Esbjerg Kommunes Byfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommunes Byfond"

Transkript

1 2010 Esbjerg Kommunes Byfond

2 Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010 til 31.december I henhold til fundatsens 4 er der foretaget udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen, der har konstitueret sig med genvalg af Helene Plet som formand og Bent Krabbenhøft som næstformand. 4 medlemmer af den tidligere bestyrelse blev genudpeget til den nye bestyrelse, mens 3 medlemmer forlod bestyrelsen: Freddie H. Madsen og Anders Kronborg, begge udpeget af Esbjerg byråd samt Flemming Hallen, udpeget af Esbjerg grundejerforening og Ribe Bykernes beboerforening. De takkes for deres indsats. Bagest fra venstre: John Snedker og Sigvald Urup Forrest fra venstre: Bent Krabbenhøft, Peter Slot, Helene Plet, Eva Fisker og Mette Slyngborg Bestyrelsens medlemmer Udpeget af Esbjerg Byråd: John Snedker Eva Fisker Udpeget af Akademisk Arkitektforening: Helene Plet Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling: Bent Krabbenhøft Udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening: Peter Slot I henhold til fundatsen arbejder medlemmerne gratis i Esbjerg Kommunes Byfond bestyrelse. Plan udfører den daglige sagsbehandling, herunder bogføring og udarbejdelse af årsberetning. Udpeget af Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Esbjerg Museum, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming: Mette Slyngborg Udpeget af Lokal- og landsbyrådene: Sigvald Urup Esbjerg Kommunes Byfond 3

3 Se mere på Fundats og vedtægter Årsberetning 2009 og 2010 Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhi storisk værdifulde huse og miljøer in den for Esbjerg Kommunes område. Fonden administreres af en bestyrelse, bestående af: 2 medlemmer, udpeget af Byrådet, heraf skal det ene enten være Borg mesteren eller formanden for Plan- & Miljøudvalget. 1 medlem, udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Es bjerg Museum, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming. 1 medlem, udpeget af Akademisk Arkitektforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af lokal- og landsbyrådene. Fondens økonomiske forpligtelser dækkes alene af fondens midler, der søges tilvejebragt ved bidrag og til skud fra privat og offentlig side. Der aflægges en gang årligt beret ning og regnskab. Portioner af fondsmidlerne kan til deles ejerne og brugere af faste ejen domme inden for Fondens interesse områder. Fondsbestyrelsen tildeler midler i form af kontanttilskud eller lån, når arbejdet er udført eller godkendt. Ansøgningsskema kan rekvireres hos Esbjerg Kommunes Byfonds sekretariat, Torve gade 74, 6700 Esbjerg, tlf , eller downloades fra Esbjerg Kommu nes hjemmeside. Fonden yder gratis konsulentbistand til istandsættelses - og vedligeholdel sesarbejder, hvor råd eller vejledning måtte ønskes. Henvendelse kan ske til Plan og Byudvikling, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf Bestyrelsen i Esbjerg kommunes Byfond udpeges for en periode på 4 år. Perioden følger byrådsperioden. Denne årsberetning rækker derfor over 2 bestyrelsesperioder: den bestyrelse, der afgik 31. december 2009 og den nye bestyrelse, der tiltrådte 1. januar Eftersom flere medlemmer er forsat i bestyrelsen, har der været tale om en rullende overgang for Fondens arbejde. Regnskabet for Fondens aktiviteter i 2009 kan ses på side 22 Regnskabet for 2010 færdiggøres først efter årsskiftet og vil blive fremlagt i den følgende årsberetning. På forhånd kan dog oplyses, at der i 2010 har været behandlet ca. 35 ansøgninger om tilskud, hvoraf der er givet tilsagn om tilskud i 26 sager til en samlet tilskudssum på ca kr. De største tilskudsbeløb er givet til nyt stråtag i Varming og til nyt naturskifertag på Bramming Missionshus. Det er mærkbart for bestyrelsen, at der i hele Esbjerg Kommune er stor interesse for at istandsætte og vedligeholde de mange bevaringsværdige bygninger, som der findes mange af i hele kommunen. Både i byerne, i landsbyerne og i det åbne land. Bestyrelsen vil arbejde på, at der kommer et bredt kendskab til Esbjerg kommunes Byfonds mulighed for at støtte bygningsbevaring. Mange af ansøgningerne om tilskud har i den senere periode omhandlet tilskud til udskiftninger af tagbelægninger, sikkert forårsaget af den kraftige regn, som er ved at blive normalt Der er dog også ydet tilskud til facaderenoveringer og udskiftning af vinduer og døre. For at opnå et tilskud fra Esbjerg Kommunes Byfond, skal det, der søges om støtte til, være en såkaldt dyr løsning. Det kan dreje sig om tilskud til stråtag eller til naturskifertag, der er dyrere materialer end eternitskifer eller almindelige teglsten. Hvis der ydes tilskud til tegltage, kræves det, at der er særlig dyre løsninger påkrævet på det ansøgte tag. Det kan være, at taget er meget markant og svajet i sin form og dermed kræver dyrere afslutningsløsninger end normalt, eller at tagrygningerne skal lægges med de meget dyre mørtelrygninger. Bestyrelsen yder normalt ikke tilskud til det, der kan kaldes almindeligt vedligehold, hvad enten det drejer sig om et almindeligt tag, omfugning af almindeligt ikke udsmykket murværk eller udskiftning af almindelige termovinduer. a. Præmiering Tildeling af særlige årlige præmier eksempelvis: 1. Særlige, fortjenstfulde restaure ringer af ældre ejendomme. 2. Nybyggeri, der æstetisk og på sær lig, hensynsfuld måde over for den omgivende bebyggelse er indpas set i det eksisterende bymiljø. 3. Godt og smukt nybyggeri i al mindelighed. 4. God og nænsom skiltning eller facadeudformning. b. Tilskud eller lån Inden for Esbjerg Kommunes grænser kan der fra fonden ydes til skud eller lån til: 1. Restaurering eller om - og til bygninger, hvor udvendige, og i sammenhæng hermed undtagelsesvis indvendige, bygningsdetaljer udformet efter en traditionel byggeskik, kræver specielle udførelser. Indvendige bygningsdetaljer skal være tilgængelige for besigtigelse. F.eks. trapper, entreer og forhaller. 2. Fjernelse af skæmmende byg ningsdetaljer. 3. Almindelige eller specielle ved ligeholdelser samt miljøer og helheder i tilfælde, hvor om stændighederne taler derfor. 4. Dækning af udgifter ved udarbej delse af skilte og butiksfacader, der harmonerer med miljøet, så fremt udgifterne overstiger god standardudførelse. Samtidig håber bestyrelsen på, at den mulighed, der er for at yde private tilskud (større og mindre) til Fondens arbejde, vil få bred opbakning i hele Esbjerg kommune. Der er vedlagt et girokort med årsberetningen til dette formål. På Esbjerg Kommunes Byfonds hjemmeside findes oplysninger om hvad, der kan søges økonomisk støtte til, og hvordan der kan ydes bidrag til Fondens arbejde. Bestyrelsen takker for de mange private bidrag, ligesom bestyrelsen takker for bidraget fra Esbjerg kommune. Listen over private bidragydere for 2009 ses på side 23. Skolegade 23, Bramming 4 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 5

4 Præmiering 2010 Landbrugscenter, John Tranumsvej Præmieret for markant erhvervsbyggeri. Bestyrelsen har udpeget 5 ejendomme til præmiering i De præmierede ejendomme er: Renovering af en etageejendom i Islandsgade, opførelse af en ny undervisningsfløj til Ribe Katedralskole, renovering af perrontaget ved Bramming Banegård, bevaring af historisk kulturmiljø ved Vester Vedsted kirke og opførelse af et nyt landbrugsrådgivningscenter ved motorvejen og Esbjerg Lufthavn. De præmierede ejendomme er meget forskellige, men et fælles tema for de præmierede ejendomme er, at de alle er gode eksempler på, at når der gøres en særlig indsats for at skabe eller bevare høj kvalitet i bygninger og omgivelser, opnås der bemærkelsesværdige gode resultater, der i høj grad bidrager positivt til det omkringliggende miljø. Det forhold gælder uanset, at den præmierede ejendom ligger ved motorvejen og lufthavnen, ved marsken og Vadehavet, midt i det historiske bymiljø i Ribe eller i det centrale Esbjerg og ved Bramminge Station. God kvalitet og velovervejet indsats kan derfor føre til en præmiering, uanset om der er tale om nybyggeri eller bevaring. Bestyrelsen finder at det er positivt at se, at der i Esbjerg Kommune er så mange eksempler på høj kvalitet i nybyggeriet og på gode og velgennemførte renoverings- og bevaringsarbejder, som de præmierede ejendomme er tydelige eksempler på. Islandsgade 23. Ejendommen er opført i 1909 som et flot og fint udsmykket byhus. Huset blev, sandsynligvis i 1980 erne, stærkt ændret, idet der blev isat helt forkerte vinduer og hoveddør. Samtidigt forfaldt taget gradvis, og facadernes tilstand blev ligeledes dårlig. Til sidst var der ikke mange af de oprindelige kvaliteter tilbage. Den nuværende ejerforening har gjort en stor renoveringsindsats for at rette op på skaderne, og i dag er huset efter endt renovering igen et flot indslag i gadebilledet. Tilbygning, Ribe katedralskole. Ribe katedralskole ligger midt i Ribes historiske bykerne. Katedralskolens oprindelse dateres tilbage til midten af tallet. Der er i årenes løb føjet flere udbygninger til skolekomplekset. I 2009 blev dørene til nyeste tilbygning åbnet. Det drejer sig om en fritliggende 2 etagers undervisningsfløj, der er placeret helt ud i facadelinjen i Sviegade. Mod bagsiden er hele facaden i 2 fulde etager. For at tilpasse nybygningen til dimensionerne i den øvrige bebyggelse i Sviegade er den nye tilbygning opført som en længebygning i 1 etage med midtstillet kvist og tegltag. Bestyrelsen finder, at der er opnået et godt og harmonisk resultat. Bramming Banegård, Perrontag. Bramming by er opstået omkring Bramming station, der blev opført i Selve stationsbygningen blev renoveret for nogle år siden, men perrontaget blev ikke renoveret i samme omgang. Faktisk var perrontaget en overgang i fare for at blive revet ned på grund af tagets dårlige stand. Mange protesterede mod nedrivningen af det fine perrontag, der ud over at have en praktisk funktion for de rejsende, også vurderedes til at rumme stor kulturhistorisk værdi for stationsbyen. I dag er perrontaget heldigvis blevet renoveret på bedste vis. Kulturmiljøet ved Vester Vedsted Kirke. Vester Vedsted by har en unik placering på kanten af Ribemarsken tæt ved Vadehavet og Mandø. De kulturarvsmæssige sammenhænge, som den landskabeligt højt placerede kirke, kirkegården og den smukke præstebolig skaber, i samspil med den store grønning, er et fint og bevaringsværdigt kulturmiljø. Bestyrelsen finder, at det er væsentligt, at der rettes opmærksomhed og anerkendelse mod de væsentlige landskabelige og kulturarvsmæssige perler, som Vester Vedsted er en flot repræsentant for langs Vadehavet. Landbrugscenter, Esbjerg. Ved motorvejen mod Esbjerg kan man ikke undgå at bemærke et markant nybyggeri, der ligger solidt placeret på en græsbakke. Selve bygningen er 2 sorte kasser sat ovenpå et hvidmalet større støbt podie. Det er det ny kontorbyggeri for landbrugsrådgivning. Når denne moderne bygning fremhæves som et godt eksempel, skyldes det, at bygningens arkitektur og dimensioner er tilpasset det store motorvejslandskab på en helstøbt måde og udført med en enkelthed i hele bygningsanlægget, der derfor virker meget overbevisende tilpasset miljøet langs motorvejen. Når man kommer kørende ad motorvejen mod Esbjerg, kan man ved Esbjerg Lufthavn ikke undgå at bemærke det nye domicilbyggeri for Jysk Landbrugsrådgivning, der mod motorvejen ligger markant placeret på en stor græsslette, hvor landskabet er modelleret med mindre og større bakkeformer. Bygningen er udført i 3 etager men opfattes fra motorvejen mest som en sort 2 etagers skulpturelt lagdelt bygningsklods, der roligt ligger placeret ovenpå en stor, hvid støbt bastion, der opfattes som et slags podie for bygningsskulpturen, men i virkeligheden udgør bastionen en særskilt etage. Hele herligheden er placeret naturligt og let på den svagt bølgede græsflade på et af Esbjerg højeste punkter og udgør et nærmest selvsikkert og samtidigt enkelt bidrag til omgivelserne. Det er enkeltheden i arkitekturen tilpasset den store skala og det landskab, som bygningen er placeret i, der skaber en markant helhed. Når man nærmer sig bygningen fra ankomstpladsen på John Tranumsvej, ændres bygningen udtryk og skala til mere menneskelige dimensioner i modsætning til motorvejsfacadens kingsize-skala. Bygningens 3 etager kommer til syne i sin fulde højde, men højden brydes på ankomstsiden af en fint udformet trælistebeklædning på stueetagens facade. Bygningens arkitektur og udtryk tilføres med få virkemidler en større stoflighed og en mere menneskelig skala mod ankomstsiden, der dermed virker imødekommende for ansatte og besøgende til centret. Alt i alt er de arkitektoniske virkemidler, der er brugt i dette nybyggeriet få, gennemtænkte og meget virkningsfulde, og af den grund overbevisende i al sin enkelthed. Arkitekter på opgaven har været: Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S Esbjerg og Link Signatur, Århus. 6 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 7

5 Vester Vedsted Kirke og omgivelser Præmieret for smuk bevaring af enestående kulturmiljø. Det præmierede kulturmiljø i Vester Vedsted med kirken, præsteboligen, kirkegården og grønningen på østsiden er meget smukt og danner tilsammen det vigtigste og mest markante rum i landsbyen. Vester Vedsted har en unik placering på kanten af Ribemarsken i det flade marskområde helt tæt på Vadehavet og Mandø. Vester Vedsted er en meget velbevaret landsby med mange fine gårde og husmandssteder, kirken og Ungdomshøjskolen ved Ribe, der ligger i sammenhæng med grønninger, klippede plæner, store markante træer og plantager, der også omkranser byen. Både kirken og højskolen har stor betydning for, hvordan landsbyen opleves. De særlige overgange mellem landskab og bygninger er karaktertræk, som Vester Vedsted er meget rig på, og som er med til at skabe landsbyens identitet. Kirken og præstegården ligger på det højeste punkt i byen, hvor den karakteristiske grønning danner en flot forgrund for kirken og præstegården. Landsbyens profil er præget af kirketårnet, som har fungeret som et pejlemærke både til lands og til vands. Kirken kan føres tilbage til slutningen af 1100-tallet og præstegården er opført i Det kulturmiljø, de landskabelige og kulturarvsmæssige sammenhænge, som kirken, kirkegården og præsteboligen skaber i samspil med grønningen er meget bevaringsværdigt og knytter området sammen til en helhed. Kulturmiljøet er meget sårbart over for bebyggelse og beplantning, hvis man vil fastholde den nuværende karakter. Esbjerg Kommunes Byfond finder det vigtigt, at der med præmieringen bliver sat fokus på et så enestående og værdifuldt kulturmiljø, som Vester Vedsted Kirke og omgivelserne er. Bestyrelsen opfordrer til, at kulturmiljøet og bevaringsindsatsen også fremover bliver sikret og videreført på samme fornemme vis. 8 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 9

6 Bramming banegård Præmieret for god bevaring af historiske bygningselementer. I 1874 blev jernbaneforbindelsen mellem Lunderskov og Esbjerg anlagt især for at skaffe togforbindelse til statens ny eksporthavn ved Esbjerg. Samtidig opførtes en række stationer, hvoraf Bramming var en af de vigtigste. Allerede i 1875 blev stationen udbygget med en sydlig toglinje mod Ribe, og en del år senere blev der igen udbygget med en nordlig forbindelse mod Langå og Silkeborg (Senere nedlagt). At Bramming fra begyndelsen var planlagt til at være en vigtig stationsby ses tydeligt af det forhold, at DSB i 1874 lod opføre en rigtig muret stationsbygning (sandsynligvis) tegnet af DSBs arkitekt Thomas Arboe, mens stationsbygningen i Esbjerg kun blev opført som et langt træskur. Tog- og godstrafikken steg hurtigere og kraftigere end forventet i Vestjylland, og det skabte en stor befolknings- og erhvervsvækst i stationsbyerne og i hele landsdelen. Den store vækst førte til, at DSB i 1904 lod opføre Esbjerg nye stationsbygning tegnet af DSB chefarkitekt Heinrich Wenck. Han fornyede og forbedrede i samme omgang Bramming stationsbygning ved at lade opføre et stort og komfortabelt perrontag. Heinrich Wenck var en stor ynder af det, man kalder den nationalromantiske stil. Stilen ses på perrontaget i Bramming ved støbejernssøjlernes og spærendernes fine detaljeringer samt ved de valgte farver: mørk grøn og svenskrød. Disse karakteristika knytter perrontagets arkitektur sammen med mange af Wenks s bedste arbejder på danske stationsbygninger, hvoraf de fineste eksemplarer i dag er fredede. Det er ingen hemmelighed, at perrontaget en overgang stod i alvorlig fare for at blive nedrevet, fordi konstruktionen var i dårlig stand. Mange protesterede mod nedrivningen, herunder også Esbjerg Kommunes Byfond Det er derfor med særlig stor glæde, at Esbjerg kommunes Byfond i dag kan give DSB en præmie for det fine arbejde, der er udført for at bevare stationsbygningen og perrontaget for eftertiden. Som det fremgår af præmieringsfotoet, er det ligeledes påskønnelsesværdigt, at de fine gamle ventehuse på perronerne samtidig er bevaret. Den vestjyske jernbane og jernbanestationerne har haft meget stor indflydelse på landsdelen vækst og udvikling. Esbjerg Kommunes Byfond finder, at det netop derfor er vigtig at bevare de fysiske historiske spor, der illustrerer og viderebringer egnens fortælling for nutiden og fremtiden. DSB Ejendomme, Århus har stået for renoveringen. Bramming banegård 10 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 11

7 Etageejendommen Islandsgade 23. Præmieret for god facaderenovering. Den præmierede ejendom er et byhus opført i 1909 efter tegninger af den kendte Esbjergarkitekt J. Lund Christensen. Arkitektonisk set adskiller bygningen sig fra den fine facaderække af nabohusene mod vest, der er opført år tidligere. Nabobygningerne er karakteristiske med pudset stueetage og rødstens 1.sal med pudsede indfatninger omkring vinduerne og sadeltag med skifer. Bygningen bidrager nu igen i høj grad positivt til gadebilledet i Islandsgade, som har et helt specielt velbevaret udsnit af bygningslagene i Esbjergs udvikling - startende med de ældste lave charmerende huse på strækningen ved Jyllandsgade, til de større beboelsesejendomme i historicistisk stil på strækningerne tættest mod Stormgade og afsluttende nærmest Strandbygade med den oprindelige og smukke skole, der nu huser Esbjerg Kulturskole. Skolen blev oprindeligt tegnet af C. H. Clausen. Den præmierede ejendom er pudset, hvidmalet og lidt højere end de andre bygninger i rækken bl.a. på grund af, at taget er udført som manzardtag. Facaden er desuden udført med en stor detaljerigdom både i bygningsformen og i alle facadens enkelte elementer. Den lodrette markering af bygningens midterparti, der er afsluttet med markant svungen frontkvist i jugendstil, understreger bygningens højde. Der er ingen tvivl om, at det har været et bemærkelsesværdigt flot hus, da det stod færdigt i 1910, og husets arkitektur må have løftet hele gadestrækningens karakter. For en del år siden blev bygningens ydre stærkt forringet, da der blev isat forkerte usprossede vinduer med lukkede plader i stedet for buede vinduer, og dertil blev der isat en utilpasset hoveddør. Samtidigt satte et generelt forfald sit tydelige spor på facademurværket og skifertaget i svær grad. Glansen af den tidlige så smukke bygning forsvandt på alle måder, så bygningen ikke længere fremstod som et positivt element i gadebilledet. Denne udvikling er nu for alvor vendt. Den nuværende ejerforening har gjort en stor indsats for at føre bygningen tilbage til fordums storhed. Der er udskiftet tag, vinduer og døre, ligesom facaden er renoveret. Og alle de nævnte forbedringer på bygningen er udført i stor overensstemmelse med husets oprindelige tegninger og arkitektur. Ejendommen, INDEN renovering Ejendommen, EFTER renovering 12 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 13

8 Tilbygning i Sviegade, Ribe Katedralskole Præmieret for god indpasning af nybyggeri i historisk bymiljø. Præmiering 2009 Ribe Katedralskole er Danmarks ældste gymnasieskole og kan dateres tilbage til midten af 1100-tallet. Katedralskolen ligger centralt placeret i den historiske bykerne i Ribe, tæt ved Domkirken, og har i tidens løb været igennem flere stilperioder i forbindelse med nye om- og tilbygninger. Således er de ældste bygninger på skolen, Puggaard, fra begyndelsen af 1500-tallet, mens den yngste tilbygning er den nye undervisningsbygning i Sviegade; - og der er flere nye på vej med Rundgangen og Observatoriet. Ribe Katedralskole ønskede i 2008 at opføre en ny bygning med 5 klasselokaler i Sviegade. Gaden er præget af en etage grundmurede huse med facader i røde blødstrøgne murstene og tegltage, opført mellem 1850 og 1880, og den højere rektorbolig på hjørnet af Sviegade og Gravsgade. Tilbygningen er indpasset på en hensynsfuld måde i gaderummet, hvor der før lå en parkeringsplads. Bygningens skala mod Sviegade, hvor facaden er delt ind i 3 fag med den hvidpudsede frontispice i midten, en forhøjet soklen, den pudsede gesims placeret midt mellem vinduerne og tagkanten, harmonerer fint både med de lavere huses størrelse i gaden og rektorboligen. Bygningen har betydning uden at være dominerende. Det samme gør sig gældende mod de eksisterende skolebygninger inde i gården, hvor de afskårne gavle løfter facaden op i 2 etager, et bygningstræk der ses flere steder i bykernen, så facaden bliver højere og indgår i et fint skalamæssigt samspil med de gamle bygninger. Helhedsbilledet understeges af detaljerne i form af døre og vinduer i træ med smalle sprosser og kitfals, rødt tegltag med tagrender og nedløbsrør i zink, blødstrøgne røde mursten med spil i, muret op i krydsforbandt, og chaussésten som belægning. Med dette nyeste skud på stamtræet lever skolen op til den bygningsmæssige tradition med mange forskellige tilbygninger, som igennem tiden er blevet karakteristisk for Ribe Katedralskole. Undervisningsbygningen fremtræder i dag i en fin og harmonisk balance med omgivelserne i det historiske bymiljø, både i helheden og i detaljen. Den nye undervisningsbygning er tegnet af ARCHINET, JUUL ARKITEKTER A/S i samarbejde med arkitekt MAA Steffen Søndergaard. I 2009 blev bygninger, facade, bymiljø og kulturmiljø præmieret. De 6 præmieringer er fine eksempler på bredden i bestyrelsens arbejde i Esbjerg Kommunes Byfond. Nørrelundparken i Ribe og Mandø Mølle. Præmieret for god anvendelse og bevaring af helheden og fornem restaurering af en markant historisk bygning. Nørrelundparken fremstår med sin enkelhed og helhed meget tro overfor det oprindelige byggeri, Forsorgsinstitutionen Nørrelund på Farupvej. Ombygningen til rækkehuse som selvstændige ejerboliger og fællesarealet, sammen med skovområdet vest for hesteskobebyggelsen, gør at boligerne ligger i et markant grønt og rekreativt område. Både karakteren af den eksisterende bebyggelse, materialemæssigt og bygningsform, og det omkringliggende grønne parkområde er blevet bevaret ved ombygningen til boliger. Mandø Mølle er den ældst bevarede mølle i Jylland af typen hollandsk mølle. Møllen er øens højeste bygning, den kan ses viden om og er derfor naturligt blevet Mandøs vartegn. Den gennemførte istandsættelse af møllen er sket med udgangspunkt i møllens tidligere udseende og funktion og med genanvendelse af væsentlige originale dele. Kulturarvsstyrelsen besluttede i november i 2009 at frede Mandø Mølle efter Bygningsfredningsloven. Fine eksempler på bevaring af kultur- og bymiljøer. Præmiering af området ved Vilslev og Vilslev Spang og muren omkring Stiftamtmandsgården i Puggaardsgade, Gravsgade og Bispegade i Ribe. Kulturmiljøet ved Vilslev og Vilslev Spang er stort og omfatter både landskabstrækket omkring Kongeåen, området omkring Vilslev Kirke og præstegård og den bevaringsværdige bebyggelse samt bro og spang på sydsiden af Kongeåen ved Vilslev Spang. Sammenhængen mellem den markante natur og bygningerne og anlæg er bevaret, og med denne helhed er der opstået et særligt smukt kulturmiljø på dette sted. Muren i Puggaardsgade, Gravsgade og Bispegade, som omgiver Stiftamtmandsboligen med tilhørende have, kan føres tilbage til Stiftamtmandsboligen med muren blev fredet den 17. juli Boligen med muren er med til at definere gaderummet i både Puggaardsgade, Gravsgade og Bispegade og har både kulturhistorisk og arkitektonisk betydning. I dag fremstår bymiljøet meget helstøbt og velbevaret. Skolebakken 171 og Skolegade 85, Esbjerg. Præmieret for god tilbygning og fornyelse og for dristig fornyelse af facade i gadebilledet. Det er anden gang bygningskomplekset på Skolebakken 171 i Esbjerg, Professionshøjskolen University College Vest præmieres. Den nye præmiering omfatter en større tilbygning, der markerer indgangspartiet og parkeringspladsen markant mod Degnevej, som en fornyelse i gadebilledet. Udvendigt videreføres den oprindelige arkitektur og materialevalg loyalt. Dog har arkitekturen et mere nutidig og friskt udtryk især på grund af de større glasarealer og en mere lodret stræbende arkitektur. Alle disse tilbygninger har positivt bidraget til opfattelsen af bygningens arkitektur og interne miljø. Den præmierede ejendom i Skolegade 85 i Esbjerg er en 4- etagers kontorejendom beliggende i en tæt randbebyggelse med en blanding af nye og gamle bygninger. Bygningens oprindelige formsprog var anonymt med tilbagerykket facade, lodrette rektangulære betonpiller med dybtliggende vinduespartier. Ved facaderenoveringen er bygningens arkitektur ændret drastisk på grund af udvendig isolering af betonkonstruktionen. Den nye facade signalerer en nutidig, modernistisk arkitektur, hvor der er arbejdet med fremstående vitriner, vandrette og lodrette vinduesbånd, der bryder ud af overfladen i et tilsyneladende tilfældigt mønster, der alligevel formår at skabe en god helhedsvirkning. 14 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 15

9 Professionshøjskolen Skolebakken 171, Esbjerg. Præmieret for god tilbygning og fornyelse. Skolegade 85, Esbjerg. Præmieret for dristig fornyelse af facade. Det særlige ved præmieringen er, at det er anden gang bygningskomplekset præmieres. Første gang var i 1978 hvor præmieringen drejede sig om det nyopførte Esbjerg Seminarium, hvor den spændende indvendige planudformning og miljøet omkring forhallen blev fremhævet. Igennem de 30 år, der er gået siden opførelsen, har der været gennemført adskillige vellykkede om- og tilbygninger på bygningskomplekset, der i dag rummer mange videregående uddannelser. Alle disse tilbygninger har positivt bidraget til opfattelsen af bygningens arkitektur og interne miljø. I tilbygningen ved forhallen skal Erik Hagens 30 meter lange Esbjerg Evangelium bl.a. nævnes som et meget smukt indslag. Den nye præmiering i 2009 har sit udgangspunkt i det forhold, at man som noget helt nyt har åbnet bygningskomplekset mod Degnevej. Det er herfra, at den nyeste tilbygning og hele bygningskomplekset nu for alvor kommer til sin ret. Hidtil har bygningerne virket lukket mod omgivelserne og kun haft adgang af den interne vej, Skolebakken, men nu markerer indgangspartiet og parkeringspladsen sig markant som en fornyelse i gadebilledet, og inviterer den besøgende direkte ind fra det overordnede vejnet. Udvendigt videreføres den oprindelige arkitektur og materialevalg loyalt i tilbygningerne mod Degnevej. Dog har arkitekturen et mere nutidig og friskt udtryk især på grund af de større glasarealer og en mere lodret stræbende arkitektur, der indvendigt ligeledes bidrager til en større lethed og enkelthed i rummene end i den ældste fløj. Den præmierede ejendom er en 4- etagers kontorejendom beliggende i en tæt randbebyggelse med en blanding af nye og gamle bygninger i Skolegade i Esbjerg. Bygningen er oprindeligt opført i 1968 i et meget anonymt formsprog, der var præget af lodrette rektangulære betonpiller med dybtliggende vinduespartier. Den oprindelige facade var en smule tilbagerykket i forhold til nabobygningerne, så det virkede som om, der var et hul i husrækken. Den oprindelige facade var desuden uden isolering i de udvendige betonsøjler, så bygningens klimaskærm var meget utidssvarende. Ved den nu gennemførte facaderenovering har det været nødvendigt at ændre bygningens arkitektur drastisk for at foretage en udvendig isolering af betonkonstruktionen. Samtidigt er vinduerne blevet ført frem til flugt med den pudsede facademur, der afslutter isoleringen. Den nye facade signalerer klart nutidig modernistisk arkitektur. I dette tilfælde finder Fondens bestyrelse, at det er et godt valg, fordi der er arbejdet med at gøre facaden spændende og varieret med vandrette og lodrette vinduesbånd samt fremstående vitriner, der bryder ud af overfladen i et tilsyneladende tilfældigt mønster, der alligevel formår at skabe en god helhedsvirkning. 16 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 17

10 Nørrelundparken 1-9, Ribe. Præmieret for god genanvendelse og bevaring. Muren v/stiftamtmandsgården, Ribe. Præmieret for smuk bevaring af unikt bymiljø. liggende grønne parkområde er blevet bevaret ved ombygningen til boliger. Indvendigt er boligerne indrettet funktionelt, og der er gulve i askeparket og højt til loftet. Udvendigt er facaderne skånsomt ændret med indgangspartier som små nicher malet i forskellige farver, der både signalerer individualitet og fællesskab. Vinduerne er placeret med en rytme i facaden, så der er skabt en fin og harmonisk helhed. Garager, carporte og redskabsrum med træbeklædning er opført langs den interne buede vej. I parken omkring hesteskoen er der etableret små terrassehaver i direkte tilknytning til hver bolig.nørrelundparken fremstår i dag i al sin enkelhed og helhed meget tro overfor det oprindelige byggeri og det grønne parkområde. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med det smukke og helstøbte resultat til glæde for beboere og besøgende og til inspiration for andre. Muren i Puggardsgade, Gravsgade og Bispegade, som omgiver Stiftamtmandsboligen med tilhørende have, kan føres tilbage til 1797, da Werner Jasper Andreas Moltke i 1796 blev udnævnt til stiftamtmand i Ribe. Han fik bygget en ny bolig med tilhørende mur i Puggaardsgade 7 i 1797, som sidenhen blev udvidet med flere tilbygninger fra 1855 til Stiftamtmandsboligen med muren blev fredet den 17. juli Ved registrering af havemuren i 2006 blev det konstateret, at der igennem tiden var sket en forsimpling af muren og brugt andre materialer til vedligeholdelsen end oprindeligt. Desuden skulle en port og 2 låger udskiftes. I alt skulle 350 meter mur med en højde på mellem 1,5 og 2,0m. gennemgås og efterfølgende istandsættes. Ved renoveringen er der på dele af havemuren udskiftet defekte mursten med blødstrøgne røde genbrugsmursten. Der er fuget med Den tidligere amtslige forsorgsinstitution Nørrelund på Farupvej i Ribe blev opført i tiden fra 1955 til 1960 af arkitekten C. F. Møller, som en filial af åndssvageforsorgen Ribelund i Ribe. Nørrelund ophørte som forsorgsinstitution i slutningen af 1970 erne, og i 1992 lejede Røde Kors sig ind i bygningerne og anvendte dem til bosniske flygtninge indtil 1997.I 1998 ønskede Byggeselskabet Hesteskoen A/S at ombygge institutionen til rækkehuse som selvstændige ejerboliger. Med et grundareal på knap m², og bygninger på ca m², ville den enkelte boligs andel i fællesarealet blive på ca m². Sammen med skovområdet vest for hesteskobebyggelsen ville boligerne komme til at ligge i et markant grønt og rekreativt område. I august 1999 stod de første huse indflytningsklare.både karakteren af den eksisterende bebyggelse i form af materialer og bygningsform og det omkringhydraulisk kalkmørtel, og murkronen med gesims især i Gravsgade og Bispegade er genskabt på begge sider af muren. Den nye afdækning af murkronen er udført med 2 rækker vingetagsten. Muren er blevet armeret på hjørnet af Gravsgade og Bispegade samt 2 steder i Bispegade. Porten mod Puggaardsgade og de 2 nye låger mod hhv. Bispegade og inde i haven mod gårdrummet ind til ejerforeningen er udført som en ramme/revlekonstruktion. Renoveringen af muren startede i 2007 og blev afsluttet i 2008 Stiftamtmandsboligen med muren er med til at definere gaderummet i både Puggaardsgade, Gravsgade og Bispegade og har både kulturhistorisk og arkitektonisk betydning. I dag fremstår det meget smukt, helstøbt og velbevaret. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med det flotte resultat, der har stor positiv betydning for bymiljøet i Ribe. 18 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 19

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

Velkommen til information om Byfonden

Velkommen til information om Byfonden Tøndermarsk Initiativet Velkommen til information om Byfonden Kiersgaard 6. januar 2017 09-01-2017 www.toender.dk 1 Program Velkomst og nyt v/ Karsten Jensen Intro og baggrund for indsatsen Hvad betyder

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2008 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond havde det første møde den 28. marts 2007, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Helene

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. oktober 2014 bevaringsværdig ejendom Udarbejdelse af bevarende lokalplan for etageejendom beliggende Samsøgade 21, 8000 Aarhus

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning

RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning RØNNE GAMLE ELVÆRK Forsyning Rønne gamle elværk på hjørnet af Landemærket og Lille Madsegade, set fra nord, dec.2005 Navn Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt, Rønne Gamle Elværk. Adresse / matrikelnr.

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2012 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2014 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2014 til 31.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: JYDERUP STATIONSBY Historie Jyderup stationsby opstod på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874,

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen Natur og arkitektur - værdier i Fredensborg Søpark Af Verner Thomsen Beliggenhed Når man går en tur i Søparken, møder man ofte naboer og genboer, som udtrykker stor glæde over at bo i området, uden at

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2013 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Dette notat indeholder tilrettet tekst til Kommuneplanens redegørelsesdel. Teksten henvender sig til de dele af kapitlet om bevaring, der i den gældende kommuneplan har følgende overskrifter: Bevaringsværdigt

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kløverprisvej 33 Hvidovre Torv 7-7A Storegade 30 Bavnevej 29 Indhold Bevaring af ældre bygninger i Hvidovre Bygningsforbedringsudvalgets møder

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Ejendom: Opført i 1921 Forslag til Privat udlejningsejendom med 9 lejemål Ejendommen ligger og af kulturmiljøet Boulevardkvarteret, og har en vis sammenhæng hertil. Ejendommen

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Dato: 22. juni 2016 qweqwe Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Industrimuseet Frederiks Værk har foretaget en kort gennemgang af rammebestemmelserne for center og boligområder

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2016 VINDER PSYKIATRISK SYGEHUS

ARKITEKTURPRIS 2016 VINDER PSYKIATRISK SYGEHUS ARKITEKTURPRIS 2016 PSYKIATRISK SYGEHUS Psykiatrisk Sygehus Kresten Philipsens Vej 15 Efterår 2015 Bygherre: Region Syddanmark White Arkitekter DEVE Architecture ARKPLAN Det nye psykiatriske sygehus er

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE 157 Gentofte 33 Kystbanens stationer LOKALITET

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger.

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger. Boformerne i Hasle I Hasle findes blandede boligformer, der minder os om en konstant udvikling gennem de sidste snart 100 år. Ikke alt er lige gennemtænkt og kønt, så vi ønsker at Aarhus Kommune vil bestræbe

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN BYGGERI I LANDBRUGET - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledning om BYGGERI I LANDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sidse Marie Malling Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-138-14 15.9.2014

Læs mere

Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt

Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt Onsdag d. 21. jun. 2017 - kl. 06:54 Skagen-borgere forarget over Joachims rigmandsven: Helt katastrofalt Lensgreve Bendt Tido Wedell er ifølge Skagens lokale borgere på vej mod at smadre områdets unikke

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2006 J.nr.: NKN-33-00074 (tidligere 03-33/250-0184)

Læs mere

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger.

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Notat vedr. Marsk Billesvej 10 i Brobyværk (udarbejdet af By, Land og Kultur) Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Der forespørges om muligheden for indretning

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Bygningspræmiering 2015

Bygningspræmiering 2015 Bygningspræmiering 2015 Nominering Slagelse Kommune Center for Vækst og Plan September 2015 Nominering Indledning Uddelingen af Slagelse Kommunes årlige bygnings- og arkitekturpris blev påbegyndt i 1988

Læs mere