Esbjerg Kommunes Byfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommunes Byfond"

Transkript

1 2010 Esbjerg Kommunes Byfond

2 Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010 til 31.december I henhold til fundatsens 4 er der foretaget udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen, der har konstitueret sig med genvalg af Helene Plet som formand og Bent Krabbenhøft som næstformand. 4 medlemmer af den tidligere bestyrelse blev genudpeget til den nye bestyrelse, mens 3 medlemmer forlod bestyrelsen: Freddie H. Madsen og Anders Kronborg, begge udpeget af Esbjerg byråd samt Flemming Hallen, udpeget af Esbjerg grundejerforening og Ribe Bykernes beboerforening. De takkes for deres indsats. Bagest fra venstre: John Snedker og Sigvald Urup Forrest fra venstre: Bent Krabbenhøft, Peter Slot, Helene Plet, Eva Fisker og Mette Slyngborg Bestyrelsens medlemmer Udpeget af Esbjerg Byråd: John Snedker Eva Fisker Udpeget af Akademisk Arkitektforening: Helene Plet Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling: Bent Krabbenhøft Udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening: Peter Slot I henhold til fundatsen arbejder medlemmerne gratis i Esbjerg Kommunes Byfond bestyrelse. Plan udfører den daglige sagsbehandling, herunder bogføring og udarbejdelse af årsberetning. Udpeget af Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Esbjerg Museum, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming: Mette Slyngborg Udpeget af Lokal- og landsbyrådene: Sigvald Urup Esbjerg Kommunes Byfond 3

3 Se mere på Fundats og vedtægter Årsberetning 2009 og 2010 Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhi storisk værdifulde huse og miljøer in den for Esbjerg Kommunes område. Fonden administreres af en bestyrelse, bestående af: 2 medlemmer, udpeget af Byrådet, heraf skal det ene enten være Borg mesteren eller formanden for Plan- & Miljøudvalget. 1 medlem, udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Es bjerg Museum, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming. 1 medlem, udpeget af Akademisk Arkitektforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af lokal- og landsbyrådene. Fondens økonomiske forpligtelser dækkes alene af fondens midler, der søges tilvejebragt ved bidrag og til skud fra privat og offentlig side. Der aflægges en gang årligt beret ning og regnskab. Portioner af fondsmidlerne kan til deles ejerne og brugere af faste ejen domme inden for Fondens interesse områder. Fondsbestyrelsen tildeler midler i form af kontanttilskud eller lån, når arbejdet er udført eller godkendt. Ansøgningsskema kan rekvireres hos Esbjerg Kommunes Byfonds sekretariat, Torve gade 74, 6700 Esbjerg, tlf , eller downloades fra Esbjerg Kommu nes hjemmeside. Fonden yder gratis konsulentbistand til istandsættelses - og vedligeholdel sesarbejder, hvor råd eller vejledning måtte ønskes. Henvendelse kan ske til Plan og Byudvikling, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf Bestyrelsen i Esbjerg kommunes Byfond udpeges for en periode på 4 år. Perioden følger byrådsperioden. Denne årsberetning rækker derfor over 2 bestyrelsesperioder: den bestyrelse, der afgik 31. december 2009 og den nye bestyrelse, der tiltrådte 1. januar Eftersom flere medlemmer er forsat i bestyrelsen, har der været tale om en rullende overgang for Fondens arbejde. Regnskabet for Fondens aktiviteter i 2009 kan ses på side 22 Regnskabet for 2010 færdiggøres først efter årsskiftet og vil blive fremlagt i den følgende årsberetning. På forhånd kan dog oplyses, at der i 2010 har været behandlet ca. 35 ansøgninger om tilskud, hvoraf der er givet tilsagn om tilskud i 26 sager til en samlet tilskudssum på ca kr. De største tilskudsbeløb er givet til nyt stråtag i Varming og til nyt naturskifertag på Bramming Missionshus. Det er mærkbart for bestyrelsen, at der i hele Esbjerg Kommune er stor interesse for at istandsætte og vedligeholde de mange bevaringsværdige bygninger, som der findes mange af i hele kommunen. Både i byerne, i landsbyerne og i det åbne land. Bestyrelsen vil arbejde på, at der kommer et bredt kendskab til Esbjerg kommunes Byfonds mulighed for at støtte bygningsbevaring. Mange af ansøgningerne om tilskud har i den senere periode omhandlet tilskud til udskiftninger af tagbelægninger, sikkert forårsaget af den kraftige regn, som er ved at blive normalt Der er dog også ydet tilskud til facaderenoveringer og udskiftning af vinduer og døre. For at opnå et tilskud fra Esbjerg Kommunes Byfond, skal det, der søges om støtte til, være en såkaldt dyr løsning. Det kan dreje sig om tilskud til stråtag eller til naturskifertag, der er dyrere materialer end eternitskifer eller almindelige teglsten. Hvis der ydes tilskud til tegltage, kræves det, at der er særlig dyre løsninger påkrævet på det ansøgte tag. Det kan være, at taget er meget markant og svajet i sin form og dermed kræver dyrere afslutningsløsninger end normalt, eller at tagrygningerne skal lægges med de meget dyre mørtelrygninger. Bestyrelsen yder normalt ikke tilskud til det, der kan kaldes almindeligt vedligehold, hvad enten det drejer sig om et almindeligt tag, omfugning af almindeligt ikke udsmykket murværk eller udskiftning af almindelige termovinduer. a. Præmiering Tildeling af særlige årlige præmier eksempelvis: 1. Særlige, fortjenstfulde restaure ringer af ældre ejendomme. 2. Nybyggeri, der æstetisk og på sær lig, hensynsfuld måde over for den omgivende bebyggelse er indpas set i det eksisterende bymiljø. 3. Godt og smukt nybyggeri i al mindelighed. 4. God og nænsom skiltning eller facadeudformning. b. Tilskud eller lån Inden for Esbjerg Kommunes grænser kan der fra fonden ydes til skud eller lån til: 1. Restaurering eller om - og til bygninger, hvor udvendige, og i sammenhæng hermed undtagelsesvis indvendige, bygningsdetaljer udformet efter en traditionel byggeskik, kræver specielle udførelser. Indvendige bygningsdetaljer skal være tilgængelige for besigtigelse. F.eks. trapper, entreer og forhaller. 2. Fjernelse af skæmmende byg ningsdetaljer. 3. Almindelige eller specielle ved ligeholdelser samt miljøer og helheder i tilfælde, hvor om stændighederne taler derfor. 4. Dækning af udgifter ved udarbej delse af skilte og butiksfacader, der harmonerer med miljøet, så fremt udgifterne overstiger god standardudførelse. Samtidig håber bestyrelsen på, at den mulighed, der er for at yde private tilskud (større og mindre) til Fondens arbejde, vil få bred opbakning i hele Esbjerg kommune. Der er vedlagt et girokort med årsberetningen til dette formål. På Esbjerg Kommunes Byfonds hjemmeside findes oplysninger om hvad, der kan søges økonomisk støtte til, og hvordan der kan ydes bidrag til Fondens arbejde. Bestyrelsen takker for de mange private bidrag, ligesom bestyrelsen takker for bidraget fra Esbjerg kommune. Listen over private bidragydere for 2009 ses på side 23. Skolegade 23, Bramming 4 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 5

4 Præmiering 2010 Landbrugscenter, John Tranumsvej Præmieret for markant erhvervsbyggeri. Bestyrelsen har udpeget 5 ejendomme til præmiering i De præmierede ejendomme er: Renovering af en etageejendom i Islandsgade, opførelse af en ny undervisningsfløj til Ribe Katedralskole, renovering af perrontaget ved Bramming Banegård, bevaring af historisk kulturmiljø ved Vester Vedsted kirke og opførelse af et nyt landbrugsrådgivningscenter ved motorvejen og Esbjerg Lufthavn. De præmierede ejendomme er meget forskellige, men et fælles tema for de præmierede ejendomme er, at de alle er gode eksempler på, at når der gøres en særlig indsats for at skabe eller bevare høj kvalitet i bygninger og omgivelser, opnås der bemærkelsesværdige gode resultater, der i høj grad bidrager positivt til det omkringliggende miljø. Det forhold gælder uanset, at den præmierede ejendom ligger ved motorvejen og lufthavnen, ved marsken og Vadehavet, midt i det historiske bymiljø i Ribe eller i det centrale Esbjerg og ved Bramminge Station. God kvalitet og velovervejet indsats kan derfor føre til en præmiering, uanset om der er tale om nybyggeri eller bevaring. Bestyrelsen finder at det er positivt at se, at der i Esbjerg Kommune er så mange eksempler på høj kvalitet i nybyggeriet og på gode og velgennemførte renoverings- og bevaringsarbejder, som de præmierede ejendomme er tydelige eksempler på. Islandsgade 23. Ejendommen er opført i 1909 som et flot og fint udsmykket byhus. Huset blev, sandsynligvis i 1980 erne, stærkt ændret, idet der blev isat helt forkerte vinduer og hoveddør. Samtidigt forfaldt taget gradvis, og facadernes tilstand blev ligeledes dårlig. Til sidst var der ikke mange af de oprindelige kvaliteter tilbage. Den nuværende ejerforening har gjort en stor renoveringsindsats for at rette op på skaderne, og i dag er huset efter endt renovering igen et flot indslag i gadebilledet. Tilbygning, Ribe katedralskole. Ribe katedralskole ligger midt i Ribes historiske bykerne. Katedralskolens oprindelse dateres tilbage til midten af tallet. Der er i årenes løb føjet flere udbygninger til skolekomplekset. I 2009 blev dørene til nyeste tilbygning åbnet. Det drejer sig om en fritliggende 2 etagers undervisningsfløj, der er placeret helt ud i facadelinjen i Sviegade. Mod bagsiden er hele facaden i 2 fulde etager. For at tilpasse nybygningen til dimensionerne i den øvrige bebyggelse i Sviegade er den nye tilbygning opført som en længebygning i 1 etage med midtstillet kvist og tegltag. Bestyrelsen finder, at der er opnået et godt og harmonisk resultat. Bramming Banegård, Perrontag. Bramming by er opstået omkring Bramming station, der blev opført i Selve stationsbygningen blev renoveret for nogle år siden, men perrontaget blev ikke renoveret i samme omgang. Faktisk var perrontaget en overgang i fare for at blive revet ned på grund af tagets dårlige stand. Mange protesterede mod nedrivningen af det fine perrontag, der ud over at have en praktisk funktion for de rejsende, også vurderedes til at rumme stor kulturhistorisk værdi for stationsbyen. I dag er perrontaget heldigvis blevet renoveret på bedste vis. Kulturmiljøet ved Vester Vedsted Kirke. Vester Vedsted by har en unik placering på kanten af Ribemarsken tæt ved Vadehavet og Mandø. De kulturarvsmæssige sammenhænge, som den landskabeligt højt placerede kirke, kirkegården og den smukke præstebolig skaber, i samspil med den store grønning, er et fint og bevaringsværdigt kulturmiljø. Bestyrelsen finder, at det er væsentligt, at der rettes opmærksomhed og anerkendelse mod de væsentlige landskabelige og kulturarvsmæssige perler, som Vester Vedsted er en flot repræsentant for langs Vadehavet. Landbrugscenter, Esbjerg. Ved motorvejen mod Esbjerg kan man ikke undgå at bemærke et markant nybyggeri, der ligger solidt placeret på en græsbakke. Selve bygningen er 2 sorte kasser sat ovenpå et hvidmalet større støbt podie. Det er det ny kontorbyggeri for landbrugsrådgivning. Når denne moderne bygning fremhæves som et godt eksempel, skyldes det, at bygningens arkitektur og dimensioner er tilpasset det store motorvejslandskab på en helstøbt måde og udført med en enkelthed i hele bygningsanlægget, der derfor virker meget overbevisende tilpasset miljøet langs motorvejen. Når man kommer kørende ad motorvejen mod Esbjerg, kan man ved Esbjerg Lufthavn ikke undgå at bemærke det nye domicilbyggeri for Jysk Landbrugsrådgivning, der mod motorvejen ligger markant placeret på en stor græsslette, hvor landskabet er modelleret med mindre og større bakkeformer. Bygningen er udført i 3 etager men opfattes fra motorvejen mest som en sort 2 etagers skulpturelt lagdelt bygningsklods, der roligt ligger placeret ovenpå en stor, hvid støbt bastion, der opfattes som et slags podie for bygningsskulpturen, men i virkeligheden udgør bastionen en særskilt etage. Hele herligheden er placeret naturligt og let på den svagt bølgede græsflade på et af Esbjerg højeste punkter og udgør et nærmest selvsikkert og samtidigt enkelt bidrag til omgivelserne. Det er enkeltheden i arkitekturen tilpasset den store skala og det landskab, som bygningen er placeret i, der skaber en markant helhed. Når man nærmer sig bygningen fra ankomstpladsen på John Tranumsvej, ændres bygningen udtryk og skala til mere menneskelige dimensioner i modsætning til motorvejsfacadens kingsize-skala. Bygningens 3 etager kommer til syne i sin fulde højde, men højden brydes på ankomstsiden af en fint udformet trælistebeklædning på stueetagens facade. Bygningens arkitektur og udtryk tilføres med få virkemidler en større stoflighed og en mere menneskelig skala mod ankomstsiden, der dermed virker imødekommende for ansatte og besøgende til centret. Alt i alt er de arkitektoniske virkemidler, der er brugt i dette nybyggeriet få, gennemtænkte og meget virkningsfulde, og af den grund overbevisende i al sin enkelthed. Arkitekter på opgaven har været: Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S Esbjerg og Link Signatur, Århus. 6 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 7

5 Vester Vedsted Kirke og omgivelser Præmieret for smuk bevaring af enestående kulturmiljø. Det præmierede kulturmiljø i Vester Vedsted med kirken, præsteboligen, kirkegården og grønningen på østsiden er meget smukt og danner tilsammen det vigtigste og mest markante rum i landsbyen. Vester Vedsted har en unik placering på kanten af Ribemarsken i det flade marskområde helt tæt på Vadehavet og Mandø. Vester Vedsted er en meget velbevaret landsby med mange fine gårde og husmandssteder, kirken og Ungdomshøjskolen ved Ribe, der ligger i sammenhæng med grønninger, klippede plæner, store markante træer og plantager, der også omkranser byen. Både kirken og højskolen har stor betydning for, hvordan landsbyen opleves. De særlige overgange mellem landskab og bygninger er karaktertræk, som Vester Vedsted er meget rig på, og som er med til at skabe landsbyens identitet. Kirken og præstegården ligger på det højeste punkt i byen, hvor den karakteristiske grønning danner en flot forgrund for kirken og præstegården. Landsbyens profil er præget af kirketårnet, som har fungeret som et pejlemærke både til lands og til vands. Kirken kan føres tilbage til slutningen af 1100-tallet og præstegården er opført i Det kulturmiljø, de landskabelige og kulturarvsmæssige sammenhænge, som kirken, kirkegården og præsteboligen skaber i samspil med grønningen er meget bevaringsværdigt og knytter området sammen til en helhed. Kulturmiljøet er meget sårbart over for bebyggelse og beplantning, hvis man vil fastholde den nuværende karakter. Esbjerg Kommunes Byfond finder det vigtigt, at der med præmieringen bliver sat fokus på et så enestående og værdifuldt kulturmiljø, som Vester Vedsted Kirke og omgivelserne er. Bestyrelsen opfordrer til, at kulturmiljøet og bevaringsindsatsen også fremover bliver sikret og videreført på samme fornemme vis. 8 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 9

6 Bramming banegård Præmieret for god bevaring af historiske bygningselementer. I 1874 blev jernbaneforbindelsen mellem Lunderskov og Esbjerg anlagt især for at skaffe togforbindelse til statens ny eksporthavn ved Esbjerg. Samtidig opførtes en række stationer, hvoraf Bramming var en af de vigtigste. Allerede i 1875 blev stationen udbygget med en sydlig toglinje mod Ribe, og en del år senere blev der igen udbygget med en nordlig forbindelse mod Langå og Silkeborg (Senere nedlagt). At Bramming fra begyndelsen var planlagt til at være en vigtig stationsby ses tydeligt af det forhold, at DSB i 1874 lod opføre en rigtig muret stationsbygning (sandsynligvis) tegnet af DSBs arkitekt Thomas Arboe, mens stationsbygningen i Esbjerg kun blev opført som et langt træskur. Tog- og godstrafikken steg hurtigere og kraftigere end forventet i Vestjylland, og det skabte en stor befolknings- og erhvervsvækst i stationsbyerne og i hele landsdelen. Den store vækst førte til, at DSB i 1904 lod opføre Esbjerg nye stationsbygning tegnet af DSB chefarkitekt Heinrich Wenck. Han fornyede og forbedrede i samme omgang Bramming stationsbygning ved at lade opføre et stort og komfortabelt perrontag. Heinrich Wenck var en stor ynder af det, man kalder den nationalromantiske stil. Stilen ses på perrontaget i Bramming ved støbejernssøjlernes og spærendernes fine detaljeringer samt ved de valgte farver: mørk grøn og svenskrød. Disse karakteristika knytter perrontagets arkitektur sammen med mange af Wenks s bedste arbejder på danske stationsbygninger, hvoraf de fineste eksemplarer i dag er fredede. Det er ingen hemmelighed, at perrontaget en overgang stod i alvorlig fare for at blive nedrevet, fordi konstruktionen var i dårlig stand. Mange protesterede mod nedrivningen, herunder også Esbjerg Kommunes Byfond Det er derfor med særlig stor glæde, at Esbjerg kommunes Byfond i dag kan give DSB en præmie for det fine arbejde, der er udført for at bevare stationsbygningen og perrontaget for eftertiden. Som det fremgår af præmieringsfotoet, er det ligeledes påskønnelsesværdigt, at de fine gamle ventehuse på perronerne samtidig er bevaret. Den vestjyske jernbane og jernbanestationerne har haft meget stor indflydelse på landsdelen vækst og udvikling. Esbjerg Kommunes Byfond finder, at det netop derfor er vigtig at bevare de fysiske historiske spor, der illustrerer og viderebringer egnens fortælling for nutiden og fremtiden. DSB Ejendomme, Århus har stået for renoveringen. Bramming banegård 10 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 11

7 Etageejendommen Islandsgade 23. Præmieret for god facaderenovering. Den præmierede ejendom er et byhus opført i 1909 efter tegninger af den kendte Esbjergarkitekt J. Lund Christensen. Arkitektonisk set adskiller bygningen sig fra den fine facaderække af nabohusene mod vest, der er opført år tidligere. Nabobygningerne er karakteristiske med pudset stueetage og rødstens 1.sal med pudsede indfatninger omkring vinduerne og sadeltag med skifer. Bygningen bidrager nu igen i høj grad positivt til gadebilledet i Islandsgade, som har et helt specielt velbevaret udsnit af bygningslagene i Esbjergs udvikling - startende med de ældste lave charmerende huse på strækningen ved Jyllandsgade, til de større beboelsesejendomme i historicistisk stil på strækningerne tættest mod Stormgade og afsluttende nærmest Strandbygade med den oprindelige og smukke skole, der nu huser Esbjerg Kulturskole. Skolen blev oprindeligt tegnet af C. H. Clausen. Den præmierede ejendom er pudset, hvidmalet og lidt højere end de andre bygninger i rækken bl.a. på grund af, at taget er udført som manzardtag. Facaden er desuden udført med en stor detaljerigdom både i bygningsformen og i alle facadens enkelte elementer. Den lodrette markering af bygningens midterparti, der er afsluttet med markant svungen frontkvist i jugendstil, understreger bygningens højde. Der er ingen tvivl om, at det har været et bemærkelsesværdigt flot hus, da det stod færdigt i 1910, og husets arkitektur må have løftet hele gadestrækningens karakter. For en del år siden blev bygningens ydre stærkt forringet, da der blev isat forkerte usprossede vinduer med lukkede plader i stedet for buede vinduer, og dertil blev der isat en utilpasset hoveddør. Samtidigt satte et generelt forfald sit tydelige spor på facademurværket og skifertaget i svær grad. Glansen af den tidlige så smukke bygning forsvandt på alle måder, så bygningen ikke længere fremstod som et positivt element i gadebilledet. Denne udvikling er nu for alvor vendt. Den nuværende ejerforening har gjort en stor indsats for at føre bygningen tilbage til fordums storhed. Der er udskiftet tag, vinduer og døre, ligesom facaden er renoveret. Og alle de nævnte forbedringer på bygningen er udført i stor overensstemmelse med husets oprindelige tegninger og arkitektur. Ejendommen, INDEN renovering Ejendommen, EFTER renovering 12 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 13

8 Tilbygning i Sviegade, Ribe Katedralskole Præmieret for god indpasning af nybyggeri i historisk bymiljø. Præmiering 2009 Ribe Katedralskole er Danmarks ældste gymnasieskole og kan dateres tilbage til midten af 1100-tallet. Katedralskolen ligger centralt placeret i den historiske bykerne i Ribe, tæt ved Domkirken, og har i tidens løb været igennem flere stilperioder i forbindelse med nye om- og tilbygninger. Således er de ældste bygninger på skolen, Puggaard, fra begyndelsen af 1500-tallet, mens den yngste tilbygning er den nye undervisningsbygning i Sviegade; - og der er flere nye på vej med Rundgangen og Observatoriet. Ribe Katedralskole ønskede i 2008 at opføre en ny bygning med 5 klasselokaler i Sviegade. Gaden er præget af en etage grundmurede huse med facader i røde blødstrøgne murstene og tegltage, opført mellem 1850 og 1880, og den højere rektorbolig på hjørnet af Sviegade og Gravsgade. Tilbygningen er indpasset på en hensynsfuld måde i gaderummet, hvor der før lå en parkeringsplads. Bygningens skala mod Sviegade, hvor facaden er delt ind i 3 fag med den hvidpudsede frontispice i midten, en forhøjet soklen, den pudsede gesims placeret midt mellem vinduerne og tagkanten, harmonerer fint både med de lavere huses størrelse i gaden og rektorboligen. Bygningen har betydning uden at være dominerende. Det samme gør sig gældende mod de eksisterende skolebygninger inde i gården, hvor de afskårne gavle løfter facaden op i 2 etager, et bygningstræk der ses flere steder i bykernen, så facaden bliver højere og indgår i et fint skalamæssigt samspil med de gamle bygninger. Helhedsbilledet understeges af detaljerne i form af døre og vinduer i træ med smalle sprosser og kitfals, rødt tegltag med tagrender og nedløbsrør i zink, blødstrøgne røde mursten med spil i, muret op i krydsforbandt, og chaussésten som belægning. Med dette nyeste skud på stamtræet lever skolen op til den bygningsmæssige tradition med mange forskellige tilbygninger, som igennem tiden er blevet karakteristisk for Ribe Katedralskole. Undervisningsbygningen fremtræder i dag i en fin og harmonisk balance med omgivelserne i det historiske bymiljø, både i helheden og i detaljen. Den nye undervisningsbygning er tegnet af ARCHINET, JUUL ARKITEKTER A/S i samarbejde med arkitekt MAA Steffen Søndergaard. I 2009 blev bygninger, facade, bymiljø og kulturmiljø præmieret. De 6 præmieringer er fine eksempler på bredden i bestyrelsens arbejde i Esbjerg Kommunes Byfond. Nørrelundparken i Ribe og Mandø Mølle. Præmieret for god anvendelse og bevaring af helheden og fornem restaurering af en markant historisk bygning. Nørrelundparken fremstår med sin enkelhed og helhed meget tro overfor det oprindelige byggeri, Forsorgsinstitutionen Nørrelund på Farupvej. Ombygningen til rækkehuse som selvstændige ejerboliger og fællesarealet, sammen med skovområdet vest for hesteskobebyggelsen, gør at boligerne ligger i et markant grønt og rekreativt område. Både karakteren af den eksisterende bebyggelse, materialemæssigt og bygningsform, og det omkringliggende grønne parkområde er blevet bevaret ved ombygningen til boliger. Mandø Mølle er den ældst bevarede mølle i Jylland af typen hollandsk mølle. Møllen er øens højeste bygning, den kan ses viden om og er derfor naturligt blevet Mandøs vartegn. Den gennemførte istandsættelse af møllen er sket med udgangspunkt i møllens tidligere udseende og funktion og med genanvendelse af væsentlige originale dele. Kulturarvsstyrelsen besluttede i november i 2009 at frede Mandø Mølle efter Bygningsfredningsloven. Fine eksempler på bevaring af kultur- og bymiljøer. Præmiering af området ved Vilslev og Vilslev Spang og muren omkring Stiftamtmandsgården i Puggaardsgade, Gravsgade og Bispegade i Ribe. Kulturmiljøet ved Vilslev og Vilslev Spang er stort og omfatter både landskabstrækket omkring Kongeåen, området omkring Vilslev Kirke og præstegård og den bevaringsværdige bebyggelse samt bro og spang på sydsiden af Kongeåen ved Vilslev Spang. Sammenhængen mellem den markante natur og bygningerne og anlæg er bevaret, og med denne helhed er der opstået et særligt smukt kulturmiljø på dette sted. Muren i Puggaardsgade, Gravsgade og Bispegade, som omgiver Stiftamtmandsboligen med tilhørende have, kan føres tilbage til Stiftamtmandsboligen med muren blev fredet den 17. juli Boligen med muren er med til at definere gaderummet i både Puggaardsgade, Gravsgade og Bispegade og har både kulturhistorisk og arkitektonisk betydning. I dag fremstår bymiljøet meget helstøbt og velbevaret. Skolebakken 171 og Skolegade 85, Esbjerg. Præmieret for god tilbygning og fornyelse og for dristig fornyelse af facade i gadebilledet. Det er anden gang bygningskomplekset på Skolebakken 171 i Esbjerg, Professionshøjskolen University College Vest præmieres. Den nye præmiering omfatter en større tilbygning, der markerer indgangspartiet og parkeringspladsen markant mod Degnevej, som en fornyelse i gadebilledet. Udvendigt videreføres den oprindelige arkitektur og materialevalg loyalt. Dog har arkitekturen et mere nutidig og friskt udtryk især på grund af de større glasarealer og en mere lodret stræbende arkitektur. Alle disse tilbygninger har positivt bidraget til opfattelsen af bygningens arkitektur og interne miljø. Den præmierede ejendom i Skolegade 85 i Esbjerg er en 4- etagers kontorejendom beliggende i en tæt randbebyggelse med en blanding af nye og gamle bygninger. Bygningens oprindelige formsprog var anonymt med tilbagerykket facade, lodrette rektangulære betonpiller med dybtliggende vinduespartier. Ved facaderenoveringen er bygningens arkitektur ændret drastisk på grund af udvendig isolering af betonkonstruktionen. Den nye facade signalerer en nutidig, modernistisk arkitektur, hvor der er arbejdet med fremstående vitriner, vandrette og lodrette vinduesbånd, der bryder ud af overfladen i et tilsyneladende tilfældigt mønster, der alligevel formår at skabe en god helhedsvirkning. 14 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 15

9 Professionshøjskolen Skolebakken 171, Esbjerg. Præmieret for god tilbygning og fornyelse. Skolegade 85, Esbjerg. Præmieret for dristig fornyelse af facade. Det særlige ved præmieringen er, at det er anden gang bygningskomplekset præmieres. Første gang var i 1978 hvor præmieringen drejede sig om det nyopførte Esbjerg Seminarium, hvor den spændende indvendige planudformning og miljøet omkring forhallen blev fremhævet. Igennem de 30 år, der er gået siden opførelsen, har der været gennemført adskillige vellykkede om- og tilbygninger på bygningskomplekset, der i dag rummer mange videregående uddannelser. Alle disse tilbygninger har positivt bidraget til opfattelsen af bygningens arkitektur og interne miljø. I tilbygningen ved forhallen skal Erik Hagens 30 meter lange Esbjerg Evangelium bl.a. nævnes som et meget smukt indslag. Den nye præmiering i 2009 har sit udgangspunkt i det forhold, at man som noget helt nyt har åbnet bygningskomplekset mod Degnevej. Det er herfra, at den nyeste tilbygning og hele bygningskomplekset nu for alvor kommer til sin ret. Hidtil har bygningerne virket lukket mod omgivelserne og kun haft adgang af den interne vej, Skolebakken, men nu markerer indgangspartiet og parkeringspladsen sig markant som en fornyelse i gadebilledet, og inviterer den besøgende direkte ind fra det overordnede vejnet. Udvendigt videreføres den oprindelige arkitektur og materialevalg loyalt i tilbygningerne mod Degnevej. Dog har arkitekturen et mere nutidig og friskt udtryk især på grund af de større glasarealer og en mere lodret stræbende arkitektur, der indvendigt ligeledes bidrager til en større lethed og enkelthed i rummene end i den ældste fløj. Den præmierede ejendom er en 4- etagers kontorejendom beliggende i en tæt randbebyggelse med en blanding af nye og gamle bygninger i Skolegade i Esbjerg. Bygningen er oprindeligt opført i 1968 i et meget anonymt formsprog, der var præget af lodrette rektangulære betonpiller med dybtliggende vinduespartier. Den oprindelige facade var en smule tilbagerykket i forhold til nabobygningerne, så det virkede som om, der var et hul i husrækken. Den oprindelige facade var desuden uden isolering i de udvendige betonsøjler, så bygningens klimaskærm var meget utidssvarende. Ved den nu gennemførte facaderenovering har det været nødvendigt at ændre bygningens arkitektur drastisk for at foretage en udvendig isolering af betonkonstruktionen. Samtidigt er vinduerne blevet ført frem til flugt med den pudsede facademur, der afslutter isoleringen. Den nye facade signalerer klart nutidig modernistisk arkitektur. I dette tilfælde finder Fondens bestyrelse, at det er et godt valg, fordi der er arbejdet med at gøre facaden spændende og varieret med vandrette og lodrette vinduesbånd samt fremstående vitriner, der bryder ud af overfladen i et tilsyneladende tilfældigt mønster, der alligevel formår at skabe en god helhedsvirkning. 16 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 17

10 Nørrelundparken 1-9, Ribe. Præmieret for god genanvendelse og bevaring. Muren v/stiftamtmandsgården, Ribe. Præmieret for smuk bevaring af unikt bymiljø. liggende grønne parkområde er blevet bevaret ved ombygningen til boliger. Indvendigt er boligerne indrettet funktionelt, og der er gulve i askeparket og højt til loftet. Udvendigt er facaderne skånsomt ændret med indgangspartier som små nicher malet i forskellige farver, der både signalerer individualitet og fællesskab. Vinduerne er placeret med en rytme i facaden, så der er skabt en fin og harmonisk helhed. Garager, carporte og redskabsrum med træbeklædning er opført langs den interne buede vej. I parken omkring hesteskoen er der etableret små terrassehaver i direkte tilknytning til hver bolig.nørrelundparken fremstår i dag i al sin enkelhed og helhed meget tro overfor det oprindelige byggeri og det grønne parkområde. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med det smukke og helstøbte resultat til glæde for beboere og besøgende og til inspiration for andre. Muren i Puggardsgade, Gravsgade og Bispegade, som omgiver Stiftamtmandsboligen med tilhørende have, kan føres tilbage til 1797, da Werner Jasper Andreas Moltke i 1796 blev udnævnt til stiftamtmand i Ribe. Han fik bygget en ny bolig med tilhørende mur i Puggaardsgade 7 i 1797, som sidenhen blev udvidet med flere tilbygninger fra 1855 til Stiftamtmandsboligen med muren blev fredet den 17. juli Ved registrering af havemuren i 2006 blev det konstateret, at der igennem tiden var sket en forsimpling af muren og brugt andre materialer til vedligeholdelsen end oprindeligt. Desuden skulle en port og 2 låger udskiftes. I alt skulle 350 meter mur med en højde på mellem 1,5 og 2,0m. gennemgås og efterfølgende istandsættes. Ved renoveringen er der på dele af havemuren udskiftet defekte mursten med blødstrøgne røde genbrugsmursten. Der er fuget med Den tidligere amtslige forsorgsinstitution Nørrelund på Farupvej i Ribe blev opført i tiden fra 1955 til 1960 af arkitekten C. F. Møller, som en filial af åndssvageforsorgen Ribelund i Ribe. Nørrelund ophørte som forsorgsinstitution i slutningen af 1970 erne, og i 1992 lejede Røde Kors sig ind i bygningerne og anvendte dem til bosniske flygtninge indtil 1997.I 1998 ønskede Byggeselskabet Hesteskoen A/S at ombygge institutionen til rækkehuse som selvstændige ejerboliger. Med et grundareal på knap m², og bygninger på ca m², ville den enkelte boligs andel i fællesarealet blive på ca m². Sammen med skovområdet vest for hesteskobebyggelsen ville boligerne komme til at ligge i et markant grønt og rekreativt område. I august 1999 stod de første huse indflytningsklare.både karakteren af den eksisterende bebyggelse i form af materialer og bygningsform og det omkringhydraulisk kalkmørtel, og murkronen med gesims især i Gravsgade og Bispegade er genskabt på begge sider af muren. Den nye afdækning af murkronen er udført med 2 rækker vingetagsten. Muren er blevet armeret på hjørnet af Gravsgade og Bispegade samt 2 steder i Bispegade. Porten mod Puggaardsgade og de 2 nye låger mod hhv. Bispegade og inde i haven mod gårdrummet ind til ejerforeningen er udført som en ramme/revlekonstruktion. Renoveringen af muren startede i 2007 og blev afsluttet i 2008 Stiftamtmandsboligen med muren er med til at definere gaderummet i både Puggaardsgade, Gravsgade og Bispegade og har både kulturhistorisk og arkitektonisk betydning. I dag fremstår det meget smukt, helstøbt og velbevaret. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med det flotte resultat, der har stor positiv betydning for bymiljøet i Ribe. 18 Esbjerg Kommunes Byfond Esbjerg Kommunes Byfond 19

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter pålsson arkitekter25 pålsson arkitekter / 25 / 25 Denne bog er et forsøg på at gøre status, idet det i 2010 er 25 år siden jeg startede egen tegnestue med blot en enkelt medarbejder. Tegnestuen havde

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere