Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv."

Transkript

1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Att.: Karin Laursen 15. december 2014 Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Selveje Danmark har modtaget forslaget til ændring af lov om friplejeboliger mv. i høring. Der er tale om et ganske omfattende materiale, der på en række områder ændrer de eksisterende forudsætninger for driften af friplejeboliger for såvel ældre (friplejehjem) som handicappede (servicelovens 108). Helt indledningsvis skal det understreges, at der i forbindelse med udarbejdelsen af det udsendte forslag til revision har været en god og konstruktiv dialog i regi af Socialministeriet, hvilket har ført til afdækning af konstruktive løsningsforslag. Samme type dialog har ikke været gennemført med ministeriet for By, Bolig og Landdistriker, hvorfor konsekvenserne af ministeriets forslag omkring reduktion af garantiordningen, huslejeloft samt barriererne i forhold til salg af kommunale bygninger er uafklarede. Ønsker man derfor politisk fastholde det oprindelige formål med friplejeboliger lydende mere valgfrihed for borgerne, dels at give private adgang til at etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med de kommunale plejeboligtilbud, så bør der gennemføres grundige økonomiske konsekvensberegninger af ministeriets forslag, knyttet til ændringernes praktiske konsekvenser. Med de ord skal det så understreges, at Selveje Danmark støtter oplægget til revision, men samtidig at Selveje Danmark på vegne af de eksisterende friplejeleverandører ser et ganske betydeligt problem. Nemlig den manglende detailbeskrivelse af modellen for den fremtidige takstberegning. Der har gennem de senste år været en række sager, der har vist, at kommuner kan have vanskeligt ved at beregne de faktiske omkostninger knyttet til driften af for eksempel plejecentre. Typisk som konsekvens af at kommunen i beregningen undlader en række indirekte omkostninger. Såfremt en ny model ikke til fulde sikrer en retvisende beregning vil konsekvensen kunne blive en voldsom underbetaling af friplejeleverandørene hvilket henset til at langt de 1

2 fleste er socialøkonomiske non-profit aktører - igen vil kunne blive ødelæggende for hele grundtanken bag lovforslaget og lovens oprindelige formål. Selveje Danmark finder, at målet i en ny afregningsmodel helt grundlæggende må være, at der skal skabes sikkerhed for, at friplejeleverandører får samme økonomi som tilsvarende offentlige tilbud hverken mere eller mindre. Selveje Danmark ville derfor anbefale, at man fremfor at udvikle en helt ny model, i stedet vælger at fastholde en overordnet takststruktur, tilpasset så den imødekommer de problemstillinger såvel friplejeleverandører som kommuner har påpeget i revisionen af friplejelovgivningen. Det kunne være en takstmodel, der var regional fremfor national, hvilket ville sikre en afregningstakst, der afspejler de regionale forhold. En afregningsmodel der hvert andet år justeres i overensstemmelse med omkostningsudviklingen i regionen, for at derved sikre overensstemmelse mellem de to systemer. Og samtidig en model, hvor de nuværende tre takst grupper udvides til fire eller fem, for på den måde at skabe en mere nuanceret takststruktur, der ikke lægger op til potentiel mistanke om, at andre spekulerer i taksterne. I forhold til den forslåede model hæfter Selveje Danmark sig ved, at det af de specifikke bemærkninger til nr. 31, fremgår at der vil blive indført en klageadgang i forhold til kommunalbestyrelsens beregninger. Det er positivt og helt afgørende. Men da der er tale om et helt nyt afregningssystem, er en klageadgang ikke tilstrækkeligt. Den nye model skal tillige tages op til evaluering inden eventuelle problemer får uoverskuelige konsekvenser for de berørte parter, og de borgere der bor i friplejeboliger. Af de generelle bemærkninger pkt fremgår at der vil blive foretaget en evaluering efter 5 år. Det er alt for længe! Selveje Danmark vil anbefale, at der nedsættes en gruppe, der administrativt følger udviklingen, og at der senest efter 1 år gennemføres en egentlig evaluering af afregningsmodellen baseret på de første kommunale beregninger af afregningspriser. Alternativt at introduktionen af en ny model udskydes et år, så der bliver tid til udarbejdelse af en ordentlig og gennemafprøvet afregningsmodel. (Se i øvrigt såvel de generelle bemærkninger og de specifikke bemærkninger knyttet til forslaget til 32, stk. 1 og 2) 2

3 Her følger Selveje Danmark øvrige generelle bemærkninger: Ændring i adgangen til markedet Selveje Danmark støtter grundlæggende ophævelsen af kvoteordningen for så vidt angår etableringen af ustøttede friplejeboliger, samtidig erkender foreningen behovet for, at kvoteordningen fastholdes i relation til støttede friplejeboliger, da disse udgør en økonomisk risiko for det offentlige. Det skal dog bemærkes, at en total frisættelse i forhold til etablering af friplejeboliger kan vise sig at være ganske problematisk. I Danmark har vi gennem de seneste 150 år opbygget blandt andet vores velfærdssektor gennem værdidrevne non-profit organisationer. Det har sikret en mangfoldighed af tilbud og en garanti for, at offentlige midler, der er blevet tilført området, er blevet i området og har været med til at udvikle det.. Typisk i et tæt samspil med de offentlige aktører. Selveje Danmark foreslår, at man fastholder den profil i forhold til aktørene på velfærdsområdet, gennem en bestemmelse om, at friplejeboliger efter de nye regler skal etableres som non-profit organisationer eller som registrerede socialøkonomiske virksomheder. En sådan bestemmelse vil sikre en fortsat udvikling af den danske velfærd, understøtte regeringens politik i forhold til social økonomi og yderligere understøtte den begyndende eksport af blandt andet ældrepleje til lande som Kina m.fl. Ophævelse af kravet om genudbud efter 10 år Selveje Danmark støtter forslaget, da det tidligere krav om genudbud, kombineret med kravet om ejerskab til boligmassen udgjorde en barriere i forhold til etablering af nye friplejeboliger. Ændring af afregningssystemet Selveje Danmark erkender, at den tidligere afregningsmodel udgjorde et problem, derved at den var for unuanceret, og ikke i tilstrækkelig grad tog hensyn til den generelle omkostningsudvikling i kommunerne. Selveje Danmark er grundlæggende af den opfattelse, at en friplejeboligleverandør skal have den samme økonomi til rådighed som kommunens tilsvarende tilbud hverken mere eller mindre. Regeringen har i den årlige økonomiaftale med kommunerne valgt at lægge op til en model, hvor taksterne skal beregnes ud fra omkostningerne i den enkelte kommune. Selveje Danmark finder helt overordnet, at det er en administrativt tung model. Der kunne med fordel være anvendt en model, der i stedet fastsatte takster regionalt. 3

4 Der lægges nu op til en model, hvor der først lægges op til en afregning aftalt mellem den enkelte friplejeleverandør og visitationskommunen dernæst, at beliggenheds kommunerne en gang årligt skal beregne omkostningerne knyttet til driften af egne tilbud. Såfremt det betyder, at der fremover vil blive udviklet et model, der faktisk gør det muligt for kommuner at få et retvisende billede af samtlige omkostninger knyttet til enkelte driftstilbud såvel de direkte som de indirekte er det meget positivt, det vil også støtte tilsvarende bestræbelser på andre dele af velfærdsområdet for eksempel der specialiserede socialområde, hvor et lignende krav er indført i forhold til tilbudsportalen og det løbende tilsyn. Der er dog en stor bekymring for, at det imidlertid viser sig meget vanskeligt for kommunerne af gennemføre en retvisende beregning. Den bekymring blev bestyrket af den gennemførte afprøvning af beregningsmodellen (pkt ), hvor resultatet var meget varierende samt undersøgelser fra Dansk Erhverv 1. Det er problematisk, at så få kommuner i det lovforberedende arbejde prioriterede at deltage i afprøvningen hvilket påvirker resultatet både i forhold til ældreområdet og handicapområdet. Selveje Danmark skal i øvrigt henvise til den, i nærværende høringssvar, indledende tekst, samt bemærkninger til 32, stk. 1 og 2. Mulighed for at drive friplejeboliger i lejede og i nyerhvervede ejendomme Selveje Danmark støtter muligheden, der vil give mulighed for en langt mere hensigtsmæssig anvendelse af allerede eksisterende boliger i blandt andet yderområder. Mulighed for at indgå aftaler med kommuner om anvisningsretten Selveje Danmark støtter etableringen af muligheden for, at der indgås aftaler mellem kommuner og friplejeleverandører om anvisningsret. Det løser på en gang to problemstillinger. For det første vil det kunne føre til et mere dynamisk samarbejdsforhold mellem kommuner og friplejeboliger på ældreområdet, i det kommunen i forhold til sin egen kapacitetstilpasning vil kunne tage hensyn til de i kommunen beliggende friplejeboliger. For det andet sikrer det, at også handicappede under lavværgemål vil have mulighed for at kunne flytte ind i en friplejebolig, den ret har de ikke i dag, da kommuner/statsforvaltning kun kan henvise personer under lavværgemål til boliger, hvortil det offentlige af anvisningsret. 1 Hvad koster det offentlige? Kan man sammenligne pærer med bananer? Dansk Erhverv

5 Loft over statsgarantien Selveje Danmark erkender at statsgarantien i et vist omfang bør begrænses. Det skal dog bemærkes, at friplejeboliger typisk etableres i boliger, der er særligt indrettede til netop plejeboliger, og derfor også i boliger, der i øvrigt ikke har den store anvendelsesværdi. Særligt i geografiske yderområder vil såvel kommuner som friplejeleverandører kunne være interesserede i at bygningerne overtages, men da en privat organisation ikke kan indtræde som debitor i forhold til kommunens tidligere finasiering af bygningerne vil organisationen skulle refinansiere hele købet. Sættes garantibeløbet for lavt vil en sådan refinansiering i realiteten være umulig, og konsekvensen bliver, at bygningerne i stedet stå tomme, og den aktivitet der kunne have været genereret i lokalsamfundet vil udeblive. Selveje Danmark er bekendt med, at den problemstilling tillige er blevet rejst af realkreditinstitutter, hvilket understreger, at loftet over statsgarantien i den form der lægges op til i realiteten kan være ødelæggende for særligt socialøkonomiske non-profit aktørers mulighed for at overtage og fastholde aktiviteter i kommunale bygninger. Selveje Danmark skal derfor anbefale, at der tilføjes en mulighed for, at der konkret kan søges om en større garantistillelse, eventuelt således, at ansøgningen skal støttes af såvel køber som sælger. Det vil skabe muligheder for de projekter, hvor en kommune og en potentiel friplejeleverandør i fællesskab indgår en aftaler om overtagelse og drift af tidligere kommunale bygninger. Selveje Danmark skal samtidig foreslå, at der indføres en mulighed for, at kommuner kan overdrage støttede kommunekreditslån til anden kreditforening. Det vil skabe mulighed for at kommunale bygninger kan overtages og aktiviterne i bygningen fastholdes og videreføres som friplejeboliger, i forhold til den risiko der er knyttet til garantistillelsen, så vil en sådan model ikke øge den risiko, da der er tale om overførsel på de i forvejen eksisterende vilkår herunder med samme garantistillelse. Dette skal ses i sammenhæng med at ejerkravet til bygninger fastholdes i forhold til støttet byggeri, det er således ikke muligt at leje bygningerne af kommunen, med henblik på at sikre fortsat drift. Pantsætningsforbud Selveje Danmark støtter princippet bag forbuddet mod pantsætning i støttede friplejeboliger. Men et forbud i den fremlagte form vil gøre det unødigt dyrt at lånefinsiere aktivitetsudvikling og udviddelse. Selveje Danmark anbefaler derfor, at forbuddet begrænses til pantsætning ud over 80% af ejendomsværdien. På den måde kan der optages lån med sikkerhed i de situationer, hvor en eventuel realkredit er indfriet eller nedbragt så meget, at et nyt pant ikke udgør en risiko. 5

6 Regler om tvangsauktion Selveje Danmark støtter de forslåede regler om tvangsauktion. Lempelser for ustøttede friplejeboliger Selveje Danmark støtter de foreslåede lempelser. Det bør dog overvejes også at indfører en mulighed for at leje af støttet byggeri kan anvendes som friplejebolig. Årsagen er at en række kommunale bygninger er opført med støtte, og da netop de bygninger kun meget vanskeligt kan overtages som følge af det indførte loft over garantistillelsen og den manglende mulighed for at overdrage lånet inklusiv den oprindelige støtte i kommunekredit til et andet kreditinstitut så vil det fortsat være vanskeligt at viderefører aktiviteter i kommunale bygninger, særligt i yderområder, hvor behovet ellers er stort. Forskellige forenklinger og tekniske ændringer Selveje Danmark støtter de foreslåede ændringer. Ændring af servicelovens regler om optagelse i særlige botilbud uden samtykke Selveje Danmark støtter ændringen af bestemmelsen i serviceloven, der sikrer at handicappede under lavværgemål gives samme rettigheder som andre borgere, i en tilsvarende situation. Konsekvensændringer som følge af ændringer i serviceloven Selveje Danmark støtter ændringen af bestemmelserne i serviceloven. Konsekvensændringer i lov om individuel boligstøtte Selveje Danmark støtter ændringerne i lov om individuel boligstøtte. Mangler i det fremsendte forslag Sygeplejeydelser Selveje Danmark har som repræsentant for friplejeleverandørene kunne se de problemer, der har været mellem kommuner og friplejeleverandører omkring varetagelsen af sygeplejen knyttet til driften af særligt plejeboliger. I modsætning til selve plejen, der er reguleret i serviceloven er sygeplejen reguleret i sundhedslovgivningen. Men i det daglige er sygeplejeydelserne naturligvis helt integrerede i arbejdet med særligt de meget svage og demente ældre. Sygepleje er således ikke en del af selve taksten knyttet til driften af friplejeboliger. Den har i stedet skulle aftales 6

7 konkret mellem beliggenhedskommunen og den enkelte friplejeboligleverandør. Der har ofte været tale om ganske problematiske forhandlinger, og Selveje Danmark er bekendt med, at forskellige kommuner betaler fra kr. 0,00 til ca. kr. 90,00 per døgn til de friplejeleverandører, der løfter sygeplejeopgaven knyttet til de konkrete beboere. Selveje Danmark skal derfor anbefale, at der i forbindelse med udarbejdelsen af en ny afregningsmodel tillige indlægges et krav om, at kommunen beregninger omkostningerne knyttet til sygeplejeydelser / såvel den delegerede sygepleje (den der løftes løbende i tilknytning til plejeopgaven) som den specielle sygepleje (den der ligger ud over det sædvanlige). Specifikke bemærkninger Lov om ændring af lov om friplejeboliger 11a. Bestemmelsen handler om tilsagn om støtte, og omhandler derfor den fremtidige gruppe af støttede friplejeboliger. Der findes i dag en række certificerede og godkendte friplejeleverandører, der er godkendt efter den nugældende 10 (kvote A). Der skal skabes sikkerhed for, at de fortsat kan søge om støtte til f.eks. udvidelse og/eller ombygning uden, at det får som konsekvens, at hele den oprindlige godkendelse falder bort, og de omfattes af de nye regler. 13, stk. 2, bestemmelsen lægger op til, at lån overtages og at allerede bevilliget støtte kan videreføres i lånets løbetid. Der bør åbnes mulighed for, at støtten tillige kan overføres til et nyt lån, optaget på tilsvarende vilkår med henblik på at indfri et ældre lån. En sådan mulighed vil gøre det langt lettere for kommuner at afhænde bygninger, og den vej sikre fortsat anvendelse af bygningerne og den aktivitet det kan skabe i et lokalområde (der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger). 20, Maksimumgarantien bør hæves til minimum 85 %. Alternativt skal der indføjes en mulighed for, at garantien efter ansøgning kan hæves, såfremt de konkrete aftaleparter ansøger om dette (jf. ovenfor). En ansøgning kan understøttes gennem tilkendegivelsen af en aftale jf. den nye lovs 1, stk. 2, mellem parterne om, at friplejeleverandøren vil indgå i den kommunale forsyning. I det omfang der er tale om etablering af almen boliger, bør det sikres, at den garanti, der stilles i forbindelse med etableringen, svarer til garantien, der følger af den øvrige lovgivning. Dette for at undgå, at der ikke sker en urimelig forfordeling af almene boliger, der etableres for mennesker med plejebehov. 7

8 28, Her skabes et problematisk først-til-mølle princip, i det alle fremover skal søge første hverdag i januar. Det skaber et noget usmidigt system.en usmidighed der kan få meget uheldige konsekvenser. Selveje Danmark skal her opliste fem problemstillinger. For det første vil man kunne blokere for andre ved at lægge ansøgninger ind løbende - og dermed spærre for lokale og andre initativer. Initiativer, der ofte udspringer af et akut opstået behov tilsat en dynamisk kommune og en lokal ildsjæl. Sådanne projekter vil risikere at dø, hvis de ender i en tung administrativ trædemølle med ekstremt lange tidsfrister. For det andet er det uheldigt, at et friplejehjem i f.eks. Viborg Kommune, der vel som kommune har landets største antal friplejeboliger pr. indbygger, ikke har mulighed for at få andel i kvote A til f.eks. en udvidelse. Der bør derfor sondres mellem nyetablering af friplejeboliger og udbygning af eksisterende friplejeboliger i forbindelse med f.eks en modernisering. Bestemmelsen tilsvarer den bestemmelse, der er gældende i dag, men her har økonomi tidligere også været et kriterium, hvorfor hensynet til geografi Selveje Danmark bekendt ikke har været udslagsgivende. Det vil det fremover i langt videre omfang kunne blive, da geografi udover først-til-mølle bliver det eneste kriterium for valget mellem certificerede ansøgere. Fastholdes den aktuelle formulering vil det kunne forhindre den nødvendige renovering, udvikling og i det hele taget vækst knyttet til det veldrevne og blandt borgerne populære tilbud i visse kommuner. For det tredje bør der i forbindelse med overgangen til nye regler tages hensyn til de allerede certificerede, men endnu ikke godkendte tilbud. Selveje Danmark er bekendt med, at der er projekter, som har været let forsinkede p.g.a. spørgsmål knyttet til planloven mv. Projekter, hvor man har besluttet at udskyde ansøgningen til den næste ansøgningspulje. Gennemføres de nye regler uden videre, vil det i realiteten kunne betyde at disse projekter obstrueres, hvis de ligger i en kommune, hvor i der allerede er etableret friplejeboliger. For det fjerde bør der i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der i kommunen allerede findes friplejeboliger tages hensyn til om der er tale om friplejeboliger rettet mod ældre eller mod handicappede. Gives et tilbud afslag fordi der allerede findes et handicaptilbud oprettet som friplejeboliger eller omvendt giver det jo ingen mening. For det fremte er der ikke angivet noget om, at "ansøgningsbunken/ventelisten" til de støttede kvoter bliver 0-stillet for eksempel per 31. december. Det bør den blive for at sikre en vis aktualitet i forhold til listen over ansøgere. Tilsvarende er det uklart, om der overhovedet kan 8

9 oprettes venteliste. Det kan være relevant både ved årsskiftet og såfremt, der er midlertidigt godkendte tilbud jf. lovens 29, stk. 1, der efter 3 måneder ikke har opfyldt betingelserne. Retsstillingen i den forbindelse skal af hensyn til alle implicerede være helt klar. 32, stk. 1 og 2. Bestemmelserne giver socialministeren hjemmel til at fastsætte takster på området. Bestemmelserne er isoleret set ikke problematisk, men resultatet kan blive ødelæggende, hvis den model der foreslås anvendt ikke sikrer ordentlige, troværdige og retvisende afregningspriser. Der lægges i modellen op til at afregningen som udgangspunkt skal aftales mellem friplejeboligleverandøren og den visiterende kommune. Særligt på ældreområdet forekommer det illosorisk, at der vil blive gennemført en sådan forhandling. Årsagen er at friplejeboligleverandøren ingen forhandlingsposition har al den stund, at den visiterende kommune blot kan læne sig tilbage, hvorefter det vil være beliggenhedskommunens takst der er gældende, er den omvendt hører vil det modsatte være tilfældet. På det specialiserede handicapområde vil der fortsat kunne være en dialog, da der typisk er tale om ganske specialiserede tilbud, skrædersyet den enkelte borgers behov. Særligt på ældreområdet må beliggenhedskommunens beregnede takst derfor forventes at blive afgørende i den fremtidige afregningsmodel. Det er derfor helt afgørende, at der sikres en hurtig revision af den fremtidige model. Selveje Danmark foreslår i den forbindelse: at der nedsættes en gruppe, der løbende kan følge udviklingen, og at der senest efter et år foretages en faktisk evaluering baseret på de første kommunale beregninger af afregningspriser. I oplægget lægges op til en revision efter 5 år det er alt for sent, særligt da modellen på tidspunktet for lovens vedtagelse er ukendt. Alternativt vil Selveje Danmark foreslå, at man fortsætter med den eksisterende takstmodel i 2015, og samtidig i 2015 sikrer udviklingen af en ordentlig afregningsmodel. Det kan ske ved af prøvning af modellen i et antal kommuner, tilretning efter afprøvningen og en fornyet afprøvning. Selveje Danmark er bekendt med, at en model har været forsøgt afprøvet (jf. de generelle bemærkninger pkt ), men der var tale om en ganske begrænset afprøvning, gennemført i ganske få kommuner og tidsfristen de enkelte kommuner blev stillet overfor, var så kort, at flere kommuner slet ikke kunne nå at svare. Det er i det lys, at Selveje Danmark foreslår, at der gives 9

10 tid til at udarbejde en model, der på sigt kan skabe sikkerhed, tryghed og tillid til de omkostningsberegninger, der gennemføres af kommunerne. Selveje Danmark skal desuden foreslå, at ordet kan i 32, stk. 3, sidste pkt. ændre til skal. Således at ministeren skal sikre leverandørenes mulighed for at få indsigt i og efterprøvet beregningerne. En sådan indsigt er en helt afgørende forudsætning for at kunne tage stilling til, om man som leverandør ønsker at klage over den kommunale beregning. Der henvises i øvrigt til den indledende tekst i nærværende høringssvar, hvor i Selveje Danmark alternativt foreslår en justering af den eksisterende takstmodel som alternativ til udviklingen af en helt ny, samt til de generelle bemærkninger. 65a, 65b og 65 c. Bestemmelsen forbyder pant i friplejeboliger til andre formål end opførelse, ombygning og vedligeholdelse. Bestemmelsen indføres for at undgå sager om overbelåning. Lånoptagelse uden pant er ganske omkostningsfuldt, uanset om lånet optages til helt relevante udviklingsaktiviteter. På den baggrund virker forbuddet mod pantsætning som en helt unødvendig barriere for udvikling. Sikkerheden mod overbelåning kan opnås ved at forbyde pant til andre formål end opførelse, ombygning og vedligeholdelse ud over 80% af ejendomsværdien. Der er ingen grund til at forhindre en organisation, der helt har indfriet sin realkredit eller nedbragt den betydeligt i at optage lån med sikkerhed i ejendommen Dette var foreløbig bemærkningerne til lovforslaget fra Selveje Danmark. Kopi af høringssvar er for god ordens skyld tillige sendt til kontorchef Eva Pedersen og fuldmægtig Helle Hammond i Socialministeriet. Med venlig hilsen Jon Krog Branchedirektør 10

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23. december 2014 Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte 1 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Til lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

www.selveje.dk Slotsholmsgade 1, Børsen 1217 København K tlf. 33 74 64 27

www.selveje.dk Slotsholmsgade 1, Børsen 1217 København K tlf. 33 74 64 27 Til Socialministeriet Høringssvar fra Selveje Danmark vedr. forslag til lov om socialtilsyn samt ændring af lov om social service. Selveje Danmark støtter helt overordnet den aftale, der er indgået mellem

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Folketingets Socialudvalg, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K. Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres "stk. 2" til: "stk. 1". Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Udkast I 43, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres stk. 2 til: stk. 1. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Socialministeriet Udkast 16-03-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Bedre vilkår for private leverandører af tilbud efter serviceloven) 1 I lov

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.-

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Den 11. november 2015 Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit møde mandag den 09.11.2015 behandlet Dagsordenen til møde i Udvalget for Sundhed

Læs mere

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune.

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune. YY Kommune 27-03- 2007 Ved brev af 14. december 2006 anmodede den daværende Y Kommune Statsamtet Nordjylland om vejledende at vurdere, hvorvidt kommunen lovligt kan betinge en kommunal garanti til etablering

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Socialudvalget L 85 - Bilag 1 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Økonomiforvaltningen 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 33 66 Direkte

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K Ledelsessekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K Høringssvar fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune til ud kast

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Velkommen til jer alle velkommen til endnu en generalforsamling i Selveje Danmark.

Velkommen til jer alle velkommen til endnu en generalforsamling i Selveje Danmark. Bestyrelsens beretning ved formand Emil Tang Velkommen til jer alle velkommen til endnu en generalforsamling i Selveje Danmark. Jeg synes, at jeg helt indledningsvist vil sige Vi er i gang og det går faktisk

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private?

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Mette Rose Branchedirektør DI Service Branchefællesskab for den operationelle servicebranche i DI. Fokus på

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Strandlyst Boliger, Lundeborg. 1. Strandlyst Boliger, Lundeborg er en selvejende institution, der drives i lejede plejeboliger og servicearealer beliggende Strandstien

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra: Vedrørende: Opsamling på høringssvar Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående Den 15. november 2013 Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Anne Mette Villadsen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Forespørgsel vedr. overbetalingen af friplejeboliger. Magistratsafdelingen

Læs mere

OSIs overordnede kommentarer til lovforslaget: Organisationen af Selvejende Institutioner

OSIs overordnede kommentarer til lovforslaget: Organisationen af Selvejende Institutioner Socialministeriet friplejebolig@sm.dk Organisationen af Selvejende Institutioner juli 2006 Høringssvar vedrørende forslag til lov om friplejeboliger. OSI vil gerne takke for at have fået ovennævnte lovforslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Notat Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på sit møde

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere