Beretning Erhverv og Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2011. Erhverv og Teknik"

Transkript

1 Beretning 2011 Erhverv og Teknik

2 Indholdsfortegnelse Beretning Indholdsfortegnelse Indledning Byggesagsteam Opgaver Status for Årets tendenser Ejendomsskatteteam Opgaver Status for Det kommunale Bygningsteam Opgaver Status for Naturteam Opgaver Status for Landzoneteam Opgaver Status for Affaldsteam Opgaver Status for Årets tendenser Vej- og trafikteam Opgaver Kollektiv trafik - Status for Årets tendenser Planlagte initiativer Cykeltrafik - Status for Årets tendenser Planlagte initiativer Trafiksikkerhed - Status for Årets tendenser Planlagte initiativer Vejadministration status Årets tendenser Vejvedligeholdelse Status Årets tendenser Planlagte initiativer Byggemodning Status Planlagte initiativer Vandteam Opgaver Status for Årets tendenser GISteam /37

3 10.1 Opgaver Status for Årets tendenser Miljøteam Opgaver Status for Årets tendenser Planteam Opgaver Status for Årets tendenser Indledning Det tekniske område løser en lang række opgaver inden for fysisk planlægning, byggeri, miljø, grundvand, spildevand, natur, affald, veje, busdrift, energi, bygningsdrift og vedligehold m.v. Det er opgaver af meget forskellig karakter omfattende planlægning, myndighedsudøvelse, tilrettelæggelse og styring af drift samt styring af anlægsopgaver. For at give et overblik over omfanget og karakteren af de opgaver, der er løst i 2011, har vi lavet en samlet årsberetning. Beretningen er primært tænkt som en rapportering til de to udvalg, Plan- og Udviklingsudvalget samt Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget som området betjener. Det er imidlertid vores håb, at beretningen vil kunne være til glæde for mange andre med interesse for området. Når beretningen har været forelagt de to udvalg vil den derfor blive lagt på hjemmesiden, således at den er tilgængelig for alle. Det er første gang at der laves årsberetning. Derfor er vi meget interesseret i bemærkninger, ris og ros således, at vi kan opsamle erfaringer med henblik på vurdering af om vi skal fortsætte med at lave en sådan beretning, samt for at få inspiration til at tilpasse og forbedre, hvis der også fremover skal laves beretning. Det tekniske område er efter en omorganisering i efteråret 2011 organiseret med tre afdelinger: Byggeri og Natur Plan og Miljø Vej. Trafik og Affald De enkelte afdelinger er organiseret i teams med ansvar for løsning af opgaver på hvert deres område (se nedenstående organisationsdiagram). Enkelte teams (Landzone-teamet og GIS-teamet) består i helt eller delvis af medarbejdere som også indgår i andre teams. Beretningen er udformet ved at hvert team har leveret en kort beskrivelse af de opgaver som i kraft af karakter og omfang har fyldt mest i 2011, ligesom de har givet bud på tendenser for /37

4 2. Byggesagsteam I byggesagsteamet er der ni byggesagsbehandlere og tre medarbejdere i forkontoret. I 2011 har en medarbejder haft barselsorlov det meste af året, og to andre medarbejdere har været langtidssyge svarende til et årsværk. I løbet af året er en sagsbehandler og en BBR-medarbejder gået på pension, og vi har ansat en kombineret sagsbehandler og BBR-medarbejder. 2.1 Opgaver Vores hovedarbejdsopgaver består i: byggesagsbehandling (byggetilladelser, anmeldelser, andre afgørelser) BBR-registreringer behandling af sager vedrørende matrikelændringer behandling af sager vedrørende tilslutning til offentlig varmeforsyning behandling af indeklimasager (herunder skimmelsvampesager, se særligt afsnit) medvirken i udarbejdelse af nye lokalplaner forespørgsler fra borgere og teknikere (mails, telefonhenvendelser, dialog- og forhåndsmøder) arkivering 4/37

5 2.2 Status for 2011 Byggetilladelserne omhandler især udvidelse af bolig- og erhvervsarealer, lige fra tilbygninger til enfamiliehuse til store erhvervsbyggerier, hvorimod mindre bygninger som garager, carporte, udhuse, mobiltelefonantenner mv. skal anmeldes. Dette betyder, at hvis borgeren ikke hører fra kommunen indenfor 14 dage, så er anmeldelsen godkendt. Andre afgørelser kan f.eks. være dispensationer i forhold til lokalplaner og servitutter, ændringer på bevaringsværdige bygninger og godkendelse af tagbelægninger, dvs. byggearbejder, som ikke kræver egentlig byggetilladelse, men som alligevel skal opfylde bestemmelserne i en lokalplan, og som derfor skal behandles i henhold til planloven. Herudover behandler vi en del klagesager som er meget forskelligartede vedrørende byggeri, hegn og afløb mv. Forespørgslerne omhandler f.eks. muligheden for opsætning af solceller, om et byggemateriale kan godkendes i forhold til et lokalplankrav eller muligheden for etablering af erhverv i et boligområde, og ikke mindst vejledning i brugen af den rette lovgivning. Byggesagsteamet har i 2011 haft en del sager, som vedrører lovliggørelse af byggeri, som er opført uden tilladelse. I disse sager vurderer vi, om byggeriet umiddelbart kan lovliggøres efter den nuværende eller den dengang gældende lovgivning, eller om det er nødvendigt at forlange bygningerne fjernet. Et eksempel på dette er en tæt-lav, almennyttig boligbebyggelse med gårdhavehuse og rækkehuse opført i slutningen af 90 erne. Her har vi har konstateret, at der er opført en del ulovlige bygninger, primært lukning af overdækkede terrasser til udestuer, i strid med brandkrav og indeklimakrav. Vi er begyndt at rette op på fejl i BBR-registreringerne for de større bygninger. F.eks. er der for Marienlystskolen i Frederikssund lavet en oprydning, som også har medført en ændring af bygningernes postadresser. For sager vedrørende matrikelændringer er der et lean-projekt i gang, som bl.a. har medført, at ansøgningerne kommer digitalt fra landinspektørerne, og vi har indført interne høringsprocesser, som allerede nu har reduceret sagsbehandlingstiden. Projektet har bl.a. gået ud på at afklare, hvordan vi kan få de forskellige registre og GIS til at spille sammen vedrørende ejendomsadresser. Der er i løbet af året indkommet særlig mange forespørgsler vedrørende opsætning af solceller pga. en fordelagtig ordning vedrørende afregning for den elproduktion, som solcellepanelerne giver. I mange af sagerne har det været nødvendigt med en dispensation fra krav til tagbelægningen i en lokalplan. Desuden har vi siden 2010 arbejdet med at forbedre den skriftlige kommunikation, som vi har med kommunens borgere, idet vi lægger vægt på at skrive så direkte og klart som muligt, dvs. uden at anvende de mere gammeldags, svært forståelige formuleringer, som offentlige myndigheder har fået et dårligt ry for at anvende. Forkontoret Forkontoret har i 2011 oplevet, at der er sket en mærkbar stigning i antal af henvendelser på mail. En lille del af stigningen er sket i forbindelse med, at flere benytter sig af de digitale selvbetjeningsløsninger. Imidlertid har der været en del problemer med at medsende de dokumenter, der skal vedhæftes. Det betyder, at de vælger at sende samtlige oplysninger igen på mail, og vi modtager derfor oplysningerne 5/37

6 dobbelt. Vi ser det dog som, at den største del af stigningen skyldes at det er meget nemt at kontakte kommunen på mail her og nu, når man har et spørgsmål. Gennem hele året har forkontoret arbejdet med klargøring af byggesager til scanning. I 2011 er Jægerspris blevet færdigindscannet og sagerne kan internt tilgås via web-lageret. 2.3 Årets tendenser Sagsmængde og -behandlingstider Byggesagsteamet har i 2011 behandlet 1053 byggesager, inkl. sager, som vedrører afgørelser i forhold til lokalplaner eller kommuneplanen samt forespørgsler, hvor vi ikke træffer egentlige afgørelser, og derfor ifølge lovgivningen ikke kan opkræve gebyr. Skemaet nedenfor viser henholdsvis det samlede antal sager fordelt på årstal og det antal sager, vi har kunnet opkræve gebyr for i 2011 sammenlignet med de tre foregående år Antal sager Antal gebyrsager Sagsbehandlingstiden har for byggetilladelserne fra det tidspunkt alle oplysninger er indsendt har ligget på mellem 4 og 12 uger, afhængigt af den indkomne mængde af sager. Der foreligger ikke nogen lovmæssig tidsramme for byggetilladelser, men vi bestræber os på, at behandle ansøgningerne hurtigst muligt. Anmeldelserne skal ifølge lovgivningen besvares indenfor to uger, hvis der ikke skal gives nogen dispensationer. Der søges ofte om dispensation i anmeldelsessagerne. Ny lovgivning Der er kommet et nyt bygningsreglement, Bygningsreglement 2010 (BR 10), som trådte i kraft den 30. juni 2010 med en overgangsordning i forhold til det foregående reglement frem til 30. december Fra d. 29. juni 2011 kom der en ændring til reglementet, som skulle simplificere sagsbehandlingen ved at fjerne kravet om anmeldelse af opførelse af småbygninger, hvis det samlede areal af disse på en matrikel er under 35 m². Ændringen viste sig imidlertid at give mere besvær end lettelse, hvilket dels skyldes at det ikke fra starten blev forklaret fra ministeriet, at der var tale om det samlede areal af alle småbygninger, og dels at borgerne pålægges selv at skulle tage stilling til, hvornår en anmeldelse er nødvendig, hvilket de i mange tilfælde kun vanskeligt kan uden at kontakte os. Indeklima Det er især skimmelsvamp, som giver problemer med indeklimaet, og der har været et stigende antal sager i løbet af 2010 og Det er sager som ofte er konkrete og tunge, og hvor vi gennem de senere år har opbygget en god ekspertise og procedure. Disse sagstyper var ikke kendte i kommunen før ultimo Det drejer sig kort og godt om, at borgere, uanset hvilken type bolig de bor i, har ret til hjælp, evt. med genhusning eller undersøgelser, hvis der er risiko for, at boligen er sundhedsfarlig. 6/37

7 Byggesagsteamet har brugt tid siden 2008 på at indrette vores organisation på disse nye sager, og ikke mindst på at udbrede kendskabet til relaterede dele af den øvrige forvaltning, så som Borgerservice og Social Service, som skal/kan træde til i forbindelse med f.eks. genhusning. Dette samarbejde skal videreudvikles, så borgerne ikke kastes rundt mellem afdelingerne. Sagsområdet begyndte med skimmelsvampesager, men vi træder også til, i samarbejde med miljøteamet, ved forureningssager, hvor der er risiko for sundhedsfare i opholdsrum. Også ved olieforureninger på private grunde har vi samarbejdet med miljøteamet, da både byggeloven og byfornyelsesloven indeholder regler om indeklima. Temamøder I 2011 har vi erstattet en del af vores almindelige afdelingsmøder med temamøder, hvor vi har kunnet ajourføre vores viden på vigtige emner. Der kan være tale om et oplæg fra en af teammedarbejderne eller en ekstern person. I 2011 var emnerne alternativ energiforsyning, digital byggesagsbehandling, brandforhold for enfamiliehuse, varmeforsyningsplan, brevskrivning (herunder skabeloner) samt bilag IV-arter (efter naturbeskyttelsesloven). For det sidste emne var det naturteamet, der stod for oplægget. 3. Ejendomsskatteteam Ejendomsskatteteamet varetager alle opgaver i forbindelse med Ejendomsskat og Lån. Der er 4 personer tilknyttet ejendomsskatteteamet. 3.1 Opgaver Hovedopgaverne er: ESR (ejendomsstamregister) Nye ejendomme Matrikelændringer Adgangsadresser Skatteberegning og bidragsregister Samarbejde med SKAT og Opkrævningen og tilbagebetalinger Skorstensfejerbidrag m.m. Afstemninger Lån til betaling af ejendomsskat Netforvaltning/ejendomsoplysningsskemaer 3.2 Status for 2011 ESR (Ejendomsstamregistret) Et af teamets højt prioriterede opgaver er at sikre, at Ejendomsstamregistrets (ESR) grunddata, der er registreret på de enkelte ejendomme i kommunen, er korrekte. Oplysningerne overføres fra ESR til SKAT, OIS, Netborger m.fl., så borgere, kollegaer, ejendomsmæglere, advokater o.a. kan trække oplysningerne. Arbejdet består i indberetning og opdatering af grunddata; ejerforhold, matrikelændringer, notater efter besked fra ejere, grundejerforeninger, advokater m.fl., samt kontrolopgaver i forbindelse med lister der fremsendes fra KMD. Opdatering af ESR sker også i forbindelse med dødsfald og alternative adresser. Ved dødsfald kontaktes skifteretten for at få oplysninger om bobestyrer eller kontaktperson ved privat skifte. 7/37

8 Endvidere opdateres ejerforholdene i forbindelse med tinglysningshændelserne. I 2011 har der gennem tinglysningssystemet været 735 hændelser vedr. ejerskifte på ejendomme i Frederikssund Kommune. Alle hændelser er gennemgået og behandlet. Enheden trækker lister efter anmodning fra grundejerforeninger med ejerforhold, så foreningerne kan ajourføre deres medlemskartotek. 9 foreninger benyttede sig af denne ordning i 2011, mens andre telefonisk får oplyst ejers nye adresse ved uanbringelige breve. Nye ejendomme Ved frasalg og udstykninger skal der oprettes nye ejendomme. Byggesagsteamet rundsender udstykningsplaner og arealoverførsler. Inden skemaet tilbagesendes til landinspektøren, skal det være påført et ejendomsnummer og ejendommen skal være oprettet i ESR med ejendomsnummer, ny adresse/husnummer. Borgerservice opretter nye vejkoder via Cpr-registret og Vejafdelingen tildeler udstykningen husnumre. Der er i 2011 oprettet 32 nye ejendomme. Ved nye ejerlejlighedsopdelinger skal der oprettes ejendomsnumre og fordelingerne indberettes i ESR under matriklen. Der er oprettet 3 nye ejerlejlighedsforeninger i Matrikelændringer Opdatering og kontrol af de matrikulære ændringer fra Kort & Matrikelstyrelsen, når udstykninger, arealoverførsler og jordfordelinger er godkendt samt ved registrering af jordforurening. Der er opdateret 59 godkendelsesskrivelser fra KMS 248 matrikler er berørt. Når opdateringen er færdig kan eventuelle bygninger flyttes i BBR. Adgangsadresser I det nye BBR blev der indført en adressedel, hvor alle nye adgangsadresser indberettes. F.eks. ved udstykninger, udvidelse af husnumre, tilbygninger af boligenheder og erhvervsenheder samt ved nye ejerlejligheder. Det er vigtigt med korrekte og præcise adresser, når ulykkesberedskab, borgere m.fl. skal orientere sig frem f.eks. via gps. Der er et samarbejde med GIS, Byggeri og Vej med opdatering af adgangsadresserne, da der p.t. er mange adresser der ikke findes i BBR men er i GIS-kortet og omvendt. Det er en omfattende opgave, hvortil der afsættes ugentlige timer. Skatteberegning og bidragsregistret. Teamet skal sikre, at skatter og afgifter bliver opkrævet, udsendt og håndteret korrekt indenfor den gældende lovgivning og efter de retningslinjer som Byrådet har udstukket. Skattebilletten udsendes én gang årligt med 2 opkrævningsterminer. Ejendomsskatterne forfalder til betaling den 1. januar og den 1. juli med sidste rettidige indbetalingsdag den 10. i samme måneder. En gang årligt sker der en opdatering og fuldstændig kontrol til ejendomsskattekørslen efter anvisninger fra Kommunedata, så der kan udsendes skattebilletter for det nye år. Opgaven er et sammendrag af opgaverne i ESR, Bidrag, Debitor og Kommunetabellerne. I kommunetabellerne indberettes de af Byrådet godkendte promiller til grundskyld, dækningsafgift og rottebekæmpelse. Bidragsregistret indeholder oplysning om opkrævning af grundejerens bidrag til skorstensfejning, rottebekæmpelse, renter og gebyr samt bidrag til landvindingslag. Der opkræves i 2011 ejendomsskat for 277 mio. kr. inkl. bidrag og vi udsender skattebilletter til ejendomme. Skatteberegningen løses i oktober og i november måned. Udsendelsen af ejendomsskattebilletterne i december måned forløb tilfredsstillende uden fejl. 8/37

9 Samarbejde med SKAT og Opkrævningen og tilbagebetalinger. Selvom vurderingsopgaven blev flyttet fra kommunerne den 1. januar 2003 til SKAT, ligger opgaven med at ajourføre og vedligeholde grundlaget for vurderingen i kommunerne. Ejendomsværdien bruges bl.a. til beregning af ejendomsværdiskat, der fremgår af ejers årsopgørelse og selvangivelse. Grundværdien danner grundlag for beregning af grundskyld til kommunen. Enheden får stadig mange henvendelser fra borgere med spørgsmål om vurdering, ejendoms- og ejendomsværdiskat, da borgeren er af den opfattelse at opkrævning af grundskyld til kommunen også er omfattet af skattestoppet på samme måde som ejendomsværdiskatten. Enheden har også en løbende kontakt med SKAT når bl.a. erhverv på ejendomme bliver nedlagt, da vurderingen skal ændres m.h.t. opkrævning af dækningsafgift. Samtidig varsles SKAT, når der sælges ejendomme med fritagelser (kommunale ejendomme) og når der bevilges fritagelser jf. 8 i ejendomsskatteloven. I 2011 blev der tilbagebetalt kr i dækningsafgift til erhverv Når SKAT giver borgeren medhold i klager over ejendomsværdien eller grundværdien, bliver ændringerne varslet i Structura. Det bevirker, at der skal beregnes nye ejendomsskatter for de år som SKAT har ændret. Borgeren skal have tilbagebetalt forskellen i opkrævet grundskyld eller dækningsafgift til erhverv tillagt renter. Fradrag for forbedringer (FFF) Advokat Rafn og Søn har gennem flere år på borgerens vegne klaget over FFF ved nyudstykninger. Nogle af disse klager behandles i Vurderingsrådet, Vurderingsankenævnet og til sidst i Landsskatteretten. I forbindelse med kendelserne fra klagenævnene skal vi tilbagebetale FFF tilbage til Efter en nylig kendelse i nævnet gives der nu også fradrag for forbedringer til ekstrafundering. I 2011 er der tilbagebetalt ejendomsskat til 109 parcelhuse. I mange tilfælde har der været adskillige ejere, hvilket betyder at tilbagebetalingen skal deles mellem samtlige ejere eller/og deres efterkommere. Der er tilbagebetalt ejendomsskat til 18 boligselskaber og andelsboligforeninger. De udbetalte beløb vedrørende FFF/ejendomsskat andrager omkring 4 mio. kr. I november kom der en ekstra/uventet opgave på ca udbetalinger, fordi der var fundet en regnefejl i KMD`s beregning af skatteloftsansættelsen på de ejendomme der allerede én gang har været til udbetaling for årene 2002 til En del kunne udbetales direkte fra KMD, men en hel del skulle udbetales manuelt, da der var forskellige årsager der gjorde at kommunerne fik sagerne hjem; herunder ukorrekte ejerandele, dødsboer og administratorer på ejendommene. Der blev til denne opgave udbetalt 9 mio. kr., som senere blev refunderet af staten. Herudover blev der til denne opgave manuelt beregnet tilbagebetalinger på ejendomsskatten 2011 til omkring 405 ejendomme på 2,2 mio. kr. Enheden samarbejder med opkrævningsenheden om bl.a. tilbagebetaling af for meget indbetalt ejendomsskat, renter og gebyr. I forbindelse med skatteberegningen laver enheden en overførsel af renter og gebyr fra debitorsystemet på de ejendomme, der har indbetalt deres ejendomsskat for sent, så de kan blive opkrævet på ejendomsskattebilletten for det kommende år. Der er i 2011 opkrævet renter og gebyr for kr /37

10 Skorstensfejerbidrag og bidrag til landvindinglagene og afregninger og afstemninger De opkrævede bidrag til skorstensfejning og landvindingslag afregnes direkte til henholdsvis Skorstensfejerne og Lagene. Tinglysningsafgiften for skadesløsbreve og servitutter afregnes til SKAT. Efter krav fra revisionen, skal alle berørte konti vedrørende ejendomsskatter, bidrag og lån afstemmes. Lån til betaling af ejendomsskat (Indefrosne ejendomsskatter) I 2011 har vi konverteret vores gamle lånesystem E-skat 99 til et nyt lånesystem under Structura, som skulle give en lettelse i sagsbehandlingen. Efter denne konvertering har der været lidt begyndervanskeligheder, men alt i alt er det blevet nemmere, idet alle opdateringer nu sker automatisk i forhold til det gamle system, og vi har allerede set, at vi har stor glæde af systemet. Den 1. januar 2011 var der registreret aktive lån. I løbet af året blev der oprettet 84 nye lån, indfriet 131 lån og behandlet 197 sager med henblik på forhøjelse, fordi lånegrænsen på skadesløsbrevene var opbrugt. Det samlede antal lån optaget hos kommunen til betaling af ejendomsskat var med udgangen af 2011 dermed aktive lån. Der er i 2011 blevet optager færre lån og indfriet et større antal, end vi tidligere har set. Det skyldes sandsynligvis, at loven er ændret, således at renten er ændret fra halvdelen af diskontoen til et gennemsnit af markedsrenter. I forbindelse med SKATs ændringer af ejendomsvurderingerne i nedadgående retning, har vi måtte afvise en del ansøgere og har ligeledes måtte berostille 44 lån, som kom over lånegrænsen på 95 % af tinglyste skadesløsbrevs pålydende. Tilskrevne renter på de berostillede lån, opkræves på efterfølgende års ejendomsskattebillet som et bidrag der pålignes ejendommen. Dette sker manuelt, hvorefter der, når det nye år er startet, skal laves en á conto indbetaling på lånet, som dækker det opkrævede beløb. Det nedjusterede boligmarked har også medført, at der har været sager, som er blevet afskrevet i forbindelse med tvangsauktion eller salg uden provenu for Frederikssund Kommunes tilgodehavende, da skadesløsbrevene, der er tinglyst til sikkerhed, ofte har plads nederst i prioritetsrækkefølgen. I 2011 er der afskrevet 9 sager som tab med et samlet beløb på kr Til gengæld har rentetilskrivningen givet en noget større indtægt, idet rentesatsen på grund af markedsrenten er ændret fra 0,75 % til 3,08 %. Ifølge lovændringen skal der ved indfrielse af lån gives et rentenedslag af de årligt tilskrevne renter. Hvert år beregnes rentenedslaget på årsopgørelsen til borgeren. I 2011 beregnes 33 % af de tilskrevne renter. I 2012 beregnes rentenedslaget på 32 %. Rentenedslagsprocenten falder med 1 % pr. år indtil den i 2019 er 25 %. Til sikkerhed for lånene har vi aktive skadesløsbreve, som efter indførelsen af den digitale tinglysning alle skal konverteres over til det nye system. Denne opgave skal være udført inden 5 år efter indførelse af den digitale tinglysning, hvilket vil sige inden september I 2011 har vi digitaliseret ca. 65 % af beholdningen. Resten håber vi bliver klar i løbet af Der har været mange forespørgsler fra banker og kreditforeninger om rykning for nye lån i forbindelse af låneomlægninger hos låntagerne. Kommunens politik er, at der ikke rykkes hvis der udbetales provenu til låntager, eller hvis løbetiden og afdragsfriheden forlænges. Netforvaltning I 2011 har der været 978 ejendomsoplysningsskemaer, der skulle udfyldes og returneres til ejendomsmæglerne. Der er udsendt ejendomsskattebilletter, vurderingsattester og BBR i forbindelse med en stor del af forespørgslerne. Hvert ejendomsoplysningsskema koster 400 kr. og hver enkelt attest koster 70 kr. 10/37

11 4. Det kommunale Bygningsteam Det Kommunale bygningsteam varetager opgaver i forbindelse med drift og opførelse af kommunens bygninger. Pt. ejer og driver kommunen ca. 180 ejendomme med et bygningsareal på samlet kvadratmeter. Der er 7 medarbejdere i teamet. 4.1 Opgaver Teamets hovedopgaver er: Hovedvedligeholdelse af bygningsmassen Bygherrerådgivning på nybyggeri og ombygningssager Rådgivning og prisudregning. Driftsfunktion Energibesparende foranstaltninger Energistyring Klimaaftale med dansk naturfredningsforening Ledelse af servicekorps. 4.2 Status for 2011 Hovedvedligeholdelse af bygningsmassen Planlagt hovedvedligehold I 2011 var det overordnede budget til hovedvedligeholdelse på knap 16 mio. kr. Der er gennem de sidste 3 år lavet bygningsgennemgang af samtlige kommunale bygninger hvor bygningens vedligeholdelsesstand er blevet registreret. Ud fra denne gennemgang prioriteres hvilke vedligeholdelsestiltag der igangsættes. Midlerne prioriteres således at lovkrav og kritiske tilstande på bygningernes klimaskærm kommer i første række. Det betyder at der ikke er mange midler til overs til f.eks. maling af lokaler. Vedligeholdelsesprogram. For at styre den planlagte vedligeholdelse benyttes programmet DBD. I 2011 besluttede teamet at opstarte en helt ny registrering af bygningerne, for at sikre ens registreringer af indberetninger samt grunddate i ejendomme. Opfattelsen af en bygnings tilstand beror i høj grad på hvilke øjne der ser. For at kunne prioritere den samme bygningstilstand ens, har teamet arbejdet meget på at ensrette vurderingen omkring dette. Arbejdet er bl.a. sket ved hjælp af konsulenter og teamet har fået lavet en manuel at arbejde efter fremadrettet. Teamet har nået at gennemgå ca. 20 % at bygningsmassen i Et forhold som har haft stor betydning for hvor hurtigt en bygning kunne oprettes i DBD, har vist sig at være manglende eller forkerte arealoplysninger i BBR. Det kommunale bygningsteam er derfor i samarbejde med kommunens BBRmedarbejder gået i gang med at opdatere BBR og opmåle arealer for de kommunale bygninger. Dette arbejdet er temmelig tidskrævende og er endnu ikke færdiggjort. Tegningsmaterialet er for største delens vedkommende ikke digitalt og ikke opdateret. Et fokus punkt i 2012 bliver derfor at få et mere opdateret tegningsmateriale. Økonomi Det er desværre ikke hele budgettet der kan anvendes til det planlagte vedligehold. I 2011 var der 4 store uforudsete sager, der tog en del af budgettet: Forøget brandsikkerhed efter krav fra Brandvæsenet. ca. 2. mio. Udskiftning af tag på Højagergård. ca. 1 mio. Udskiftning af tag på Falkenborgskolen pga. svamp og husbuk. Hele taget kostede 3,95 mio. hvoraf vedligeholdelse betalte ca. 2,25 mio. 11/37

12 Renovering af kloak på Marienlystskolen pga. sammenbrud. Ca. 1,1 mio. Tilbage var der herefter ca. 9,85 mio. til de øvrige vedligeholdelsesopgaver. Flere skoler er i 2011 blevet pædagogisk opdateret, så indretningen understøtter den pædagogiske undervisning. Da forslaget til pædagogisk opdatering blev fremlagt for politikerne havde byggeteamet samtidig lavet et oplæg til samtidig vedligeholdelsesmæssig opdatering. Med undtagelse af Marbækskolen blev der kun afsat penge til pædagogisk opdatering. Det betyder bl.a. at man i anlægsprojekterne typisk kun har haft penge til at male den væg i et lokale hvor der f.eks. er lavet nyt dørhul og lappe gulvene efter nedtagning af lette vægge selv om eksisterende gulv var udskiftningstjeneligt. Det betyder at vedligeholdelsespuljen er sat under ekstra pres da både skole og forvaltning gerne vil have pæne hele bygninger. Det er vigtigt for teamet at skabe opmærksomhed omkring sagen, med henblik på at sikre hensigtsmæssig allokering af ressourcer i fremtidige anlægsbudgetter. Teamet har oprettet en internetside hvor håndværksfirmaer har mulighed for at byde ind med ønsket om at give pris på de forskellige vedligeholdelses og anlægsopgaver. Vedligeholdelsesopgaverne kan ses på Bygherre/Bygherrerådgivning på nybyggeri og større ombygninger I 2011 har teamet bl.a. stået for udarbejdelse af ny helhedsplan for nybyggeri af bygning F og E på Falkenborgsskolen samt efterfølgende rådgiverudbud på nedrivningen og projektering af nybyggeriet. Årsagen til nedrivningen af bygning F skyldtes at der blev fundet PCB (giftstof) i denne. Herudover har teamet haft rollen som bygherre/bygherrerådgiver og til dels byggeledelse på bl.a. følgende byggesager Pædagogisk opdatering af Marienlyst Skolen Pædagogisk opdatering af Marbækskolen Ombygning af Rådhuset, færdiggørelse af bageriet og bygningerne på Lundevej Ombygning af Vej & Parks materielgård på Smedetoften Tilbygning til Slangerup Idræts og Kulturcenter Pædagogisk opdatering af Falkenborgskolen Ny Multihal ved Falkenborgskolen Nyt gulv i Skibbyhallen. Støjreduktion på Tolleruphøj. Nyt omsorgscenter, Pedershave Nyt tag på bygning C på Falkenborgskolen Delvis renovering af kloakker på Marienlystskolen. Rådgivning og prissætning Der er i 2011 kommet mange henvendelser til teamet fra andre afdelinger i kommunen vedrørende rådgivning og prissætning af byggesager. Især prissætningen viser sig ofte at være ressourcekrævende for teamet idet der ofte kan være behov for flere beregninger på projekter. Teamet har bl.a. beregnet økonomi for: Tolleruphøj, støjreducering i fællesområder Tilbygning på Skolen ved Kæret 12/37

13 Østersvej 10 og 11 (toilethus) Skibby Børnehus Højagergård, nyt tag og ombygning i hovedhus Ombygning af Østergården til kontorer Nye vandrør på De 3 Ege Det er tidskrævende men opgaver som teamet finder nyttigt at prioritere, da teamet besidder megen viden om byggeri og via disse prissætninger også kan komme med forslag til hvordan den fremtidige drift optimeres. Driftsfunktion En række af kommunens ejendomme har ikke en egentlig driftsansvarlig. Det gælder bl.a. en række af kommunens udlejningsejendomme, mindre kulturejendomme og daginstitutioner. Disse steder har det kommunale bygningsteam hjulpet i forskelligt omfang med driften. Bl.a. nævnes: Problemer med varme Kontakt til håndværkere/konsulenter ved skader eller mangler f.eks. ved manglende vand, el eller mangler ved huset. Træk fra vinduer, dårligt indeklima mistanke om skimmel mv. Betaling af regninger Til og med 2011 har afdelingen brugt mange ressourcer på ovenstående. I forbindelse med oprettelse af ejendomsadministrationen i byrådssekretariatet, er flere af opgaverne overgået hertil. Teamet er i øjeblikket i dialog med ejendomsadministrationen for at få klarlagt og aftalt snitfladerne mellem de to afdelinger. Energibesparende foranstaltninger. På baggrund af en analyse af energimærkningen af kommunens ejendomme, blev teamet i starten af maj 2011 bevilliget et lån på 24,6 mio. fordelt over de næste 4 år til energibesparende foranstaltninger. Bevillingen bruges til specifikke energitiltag. I 2011 begyndte teamet at investere i energitiltag bl.a. Udskiftning af 3 ældre gaskedler på Højagergård Ny belysning med automatik på Marbækskolen og Marienlystskolen i forbindelse med den pædagogiske opdatering. Efterisolering af tagene på Marbækskolen. I oktober 2011 indgik teamet en aftale med el-leverandøren SEAS-NVE om salg af energibesparelserne. I samme omgang indgik teamet en aftale om at indkøb af rådgivning fra SEAS-NVE s energirådgivere. I 2012 vil der rigtig komme gang i investeringerne. Energistyring I 2011 er forarbejdet til implementering af energistyring i kommunen pr. 1. januar 2012 udført. Arbejdsopgaverne har bl.a. været Beregning af tekniske energibudgetter for udvalgte ejendomme (104) I samarbejde med Budget og Analyse opretning af energibudgetter for disse udvalgte ejendomme Oplæg for ledelsen (på flere niveauer) hvor elementerne af styringen blev gennemgået. 13/37

14 Grundig gennemgang enkeltvis med skolelederne fra alle kommunens skoler (gennemført i starten af 2012) Workshops for brugere af kommunens energistyringsprogram (gennemført i starten af 2012) Klimaaftale med dansk naturfredningsforening. I 2011 er der udarbejdet CO 2 opgørelse for kommunen. Opgørelsen omfatter energiforbruget i de kommunale bygninger og udledningen ved transport af kommunens medarbejdere. Efter aftale med DN er der ikke blot udarbejdet opgørelse for 2010, det år hvor aftalen blev underskrevet, men også for 2009 der skal være reference året. Beregningen viser at der er sparet 1,7 % på udledningen af CO 2 i 2010 i forhold til Teknisk servicekorps I 2011 er der arbejdet med mulighederne for oprettelse af et teknisk servicekorps, hvor alle servicemedarbejdere og ledere blev samlet i en enhed under Byggeri og Natur frem for den hidtidige struktur, hvor serviceledere og medarbejdere var ansat decentralt på de enkelte institutioner. I den forbindelse har der været en del arbejde med dataopsamling og input til styregruppen. Der er blevet ansat en sektionsleder for Det Tekniske Servicekorps, som er startet den 1. november Herefter er der arbejdet målrettet mod opstart af Det Tekniske servicekorps fra den 1. april Der er bl.a. blevet ansat driftsledere (fundet bl.a. de eksisterende medarbejdere) og der er blevet taget beslutning om hvorledes økonomien fremover skal fordeles. Kommende fokusområder og udfordringer Kommunikation og Forventningsafstemming, bl.a. info på intranettet Digital optegning af de store ejendomme Udvide mængden af opgaver der lægges på Værdier i byggeriet f.eks. arbejdsmiljø, indeklima, Gennemføre flere energitiltag Opfølgning og dialog med brugere omkring energi Implementere energistyring på vand. CTS strategi Videreudvikling af servicekoprset, bl.a. uddannelse og kommunikation 5. Naturteam 5.1 Opgaver Naturteamet består af 4 fastansatte medarbejdere og har p.t. tilknyttet en midlertidigt ansat samt en praktikant. Naturteamet varetager myndighedsbehandling indenfor naturbeskyttelses- vandløbs-, miljømålsog husdyrloven samt varetager naturpleje, naturgenopretning, badevand m.v. Hertil kommer sagsbehandling vedrørende udkørsel af affaldsprodukter til jordbrugsformål og rottebekæmpelse. Indtil organisationsændringen i efteråret 2011 havde naturteamet også en del sagsbehandling vedrørende spildevand i det åbne land. 14/37

15 5.2 Status for 2011 Teamet har i det følgende givet en beskrivelse af en del af de emner som har optaget naturteamet i løbet af 2011: Varetagelse af naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3 og handler om søer, moser, enge, overdrev, strandenge, heder og vandløb. Naturbeskyttelsesloven skal værne naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. Ønsker ejeren at fortage ændringer i et beskyttet naturareal, skal han søge om dispensation hos kommunen. Hidtidig drift på arealerne kan dog fortsætte. Mens større ændringer som for eksempel at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet ikke er tilladt. Desuden er det ikke tilladt at anvende sprøjtemidler eller gødning, hvis det ikke tidligere er blevet brugt. Besigtigelser af natur som er beskyttet jf. 3 i naturbeskyttelsesloven udføres dels i forbindelse med andre sager som f.eks. landbrugstilsyn eller som egentlige besigtigelser af beskyttet natur. Ved naturbesigtigelserne udfyldes et feltskema vedrørende arealets struktur og tilstand samt en planteliste. Disse oplysninger inddateres efterfølgende på Miljøportalen. I 2011 har Naturteamet været på besigtigelse på følgende 3 arealer i kommunen: Strandeng ved sommerhus i Kulhuse, sø og mose i forbindelse med en sag om nedsivningsanlæg, overdrev på Skibby Ås, mosearealer og sø i Sillebro Ådal, søer i forbindelse med en godkendelse af udbringning af gylle, søer ved Venslev og overdrev ved Lanternevej. Der er som regel en del af naturbesigtigelserne som giver anledning til håndhævelsessager eller aftaler om hegning og græsning af arealerne. Natura 2000 planer I 2011 kom Naturstyrelsens udkast til Natura 2000 planer for alle Natura 2000 områder i landet. Naturteamet udarbejdede høringssvar for de planer, som ligger i vores kommune. Ligeledes blev der i februar 2011 fremlagt oplæg for Grønt Forum om udkast til Natura 2000 planerne samt kommunens høringssvar. Bevægelig målbane Forsvaret ønsker at etablere en bevægelig målbane på Natura 2000 området, Jægerspris Skydeterræn. Sagsbehandlingen af denne sag fortsatte i 2011 og det er besluttet at der skal indsendes en revision af ansøgning og konsekvens vurdering i Søer/vandhuller Naturteam behandler ansøgninger om etablering af nye søer i landzonen (landzonetilladelse) samt ansøgninger om oprensning / ændring af søer ( 3 dispensationer). I 2011 er der indkommet flere ansøgninger om etablering /ændring af søer. Nogle har fået landzonetilladelse til etablering af ny sø andre sager er under behandling, da der mangler oplysninger fra ansøger. Naturteam har meddelt afslag til 2 ansøgninger om etablering / ændring af sø da det er blevet vurderet at det ansøgte vil medføre forringelse af natur. Naturteam besigtiger, sammen med ansøgerne, de berørte arealer for en faglig vurdering. Naturteam vejleder 15/37

16 endvidere borgere om pleje og brug af søer dette sker ved henvendelser samt ved tilsyn bl.a. landbrugstilsyn. I 2012 er det planen at besigtige nogle af de nyetablerede/ændrede søer. Beskyttede arter (bilag IV arter) I henhold til Habitatdirektivet (implementeret i bekendtgørelse nr. 408 af 01/ ) må der ikke gives tilladelser, dispensationer eller besluttes planer (lokalplaner, spildevandsplaner mv.), hvis det ansøgte kan medføre beskadigelse af yngle- og rasteområder for en række beskyttede arter (f.eks. stor vandsalamander, markfirben, flagermus m.fl.). Naturteam bliver løbende af andre afdelinger bedt om at komme med en vurdering om et givent projekt vurderes at kunne have en påvirkning af beskyttede arter. I 2011 har vi løbende vurderet om byggeprojekter, jordvarme- og spildevandsanlæg, mv. kan skade beskyttede arter eller deres levesteder. Naturpleje På Græse Å har vandløbsteamet i samarbejde med tre lodsejere plejet orkidelokaliteter langs vandløbet ved at etablere afgræsning uden hegning langs åen og derved plejet de å-nære arealer. På den lidt mere tørre natur driver og passer naturteamet 500 ha hegnede arealer med en hegnslinie på ca. 100 km. Disse arealer ligger hovedsagelig i natura 2000 områderne Roskilde Fjord og Kyndby Bakker. Der udvides årligt med 5-10 ha. Badevand I 2011 kontrollerede Naturteamet badevandskvaliteten på 14 badelokaliteter, 7 i Roskilde Fjord og 7 i Isefjord. Ved yderligere 4 kontrolstationer blev udtaget prøver ved spildevandsudledninger for at opspore eventuelle forureninger ved de nærliggende strande. Ved samtlige 14 badestrande blev lavet en badevandsprofil, der beskriver strandens omgivelser og sundhedsmæssige risikofaktorer og foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed. Badestrandene er klassificeret på baggrund af en statistisk analyse af målinger af fækale colibakterier og enterokokker i badevandet. På baggrund af målinger i badesæsonerne har 10 badelokaliteter med den højeste klassificering Udmærket og de øvrige 4 badelokaliteter næsthøjeste klassificering God. På baggrund af badevandsanalyserne blev kommunens hjemmeside om badevand løbende opdateret i perioden maj til september, således at borgerne kan ajourføre sig om den aktuelle kvalitet af badevandet på de enkelte strande. Badevandskvaliteten var i 2011 rigtig god. Der kan dog observeres forringet vandkvalitet på badesteder i forbindelse med kraftige regnskyl. Risikoen for opblomstring af blågrønalger vurderes som lav. De seneste større opblomstringer blev registreret i 2006 og Ved miljøtilsyn tjekkes bl.a. flydelag på gyllebeholdere. Landbrug og husdyr I 2011 er der på kommunens hjemmeside blevet oprettet sider om husdyrbrug/dyrehold med information, links mv. og om hvilke regler mv. der gælder på området. Naturteam behandler endvidere klager over gener fra dyrehold mv. I 2011 har vi bl.a. haft flere sager med klager over hanegal i byzonen. Andre henvendelser har drejet sig om klager over lugt fra dyrehold, udbringning af gylle mv. 16/37

17 Landbrugstilsyn Kommunerne skal udføre miljøtilsyn på ejendomme med husdyr. I henhold til aftale mellem KL og Miljøministeriet om minimumsfrekvenser, skal ejendomme med mellem 3 og 75 DE have totaltilsyn mindst hvert 6. år og ejendomme med over 75 DE have totaltilsyn mindst hvert 3. år. Naturteamet har i 2011 udført totaltilsyn på 23 ejendomme med mellem 3 og 75 DE og på 4 ejendomme med over 75 DE. Vi har i vores tilsynsdatabase registreret 116 ejendomme med mellem 3 og 75 DE og 12 ejendomme med over 75 DE og har derfor overholdt ovennævnte aftale. Dertil har vi en del ejendomme med dyrehold, som ligger lige under 3 DE typisk hesteejendomme. Ejendomme med under 3 DE skal også tilses, men er ikke omfattet af minimumsaftalen og kun nogle få er besøgt i Ved et miljøtilsyn gennemgås bl.a. antallet af dyr på ejendommen, indretning af stalde, opbevaringsanlæg og opbevaringskapacitet for husdyrgødning, overførselsaftaler, spildevands- og drikkevandsforhold, dieselog olietanke mv. På de ejendomme, som har en miljøgodkendelse kontrolleres det om vilkår overholdes. Godkendelser til udvidelse af husdyrbrug Ejendomme med dyrehold over 15 DE skal have en tilladelse eller miljøgodkendelse hvis de ønsker at udvide dyrehold, stalde, møddinger mv. Frederikssund Kommune har i 2011 modtaget ansøgninger om 2 16 godkendelser og en 11 godkendelse i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Der er i 2011 brugt en del tid på disse 3 godkendelser, men de er først endeligt vedtaget primo Fjordstien Frederikssund Kommune er ved at etablere den sidste delstrækning af Fjordstien. Fjordstien er en regional sti rundt om Roskilde fjord og Isefjord på 275 km. I foråret åbnede naturteamet en 10 km lang strækning fra Frederikssund og til Skuldelev Havn. Stien ligger fjordnært gennem det grønne og langs det blå i det smukke kulturlandskab og er flankeret af øerne i Roskilde Fjord og de historiske vingesus fra vikingernes tid ved Skuldelev. Grødeskæring med le Fugletælling i Roskilde Fjord Der udarbejdes årligt og publiceres en rapport over Ynglefuglene i Roskilde Fjord hvor Frederikssund Kommune sammen med de øvrige kommuner i Roskilde Fjord tæller ynglefugle på 25 lokaliteter i fjorden. Havternen er en af de arter der holdes skarpt øje med da den er af arterne der danner grundlag i udpegningen af Roskilde Fjord. Vandløbs området I 2011 har naturteam fået udført vandløbsvedligeholdelse på 100 km vandløb, dels med kommunens eget personale og dels med enkelte fremmede entreprenører. På de private vandløb hvor kommunen er tilsynsmyndighed er der en tendens til at der kommer flere tvister om brug og vedligeholdelse af private dræn. I 2011 har der været 10 nye sager om tvister. Skenkelsø Sø VMP 2 projektet, Skenkelsø Sø, lavet i samarbejde med Egedal Kommune blev endeligt færdiganlagt i Projektet har været længe undervejs, men i det tidlige forår kunne de to kommuner holde indvielse i det ca. 90 ha store lavvandede område. Allerede ved indvielsen havde fuglelivet omkring søen kvitteret med Rørdrummens karakteristiske dybe flaskelyd, og i sensommeren gæstede 85 storke arealerne på en kort visit. 17/37

18 6. Landzoneteam Landzoneteamet består af 3 medarbejdere, som desuden indgår som en del af byggeteamet. 6.1 Opgaver Landzoneteamet arbejder med Landzonebestemmelserne (planlovens 35-37), som har til formål at forhindre spredning af bebyggelse i det åbne land, der ikke er nødvendig for erhvervsmæssig landbrugsdrift, skovbrug eller fiskeri. Landzonetilladelse er generelt nødvendigt til ny bebyggelse, udstykning og ændring i anvendelse af arealer i landzone. Der er en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, som gælder bl.a. landbrugsbyggeri. Landzonetilladelse kan dog være nødvendigt, for så vidt angår placering og udformning, hvis byggeriet placeres uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. Der er mulighed for udnyttelse af overflødiggjorte driftsbygninger til en række erhverv og én bolig. Primære opgaver i 2011: Besvarelse af forespørgsler og afgørelser efter planlovens landzonebestemmelser ( 35-37). Vurderinger af, om der er tale om tiltag, der er erhvervsmæssigt nødvendige, for landbrug, skovbrug eller fiskeri forud for byggetilladelse. Bidrag til Plan- og Miljøs landskabskarakteranalyse sparring samt overlevering af baggrundsmateriale fra amtet mv. Landskabsvurderinger ved byggeansøgninger Administration af landzonelokalplaner uden bonusvirkning dvs. når et byggeri eller udstykning, der er omfattet af en lokalplan, kræver landzonetilladelse. Teamet forholder sig konkret til hver enkelt ansøgning i landzone med henblik på at sikre besvarelsen af kommunens landskabelige værdier. 6.2 Status for 2011 Der har været 86 nye landzonesager i Sagerne omfatter skriftlige forespørgsler, egentlige ansøgninger og ulovlige forhold, som er opdaget ( 35-37). De fleste forespørgsler og ansøgninger drejer sig om tiltag, der kræver landzonetilladelse. Det kan fx være udvidelse af en bolig, etablering af flere boliger på en ejendom, etablering af en virksomhed, en ridebane eller stald til hobbyformål. Vi har I 2011 truffet 22 landzoneafgørelser, heraf 13 tilladelser og 9 afslag. Vi har besvaret 51 forespørgsler. En forespørgsel er ofte ligeså tidskrævende, som en egentlig ansøgning. Vi besvarer bl.a. forespørgsler fra mulige købere af ejendomme, der vil vide, om de fx må etablere en virksomhed eller en ekstra bolig. Som noget nyt annoncerer vi kun landzoneafgørelserne på kommunens hjemmeside. Borgerne kan abonnere på nyheder og få besked, når vi har annonceret en ny afgørelse. 18/37

19 Henlagt Afslag Tilladelse Landzoneafgørelser i 2011 fordelt på sagstyper Henlagt Afslag Tilladelse Antallet af landzoneafgørelser i 2011 i forhold til forudgående år Særlige emner i 2011 Landzoneteamet har i 2011 haft særligt fokus på at udarbejde et grundlag for fastlæggelse af om hestestutterier kan betragtes som professionelle eller hobbybetonede. Der eksisterer ikke tilstrækkelig vejledning eller afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet og vi har derfor udarbejdet et notat til brug for sagsbehandlingen af stutterisager, hvoraf det fremgår hvilke oplysninger der er nødvendige for vores vurdering af om der er tale om erhvervsmæssig stutteridrift. En ekstern konsulent har gennemgået notatet og været med på sidelinjen ved en konkret sag, for at sikre en saglig sagsbehandling. Behovet for at lave administrationsgrundlaget er forårsaget af at landbrug med erhvervsmæssigt stutteridrift har ret til etablering af ridehaller. Denne ret har hobbybrug ikke, samtidig med at ridehaller kan blive meget anmassende i landskabet. Vi har i 2011 givet to byggetilladelser til ridehaller i forbindelse med stutteridrift. Ansøgninger vedr. naturbeskyttelsesloven og museumsloven Ansøgninger om at bygge nærmere sø, å, skov eller gravhøj end tidligere, behandles meget restriktivt, mens ansøgninger om at bygge bag eksisterende bebyggelse / 2. række behandles mere lempeligt. Linjen i forvaltningen af disse bestemmelser lægges af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser. Ved den kommunale sagsbehandling er klagenævnets tidligere afgørelser derfor retningsgivende for Kommunens administration. 19/37

20 Hvis der bliver klaget over afgørelsen sendes den til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet har typisk en sagsbehandlingstid på 6 12 måneder. Sagerne hører ofte sammen med en byggesag eller en landzonesag. Den kommunale sagsbehandlingstid for denne type sager er derfor også afhængig af sagsbehandlingstiden på landzonetilladelsen eller byggetilladelsen. Normalt vil landzonesager og dispensationer fra naturbeskyttelsesloven blive behandlet samtidigt så der ikke opstår ekstra ventetid for ansøger Afslag Dispensationer Der er i 2011 truffet 12 afgørelser hvor af de 9 var dispensationer og 3 afslag Henlagt Afslag Dispensation Hovedparten af sagerne handler om fortidsminder. Dette skyldes at der mange fortidsminder i Frederikssund Kommune og byggeri kommer derfor ofte inden for en beskyttelseszone omkring fortidsminder. 20/37

21 De tidligere år har det også primært været fortidsminderne der har været flest sager med 7. Affaldsteam Team Affald hedder i daglig tale Affaldskontoret. Kontoret har 4 medarbejdere som varetager alle opgaver med tilvejebringelse af affaldsordninger for kommunens borgere. Der tilvejebringes også ordninger for virksomheder i et mindre omfang. Herudover har kontoret opgaver med affaldsplanlægning og regulativer, som danner det lovmæssige grundlag for de kommunale ordninger. 7.1 Opgaver Dagrenovation Genbrugspladser Erhvervsaffaldsgebyrer Farligt affald Storskrald Lossepladser Nærgenbrugspladser Direkte genbrug Biosortering 7.2 Status for 2011 Året bød på flere udfordringer, hvor især erhvervsaffaldsgebyrerne tiltrak sig opmærksomhed på grund af ny lovgivning der endnu engang ændrede forudsætningerne for budgetlægning og førte til behandling af rigtig mange klager og ansøgninger. Det blev til individuel behandling af 600 henvendelser og fritagelsesansøgninger fra virksomheder i kommunen. På driftsområderne har der især været tale om at konsolidere driften efter harmoniseringer af ordningerne i kølvandet på kommunesammenlægningen i Selve driften af ordningerne har været præget af stor regelmæssighed og afviklingen har generelt været problemløs, på nær et par strenge vintermåneder med ufremkommelige biveje. Det understreges af, at 21/37

22 dagrenovationsordningen har udbetalt bonus til entreprenøren for at ligge over de kontraktfastsatte kvalitetsmål. 7.3 Årets tendenser Det blev allerede i løbet af 2011 klart, at der ville ske store nye ændringer af erhvervsaffaldsgebyret. Derfor blev der iværksat et omfattende samarbejde imellem kommunerne der benytter Vestforbrændingen med henblik på at få lavet en anvendelig ordning sammen. Det blev dog også allerede klart at der igen fra næste årsskifte skal ske nye justeringer for at gøre ordningen levedygtig og sikre at genbrugspladserne modtager betaling fra de virksomheder der benytter ordningen. For ordningerne er det et blivende krav at de løbende justeres og tilpasses brugernes behov og de overordnede rammebetingelser. Det betyder at der allerede er visse justeringer i støbeskeen, som skal skabe større overensstemmelse mellem pris og serviceniveau ud fra forurener betaler-princippet. Affaldskontorets vigtigste opgave i 2012 drejer sig om hjemtagning af opgaven med fakturering og opkrævning af renovationsgebyrer fra Frederikssund Forsyning. Det bliver også i 2012, at der skal udarbejdes og vedtages en ny affaldsplan. Planen vil indeholde et antal indsatsområder med initiativer for en seksårig periode, hvor især ændringer, som kræver store anlægsinvesteringer, skal fremgå for at der lovmedholdeligt kan foretages opsparinger over affaldsbudgettet. I årets løb skal der tages hul på behandlingen af den fremtidige struktur for genbrugspladserne. 8. Vej- og trafikteam I Team vej, trafik er der 6 medarbejdere som varetager en bred vifte af opgaver inden for emnerne kollektiv trafikplanlægning, cykeltrafik og trafiksikkerhed og vejadministration. 8.1 Opgaver Slidlagsarbejder Broer/tuneller Vejafvanding/vejvedligeholdelse Trafiksikkerhedsplan Trafiktællinger Politisamarbejde Informationer og kampagner Skolevejsundersøgelser Trafiksaneringer Signalanlæg Vejbelysnimg Særlig råden over vejareal Parkering Private fællesveje Vejadgange 22/37

23 Vinterregulativ Vejfortegnelse Gravetilladelser Ejendomsforespørgsler Havn 8.2 Kollektiv trafik - Status for 2011 Året startede med stor borger- og presse opmærksomhed omkring de store omlægninger af busdriften på Hornsherred der havde virkning fra 11. december Som følge heraf blev der nedsat en projektgruppe, der havde til formål at vurdere omfanget af konsekvenserne af ændringerne, samt at komme med forbedringer der fortsat kunne holde sig indenfor budgetrammen. Løsningspakken på Hornsherred skulle implementeres sammen med en ny R-linje mellem Frederikssund st. og Farum st. og en ny bybuslinje i Frederikssund by i forbindelse med trafikbestilling I 2012 blev der sat stort fokus på og lagt mange kræfter i at lave en forbedret kommunikationsindsats omkring ændringerne. Der blev uddelt informationsfoldere bl.a. til bibliotekerne, uddannelsesstederne, sygehuset, samt ældresagen og pensionistforeningerne. Der blev lavet en særskilt folder om ændringerne til byrådsmedlemmerne. Borgene blev inviteret til et informationsmøde om ændringerne forud for køreplansskiftet. Der blev oprettet en buspostkasse på kommunens hjemmeside, hvor borgerne blev opfordret til at indsende ris og ros til de nye køreplaner. Buspostkassen har været en succes, idet ca. 85 % af henvendelser omkring busdriften er tilgået kommunen via denne kommunikationskanal. Årets tendenser Erfaringerne med en styrket kommunikations- og kanalstrategi er positive, og indsatsen på området vil fortsat blive prioriteret meget højt. Herunder vil mere borgerinddragelse i processen før en større omlægning blive prioriteret. En solid indsats og et optimeret kollektivt trafiknet bliver mest succesfuldt med en overordnet strategisk planlægning på området. Samarbejde med Bycirkel kommunerne om fælles strategi prioriteres i I trafikbestilling 2013 forventes der kun tilpasninger og justeringer. Planlagte initiativer Trafikbestilling 2013 afgives til Movia Projekt om bedre samspil mellem den åbne og lukkede skolekørsel i samarbejde med skoleafdelingen. Flextur analyse af potentialet herfor i Frederikssund Kommune Input til budgetseminar om udvidelse af bybussen i Frederikssund Arbejdsprogram for trafikbestilling 2014 Workshop for borgerne i september, hvor input til trafikbestilling 2014 drøftes. Input til Movias trafikplan 2013 Forbedring af stoppestedsforhold: reklamefinansierede læskærme, trafikinformation, cykelparkering. 8.3 Cykeltrafik - Status for 2011 Igennem de senere år er der kommet større og større fokus på cyklisme og cyklisternes behov. Cyklisterne forurener mindre end bilisterne, og cyklisme er godt for folkesundheden. 23/37

24 I forbindelse med Bycirkel samarbejdet blev der i 2011 lagt sidste hånd på cykelstrategien Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren. Som en del af strategien blev der udarbejdet et fremtidigt cykelrutenet, hvoraf den kommende cykelsupersti langs jernbanen igennem de fire kommuner, indgår som en væsentlig parameter. Ved Frederikssund Station blev der etableret ny cykelparkering i samarbejde med DSB og med støtte fra regionen. På anlægssiden blev der etableret nye cykelstier på Roskildevej i Frederikssund, således at der nu er cykelstier på hele Roskildevej. Årets tendenser Den samlede strategi for kollektiv trafik søges i Bycirkelsamarbejde med Egedal, Ballerup og Herlev, således at fokus på bedre kobling mellem cykling og kollektiv trafik. Strategien kan hermed understøttes strategisk i et større geografisk område. Dermed sikres et større fokus på cyklister og cyklisme som alternativ til bilen. Der vil fortsat være fokus på flere og bedre cykelstier i kommunen og i regionen. Planlagte initiativer Opstart på cykelpendlerrute/cykelsupersti mellem Frederikssund og Egedal Frederikssundruten Indgå i det tværkommunale samarbejde om cykelsuperstier Afslutning af Bycirkelprojekt Dialog med DSB om By- og Pendlercykler Etablering af ruteplanlægger for cyklister Gennemførelse af cykelsurvey (spørgeskemaundersøgelse) 8.4 Trafiksikkerhed - Status for 2011 I 2011 er der sket en forbedring af trafiksikkerheden på følgende uheldsbelastede steder i henhold til projektlisten i kommunens Trafiksikkerhedsplan 2010: Roskildevej på strækningen mellem Møllevej og Stagetornsvej. Rundkørslen i krydset Hovedgaden/Møllevej Krydset Odinsvej/Heimdalsvej Hovedgaden i Skibby på strækningen Hanghøjvej/Bystrædet Krydset Odinsvej/Thorsvej Der har i 2011 været særlig fokus på skoleelevernes trafiksikkerhed og tryghed. I den forbindelse er der etableret et netværk for skolernes færdselskontaktlærere i samarbejde med Skoleafdelingen og Nordsjællands Politi. Der er således skabt øget fokus på behovet for at udarbejde en trafikpolitik ude på de enkelte skoler, og flere skoler er allerede i gang. Der er uddelt trafikveste og kasketter til de mindste i forbindelse med den årlige Skolestartskampagne og sponsoreret præmier til de to vinderklasser af skolestartskonkurrencen. Der har endvidere været en lang række henvendelser fra borgere, institutioner mv. vedr. trafiksikkerhed. Problemstillingerne er gennemgået og sagerne drøftet med Politiet. På baggrund heraf er der gennemført en række mindre justeringer typisk af afmærkning med færdselstavler, kørebaneafmærkning mv. Årets tendenser I 2012 forventes der fortsat: 24/37

25 Fokus på skolebørnenes trafiksikkerhed Fokus på Trafikpolitik på skolerne Sikring af skolevejen på de mest uheldsbelastede og utrygge steder Der forventes fortsat mange borgerhenvendelser vedr. trafiksikkerhed som kræver en drøftelse med politiet. Planlagte initiativer Der vil fortsat være fokus på trafiksikkerhedsplanens projekter, og en tæt opfølgning på uheldsregistrering. Trafiksikkerhedsplanen skal revideres i Der vil også være opmærksomhed omkring trafikkens udvikling, herunder om det vil være muligt at kanalisere en del af biltrafikken over i kollektiv trafik - busser og tog, samt cykeltransport. Gennemførelse af 6. klasse cyklistprøve for kommunens skoler 8.5 Vejadministration status har været præget af flere vejsager som har været komplekse. Der har typisk været tale om klagesager, hvor borgeren enten er uenig i forvaltningens afgørelse eller hvor der er opstået uenighed mellem naboer. Fremkommelighed for almindelig færdsel (hækklipning) er der brugt nogen tid på. Reglerne for hvordan beplantning langs vejareal er meget regelrette, men grundejernes manglende vilje til at overholde dem, koster en del administrativ tid. Udstedelse af gravetilladelser er et administrativt nødvendigt arbejde, for at sikre bevarelse af vejenes kvalitet. Hver gang belægningen brydes, forøges risikoen for forringelse, hvorfor bestemmelser om udførelse og tilsyn med samme, er en nødvendighed. På årsplan drejer det sig om ca. 750 styk, fordelt på små og store sager. Årets tendenser Med virkning fra 1. januar 2012 træder den ny lov om Private fællesveje i værk i fuld udstrækning, denne lov er en sammenskrivning af bestemmelser, der ellers har været beskrevet i forskellige love/bekendtgørelser. 8.6 Vejvedligeholdelse Status 2011 Hvert år udarbejdes en handlingsplan for vedligeholdelsen af vejene, i tæt samarbejde mellem Frederikssund Kommune og entreprenør. Der er fokus på at udvikle nye forbedrede løsninger til vedligeholdelsen af vejene. I 2011 er udlagt asfaltbelægning på ca. 20 vejstrækninger på vejnettet. Derudover er udbedret belægninger på fortove, cykelstier og stier, som var i dårlig stand. Der er også foretaget vedligeholdelse af asfaltbelægninger på adgangsveje til parkeringspladser samt parkeringspladser til kommunale ejendomme. Der er udført asfaltarbejder på skoler, institutioner og ved Rådhuset i Frederikssund by. Herudover er udført brolægningsarbejder ved ældrecenteret, Østergården og institutionen Rørskov, samt etableret p-plads ved hovedbiblioteket i Frederikssund. 25/37

26 Der blev i 2011 udlagt asfaltbelægning på 7 strækninger af vejnettet i Skibby samt udskiftet 6 stk. skildpadde bump med cirkel bump i Sønderby, samt 2 stk. i Ferslev. Arbejdet er udført i henhold til funktionsaftale (perioden med asfaltfirmaet Pankas) for asfaltvedligeholdelse i Skibby området. Årets tendenser I samarbejde med vejdirektoratet foretages hovedeftersyn af 30 % af vejnettet i 2012, eksklusiv Skibby området. Dataindsamlingen foretages løbende og sikrer dermed et grundlag for økonomisk optimering af vejvedligeholdelsen. Vedligeholdelsen vil endvidere ske ved anvendelse af flere typer af asfaltprodukter sammenholdt med den registrerede viden om trafiktype og trafikbelastning. Planlagte initiativer Der skal udarbejdes udbuds-materialer for asfaltarbejder gældende fra Byggemodning Status 2011 Byudviklingen i Sydbyen er snart afsluttet. I 2011 er Marbækvejs udvidelse gennemført. Endvidere er der i Sydbyen anlagt en ophalerrampe til betjening af småbåde m.v. I 2012 forventes der anlagt en anløbsbro, ligesom ophalerrampen placeres permanent. Herefter mangler der kun byggemodning af etape 4 ved Ørnestens Vænge. Denne byggemodning forventes først igangsat når der er efterspørgsel efter grunde i denne etape. Industriområdet Slangerup Vest er snart udbygget. Den sidste etape ved Fabriksvangen forventes igangsat når der er efterspørgsel efter grunde. Siliciumvej er anlagt i Vinge. Planlagte initiativer Anlæg af anløbsbro og permanent ophalerrampe Sydbyen Byggemodning Vinge ved Dalvejen 9. Vandteam Teamet består af 5 medarbejdere. 9.1 Opgaver Vandteamets område dækker over en række forskellige opgaver, som er beskrevet her. Jordvarme: Tilladelse til etablering af anlæg Besvarelse af henvendelser omkring placering mv. Vandforsyning: I Frederikssund Kommune er der 37 almene vandværker (10 eller mere forbrugere), 1½ kildeplads med boringer for Københavns Energi og et antal ikke almene vandværker (mindre end 10 forbrugere). Desuden 26/37

27 er der ca. 120 erhvervsindvindere (f.eks. markvanding) og et antal enkeltindvindere (~ stk.) som forsynes til husholdningen fra egen brønd/boring. Opgaver: Myndighedsopgaver, eksempelvis indvindingstilladelser til vandværker og erhvervsindvindere, tilladelser til nye boringer og væsentlige ændringer på eksisterende vandværker og boringer, teknisk hygiejnisk tilsyn på vandværker, godkendelse af drikkevandskvalitet, takstblade og regulativer. Vandforsyningsplan og beredskabsplan for vandforsyning Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse (og administration og rådgivning ud fra disse) Vandplan og kommunal handleplan Råstoffer: Behandle ansøgninger Godkende grave- og efterbehandlingsplaner Tilsyn med indvinding og efterbehandling Udarbejde statistik og indhente data Kystbeskyttelse: Behandle ansøgninger om kystbeskyttelse Digelaug, oprettelse og partsfordeling Kortlægning af behovet for kystbeskyttelse Skovrejsning: Behandle ansøgninger om skovrejsning Spildevand: Myndighedsopgaver, eksempelvis tilladelser til spildevandsanlæg i åbent land, tilladelser til udledning og nedsivning af regnvand, Lovliggørelsessager. Spildevandsplan og tillæg til spildevandsplan. Handleplan i henhold til vandplaner. Påbud om forbedret spildevandsrensning til ejendomme, som følge af vandplan og spildevandsplan Tilsyn med private renseanlæg. Opdatering af databaser. Jordforurening: Kommunen er myndighed på en række aktiviteter som vedrør jord: Når der er konstateret forurening og man ønsker at bygge eller grave skal kommunen via en række tilladelser sikre beboere/borgerne og grundvandet. Når der ønskes flyttet jord og i øvrigt håndteret og placeret jord. Når der konstateres en forurening eller spild til jord eller grundvand hos private borgere eller virksomheder skal denne håndteres, så tilstanden før forureningen genoprettes. Dette sikres ved meddelelse af påbud fra kommunen. Rådgivning af borgere om deres dagligdag som beboer inden for områdeklassificeringen, dvs. i områder med lettere forurenet jord. Nuancering af områdeklassificeringen efter en række betingelser vedtaget af kommunen. I forbindelse med flere af opgaverne samarbejder kommunen med Region Hovedstaden, bl.a. i forbindelse med konstatering af forureninger, hvor kommunen har pligt til at indberette disse til Regionen. Olietanke Udskiftning og sløjfning af olietanke medfører oplysningspligt fra borger/virksomhed til kommunen. I den forbindelse skal kommunen sikre at BBR bliver opdateret med de aktuelle forhold. Kommunen 27/37

28 rådgiver også om reglerne for hhv. etablering og sløjfning af olietanke samt leverer oplysninger i sager om olietanke, f.eks. i forbindelse med ejendomshandler. Høringer: I forbindelse med f.eks. matrikelsager fra byg, landzonetilladelser, salg af kommunale grunde, ejendomsoplysningsskemaer (opgave med udfyldning af skema er placeret i Miljøteamet), lokalplaner, VVMscreening. 9.2 Status for 2011 Jordvarme: Der har i 2011 været meddelt 19 tilladelser. Vandforsyning: Gennem året er der gennemført: Løbende kontrol og godkendelse af vandkvalitetsanalyserne for vandværkerne og enkeltindvindere, tilsyn på 3 vandværker og godkendelse af takstblade og regulativer og tilhørende Jupiter database vedligeholdt. Der har været meddelt 6 indvindingstilladelser til erhvervsindvindere. Et vandværk er blevet totalt renoveret, et har fået ny indvindingsboring og et overgået til at fungere som forsyningsselskab med importeret vand. Udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med høring af den nu gældende vandplan. Deltagelse i udredning af reservekapaciteten af grundvandsressourcen i kommunen i forhold til Vandplanerne, i samarbejde med Frederikssund Forsyning. Ny lovgivning inden for vandforsyningsområdet: Der er indført obligatorisk 25 meters beskyttelseszone omkring alle indvindingsboringer til almene vandforsyninger. Ændring i bekendtgørelse fastsætter tidsfrister for indberetning af vandanalyser og kommunens godkendelse heraf. Tillæg til spildevandsplan og spildevandsplan samt vandplaner Tillæg til spildevandsplanerne udarbejdes i henhold til samme procedure som den samlede spildevandsplan og er derfor forholdsvist ressourcekrævende. Der er i 2011 udarbejdet 9 tillæg til spildevandsplanen. Dette antal forventes at være væsentligt mindre i 2012, da der er ved at blive udarbejdet en spildevandsplan, der samler de 4 spildevandsplaner fra de 4 sammenlagte kommuner. Denne spildevandsplan opdaterer status på de eksisterende oplande og planlægger spildevandsafledningen i fremtidige kloakoplande, samt for det åbne land. Derved er hensigten, at det fremadrettet er nødvendigt med færre tillæg til spildevandsplanerne. Afledte opgaver Vandplanerne og spildevandsplanerne afleder opgaven med at meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ejendomme i åbent land og planlagt ændringer i regnbetingede udledninger. Dette vil medføre, at der fremadrettet skal meddeles nye tilladelser til nye regnbetingede udløb og dertil bassinanlæg, jf. den tidsplan, der bliver fastlagt i spildevandsplanen. Der er ca. 120 regnbetingede udløb, som skal renoveres. 28/37

29 Det vil også medføre, at nogle renseanlæg på sigt nedlægges, hvilket vil skabe en effektiviseringsgevinst. Eksisterende oplande tilsluttes de tilbageværende renseanlæg og der skal meddeles nye udledningstilladelser til Frederikssund Forsynings renseanlæg efterhånden som strukturen på ledningsnettet ændres. Der er ca. 215 igangværende og kommende sager, hvor der skal meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning pga. udledning til målsatte vandløb. Der er et antal ejendomme, som allerede har fået påbud. Disse påbud, skal der følges op på. Ved ca. 120 af sagerne skal der udføres tilsyn på ejendommen, før det kan endeligt konstateres om der skal meddeles påbud. I 2011 er der meddelt 8 påbud, jf. tidsplanen i tidligere Skibby Kommunes spildevandsplan. Fremadrettet vil der i spildevandsplanen fastlægges en tidsplan for gennemførelse af påbudssagerne. Det kan blive tilfældet at nogle ejendomme kloakeres. Som følge af vandplanerne skal indvindingstilladelser på vandværker revideres i henhold til den i vandplanen fastsatte tidsfrist. Dette vil medføre, at der fremadrettet skal prioriteres tid til at meddele tilslutningstilladelser og/eller udledningstilladelser til oppumpet vand. Myndighedsopgaver I 2011 er der været følgende myndighedsopgaver udover de, som er afledt af vandplaner og spildevandsplaner: 22 afgørelser på ansøgninger om spildevandsanlæg i det åbne land. 20 nedsivningsanlæg, 1 minirenseanlæg og 1 samletank. Analyser på de ca. 100 eksisterende minirenseanlæg. I de tilfælde, hvor der har været overskridelser er der blevet taget hånd om dette. Kontrakter til tømning af samletanke er løbende blevet indhentet. Der bliver løbende meddelt tilladelse til nedsivning af overfladevand i faskine. Lovliggørelsessager bl.a. pga. uhygiejniske forhold på ejendommen. Tilslutningstilladelser til spildevand, der ikke stammer fra tilsynspligtige virksomheder. Opdatering af bl.a. BBR. Tilsyn med private renseanlæg. Myndighedsopgaven med tilsyn på Forsyningens renseanlæg og udløb varetages af Naturstyrelsen. Disse opgaver pågår løbende og forventes at have samme omfang i BBR I slutningen af 2010 og starten af 2011 blev der lavet udtræk fra BBR med det formål at rydde op i registreringerne af spildevandsforholdene på ejendommene i åbent land. Dermed kom der også et overblik over, hvor mange eksisterende, kommende og mulige påbudssager, der er på spildevandsområdet. BBR blev ændret i de tilfælde, hvor de faktiske forhold på ejendommene ikke stemte overens med det, som var noteret i BBR. Jordforurening Opgaverne indenfor jordforureningsområdet er i øjeblikket alene reguleret i lovgivningen og ikke indirekte gennem national eller regional planlægning og er derfor uafhængig af denne form for udvikling. Opgaverne tilgår kommunens miljømyndighed i den rækkefølge uheld, spild og ønsker om byggeri opstår. Frederikssund Kommune har en stor andel erhverv og har også haft det i historisk perspektiv. Både erhvervsliv og borgere er driftige og initiativrige og har mange ideer til projekter de ønsker at gennemføre. Her spiller jordhåndtering og jordforureningsforhold ofte en rolle - i den indledende fase og i mange tilfælde også i hele projektet når der skal laves særlige foranstaltninger til at sikre f.eks. indeklima i en beboelsesbygning. Der er 29/37

30 f.eks. en del kortlagte grunde i kommunen og de aktiviteter, der ønskes udført herpå afleder opgaver for miljømyndigheden. Olietanke Som optakt til en ny bekendtgørelse pr har projekt DIADEM været gennemført. Projektet omfattede indscanning og inddatering af alle kommunens arkiverede oplysninger om olietanke, samt opdatering af BBR med disse oplysninger. Oplysningerne har siden været tilgængelige i borgernes BBR. 9.3 Årets tendenser Vandforsyning: Vandplanerne blev vedtaget 22. december Kommunen har 2012 til, at udarbejde en handleplan for hvorledes kommunen vil udføre indsatser for målopfyldelse af planen. Efterfølgende har kommunen yderligere 1 år til, at meddele indvindingstilladelser til henholdsvis vandværker og andre indvindere hvis tilladelser er udløbet i perioden 1. januar 2010 og til vedtagelse af den kommunale handleplan. Året 2012 vil desuden blive anvendt til udarbejdelse af en beredskabsplan for vandforsyning, en vandforsyningsplan og igangsættelse af kontrol af vandkvaliteten hos enkeltindvindere i kommunen. Spildevand: Udarbejdelsen af en samlet spildevandsplan er blevet genoptaget i I spildevandsplanen indskrives tidsplanen for de indsatser, der skal gennemføres som følge af vandplanerne. Disse indsatser vil herefter blive effektueret. Desuden vil det blive nødvendigt at meddele udledningstilladelser i forbindelse med de indvindingstilladelser, der skal meddeles senest 1 år efter, at handleplanen er vedtaget. Jordforurening Der planlægges implementeret den elektroniske løsning; Jordweb, til hjælp til håndtering af henvendelser vedr. jordflytning. Programmet forventes at smidiggøre sagsbehandlingen, men også at gøre det enklere for entreprenører og andre der anmelder jord, at få behandlet en ansøgning om jordflytning. Olietanke Olietankbekendtgørelsen er pr skærpet i forhold til kommunens opgaver. Kommunen har nu pligt til at opdatere BBR med oplysninger vedr. olietanke. Dette er en ny formel opgave i forhold til tidligere. I 2012 har kommunen en række opgaver afledt af den gennemgang af arkiverne som KMD forestod. 10. GISteam GISteamet består af fire medarbejdere, hvoraf tre arbejder 50 % med GIS. De øvrige 50 % benyttes til support af plan-, natur- og miljøteamet samt andre teams med bl.a. hjemmesidevedligehold, grafiske opgaver, e-arkiv samt andre forefaldende daglige opgaver, der oftest er relateret til GIS fx i forbindelse med miljøportalen, kommuneplan(-strategi), vand- og naturplaner, lokalplanlægning, vintervedligehold, befolkningsprognoser etc. Hver person har i samarbejde med den ansvarlige fagperson til opgave at vedligeholde og ajourføre en lang række af geodata, der er forankret i de respektive afdelinger. 30/37

31 10.1 Opgaver GIS = Geografisk InformationsSystem GISteamet supporterer ansatte og borgere i Frederikssund Kommune i geodata-relaterede opgaver. GISteamet er ansvarlig for den web-baserede kort adgang kaldet SagsbehandlerWebGIS (for ansatte) og BorgerWebGIS (for alle andre). WebGIS er kommunens primære GIS-platform og anvendes i mange forskellige afdelinger. GISteamet har ansvaret for følgende opgaver: Drift og vedligehold af WebGIS og Desktop-GIS samt geodatabase, herunder opsætning af system og data samt vedligehold af procedurebeskrivelser herfor. Løbende ajourføring af kort og geodata (FOT-data, luftfoto, matrikeldata, adresser i kortet). Overblik over geodata: dataplacering, dataansvarlig, metadata, rettighedsstyring, datakrav Rådgive omkring etablering og publicering af geodata samt GIS-analyser Formidling i brug af GIS og geodata Salg og udlevering af geodata, betalingsvedtægt Indkøb af GIS-systemer Af større opgaver hvor GISteamet i 2011 har ydet støtte er i forbindelse med detailhandelsanalysen, landskabskarakteranalysen, parkeringsanalysen, vand- og naturplaner, kommuneplanstrategien, hydrologisk højdemodel, naturtyper Status for 2011 Fakta og nye data En status over mængden af de udstillede data i vores systemer (april 2012) ses i nedenstående diagram: På SagsbehandlerWebGIS udstilles 246 geodatalag På BorgerWebGIS udstilles 195 geodatalag I vores geodatabase er registreret mere end 400 geodatalag 31/37

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere