6314 KIRKERNE I SILKEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6314 KIRKERNE I SILKEBORG"

Transkript

1 Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen The church seen from the south east. ALDERSLYST KIRKE Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige forstad Alderslyst er opført 1929 efter tegning af arkitekt Edv. Jensen, Silkeborg, og indviet 15. dec. Den gennemgik en ombygning med indvendig renovering, og ved samme tid opførtes (1974) et sognehus øst for kirken. Dette fremstår siden 2004 stærkt moderniseret og udvidet ved arkitektfirmaet Årstiderne, Silkeborg. Historisk indledning. Bydelen Alderslyst opstod i anden halvdel af 1800-tallet som en forstad til Silkeborg, beliggende nord for Langsøen. En fast forbindelse blev tilvejebragt allerede 1854, da der anlagdes en vejdæmning fra Silkeborg (jf. s. 6273, fig. 1). Sit navn fik bydelen 1873, og 1941 blev den indlemmet i Silkeborg Købstad. I kirkelig henseende hørte området nord for søen til Balle Sogn (Viborg Amt), og her måtte Alderslysts indbyggere søge kirke, indtil man fik opført den eksisterende kirke Et stedligt ønske om en egen kirke blev rejst på et møde i forsamlingshuset 19. nov Året efter kunne man anlægge en kirkegård, der ikke fik plads i direkte tilslutning til Alderslysts bebyggelse, men lidt nordligere på åben mark. Der indkom hele 11 forslag til kirkens placering, herunder også et om en mere central plads ved Alderslysts hovedstrøg, Borgergade. Men det endte med, at kirken blev rejst på den dengang nye kirkegård lidt vest for Kejlstrupvej (jf. fig. 2). Byggeriet kunne i betydelig grad baseres på indsamling og frivillige gaver. Grundstenen nedlagdes 21. april 1929, og kirkens indvielse fandt sted 15. dec. samme år. Alderslyst Kirkes område blev 1937 gjort til et selvstændigt sogn; det vedblev dog med at udgøre et pastorat sammen med Balle indtil

2 6314 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 2. Alderslyst kirke fra syd 1945, endnu på bar mark med Kejlstrupvej i forgrunden. Først de seneste årtier har medført, at kirken er kommet til at ligge centralt i sit sogns bebyggelse. Foto i Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv. Alderslyst church from the south KIRKEGÅRD Kirkegården er anlagt 1926 på bar mark, på et fem tdr. land stort areal købt af herregården Vester Kejlstrup. 2 I takt med det øgede behov for gravpladser, navnlig efter krigen, er arealet øget betydeligt. Således købte menighedsrådet 1955 ni tdr. land vest for den oprindelige kirkegård, og senere er tillagt et areal nordøst for kirken på de tidligere skolehavers grund med mulighed for fremtidige udvidelser. Mens kirkegården endnu efter krigen frembød et traditionelt udseende med enkeltgravsteder på geled, er der med havearkitekten Johannes Tholles projekt fra 1963 gjort et betydeligt arbejde for at skabe en afvekslende kirkegård med slyngede gange, særlige urnebegravelsesområder og fællesplæner. Sideløbende med den intensiverede omsorg for kirkegården er en række skulpturelle monumenter, hugget i granit af billedhuggeren Erik Heide, blevet opstillet på kirkegårdens enkelte afsnit: Porten (1978) ved østsiden af indkørslen til kirkens hovedindgang, Opstandelseskorset (1994) på de ukendtes begravelsesplads, firdelt kors i lys grønlandsk granit (1996) på den ældste urnekirkegård og Vingen, med bronzestøbt vinge (1999). Endelig har billedhuggeren 2004 udført 12 granitsteler med forskellige kristne symboler, som flankerer kirkestien mellem kirken og sognegården (jf. fig. 1). Sydsiden af den ældste kirkegård hegnes mod Tulipanvej af en samtidig teglstensmur, afdækket med indadhældende vingetegl. Hovedindgangen ved murens vestende består af køreport, flankeret af fodgængerlåger. Indgangene i øvrigt lukkes af gråmalede jerntremmefløje, der er ophængt i murede piller, prydet ud- og indvendigt af små kors i relief; korsene er muret af rundstave i tegl.

3 Alderslyst kirke 6315 Pillerne afdækkes af fliser, som bærer smedejernlygter på de to midterste piller. Bygninger på og ved kirkegården. Øst for kirken, i tilknytning til en parkeringsplads, ligger sognehuset, som 2004 er nyindviet efter en gennemgribende ombygning og fornyelse ved arkitektfirmaet Årstiderne, Silkeborg. Den fremtræder som en hvidkalket, todelt bygning med indbyrdes forbindende glasgang. Den rummer foruden tre konfirmandstuer, kirkegårdskontor og kontorer mv. til kirkens øvrige personale tillige mødelokale og arkivrum. Kernen i sognehuset er en præstebolig fra 1962, som afløste en ældre villa på Ansvej 31. Præsteboligen blev 1974 udvidet og ombygget til sognehus. Et mandskabs- og redskabshus nordøst for kirken på de tidligere skolehavers grund er ligeledes af nyere dato. BYGNING Den 1929 opførte kirke er tegnet af arkitekt Edv. Jensen, Silkeborg, som på et møde 6. aug med deltagelse af kirkeministeren og den kgl. bygningsinspektør Viggo Norn præsenterede et udkast og fik overdraget opgaven at udarbejde de endelige tegninger til kirken. Betonfundamentet støbtes i oktober 1928, hvorefter man opsatte soklen af granitsten, indsamlet på markerne af landmænd i Balle og Gødvad som en symbolsk markering af den nye kirkes tilhørsforhold til det gamle sogn. Ifølge grundstensdokumentet opførtes kirken efter licitation af følgende lokale firmaer: Murermester H. P. Hansen, tømrermester Max Pape, blikkenslagermester J. A. Christiansen, glarmester E. Gjerulff, malermester Johs. Jørgensen. Varmeanlægget tegnedes af ingeniør K. Møller-Holst fra firmaet B. Klint, Silkeborg. Beskrivelse. Kirken bestod oprindelig alene af kor og skib med jævnbredt tårn i vest, mens en tilbygning ved korets nordside og et trappehus op imod tårnets sydside er tilføjet ved en gennemgribende modernisering (se ndf.). Materialet er røde teglsten, som udvendig står hvidkalket over den blanke kampestenssokkel, indvendig pudset. Tagene er hængt med vingetegl. Kirkens orientering er omtrent solret. Ydre. Gesimserne på kor, skib og tårn er formet som trappefriser, mens taggavlenes kamme markeres af bryn over aftrappet udkragning. Tårnets øst-vestvendte taggavle prydes af højblændinger med afdækning svarende til brynenes trapper, Fig. 3. Grundplan. 1:300. Tegnet af MN 2006 efter Steensen & Varming, Århus Ground plan.

4 6316 KIRKERNE I SILKEBORG mens tilsvarende prydelse af korets taggavl forsvandt ved moderniseringen Hovedindgangen i vest er formet som et portalfremspring med gavlformet afslutning omkring en rigt falset, spidsbuet åbning; sløjfedes en portal til ligkapel i tårnets nordside tillige med en præstedør i korgavlen. Koret og skibet har koblede, svagt spidsbuede vinduer med udvendig fals, mens tårnet mod syd og nord (sidstnævnte fra ) har mindre, koblede sprossevinduer i to stokværk, indsat i fælles, spidsbuede, falsede blændinger. Klokkestokværket åbner sig med fladbuede, falsede glamhuller: tre mod øst og vest, et enkelt i de to andre sider. Indre. Kor og skib forbindes af en bred, svagt tilspidset korbue, falset og med kraftig vulst imod skibet. Begge afsnit har bjælkeloft. Ved arbejderne fjernede man i korets østlige del en indretning, som rummede præsteværelse og trappe til den bevarede kælder, som strækker sig under størstedelen af koret og omfatter fyrrum m.m. samt offentlige toiletter. De sidste er indrettet o (arkitekt Edv. Madsen, Silkeborg) med udvendig adgang via et trappeløb langs korets sydside. Indgangen til dette indvendige sakristi skete via en dør i korgavlen, flankeret af vinduer til præsteværelset og trappen. I både kor og skib var vægfladerne indtil brudt af prydnicher med falsede, spidsbuede stik; i koret på sidevæggenes vestlige del, i skibet omkring korbuen og døren til tårnrummet. Tårnets understokværk var oprindelig delt i et våbenhus med vindfang, hvorfra der mod syd var trapperum (adgang til orgelpulpitur, kirkens lofter og klokkestokværk) samt dåbsværelse, mens der i nord var indrettet ligkapel med udvendig adgang. Tagværkerne er af fyr og udformet som en dragerstol med hængeværk. Sogneboerne havde ønsket, at deres nye kirke skulle ligne en gammel dansk landsbykirke, og i overensstemmelse hermed har arkitekten tegnet en bygning, der i udformning og detaljer rummer lån såvel fra senromanske teglstenskirker (korbue, koblede vinduer og portalfremspring) som fra senmiddelalderlig teglstensarkitektur (trappefriser, blændingsgavle og glamhuller). Moderniseringen Øget pladsbehov i takt med sognets markante befolkningstilvækst fra 1960 erne, gav stødet til en udvidelse og modernisering, efter projekt ved arkitekt Viggo Hardie-Fischer, København, udarbejdet Ændringerne er koncentreret til koret og tårnet. For korets vedkommende er der skabt øget plads ved fjernelse af det oprindelige sakristi, hvilket indebar en ombygning af korgavlen. Her er i stedet for den oprindelige præstedør mv. indsat et stort, firkantet vindue, beregnet til en glasmosaik (se ndf.), der tjener til altertavle; vinduesfalsen afsluttes med tre fladbuer. Som erstatning for sakristiet er opført en tilbygning ved korets nordside, som i det ydre er tilpasset den eksisterende kirkes udtryk med trappefriser under gesimsen, hvidkalkede mure og teglhængt tag. Dørene og vinduerne er derimod udført som firkantede åbninger; vinduerne sprossedelte. Tilbygningen forbindes med koret af en firkantet døråbning, som delvis har slugt det oprindelige nordvindue. Fra en korridor langs korets nordmur er der adgang til præsteværelse og kirketjener- og kordegneværelse samt udvendig præstedør i øst og nedgang til kælderen i vest. Derimod er et kapelrum, som er indrettet ved nordgavlen, kun tilgængeligt gennem en fløjdør i vestmuren. Væggene står i blanke gule mursten, gulvene er belagt med Opdalfliser, og lofterne har lister af egetræ. I tårnet er såvel underetage som pulpituretage helt nyindrettet. Nord for våbenhuset, hvis vindfang fjernedes, er ligkapellet afløst af et brudeværelse. Den oprindelige nordportal er derfor erstattet af vinduer, svarende til den eksisterende komposition i syd. Syd for våbenhuset er indrettet endnu et værelse samt vestligst et toilet. Fra det søndre værelse er der adgang til et samtidig opført trappehus med firkantet yderdør og fritstående spindeltrappe til orgelpulpituret og tårnets øvre stokværk. Orgeletagen er også omdisponeret og indrettet med separate rum til organisten og koret (i syd) og til depot; vest for sidstnævnte findes endnu et toilet. Åbningerne mellem kirkerummet og våbenhus samt pulpituretagen er gjort bredere, hvorved de falsede vanger imod pulpituret er forsvundet.

5 Alderslyst kirke 6317 Fig. 4. Indre set imod øst. Foto Roberto Fortuna Interior to the east. Koret, hvis gulv er hævet fire trin over skibet, har ligesom de øvrige afsnit grålige Opdalfliser. Bjælkelofterne i kor og skib står nu malet med gråblå farve og oplyses af et større antal spotlamper, indbygget i bræddebeklædningen. I våbenhus og dåbsværelse står vægge og loft træklædt. En oprindelig plan om udvidelse af korbuen er ikke realiseret, derimod er væggenes prydnicher udmuret. Af hensyn til glasmosaikkerne (se ndf.) er lysningen i korets og skibets vinduer udvidet. Glasmalerier i alle kirkens vinduer er skabt af Sven Havsteen-Mikkelsen 1977 og arbejdet udført på glarmester Mogens Freses værksted i København. Som noget nydannende er det farvede glas ikke lagt i bly, men i kraftige sprosser af beton, som indgår i kompositionen. I korets store

6 6318 KIRKERNE I SILKEBORG INVENTAR Fig. 5. Korsfæstelsen, glasmaleri i korets østvindue, udført 1977 af Sven Havsteen-Mikkelsen (s. 6317). Foto Svend Erik Rasmussen The Crucifixion, stained glass by Sven Havsteen-Mikkelsen højrektangulære østvindue, hvor maleriet fungerer som alterprydelse, skildres Korsfæstelsen (fig. 5) i stiliserede former. Frelseren, der er lysende hvidblå, hænger på et T-kors med dybrøde og gyldne farver som baggrund. Under korset er med mættede blå toner antydet nogle skikkelser, der må repræsentere menigheden. Glasmalerierne i de øvrige vinduer er ikke figurlige, men er samlet om hver et kristent symbol eller en fortælling. Farverne her domineres af brune, gule og grønne nuancer. I korets sydside vises»ankerkors«(østligst) og»tornekronen«, i skibets sydside fra øst»dommedag«,»al din gæld er betalt«,»treenigheden«,»tegn i sol og måne«,»brødet og vinen«og»genkomsten«. I skibets nordside ses tilsvarende»lyset sejrer over mørket«,»havets fisk«,»opstandelsen«,»i denne nat«,»himmelens fugle«,»og Gud skabte store hvalfiske«. 3 En kalkmalet dekoration af korbuens profiler med rankeslyng og korsmærker fjernedes ved moderniseringen. 4 Inventaret er for hovedpartens vedkommende oprindeligt, en del dog tilkommet ved kirkens ombygning Alterbordet, fra , er af bornholmsk granit, bestående af en kraftig plade på to tværben med midtstøtte. Som alterprydelse tjener Sven Havsteen-Mikkelsens glasmosaik»korsfæstelsen«i vinduet ovenover. Tidligere alterprydelser. 1) En altertavle fra Bevaret er kun maleriet (fig. 6), Kristi Himmel fart, udført af den lokale kunstner Martin Kaalund- Jørgensen. 5 Billedet, olie på lærred, cm, viser på baggrund af en letskyet himmel den hvidklædte Kristus i en klassisk positur med skriftrulle i venstre hånd og den højre rakt ud, således at naglegabet ses. Maleriets indfatning havde karakter af en smal, arkitektonisk opbygget altertavle. Det var flankeret af søjler, som bar en profileret gesims med kronende trekantgavl. Bemaling i gråtoner, hvortil på postamentet hørte frakturindskriften:»fred være med Eder«. Træværket blev kasseret 1948, mens maleriet siden 1977 hænger i tårnets første stokværk. 2) 1948, et maleri, Kristi Genkomst, udført af den ungarske kunstner og flygtning André Hevezi, olie på lærred, cm (lysningen). En hvidklædt Kristus står foroven med hævet arm og lader lyset vælde ud over små scenerier og motiver såsom Dåb, Nadver, kirke og kors. Også dystre modmotiver anes, således et nazikors og måske Hitler selv. Grundfarven er en grøn i flere nuancer. I spinkel profilramme. Siden 1977 i tårnets første stokværk. Altersølvet, indbefattet oblatæsken, er leveret 1929 af Carl M. Cohrs Sølvvarefabrik som en gave fra direktør J. A. Duelund og Hustru. Kalken, 22 cm høj, har cirkulær fod, linseformet knop og korsprydet halvkuglebæger. Om foden læses:»skænket til Alderslyst Kirke af Marie og J. A. Duelund 15. decbr. 1929«. Stemplerne er foruden Cohrs et Københavnsmærke og guardeinmærket for Johs. Siggaard. Disken, tværmål 14 cm, har cirkelkors på fanen og samme indskrift og stempler som kalken. Oblatæsken er cylindrisk, tværmål 10 cm, 4,5 cm høj, med

7 Alderslyst kirke 6319 Fig. 6. Tidligere alterprydelse nr. 1, et maleri, Kristi Himmelfart, udført af Martin Kaalund-Jørgensen 1929 (s. 6318). Foto ved embedet. The Ascension. Former altar painting by Martin Kaalund-Jørgensen hvælvet låg, der prydes af cirkelkors. Indskrift og stempler som kalken. Alterkanden, 1938, er et københavnsk arbejde med udbuget, korsprydet korpus, hvælvet låg med gæk samt påskriften:»alderslyst Kirke 1938«. Stempler som det øvrige altersølv. Alterstagerne, formentlig fra 1929, er af messing, lave og kompakte, 25 cm høje. Den ene er skænket af rektor Theodora Lang og frøken Anna Høltzermann, den anden af provst Aage Bojsen Møller og sognepræst Anders Larsen, Jelling (begge tidligere præster i Gødvad-Balle). Alterskranken, fra , er tresidet med rette hjørner, udført i blank eg og forsynet med grønblå hynder. Den oprindelige alterskranke fra 1929 var halvcirkulær, gelænderets balustre kronedes vistnok af englehoveder, og skamlen var betrukket med læder. Døbefonten, fra 1929, er af grå granit, sekssidet, 88 cm høj, udført i tidlige gotiske former af en lokal stenhugger. Kummens sider har nedentil forsænkede spidsvinduer, dens hjørner markeres af rundstave, og en beskeden fordybning tjener det samtidige dåbsfad, af messing, tværmål 47 cm, med bulebosser på fanen. Fadet er skænket af overlærer H. Skou og hustru. Prædikestolen, fra 1929, er bekostet af sognepræst Jens Andersen, og til understregelse af den kirkelige kontinuitet er den udført af egetræ fra Balle Kirkes gamle tagværk. Formerne er især gotiske, men opbygningen slutter sig i øvrigt til de vanlige renæssanceprædikestoles. Kurven omfatter fem fag med tidliggotiske trekløverbuer, der løber igennem bag hjørnernes spinkle, snoede helsøjler, som er af udpræget sengotisk art. Kurven har underbaldakin med konkavt (gotisk) svaj og står på en kraftig ottesidet bærestolpe i skibets sydøsthjørne. Opgangen fra øst er fornyet i enkle former. Himlen, der udgår fra sydvæggen over kurven, danner en ottesidet polygon med hjørnefremspring og småspir. Træværket står i blankt egetræ. Stolestaderne, fra 1929, har let skrånende fyldingsryglæn og plankegavle, hvis udsvejfede topstykker danner firkløverformede felter imod midtgangen. Heri er der i fladt relief udskåret kristne tegn og symboler: Jesusmonogram, Kristusmonogram og stjerne. Staderne stod oprindelig i blank fyr med lidt sølv på udskæringerne. Siden er staderne hvide, mens skæringerne er forgyldte på grønblå bund. Orglet, oprindelig med 20 stemmer, to manualer og pedal, er bygget 1977 af Th. Frobenius & Sønner efter tegning af Viggo Hardie-Fischer er det udvidet med én stemme af samme firma. 6 På samtidigt pulpitur i kirkens vestende. Det tidligere orgel, med otte stemmer, to manualer og pedal, var bygget 1930 af Horsens Orgelbyggeri ved Th. Frobenius & Co. og havde pneumatisk aktion samt bælgventillader. 7 Over vestindgangen på et vægpulpitur, der dannede fortsættelse af tårnets overetage. Lysekroner, 1952, otte ens af messing i renæssancestil efter model i Skive gamle kirke, ophængt over skibets stolerækker. Et kirkeskib, skoleskibet København, er ophængt ved kirkens 25-års jubilæum 1954 og udført af maskinfører Jens Emil Andersen som minde om

8 6320 KIRKERNE I SILKEBORG de søfolk, der var omkommet 25 år tidligere ved skibets forlis i Sydatlanten. Skibet, en femmaster, er 165 cm langt, skroget sortmalet med rød/gul kant og grøn bund over skibets midtgang, vestligst, nu ved skibets sydvæg mellem det vestligste vinduespar. Klokker. 1) 1927, oprindelig anskaffet som kirkegårdsklokke, støbt af M. & O. Ohlsson i Ystad i Skåne, tværmål 77 cm. Klokken har profilering ved overgangen mellem legeme og slagring og om halsen en tolinjet indskrift i reliefversaler med kantende bladborter:»giv mig Gud en Plads imellem dem,/ som synger Livet ind,/ at Himmeltoner ej maa dø/ i Menneskenes Sind«, 8 på legemet læses:»aar 1927 støbtes denne Klokke til Alderslyst Kirke af M. O. Ohlsson i Ystad«. Svære, glatte hanke. Klokkens første plads var i en stabel på kirkegården. Siden 1929 i kirkens tårn. Nyere slyngebom. 2) 1929, tværmål 110 cm, om halsen indskrift med fraktur kantet af lister:»de Smithske Støberier i Aalborg gjorde mig til Alderslyst Kirke Aar mcmxxix«. På legemet tilsvarende:»ton højt syng ud og kald til Gud«. Nyere slyngebom. KILDER OG HENVISNINGER Tegninger og opmålinger. Ved embedet. Tryk af projekt 1959 til indretning af toiletter i kælderen ved arkitekt Edv. Madsen. Div. tryk af planer, snit og facader, målt 1969; endvidere af projekt til modernisering, alt ved arkitekt Viggo Hardie-Fischer, København, dateret 1969 og Tryk af plan 1972 af kraftinstallation ved rådgivende ingeniører Steensen & Varming, Århus. Litteratur: Alderslyst Sogn og Kirke i Silkeborg, folder udsendt af menighedsrådet efter kirkens restaurering Alderslyst Kirke , udgivet af Alderslyst Sogns Menighedsråd, Herning Beskrivelse af kirkegård og bygning ved Hugo Johannsen, historisk indledning og beskrivelse af inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. Redaktionen afsluttet feb Kvarteret Søholt, tidligere en del af Gødvad Sogn, blev lagt til Alderslyst Sogn afgav Alderslyst et område i Hvinningdal til Balle Sogn, hvor der 1995 var opført en vandrekirke (indviet 26. feb.). 2 Hvor intet andet er anført bygges på oplysninger i jubilæumsskriftet Alderslyst Kirke , udg. af Alderslyst Sogns Menighedsråd, Herning 2004 (Alderslyst Kirke). 3 Se også Mikael Wivel, Kunsten i kirken. Danske kirkeudsmykninger fra de sidste hundrede år, Kbh. 2005, Dekorationen, som formentlig var oprindelig, ses på ældre fotografier, jf. Alderslyst Kirke, 17, Han var far til malerinden Bodil Kaa lund og lærer for Asger Jorn. 6 Organist- og Kantorembederne, 9. udg., Organist- og Kantorembederne, 4. udg., Michael Preben Hansen:»Pneumatik i Danmark«. Claus Røllum-Larsen & al.: Dansk Orgelkultur. Jelling 1997, Verset er forfattet af Silkeborg-forfatteren Edvard Ege berg.

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east.

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. 3221 Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. mod gavlen. Den fornødne reparation var, sammen med en række andre, så bekostelig, at kirken fik

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN

GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. Südostansicht der Kirche. GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN Filialkirken i Gredstedbro er opført 1924-25 under ledelse af arkitekt Axel Hansen 1 nær den nordøstlige

Læs mere

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg 1378 rudkøbing kirke En ejendommelig, større niche sydligst i østvæggen (fig. 22) rækker dybt ind i muren, hvor den udgør et lille, hvælvet kammer, 95 cm bredt, 42 cm dybt og 110 cm højt; den fladbuede

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Nazarethkirken i Ryslinge

Nazarethkirken i Ryslinge Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til indvendig istandsættelse 12. oktober 2007 C & W arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Tlf. 62 21 47 20 Sag nr. 07005 Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED

LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED 2411 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. The church seen from the south east. LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED Kirken, der er tegnet af arkitekt Andreas Thomsen Hagerup, Kolding, er

Læs mere

Generelt. Kirkens byggeri

Generelt. Kirkens byggeri Antvorskov Kirke November 2009 Generelt Antvorskov Kirke ligger på en bakke 66 m over havet og ca. 400 m i luftlinje fra resterne af det tidligere Antvorskov Kloster. Vandrekirken August 2011 Antvorskov

Læs mere

NAZARET. kirke. Bygningen & dens historie. www.fredensognazaret.dk

NAZARET. kirke. Bygningen & dens historie. www.fredensognazaret.dk NAZARET kirke Bygningen & dens historie www.fredensognazaret.dk En kirke bliver til I slutningen af 1800-tallet havde København kun få kirker i forhold til befolkningstallet. Området mellem Østerbrogade,

Læs mere

SIMON PETERS KIRKE. Fig. 1. Kirkeanlægget set fra sydøst. Foto NJP 2008. The church complex viewed from the south east.

SIMON PETERS KIRKE. Fig. 1. Kirkeanlægget set fra sydøst. Foto NJP 2008. The church complex viewed from the south east. 865 Fig. 1. Kirkeanlægget set fra sydøst. Foto NJP 2008. The church complex viewed from the south east. SIMON PETERS KIRKE Oversigt. Kirken ved Islandsvej i byens nordvestlige kvarter er opført efter tegninger

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande.

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande. Prædikestolen er noget af det første, man får øje på, når man træder ind i kirken. Den er af træ med de fire evangelister Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. Med Reformationen i 1500-tallet blev prædikestolen

Læs mere

Fig. 3. Grundplan. Projektforslag 2004. 1:300. Ground plan.

Fig. 3. Grundplan. Projektforslag 2004. 1:300. Ground plan. 1767 Fig. 1. Kirken, opført 2008, set fra øst med sognegården fra 1990 th. i forgrunden. Den lave hvide bygning udgør våbenhuset. Foto EN 2012. Løsning New Church, built in 2008, seen from the east with

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. The church seen from the south east.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. The church seen from the south east. 2025 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. The church seen from the south east. Bredballe kirke nørvang herred Oversigt. Kirken nordøst for Vejle er indviet 8. december 1907 og opført

Læs mere

URUP KIRKE GRINDSTED SOGN

URUP KIRKE GRINDSTED SOGN 2266 SLAVS HERRED Fig. 1. Grundplan, snit og opstalter 1:300, tegnet af N. Christof. Hansen, januar 1918. Tegningerne opbevares ved embedet. Grundriss, Schnitt und Aufrisse, 1918. Die Zeichnungen werden

Læs mere

Historisk indledning. Ønsket om egen kirke i den sydlige del af det udstrakte Rårup Sogn modnedes i løbet af 1890 erne, og 1893 nedsattes en

Historisk indledning. Ønsket om egen kirke i den sydlige del af det udstrakte Rårup Sogn modnedes i løbet af 1890 erne, og 1893 nedsattes en 1453 Fig. 1. Klejs Kirke set fra syd. Foto AM 2011. The church seen from the south. Klejs Kirke bjerre herred Oversigt. Den lille kirke, der er indviet 31. januar 1909 som filialkirke, er opført efter

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydøst efter tilføjelse af tilbygning. Foto Arnold Mikkelsen. 2005. The church seen from the south east after extension.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst efter tilføjelse af tilbygning. Foto Arnold Mikkelsen. 2005. The church seen from the south east after extension. Fig. 1. Kirken set fra sydøst efter tilføjelse af tilbygning. Foto Arnold Mikkelsen. 2005. The church seen from the south east after extension. MARIEHØJ KIRKE Oversigt. Kirken i byens sydvestlige del er

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift Forslag til restaurering af kirkebygning installationer inventar varmeanlæg m.v. juni 2012 Arkitekt Kjeld Høgh Thomsen, c/o Arkinord A S, Havnepladsen

Læs mere

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen SOLRØD SOGN Solrød sogn har i århundreder kun bestået af Solrød landsby med omliggende marker og landsbykirken påbegyndt omkring år 1200 er sognets ældste hus.

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

til cirkelblændingerne øst herfor.

til cirkelblændingerne øst herfor. kirkerne i Nyborg statsfængsel kirke 1 og 2 ( )kirke 3 1251 1252 Nyborg Fig. 16. ( )Kirke 3 set fra sydøst. Foto formentlig kort efter 1923. I Nyborg Statsfængsel. ( )Church 3 seen from the south east,

Læs mere

S k r ø b e l e v k i r k e

S k r ø b e l e v k i r k e Skrøbelev kirke DK Skrøbelev kirkes alder kan ikke siges helt nøjagtigt, men efter dens stil og byggemåde må den, ligesom en stor del af de danske landsbykirker, stamme fra 1100-tallet. I sin bog om Langelands

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

Udsmykning i kirken INDLEDNING

Udsmykning i kirken INDLEDNING 2 Udsmykning i kirken INDLEDNING Hendriksholm Kirke er født med alterruden som eneste udsmykning bortset fra enkelte symboler i alter og døbefont. Dette hæfte vil omhandle de udsmykninger, der i tidens

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 10 TILSYN - NOTAT 29.2.16 Opdatering af tilsynsnotat nr. 9-24.febr.2016 Flere kalkmalerier - i koret. Under afrensning af væggene i koret den 24.2.2106 fandtes

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

ASKOV KIRKE MALT HERRED

ASKOV KIRKE MALT HERRED Fig, 1. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1993. Südwestansicht der Kirche. ASKOV KIRKE MALT HERRED Kirken er opført som valgmenighedskirke 1899-1900 (indviet 28.januar 1900). Efter valgmenighedens nedlæggelse

Læs mere

Ans Kirke. Grønbæk Sogn,Viborg Stift

Ans Kirke. Grønbæk Sogn,Viborg Stift Ans Kirke Grønbæk Sogn,Viborg Stift ANS KIRKE Ans kirke bærer præg af at være en nyere kirke. Godt nok er den øst/vest vendt som de gamle landsbykirker. Men med kor og apsis mod vest, våbenhus mod øst

Læs mere

BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN

BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN Fig. 1. Kirken set fra sydvest. HW fot. 1998. - Südwestansicht der Kirche. BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN Kirken, der er bygget som aflastning for den middelalderlige sognekirke, er indviet 1. søndag i advent

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. J. nr. 1130/2008 Stednr. 19.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 23. juni 2009.

Læs mere

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL 2016 HANS LUND, Arkitekt maa Tingvej 12, 6630 Rødding 74841564 20221073 arkilund@gmail.com, www.arkitekt-hanslund.dk 01 ODDER KIRKE Hads Herred Odder Provsti

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Guldbjerg kirke. Skovby herred, 5400 Bogense

Guldbjerg kirke. Skovby herred, 5400 Bogense Guldbjerg kirke Skovby herred, 5400 Bogense Beliggenhed: På Nordfyns moræneflade, den såkaldte Sletten, danner enkelte, ejendommeligt formede bakker en kontrast til det flade landskab. Gennem Guldbjerg

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Thomas Mølvig 2011. The church seen from the south east.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Thomas Mølvig 2011. The church seen from the south east. 1627 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Thomas Mølvig 2011. The church seen from the south east. østerhåb kirke torsted sogn Oversigt. Kirken ved Gravengårdsvej i sognets vestre del er opført 2010-11

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

LUMSÅS KIRKE HØJBY SOGN

LUMSÅS KIRKE HØJBY SOGN Fig. 1. Plan, snit og facader ved Andreas Clemmensen, maj 1895. 1:300. På bladet er med blyant skitseret tårnet til kirken i Lynæs, tegnet af samme arkitekt få år senere, jfr. DK. Frborg, s. 1670. Kunstakademiets

Læs mere

534 KIRKERNE I FREDERICIA

534 KIRKERNE I FREDERICIA Fig. 1. Kirken set fra sydvest med det oprindelige kapel fra 1931 i forgrunden og bagest den tværvendte kirkefløj fra 1972. Foto HW 2005. The church viewed from the south west. CHRISTIANSKIRKEN Oversigt.

Læs mere

RESTAURERING AF EBELTOFT KIRKE 2015

RESTAURERING AF EBELTOFT KIRKE 2015 RESTAURERING AF EBELTOFT KIRKE 2015 HISTORIE Ebeltoft kirkes historie DE INVOLVEREDE Rådgiver, konservatorer og håndværkere RESTAURERING Hvordan gør man Indhold Forord... 3 Ebeltoft kirkes historie...

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

6332 KIRKERNE I SILKEBORG

6332 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Parti af Østre Kirkegård med begravelse for skolestifteren Theodora Lang ( 1935) og hendes familie. Foto EN 2006. Part of Østre Kirkegård with tombs of the school founder Theodora Lang and her

Læs mere

Forløbigt budget 2015

Forløbigt budget 2015 t budget drift Bakkendrup 334.625 Kalkning af kirken Ligning i alt: 334.625 334.625 Bregninge-Bjergsted-Alleshave. 2.297.355 Bregninge: Kalkning af kirken Kirken - autostyring af ur (også Alleshave) 50.000

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT LAURENTIUS TÅRN, RÅDHUSTÅRNET ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 5.10.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune:

Læs mere

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk Fuglsbølle kirke er bygget i middelalderen og har et romansk skib samt et sengotisk langhuskor. Våbenhus i syd samt sakristi i nord. Kirken har ikke tårn, men over kirkens vestgavl en tagrytter med spåndækket

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift Forslag til restaurering af kirkebygning installationer inventar varmeanlæg m.v. maj 2011 Arkitekt Kjeld Høgh Thomsen, c/o Arkinord A S, Havnepladsen

Læs mere

SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer.

SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer. SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer. Licitation den 07 oktober og budget vedtaget på møde den 13 oktober. E- mail: ans-arkitektfirma@post.tele.dk www.ansarkitektfirma.dk

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Grindsted Kirke - 800 års historie

Grindsted Kirke - 800 års historie Grindsted Kirke - 800 års historie Grindsted Kirke - 800 års historie Mødested gennem 800 år Den første, beskedne kirke er bygget allerede i 1100-tallet. Omkring år 1300 blev kirken udvidet første gang.

Læs mere

Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. MUSSE HERRED

Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. MUSSE HERRED Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. Aa. Rl. 1952 VESTER-ULSLEV KIRKE MUSSE HERRED Efter reformationen hørte kirken under kronen, og med Aalholm len indgik den i dronning Sophies livgeding 1. 1689

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

KIRKEBYGNING INDVIELSESKORS

KIRKEBYGNING INDVIELSESKORS Gudbjerg Kirke Kirken ligger på en bakkeknold midt i landsbyen. Den ældste romanske del er fra begyndelsen af 1100-tallet og er bygget af granitkvadre på en høj profileret dobbeltsokkel. Koret og skibet

Læs mere

BRÆNDKJÆRKIRKEN. Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto AM 2008. The church viewed from the north west.

BRÆNDKJÆRKIRKEN. Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto AM 2008. The church viewed from the north west. 857 Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto AM 2008. The church viewed from the north west. BRÆNDKJÆRKIRKEN Oversigt. Kirken ved Agtrupvej i den sydøstlige del af Kolding er nært knyttet til den store omgivende

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

Aggersborg Kirke. Her mødes fortid og nutid

Aggersborg Kirke. Her mødes fortid og nutid Aggersborg Kirke Her mødes fortid og nutid INTRO: Når du besøger Aggersborg Kirke, bør du give dig god tid. Gå hen til vestsiden af det flotte dobbeltsidige dige af kampesten og nyd den vidunderlige udsigt.

Læs mere

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst Galten kirke Nyrenoveret og med ny kirkekunst Kunstner: Peter Brandes Peter Brandes har lavet altertavlen, altertæppet og de 10 glasmalerier i vinduerne. Arkitekt: Jane Havshøj Jane Havshøj har designet

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d oktober 2010

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d oktober 2010 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d. 26-27. oktober 2010 Vrå sogn, Børglum hrd., Hjørring amt., Stednr. 10.01.18 Rapport ved arkæolog Heidi Maria Møller Nielsen J.nr. 710/2010 Indhold: 1.

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Kirkegården. Kirkens indre

Kirkegården. Kirkens indre TAARUP KIRKE Taarup kirke Højt og centralt placeret i landsbyen ligger Taarup kirke smukt med udsigt over Storebælt og med en naturlig værdighed, som om den var lige så gammel som Danmarks gamle middelalderkirker.

Læs mere

Trækirken ved Moesgård

Trækirken ved Moesgård Øster Hornum Kirke byens ældste bygning Skrevet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen på baggrund af arkitekt Poul Brøggers bog om Øster Hornum Kirke fra 1972 og materiale 1 fra Lokalhistorisk Arkiv i Øster Hornum.

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt RØNBJERG KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Helligaandshuset i Slagelse forekommer første Gang 1372 og samtidig nævnes

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D Juletræet tændes i Kyndby Første søndag i advent - 2. december - tændes traditionen tro juletræet i Kyndby. Vi mødes ved gadekæret kl. 16.00 hvor der er gløgg og æbleskiver. Træet er endnu en gang

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fig. 2. Kirken set fra sydvest med fritstående klokketårn tv. HW fot. 1997. - Südwestansicht der Kirche mit freistehendem Glockenturm.

Fig. 2. Kirken set fra sydvest med fritstående klokketårn tv. HW fot. 1997. - Südwestansicht der Kirche mit freistehendem Glockenturm. NØRRELANDSKIRKEN Kirken er indviet og taget i brug 21. september 1969, efter at Nørreland sogn to år forinden var udskilt som selvstændigt. Allerede 1958 var nedsat en kirkekomité, hvis opgave det var

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. J.nr. 650/2008 Hejls sogn, Nr. Tysting hrd., Vejle amt., Stednr. 17.07.02, SB nr. Rapport ved museumsinspektør Nils

Læs mere

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Etape 6 Næstved Vordingborg 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6 Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Side 77 Side 78 Side 79 Side 80 Side 81 Side 82 Side 83 Side

Læs mere

Fig. 1. Ydre set fra syd. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. Exterior seen from the south.

Fig. 1. Ydre set fra syd. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. Exterior seen from the south. 2725 Fig. 1. Ydre set fra syd. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. Exterior seen from the south. Næsby Kirke Odense Herred Indledning. Næsby Kirke ligger ved Bogensevej i Næsby, på et område, der ved

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

SKT. JOHANNES KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. The church viewed from the south east.

SKT. JOHANNES KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. The church viewed from the south east. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. The church viewed from the south east. SKT. JOHANNES KIRKE Oversigt. Kirken ved Boulevarden er opført 1939-41 efter tegninger af arkitekt Harald Lønborg-Jensen

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED

Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED Kirken, der er Anneks til Nordrup, nævnes i Roskildebispens Jordebog o. 1370 under Almstofte Len (»exactio«) med 2 Ploves Land

Læs mere

Sønderborg Provsti PU godkendte anlægsønsker budget 2015

Sønderborg Provsti PU godkendte anlægsønsker budget 2015 Sønderborg Provsti e anlægsønsker budget 2015 Sogne/ønsker Asserballe Sogn 405.000 Omsætning af stendige 275.000 e kirke indvendig og sakristi 70.000 70.000 e kirke udvendig 60.000 60.000 Augustenborg

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere