6314 KIRKERNE I SILKEBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6314 KIRKERNE I SILKEBORG"

Transkript

1 Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen The church seen from the south east. ALDERSLYST KIRKE Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige forstad Alderslyst er opført 1929 efter tegning af arkitekt Edv. Jensen, Silkeborg, og indviet 15. dec. Den gennemgik en ombygning med indvendig renovering, og ved samme tid opførtes (1974) et sognehus øst for kirken. Dette fremstår siden 2004 stærkt moderniseret og udvidet ved arkitektfirmaet Årstiderne, Silkeborg. Historisk indledning. Bydelen Alderslyst opstod i anden halvdel af 1800-tallet som en forstad til Silkeborg, beliggende nord for Langsøen. En fast forbindelse blev tilvejebragt allerede 1854, da der anlagdes en vejdæmning fra Silkeborg (jf. s. 6273, fig. 1). Sit navn fik bydelen 1873, og 1941 blev den indlemmet i Silkeborg Købstad. I kirkelig henseende hørte området nord for søen til Balle Sogn (Viborg Amt), og her måtte Alderslysts indbyggere søge kirke, indtil man fik opført den eksisterende kirke Et stedligt ønske om en egen kirke blev rejst på et møde i forsamlingshuset 19. nov Året efter kunne man anlægge en kirkegård, der ikke fik plads i direkte tilslutning til Alderslysts bebyggelse, men lidt nordligere på åben mark. Der indkom hele 11 forslag til kirkens placering, herunder også et om en mere central plads ved Alderslysts hovedstrøg, Borgergade. Men det endte med, at kirken blev rejst på den dengang nye kirkegård lidt vest for Kejlstrupvej (jf. fig. 2). Byggeriet kunne i betydelig grad baseres på indsamling og frivillige gaver. Grundstenen nedlagdes 21. april 1929, og kirkens indvielse fandt sted 15. dec. samme år. Alderslyst Kirkes område blev 1937 gjort til et selvstændigt sogn; det vedblev dog med at udgøre et pastorat sammen med Balle indtil

2 6314 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 2. Alderslyst kirke fra syd 1945, endnu på bar mark med Kejlstrupvej i forgrunden. Først de seneste årtier har medført, at kirken er kommet til at ligge centralt i sit sogns bebyggelse. Foto i Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv. Alderslyst church from the south KIRKEGÅRD Kirkegården er anlagt 1926 på bar mark, på et fem tdr. land stort areal købt af herregården Vester Kejlstrup. 2 I takt med det øgede behov for gravpladser, navnlig efter krigen, er arealet øget betydeligt. Således købte menighedsrådet 1955 ni tdr. land vest for den oprindelige kirkegård, og senere er tillagt et areal nordøst for kirken på de tidligere skolehavers grund med mulighed for fremtidige udvidelser. Mens kirkegården endnu efter krigen frembød et traditionelt udseende med enkeltgravsteder på geled, er der med havearkitekten Johannes Tholles projekt fra 1963 gjort et betydeligt arbejde for at skabe en afvekslende kirkegård med slyngede gange, særlige urnebegravelsesområder og fællesplæner. Sideløbende med den intensiverede omsorg for kirkegården er en række skulpturelle monumenter, hugget i granit af billedhuggeren Erik Heide, blevet opstillet på kirkegårdens enkelte afsnit: Porten (1978) ved østsiden af indkørslen til kirkens hovedindgang, Opstandelseskorset (1994) på de ukendtes begravelsesplads, firdelt kors i lys grønlandsk granit (1996) på den ældste urnekirkegård og Vingen, med bronzestøbt vinge (1999). Endelig har billedhuggeren 2004 udført 12 granitsteler med forskellige kristne symboler, som flankerer kirkestien mellem kirken og sognegården (jf. fig. 1). Sydsiden af den ældste kirkegård hegnes mod Tulipanvej af en samtidig teglstensmur, afdækket med indadhældende vingetegl. Hovedindgangen ved murens vestende består af køreport, flankeret af fodgængerlåger. Indgangene i øvrigt lukkes af gråmalede jerntremmefløje, der er ophængt i murede piller, prydet ud- og indvendigt af små kors i relief; korsene er muret af rundstave i tegl.

3 Alderslyst kirke 6315 Pillerne afdækkes af fliser, som bærer smedejernlygter på de to midterste piller. Bygninger på og ved kirkegården. Øst for kirken, i tilknytning til en parkeringsplads, ligger sognehuset, som 2004 er nyindviet efter en gennemgribende ombygning og fornyelse ved arkitektfirmaet Årstiderne, Silkeborg. Den fremtræder som en hvidkalket, todelt bygning med indbyrdes forbindende glasgang. Den rummer foruden tre konfirmandstuer, kirkegårdskontor og kontorer mv. til kirkens øvrige personale tillige mødelokale og arkivrum. Kernen i sognehuset er en præstebolig fra 1962, som afløste en ældre villa på Ansvej 31. Præsteboligen blev 1974 udvidet og ombygget til sognehus. Et mandskabs- og redskabshus nordøst for kirken på de tidligere skolehavers grund er ligeledes af nyere dato. BYGNING Den 1929 opførte kirke er tegnet af arkitekt Edv. Jensen, Silkeborg, som på et møde 6. aug med deltagelse af kirkeministeren og den kgl. bygningsinspektør Viggo Norn præsenterede et udkast og fik overdraget opgaven at udarbejde de endelige tegninger til kirken. Betonfundamentet støbtes i oktober 1928, hvorefter man opsatte soklen af granitsten, indsamlet på markerne af landmænd i Balle og Gødvad som en symbolsk markering af den nye kirkes tilhørsforhold til det gamle sogn. Ifølge grundstensdokumentet opførtes kirken efter licitation af følgende lokale firmaer: Murermester H. P. Hansen, tømrermester Max Pape, blikkenslagermester J. A. Christiansen, glarmester E. Gjerulff, malermester Johs. Jørgensen. Varmeanlægget tegnedes af ingeniør K. Møller-Holst fra firmaet B. Klint, Silkeborg. Beskrivelse. Kirken bestod oprindelig alene af kor og skib med jævnbredt tårn i vest, mens en tilbygning ved korets nordside og et trappehus op imod tårnets sydside er tilføjet ved en gennemgribende modernisering (se ndf.). Materialet er røde teglsten, som udvendig står hvidkalket over den blanke kampestenssokkel, indvendig pudset. Tagene er hængt med vingetegl. Kirkens orientering er omtrent solret. Ydre. Gesimserne på kor, skib og tårn er formet som trappefriser, mens taggavlenes kamme markeres af bryn over aftrappet udkragning. Tårnets øst-vestvendte taggavle prydes af højblændinger med afdækning svarende til brynenes trapper, Fig. 3. Grundplan. 1:300. Tegnet af MN 2006 efter Steensen & Varming, Århus Ground plan.

4 6316 KIRKERNE I SILKEBORG mens tilsvarende prydelse af korets taggavl forsvandt ved moderniseringen Hovedindgangen i vest er formet som et portalfremspring med gavlformet afslutning omkring en rigt falset, spidsbuet åbning; sløjfedes en portal til ligkapel i tårnets nordside tillige med en præstedør i korgavlen. Koret og skibet har koblede, svagt spidsbuede vinduer med udvendig fals, mens tårnet mod syd og nord (sidstnævnte fra ) har mindre, koblede sprossevinduer i to stokværk, indsat i fælles, spidsbuede, falsede blændinger. Klokkestokværket åbner sig med fladbuede, falsede glamhuller: tre mod øst og vest, et enkelt i de to andre sider. Indre. Kor og skib forbindes af en bred, svagt tilspidset korbue, falset og med kraftig vulst imod skibet. Begge afsnit har bjælkeloft. Ved arbejderne fjernede man i korets østlige del en indretning, som rummede præsteværelse og trappe til den bevarede kælder, som strækker sig under størstedelen af koret og omfatter fyrrum m.m. samt offentlige toiletter. De sidste er indrettet o (arkitekt Edv. Madsen, Silkeborg) med udvendig adgang via et trappeløb langs korets sydside. Indgangen til dette indvendige sakristi skete via en dør i korgavlen, flankeret af vinduer til præsteværelset og trappen. I både kor og skib var vægfladerne indtil brudt af prydnicher med falsede, spidsbuede stik; i koret på sidevæggenes vestlige del, i skibet omkring korbuen og døren til tårnrummet. Tårnets understokværk var oprindelig delt i et våbenhus med vindfang, hvorfra der mod syd var trapperum (adgang til orgelpulpitur, kirkens lofter og klokkestokværk) samt dåbsværelse, mens der i nord var indrettet ligkapel med udvendig adgang. Tagværkerne er af fyr og udformet som en dragerstol med hængeværk. Sogneboerne havde ønsket, at deres nye kirke skulle ligne en gammel dansk landsbykirke, og i overensstemmelse hermed har arkitekten tegnet en bygning, der i udformning og detaljer rummer lån såvel fra senromanske teglstenskirker (korbue, koblede vinduer og portalfremspring) som fra senmiddelalderlig teglstensarkitektur (trappefriser, blændingsgavle og glamhuller). Moderniseringen Øget pladsbehov i takt med sognets markante befolkningstilvækst fra 1960 erne, gav stødet til en udvidelse og modernisering, efter projekt ved arkitekt Viggo Hardie-Fischer, København, udarbejdet Ændringerne er koncentreret til koret og tårnet. For korets vedkommende er der skabt øget plads ved fjernelse af det oprindelige sakristi, hvilket indebar en ombygning af korgavlen. Her er i stedet for den oprindelige præstedør mv. indsat et stort, firkantet vindue, beregnet til en glasmosaik (se ndf.), der tjener til altertavle; vinduesfalsen afsluttes med tre fladbuer. Som erstatning for sakristiet er opført en tilbygning ved korets nordside, som i det ydre er tilpasset den eksisterende kirkes udtryk med trappefriser under gesimsen, hvidkalkede mure og teglhængt tag. Dørene og vinduerne er derimod udført som firkantede åbninger; vinduerne sprossedelte. Tilbygningen forbindes med koret af en firkantet døråbning, som delvis har slugt det oprindelige nordvindue. Fra en korridor langs korets nordmur er der adgang til præsteværelse og kirketjener- og kordegneværelse samt udvendig præstedør i øst og nedgang til kælderen i vest. Derimod er et kapelrum, som er indrettet ved nordgavlen, kun tilgængeligt gennem en fløjdør i vestmuren. Væggene står i blanke gule mursten, gulvene er belagt med Opdalfliser, og lofterne har lister af egetræ. I tårnet er såvel underetage som pulpituretage helt nyindrettet. Nord for våbenhuset, hvis vindfang fjernedes, er ligkapellet afløst af et brudeværelse. Den oprindelige nordportal er derfor erstattet af vinduer, svarende til den eksisterende komposition i syd. Syd for våbenhuset er indrettet endnu et værelse samt vestligst et toilet. Fra det søndre værelse er der adgang til et samtidig opført trappehus med firkantet yderdør og fritstående spindeltrappe til orgelpulpituret og tårnets øvre stokværk. Orgeletagen er også omdisponeret og indrettet med separate rum til organisten og koret (i syd) og til depot; vest for sidstnævnte findes endnu et toilet. Åbningerne mellem kirkerummet og våbenhus samt pulpituretagen er gjort bredere, hvorved de falsede vanger imod pulpituret er forsvundet.

5 Alderslyst kirke 6317 Fig. 4. Indre set imod øst. Foto Roberto Fortuna Interior to the east. Koret, hvis gulv er hævet fire trin over skibet, har ligesom de øvrige afsnit grålige Opdalfliser. Bjælkelofterne i kor og skib står nu malet med gråblå farve og oplyses af et større antal spotlamper, indbygget i bræddebeklædningen. I våbenhus og dåbsværelse står vægge og loft træklædt. En oprindelig plan om udvidelse af korbuen er ikke realiseret, derimod er væggenes prydnicher udmuret. Af hensyn til glasmosaikkerne (se ndf.) er lysningen i korets og skibets vinduer udvidet. Glasmalerier i alle kirkens vinduer er skabt af Sven Havsteen-Mikkelsen 1977 og arbejdet udført på glarmester Mogens Freses værksted i København. Som noget nydannende er det farvede glas ikke lagt i bly, men i kraftige sprosser af beton, som indgår i kompositionen. I korets store

6 6318 KIRKERNE I SILKEBORG INVENTAR Fig. 5. Korsfæstelsen, glasmaleri i korets østvindue, udført 1977 af Sven Havsteen-Mikkelsen (s. 6317). Foto Svend Erik Rasmussen The Crucifixion, stained glass by Sven Havsteen-Mikkelsen højrektangulære østvindue, hvor maleriet fungerer som alterprydelse, skildres Korsfæstelsen (fig. 5) i stiliserede former. Frelseren, der er lysende hvidblå, hænger på et T-kors med dybrøde og gyldne farver som baggrund. Under korset er med mættede blå toner antydet nogle skikkelser, der må repræsentere menigheden. Glasmalerierne i de øvrige vinduer er ikke figurlige, men er samlet om hver et kristent symbol eller en fortælling. Farverne her domineres af brune, gule og grønne nuancer. I korets sydside vises»ankerkors«(østligst) og»tornekronen«, i skibets sydside fra øst»dommedag«,»al din gæld er betalt«,»treenigheden«,»tegn i sol og måne«,»brødet og vinen«og»genkomsten«. I skibets nordside ses tilsvarende»lyset sejrer over mørket«,»havets fisk«,»opstandelsen«,»i denne nat«,»himmelens fugle«,»og Gud skabte store hvalfiske«. 3 En kalkmalet dekoration af korbuens profiler med rankeslyng og korsmærker fjernedes ved moderniseringen. 4 Inventaret er for hovedpartens vedkommende oprindeligt, en del dog tilkommet ved kirkens ombygning Alterbordet, fra , er af bornholmsk granit, bestående af en kraftig plade på to tværben med midtstøtte. Som alterprydelse tjener Sven Havsteen-Mikkelsens glasmosaik»korsfæstelsen«i vinduet ovenover. Tidligere alterprydelser. 1) En altertavle fra Bevaret er kun maleriet (fig. 6), Kristi Himmel fart, udført af den lokale kunstner Martin Kaalund- Jørgensen. 5 Billedet, olie på lærred, cm, viser på baggrund af en letskyet himmel den hvidklædte Kristus i en klassisk positur med skriftrulle i venstre hånd og den højre rakt ud, således at naglegabet ses. Maleriets indfatning havde karakter af en smal, arkitektonisk opbygget altertavle. Det var flankeret af søjler, som bar en profileret gesims med kronende trekantgavl. Bemaling i gråtoner, hvortil på postamentet hørte frakturindskriften:»fred være med Eder«. Træværket blev kasseret 1948, mens maleriet siden 1977 hænger i tårnets første stokværk. 2) 1948, et maleri, Kristi Genkomst, udført af den ungarske kunstner og flygtning André Hevezi, olie på lærred, cm (lysningen). En hvidklædt Kristus står foroven med hævet arm og lader lyset vælde ud over små scenerier og motiver såsom Dåb, Nadver, kirke og kors. Også dystre modmotiver anes, således et nazikors og måske Hitler selv. Grundfarven er en grøn i flere nuancer. I spinkel profilramme. Siden 1977 i tårnets første stokværk. Altersølvet, indbefattet oblatæsken, er leveret 1929 af Carl M. Cohrs Sølvvarefabrik som en gave fra direktør J. A. Duelund og Hustru. Kalken, 22 cm høj, har cirkulær fod, linseformet knop og korsprydet halvkuglebæger. Om foden læses:»skænket til Alderslyst Kirke af Marie og J. A. Duelund 15. decbr. 1929«. Stemplerne er foruden Cohrs et Københavnsmærke og guardeinmærket for Johs. Siggaard. Disken, tværmål 14 cm, har cirkelkors på fanen og samme indskrift og stempler som kalken. Oblatæsken er cylindrisk, tværmål 10 cm, 4,5 cm høj, med

7 Alderslyst kirke 6319 Fig. 6. Tidligere alterprydelse nr. 1, et maleri, Kristi Himmelfart, udført af Martin Kaalund-Jørgensen 1929 (s. 6318). Foto ved embedet. The Ascension. Former altar painting by Martin Kaalund-Jørgensen hvælvet låg, der prydes af cirkelkors. Indskrift og stempler som kalken. Alterkanden, 1938, er et københavnsk arbejde med udbuget, korsprydet korpus, hvælvet låg med gæk samt påskriften:»alderslyst Kirke 1938«. Stempler som det øvrige altersølv. Alterstagerne, formentlig fra 1929, er af messing, lave og kompakte, 25 cm høje. Den ene er skænket af rektor Theodora Lang og frøken Anna Høltzermann, den anden af provst Aage Bojsen Møller og sognepræst Anders Larsen, Jelling (begge tidligere præster i Gødvad-Balle). Alterskranken, fra , er tresidet med rette hjørner, udført i blank eg og forsynet med grønblå hynder. Den oprindelige alterskranke fra 1929 var halvcirkulær, gelænderets balustre kronedes vistnok af englehoveder, og skamlen var betrukket med læder. Døbefonten, fra 1929, er af grå granit, sekssidet, 88 cm høj, udført i tidlige gotiske former af en lokal stenhugger. Kummens sider har nedentil forsænkede spidsvinduer, dens hjørner markeres af rundstave, og en beskeden fordybning tjener det samtidige dåbsfad, af messing, tværmål 47 cm, med bulebosser på fanen. Fadet er skænket af overlærer H. Skou og hustru. Prædikestolen, fra 1929, er bekostet af sognepræst Jens Andersen, og til understregelse af den kirkelige kontinuitet er den udført af egetræ fra Balle Kirkes gamle tagværk. Formerne er især gotiske, men opbygningen slutter sig i øvrigt til de vanlige renæssanceprædikestoles. Kurven omfatter fem fag med tidliggotiske trekløverbuer, der løber igennem bag hjørnernes spinkle, snoede helsøjler, som er af udpræget sengotisk art. Kurven har underbaldakin med konkavt (gotisk) svaj og står på en kraftig ottesidet bærestolpe i skibets sydøsthjørne. Opgangen fra øst er fornyet i enkle former. Himlen, der udgår fra sydvæggen over kurven, danner en ottesidet polygon med hjørnefremspring og småspir. Træværket står i blankt egetræ. Stolestaderne, fra 1929, har let skrånende fyldingsryglæn og plankegavle, hvis udsvejfede topstykker danner firkløverformede felter imod midtgangen. Heri er der i fladt relief udskåret kristne tegn og symboler: Jesusmonogram, Kristusmonogram og stjerne. Staderne stod oprindelig i blank fyr med lidt sølv på udskæringerne. Siden er staderne hvide, mens skæringerne er forgyldte på grønblå bund. Orglet, oprindelig med 20 stemmer, to manualer og pedal, er bygget 1977 af Th. Frobenius & Sønner efter tegning af Viggo Hardie-Fischer er det udvidet med én stemme af samme firma. 6 På samtidigt pulpitur i kirkens vestende. Det tidligere orgel, med otte stemmer, to manualer og pedal, var bygget 1930 af Horsens Orgelbyggeri ved Th. Frobenius & Co. og havde pneumatisk aktion samt bælgventillader. 7 Over vestindgangen på et vægpulpitur, der dannede fortsættelse af tårnets overetage. Lysekroner, 1952, otte ens af messing i renæssancestil efter model i Skive gamle kirke, ophængt over skibets stolerækker. Et kirkeskib, skoleskibet København, er ophængt ved kirkens 25-års jubilæum 1954 og udført af maskinfører Jens Emil Andersen som minde om

8 6320 KIRKERNE I SILKEBORG de søfolk, der var omkommet 25 år tidligere ved skibets forlis i Sydatlanten. Skibet, en femmaster, er 165 cm langt, skroget sortmalet med rød/gul kant og grøn bund over skibets midtgang, vestligst, nu ved skibets sydvæg mellem det vestligste vinduespar. Klokker. 1) 1927, oprindelig anskaffet som kirkegårdsklokke, støbt af M. & O. Ohlsson i Ystad i Skåne, tværmål 77 cm. Klokken har profilering ved overgangen mellem legeme og slagring og om halsen en tolinjet indskrift i reliefversaler med kantende bladborter:»giv mig Gud en Plads imellem dem,/ som synger Livet ind,/ at Himmeltoner ej maa dø/ i Menneskenes Sind«, 8 på legemet læses:»aar 1927 støbtes denne Klokke til Alderslyst Kirke af M. O. Ohlsson i Ystad«. Svære, glatte hanke. Klokkens første plads var i en stabel på kirkegården. Siden 1929 i kirkens tårn. Nyere slyngebom. 2) 1929, tværmål 110 cm, om halsen indskrift med fraktur kantet af lister:»de Smithske Støberier i Aalborg gjorde mig til Alderslyst Kirke Aar mcmxxix«. På legemet tilsvarende:»ton højt syng ud og kald til Gud«. Nyere slyngebom. KILDER OG HENVISNINGER Tegninger og opmålinger. Ved embedet. Tryk af projekt 1959 til indretning af toiletter i kælderen ved arkitekt Edv. Madsen. Div. tryk af planer, snit og facader, målt 1969; endvidere af projekt til modernisering, alt ved arkitekt Viggo Hardie-Fischer, København, dateret 1969 og Tryk af plan 1972 af kraftinstallation ved rådgivende ingeniører Steensen & Varming, Århus. Litteratur: Alderslyst Sogn og Kirke i Silkeborg, folder udsendt af menighedsrådet efter kirkens restaurering Alderslyst Kirke , udgivet af Alderslyst Sogns Menighedsråd, Herning Beskrivelse af kirkegård og bygning ved Hugo Johannsen, historisk indledning og beskrivelse af inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. Redaktionen afsluttet feb Kvarteret Søholt, tidligere en del af Gødvad Sogn, blev lagt til Alderslyst Sogn afgav Alderslyst et område i Hvinningdal til Balle Sogn, hvor der 1995 var opført en vandrekirke (indviet 26. feb.). 2 Hvor intet andet er anført bygges på oplysninger i jubilæumsskriftet Alderslyst Kirke , udg. af Alderslyst Sogns Menighedsråd, Herning 2004 (Alderslyst Kirke). 3 Se også Mikael Wivel, Kunsten i kirken. Danske kirkeudsmykninger fra de sidste hundrede år, Kbh. 2005, Dekorationen, som formentlig var oprindelig, ses på ældre fotografier, jf. Alderslyst Kirke, 17, Han var far til malerinden Bodil Kaa lund og lærer for Asger Jorn. 6 Organist- og Kantorembederne, 9. udg., Organist- og Kantorembederne, 4. udg., Michael Preben Hansen:»Pneumatik i Danmark«. Claus Røllum-Larsen & al.: Dansk Orgelkultur. Jelling 1997, Verset er forfattet af Silkeborg-forfatteren Edvard Ege berg.

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east.

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. HAMMER KIRKE VRADS HERRED Kirken, der er indviet til Maria Magdalene 1 (jfr. altertavlefigur), er nævnt første gang

Læs mere

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. El. M. 1857 OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Kirken, der var viet Vor Frue (jfr. klokke nr. 1 p. 2604), skal i ældre tid have været anneks til Nordborg 1 ; efter reformationen

Læs mere

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. Section of copper engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from

Læs mere

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning.

6274 KIRKERNE I SILKEBORG. at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig kirkebygning. Fig. 1. Silkeborg set fra nord 1923. Midt i billedet rager Silkeborg kirke op, og til højre derfor anes tårnstilladset af metodistkirken Vor Frelsers under opførelse. Tv. ses Gudenåens udløb og yderst

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

H ELSINGØR KIRKEGÅRD*

H ELSINGØR KIRKEGÅRD* N.E. 1964 Fig. 1. Helsingør kirkegård. Ligvognshuset i Nygade, opført 1824 efter tegning af tømrermester G. Ochsner (p. 547). H ELSINGØR KIRKEGÅRD* Allerede i sidste halvdel af 1500-tallet meldes byens

Læs mere

indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase

indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase 1798 hatting herred Opbygningen, der i alt væsentligt er udført i gammeldags bruskbarok, danner fire høje fag, af hvilke de midterste udgør to fløjdøre. Fagene har forneden felter med bruskværksindfatning

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. 2417 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. Vor Frue Kirke NOTER s. 2590 Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af ordene ask eller asp

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S Indhold Forord..........................

Læs mere

Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter

Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter Lemvig egnens kirker Gudstjenester & Koncerter 2015 Thyborøn Harboøre Engbjerg Hygum Tørring Hove Vandborg Ferring Trans Fjaltring Dybe Ramme Lomborg Heldum Lemvig Nørlem Nr. Nissum Gudum Fabjerg Rom Bøvling

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). Bibliotekspioneren Jørgen Banke (1877-1953) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret

Læs mere

T IL K ONGENS OG R IGETS BEHOV

T IL K ONGENS OG R IGETS BEHOV T IL K ONGENS OG R IGETS BEHOV Nogle betragtninger om kunstforbruget ved Frederik IIs hof Af Birgitte Bøggild Johannsen To the demands of the king and the realm. Some reflections on artistic consumption

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN Historiske Meddelelser Om København - Årbog 1981 Genoptryk i samarbejde med Ejerforeningen Amaliegade 13 B Et hus i Amaliegade I 1748 kunne det oldenborgske kongehus

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Jens Vilhelm Petersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole

Jens Vilhelm Petersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole Jens Vilhelm Petersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole Af Kim Beck Danielsen Odense Katedralskoles beliggenhed, Jernbanegade nr. 34, er ingen tilfældighed. Som en central uddannelsesinstitution

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

På tur gennem Allested-Vejle

På tur gennem Allested-Vejle På tur gennem Allested-Vejle Hvis man ønsker at foretage en tur gennem Allested-Vejle, vil det være interessant at tænke på, at byerne daterer sig langt tilbage i tiden til overgangen mellem vikingetiden

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere