, at ansøgningen skal støttes af såvel køber som sælger. Det vil skabe muligheder for de projekter, hvor en kommune og en potentiel friplejeleverandør i fællesskab indgår en aftaler om overtagelse og drift af tidligere kommunale bygninger. Selveje Danmark skal samtidig foreslå, at der indføres en mulighed for, at kommuner kan overdrage støttede kommunekreditslån til anden kreditforening. Det vil skabe mulighed for at kommunale bygninger kan overtages og aktiviterne i bygningen fastholdes og videreføres som friplejeboliger, i forhold til den risiko der er knyttet til garantistillelsen, så vil en sådan model ikke øge den risiko, da der er tale om overførsel på de i forvejen eksisterende vilkår herunder med samme garantistillelse. Dette skal ses i sammenhæng med at ejerkravet til bygninger fastholdes i forhold til støttet byggeri, det er således ikke muligt at leje bygningerne af kommunen, med henblik på at sikre fortsat drift. Pantsætningsforbud Selveje Danmark støtter princippet bag forbuddet mod pantsætning i støttede friplejeboliger. Men et forbud i den fremlagte form vil gøre det unødigt dyrt at lånefinsiere aktivitetsudvikling og udviddelse. Selveje Danmark anbefaler derfor, at forbuddet begrænses til pantsætning ud over 80% af ejendomsværdien. På den måde kan der optages lån med sikkerhed i de situationer, hvor en eventuel realkredit er indfriet eller nedbragt så meget, at et nyt pant ikke udgør en risiko. 5

6 Regler om tvangsauktion Selveje Danmark støtter de forslåede regler om tvangsauktion. Lempelser for ustøttede friplejeboliger Selveje Danmark støtter de foreslåede lempelser. Det bør dog overvejes også at indfører en mulighed for at leje af støttet byggeri kan anvendes som friplejebolig. Årsagen er at en række kommunale bygninger er opført med støtte, og da netop de bygninger kun meget vanskeligt kan overtages som følge af det indførte loft over garantistillelsen og den manglende mulighed for at overdrage lånet inklusiv den oprindelige støtte i kommunekredit til et andet kreditinstitut så vil det fortsat være vanskeligt at viderefører aktiviteter i kommunale bygninger, særligt i yderområder, hvor behovet ellers er stort. Forskellige forenklinger og tekniske ændringer Selveje Danmark støtter de foreslåede ændringer. Ændring af servicelovens regler om optagelse i særlige botilbud uden samtykke Selveje Danmark støtter ændringen af bestemmelsen i serviceloven, der sikrer at handicappede under lavværgemål gives samme rettigheder som andre borgere, i en tilsvarende situation. Konsekvensændringer som følge af ændringer i serviceloven Selveje Danmark støtter ændringen af bestemmelserne i serviceloven. Konsekvensændringer i lov om individuel boligstøtte Selveje Danmark støtter ændringerne i lov om individuel boligstøtte. Mangler i det fremsendte forslag Sygeplejeydelser Selveje Danmark har som repræsentant for friplejeleverandørene kunne se de problemer, der har været mellem kommuner og friplejeleverandører omkring varetagelsen af sygeplejen knyttet til driften af særligt plejeboliger. I modsætning til selve plejen, der er reguleret i serviceloven er sygeplejen reguleret i sundhedslovgivningen. Men i det daglige er sygeplejeydelserne naturligvis helt integrerede i arbejdet med særligt de meget svage og demente ældre. Sygepleje er således ikke en del af selve taksten knyttet til driften af friplejeboliger. Den har i stedet skulle aftales 6

7 konkret mellem beliggenhedskommunen og den enkelte friplejeboligleverandør. Der har ofte været tale om ganske problematiske forhandlinger, og Selveje Danmark er bekendt med, at forskellige kommuner betaler fra kr. 0,00 til ca. kr. 90,00 per døgn til de friplejeleverandører, der løfter sygeplejeopgaven knyttet til de konkrete beboere. Selveje Danmark skal derfor anbefale, at der i forbindelse med udarbejdelsen af en ny afregningsmodel tillige indlægges et krav om, at kommunen beregninger omkostningerne knyttet til sygeplejeydelser / såvel den delegerede sygepleje (den der løftes løbende i tilknytning til plejeopgaven) som den specielle sygepleje (den der ligger ud over det sædvanlige). Specifikke bemærkninger Lov om ændring af lov om friplejeboliger 11a. Bestemmelsen handler om tilsagn om støtte, og omhandler derfor den fremtidige gruppe af støttede friplejeboliger. Der findes i dag en række certificerede og godkendte friplejeleverandører, der er godkendt efter den nugældende 10 (kvote A). Der skal skabes sikkerhed for, at de fortsat kan søge om støtte til f.eks. udvidelse og/eller ombygning uden, at det får som konsekvens, at hele den oprindlige godkendelse falder bort, og de omfattes af de nye regler. 13, stk. 2, bestemmelsen lægger op til, at lån overtages og at allerede bevilliget støtte kan videreføres i lånets løbetid. Der bør åbnes mulighed for, at støtten tillige kan overføres til et nyt lån, optaget på tilsvarende vilkår med henblik på at indfri et ældre lån. En sådan mulighed vil gøre det langt lettere for kommuner at afhænde bygninger, og den vej sikre fortsat anvendelse af bygningerne og den aktivitet det kan skabe i et lokalområde (der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger). 20, Maksimumgarantien bør hæves til minimum 85 %. Alternativt skal der indføjes en mulighed for, at garantien efter ansøgning kan hæves, såfremt de konkrete aftaleparter ansøger om dette (jf. ovenfor). En ansøgning kan understøttes gennem tilkendegivelsen af en aftale jf. den nye lovs 1, stk. 2, mellem parterne om, at friplejeleverandøren vil indgå i den kommunale forsyning. I det omfang der er tale om etablering af almen boliger, bør det sikres, at den garanti, der stilles i forbindelse med etableringen, svarer til garantien, der følger af den øvrige lovgivning. Dette for at undgå, at der ikke sker en urimelig forfordeling af almene boliger, der etableres for mennesker med plejebehov. 7

8 28, Her skabes et problematisk først-til-mølle princip, i det alle fremover skal søge første hverdag i januar. Det skaber et noget usmidigt system.en usmidighed der kan få meget uheldige konsekvenser. Selveje Danmark skal her opliste fem problemstillinger. For det første vil man kunne blokere for andre ved at lægge ansøgninger ind løbende - og dermed spærre for lokale og andre initativer. Initiativer, der ofte udspringer af et akut opstået behov tilsat en dynamisk kommune og en lokal ildsjæl. Sådanne projekter vil risikere at dø, hvis de ender i en tung administrativ trædemølle med ekstremt lange tidsfrister. For det andet er det uheldigt, at et friplejehjem i f.eks. Viborg Kommune, der vel som kommune har landets største antal friplejeboliger pr. indbygger, ikke har mulighed for at få andel i kvote A til f.eks. en udvidelse. Der bør derfor sondres mellem nyetablering af friplejeboliger og udbygning af eksisterende friplejeboliger i forbindelse med f.eks en modernisering. Bestemmelsen tilsvarer den bestemmelse, der er gældende i dag, men her har økonomi tidligere også været et kriterium, hvorfor hensynet til geografi Selveje Danmark bekendt ikke har været udslagsgivende. Det vil det fremover i langt videre omfang kunne blive, da geografi udover først-til-mølle bliver det eneste kriterium for valget mellem certificerede ansøgere. Fastholdes den aktuelle formulering vil det kunne forhindre den nødvendige renovering, udvikling og i det hele taget vækst knyttet til det veldrevne og blandt borgerne populære tilbud i visse kommuner. For det tredje bør der i forbindelse med overgangen til nye regler tages hensyn til de allerede certificerede, men endnu ikke godkendte tilbud. Selveje Danmark er bekendt med, at der er projekter, som har været let forsinkede p.g.a. spørgsmål knyttet til planloven mv. Projekter, hvor man har besluttet at udskyde ansøgningen til den næste ansøgningspulje. Gennemføres de nye regler uden videre, vil det i realiteten kunne betyde at disse projekter obstrueres, hvis de ligger i en kommune, hvor i der allerede er etableret friplejeboliger. For det fjerde bør der i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der i kommunen allerede findes friplejeboliger tages hensyn til om der er tale om friplejeboliger rettet mod ældre eller mod handicappede. Gives et tilbud afslag fordi der allerede findes et handicaptilbud oprettet som friplejeboliger eller omvendt giver det jo ingen mening. For det fremte er der ikke angivet noget om, at "ansøgningsbunken/ventelisten" til de støttede kvoter bliver 0-stillet for eksempel per 31. december. Det bør den blive for at sikre en vis aktualitet i forhold til listen over ansøgere. Tilsvarende er det uklart, om der overhovedet kan 8

9 oprettes venteliste. Det kan være relevant både ved årsskiftet og såfremt, der er midlertidigt godkendte tilbud jf. lovens 29, stk. 1, der efter 3 måneder ikke har opfyldt betingelserne. Retsstillingen i den forbindelse skal af hensyn til alle implicerede være helt klar. 32, stk. 1 og 2. Bestemmelserne giver socialministeren hjemmel til at fastsætte takster på området. Bestemmelserne er isoleret set ikke problematisk, men resultatet kan blive ødelæggende, hvis den model der foreslås anvendt ikke sikrer ordentlige, troværdige og retvisende afregningspriser. Der lægges i modellen op til at afregningen som udgangspunkt skal aftales mellem friplejeboligleverandøren og den visiterende kommune. Særligt på ældreområdet forekommer det illosorisk, at der vil blive gennemført en sådan forhandling. Årsagen er at friplejeboligleverandøren ingen forhandlingsposition har al den stund, at den visiterende kommune blot kan læne sig tilbage, hvorefter det vil være beliggenhedskommunens takst der er gældende, er den omvendt hører vil det modsatte være tilfældet. På det specialiserede handicapområde vil der fortsat kunne være en dialog, da der typisk er tale om ganske specialiserede tilbud, skrædersyet den enkelte borgers behov. Særligt på ældreområdet må beliggenhedskommunens beregnede takst derfor forventes at blive afgørende i den fremtidige afregningsmodel. Det er derfor helt afgørende, at der sikres en hurtig revision af den fremtidige model. Selveje Danmark foreslår i den forbindelse: at der nedsættes en gruppe, der løbende kan følge udviklingen, og at der senest efter et år foretages en faktisk evaluering baseret på de første kommunale beregninger af afregningspriser. I oplægget lægges op til en revision efter 5 år det er alt for sent, særligt da modellen på tidspunktet for lovens vedtagelse er ukendt. Alternativt vil Selveje Danmark foreslå, at man fortsætter med den eksisterende takstmodel i 2015, og samtidig i 2015 sikrer udviklingen af en ordentlig afregningsmodel. Det kan ske ved af prøvning af modellen i et antal kommuner, tilretning efter afprøvningen og en fornyet afprøvning. Selveje Danmark er bekendt med, at en model har været forsøgt afprøvet (jf. de generelle bemærkninger pkt ), men der var tale om en ganske begrænset afprøvning, gennemført i ganske få kommuner og tidsfristen de enkelte kommuner blev stillet overfor, var så kort, at flere kommuner slet ikke kunne nå at svare. Det er i det lys, at Selveje Danmark foreslår, at der gives 9

10 tid til at udarbejde en model, der på sigt kan skabe sikkerhed, tryghed og tillid til de omkostningsberegninger, der gennemføres af kommunerne. Selveje Danmark skal desuden foreslå, at ordet kan i 32, stk. 3, sidste pkt. ændre til skal. Således at ministeren skal sikre leverandørenes mulighed for at få indsigt i og efterprøvet beregningerne. En sådan indsigt er en helt afgørende forudsætning for at kunne tage stilling til, om man som leverandør ønsker at klage over den kommunale beregning. Der henvises i øvrigt til den indledende tekst i nærværende høringssvar, hvor i Selveje Danmark alternativt foreslår en justering af den eksisterende takstmodel som alternativ til udviklingen af en helt ny, samt til de generelle bemærkninger. 65a, 65b og 65 c. Bestemmelsen forbyder pant i friplejeboliger til andre formål end opførelse, ombygning og vedligeholdelse. Bestemmelsen indføres for at undgå sager om overbelåning. Lånoptagelse uden pant er ganske omkostningsfuldt, uanset om lånet optages til helt relevante udviklingsaktiviteter. På den baggrund virker forbuddet mod pantsætning som en helt unødvendig barriere for udvikling. Sikkerheden mod overbelåning kan opnås ved at forbyde pant til andre formål end opførelse, ombygning og vedligeholdelse ud over 80% af ejendomsværdien. Der er ingen grund til at forhindre en organisation, der helt har indfriet sin realkredit eller nedbragt den betydeligt i at optage lån med sikkerhed i ejendommen Dette var foreløbig bemærkningerne til lovforslaget fra Selveje Danmark. Kopi af høringssvar er for god ordens skyld tillige sendt til kontorchef Eva Pedersen og fuldmægtig Helle Hammond i Socialministeriet. Med venlig hilsen Jon Krog Branchedirektør 10

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K Ledelsessekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K Høringssvar fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune til ud kast

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Et moderne velfærdssamfund sætter borgeren i centrum og tilbyder fleksible muligheder for at vælge de

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere