6314 KIRKERNE I SILKEBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6314 KIRKERNE I SILKEBORG"

Transkript

1 Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen The church seen from the south east. ALDERSLYST KIRKE Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige forstad Alderslyst er opført 1929 efter tegning af arkitekt Edv. Jensen, Silkeborg, og indviet 15. dec. Den gennemgik en ombygning med indvendig renovering, og ved samme tid opførtes (1974) et sognehus øst for kirken. Dette fremstår siden 2004 stærkt moderniseret og udvidet ved arkitektfirmaet Årstiderne, Silkeborg. Historisk indledning. Bydelen Alderslyst opstod i anden halvdel af 1800-tallet som en forstad til Silkeborg, beliggende nord for Langsøen. En fast forbindelse blev tilvejebragt allerede 1854, da der anlagdes en vejdæmning fra Silkeborg (jf. s. 6273, fig. 1). Sit navn fik bydelen 1873, og 1941 blev den indlemmet i Silkeborg Købstad. I kirkelig henseende hørte området nord for søen til Balle Sogn (Viborg Amt), og her måtte Alderslysts indbyggere søge kirke, indtil man fik opført den eksisterende kirke Et stedligt ønske om en egen kirke blev rejst på et møde i forsamlingshuset 19. nov Året efter kunne man anlægge en kirkegård, der ikke fik plads i direkte tilslutning til Alderslysts bebyggelse, men lidt nordligere på åben mark. Der indkom hele 11 forslag til kirkens placering, herunder også et om en mere central plads ved Alderslysts hovedstrøg, Borgergade. Men det endte med, at kirken blev rejst på den dengang nye kirkegård lidt vest for Kejlstrupvej (jf. fig. 2). Byggeriet kunne i betydelig grad baseres på indsamling og frivillige gaver. Grundstenen nedlagdes 21. april 1929, og kirkens indvielse fandt sted 15. dec. samme år. Alderslyst Kirkes område blev 1937 gjort til et selvstændigt sogn; det vedblev dog med at udgøre et pastorat sammen med Balle indtil

2 6314 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 2. Alderslyst kirke fra syd 1945, endnu på bar mark med Kejlstrupvej i forgrunden. Først de seneste årtier har medført, at kirken er kommet til at ligge centralt i sit sogns bebyggelse. Foto i Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv. Alderslyst church from the south KIRKEGÅRD Kirkegården er anlagt 1926 på bar mark, på et fem tdr. land stort areal købt af herregården Vester Kejlstrup. 2 I takt med det øgede behov for gravpladser, navnlig efter krigen, er arealet øget betydeligt. Således købte menighedsrådet 1955 ni tdr. land vest for den oprindelige kirkegård, og senere er tillagt et areal nordøst for kirken på de tidligere skolehavers grund med mulighed for fremtidige udvidelser. Mens kirkegården endnu efter krigen frembød et traditionelt udseende med enkeltgravsteder på geled, er der med havearkitekten Johannes Tholles projekt fra 1963 gjort et betydeligt arbejde for at skabe en afvekslende kirkegård med slyngede gange, særlige urnebegravelsesområder og fællesplæner. Sideløbende med den intensiverede omsorg for kirkegården er en række skulpturelle monumenter, hugget i granit af billedhuggeren Erik Heide, blevet opstillet på kirkegårdens enkelte afsnit: Porten (1978) ved østsiden af indkørslen til kirkens hovedindgang, Opstandelseskorset (1994) på de ukendtes begravelsesplads, firdelt kors i lys grønlandsk granit (1996) på den ældste urnekirkegård og Vingen, med bronzestøbt vinge (1999). Endelig har billedhuggeren 2004 udført 12 granitsteler med forskellige kristne symboler, som flankerer kirkestien mellem kirken og sognegården (jf. fig. 1). Sydsiden af den ældste kirkegård hegnes mod Tulipanvej af en samtidig teglstensmur, afdækket med indadhældende vingetegl. Hovedindgangen ved murens vestende består af køreport, flankeret af fodgængerlåger. Indgangene i øvrigt lukkes af gråmalede jerntremmefløje, der er ophængt i murede piller, prydet ud- og indvendigt af små kors i relief; korsene er muret af rundstave i tegl.

3 Alderslyst kirke 6315 Pillerne afdækkes af fliser, som bærer smedejernlygter på de to midterste piller. Bygninger på og ved kirkegården. Øst for kirken, i tilknytning til en parkeringsplads, ligger sognehuset, som 2004 er nyindviet efter en gennemgribende ombygning og fornyelse ved arkitektfirmaet Årstiderne, Silkeborg. Den fremtræder som en hvidkalket, todelt bygning med indbyrdes forbindende glasgang. Den rummer foruden tre konfirmandstuer, kirkegårdskontor og kontorer mv. til kirkens øvrige personale tillige mødelokale og arkivrum. Kernen i sognehuset er en præstebolig fra 1962, som afløste en ældre villa på Ansvej 31. Præsteboligen blev 1974 udvidet og ombygget til sognehus. Et mandskabs- og redskabshus nordøst for kirken på de tidligere skolehavers grund er ligeledes af nyere dato. BYGNING Den 1929 opførte kirke er tegnet af arkitekt Edv. Jensen, Silkeborg, som på et møde 6. aug med deltagelse af kirkeministeren og den kgl. bygningsinspektør Viggo Norn præsenterede et udkast og fik overdraget opgaven at udarbejde de endelige tegninger til kirken. Betonfundamentet støbtes i oktober 1928, hvorefter man opsatte soklen af granitsten, indsamlet på markerne af landmænd i Balle og Gødvad som en symbolsk markering af den nye kirkes tilhørsforhold til det gamle sogn. Ifølge grundstensdokumentet opførtes kirken efter licitation af følgende lokale firmaer: Murermester H. P. Hansen, tømrermester Max Pape, blikkenslagermester J. A. Christiansen, glarmester E. Gjerulff, malermester Johs. Jørgensen. Varmeanlægget tegnedes af ingeniør K. Møller-Holst fra firmaet B. Klint, Silkeborg. Beskrivelse. Kirken bestod oprindelig alene af kor og skib med jævnbredt tårn i vest, mens en tilbygning ved korets nordside og et trappehus op imod tårnets sydside er tilføjet ved en gennemgribende modernisering (se ndf.). Materialet er røde teglsten, som udvendig står hvidkalket over den blanke kampestenssokkel, indvendig pudset. Tagene er hængt med vingetegl. Kirkens orientering er omtrent solret. Ydre. Gesimserne på kor, skib og tårn er formet som trappefriser, mens taggavlenes kamme markeres af bryn over aftrappet udkragning. Tårnets øst-vestvendte taggavle prydes af højblændinger med afdækning svarende til brynenes trapper, Fig. 3. Grundplan. 1:300. Tegnet af MN 2006 efter Steensen & Varming, Århus Ground plan.

4 6316 KIRKERNE I SILKEBORG mens tilsvarende prydelse af korets taggavl forsvandt ved moderniseringen Hovedindgangen i vest er formet som et portalfremspring med gavlformet afslutning omkring en rigt falset, spidsbuet åbning; sløjfedes en portal til ligkapel i tårnets nordside tillige med en præstedør i korgavlen. Koret og skibet har koblede, svagt spidsbuede vinduer med udvendig fals, mens tårnet mod syd og nord (sidstnævnte fra ) har mindre, koblede sprossevinduer i to stokværk, indsat i fælles, spidsbuede, falsede blændinger. Klokkestokværket åbner sig med fladbuede, falsede glamhuller: tre mod øst og vest, et enkelt i de to andre sider. Indre. Kor og skib forbindes af en bred, svagt tilspidset korbue, falset og med kraftig vulst imod skibet. Begge afsnit har bjælkeloft. Ved arbejderne fjernede man i korets østlige del en indretning, som rummede præsteværelse og trappe til den bevarede kælder, som strækker sig under størstedelen af koret og omfatter fyrrum m.m. samt offentlige toiletter. De sidste er indrettet o (arkitekt Edv. Madsen, Silkeborg) med udvendig adgang via et trappeløb langs korets sydside. Indgangen til dette indvendige sakristi skete via en dør i korgavlen, flankeret af vinduer til præsteværelset og trappen. I både kor og skib var vægfladerne indtil brudt af prydnicher med falsede, spidsbuede stik; i koret på sidevæggenes vestlige del, i skibet omkring korbuen og døren til tårnrummet. Tårnets understokværk var oprindelig delt i et våbenhus med vindfang, hvorfra der mod syd var trapperum (adgang til orgelpulpitur, kirkens lofter og klokkestokværk) samt dåbsværelse, mens der i nord var indrettet ligkapel med udvendig adgang. Tagværkerne er af fyr og udformet som en dragerstol med hængeværk. Sogneboerne havde ønsket, at deres nye kirke skulle ligne en gammel dansk landsbykirke, og i overensstemmelse hermed har arkitekten tegnet en bygning, der i udformning og detaljer rummer lån såvel fra senromanske teglstenskirker (korbue, koblede vinduer og portalfremspring) som fra senmiddelalderlig teglstensarkitektur (trappefriser, blændingsgavle og glamhuller). Moderniseringen Øget pladsbehov i takt med sognets markante befolkningstilvækst fra 1960 erne, gav stødet til en udvidelse og modernisering, efter projekt ved arkitekt Viggo Hardie-Fischer, København, udarbejdet Ændringerne er koncentreret til koret og tårnet. For korets vedkommende er der skabt øget plads ved fjernelse af det oprindelige sakristi, hvilket indebar en ombygning af korgavlen. Her er i stedet for den oprindelige præstedør mv. indsat et stort, firkantet vindue, beregnet til en glasmosaik (se ndf.), der tjener til altertavle; vinduesfalsen afsluttes med tre fladbuer. Som erstatning for sakristiet er opført en tilbygning ved korets nordside, som i det ydre er tilpasset den eksisterende kirkes udtryk med trappefriser under gesimsen, hvidkalkede mure og teglhængt tag. Dørene og vinduerne er derimod udført som firkantede åbninger; vinduerne sprossedelte. Tilbygningen forbindes med koret af en firkantet døråbning, som delvis har slugt det oprindelige nordvindue. Fra en korridor langs korets nordmur er der adgang til præsteværelse og kirketjener- og kordegneværelse samt udvendig præstedør i øst og nedgang til kælderen i vest. Derimod er et kapelrum, som er indrettet ved nordgavlen, kun tilgængeligt gennem en fløjdør i vestmuren. Væggene står i blanke gule mursten, gulvene er belagt med Opdalfliser, og lofterne har lister af egetræ. I tårnet er såvel underetage som pulpituretage helt nyindrettet. Nord for våbenhuset, hvis vindfang fjernedes, er ligkapellet afløst af et brudeværelse. Den oprindelige nordportal er derfor erstattet af vinduer, svarende til den eksisterende komposition i syd. Syd for våbenhuset er indrettet endnu et værelse samt vestligst et toilet. Fra det søndre værelse er der adgang til et samtidig opført trappehus med firkantet yderdør og fritstående spindeltrappe til orgelpulpituret og tårnets øvre stokværk. Orgeletagen er også omdisponeret og indrettet med separate rum til organisten og koret (i syd) og til depot; vest for sidstnævnte findes endnu et toilet. Åbningerne mellem kirkerummet og våbenhus samt pulpituretagen er gjort bredere, hvorved de falsede vanger imod pulpituret er forsvundet.

5 Alderslyst kirke 6317 Fig. 4. Indre set imod øst. Foto Roberto Fortuna Interior to the east. Koret, hvis gulv er hævet fire trin over skibet, har ligesom de øvrige afsnit grålige Opdalfliser. Bjælkelofterne i kor og skib står nu malet med gråblå farve og oplyses af et større antal spotlamper, indbygget i bræddebeklædningen. I våbenhus og dåbsværelse står vægge og loft træklædt. En oprindelig plan om udvidelse af korbuen er ikke realiseret, derimod er væggenes prydnicher udmuret. Af hensyn til glasmosaikkerne (se ndf.) er lysningen i korets og skibets vinduer udvidet. Glasmalerier i alle kirkens vinduer er skabt af Sven Havsteen-Mikkelsen 1977 og arbejdet udført på glarmester Mogens Freses værksted i København. Som noget nydannende er det farvede glas ikke lagt i bly, men i kraftige sprosser af beton, som indgår i kompositionen. I korets store

6 6318 KIRKERNE I SILKEBORG INVENTAR Fig. 5. Korsfæstelsen, glasmaleri i korets østvindue, udført 1977 af Sven Havsteen-Mikkelsen (s. 6317). Foto Svend Erik Rasmussen The Crucifixion, stained glass by Sven Havsteen-Mikkelsen højrektangulære østvindue, hvor maleriet fungerer som alterprydelse, skildres Korsfæstelsen (fig. 5) i stiliserede former. Frelseren, der er lysende hvidblå, hænger på et T-kors med dybrøde og gyldne farver som baggrund. Under korset er med mættede blå toner antydet nogle skikkelser, der må repræsentere menigheden. Glasmalerierne i de øvrige vinduer er ikke figurlige, men er samlet om hver et kristent symbol eller en fortælling. Farverne her domineres af brune, gule og grønne nuancer. I korets sydside vises»ankerkors«(østligst) og»tornekronen«, i skibets sydside fra øst»dommedag«,»al din gæld er betalt«,»treenigheden«,»tegn i sol og måne«,»brødet og vinen«og»genkomsten«. I skibets nordside ses tilsvarende»lyset sejrer over mørket«,»havets fisk«,»opstandelsen«,»i denne nat«,»himmelens fugle«,»og Gud skabte store hvalfiske«. 3 En kalkmalet dekoration af korbuens profiler med rankeslyng og korsmærker fjernedes ved moderniseringen. 4 Inventaret er for hovedpartens vedkommende oprindeligt, en del dog tilkommet ved kirkens ombygning Alterbordet, fra , er af bornholmsk granit, bestående af en kraftig plade på to tværben med midtstøtte. Som alterprydelse tjener Sven Havsteen-Mikkelsens glasmosaik»korsfæstelsen«i vinduet ovenover. Tidligere alterprydelser. 1) En altertavle fra Bevaret er kun maleriet (fig. 6), Kristi Himmel fart, udført af den lokale kunstner Martin Kaalund- Jørgensen. 5 Billedet, olie på lærred, cm, viser på baggrund af en letskyet himmel den hvidklædte Kristus i en klassisk positur med skriftrulle i venstre hånd og den højre rakt ud, således at naglegabet ses. Maleriets indfatning havde karakter af en smal, arkitektonisk opbygget altertavle. Det var flankeret af søjler, som bar en profileret gesims med kronende trekantgavl. Bemaling i gråtoner, hvortil på postamentet hørte frakturindskriften:»fred være med Eder«. Træværket blev kasseret 1948, mens maleriet siden 1977 hænger i tårnets første stokværk. 2) 1948, et maleri, Kristi Genkomst, udført af den ungarske kunstner og flygtning André Hevezi, olie på lærred, cm (lysningen). En hvidklædt Kristus står foroven med hævet arm og lader lyset vælde ud over små scenerier og motiver såsom Dåb, Nadver, kirke og kors. Også dystre modmotiver anes, således et nazikors og måske Hitler selv. Grundfarven er en grøn i flere nuancer. I spinkel profilramme. Siden 1977 i tårnets første stokværk. Altersølvet, indbefattet oblatæsken, er leveret 1929 af Carl M. Cohrs Sølvvarefabrik som en gave fra direktør J. A. Duelund og Hustru. Kalken, 22 cm høj, har cirkulær fod, linseformet knop og korsprydet halvkuglebæger. Om foden læses:»skænket til Alderslyst Kirke af Marie og J. A. Duelund 15. decbr. 1929«. Stemplerne er foruden Cohrs et Københavnsmærke og guardeinmærket for Johs. Siggaard. Disken, tværmål 14 cm, har cirkelkors på fanen og samme indskrift og stempler som kalken. Oblatæsken er cylindrisk, tværmål 10 cm, 4,5 cm høj, med

7 Alderslyst kirke 6319 Fig. 6. Tidligere alterprydelse nr. 1, et maleri, Kristi Himmelfart, udført af Martin Kaalund-Jørgensen 1929 (s. 6318). Foto ved embedet. The Ascension. Former altar painting by Martin Kaalund-Jørgensen hvælvet låg, der prydes af cirkelkors. Indskrift og stempler som kalken. Alterkanden, 1938, er et københavnsk arbejde med udbuget, korsprydet korpus, hvælvet låg med gæk samt påskriften:»alderslyst Kirke 1938«. Stempler som det øvrige altersølv. Alterstagerne, formentlig fra 1929, er af messing, lave og kompakte, 25 cm høje. Den ene er skænket af rektor Theodora Lang og frøken Anna Høltzermann, den anden af provst Aage Bojsen Møller og sognepræst Anders Larsen, Jelling (begge tidligere præster i Gødvad-Balle). Alterskranken, fra , er tresidet med rette hjørner, udført i blank eg og forsynet med grønblå hynder. Den oprindelige alterskranke fra 1929 var halvcirkulær, gelænderets balustre kronedes vistnok af englehoveder, og skamlen var betrukket med læder. Døbefonten, fra 1929, er af grå granit, sekssidet, 88 cm høj, udført i tidlige gotiske former af en lokal stenhugger. Kummens sider har nedentil forsænkede spidsvinduer, dens hjørner markeres af rundstave, og en beskeden fordybning tjener det samtidige dåbsfad, af messing, tværmål 47 cm, med bulebosser på fanen. Fadet er skænket af overlærer H. Skou og hustru. Prædikestolen, fra 1929, er bekostet af sognepræst Jens Andersen, og til understregelse af den kirkelige kontinuitet er den udført af egetræ fra Balle Kirkes gamle tagværk. Formerne er især gotiske, men opbygningen slutter sig i øvrigt til de vanlige renæssanceprædikestoles. Kurven omfatter fem fag med tidliggotiske trekløverbuer, der løber igennem bag hjørnernes spinkle, snoede helsøjler, som er af udpræget sengotisk art. Kurven har underbaldakin med konkavt (gotisk) svaj og står på en kraftig ottesidet bærestolpe i skibets sydøsthjørne. Opgangen fra øst er fornyet i enkle former. Himlen, der udgår fra sydvæggen over kurven, danner en ottesidet polygon med hjørnefremspring og småspir. Træværket står i blankt egetræ. Stolestaderne, fra 1929, har let skrånende fyldingsryglæn og plankegavle, hvis udsvejfede topstykker danner firkløverformede felter imod midtgangen. Heri er der i fladt relief udskåret kristne tegn og symboler: Jesusmonogram, Kristusmonogram og stjerne. Staderne stod oprindelig i blank fyr med lidt sølv på udskæringerne. Siden er staderne hvide, mens skæringerne er forgyldte på grønblå bund. Orglet, oprindelig med 20 stemmer, to manualer og pedal, er bygget 1977 af Th. Frobenius & Sønner efter tegning af Viggo Hardie-Fischer er det udvidet med én stemme af samme firma. 6 På samtidigt pulpitur i kirkens vestende. Det tidligere orgel, med otte stemmer, to manualer og pedal, var bygget 1930 af Horsens Orgelbyggeri ved Th. Frobenius & Co. og havde pneumatisk aktion samt bælgventillader. 7 Over vestindgangen på et vægpulpitur, der dannede fortsættelse af tårnets overetage. Lysekroner, 1952, otte ens af messing i renæssancestil efter model i Skive gamle kirke, ophængt over skibets stolerækker. Et kirkeskib, skoleskibet København, er ophængt ved kirkens 25-års jubilæum 1954 og udført af maskinfører Jens Emil Andersen som minde om

8 6320 KIRKERNE I SILKEBORG de søfolk, der var omkommet 25 år tidligere ved skibets forlis i Sydatlanten. Skibet, en femmaster, er 165 cm langt, skroget sortmalet med rød/gul kant og grøn bund over skibets midtgang, vestligst, nu ved skibets sydvæg mellem det vestligste vinduespar. Klokker. 1) 1927, oprindelig anskaffet som kirkegårdsklokke, støbt af M. & O. Ohlsson i Ystad i Skåne, tværmål 77 cm. Klokken har profilering ved overgangen mellem legeme og slagring og om halsen en tolinjet indskrift i reliefversaler med kantende bladborter:»giv mig Gud en Plads imellem dem,/ som synger Livet ind,/ at Himmeltoner ej maa dø/ i Menneskenes Sind«, 8 på legemet læses:»aar 1927 støbtes denne Klokke til Alderslyst Kirke af M. O. Ohlsson i Ystad«. Svære, glatte hanke. Klokkens første plads var i en stabel på kirkegården. Siden 1929 i kirkens tårn. Nyere slyngebom. 2) 1929, tværmål 110 cm, om halsen indskrift med fraktur kantet af lister:»de Smithske Støberier i Aalborg gjorde mig til Alderslyst Kirke Aar mcmxxix«. På legemet tilsvarende:»ton højt syng ud og kald til Gud«. Nyere slyngebom. KILDER OG HENVISNINGER Tegninger og opmålinger. Ved embedet. Tryk af projekt 1959 til indretning af toiletter i kælderen ved arkitekt Edv. Madsen. Div. tryk af planer, snit og facader, målt 1969; endvidere af projekt til modernisering, alt ved arkitekt Viggo Hardie-Fischer, København, dateret 1969 og Tryk af plan 1972 af kraftinstallation ved rådgivende ingeniører Steensen & Varming, Århus. Litteratur: Alderslyst Sogn og Kirke i Silkeborg, folder udsendt af menighedsrådet efter kirkens restaurering Alderslyst Kirke , udgivet af Alderslyst Sogns Menighedsråd, Herning Beskrivelse af kirkegård og bygning ved Hugo Johannsen, historisk indledning og beskrivelse af inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. Redaktionen afsluttet feb Kvarteret Søholt, tidligere en del af Gødvad Sogn, blev lagt til Alderslyst Sogn afgav Alderslyst et område i Hvinningdal til Balle Sogn, hvor der 1995 var opført en vandrekirke (indviet 26. feb.). 2 Hvor intet andet er anført bygges på oplysninger i jubilæumsskriftet Alderslyst Kirke , udg. af Alderslyst Sogns Menighedsråd, Herning 2004 (Alderslyst Kirke). 3 Se også Mikael Wivel, Kunsten i kirken. Danske kirkeudsmykninger fra de sidste hundrede år, Kbh. 2005, Dekorationen, som formentlig var oprindelig, ses på ældre fotografier, jf. Alderslyst Kirke, 17, Han var far til malerinden Bodil Kaa lund og lærer for Asger Jorn. 6 Organist- og Kantorembederne, 9. udg., Organist- og Kantorembederne, 4. udg., Michael Preben Hansen:»Pneumatik i Danmark«. Claus Røllum-Larsen & al.: Dansk Orgelkultur. Jelling 1997, Verset er forfattet af Silkeborg-forfatteren Edvard Ege berg.

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

BRÆNDKJÆRKIRKEN. Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto AM 2008. The church viewed from the north west.

BRÆNDKJÆRKIRKEN. Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto AM 2008. The church viewed from the north west. 857 Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto AM 2008. The church viewed from the north west. BRÆNDKJÆRKIRKEN Oversigt. Kirken ved Agtrupvej i den sydøstlige del af Kolding er nært knyttet til den store omgivende

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

SKT. JOHANNES KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. The church viewed from the south east.

SKT. JOHANNES KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. The church viewed from the south east. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. The church viewed from the south east. SKT. JOHANNES KIRKE Oversigt. Kirken ved Boulevarden er opført 1939-41 efter tegninger af arkitekt Harald Lønborg-Jensen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift Forslag til restaurering af kirkebygning installationer inventar varmeanlæg m.v. maj 2011 Arkitekt Kjeld Høgh Thomsen, c/o Arkinord A S, Havnepladsen

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt RØNBJERG KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Etape 6 Næstved Vordingborg 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6 Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Side 77 Side 78 Side 79 Side 80 Side 81 Side 82 Side 83 Side

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Forløbigt budget 2015

Forløbigt budget 2015 t budget drift Bakkendrup 334.625 Kalkning af kirken Ligning i alt: 334.625 334.625 Bregninge-Bjergsted-Alleshave. 2.297.355 Bregninge: Kalkning af kirken Kirken - autostyring af ur (også Alleshave) 50.000

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Indhold Side Ejby Kirke 3 Nr. Dalby Kirke 5 Det traditionelle gravsted 7 Det traditionelle urnegravsted 8 Urne- og kistegravplads i ukendt fællesgrav 9 Urne-

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme

Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme INDLEDNING Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme som i de tidligere publicerede amter, og nedenstående vejledning giver derfor kun et kort uddrag af den udførlige redegørelse

Læs mere

828 NYERE KIRKER I KOLDING

828 NYERE KIRKER I KOLDING 827 Fig. 1. Kirken set fra øst med hovedtrappe og sidepavilloner. Foto AM 2008. The church viewed from the east with the entrance steps and side pavilions. KRISTKIRKEN Oversigt. Den store kirke vest for

Læs mere

SØNDERBRO KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Ebbe Nyborg fot. 2002. The church viewed from the north east.

SØNDERBRO KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Ebbe Nyborg fot. 2002. The church viewed from the north east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Ebbe Nyborg fot. 2002. The church viewed from the north east. SØNDERBRO KIRKE Kirken på hjørnet af Sønderbrogade og Bygholm Parkvej er opført 1969-71 efter tegninger af

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Fig. 1. Freerslev. Ydre, set fra Sydøst. FREERSLEV KIRKE RINGSTED HERRED

Fig. 1. Freerslev. Ydre, set fra Sydøst. FREERSLEV KIRKE RINGSTED HERRED Fig. 1. Freerslev. Ydre, set fra Sydøst. P. N. 1929 FREERSLEV KIRKE RINGSTED HERRED Kirken, der fra 1550 erne, var Anneks til Ulse (Fakse Hrd., Præstø Amt) og fra 1775 til Haslev, nævnes i Roskildebispens

Læs mere

Kirken ligger på hjørnet af Ej bygade og Ejby Kirkevej i udkanten af Korsløkke kirkegård, der beskrives sammen med Odense bys øvrige kirkegårde.

Kirken ligger på hjørnet af Ej bygade og Ejby Kirkevej i udkanten af Korsløkke kirkegård, der beskrives sammen med Odense bys øvrige kirkegårde. Fig. 1. Odense Å og Vor Frelsers kirke set fra vest. Herluf Lykke fot. ca. 1910. I Møntergården. - The river, Odense Å, and Our Saviour's Church seen from the west. VOR FRELSERS KIRKE KORSLØKKE SOGN Fra

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Varde Sct. Jacobi Kirke VMB

Varde Sct. Jacobi Kirke VMB Sct. Jacobi Kirke Historik - fra 2 kirker til 1 kirke og frem til i dag 1537 1551 1748 1806 fik lov at nedrive Sct. Nicolai Kirke. Tilladelsen blev ikke benyttet. Byen brændte og begge kirker brændte.

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Meddelelser fra Stiftet

Meddelelser fra Stiftet Meddelelser fra Stiftet Nogle tal om Stiftets økonomi i året der gik. Der er i årets løb godkendt adskillige større og mindre arbejder ved mange af stiftets kirker, hvoraf de nedenfor nævnte kirker og

Læs mere

Landsbykirken i Danmark. Blovstrød kirke. Ombygninger. Kirkens alder

Landsbykirken i Danmark. Blovstrød kirke. Ombygninger. Kirkens alder Blovstrød Kirke 1 Landsbykirken i Danmark De første små trækirker menes opført i midten af 1000-tallet. Sognedelingen, måske ældre end kirken, var det geografiske område, hvor det i de fleste tilfælde

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG 3. 2. 5. 6. 1. Postkort fra ca. 1920. Lokaliteterne er markeret ude i terrænet med disse pæle. HIRTSHALS FYR Opført 1878. Nedrevet 1943. Opført af granitsten med et tagpapbelagt

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt.tidligere indkommet ansøgningen fra Bigum vedr. P-pladsen, tilføjes under punkt 11 C.

1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt.tidligere indkommet ansøgningen fra Bigum vedr. P-pladsen, tilføjes under punkt 11 C. Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 19. juni 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2012. The church seen from the north east.

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2012. The church seen from the north east. 1655 Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto AM 2012. The church seen from the north east. stenderup kirke hatting herred Historisk indledning. Efter reformationen var kirken i Kronens besiddelse, indtil

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

S. JOHANNES KIRKE. under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og

S. JOHANNES KIRKE. under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og Fig. 1. Kirken set fra vest. HW fot. 1998. - Kirche von Westen. S. JOHANNES KIRKE Kirken i byens vestre del er indviet 27. nov. 1955, 1. søndag i advent. Den er tegnet af kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness,

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Sommerudflugten 2011 - en heldagstur med kultur- og naturoplevelser i Himmerland.

Sommerudflugten 2011 - en heldagstur med kultur- og naturoplevelser i Himmerland. Sommerudflugten 2011 - en heldagstur med kultur- og naturoplevelser i Himmerland. Udflugten, der var kommet i stand efter Birgit Wantings grundige planlægningsarbejde, havde sit første stop var Frejlev

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkter 1 Referat Sag: PU-møde den 2. april 2008 (66) Referat fra mødet den 2. april 2008 til endelig godkendelse.

Læs mere

Frederikskirken. Skåde sogn. Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991.

Frederikskirken. Skåde sogn. Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991. Frederikskirken Skåde sogn Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991. Alle billeder er fotograferet af Thomas Pedersen og Poul Pedersen.

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Neshøj HASSERIS. Neshøj 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg. Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris

Neshøj HASSERIS. Neshøj 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg. Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris HASSERIS Velkommen som lejer i Parken i Aalborg HASSERIS Ejendomsselskabet tilbyder 25 attraktive udlejningsrækkehuse

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje.

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje. Dagsorden for: Horsens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 11.00-14.00 Mødested: Torsted Sognehus Version: 2 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Godkendelse

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Tekst: Sigurd Rambusch Udgivet af Rødovre sogns menighedsråd 2011

Tekst: Sigurd Rambusch Udgivet af Rødovre sogns menighedsråd 2011 Rødovre Kirke Tekst: Sigurd Rambusch Udgivet af Rødovre sogns menighedsråd 2011 Grafik/Design: Ole Leif og Ida Magdalene Fotos (undtagen arkivfotos): Ida Magdalene Hotvedt Tryk: Litotryk Forsidebillede:

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Formandsmødet den 10. Marts 2011

Formandsmødet den 10. Marts 2011 Kalundborg Provsti og Provstiudvalg Finderupvej 18, 4270 Høng Tlf. 58 85 22 50 / 58 85 22 09, E-mail Kalundborg.Provsti@km.dk Den 14. Marts 2011 Følgende deltog i formandsmødet, der blev afholdt i Finderup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Fig. 1. Skelby. Ydre, set fra nordøst. FALSTERS SØNDER HERRED

Fig. 1. Skelby. Ydre, set fra nordøst. FALSTERS SØNDER HERRED Fig. 1. Skelby. Ydre, set fra nordøst. Aa. Rl. 1953 SKELBY KIRKE FALSTERS SØNDER HERRED Om kirkens ejerforhold i middelalderen er intet oplyst, udover at kronen allerede før reformationen havde kaldsretten

Læs mere

LINDEHØJ KIRKE OG SOGN

LINDEHØJ KIRKE OG SOGN LINDEHØJ KIRKE OG SOGN Noget om Lindehøj kirkes og sogns tilblivelse 1957: Birkholm kapel (senere kapel og kirkesal) blev bygget 1962: I december påbegynder man at afholde gudstjenester i filmlokalet i

Læs mere

VÆRSLEV KIRKE SKIPPINGE HERRED. Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1989. - Exterior seen from the south-east.

VÆRSLEV KIRKE SKIPPINGE HERRED. Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1989. - Exterior seen from the south-east. Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. NE fot. 1989. - Exterior seen from the south-east. VÆRSLEV KIRKE SKIPPINGE HERRED Kirken er i Roskildebispens jordebog ansat til 12 øre. 1 En sognepræst er nævnt 1444, 1484

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

SØNDERBORG SLOTSKIRKE FLISERNE PÅ GALLERIET

SØNDERBORG SLOTSKIRKE FLISERNE PÅ GALLERIET SØNDERBORG SLOTSKIRKE FLISERNE PÅ GALLERIET December 2013 Sønderborg Slotskirke Fliserne på pulpituret Udarbejdet af Kent Alstrup Slotte og Kulturejendomme December 2013 2 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse Det årlige syn Forberedelse, afvikling og udførelse Menighedsrådets opgaver og ansvar for synsarbejdet Et menighedsråd har det grundlæggende ansvar for, at sognets kirke og kirkegård samt de bygninger

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Fra Helnis Kapel til Helnæs Kirke

Fra Helnis Kapel til Helnæs Kirke HELNÆS KIRKE Fra Helnis Kapel til Helnæs Kirke Indvielsen Den 1. maj 1618 indviede biskoppen over Fyn, der tillige var hofpræst hos Chr. IV, dr. Hans Mikkelsen, Helnis Kapel. Hermed havde de ca. 250 beboere

Læs mere

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår Fig. 1. Ydre, set fra vest. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the west. GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED Tienden (bispetienden) af Gierslev med tilhørende kapel i Løve blev af Absalon og Peder Sunesen henlagt

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere