2015/16 ( ) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/ JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015"

Transkript

1 ILLUSTRATION: CITYCENTER BROEN ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/ JUNI 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2015/16 ( )

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 7 Resultater 1. kvartal 2015/16 og forventninger til 2015/16 12 Markedsforhold 14 Development 18 Asset management 22 Afviklingsaktiviteter 23 Øvrige forhold 24 Ledelsespåtegning 25 Koncernregnskab 33 Selskabsoplysninger 2/33 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 Indholdsfortegnelse

3 RESUMÉ RESULTATER I FØRSTE KVARTAL 2015/16 TK Development realiserede i første kvartal 2015/16 et resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, på DKK -3,8 mio. * ) mod DKK 12,7 mio.* ) i første kvartal 2014/15. FOTO: ALFA LAVAL, KONTORPROJEKT AALBORG, DANMARK Koncernens samlede resultat efter skat udgør DKK -6,7 mio. mod DKK 7,3 mio. i første kvartal 2014/15. Balancen udgør pr. 30. april 2015 DKK 2.863,3 mio. mod DKK 2.845,2 mio. pr. 31. januar Koncernens egenkapital udgør DKK 1.513,8 mio. mod DKK 1.509,4 mio. pr. 31. januar 2015, og svarer til en soliditet på 52,9 % ( : 53,1 %). Periodens pengestrømme udgør DKK -18,8 mio. mod DKK 1,6 mio. for samme periode året før. Netto rentebærende gæld udgør pr. 30. april 2015 DKK 997,4 mio. mod DKK 1.000,4 mio. pr. 31. januar DEVELOPMENT TK Development har i første kvartal 2015/16 bl.a. gennemført følgende salg: TK Development har i et joint venture med bl.a. en entreprenør udviklet ca m² ungdomsboliger i Smallegade, Frederiksberg, Danmark. Byggeriet er færdigt, og boligerne var klar til indflytning i december Ejendommen er fuldt udlejet. TK Development har med avance solgt sin ejerandel af joint venturet til en af de øvrige ejere i første kvartal 2015/16. På Marsvej i Randers, Danmark, ejer koncernen en grund med henblik på udvikling af et projekt på ca m² butikker. Første etape på ca m² er færdigopført og udlejet til jem & fix og Petworld. Petworld-delen er i første kvartal 2015/16 overdraget til en privat investor. Salgssummen svarer til bogført værdi. TK Development har efter regnskabsperiodens udløb overdraget følgende solgte projekter til investorerne: TK Development har i regnskabsåret 2014/15 betinget solgt et m² kontorprojekt i Aalborg, Danmark. Projektet er udviklet til den internationale Alfa Laval-koncern som har indgået en længerevarende lejekontrakt på ejendommen. Projektet er solgt til PensionDanmark til en samlet pris på DKK 126,1 mio. Byggeriet er afsluttet i april 2015, og det færdige projekt er som planlagt overdraget til investor i juni Indtjeningen fra salget indregnes dermed i andet kvartal 2015/16. På Amerika Plads, København, Danmark, har TK Development i regnskabsåret 2014/15 solgt et byggefelt på ca m² til A.P. Møller - Mærsk A/S. Salgsprisen udgør DKK 97,5 mio., og TK Developments ejerandel udgør 50 %. Byggefeltet er overdraget til A.P. Møller - Mærsk A/S i juni 2015, og avancen fra salget påvirker dermed TK Developments resultat i andet kvartal 2015/16. TK Development har herudover igangsat følgende større udviklingsprojekter: I Esbjerg, Danmark, ejer TK Development et areal hvorpå der planlægges opført et nyt shoppingcenter, Citycenter BRO- EN, på ca m². Koncernen har oplevet fin opbakning fra lejerne og har indgået lejekontrakter på mere end 60 % af arealet. Ankerlejerne er bl.a. Kvickly, H&M, Bahne, Fona, Imerco, Sportmaster og Gina Tricot. Byggetilladelse til projektet foreligger. Projektet skulle forinden byggestart igennem en validerings- og godkendelsesproces i forhold til sikkerheden i banedriften, m.v. (CSM-godkendelse). Denne CSM-godkendelse er opnået i maj Forureningsoprensning og forberedende byggearbejder er pågået over de seneste måneder, og første spadestik blev taget ultimo maj Centret forventes færdigopført i foråret Der er i første kvartal 2015/16 indgået betinget aftale med CapMan Real Estate om at indtræde i projektet på nuværende stadie med en ejerandel på 65 % og dermed deltage i færdigudviklingen af projektet. Aftalen med CapMan Real Estate er endeligt effektueret i maj Salget giver her og nu ingen resultateffekt for koncernen. Indtjeningen på projektet relaterer sig til indtjeningspotentialet på den resterende 35-% ejerandel hvortil kommer løbende fee-indtjening for udlejning og udvikling. * ) Korrigeret for skat indeholdt i Indtægter af kapitalandele i joint ventures. Resumé DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 TK DEVELOPMENT A/S 3/33

4 RESUMÉ TK Development udvikler i Køge, Danmark, et projekt, Strædet, på ca m², ekskl. parkering. Projektet opføres i umiddelbar tilknytning til Køge Station og butiksområdet i bymidten. Det samlede projekt der planlægges opført i tre faser, omfatter et retailprojekt på ca m², ca m² offentlige funktioner, herunder rådhus og genoptræningscenter, og ca m² boliger. Hertil kommer ca m² parkering. Retailprojektet er sammen med de ca m² parkering betinget solgt til finske Citycon baseret på et afkast på 6,25 %. Dette salg forventes at få positiv resultateffekt i regnskabsåret 2017/18 i forbindelse med overdragelse af det færdige projekt til Citycon. Der er herudover indgået aftale med Køge Kommune om kommunens overtagelse af byggeretterne til både rådhus og genoptræningscenter. Byggeriet af første etape er påbegyndt i marts Koncernens projektportefølje inden for development udgør pr. 30. april m² ( : m²). ASSET MANAGEMENT Den samlede portefølje af ejendomme i forretningsområdet asset management og dermed cashflow-genererende ejendomme består af m² og udgør pr. 30. april 2015 DKK 1.258,3 mio., inklusive projekter i joint ventures, mod DKK 1.256,1 mio. pr. 31. januar Den årlige nettoleje på den samlede portefølje ved aktuel udlejning svarer til en forrentning af bogført værdi på 4,4 %. Dette dækker over en stor spredning i afkastet på de enkelte ejendomme. Forrentning af bogført værdi ved fuld udlejning forventes at udgøre 6,5 %. Den aktuelle udlejning er påvirket af tomgang, korterevarende rabataftaler og forbedringstiltag som endnu ikke har materialiseret sig. AFVIKLINGSAKTIVITETER TK Developments aktiviteter i Tyskland, Finland, Baltikum og Rusland er under afvikling. Resultat før skat af afviklingsaktiviteterne udgør i første kvartal 2015/16 DKK -2,4 mio. mod DKK -4,5 mio. i første kvartal 2014/15. Balancen for afviklingsaktiviteterne udgør pr. 30. april 2015 DKK 247,1 mio. mod DKK 250,3 mio. pr. 31. januar Pr. 30. april 2015 omfatter koncernens afviklingsaktiviteter følgende: I Tyskland: en investeringsejendom og to mindre grunde, i alt DKK 103,9 mio. I Finland: en mindre grund, i alt DKK 7,2 mio. I Baltikum: et retailparkprojekt, jf. nedenfor, og to grunde, i alt DKK 96,2 mio. I Rusland: et mindre projekt til udlejning, i alt DKK 23,6 mio. TK Developments projekt DomusPro Retail Park i Vilnius, Litauen, er betinget solgt til BPT Baltic Opportunity Fund der er under management af BPT Asset Management. Salgsprisen er baseret på et afkastkrav på 8,5 %. Projektet opføres i etaper. Byggeriet af første etape på ca m² er afsluttet i marts 2014 og afleveret til investor i regnskabsåret 2014/15. Projektets anden etape på ca m² er fuldt udlejet, og byggeriet er påbegyndt primo Timing og forløb for udfasning af afviklingsaktiviteterne er forbundet med usikkerhed. Afviklingsprocessen pågår, og der er risiko for at afviklingen af disse aktiviteter kan ske til lavere værdier end bogførte værdier. MARKEDSFORHOLD Ejendomsmarkederne er generelt præget af optimisme, bedre muligheder end tidligere for at finansiere køb af fast ejendom og en pæn investorinteresse. Det historisk lave renteniveau har medvirket til at øge interessen for investering i fast ejendom som aktivklasse for især institutionelle investorer. Det er ledelsens vurdering at de afgørende variable inden for udvikling af fast ejendom - jordpriser, byggeomkostninger, lejeniveauer og salgspriser har et prisleje der betyder at nye projekter kan gennemføres med en tilfredsstillende avance. Der er forventninger om en moderat til pæn vækst og et moderat stigende privatforbrug på koncernens markeder, dog varierende i styrke fra land til land. Den stigende e-handel forventes i de kommende år at øge konkurrencen i detailhandelsbranchen. TK Development har kompetencer til at gennemføre store og komplicerede udviklingsprojekter inden for såvel retail-, kontor- og boligsegmentet samt et mix heraf og vil fortsat prioritere sådanne projekter. Samtidig vil fokus være på at gennemføre flere mindre projekter hvor gennemløbstiden er relativt hurtig, og hvor der kan opnås en fornuftig indtjening uden en større kapitalbinding over længere tid. Disse pro- 4/33 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 Resumé

5 RESUMÉ jekter vil typisk være kombinerede bolig- og retailprojekter. Ledelsen forventer at en stigende andel af koncernens projekter fremadrettet vil være boligprojekter idet koncernen ønsker at udnytte de attraktive projektmuligheder inden for boligsegmentet. FINANSIELLE FORHOLD Netto rentebærende gæld udgør pr. 30. april 2015 DKK 997,4 mio. mod DKK 1.000,4 mio. pr. 31. januar Projektkreditter på DKK 0,5 mia. som pr. 31. januar 2015 har udløb inden udgangen af januar 2016, er i første kvartal 2015/16 forlænget. TK Development har en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Engagementet der sædvanligvis genforhandles årligt, er i første kvartal 2015/16 forlænget frem til 1. maj FORVENTNINGER TIL 2015/16 Ledelsen forventer fortsat for regnskabsåret 2015/16 et positivt resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, i niveauet DKK 40 mio. Timing og forløb for udfasning af afviklingsaktiviteterne er forbundet med større usikkerhed. Afviklingsprocessen pågår, og der er risiko for yderligere tab inden afviklingen er tilendebragt. Resultat før skat af afviklingsaktiviteterne indgår derfor ikke i forventningerne. De forventninger der er omtalt i denne delårsrapport, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder hvilket kan medføre afvigelser i forhold til det forventede. Forventningerne påvirkes bl.a. af faktorer som nævnt i afsnittet Risikoforhold i koncernens årsrapport 2014/15, herunder kan fremhæves vurderingen af værdiansættelsen af koncernens projektportefølje som omtalt under Forretningsmæssige risici og Risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til Frede Clausen, adm. direktør, tel Resumé DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 TK DEVELOPMENT A/S 5/33

6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. 1. kvartal 2015/16 1. kvartal 2014/15 Hele året 2014/15 HOVEDTAL Nettoomsætning 40,7 123,3 854,7 Værdiregulering investeringsejendomme, netto 0,0 0,0-3,5 Bruttoresultat 15,6 22,1 93,3 Resultat af primær drift (EBIT) -4,0 2,5 12,3 Indtægter af kapitalandele i joint ventures 8,0 19,6 30,1 Finansiering, m.v. -10,2-16,9-57,9 Resultat før skat og nedskrivninger, m.v. -4,9 6,3 42,1 Resultat før skat -5,9 5,3-25,2 Periodens resultat -6,7 7,3-37,7 Periodens resultat før skat, fremadrettet strategi -3,8 12,7 36,7 Periodens totalindkomst 4,4 1,3-44,4 Samlet balance 2.863, , ,2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0,9 1,2 1,0 Investeringsejendomme 78,3 103,2 78,1 Projektportefølje 2.168, , ,7 Egenkapital 1.513, , ,4 Periodens pengestrøm -18,8 1,6 17,4 Netto rentebærende gæld, ultimo 997, , ,4 NØGLETAL Egenkapitalforrentning (ROE) * ) -1,8 % 1,9 % -2,5 % Soliditetsgrad (egenkapital) 52,9 % 49,4 % 53,1 % Indre værdi i DKK pr. aktie 15,4 15,8 15,4 Kurs/indre værdi (P/BV) 0,6 0,6 0,6 Antal aktier ultimo Resultat i DKK pr. aktie (EPS) -0,1 0,1-0,4 Udbytte i DKK pr. aktie Børskurs i DKK pr. aktie NØGLETAL KORRIGERET FOR WARRANTS Egenkapitalforrentning (ROE) *) -1,8 % 1,9 % -2,5 % Soliditetsgrad (egenkapital) 52,9 % 49,4 % 53,1 % Indre værdi i DKK pr. aktie 15,4 15,8 15,4 Resultat i DKK pr. aktie (EPS-D) -0,1 0,1-0,4 * ) Omregnet til helårsbasis. Ved beregning af nøgletal er Finansforeningen i Danmarks vejledning 2015 anvendt. 6/33 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 Hoved- og nøgletal for koncernen

7 RESULTATER 1. KVARTAL 2015/16 OG FORVENTNINGER TIL 2015/16 TK Development realiserede i første kvartal 2015/16 et resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, på DKK -3,8 mio.** ) mod DKK 12,7 mio. i første kvartal 2014/15. I opgørelsen af resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, er der korrigeret for den skat der er indeholdt i Indtægter af kapitalandele i joint ventures idet disse er opgjort efter skat. Skatten udgør DKK -0,3 mio. Koncernens samlede resultat efter skat udgør DKK -6,7 mio. mod DKK 7,3 mio. i første kvartal 2014/15. Balancen udgør pr. 30. april 2015 DKK 2.863,3 mio. mod DKK 2.845,2 mio. pr. 31. januar Koncernens egenkapital udgør DKK 1.513,8 mio. mod DKK 1.509,4 mio. pr. 31. januar 2015, og svarer til en soliditet på 52,9 % ( : 53,1 %). Resultatet for første kvartal 2015/16 og balancen pr. 30. april 2015 inddelt i forretningsområder fremgår af skemaerne nedenfor. Aktiviteterne for hvert enkelt forretningsområde er nærmere beskrevet på side Forretningsområdet development er beskrevet på side Beskrivelsen omhandler bl.a. udviklingspotentialet i TK Developments projektportefølje og giver en beskrivelse af de enkelte udviklingsprojekter. RESULTAT Q1 2015/16 (DKK MIO.) Resultat Q1 2015/16 Development Asset management Til afvikling Ikke fordelt Omsætning 40,7 26,3 13,7 0,7 - Bruttoresultat 15,6 5,7 11,2-1,3 - Omkostninger, ekskl. afskrivninger 19, ,6 18,9 Resultat af primær drift -4,0 5,7 11,2-1,9-19,0 Indtægter af kapitalandele i joint ventures* ) 8,0 7,4 0,3-0,3 Finansiering, netto -10,2 0,1-8,9-0,4-1,0 Resultat før skat** ) -5,9 13,6 2,6-2,4-19,7 Skat af periodens resultat 0,8 Periodens resultat -6,7 * ) Indtægter af kapitalandele i joint ventures er i henhold til IFRS opgjort efter skat. For at få den rigtige segmentfordeling og et brugbart resultat før skat i forhold til koncernens resultatforventninger til 2015/16 som er opgjort før skat og før resultat af afviklingsaktiviteter, er skatten af resultatet af joint ventures medtaget i kolonnen Ikke fordelt. ** ) Resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, på DKK -3,8 mio. er opgjort som resultat før skat på DKK -5,9 mio. korrigeret for underskud af afviklingsaktiviteter på DKK 2,4 mio. og skat af resultatet af joint ventures på DKK -0,3 mio. BALANCESTRUKTUR PR (DKK MIO.) Balance Development Asset management Til afvikling Ikke fordelt Aktiver Investeringsejendomme 78, ,3 - Kapitalandele i joint ventures 170,5 105,1 65,4 - - Tilgodehavender, langfristede 137,9 70,1 67,8 - - Øvrige langfristede aktiver 163,9 2,2 1,5 13,0 147,2 Igangværende og færdige projekter 2.168,2 931, ,9 152,6 - Tilgodehavender, kortfristede 64,3 40,1 20,9 3,2 0,1 Likvider, deponeringskonti, m.v. 80,2 64,3 9,7-6,2 Aktiver 2.863, , ,2 247,1 153,5 Passiver Egenkapital 1.513,8 863,3 411,0 195,9 43,6 Kreditinstitutter 1.198,8 269,7 813,2 37,8 78,1 Gældsforpligtelser i øvrigt 150,7 80,5 25,0 13,4 31,8 Passiver 2.863, , ,2 247,1 153,5 Soliditet 52,9 % 71,1 % 32,9 % 79,3 % 28,4 % Ledelsesberetning DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 TK DEVELOPMENT A/S 7/33

8 RESULTATER 1. KVARTAL 2015/16 OG FORVENTNINGER TIL 2015/16 Forretningsområdet asset management er beskrevet på side Beskrivelsen omhandler TK Developments egne ejendomme under asset management og giver en beskrivelse af drift og kundetilstrømning på de enkelte projekter. Afviklingsaktiviteterne er beskrevet på side 22 og beskriver nærmere TK Developments ejendomme og projekter i de lande hvor ledelsen har besluttet at udfase aktiviteterne. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgør DKK 15,6 mio. mod DKK 22,1 mio. i første kvartal 2014/15. I bruttoresultatet indgår primært drift af koncernens 100-%-ejede færdigopførte projekter, drift af koncernens tyske investeringsejendom, avancer fra afleverede projekter og honorarindtægter. Afleverede projekter De afleverede projekter i første kvartal 2015/16 omfatter bl.a.: Regnskabsberetningen nedenfor er alene en beskrivelse af resultat og balance på koncernniveau. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for første kvartal 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de standarder (IFRS/IAS) og fortolkningsbidrag (IFRIC) der gælder for regnskabsår der begynder 1. februar Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsrapporten aflægges i DKK der er præsentationsvaluta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta i moderselskabet. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Der er med virkning fra 1. februar 2015 implementeret en række nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag. Implementeringen heraf har ingen effekt på resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie. Boliger, Smallegade, Frederiksberg, Danmark TK Development har i et joint venture med bl.a. en entreprenør udviklet ca m² ungdomsboliger i Smallegade, Frederiksberg. Byggeriet er færdigt, og boligerne var klar til indflytning i december Ejendommen er fuldt udlejet. TK Development har med avance solgt sin ejerandel af joint venturet til en af de øvrige ejere i første kvartal 2015/16. Retailpark, Marsvej, Randers, Danmark På Marsvej i Randers ejer koncernen en grund med henblik på udvikling af et projekt på ca m² butikker. Første etape på ca m² er færdigopført og udlejet til jem & fix og Petworld. Petworld-delen er overdraget til en privat investor i første kvartal 2015/16. Salgssummen svarer til bogført værdi. Herudover er der realiseret enkelte grundsalg og opnået honorarindtægter på enkelte projekter. Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger udgør DKK 13,9 mio. mod DKK 13,7 mio. i første kvartal 2014/15. Antal medarbejdere udgør 89 pr. 30. april 2015 ( : 88), inkl. medarbejdere ansat på centre i drift. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING I forbindelse med den praktiske anvendelse af koncernens regnskabspraksis foretager ledelsen en række regnskabsmæssige skøn og vurderinger som har betydelig indflydelse på delårsregnskabet, særligt vedrørende måling af koncernens igangværende og færdige projekter og koncernens udskudte skatteaktiver. For en nærmere gennemgang heraf henvises til note 3 i årsrapporten 2014/15. RESULTATOPGØRELSEN Omsætning Omsætningen er realiseret med DKK 40,7 mio. mod DKK 123,3 mio. i første kvartal 2014/15. Omsætningen vedrører salg af projekter, lejeindtægter og honorarer, m.v. Andre eksterne omkostninger er realiseret med DKK 5,6 mio. mod DKK 5,8 mio. i første kvartal 2014/15. Resultat af joint ventures Resultat af joint ventures udgør i første kvartal 2015/16 DKK 8,0 mio. mod DKK 19,6 mio. i samme periode året før. I resultatet indgår drift af koncernens delejede færdigopførte projekter, drift af koncernens ejerandele i projekter klassificeret som investeringsejendomme samt avancer, m.v. fra salg af delejede projekter. Således indgår bl.a. avancen fra salg af TK Developments ejerandel af det joint venture der har etableret boliger i Smallegade, Frederiksberg, Danmark. 8/33 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 Ledelsesberetning

9 RESULTATER 1. KVARTAL 2015/16 OG FORVENTNINGER TIL 2015/16 Finansiering TK Development har realiseret nettofinansieringsudgifter på DKK 10,2 mio. mod DKK 16,9 mio. i første kvartal 2014/15. Faldet kan i vid udstrækning henføres til effekten af salg af flere grunde og større færdigopførte projekter. Development-projekter: Jelenia Góra, Polen Amerika Plads, Danmark: P-kælder og felt A og C Østre Havn, Danmark, herunder Alfa Laval Asset management-projekter: Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen Ringsted Outlet, Danmark Omtalen af de enkelte projekter ejet i joint ventures, indgår i projektomtalen i de to afsnit Development og Asset management. Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver i balancen udgør DKK 113,0 mio. mod DKK 114,7 mio. pr. 31. januar Skat Skat af periodens resultat udgør DKK 0,8 mio., og skat indeholdt i resultat af joint ventures udgør DKK -0,3 mio. Den samlede skat for første kvartal 2015/16 udgør dermed DKK 0,5 mio. Skatten skal ses i sammenhæng med at periodens beregnede skatteaktiv vedrørende afviklingsaktiviteter er indregnet til DKK 0 og forskelle i skatteprocenter i de enkelte lande. BALANCEN Koncernens balance udgør DKK 2.863,3 mio. mod DKK 2.845,2 mio. pr. 31. januar Goodwill Goodwill udgør DKK 33,3 mio. og er uændret i forhold til 31. januar Goodwill vedrører koncernens development- og asset management-aktiviteter i Polen og Tjekkiet. Der er ikke indikationer på at der skal foretages nedskrivning af værdien. Investeringsejendomme TK Developments investeringsejendomme består pr. 30. april 2015 alene af en tysk investeringsejendom. Værdien udgør DKK 78,3 mio. mod DKK 78,1 mio. pr. 31. januar Ejendommen er nærmere omtalt i afsnittet Afviklingsaktiviteter nedenfor. Kapitalandele i joint ventures Nettoinvesteringen i joint ventures udgør pr. 30. april 2015 DKK 170,5 mio. mod DKK 171,9 mio. pr. 31. januar De projekter der ejes i joint ventures, omfatter pr. 30. april 2015 primært: Værdiansættelsen af skatteaktiverne er foretaget på baggrund af foreliggende budgetter og resultatfremskrivninger for en femårig periode. De første tre år er budgetteret ud fra en vurdering af konkrete projekter i koncernens projektportefølje. De efterfølgende to år er baseret på resultatfremskrivninger som er underbygget, dels af konkrete projekter i projektporteføljen med en længere tidshorisont end tre år, dels af en række projektmuligheder. Som følge af de væsentlige usikkerheder der er knyttet hertil, er der indregnet reservationer til imødegåelse af risikoen for manglende projektgennemførelse, udskydelse af projekter og risikoen for reducerede projektavancer i forhold til det forventede. Såfremt vilkårene og forudsætningerne for budgetter og resultatfremskrivninger, herunder de tidsmæssige forventninger, ændres, kan værdien af skatteaktiverne være betydeligt lavere end værdien opgjort pr. 30. april 2015 hvilket kan have en negativ betydning for koncernens resultater og finansielle stilling. Igangværende og færdige projekter Den samlede projektbeholdning udgør DKK 2.168,2 mio. mod DKK 2.121,7 mio. pr. 31. januar Stigningen er en kombination af en stigning i projektbeholdningen vedrørende koncernens igangværende projekter og et fald som følge af salg af projekter, herunder grunde. De samlede forudbetalinger baseret på forward funding-aftaler udgør DKK 27,2 mio. mod DKK 5,0 mio. pr. 31. januar Stigningen er en følge af opbygning af forward funding på igangværende projekter. Koncernens samlede portefølje af færdigopførte projekter og investeringsejendomme, eksklusive projekter og investeringsejendomme i joint ventures, udgør pr. 30. april 2015 DKK mio. ( : DKK mio.), og koncernens netto rentebærende gæld udgør DKK 997 mio. ( : DKK mio.). Likvide beholdninger Likvide beholdninger udgør DKK 6,0 mio. mod DKK 23,6 mio. pr. 31. januar TK Developments likviditetsberedskab, jf. note 4 i delårsrapporten, udgør DKK 183,6 mio. mod DKK 268,3 mio. pr. 31. januar Ledelsesberetning DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 TK DEVELOPMENT A/S 9/33

10 RESULTATER 1. KVARTAL 2015/16 OG FORVENTNINGER TIL 2015/16 Egenkapital Koncernens egenkapital udgør DKK 1.513,8 mio. mod DKK 1.509,4 mio. pr. 31. januar Egenkapitalen er siden 31. januar 2015 bl.a. ændret med periodens resultat og positive kursreguleringer efter skat på DKK 11,1 mio., relateret til udenlandske dattervirksomheder og joint ventures samt sikringsinstrumenter. Soliditeten udgør 52,9 %. Langfristede forpligtelser Koncernens langfristede forpligtelser udgør DKK 21,2 mio. mod DKK 19,8 mio. pr. 31. januar Kortfristede forpligtelser De kortfristede forpligtelser udgør DKK 1.328,3 mio. mod DKK 1.316,0 mio. pr. 31. januar PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet er negative med DKK 18,4 mio. (Q1 2014/15: positive med DKK 15,1 mio.). I beløbet indgår bl.a. en øget pengebinding i projekter, øget pengebinding i deponeringskonti, m.v. samt lavere pengebinding i tilgodehavender, lavere gæld, betalte renter samt drift i øvrigt. Pengestrømme fra investeringsaktivitet er positive med DKK 1,9 mio. (Q1 2014/15: positive med DKK 196,5 mio.). Pengestrømmene i første kvartal 2014/15 indeholder salg af koncernens 75-% ejerandel af Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er negative med DKK 2,3 mio. (Q1 2014/15: negative med DKK 210,0 mio.). De negative pengestrømme vedrører nedbringelse af mellemværender med kreditinstitutter. Samlet set er periodens pengestrømme negative med DKK 18,8 mio. mod positive pengestrømme med DKK 1,6 mio. for samme periode året før. FINANSIELLE FORHOLD Netto rentebærende gæld udgør pr. 30. april 2015 DKK 997,4 mio. mod DKK 1.000,4 mio. pr. 31. januar Projektkreditter på DKK 0,5 mia. som pr. 31. januar 2015 har udløb inden udgangen af januar 2016 er i første kvartal 2015/16 forlænget. TK Development har en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Engagementet der sædvanligvis genforhandles årligt, er i første kvartal 2015/16 forlænget frem til 1. maj I et af koncernens delejede selskaber arbejdes der med en omlægning af lejerstrukturen i selskabets shoppingcenter med henblik på at opnå en mere optimal lejersammensætning og et mere optimalt kundeflow. Det har betydet en midlertidig nedgang i udlejningsgrad og nettoleje, og der forhandles p.t. en løsning med den kreditgivende bank. Markedsvilkårene på den finansielle side peger aktuelt i retning af faldende rentemarginaler, og ledelsen vil som led i en kontinuerlig proces løbende søge at reducere finansieringsomkostningerne ved optimering af lån og genforhandling af rentemarginaler. Ledelsen vægter soliditeten i koncernen højt og har som målsætning at soliditetsgraden til stadighed skal udgøre minimum 40 %. Soliditeten udgør pr. 30. april ,9 %. FORVENTNINGER TIL 2015/16 Ledelsen forventer fortsat for regnskabsåret 2015/16 et positivt resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteter, i niveauet DKK 40 mio. Timing og forløb for udfasning af afviklingsaktiviteterne er forbundet med større usikkerhed. Afviklingsprocessen pågår, og der er risiko for yderligere tab inden afviklingen er tilendebragt. Resultat før skat af afviklingsaktiviteterne indgår derfor ikke i forventningerne. De forventninger der er omtalt i denne delårsrapport, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder hvilket kan medføre afvigelser i forhold til det forventede. Forventningerne påvirkes bl.a. af faktorer som nævnt i afsnittet Risikoforhold i koncernens årsrapport 2014/15, herunder kan fremhæves vurderingen af værdiansættelsen af koncernens projektportefølje som omtalt under Forretningsmæssige risici og Risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS UDLØB TK Development har efter regnskabsperiodens udløb opnået CSM-godkendelse af koncernens shoppingcenterprojekt Citycenter BROEN i Esbjerg, og den betingede aftale med Cap- 10/33 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 Ledelsesberetning

11 RESULTATER 1. KVARTAL 2015/16 OG FORVENTNINGER TIL 2015/16 Man Real Estate om at indtræde i projektet på nuværende stadie med en ejerandel på 65 % og dermed deltage i færdigudviklingen af projektet er endeligt effektueret i maj TK Development har udviklet et m² kontorprojekt i Aalborg, Danmark, til den internationale Alfa Laval-koncern som har indgået en længerevarende lejekontrakt på ejendommen. Byggeriet er afsluttet i april 2015, og det færdige projekt er som planlagt overdraget til investor, PensionDanmark, i juni Indtjeningen fra salget indregnes dermed i andet kvartal 2015/16. På Amerika Plads, København, Danmark, har TK Development i juni 2015 overdraget et byggefelt på ca m² til A.P. Møller - Mærsk A/S. TK Developments ejerandel udgør 50 %, og avancen fra salget påvirker dermed TK Developments resultat i andet kvartal 2015/16. Der er ikke herudover indtrådt væsentlige selskabsspecifikke begivenheder efter regnskabsperiodens udløb. Ledelsesberetning DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 TK DEVELOPMENT A/S 11/33

12 MARKEDSFORHOLD Ejendomsmarkederne er generelt præget af optimisme, bedre muligheder end tidligere for at finansiere køb af fast ejendom og en pæn investorinteresse. Det historisk lave renteniveau har medvirket til at øge interessen for investering i fast ejendom som aktivklasse for især institutionelle investorer. Det er ledelsens vurdering at de afgørende variable inden for udvikling af fast ejendom - jordpriser, byggeomkostninger, lejeniveauer og salgspriser har et prisleje der betyder at nye projekter kan gennemføres med en tilfredsstillende avance. Der er forventninger om en moderat til pæn vækst og et moderat stigende privatforbrug på koncernens markeder, dog varierende i styrke fra land til land. Den stigende e-handel forventes i de kommende år at øge konkurrencen i detailhandelsbranchen. TK Development har kompetencer til at gennemføre store og komplicerede udviklingsprojekter inden for såvel retail-, kontorog boligsegmentet samt et mix heraf og vil fortsat prioritere sådanne projekter. Samtidig vil der være fokus på at gennemføre flere mindre projekter hvor gennemløbstiden er relativt hurtig, og hvor der kan opnås en fornuftig indtjening uden en større kapitalbinding over længere tid. Disse projekter vil typisk være kombinerede bolig- og retailprojekter. Ledelsen forventer at en stigende andel af koncernens projekter fremadrettet vil være boligprojekter idet koncernen ønsker at udnytte de attraktive projektmuligheder inden for boligsegmentet. LEJERE Inden for retail er lejernes fokus fortsat på den rette beliggenhed, og lejeniveauet for velbeliggende projekter forventes fremadrettet at være nogenlunde stabilt. Tomgangen for retaillokaler varierer meget idet tomgangen på primære placeringer er lav og på sekundære placeringer relativt høj. Der er således i retailbranchen en god interesse for velbeliggende projekter hvor både de stærke nationale og internationale brands ønsker at ekspandere. Lejerinteressen for sekundære placeringer er derimod svag ligesom lejeniveauet for sådanne placeringer også fremadrettet forventes at være under pres. I relation til shoppingcentre er det generelle billede fortsat at kædebutikkerne klarer sig tilfredsstillende, og at de lokale lejere generelt har det svært. Stigende forbrugertillid på koncernens markeder medvirker til at der for de kommende år forventes vækst i privatforbruget til glæde for detailhandelsbranchen. Dog vurderes den stigende e-handel at medvirke til en øget konkurrence i detailhandelsbranchen. På kontormarkedet opleves, uanset et marginalt fald i tomgangen over de seneste måneder, generelt en relativt høj tomgang, dog med stor differentiering mellem primære og sekundære beliggenheder. Der er forventninger om en fortsat relativt høj tomgang i årene fremover, men med en fornuftig efterspørgsel efter nyere og effektivt indrettede lejemål. Lejeniveauet på de primære placeringer vurderes at være relativt stabilt, men forventes fortsat at være under pres på de sekundære placeringer. På boligmarkedet er tendensen klar på alle markeder: der er en relativt massiv søgning mod de større byer der således oplever et behov for nye boliger. Afhængigt af traditioner på de forskellige markeder giver dette sig udslag i enten behov for nye ejerboliger, nye lejeboliger eller begge dele. For lejeboligernes vedkommende har dette over en periode medført et stigende lejeniveau, og det højere niveau forventes bibeholdt i den kommende periode. INVESTORER På investorsiden oplever TK Development en stigende optimisme og god interesse for investering i fast ejendom, og det historisk lave renteniveau har medvirket til at øge interessen for investering i fast ejendom som aktivklasse for især institutionelle investorer. Mange institutionelle investorer har et ønske om at øge andelen af ejendomsinvesteringer i porteføljen idet de har tillid til at fast ejendom fremadrettet kan give et stabilt og konkurrencedygtigt afkast. Ledelsen oplever at investorerne også interesserer sig for projekter i større byer, uden for hovedstaden, og at investorerne i flere tilfælde også ønsker at deltage aktivt i projektudviklingen og derved påtage sig en højere risiko mod et forventet højere afkast. Disse muligheder er i tråd med koncernens forretningsmodel hvor TK Development gerne indgår partnerskaber omkring udviklingsprojekter og færdigopførte ejendomme for derigennem at opnå en mere optimal allokering af selskabets egenkapital, en større risikospredning og en bedre udnyttelse af koncernens udviklingskompetencer. For retailejendomme er beliggenhed afgørende, og er der tale om centre, vil en dokumenteret god drift, kundetilstrømning og omsætning ligeledes være af stor betydning for investors tryghed i forhold til investeringen. For de gode placeringer er der relativt lave afkastkrav. Afkastkravet er noget højere på mere sekundært placerede ejendomme. Dog opleves en trend i retning af at investorerne er villige til at foretage investeringer med en anden og lidt højere risiko end i de seneste år. For kontorejendomme er der en stor investorinteresse for primært beliggende ejendomme med solide lejerforhold, og afkastkravet er igen tilfredsstillende. Afkastkravene er en del højere for mere sekundært beliggende ejendomme selv om in- 12/33 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 Ledelsesberetning

13 MARKEDSFORHOLD vestorerne også her aktuelt vurderes at være indstillet på lidt højere risiko end set i den seneste periode. For boligejendomme er der ligeledes en stor investorinteresse. Denne interesse er koncentreret om hovedstadsplaceringer og de store byer hvor der aktuelt opleves en betydelig befolkningstilvækst. Søgningen mod de større byer forventes at fortsætte også de kommende år. Den højere leje kombineret med lave afkastkrav på gode placeringer har gjort det interessant atter at udvikle boliger. Potentielle investorer er både private velhavere, lokale eller større ejendomsselskaber, institutionelle investorer og udenlandske investorer. Befolkningstilvæksten i de større byer kombineret med tillid til den fremtidige udvikling er samtidig afgørende parametre for familiers interesse i at købe ejerboliger, og prisniveauet herfor er steget pænt det seneste år. Markedet for udvikling af ejerboliger til salg til private er således også interessant igen. FINANSIERING Det er ledelsens opfattelse at det igen er muligt at opnå finansiering af projekter. Mulighederne varierer dog fra projekt til projekt, afhængigt af type, beliggenhed og status, herunder udlejning og salg. Ved bevilling af projektfinansiering stiller bankerne fortsat krav om en relativt høj egenfinansiering, omend der i den seneste periode er sket en vis opblødning heri. Ledelsesberetning DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 TK DEVELOPMENT A/S 13/33

14 DEVELOPMENT Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Koncernens primære segmenter er butikker, kontorer og boliger, med variation fra land til land. Projekterne udvikles i eget regi og med samarbejdspartnere i joint ventures. Strategi for forretningsområde Development Udvikling af projekter fra idéfase til færdigopført projekt hvor de kan gennemføres efter en af flere modeller: Solgte projekter (forward funding/forward purchase). Projekter med partner. I eget regi med høj grad af tillid til udlejning og salgbarhed. Serviceydelser for tredjemand. Development Lande: Omsætning: Bruttoresultat: Resultat af joint ventures: Balancesum: Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet Q1 2015/16: DKK 26,3 mio. (Q1 2014/15: DKK 23,7 mio.) Q1 2015/16: DKK 5,7 mio. (Q1 2014/15: DKK 9,9 mio.) Q1 2015/16: DKK 7,4 mio. (Q1 2014/15: DKK 0,6 mio.) : DKK 1.213,5 mio. ( : DKK 1.172,1 mio.) TK Development har i development-segmentet fokus på gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, herunder sikring af en stærk forhåndsudlejning eller salg inden påbegyndelse af byggeri. Herudover fokuserer ledelsen på nye projekter og projektmuligheder der skal medvirke til fremadrettet at skabe et tilfredsstillende afkast til selskabets aktionærer. Udviklingen i koncernens projektportefølje inklusive projekter i joint ventures kan skitseres således: DKK mio Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje, netto Forward funding Projektportefølje, brutto Forward funding i % af bogført værdi af solgte projekter, brutto 83,1 % 3,5 % 13,7 % Tabel 1 Ved anvendelse af forward funding reducerer koncernen pengebindingen i den solgte projektportefølje. Forward funding er steget i forhold til 31. januar 2015 som følge af opbygning af forward funding på igangværende projekter. Udviklingspotentialet i koncernens projektportefølje i kvadratmeter fremgår nedenfor: Igangsætning af planlagte projekter sker når de kommercielle betingelser for igangsætning af byggeriet er opfyldt, og der er opnået hel eller delvis finansiering af projektet, enten hos kreditinstitutter eller hos investorer i form af forward funding, og der er tilvejebragt eventuel egenfinansiering i projektet via TK Developments egne finansielle ressourcer. Bruttoresultatet udgør i første kvartal 2015/16 DKK 5,7 mio. mod DKK 9,9 mio. i samme periode 2014/15. Resultat af joint ventures udgør DKK 7,4 mio. mod DKK 0,6 mio. i første kvartal 2014/15. Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 30. april m², fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m². ( 000) m² Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Total projektportefølje Antal projekter Tabel 2 14/33 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 Ledelsesberetning

15 DEVELOPMENT PROJEKTOVERBLIK Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen inden for development. Oversigten indeholder projekter i såvel 100-%-ejede selskaber som i joint ventures. Projekt By Land Segment TKD s ejerandel af areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Færdigopførte Alfa Laval, Østre Havn Aalborg DK Kontor ) 50 % Marts 2014 April 2015 Ahlgade Holbæk DK Mix % Oktober 2013 Oktober 2014 Shoppingcenter, Frýdek Místek Frýdek Místek CZ Butik % Efterår 2013 November 2014 Under opførelse Amerika Plads, p-kælder København DK P-kælder % 2004 Løbende Strædet Køge DK Mix % Marts 2015 Forår 2017 Retailpark, Marsvej, etape 2 Randers DK Butik % Forår 2015 Ultimo 2015 Residential Park, Bielany, etape 2 Warszawa PL Boliger/service % Juni 2014 Forår 2016 Shoppingcenter, Jelenia Góra Jelenia Góra PL Butik % Maj 2014 Efterår 2015 Ikke påbegyndte Citycenter BROEN, shoppingcenter Esbjerg DK Butik % Forår 2015 Forår 2017 Amerika Plads, felt C København DK Mix % Medio 2015 Primo 2017 Amerika Plads, felt A København DK Kontor % - - Vasevej Birkerød DK Boliger % - - Aarhus Syd, etape 2 Aarhus DK Butik % Ejby Industrivej København DK Kontor % - - Østre Havn/Stuhrs Brygge Aalborg DK Mix ) 50 % Løbende Løbende Handelskvarteret Kulan Gøteborg SE Mix % Retailpark, Söderhamn Söderhamn SE Butik % Residential Park, Bielany, etape 3-4 Warszawa PL Boliger/service % Løbende Løbende Bytom Retail Park Bytom PL Butik % Løbende Løbende Most Retail Park, etape 2 Most CZ Butik % - - Development, totalt areal ca ) Avanceandel på udvikling udgør 70 %. Geografisk segmentering af udviklingspotentialet i kvadratmeter: Danmark Tjekkiet Polen Sverige FÆRDIGOPFØRTE PROJEKTER Alfa Laval, Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, Danmark TK Development indgik i regnskabsåret 2014/15 en betinget aftale om salg af et m² kontorprojekt i Aalborg. Projektet er udviklet til den internationale Alfa Laval-koncern som har indgået en længerevarende lejekontrakt på ejendommen. Projektet er solgt til PensionDanmark til en samlet pris på DKK 126,1 mio. Byggeriet er færdigopført i april 2015, og Alfa Laval er flyttet ind som lejer i bygningen. Projektet er overdraget til investor i juni Indtjeningen fra salget indregnes dermed i andet kvartal 2015/16. Ahlgade, Holbæk, Danmark TK Development har udviklet ca m² boliger og butikker Ledelsesberetning DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 TK DEVELOPMENT A/S 15/33

16 DEVELOPMENT i Holbæk. Boligdelen udgør ca m² og er i regnskabsåret 2014/15 solgt og overdraget til et boligselskab. Erhvervsdelen udgør ca m² og er fuldt udlejet til Imerco og de to Bestseller-koncepter Jack & Jones og Vila (Q4 2014/15: 100 %). Ejendommen er færdigopført i oktober Projektet er udviklet i et joint venture med en entreprenør, og TK Development har i november 2014 købt retaildelen fra det fælles selskab med henblik på videresalg til investor. seks sale. Byggeriet af første etape er påbegyndt i marts Første etape omfatter ca m² butikker hvoraf ca m² er udlejet til dagligvareoperatører, ca m² genoptræningscenter til kommunen, ca m² udvidelse af det eksisterende rådhus og ca m² parkeringskælder udlejet til Apcoa Parking. PROJEKTER UNDER OPFØRELSE Amerika Plads, p-kælder, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og TK Development, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. Parkeringskælderen på Amerika Plads-området er delvist opført. Parkeringskælderens belægning og drift vil blive optimeret ved udvikling af projekter på de resterende byggefelter, A og C. Efter færdiggørelse af det samlede parkeringsanlæg forventes dette solgt. For beskrivelse af Amerika Plads, felt A og C, henvises til afsnittet Ikke påbegyndte projekter nedenfor. Udvikling af centrum, Strædet, Køge, Danmark TK Development udvikler i Køge et projekt, Strædet, på ca m², ekskl. parkering. Projektet opføres i umiddelbar tilknytning til Køge Station og butiksområdet i bymidten. Det samlede projekt der planlægges opført i tre faser, omfatter et retailprojekt på ca m², ca m² offentlige funktioner, herunder rådhus og genoptræningscenter, og ca m² boliger. Hertil kommer ca m² parkering. Retailprojektet på ca m² vil bestå af ca m² butikker, ca m² kontorer/fitness og ca m² service/ restauranter og biograf. Retailprojektet er sammen med de ca m² parkering betinget solgt til finske Citycon. Projektet afleveres til investor efter færdiggørelse af byggeriet, og salget til Citycon forventes dermed at få positiv resultateffekt i regnskabsåret 2017/18. Salgsprisen forventes at udgøre i niveauet DKK 560 mio. og er baseret på et afkast på 6,25 %. Der er herudover indgået aftale med Køge Kommune om kommunens overtagelse af byggeretterne til både rådhus og genoptræningscenter. Udlejningen af retailprojektet er påbegyndt, og der opleves god interesse fra lejere for projektet. En række lejekontrakter med ankerlejere er på plads, bl.a. Irma, Fakta, samt en lejekontrakt med Nordisk Film Biografer om etablering af en biograf med Retailpark, Marsvej, Randers, Danmark På Marsvej i Randers ejer koncernen en grund med henblik på udvikling af et projekt på ca m² butikker hvoraf første etape på ca m² er udlejet, solgt og overdraget til private investorer. Anden etape er fuldt udlejet til Harald Nyborg. Byggeriet er påbegyndt i foråret 2015, og projektet er efter regnskabsperiodens udløb solgt til private investorer med aftalt overdragelse efter projektet færdigopførelse. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen TK Development ejer et areal i Warszawa hvorpå der udvikles et boligprojekt på ca m². Første etape på m² er færdigopført og solgt til private brugere. De resterende ca m² planlægges opført i tre etaper som forventes igangsat løbende når et tilfredsstillende forhåndssalg er opnået. Projektets anden etape består af 297 boligenheder og servicearealer. 58 % af enhederne er forhåndssolgt (Q4 2014/15: 49 %). Byggeriet er påbegyndt i juni 2014 med forventet aflevering til køberne i foråret Boligerne sælges som ejerlejligheder til private brugere. Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen I Jelenia Góra udvikler TK Development et shoppingcenter på ca m 2. Projektet gennemføres i et joint venture med Heitman, og koncernens ejerandel udgør 30 %. Projektet vil omfatte en ca m 2 dagligvareenhed og ca m 2 butikker, restauranter og serviceenheder. Udlejningen pågår, og der er senest indgået lejekontrakter med ankerlejere som New Yorker og Sportisimo. Ca. 80 % af arealet er nu udlejet (Q4 2014/15: ca. 61 %). Lejerne omfatter herudover bl.a. Intermarché, H&M, Reserved, Stradivarius, Carry, Bershka, CCC, Deichmann og Rossmann. Byggeriet er påbegyndt i maj 2014 med forventet åbning i efteråret TK Development modtager honorarindtægter fra det fællesejede selskab for udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. 16/33 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 Ledelsesberetning

17 DEVELOPMENT IKKE PÅBEGYNDTE PROJEKTER Citycenter BROEN, shoppingcenter, Esbjerg, Danmark I Esbjerg ejer TK Development et areal hvorpå der planlægges opført et nyt shoppingcenter, Citycenter BROEN, på ca m² ved Esbjerg Station. Centret forventes at bestå af ca. 70 butikker. Koncernen har oplevet fin opbakning fra lejerne og har indgået lejekontrakter på mere end 60 % af arealet. Ankerlejerne er bl.a. Kvickly, H&M, Bahne, Fona, Imerco, Sportmaster og Gina Tricot. Byggetilladelse til projektet foreligger. Projektet skulle forinden byggestart igennem en validerings- og godkendelsesproces i forhold til sikkerheden i banedriften, m.v. (CSM-godkendelse). TK Development har efter regnskabsperiodens udløb, i maj 2015, opnået CSM-godkendelse af projektet. Forureningsoprensning og forberedende byggearbejder har pågået over de seneste måneder, og første spadestik blev taget ultimo maj Centret forventes færdigopført i foråret Der er i første kvartal 2015/16 indgået betinget aftale med CapMan Real Estate om at indtræde i projektet på nuværende stadie med en ejerandel på 65 % og dermed deltage i færdigudviklingen af projektet. Aftalen med CapMan Real Estate er endeligt effektueret i maj Salget giver her og nu ingen resultateffekt for koncernen. Indtjeningen på projektet relaterer sig til indtjeningspotentialet på den resterende 35-% ejerandel hvortil kommer løbende fee-indtjening for udlejning og udvikling. Den forventede avance ved projektets udvikling, opførelse og salg vil blive indregnet på tidspunktet for lejlighedernes overdragelse til de respektive købere, forventeligt fra primo Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, Danmark På de tidligere Aalborg Værft-arealer på Stuhrs Brygge udvikler TK Development gennem et fællesejet selskab (50/50) med Frederikshavn Maritime Erhvervspark en business- og boligpark på ca m². Arealet er erhvervet af det fælles selskab hvor der sker løbende betaling for de erhvervede byggeretter i takt med at der udvikles og gennemføres konkrete projekter. Bl.a. er der udviklet et projekt til den internationale Alfa Laval-koncern, jf. omtale ovenfor. Herudover er arbejdet med en ny lokalplan omfattende ca m² boliger, kontorer og parkering igangsat. Handelskvarteret Kulan, shoppingcenter og service/erhverv, Gøteborg, Sverige TK Development har indgået samarbejdsaftale med SKF Sverige AB om udvikling af SKF s fabriksområde i Gamlestaden i Gøteborg. Det påtænkte projekt omfatter i alt ca m² fordelt med m² shoppingcenter, m² service/erhverv samt m² boliger. TK Development skal stå for de m² shoppingcenter og service/erhverv, og en boligudvikler for de resterende m² boliger. Lokalplanen er under udarbejdelse men er forsinket og forventes nu først vedtaget i efteråret Projektet drøftes med potentielle lejere, og en række lejeaftaler er på plads. Amerika Plads, felt A og C, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og TK Development, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. Byggefelt A på ca m² er solgt til A.P. Møller - Mærsk A/S. Salgsprisen udgør DKK 97,5 mio. Byggefeltet er overdraget til A.P. Møller - Mærsk A/S i juni 2015, og avancen fra salget påvirker dermed TK Developments resultat i andet kvartal 2015/16. DLU har indgået samarbejde med AP Pension om udvikling af byggefelt C på ca m² hvor de ca m² planlægges til boligformål og ca. 500 m² planlægges til publikumsorienteret erhverv i stueplan. Grunden er i 2014/15 overdraget til det fælles selskab hvor ejerskabet er 50/50 mellem AP Pension og DLU. Målet er at opføre ca. 120 kvalitetslejligheder med henblik på salg til private købere. Principiel myndighedstilladelse til projektet er imødekommet, og byggestart forventes medio Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Der henvises til projektomtalen under Projekter under opførelse. Bytom Retail Park, Bytom, Polen En andel af TK Developments grund ved shoppingcentret Plejada i Bytom der har en central placering i Katowice, er i 2014/15 solgt til Decathlon hvilket er med til at styrke interessen og udviklingsmulighederne for området. På den resterende del af grunden forventes udviklet en retailpark med et samlet udlejningsareal på ca m². Projektet opføres etapevis i takt med udlejningen. Udlejningsbestræbelser pågår, og byggeriet igangsættes i takt med udlejning. Ledelsesberetning DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 TK DEVELOPMENT A/S 17/33

18 ASSET MANAGEMENT Koncernens sekundære forretningsområde er asset management og omfatter ejerskab, drift, indkøring og modning samt optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor denne periode relaterer sig til mulighederne for at tilføre værdi. Projekterne ligger dels i 100-%-ejede selskaber, dels i joint ventures. Landefordeling af ejendomme i forretningsområdet asset management (bogført værdi): Danmark Tjekkiet Strategi for forretningsområde Asset management Ejerskab, drift, modning og optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode relateret til muligheder for at tilføre værdi. Polen Asset management Lande: Omsætning: Bruttoresultat: Resultat af joint ventures: Balancesum: Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet Q1 2015/16: DKK 13,7 mio. (Q1 2014/15: DKK 15,9 mio.) Q1 2015/16: DKK 11,2 mio. (Q1 2014/15: DKK 14,6 mio.) Q1 2015/16: DKK 0,3 mio. (Q1 2014/15: DKK 21,9 mio.) : DKK 1.249,2 mio. ( : DKK 1.249,9 mio.) Ansatte på centrene: : 14 ( : 13) Bruttoresultatet i første kvartal 2015/16 for asset management udgør DKK 11,2 mio. mod DKK 14,6 mio. i første kvartal 2014/15. Bruttoresultatet er faldet i forhold til året før, bl.a. som følge af øget tomgang og ydede lejerabatter i enkelte af centrene. Resultat af joint ventures inden for asset management udgør i første kvartal 2015/16 DKK 0,3 mio. mod DKK 21,9 mio. i samme periode året før. Første kvartal 2014/15 indeholder avancen fra salget af Fashion Arena Outlet Center. Nettolejeindtægterne i joint ventures er faldet som en naturlig konsekvens af de effektuerede salg af to tjekkiske projekter, Fashion Arena Outlet Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15. TK Development arbejder fortsat med salg eller delvist salg af Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 30. april 2015 følgende syv ejendomme: Land Type TKD s ejerandel Projektareal m² Aktuel udlejningsgrad Projekter i joint ventures Investeringsejendomme Galeria Tarnovia, Tarnów Polen Shoppingcenter 30 % % Øvrige færdigopførte projekter Ringsted Outlet Danmark Outletcenter 50 % % Projekter i 100-%-ejede selskaber Øvrige færdigopførte projekter Sillebroen, Frederikssund Danmark Shoppingcenter 100 % * ) % Galeria Sandecja, Nowy Sącz Polen Shoppingcenter 100 % % Most Retail Park Tjekkiet Retailpark 100 % % Aabenraa Danmark Retailpark 100 % % Brønderslev Danmark Butiksejendom 100 % % I alt * ) Inklusive aftalt 4-sals biograf til Nordisk Film på ca m 2. 18/33 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 Ledelsesberetning

19 ASSET MANAGEMENT ejendommene i forretningsområdet asset management. Fokus er aktuelt at modne de enkelte ejendomme mest muligt og sælge dem når det vurderes at det for koncernen mest optimale forhold mellem salgspris og forventet fremtidig ressourceindsats er nået og ud fra en vurdering af mulighederne for alternativ kapitalanvendelse. Den samlede portefølje af ejendomme under asset management, inklusive ejendomme i joint ventures, udgør pr. 30. april 2015 DKK 1.258,3 mio. mod DKK 1.256,1 mio. pr. 31. januar Den årlige nettoleje på den samlede portefølje ved aktuel udlejning svarer til en forrentning af bogført værdi på 4,4 % (2014/15: 4,4 %) og dækker over en stor spredning i afkastet på de enkelte centre hvor især de lokale lejere generelt har det svært. Forrentning af bogført værdi ved fuld udlejning forventes at udgøre 6,5 % (2014/15: 6,7 %). Den aktuelle udlejning er fortsat påvirket af tomgang, korterevarende rabataftaler med lejere og forbedringstiltag som endnu ikke har materialiseret sig. Udviklingen i de væsentligste af ejendommene fremgår nedenfor. SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER, FREDERIKSSUND, DANMARK Åbning Marts 2010 Udlejningsareal *) m², heraf ca m² dagligvareenheder Udlejningsgrad 91 % (Q4 2014/15: 91 %) Kundetal 2014 *) Inklusive aftalt 4-sals biograf til Nordisk Film på ca m 2. 3,1 mio. Sillebroen åbnede i foråret Indkørings- og modningsfasen har taget længere tid end forventet og flere, særligt lokale, lejere har haft det svært. På trods af en stigende kundetilstrømning i 2014 til ca. 3,1 mio. har omsætningen i centret været svagt faldende og udgør i 2014 indeks 99 i forhold til For de første måneder af 2015 ligger kundetilstrømningen på indeks 110 og omsætningen på indeks 101, begge i forhold til samme periode i Udlejningsgraden har siden centrets åbning ligget omkring %. Det generelle billede er at kædebutikkerne klarer sig tilfredsstillende, og ledelsen har ultimo 2014 og primo 2015 forhandlet forlængelser af lejeaftaler med flere væsentlige lejere på plads. Ledelsen har fundet det relevant at styrke kundetilstrømningen for derigennem at styrke centrets omsætning og dermed perspektiverne for at kunne tiltrække yderligere lejere med bæredygtige forretningsenheder. Som et led i disse bestræbelser har TK Development indgået aftale med Nordisk Film Biografer om etablering af en ca m 2 biograf i Sillebroen. Ledelsen ser dette som et vigtigt tiltag til at øge kundeflowet og styrke omsætningen i det øvrige center. Etableringen af en biograf kræver en udbygning af centret, og udbygningen forventes igangsat medio Ud over biografen vil ledelsen etablere lejemål bestående af alternative koncepter som dels kan give en højere udlejningsgrad, dels kan bidrage til at skabe et sammenhængende og bæredygtigt center. Større lejere: Kvickly, Fakta, H&M, Fona, Gina Tricot, Imerco, Matas, Sportmaster, Tiger, Frederikssund Isenkram, Deichmann, Vero Moda, Designersmarket, Wagner, Frederikssund Apotek, Tøjeksperten, Skoringen, Bog & Idé, Café Vivaldi. Ledelsesberetning DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 TK DEVELOPMENT A/S 19/33

20 ASSET MANAGEMENT GALERIA TARNOVIA, SHOPPINGCENTER, TARNÓW, POLEN Åbning November 2009 Udlejningsareal m², heraf ca m² supermarked Udlejningsgrad 78 % (Q4 2014/15: 84 %) Kundetal ,9 mio. TK Development ejer 30 % af centret. Omsætningen i centret er steget svagt i 2014 i forhold til Antal besøgende er på niveau med Omsætning og antal besøgende er i de første måneder af 2015 svagt faldende i forhold til Udlejningsgraden er faldet til 78 % efter at enkelte butikker, herunder en større, er lukket. Det generelle billede er fortsat at kædebutikkerne klarer sig tilfredsstillende, og at de lokale lejere har det svært. Der blev i efteråret 2014 indgået aftale med den daværende supermarkedsoperatør om at fraflytte lejemålet, og samtidig blev der indgået ny lejeaftale med Carrefour om dette lejemål. Carrefour overtog lejemålet ultimo oktober 2014 og er nu supermarkedsoperatør i centret hvilket forventes på sigt at ville medvirke til at øge besøgstal og omsætning i centret. Der pågår forhandlinger med flere lejere, dels i forbindelse med forlængelse af lejekontrakter, dels i forbindelse med genudlejning af ledige lokaler. Lejeniveauet er generelt under pres. Der er fokus på at sikre en højere udlejningsgrad og udskifte svage lejere med stærkere lejere og dermed øge både antal besøgende og omsætningen i centret til gavn for lejerne. Større lejere: Carrefour, H&M, New Yorker, Euro RTV AGD, Reserved, Deichmann, Carry, Douglas, Rossmann, Stradivarius, CCC. GALERIA SANDECJA, SHOPPINGCENTER, NOWY SĄCZ, POLEN Åbning Oktober 2009 Udlejningsareal m², heraf ca m² hypermarked Udlejningsgrad 97 % (Q4 2014/15: 94 %) Kundetal ,2 mio. Driften af Galeria Sandecja er påvirket af et konkurrerende center som åbnede i byen i efteråret Omsætningen udgør i 2014 indeks 80 i forhold til 2013 og antal besøgende udgør indeks 90. Både omsætning og antal besøgende er i de første måneder af 2015 faldet i forhold til samme periode af Ændringen i konkurrencesituationen har medført at lejeniveauet er under pres ligesom der over en periode har været en øget tomgang i centret. Med de senest indgåede lejeaftaler har centret nu en udlejningsgrad på 97 %. Der arbejdes med en langsigtet plan for centret så det inden for en kortere årrække igen kan opnå en tilfredsstillende kundetilstrømning og omsætning. I første omgang fokuseres på at skabe et stærkt lejermiks i stueplan, og der er indgået lejekontrakt med bl.a. Rossmann som er åbnet i centret i april Stueplan er nu fuld udlejet, og der forhandles med potentielle lejere med henblik på udskiftning af enkelte svage lejere. Herudover arbejdes der med en relancering af førstesalen med discountbutikker med henblik på at sikre et bedre kundeflow. En del af førstesalen er udlejet til dette formål, og der pågår forhandlinger med flere lejere hertil. Større lejere: Carrefour, H&M, New Yorker, Rossmann, Deichmann, Douglas, Carry, Euro RTV AGD. 20/33 TK DEVELOPMENT A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 Ledelsesberetning

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18.

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18. Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Det strategiske fokus for koncernen er development i Danmark, Sverige og Polen. 126,1 mio. Byggeriet blev afsluttet

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. H A LVÅ R 2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Delårsrapport, 1. halvår 2014/15 Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 Illustration: Strædet, Køge, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering på strategiske mål 3. Markedsforhold 4. Projektportefølje

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 ILLUSTRATION: SHOPPINGCENTER JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2014 12. SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 (1.2.2014-31.7.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2013/14 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 1. halvår 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlige

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2014 2. APRIL 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015)

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015) FOTO: SHOPPINGCENTER GALERIA NOWY RYNEK JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2015 17. DECEMBER 2015 D E L Å R S

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Årsrapport 2015/16 Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Indhold 1. Hoved- og nøgletal 2. Strategisk fokus 2018 3. 2015/16 i korte træk Segmentresultater Afleverede projekter Igangsatte

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Årsrapport 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlig aktivitet i development

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15.

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15. Koncernens asset management-aktiviteter omfatter drift af koncernens færdigopførte ejendomme samt grunde og udviklingsprojekter på de markeder hvor koncernen på sigt ikke ønsker at være aktiv. Asset management

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 29. MARTS 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK ÅRSRAPPORT 2016/17 (1.2.2016-31.01.2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2015/16 Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2015/16 i korte træk 2. Markedsforhold 3. Projektportefølje Development

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012, 25. juni 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 12/2011, 28. juni 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010, 22. december 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme:

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme: Koncernens sekundære forretningsområde er asset management og omfatter ejerskab, drift, indkøring og modning samt optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor denne periode

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 16/2011, 29. september 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 17/2010, 29. september 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark 22. april 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18 FOTO: ÅBNING, BROEN SHOPPING, ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 16. JUNI 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18 (1.2.2017-30.4.2017) RESUMÉ

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009/10

Halvårsrapport 2009/10 Halvårsrapport 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

2016/17 ( ) ILLUSTRATION: HANDELSKVARTER, ARNINGE ENTRÉ, STOCKHOLM, SVERIGE

2016/17 ( ) ILLUSTRATION: HANDELSKVARTER, ARNINGE ENTRÉ, STOCKHOLM, SVERIGE ILLUSTRATION: HANDELSKVARTER, ARNINGE ENTRÉ, STOCKHOLM, SVERIGE TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2016 15. SEPTEMBER 2016 D E L Å

Læs mere

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2016/17

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2016/17 ILLUSTRATION: DOMUS VISTA, UNGDOMSBOLIGER, FREDERIKSBERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 15. DECEMBER 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 15/2012, 25. september 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (DKK mio.) Hovedtal: 1. halvår Hele året 1. halvår 2008/09 2008/09 2009/10 Nettoomsætning

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere