Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Læsevejledning til Budgetopfølgning pr. 10. september 2012 Bilag til Bestyrelsens møde 28/ Budgetopfølgningen bygger på udskrift fra bogholderiet pr. 10. september, og den indeholder blandt andet lønnen for august. Der er gået 2/3 af året, svarende til 66,6%. Det kan man sammenholde med kolonnen Periodens forbrugsprocent. Forbruget pr. september 2012: Når forbruget af løn ligger lidt højere end 66/6% (linje 40) skyldes det især, at forårsmånederne indeholder ekstra feriepenge samt afregning for overtid. Der er altså ikke tale om at vi har for stort et lønforbrug ift. årsbudgettet. Der er et stort ekstra forbrug på indvendig vedligeholdelse (linje 51). Det skyldes primært, at vi har konteret nogle opgaver som vedligeholdelse i stedet for fornyelse/modernisering, fx ombygningen af omklædningen i idræt. På samme måde er inventarkontoen (linje 54) overskredet, idet vi har valgt at straks-afskrive flere inventarindkøb end oprindeligt planlagt. Til gengæld er afskrivningen (linje 55) mindre end budgetteret, primært fordi ombygningen ikke blev færdig til sommerferien som beregnet. Det betyder, at vi ikke kommer til at afskrive på den del som beregnet. Resultatet (linje 900) er for perioden 8,8 mio. kr., men som det er anført i materialet indeholder det også taxameteret fra september på 2,8 mio. kr. Vores skøn på årets resultat kan man se af tabellen Likviditetsbudget 2012 i materialet. I kolonnen sum er der ca. midt i tabellen en linje med resultatet. Skønnet er, at vi ender med et positivt resultat på 5,2 mio. kr. Det skal sammenholdes med det reviderede budget fra juni 2012 på ca. 4 mio. kr. Forøgelsen skyldes, at vi i budgettet 22/6 stadig opererer med en udgift på 1,8 mio. kr. til prioritetsrenter. Den post er, som man kan se i sum i Likviditetsbudgettet kun Årsagen er dels at renten på vores F1-lån er lavere end det vi har budgetteret med, dels at vi først i slutningen af året har taget de sidste lån i brug. Derfor betaler vi endnu ikke renter på hele låneporteføljen på ca. 40 mio. kr. Likviditetsbudgettet: I likviditetsbudgettet er indarbejdet de forventede udgifter til færdiggørelsen af byggeriet, som vi kender dem nu! Det betyder, at hvis det bliver dyrere at gøre byggeriet færdig end det vi kender til nu, så vil overskuddet også blive mindre. Vi drøftede i efteråret netop skolens likviditet fordi vi i forbindelse med byggeriet kortvarigt kom i bekneb for likvider. Af likviditetsbudgettet ses det, at vi forventer en likviditet ved udgangen af 2012 på 7,5 mio. kr. (kolonnen sum sidste linje). Det skal sammenholdes med at vi ved udgangen af 2011 havde en likviditet på lige knap 11 mio. kr. hvoraf de 6,5 mio. kr. stammede fra et lån som ikke var taget fuldt i brug endnu. Vi skønner, at en likviditet ved udgangen af 2012 på 7,5 mio. kr. er rigeligt til at dække vores forpligtelser. Balance og skyldig løn: Efter ønske fra revisor fremlægger vi også balancen, så bestyrelsen kan se at den stemmer med bogføringen. Endelig er der et bilag om skyldig løn. Ved mødet i juni blev det godkendt, at vi i ledelsen finder det for arbejdstungt at bogføre skyldig løn og feriepenge løbende i stedet for to gange årligt (referatet 22/6 2012). Bestyrelsen ønskede, at ledelsen i stedet drøfter med revisor hvad der i stedet kan gøres for at undgå, at der ved årsafslutningen opstår reguleringer på disse poster, som forrykker resultatet væsentligt. (samme referat). Den drøftelse regner vi med at tage med revisor i forbindelse med deres besøg hos os i løbet af efteråret. I det vedlagte materiales bilag om skyldige feriepenge og skyldig løn orienteres om vores skøn for hvordan de to poster udvikler sig i 2012.

9

10 Notat om udbud af studieretninger 2013 Bestyrelsesmødet 28/ Den korte udgave: I nedenstående notat orienteres om effekten af og erfaringerne med den ændring af skolens udbud af studieretninger, som bestyrelsen besluttede i efteråret Bestyrelsen skal på sit møde 28/9 beslutte skolens udbud af studieretninger og valgfag for det kommende skoleår. Det indstilles, at der for skoleåret arbejdes med et uændret udbud, da erfaringerne med dette udbud endnu er for få til at det skønnes formålstjenligt med ændringer. Redegørelse: I efteråret 2010 drøftede bestyrelsen indgående skolens udbud af studieretninger. På baggrund af oplæg fra skolen blev følgende studieretninger udbudt for de elever, som startede på gymnasiet i august Det er først til 1. december, at stx-eleverne endeligt vælger studieretning (første halve år er et grundforløb med de samme fag for alle klasser). Da effekten af det ændrede udbud ikke kunne forudses endnu, valgte bestyrelsen at udbuddet for 2012 skulle være uændret. Efter mange samtaler med flere af eleverne endte vi i december 2011 med at oprette følgende studieretninger i de 6 klasser:

11 Klasse Studieretninger 1x Matematik A Fysik B Kemi B 1y Biologi A Matematik B Idræt B 1z Samfundsfag A Matematik B Kemi B 1b & c Engelsk A Samfundsfag B Naturgeografi B 1b Engelsk A Musik B Naturgeografi B 1a Engelsk A Mediefag B Samfundsfag B 1: Kun en klasse indeholder to studieretninger ( delt studieretning ). Vi har haft som mål at undgå at oprette to studieretninger i en klasse, da det dels er lidt vanskeligere at få en klasse til at arbejde tværfagligt, når eleverne i klassen har to forskellige studieretninger. I den nuværende 2b har 19 ud af 29 elever studieretningen Engelsk A, Musik B, Naturgeografi B, mens den anden halvdel har en studieretning med Samfundsfag B i stedet for musik. Rent praktisk har den ene gruppe musik mens den anden gruppe har samfundsfag i 2g. Men det betyder også, at der ikke kan laves tværfaglige forløb mellem engelsk/samfundsfag eller engelsk/musik for hele klassen. Endelig er en delt studieretning lidt dyrere end en klasse hvor alle har de samme fag, idet der jo skal oprettes både et hold i musik B og et hold i samfundsfag B i denne klasse. Når vi tidligere har haft flere klasser med en delt studieretning har det været fordi vi ville imødekomme elevernes ønske om studieretning så meget som muligt. Når vi har valgt trods alt at lave en delt studieretning med musik, er det fordi det har høj prioritet at vi kan holde fast i en musik-studieretning. Lige netop den profil er klemt i de krav, der i dag stilles til fagkombinationer til de lange videregående uddannelser. 2: Den udbudte studieretning med Biologi A, Matematik B og Idræt B eller Kemi B skulle være et tilbud til naturvidenskabeligt interesserede elever, som ikke nødvendigvis ville binde an med både Fysik B og Kemi B. Når 1y endte med at have studieretningen med Idræt B var det fordi der var flest elever, som ønskede denne retning resten ønskede varianten med Kemi B. Nogle elever i den sidste gruppe indvendte, at de med studieretningen med Idræt B ikke ville kunne ende med en kombination af fag, som ville give adgang til de lange sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige uddannelser. Det kræver nemlig Fysik B i kombination med Matematik A og Kemi B. 5 elever har her i starten af 2g holdt ved, at de meget gerne vil have Fysik B også, og løsningen er blevet, at de følger en anden klasse i fysik i de timer hvor der er øvelser og så får ekstraundervisning for sig selv i et omfang, så de kan gå til eksamen i fysik B til sommer. Faget kan ikke stå på deres eksamensbevis, men de kan få et enkeltfagsbevis, som gør at de kan søge direkte ind på fx medicinstudiet. Vi bruger med andre ord næsten de samme ressourcer som hvis vi havde lavet en delt studieretning, men vi undgår de pædagogiske ulemper, som jeg har nævnt ovenfor. Og de 5 elever må knokle lidt ekstra for at få det ønskede fag. Til gengæld har vi i 2y fået en meget dedikeret biologi-klasse, som har samarbejdet med Middelfart Kommunes nye Naturcenter på Hindsgavl se den vedlagte artikel fra Fyens Stiftstidende. Klassens studietur til foråret går til en naturpark i Florida. Det er i den klasse lykkedes at lave en stærk naturvidenskabelig toning, som er anderledes end den traditionelle kongevej til de naturvidenskabelige uddannelser, nemlig studieretning 1 med matematik, fysik og kemi. 3: En anden satsning i det udbud, som bestyrelsen besluttede i 2010, var at tilbyde faget Mediefag, både som valgfag og som fag i en studieretning (nr. 5). Vi har hidtil kun haft billedkunst, musik og

12 design som tilbud blandt de kunstneriske/kreative fag. I studieregningen valgte vi at kræve, at eleverne har tysk som 2. fremmedsprog, fordi de så også vil kunne bruge dette sprogfag sammen med mediefag. Derved kommer mediefag til at tone næsten alle fag i den klasse. Den mulighed er der ikke med et begyndersprog, da eleverne ikke kan læse og producere spansk eller fransk godt nok til at have glæde af mediefag. I 2a har alle eleverne studieretningen med Engelsk, Samfundsfag og Mediefag. Klassen blev oprettet med 25 elever der er 22 elever tilbage. Også her valgte vi at undlade at lave en delt studieretning, fx med en gruppe med 3 sprog (Engelsk, Fransk og Tysk). 4: Beslutningen i efteråret 2010 indebar også et nyt valgfag, informationsteknologi. Det blev udbudt for elever i 2g, 3g og 2hf allerede i august 2011 og igen her i august Holdet sidste år var på 12 elever, mens der kun er 4 elever på holdet i indeværende efterår. Vi overvejer at tilbyde informationsteknologi i stedet for det ene af de 2 naturvidenskabelige fag på C-niveau i den klasse, som får studieretningen med mediefag. Siden efteråret 2011 har vi også tilbudt valgfaget Virksomhedsøkonomi B. Faget er et profilfag på HHX-uddannelsen og kan derfor ikke indgå i en studieretning på stx. Men vi kan tilbyde det som valgfag. En række af vores elever har tidligere taget faget som enkeltfag på VUC, men siden august 2011 har de altså kunnet få det som ordinært fag på B-niveau. Faget er adgangsgivende til visse merkantile og økonomiske videregående uddannelser. Sidste skoleår var der 19 elever på holdet, og i indeværende år er der 29 elever på holdet. Indstilling vedr. udbud af studieretninger og valgfag Der er to ting vi ikke har opnået med klassedannelsen i december 2011: vi har ikke kunnet bibeholde en studieretning med 3 sprog, og det lykkedes ikke at lave en studieretning med Engelsk A, Spansk A og Religion B. Men med 6 klasser og 11 udbudte studieretninger er det ikke til at undgå. Som udgangspunkt vil vi helst ikke udbyde studieretninger og valgfag, som ikke bliver til noget, da eleverne godt kan blive noget skuffet, hvis de ikke kan få nøjagtigt det, som de gerne vil have. Det er imidlertid min vurdering, at vi er meget tæt på at kunne opfylde alle elevernes primære ønske, og at vi ikke gør os skyldige i overbud. Det er først anden gang, at stx-eleverne til 1. december skal vælge blandt det udbud, bestyrelsen besluttede i efteråret Jeg indstiller derfor til bestyrelsen, at der for det næste skoleår udbydes de samme studieretninger og valgfag, som i indeværende år. Christian Alnor 21/9 2012

13 !"##$%&%$'()*+)!"#$%&'#()*( +,-.#/0&& #4'546.#7895&'91#:;#/ #4.95.-#$.1#403#4,5<89&'16#3'6#4033.-=-.<#>&#$.-?#3.5#=&'/#=81%5#:;#;-.6# &.D.#<'&/;-#86#8-=.$5.#%95.-#3.5#4;#3.1.6#03=C19'91"#F95.->5.9#.-#5.-#6-%//.6#6%91.#<./4&.-#:;#8&&.4# 6;&305'17.5?#3.9#$.1#7;=.-#G#.-#.9'1.#3.5#3'1#'?#86#-.4%&686.6#.-#1056"#H'#46;-#9%#498-6#3.5#.9#=C19'91#403# 853'9'46-8>09#01#:.5.&&.-"#G#4/-'<.95.#46%95#.-#7;95<,-/.-9.#'//.#1;.6#'#1891#3.5#18-81.J#01# <'&#<,-.#3%&'16#86#70&5.#<8-3.9#'#&0/8&.-9.?#01#$.1#7;=.-#<0-.4#=.-.19'91.-#0<.-#.9.-1'=.4:8-.&4.-9.# @;#5.9#.95.&'1.#'95-.69'91?#9;-#<'#/89#KCD.#&,4.<.$&.59'91.9#0<.9#:;#4833.9#3.5#46%5'.<.$&.5.-9.#'#9C.# &0/8&.-#01#9;-#5.#60#3B5.&0/8&.-#=81#5.#1-B99.#4/C5.5B-.#=&'<.-#681.6#'#=-%1"#T;#853'9'46-8>09.9#78-#<'# =-.<#()*(##4'5.Y###*

14 ASY#A99.#Se<'1#X#3%4'/V5894/#X#78-#:,58101'/%3 FOY#Ff.#O0%g$h-<'#X#386.38>/V'5-,6#X#4/8&#'#:,58101'/%3#()*cJ*! i.y#i.9$83'9#+"#+-' #x#.91.&4/v7'460-'. EPY#E0-67.#i &#P854.9#X#6C4/ G+Y#G58#+8-&4409#X#-.&'1'09 ^jy#^.9k#j894.9#x#5894/#01#7'460-'.#l78-#:,58101'/%3n 3.5"#./0&%#+,$10$1%(" /-09'/#03#.39.6#'#i.-&'914/.#\'5.95.?#9.60:#'#581"#G#/89#4.#.6#&'9/#>&#/-09'//.9#:;#4/0&.94#b8M.=00/4'5.?#.&&.-#=.9CD.#K"#&'9/Y#7D:YVV/0-6&'9/"5/V=U6M# 8-=.$5.#'#4/0&.9"#O.1#<8-#'95.#:;#4833.#.39.#'#3'9#5'3'44'09468&.Y#5.6#.-#.9#<'1>1#/03:.6.9M.#86#>&.19.# B94/.&'16"# E.6#5'&.338#/89#<'#'//.#&B4.#%5.&%//.95.#3.5#:,58101'4/.#3'5&.-?#3.9#<'#3;#'#<0-.4#8-=.$5.#7.&.#>5.9# #.95#5.-#7<0-#<'#<'&&.#B94/.#5.#<8-#L01#5.-#7<0-#<'#6-0-#<'#4.&<#<8-# #<'#1'/#'#1C3984'.6N"#d;-#<'# =-.<#()*(##4'5.Y###(

15 .&.<.-9.#3.5#86#Q/9,//.#/05.9Q"#H'#78-#78I#L01#78-#4685'1N#.6#%5<'/&'914:-0$./6#03#4838-=.$54&,-'91#01#.6# *#"#$'3'#4"5+" d;-#;-.6#l.&&.-#;-.9.n#.-#033.?#-.5'1.-.-#389#:&89.-9.?#4;#5.#=&'<.-#>&#%95.-<'49'914=.4/-'<.&4.-"# @81"#E.6#4833.#1,&5.-#86#5.#4/8&#/033%9'/.-.#>&#'//.J'95<'.5.#&,4.-."# =-.<#()*(##4'5.Y###c

16 67#%-'$$,$8"&809%#0:"("0$1%(";#"8 7<'4#G#4/%&&.#78<.#105.#3B=&.-?#403#G#/89#%95<,-.#.6#&'&&.#;-4#>5"#H'110#78-#'95<'&&'1.6#'#86#<,-.# <=(+80:=$0,0>?0;#-'& B1.-.?#031,91.-.#01#%5<./4&'914.&.<.-#'#3B5."#E8#<'#=.4&%D.5.#86#0:-.D.#5.9#U"#46eJ/&844.#<8-#5.-#/%9# /&844.-"# %5<./4&'914.&.<.-9."#.;#0+"80&/"0$1%(";#0$8'#8"# -%9546C//.-#01#/8f.#704#+'44.-"# >54:&89N?#01#5.-#<'&#<,-.#>5#>&#B<-'1.#3B5.-"# F95.-<'49'91#.I.-#8&3'95.&'16#4/.38#/&"#*)")) fra ADM (alle) > Meddelelser fra ADM > 0.1 Introduktion ! =-.<#()*(##4'5.Y###!

17 H'# ;-#: #9;-#<'#3B5.4#W"#8%1%46"# 6/-+%30=&+"#09"#,"& følger af nye regler i Ferieloven, at man har ret til erstatningsferie hvis man bliver syg i løbet af ferien. Ferieloven indeholder dog en karensperiode. Har man således optjent 25 dages ferie, har man først ret til erstatningsferie efter de 5 første sygedage under ferien. Har man optjent færre end 25 dages ferie, har man ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. C%+0$%33"#9"#," :-0$./6.-#90/#7$.33."#G#1;-#8I.4#1'/#<'#6%-#<.5#26-'=#d #'#<'954>&&.?#9,46.9#78<=&'/#01#9.51;.95.# 5.-#/89#/09/%--.-.#3.5#.9#5894/#4033.-" _05#4033.-#>&#$.-#8&&.#01#:;#1.94C9"# a7-'4>89# =-.<#()*(##4'5.Y###p

18

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere