Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

2 41. Lukket punkt: Valg af ESCO-leverandør for DGI-Huset Aabybro P / Lone Engberg Beslutningstema Der er indkommet tilbud på ESCO-renovering af DGI-Huset Aabybro. Der skal vælges den leverandør, som skal forestå renoveringen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. juni 2012, at igangsætte en proces med det formål, at funktionsforbedre og energioptimere Aabybro Hallen (nu DGI-Huset Aabybro). Cowi blev antaget som bygherrerådgiver til at forestå proces omkring prækvalifikation af tilbudsgivere og udarbejdelse af udbudsmateriale. Projektet er udbudt som et ESCO projekt i totalentreprise til 5 prækvalificerede firmaer. Der er nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra forvaltningen og DGI, som har arbejdet sammen med COWI i udarbejdelsen af udbudsmateriale. På baggrund af udbudsmaterialet er der indkommet to tilbud på opgaven. Tilbuddene er indkommet fra NCC Construction DK A/S og HP Byg A/S.. Begge tilbud holder sig inden for anlægsrammen på 53,4 mio. Begge tilbud garanterer overholdelse af det maksimale forbrug på 1,1 mio. Der er i udbudsmaterialet fastsat en række mindstekrav til renovering, som skal opfyldes: Udskiftning af tagbelægning på gammel hal Udskiftning og udbygning af vestfacade på eksisterende hal Ny multihal med depotrum og handicaptoilet Gangforbindelse til ny skole Udvidelse af fitnessareal i eksisterende lyskasse Udvidelse af køkken i eksisterende lyskasse Udvidelse af forsamlingslokaler i eksisterende lyskasse Renovering af indgangsområde med ny café, aktivitetsområde samt udvidelse ind i eksisterende administration og indgang til fitness Forbedret tilgængelighed med ny elevator i indgang samt ved overgang til øvrige haller og skole og etablering af rampe fra foyer til gulv i hal A Etablering af større visuel kontakt mellem og aktiviteter generelt Etablering af SFO lokale Etablering af faciliteter for ungdomsklub Etablering af gangforbindelse bag om forsamlingslokaler og køkken i underetage Brandmæssig opdatering 2

3 Derudover er der opsat en række ønsker til funktionsforbedring, som kan opfyldes, og som dermed er konkurrenceparametre. Renovering og ombygning af omklædningsfaciliteter for svømmehal og fitness Udskiftning af gulv i indgangsområde og café Ændring/åbning af tagkonstruktion i indgangsområde/café Renovering af væg- og loftsoverflader i Hal A Renovering af væg- og loftsoverflader i sekundære trapperum Renovering af væg- og loftsoverflader i omklædningsrum for hal Tilbuddene bedømmes ud fra følgende vægtning Vægtning af Arkitektur og funktion*: 80% Vægtning af Projektorganisation: 20% * Kvalitet i opfyldelse af "krav" samt omfang og kvalitet i opfyldelse af "ønsker". Der har desuden været afholdt møde i projektgruppen vedr. DGI-Huset Aabybro. Projektgruppen har gennemgået projektet, og finder, at det er et meget spændende projekt, som det anbefales at antage. Det begrundes bl.a. i: at der i projektet er nogle meget spændende løsninger, som forener målene omkring energieffektiviseringer og funktionalitet at der er rigtig gode løsninger omkring tilgængelig til husets faciliteter at det spiller godt sammen med skolen at det på en fin måde ligger op til fællesskab og aktiviteter at der er en god transparens i huset, at der er en flot facadeløsning at der er en rigtig god løsning vedr. café og opholdsø at det i høj grad kan komme til at fungere som et fyrtårn for både byen og idrætslivet Rådgiver er i færd med at udarbejde en bedømmelse. Den vil blive eftersendt. Styregruppen for Aabybro Skole og DGI-Huset afholder møde d. 17. april 2013 kl Styregruppen udarbejder her indstilling til Kultur- Fritids- og Landistriktsudvalget. Retsgrundlag EU s udbudsdirektiv nr. 2004/18/EF i henhold til udbudsbekendtgørelse S Bekendtgørelse om kommunerne låntagning og meddelelse af garantier mv. nr. 68 af Økonomi og finansiering Projektet finansieres gennem lån til energibesparende foranstaltninger anslået 3

4 til 55,6 mio. kr. og 4,6 mio. kr. fra anlægsrammen afsat på budget 2012 til renovering af Aabybro Hallen. Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Fordelingen mellem de 55,6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger og 4,6 mio. kr. som egenfinansiering er tidligere beregnet af BDO på baggrund af et foreløbigt beskrevet projekt. Projektets antagelse forudsætter at BDO kan godkende en tilsvarende fordeling for det endeligt valgte projekt. En endelig afklaring af dette forventes klar inden mødet. Indstilling Styregruppens indstilling vil foreligge til Kultur- Fritids- og Landistriktsudvalgsmødet. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 17. april 2013 Til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets møde forelå indstilling fra styregruppen til Kommunalbestyrelsen om at det samlede projekt på 60 mio. kr., godkendes at projektet fra HP Byg A/S på 53,4 mio. kr. antages at rådighedsbeløbet på 30 mio. kr. i budget 2013 frigives. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler indstillingen godkendt. Afbud: Peter Jensen Fraværende: Jørn Krogsgaard, Karl Schrøder Økonomiudvalget, 17. april 2013, pkt. 64: Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Styregruppen samt Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Økonomiudvalget indstiller tillige, at der lånoptages 25 mio. kr. i 2013 jf. budgetforudsætningerne. Afbud: Per Halsboe Larsen. Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013 Godkendt. Afbud: Per Halsboe-Larsen. I stedet deltog stedfortræder Derek Damgaard. Afbud: Morten Marinus. I stedet deltog stedfortræder Ida Stabell. 4

5 42. Lukket punkt: Indstilling om køb og nedrivning - Korsgade 8, 9490 Pandrup G / Boe Pickering Beslutningstema Indstilling om køb og nedrivning af ejendommen Korsvej 8, 9490 Pandrup. Sagsbeskrivelse Faldefærdig og skæmmende villa, beliggende i Pandrup by, ejendommen er faldefærdig gennem mange år, og har stået tom siden Beliggenheden er meget synlig og skæmmende for naboer, ligesom der er reel risiko for sammenstyrtning. Ejendommens grundareal udgør 276 kvm. Nuværende ejer, der er fra 1919, har ejet ejendommen siden Ejendommen opvarmes ved ovne og fast brændsel Ejendommen er overalt i dårlig stand, der er sætningsrevner, udfaldet murværk og utæt tag, ligesom den ikke skønnes at yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed og kulde. Vedligeholdelsesstanden anses derfor som langt under middel. Der er ikke tinglyst hæftelser på ejendommen. Ejendommen er tjenlig til nedrivning og har længe været i fokus i forhold til Jammerbugt Kommunes indsats i forhold til forfaldne og sundhedsfarlige boliger. Nedrivningsudgifterne ville ved en kondemnering være en kommunal udgift. Udgifterne afholdes med hjemmel i lov om byfornyelse og udvikling af byer / Indsatspuljen for 2010 og der kan opnås statsrefusion op til 70 % af nedrivningsudgiften. Retsgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 132 om byfornyelse og udvikling af byer af 5. februar

6 Økonomi og finansiering Køb af ejendom Tinglysning og diverse Nedrivningsudgift Statsrefusion iht. Indsatspulje Kommunal udgift for evt. grundsalg kr. kr. kr. kr. kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen Indstilling Forvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen: at ejendommen Korsgade 8, 9490 Pandrup erhverves til kr at ejendommen snarest efter køb nedrives at grunden herefter udbydes og forsøges solgt, evt. til sammenlægning med omkringliggende naboer Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 11. april 2013, pkt. 67: Indstillingen anbefales godkendt. AFBUD: Niels Chr. Hem Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013 Godkendt. Afbud: Per Halsboe-Larsen. I stedet deltog stedfortræder Derek Damgaard. Afbud: Morten Marinus. I stedet deltog stedfortræder Ida Stabell. 6

7 43. Lukket punkt: Ansættelse af socialdirektør G / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Økonomiudvalget foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om ansættelse af ny Socialdirektør med forventet tiltræden pr. 1. juni Sagsbeskrivelse I forbindelse med den vakante socialdirektørstilling har Økonomiudvalget truffet beslutning om iværksættelse af en rekrutterings- og ansættelsesproces for ny direktør på området. Med medvirken fra ekstern konsulent samt drøftelser med ledelses- og medarbejderrepræsentanter, Økonomiudvalgets medlemmer suppleret af formanden i Beskæftigelsesudvalget er der udarbejdet en jobprofil for stillingen samt stillingsopslag. Der er indkommet i alt 26 ansøgninger, hvoraf et antal har været indkaldt til en 1. samtale og et mere snævert felt til test, referencer og 2. samtale. Retsgrundlag Jf. den godkendte kompetencefordeling er det kommunalbestyrelsen som har den endelige kompetence til at ansætte og afskedige et direktionsmedlem på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget. Økonomi og finansiering Konsulentudgifterne afholdes af konsulentkonto under Økonomiudvalgets område. Høring/borger- og brugerinvolvering Der er nedsat et ansættelsesudvalg med deltagelse af politikere samt repræsentanter for medarbejdere og ledere. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om besættelsen af Socialdirektørstillingen. 7

8 Kommunalbestyrelsen, den 25. april 2013 Der foreligger indstilling fra Økonomiudvalgets møde den 23. april 2013: Økonomiudvalget indstiller, at der optages forhandling med Hanne Madsen om ansættelse i stillingen som socialdirektør. Indstillingen godkendt, idet Hanne Madsen ansættes som socialdirektør med virkning fra 1. juni Afbud: Per Halsboe-Larsen. I stedet deltog stedfortræder Derek Damgaard. Afbud: Morten Marinus. I stedet deltog stedfortræder Ida Stabell. 8

9 Underskrifter Mogens Gade Ida Stabell Ole Stavad Helle Bak Andreasen Jens Chr. Golding Steen Andersen Eva Rytter Andersen Lars Holt Niels Christian Hem Sonia Luther Nielsen Jens Jungersen Torben T. Sørensen Jørn Krogsgaard Henrik C. Pedersen Otto Kjær Larsen Ib Nellemann Søren Brink Søren Dybdal Møller Derek Damgard Morten Klessen Inge Pedersen 9

10 Jane Nørgaard Peter Jensen Frank Østergaard Karl Schrøder Erik Ingerslev Mads Guldhammer 10

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Maj 2014 LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Jette Pedersen Sagsnr.: EMN-2014-00771 Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: +4524962434 Søvej 1 8600

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere