Esbjerg Kommunes Byfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommunes Byfond"

Transkript

1 2010 Esbjerg Kommunes Byfond

2 Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010 til 31.december I henhold til fundatsens 4 er der foretaget udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen, der har konstitueret sig med genvalg af Helene Plet som formand og Bent Krabbenhøft som næstformand. 4 medlemmer af den tidligere bestyrelse blev genudpeget til den nye bestyrelse, mens 3 medlemmer forlod bestyrelsen: Freddie H. Madsen og Anders Kronborg, begge udpeget af Esbjerg byråd samt Flemming Hallen, udpeget af Esbjerg grundejerforening og Ribe Bykernes beboerforening. De takkes for deres indsats. Bagest fra venstre: John Snedker og Sigvald Urup Forrest fra venstre: Bent Krabbenhøft, Peter Slot, Helene Plet, Eva Fisker og Mette Slyngborg Bestyrelsens medlemmer Udpeget af Esbjerg Byråd: John Snedker Eva Fisker Udpeget af Akademisk Arkitektforening: Helene Plet Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling: Bent Krabbenhøft Udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening: Peter Slot I henhold til fundatsen arbejder medlemmerne gratis i Esbjerg Kommunes Byfond bestyrelse. Plan udfører den daglige sagsbehandling, herunder bogføring og udarbejdelse af årsberetning. Udpeget af Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Esbjerg Museum, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming: Mette Slyngborg Udpeget af Lokal- og landsbyrådene: Sigvald Urup Esbjerg Kommunes Byfond 3

3 Se mere på Fundats og vedtægter Årsberetning 2009 og 2010 Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhi storisk værdifulde huse og miljøer in den for Esbjerg Kommunes område. Fonden administreres af en bestyrelse, bestående af: 2 medlemmer, udpeget af Byrådet, heraf skal det ene enten være Borg mesteren eller formanden for Plan- & Miljøudvalget. 1 medlem, udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Es bjerg Museum, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming. 1 medlem, udpeget af Akademisk Arkitektforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af lokal- og landsbyrådene. Fondens økonomiske forpligtelser dækkes alene af fondens midler, der søges tilvejebragt ved bidrag og til skud fra privat og offentlig side. Der aflægges en gang årligt beret ning og regnskab. Portioner af fondsmidlerne kan til deles ejerne og brugere af faste ejen domme inden for Fondens interesse områder. Fondsbestyrelsen tildeler midler i form af kontanttilskud eller lån, når arbejdet er udført eller godkendt. Ansøgningsskema kan rekvireres hos Esbjerg Kommunes Byfonds sekretariat, Torve gade 74, 6700 Esbjerg, tlf , eller downloades fra Esbjerg Kommu nes hjemmeside. Fonden yder gratis konsulentbistand til istandsættelses - og vedligeholdel sesarbejder, hvor råd eller vejledning måtte ønskes. Henvendelse kan ske til Plan og Byudvikling, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf Bestyrelsen i Esbjerg kommunes Byfond udpeges for en periode på 4 år. Perioden følger byrådsperioden. Denne årsberetning rækker derfor over 2 bestyrelsesperioder: den bestyrelse, der afgik 31. december 2009 og den nye bestyrelse, der tiltrådte 1. januar Eftersom flere medlemmer er forsat i bestyrelsen, har der været tale om en rullende overgang for Fondens arbejde. Regnskabet for Fondens aktiviteter i 2009 kan ses på side 22 Regnskabet for 2010 færdiggøres først efter årsskiftet og vil blive fremlagt i den følgende årsberetning. På forhånd kan dog oplyses, at der i 2010 har været behandlet ca. 35 ansøgninger om tilskud, hvoraf der er givet tilsagn om tilskud i 26 sager til en samlet tilskudssum på ca kr. De største tilskudsbeløb er givet til nyt stråtag i Varming og til nyt naturskifertag på Bramming Missionshus. Det er mærkbart for bestyrelsen, at der i hele Esbjerg Kommune er stor interesse for at istandsætte og vedligeholde de mange bevaringsværdige bygninger, som der findes mange af i hele kommunen. Både i byerne, i landsbyerne og i det åbne land. Bestyrelsen vil arbejde på, at der kommer et bredt kendskab til Esbjerg kommunes Byfonds mulighed for at støtte bygningsbevaring. Mange af ansøgningerne om tilskud har i den senere periode omhandlet tilskud til udskiftninger af tagbelægninger, sikkert forårsaget af den kraftige regn, som er ved at blive normalt Der er dog også ydet tilskud til facaderenoveringer og udskiftning af vinduer og døre. For at opnå et tilskud fra Esbjerg Kommunes Byfond, skal det, der søges om støtte til, være en såkaldt dyr løsning. Det kan dreje sig om tilskud til stråtag eller til naturskifertag, der er dyrere materialer end eternitskifer eller almindelige teglsten. Hvis der ydes tilskud til tegltage, kræves det, at der er særlig dyre løsninger påkrævet på det ansøgte tag. Det kan være, at taget er meget markant og svajet i sin form og dermed kræver dyrere afslutningsløsninger end normalt, eller at tagrygningerne skal lægges med de meget dyre mørtelrygninger. Bestyrelsen yder normalt ikke tilskud til det, der kan kaldes almindeligt vedligehold, hvad enten det drejer sig om et almindeligt tag, omfugning af almindeligt ikke udsmykket murværk eller udskiftning af almindelige termovinduer. a. Præmiering Tildeling af særlige årlige præmier eksempelvis: 1. Særlige, fortjenstfulde restaure ringer af ældre ejendomme. 2. Nybyggeri, der æstetisk og på sær lig, hensynsfuld måde over for den omgivende bebyggelse er indpas set i det eksisterende bymiljø. 3. Godt og smukt nybyggeri i al mindelighed. 4. God og nænsom skiltning eller facadeudformning. b. Tilskud eller lån Inden for Esbjerg Kommunes grænser kan der fra fonden ydes til skud eller lån til: 1. Restaurering eller om - og til bygninger, hvor udvendige, og i sammenhæng hermed undtagelsesvis indvendige, bygningsdetaljer udformet efter en traditionel byggeskik, kræver specielle udførelser. Indvendige bygningsdetaljer skal være tilgængelige for besigtigelse. F.eks. trapper, entreer og forhaller. 2. Fjernelse af skæmmende byg ningsdetaljer. 3. Almindelige eller specielle ved ligeholdelser samt miljøer og helheder i tilfælde, hvor om stændighederne taler derfor. 4. Dækning af udgifter ved udarbej delse af skilte og butiksfacader, der harmonerer med miljøet, så fremt udgifterne overstiger god standardudførelse. Samtidig håber bestyrelsen på, at den mulighed, der er for at yde private tilskud (større og mindre) til Fondens arbejde, vil få bred opbakning i hele Esbjerg kommune. Der er vedlagt et girokort med årsberetningen til dette formål. På Esbjerg Kommunes Byfonds hjemmeside findes oplysninger om hvad, der kan søges økonomisk støtte til, og hvordan der kan ydes bidrag til Fondens arbejde. Bestyrelsen takker for de mange private bidrag, ligesom bestyrelsen takker for bidraget fra Esbjerg kommune. Listen over private bidragydere for 2009 ses på side 23. Skolegade 23, Bramming 4 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 5

4 Præmiering 2010 Landbrugscenter, John Tranumsvej Præmieret for markant erhvervsbyggeri. Bestyrelsen har udpeget 5 ejendomme til præmiering i De præmierede ejendomme er: Renovering af en etageejendom i Islandsgade, opførelse af en ny undervisningsfløj til Ribe Katedralskole, renovering af perrontaget ved Bramming Banegård, bevaring af historisk kulturmiljø ved Vester Vedsted kirke og opførelse af et nyt landbrugsrådgivningscenter ved motorvejen og Esbjerg Lufthavn. De præmierede ejendomme er meget forskellige, men et fælles tema for de præmierede ejendomme er, at de alle er gode eksempler på, at når der gøres en særlig indsats for at skabe eller bevare høj kvalitet i bygninger og omgivelser, opnås der bemærkelsesværdige gode resultater, der i høj grad bidrager positivt til det omkringliggende miljø. Det forhold gælder uanset, at den præmierede ejendom ligger ved motorvejen og lufthavnen, ved marsken og Vadehavet, midt i det historiske bymiljø i Ribe eller i det centrale Esbjerg og ved Bramminge Station. God kvalitet og velovervejet indsats kan derfor føre til en præmiering, uanset om der er tale om nybyggeri eller bevaring. Bestyrelsen finder at det er positivt at se, at der i Esbjerg Kommune er så mange eksempler på høj kvalitet i nybyggeriet og på gode og velgennemførte renoverings- og bevaringsarbejder, som de præmierede ejendomme er tydelige eksempler på. Islandsgade 23. Ejendommen er opført i 1909 som et flot og fint udsmykket byhus. Huset blev, sandsynligvis i 1980 erne, stærkt ændret, idet der blev isat helt forkerte vinduer og hoveddør. Samtidigt forfaldt taget gradvis, og facadernes tilstand blev ligeledes dårlig. Til sidst var der ikke mange af de oprindelige kvaliteter tilbage. Den nuværende ejerforening har gjort en stor renoveringsindsats for at rette op på skaderne, og i dag er huset efter endt renovering igen et flot indslag i gadebilledet. Tilbygning, Ribe katedralskole. Ribe katedralskole ligger midt i Ribes historiske bykerne. Katedralskolens oprindelse dateres tilbage til midten af tallet. Der er i årenes løb føjet flere udbygninger til skolekomplekset. I 2009 blev dørene til nyeste tilbygning åbnet. Det drejer sig om en fritliggende 2 etagers undervisningsfløj, der er placeret helt ud i facadelinjen i Sviegade. Mod bagsiden er hele facaden i 2 fulde etager. For at tilpasse nybygningen til dimensionerne i den øvrige bebyggelse i Sviegade er den nye tilbygning opført som en længebygning i 1 etage med midtstillet kvist og tegltag. Bestyrelsen finder, at der er opnået et godt og harmonisk resultat. Bramming Banegård, Perrontag. Bramming by er opstået omkring Bramming station, der blev opført i Selve stationsbygningen blev renoveret for nogle år siden, men perrontaget blev ikke renoveret i samme omgang. Faktisk var perrontaget en overgang i fare for at blive revet ned på grund af tagets dårlige stand. Mange protesterede mod nedrivningen af det fine perrontag, der ud over at have en praktisk funktion for de rejsende, også vurderedes til at rumme stor kulturhistorisk værdi for stationsbyen. I dag er perrontaget heldigvis blevet renoveret på bedste vis. Kulturmiljøet ved Vester Vedsted Kirke. Vester Vedsted by har en unik placering på kanten af Ribemarsken tæt ved Vadehavet og Mandø. De kulturarvsmæssige sammenhænge, som den landskabeligt højt placerede kirke, kirkegården og den smukke præstebolig skaber, i samspil med den store grønning, er et fint og bevaringsværdigt kulturmiljø. Bestyrelsen finder, at det er væsentligt, at der rettes opmærksomhed og anerkendelse mod de væsentlige landskabelige og kulturarvsmæssige perler, som Vester Vedsted er en flot repræsentant for langs Vadehavet. Landbrugscenter, Esbjerg. Ved motorvejen mod Esbjerg kan man ikke undgå at bemærke et markant nybyggeri, der ligger solidt placeret på en græsbakke. Selve bygningen er 2 sorte kasser sat ovenpå et hvidmalet større støbt podie. Det er det ny kontorbyggeri for landbrugsrådgivning. Når denne moderne bygning fremhæves som et godt eksempel, skyldes det, at bygningens arkitektur og dimensioner er tilpasset det store motorvejslandskab på en helstøbt måde og udført med en enkelthed i hele bygningsanlægget, der derfor virker meget overbevisende tilpasset miljøet langs motorvejen. Når man kommer kørende ad motorvejen mod Esbjerg, kan man ved Esbjerg Lufthavn ikke undgå at bemærke det nye domicilbyggeri for Jysk Landbrugsrådgivning, der mod motorvejen ligger markant placeret på en stor græsslette, hvor landskabet er modelleret med mindre og større bakkeformer. Bygningen er udført i 3 etager men opfattes fra motorvejen mest som en sort 2 etagers skulpturelt lagdelt bygningsklods, der roligt ligger placeret ovenpå en stor, hvid støbt bastion, der opfattes som et slags podie for bygningsskulpturen, men i virkeligheden udgør bastionen en særskilt etage. Hele herligheden er placeret naturligt og let på den svagt bølgede græsflade på et af Esbjerg højeste punkter og udgør et nærmest selvsikkert og samtidigt enkelt bidrag til omgivelserne. Det er enkeltheden i arkitekturen tilpasset den store skala og det landskab, som bygningen er placeret i, der skaber en markant helhed. Når man nærmer sig bygningen fra ankomstpladsen på John Tranumsvej, ændres bygningen udtryk og skala til mere menneskelige dimensioner i modsætning til motorvejsfacadens kingsize-skala. Bygningens 3 etager kommer til syne i sin fulde højde, men højden brydes på ankomstsiden af en fint udformet trælistebeklædning på stueetagens facade. Bygningens arkitektur og udtryk tilføres med få virkemidler en større stoflighed og en mere menneskelig skala mod ankomstsiden, der dermed virker imødekommende for ansatte og besøgende til centret. Alt i alt er de arkitektoniske virkemidler, der er brugt i dette nybyggeriet få, gennemtænkte og meget virkningsfulde, og af den grund overbevisende i al sin enkelthed. Arkitekter på opgaven har været: Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S Esbjerg og Link Signatur, Århus. 6 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 7

5 Vester Vedsted Kirke og omgivelser Præmieret for smuk bevaring af enestående kulturmiljø. Det præmierede kulturmiljø i Vester Vedsted med kirken, præsteboligen, kirkegården og grønningen på østsiden er meget smukt og danner tilsammen det vigtigste og mest markante rum i landsbyen. Vester Vedsted har en unik placering på kanten af Ribemarsken i det flade marskområde helt tæt på Vadehavet og Mandø. Vester Vedsted er en meget velbevaret landsby med mange fine gårde og husmandssteder, kirken og Ungdomshøjskolen ved Ribe, der ligger i sammenhæng med grønninger, klippede plæner, store markante træer og plantager, der også omkranser byen. Både kirken og højskolen har stor betydning for, hvordan landsbyen opleves. De særlige overgange mellem landskab og bygninger er karaktertræk, som Vester Vedsted er meget rig på, og som er med til at skabe landsbyens identitet. Kirken og præstegården ligger på det højeste punkt i byen, hvor den karakteristiske grønning danner en flot forgrund for kirken og præstegården. Landsbyens profil er præget af kirketårnet, som har fungeret som et pejlemærke både til lands og til vands. Kirken kan føres tilbage til slutningen af 1100-tallet og præstegården er opført i Det kulturmiljø, de landskabelige og kulturarvsmæssige sammenhænge, som kirken, kirkegården og præsteboligen skaber i samspil med grønningen er meget bevaringsværdigt og knytter området sammen til en helhed. Kulturmiljøet er meget sårbart over for bebyggelse og beplantning, hvis man vil fastholde den nuværende karakter. Esbjerg Kommunes Byfond finder det vigtigt, at der med præmieringen bliver sat fokus på et så enestående og værdifuldt kulturmiljø, som Vester Vedsted Kirke og omgivelserne er. Bestyrelsen opfordrer til, at kulturmiljøet og bevaringsindsatsen også fremover bliver sikret og videreført på samme fornemme vis. 8 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 9

6 Bramming banegård Præmieret for god bevaring af historiske bygningselementer. I 1874 blev jernbaneforbindelsen mellem Lunderskov og Esbjerg anlagt især for at skaffe togforbindelse til statens ny eksporthavn ved Esbjerg. Samtidig opførtes en række stationer, hvoraf Bramming var en af de vigtigste. Allerede i 1875 blev stationen udbygget med en sydlig toglinje mod Ribe, og en del år senere blev der igen udbygget med en nordlig forbindelse mod Langå og Silkeborg (Senere nedlagt). At Bramming fra begyndelsen var planlagt til at være en vigtig stationsby ses tydeligt af det forhold, at DSB i 1874 lod opføre en rigtig muret stationsbygning (sandsynligvis) tegnet af DSBs arkitekt Thomas Arboe, mens stationsbygningen i Esbjerg kun blev opført som et langt træskur. Tog- og godstrafikken steg hurtigere og kraftigere end forventet i Vestjylland, og det skabte en stor befolknings- og erhvervsvækst i stationsbyerne og i hele landsdelen. Den store vækst førte til, at DSB i 1904 lod opføre Esbjerg nye stationsbygning tegnet af DSB chefarkitekt Heinrich Wenck. Han fornyede og forbedrede i samme omgang Bramming stationsbygning ved at lade opføre et stort og komfortabelt perrontag. Heinrich Wenck var en stor ynder af det, man kalder den nationalromantiske stil. Stilen ses på perrontaget i Bramming ved støbejernssøjlernes og spærendernes fine detaljeringer samt ved de valgte farver: mørk grøn og svenskrød. Disse karakteristika knytter perrontagets arkitektur sammen med mange af Wenks s bedste arbejder på danske stationsbygninger, hvoraf de fineste eksemplarer i dag er fredede. Det er ingen hemmelighed, at perrontaget en overgang stod i alvorlig fare for at blive nedrevet, fordi konstruktionen var i dårlig stand. Mange protesterede mod nedrivningen, herunder også Esbjerg Kommunes Byfond Det er derfor med særlig stor glæde, at Esbjerg kommunes Byfond i dag kan give DSB en præmie for det fine arbejde, der er udført for at bevare stationsbygningen og perrontaget for eftertiden. Som det fremgår af præmieringsfotoet, er det ligeledes påskønnelsesværdigt, at de fine gamle ventehuse på perronerne samtidig er bevaret. Den vestjyske jernbane og jernbanestationerne har haft meget stor indflydelse på landsdelen vækst og udvikling. Esbjerg Kommunes Byfond finder, at det netop derfor er vigtig at bevare de fysiske historiske spor, der illustrerer og viderebringer egnens fortælling for nutiden og fremtiden. DSB Ejendomme, Århus har stået for renoveringen. Bramming banegård 10 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 11

7 Etageejendommen Islandsgade 23. Præmieret for god facaderenovering. Den præmierede ejendom er et byhus opført i 1909 efter tegninger af den kendte Esbjergarkitekt J. Lund Christensen. Arkitektonisk set adskiller bygningen sig fra den fine facaderække af nabohusene mod vest, der er opført år tidligere. Nabobygningerne er karakteristiske med pudset stueetage og rødstens 1.sal med pudsede indfatninger omkring vinduerne og sadeltag med skifer. Bygningen bidrager nu igen i høj grad positivt til gadebilledet i Islandsgade, som har et helt specielt velbevaret udsnit af bygningslagene i Esbjergs udvikling - startende med de ældste lave charmerende huse på strækningen ved Jyllandsgade, til de større beboelsesejendomme i historicistisk stil på strækningerne tættest mod Stormgade og afsluttende nærmest Strandbygade med den oprindelige og smukke skole, der nu huser Esbjerg Kulturskole. Skolen blev oprindeligt tegnet af C. H. Clausen. Den præmierede ejendom er pudset, hvidmalet og lidt højere end de andre bygninger i rækken bl.a. på grund af, at taget er udført som manzardtag. Facaden er desuden udført med en stor detaljerigdom både i bygningsformen og i alle facadens enkelte elementer. Den lodrette markering af bygningens midterparti, der er afsluttet med markant svungen frontkvist i jugendstil, understreger bygningens højde. Der er ingen tvivl om, at det har været et bemærkelsesværdigt flot hus, da det stod færdigt i 1910, og husets arkitektur må have løftet hele gadestrækningens karakter. For en del år siden blev bygningens ydre stærkt forringet, da der blev isat forkerte usprossede vinduer med lukkede plader i stedet for buede vinduer, og dertil blev der isat en utilpasset hoveddør. Samtidigt satte et generelt forfald sit tydelige spor på facademurværket og skifertaget i svær grad. Glansen af den tidlige så smukke bygning forsvandt på alle måder, så bygningen ikke længere fremstod som et positivt element i gadebilledet. Denne udvikling er nu for alvor vendt. Den nuværende ejerforening har gjort en stor indsats for at føre bygningen tilbage til fordums storhed. Der er udskiftet tag, vinduer og døre, ligesom facaden er renoveret. Og alle de nævnte forbedringer på bygningen er udført i stor overensstemmelse med husets oprindelige tegninger og arkitektur. Ejendommen, INDEN renovering Ejendommen, EFTER renovering 12 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 13

8 Tilbygning i Sviegade, Ribe Katedralskole Præmieret for god indpasning af nybyggeri i historisk bymiljø. Præmiering 2009 Ribe Katedralskole er Danmarks ældste gymnasieskole og kan dateres tilbage til midten af 1100-tallet. Katedralskolen ligger centralt placeret i den historiske bykerne i Ribe, tæt ved Domkirken, og har i tidens løb været igennem flere stilperioder i forbindelse med nye om- og tilbygninger. Således er de ældste bygninger på skolen, Puggaard, fra begyndelsen af 1500-tallet, mens den yngste tilbygning er den nye undervisningsbygning i Sviegade; - og der er flere nye på vej med Rundgangen og Observatoriet. Ribe Katedralskole ønskede i 2008 at opføre en ny bygning med 5 klasselokaler i Sviegade. Gaden er præget af en etage grundmurede huse med facader i røde blødstrøgne murstene og tegltage, opført mellem 1850 og 1880, og den højere rektorbolig på hjørnet af Sviegade og Gravsgade. Tilbygningen er indpasset på en hensynsfuld måde i gaderummet, hvor der før lå en parkeringsplads. Bygningens skala mod Sviegade, hvor facaden er delt ind i 3 fag med den hvidpudsede frontispice i midten, en forhøjet soklen, den pudsede gesims placeret midt mellem vinduerne og tagkanten, harmonerer fint både med de lavere huses størrelse i gaden og rektorboligen. Bygningen har betydning uden at være dominerende. Det samme gør sig gældende mod de eksisterende skolebygninger inde i gården, hvor de afskårne gavle løfter facaden op i 2 etager, et bygningstræk der ses flere steder i bykernen, så facaden bliver højere og indgår i et fint skalamæssigt samspil med de gamle bygninger. Helhedsbilledet understeges af detaljerne i form af døre og vinduer i træ med smalle sprosser og kitfals, rødt tegltag med tagrender og nedløbsrør i zink, blødstrøgne røde mursten med spil i, muret op i krydsforbandt, og chaussésten som belægning. Med dette nyeste skud på stamtræet lever skolen op til den bygningsmæssige tradition med mange forskellige tilbygninger, som igennem tiden er blevet karakteristisk for Ribe Katedralskole. Undervisningsbygningen fremtræder i dag i en fin og harmonisk balance med omgivelserne i det historiske bymiljø, både i helheden og i detaljen. Den nye undervisningsbygning er tegnet af ARCHINET, JUUL ARKITEKTER A/S i samarbejde med arkitekt MAA Steffen Søndergaard. I 2009 blev bygninger, facade, bymiljø og kulturmiljø præmieret. De 6 præmieringer er fine eksempler på bredden i bestyrelsens arbejde i Esbjerg Kommunes Byfond. Nørrelundparken i Ribe og Mandø Mølle. Præmieret for god anvendelse og bevaring af helheden og fornem restaurering af en markant historisk bygning. Nørrelundparken fremstår med sin enkelhed og helhed meget tro overfor det oprindelige byggeri, Forsorgsinstitutionen Nørrelund på Farupvej. Ombygningen til rækkehuse som selvstændige ejerboliger og fællesarealet, sammen med skovområdet vest for hesteskobebyggelsen, gør at boligerne ligger i et markant grønt og rekreativt område. Både karakteren af den eksisterende bebyggelse, materialemæssigt og bygningsform, og det omkringliggende grønne parkområde er blevet bevaret ved ombygningen til boliger. Mandø Mølle er den ældst bevarede mølle i Jylland af typen hollandsk mølle. Møllen er øens højeste bygning, den kan ses viden om og er derfor naturligt blevet Mandøs vartegn. Den gennemførte istandsættelse af møllen er sket med udgangspunkt i møllens tidligere udseende og funktion og med genanvendelse af væsentlige originale dele. Kulturarvsstyrelsen besluttede i november i 2009 at frede Mandø Mølle efter Bygningsfredningsloven. Fine eksempler på bevaring af kultur- og bymiljøer. Præmiering af området ved Vilslev og Vilslev Spang og muren omkring Stiftamtmandsgården i Puggaardsgade, Gravsgade og Bispegade i Ribe. Kulturmiljøet ved Vilslev og Vilslev Spang er stort og omfatter både landskabstrækket omkring Kongeåen, området omkring Vilslev Kirke og præstegård og den bevaringsværdige bebyggelse samt bro og spang på sydsiden af Kongeåen ved Vilslev Spang. Sammenhængen mellem den markante natur og bygningerne og anlæg er bevaret, og med denne helhed er der opstået et særligt smukt kulturmiljø på dette sted. Muren i Puggaardsgade, Gravsgade og Bispegade, som omgiver Stiftamtmandsboligen med tilhørende have, kan føres tilbage til Stiftamtmandsboligen med muren blev fredet den 17. juli Boligen med muren er med til at definere gaderummet i både Puggaardsgade, Gravsgade og Bispegade og har både kulturhistorisk og arkitektonisk betydning. I dag fremstår bymiljøet meget helstøbt og velbevaret. Skolebakken 171 og Skolegade 85, Esbjerg. Præmieret for god tilbygning og fornyelse og for dristig fornyelse af facade i gadebilledet. Det er anden gang bygningskomplekset på Skolebakken 171 i Esbjerg, Professionshøjskolen University College Vest præmieres. Den nye præmiering omfatter en større tilbygning, der markerer indgangspartiet og parkeringspladsen markant mod Degnevej, som en fornyelse i gadebilledet. Udvendigt videreføres den oprindelige arkitektur og materialevalg loyalt. Dog har arkitekturen et mere nutidig og friskt udtryk især på grund af de større glasarealer og en mere lodret stræbende arkitektur. Alle disse tilbygninger har positivt bidraget til opfattelsen af bygningens arkitektur og interne miljø. Den præmierede ejendom i Skolegade 85 i Esbjerg er en 4- etagers kontorejendom beliggende i en tæt randbebyggelse med en blanding af nye og gamle bygninger. Bygningens oprindelige formsprog var anonymt med tilbagerykket facade, lodrette rektangulære betonpiller med dybtliggende vinduespartier. Ved facaderenoveringen er bygningens arkitektur ændret drastisk på grund af udvendig isolering af betonkonstruktionen. Den nye facade signalerer en nutidig, modernistisk arkitektur, hvor der er arbejdet med fremstående vitriner, vandrette og lodrette vinduesbånd, der bryder ud af overfladen i et tilsyneladende tilfældigt mønster, der alligevel formår at skabe en god helhedsvirkning. 14 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 15

9 Professionshøjskolen Skolebakken 171, Esbjerg. Præmieret for god tilbygning og fornyelse. Skolegade 85, Esbjerg. Præmieret for dristig fornyelse af facade. Det særlige ved præmieringen er, at det er anden gang bygningskomplekset præmieres. Første gang var i 1978 hvor præmieringen drejede sig om det nyopførte Esbjerg Seminarium, hvor den spændende indvendige planudformning og miljøet omkring forhallen blev fremhævet. Igennem de 30 år, der er gået siden opførelsen, har der været gennemført adskillige vellykkede om- og tilbygninger på bygningskomplekset, der i dag rummer mange videregående uddannelser. Alle disse tilbygninger har positivt bidraget til opfattelsen af bygningens arkitektur og interne miljø. I tilbygningen ved forhallen skal Erik Hagens 30 meter lange Esbjerg Evangelium bl.a. nævnes som et meget smukt indslag. Den nye præmiering i 2009 har sit udgangspunkt i det forhold, at man som noget helt nyt har åbnet bygningskomplekset mod Degnevej. Det er herfra, at den nyeste tilbygning og hele bygningskomplekset nu for alvor kommer til sin ret. Hidtil har bygningerne virket lukket mod omgivelserne og kun haft adgang af den interne vej, Skolebakken, men nu markerer indgangspartiet og parkeringspladsen sig markant som en fornyelse i gadebilledet, og inviterer den besøgende direkte ind fra det overordnede vejnet. Udvendigt videreføres den oprindelige arkitektur og materialevalg loyalt i tilbygningerne mod Degnevej. Dog har arkitekturen et mere nutidig og friskt udtryk især på grund af de større glasarealer og en mere lodret stræbende arkitektur, der indvendigt ligeledes bidrager til en større lethed og enkelthed i rummene end i den ældste fløj. Den præmierede ejendom er en 4- etagers kontorejendom beliggende i en tæt randbebyggelse med en blanding af nye og gamle bygninger i Skolegade i Esbjerg. Bygningen er oprindeligt opført i 1968 i et meget anonymt formsprog, der var præget af lodrette rektangulære betonpiller med dybtliggende vinduespartier. Den oprindelige facade var en smule tilbagerykket i forhold til nabobygningerne, så det virkede som om, der var et hul i husrækken. Den oprindelige facade var desuden uden isolering i de udvendige betonsøjler, så bygningens klimaskærm var meget utidssvarende. Ved den nu gennemførte facaderenovering har det været nødvendigt at ændre bygningens arkitektur drastisk for at foretage en udvendig isolering af betonkonstruktionen. Samtidigt er vinduerne blevet ført frem til flugt med den pudsede facademur, der afslutter isoleringen. Den nye facade signalerer klart nutidig modernistisk arkitektur. I dette tilfælde finder Fondens bestyrelse, at det er et godt valg, fordi der er arbejdet med at gøre facaden spændende og varieret med vandrette og lodrette vinduesbånd samt fremstående vitriner, der bryder ud af overfladen i et tilsyneladende tilfældigt mønster, der alligevel formår at skabe en god helhedsvirkning. 16 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 17

10 Nørrelundparken 1-9, Ribe. Præmieret for god genanvendelse og bevaring. Muren v/stiftamtmandsgården, Ribe. Præmieret for smuk bevaring af unikt bymiljø. liggende grønne parkområde er blevet bevaret ved ombygningen til boliger. Indvendigt er boligerne indrettet funktionelt, og der er gulve i askeparket og højt til loftet. Udvendigt er facaderne skånsomt ændret med indgangspartier som små nicher malet i forskellige farver, der både signalerer individualitet og fællesskab. Vinduerne er placeret med en rytme i facaden, så der er skabt en fin og harmonisk helhed. Garager, carporte og redskabsrum med træbeklædning er opført langs den interne buede vej. I parken omkring hesteskoen er der etableret små terrassehaver i direkte tilknytning til hver bolig.nørrelundparken fremstår i dag i al sin enkelhed og helhed meget tro overfor det oprindelige byggeri og det grønne parkområde. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med det smukke og helstøbte resultat til glæde for beboere og besøgende og til inspiration for andre. Muren i Puggardsgade, Gravsgade og Bispegade, som omgiver Stiftamtmandsboligen med tilhørende have, kan føres tilbage til 1797, da Werner Jasper Andreas Moltke i 1796 blev udnævnt til stiftamtmand i Ribe. Han fik bygget en ny bolig med tilhørende mur i Puggaardsgade 7 i 1797, som sidenhen blev udvidet med flere tilbygninger fra 1855 til Stiftamtmandsboligen med muren blev fredet den 17. juli Ved registrering af havemuren i 2006 blev det konstateret, at der igennem tiden var sket en forsimpling af muren og brugt andre materialer til vedligeholdelsen end oprindeligt. Desuden skulle en port og 2 låger udskiftes. I alt skulle 350 meter mur med en højde på mellem 1,5 og 2,0m. gennemgås og efterfølgende istandsættes. Ved renoveringen er der på dele af havemuren udskiftet defekte mursten med blødstrøgne røde genbrugsmursten. Der er fuget med Den tidligere amtslige forsorgsinstitution Nørrelund på Farupvej i Ribe blev opført i tiden fra 1955 til 1960 af arkitekten C. F. Møller, som en filial af åndssvageforsorgen Ribelund i Ribe. Nørrelund ophørte som forsorgsinstitution i slutningen af 1970 erne, og i 1992 lejede Røde Kors sig ind i bygningerne og anvendte dem til bosniske flygtninge indtil 1997.I 1998 ønskede Byggeselskabet Hesteskoen A/S at ombygge institutionen til rækkehuse som selvstændige ejerboliger. Med et grundareal på knap m², og bygninger på ca m², ville den enkelte boligs andel i fællesarealet blive på ca m². Sammen med skovområdet vest for hesteskobebyggelsen ville boligerne komme til at ligge i et markant grønt og rekreativt område. I august 1999 stod de første huse indflytningsklare.både karakteren af den eksisterende bebyggelse i form af materialer og bygningsform og det omkringhydraulisk kalkmørtel, og murkronen med gesims især i Gravsgade og Bispegade er genskabt på begge sider af muren. Den nye afdækning af murkronen er udført med 2 rækker vingetagsten. Muren er blevet armeret på hjørnet af Gravsgade og Bispegade samt 2 steder i Bispegade. Porten mod Puggaardsgade og de 2 nye låger mod hhv. Bispegade og inde i haven mod gårdrummet ind til ejerforeningen er udført som en ramme/revlekonstruktion. Renoveringen af muren startede i 2007 og blev afsluttet i 2008 Stiftamtmandsboligen med muren er med til at definere gaderummet i både Puggaardsgade, Gravsgade og Bispegade og har både kulturhistorisk og arkitektonisk betydning. I dag fremstår det meget smukt, helstøbt og velbevaret. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med det flotte resultat, der har stor positiv betydning for bymiljøet i Ribe. 18 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 19

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2008 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond havde det første møde den 28. marts 2007, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Helene

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

to save or not to save

to save or not to save to save or not to save Artiklen handler om Vadehavskommunernes forskellige planlægningspraksis i arbejdet med bevaringsværdige bygninger og helheder. Af Jannie Uhre Ejstrud Illustrationer: Rena Gonatos

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

ODDER SET MED NYE ØJNE

ODDER SET MED NYE ØJNE ODDER SET MED NYE ØJNE Peter Olesen i Pakhuset Tirsdag den 14. april 2015 havde Odder besøg af kulturformidler, foredragsholder og debattør Peter Olesen -mangeårig journalist i Danmarks Radio. Uddrag af

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Udsigt fra havn mod Nysø Antonibakken...2-3 Møllebakken på Ærø fredet...4-5 Søg om tilskud... 5 Sensommerudflugt... 6 Korte, men vigtige meddelelser... 7 Bestyrelsen...

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere