Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted"

Transkript

1 Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen, Henrik Tuxen, Kristian Wulff, Pernille Pia Dahl Olsen, Morten Slotved Pædagogisk leder Helle Kjørnæs og vicerektor Mette Vedel t.o.m. pkt. 5. Fraværende Referent Steen Donner, Kirsten Gibson Annette Skieller 0. Velkomst til nye medlemmer Bestyrelsesformanden bød Anne-Sofie Domino og Morten Slotved velkommen i bestyrelsen. 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Bestyrelsen skal godkende og underskrive referat af 35. møde af maj Referat fra møde d. maj Det indstilles, at referatet Godkendt. godkendes. 2. Halvårsregnskab Ifølge halvårsregnskabet tegner det til et overskud på kr , hvilket er noget lavere end det budgetterede. Dette skyldes først og fremmest en større lønudgift end budgetteret. Udover den overenskomstmæssige lønstigning (ca. 2 kr.) og de ekstra lønudgifter som følge af 3 flere klasser end sidste år skyldes den ekstraordinære stigning på ca. 1-2 mio. primært, at der i forbindelse med de mange nyansættelser er givet ekstra EAN: CVR:

2 forberedelse til de mange ny kolleger samt nedslag i timetal som følge af nødvendig efteruddannelse. Dette svarer til min. 1 mio. kr. Der har således været tale om en investering i, at de mange nye kolleger får en fornuftig start i jobbet. Det forventes naturligvis, at disse kolleger skal have et fuldt timetal det kommende skoleår. Den anden hovedårsag er, at rigtig mange lærere er involveret i udviklingsaktiviteter af forskellig art og dermed har mindre plads til undervisning i klasser. V i kan konstatere, at lærere i gennemsnit underviser ca. 70 % af deres arbejdstid. På baggrund af udviklingen i skolens regnskab og budget er denne andel nødt til at blive større. Det bliver en central opgave for ledelsen at foretage denne justering. Målet er, at lærerne i gennemsnit skal undervise 75 % af deres arbejdstid, hvilket også vil betyde, at vi er nødt til at prioritere udviklingsopgaverne i højere grad end nu. Samtidig med disse lokalt forankrede problemstillinger kan vi allerede nu se, at skolens budget bliver beskåret med kr i og i følge finanslovsffemskrivningerne med endnu mere de kommende år. Ifølge af gymnasiernes økonomi har Rungsted Gymnasium et lidt højere ressourceforbrug end andre gymnasier af samme størrelse. Hvor Rungsted Gymnasium har elev pr. ansat, har andre sammenlignelige gymnasier elev pr. ansat. Dette svarer ca. til, at vi i alt bruger 2 årsværk mere end andre gymnasier. Det er ledelsens målsætning, at vi skal ned på samme ressourceforbrug som andre gymnasier. Endelig kender vi ikke konsekvenserne af et evt. social taxameter, som det er foreslået i finanslovsforslaget. Hvis dette gennemføres, vil det være på basis af de adgangsgivende karakterer fra folkeskolen. Konklusion: 1) I og med, at den meget store gruppe nye lærere fra næste år skal have fuldt undervisningstimetal og 2) at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal skal sættes op med 5 % -point, er der gode muligheder for at stabilisere skolens økonomi og gøre den mere robust over for fremtidige beskæringer i det generelle taxameter. Dette indebærer imidlertid også en diskussion af mulighederne for at bruge forskellige værktøjer til at forbedre skolens økonomi. En oversigt over disse findes i bilag Halvårsregnskab, renoveringsplan 2.2. Oversigt over besparelsesværktøjer EAN: CVR: 05

3 R U N G S T E D G Y M N A S I U M Det indstilles, at orienteringen om halvårsregnskab tages til efterretning. Halvårsregnskabet taget til efterretning. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder blev underskrevet. Besparelsesværktøjer blev diskuteret. 3. Ajourføring af renoveringsplan Ifølge den nuværende renoveringsplan planlægges en ombygning af administrationen, ombygning af toiletter i På grund af det stigende klassetal (skolen har p.t. 33 klasser og er bygget til klasser) foreslås det, at skolens ledelse bemyndiges til at undersøge mulighederne for dels en udbygning af klasseværelser inde i bygningen og dels en ombygning af det eksisterende studiecenter, således at der bygges et nyt studiecenter enten oven på eller i forlængelse af det nuværende studiecenter. Dette vil give mulighed for en meget hårdt tiltrængt udvidelse af samt en forbedring af elevernes studiefaciliteter, jf. tidlige beslutning i bestyrelsen om at pålægge ledelsen at arbejde for bedre studiemuligheder for eleverne. Ombygning af scienceområdet og etablering af nyt studiecenter er nødvendigt, også selv om skolen går ned på 30 klasser. Det nuværende er indrettet, da skolen havde 6-7 spor. Desuden vil en ombygning af studiecenteret kunne give en tiltrængt forbedring af elevernes studiemuligheder på skolen. Ombygningen skal ske i Det er ikke muligt at angive, hvor meget en sådan ombygning vil koste, men det antages, at det kan blive nødvendigt at låne et mindre millionbeløb til projektet. Se bilag Halvårsregnskab, inkl. renoveringsplan Det indstilles, at ledelsen bemyndiges til at undersøge mulighederne for en renovering af studiecenterområdet og bygning af et nyt studiecenter i Ledelsen pålægges at fremlægge et konkret forslag på næste bestyrelsesmøde i december. Bemyndiget. Et konkret forslag fremlægges på næste bestyrelsesmøde. På grund af pladsmangel til eleverne i fællesarealerne blev der enighed om, at der kun bygges et ekstra klasseværelse i EAN: CVR: 05

4 Der blev indgået et kompromis med elevrådsrepræsentanterne om, at der bygges et klasseværelse under vejledningscenteret at indre kantine gøres til et attraktivt sted at opholde sig. og 4. Låneomlægning Skolen har i dag optaget lån (32 mio.) i Nordea. Nykredit er ved en række møder i løbet af august/september fremkommet med et tilbud på en ny finansiering, som indebærer en besparelse på ca på årsbasis. Udgangspunktet er at udskifte det nuværende 3,5 % lån med et lavere forrentet lån, som giver en årlig besparelse i renter og bidrag. 1) Et Tilbuddet går ud på følgende: 2) Et 2,5% fastforrentet lån med en restløbetid på 26,3 år og med afdragsfrihed de første år (dvs. de år, hvor det første lån tilbagebetales) Det samlede lånebeløb er det samme: 32 mio. kr. Denne kombination giver en lidt større fordel end ved kun at optage et 2,5 % fastforrentet lån. Det skal oplyses, at engangsudgifterne omlægningen er ca kr. ved at foretage V i har d. 23. september haft et møde med Nykredit, hvor også skolens revisor Carsten Nielsen har deltaget. Efter dette møde er konklusionen set fra ledelsens synspunkt: 1) Der er en driftsøkonomisk fordel for skolen på ca. kr om året. 2) V i fastholder det princip, som tidligere bestyrelser har haft, nemlig kun at have fastforrentede lån og dermed ikke løbe nogen unødige risici. 3) De risici, der er altid vil være i form af ændrede renter og bidragssatser, er ikke ændret i forhold til nu. Lånetilbud fra Nykredit Tlf CVR:

5 R U N G S T E D G Y M N A S I U M Det indstilles, at ledelsen bemyndiges til at foretage omlægningen af skolens lån fra Nordea til Nykredit på de ovennævnte betingelser så hurtigt som muligt. Bemyndiget. 5. Orientering om etablering af studielederstillinger Som led i skolens fortsatte arbejde for dels at have fokus på den enkelte elev, dels på den enkelte klasses trivsel og dels at implementere kravet om samarbejde i de enkelte studieretninger er der iværksæt et projekt i de 12 med ansættelse af studieledere. Der vil på mødet være en uddybende orientering om projektet Funktionsbeskrivelse for studieledere Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og at ledelsen pålægges at orientere bestyrelsen løbende om projektet, om det giver resultatet med hensyn til fravær og samarbejde i studieretningerne. Taget til efterretning. Ledelsen orienterer løbende. 6. Oplæg til strategidrøftelse Rungsted Gymnasium har på alle måder gennemløbet en voldsom udvikling de senere år. På denne baggrund har ledelsen udarbejdet et oplæg til strategidrøftelse, som kan indgå i bestyrelsens arbejde med at formulere en samlet strategi for skolens udvikling de kommende år Oplæg til strategidrøftelse Det indstilles, at bestyrelsen drøfter oplægget til strategi med henblik på en beslutning om fremtidig strategi på mødet i december Ledelsen pålægges at tilrettelægge drøftelser blandt lærere og elever frem til den endelige fremlæggelse i december. Punktet blev udsat. 7. Kapacitetsfastsættelse Der dimitterer næste år klasser fra Rungsted Gymnasium, og i næste skoleår vil der være klasser i og 12. klasser i Tlf EAN: CVR:

6 G Y M N A S I U M For ikke at overskride et maksimum på 33 klasser vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte kapaciteten for det kommende optag til klasser. Det indstilles, at der fastsættes en kapacitet på klasser (280 elever) for skoleåret Besluttet at der fastsættes en kapacitet på klasser for skoleåret. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er absolut max kapacitet ift. det sociale og læringsmæssige miljø og 8. Udbud af studieretninger Forslag til udbud af studieretninger fremgår af bilag 8.1. Hensigten er at have et varieret udbud og samtidig markere de profiler, som er karakteristisk for Rungsted Gymnasium: De globale studieretninger og idrætsstudieretningerne. 8.1 Forslag til udbud af studieretninger - Det indstilles, at forslaget til udbud af studieretninger vedtages. Udbud af studieretninger vedtaget. Det blev vedtaget, at den delvis nye studieretning Innovation og samfund ændrer navn til Virksomheden i samfundet, og at der kan vælges mellem innovation og erhversøkonomi i studieretningen. 9. Etablering af RG-talent - status På bestyrelsesmødet i maj 2014 blev det besluttet at udnytte den økonomiske lettelse, som fritagelsen for betaling af til Hørsholm Kommune har betydet for skolen, til at etablere RG-talent. Dette er nu iværksat. Der bliver 5 gange henover efteråret tilrettelagt et særligt talentforløb inden for: Bioteknologi Fransk International politik Forfatterworkshop: Creative in action Det var ambitionen at ca. % af skolens elever skal deltage i RG-talent. Det er allerede i år lykkedes at få 7 % af eleverne til at melde sig, så vi er kommet pænt i gang. Forløbet sluttes medio oktober med diplomoverrækkelse. Tlf EAN: CVR:

7 R U N G S T E D G Y M N A S I U M Udover disse allerede gennemførte initiativer arbejdes der på at etablere et RG College og RG RG College er en samlet betegnelse for, at der etableres muligheder for, at eleverne kan komme på kortere eller længerevarende studieophold i udlandet. Der er allerede gennemført dages ophold i Tyskland for 2 elever og der har været planlagt en uges ophold i Jerusalem for 2 elever (det blev dog desværre aflyst i år pga. den spændte situation i Mellemøsten). Konkret er der indgået en aftale med vores kinesiske om, at danske elever, der har kinesisk som sprog, kan få et gratis ophold på den kinesiske skole i 4-6 uger. Desuden arbejdes der på at give eleverne muligheder for at deltage i f.eks. summercamps i udlandet i skoleferierne. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og bestyrelsen løbende orienteres om udviklingen af RG-talent. Taget til efterretning. Bestyrelsen orienteres løbende. 10. Opgørelse af elevantal i forhold til klasseloft Ifølge loven om det fleksible klasseloft skal der være et gennemsnit på 28 elever på en årgang. Med 12 må der således være 336 elever i På tælledagen d. 9. september var der 341 elever på hele Der er imidlertid en række bestemmelser i ministeriets retningslinjer, som betyder, at der er elever, som ikke skal tælles med. Dette drejer sig bl.a. om omgængere og udvekslingselever. Da der er 4 elever, der går om i g, og 4 udvekslingselever, er det tal, som skal markere det faktiske gennemsnit 333 elever, dvs. 3 elever under det tilladte., der dokumenterer de 4 omgængere og 4 udvekslingselever. Disse bilag vil blive omdelt på bestyrelsesmødet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. Der var ønske om, at der på næste bestyrelsesmøde er et punkt om elevernes frafald. Desuden blev det foreslået, at man sammenlignede frafaldet med et nærliggende gymnasium. Rungsted Gymnasium Rungsted Kyst EAN: CVR:

8 Alkohol- og rusmidler på RG Skolens politik med hensyn til udskænkning af alkohol er, at der kun sælges almindelig øl og drikkevarer med tilsvarende styrke ved gymnasiets fester. Dette fungerer fornuftigt, bl.a. fordi der altid er lærere/ledelse til stede. Desværre kan vi imidlertid konstatere, at mange elever ankommer til skolens fester i meget beruset tilstand, da de har deltaget i diverse opvarmningsfester. Ved den første gymnasiefest viste det sig desværre, at en lang række elever var så berusede ved ankomsten til festen, at vi i en del tilfælde måtte ringe efter forældrene. Dette gav anledning til, at skolens ledelse besluttede at sende et brev til alle forældre med elever i med en opfordring til at være opmærksom på deres børns alkoholforbrug. I dette blev det også varslet, at elever, der møder op i beruset tilstand til gymnasiefester, for fremtiden vil blive afvist ved indgangen. Samtidig er vi blevet opmærksom på et nyt rusmiddel: Små patroner med lattergas, som bruges til snifning. Ledelsen arbejder i øjeblikket på at skaffe informationsmateriale om dette, så der kan iværksættes initiativer i forhold til eleverne. Brev til forældre vedr. fester og alkohol Ledelsen pålægges at arbejde videre med at markere skolens holdning til elevernes alkoholforbrug, ligesom den pålægges at arbejde videre med initiativer i forhold til brug af lattergas som rusmiddel. Orientering taget til efterretning. Ledelsen blev pålagt det videre arbejde. 12. Status for Hold- og fagfordeling samt ansættelser Som følge af en stigning i klassetallet, orlovsansøgninger samt afgang er der i år ansat et rekordstort antal nye lærere. Der er foretaget i alt 33 ansættelser, hvoraf de 12 var tilknyttet skolen tidligere. Samlet er der ansat i faste stillinger og 19 i årsvikariater af forskelligt omfang. A f disse gennemfører 7 i år pædagogikum. pkt. 2: Halvårsregnskab har disse mange ansættelser også betydet store udgifter til mentorordning og pædagogikum, skønsmæssigt et timetal svarende til ca. kr Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Tlf EAN: CVR:

9 R U N G S T E D G Y M N A S I U M Orienteringen taget til efterretning. 13. Evt. Der var opfordring til bestyrelsen til at komme med forslag til et nyt medlem, person med idræt som interesse. en Næste møde er mandag d. 8. december 2014 kl Godkendt den: Tlf EAN: CVR:

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere