Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand"

Transkript

1 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand Med ændringen af betalingsloven 1 fra januar 2013 bliver det muligt for spildevandsforsyningsselskaber at bidrage finansielt til kommunalt eller privat ejede projekter. For at selskaberne kan betale til projektet, er det et krav, at projektet har til (del)formål at håndtere tag- og overfladevand. Lovændringen udvider således kredsen af de opgaver, som spildevandsforsyningsselskaberne lovligt kan deltage i og dermed takstfinansiere. Spildevandsforsyningsselskaberne kan altså fremadrettet finansiere sådanne projekter over spildevandstaksterne. Dette notat vil forklare betingelserne for takstfinansiering, herunder hvilke krav der stilles for, at spildevandsforsyningsselskabernes udgifter kan indregnes i prisloftet. Notatet er en læsevejledning til de vigtigste bestemmelser i loven og bekendtgørelser, men kan ikke anses som en udtømmende vejledning. Det er endvidere hensigten, at Naturstyrelsen hen ad vejen vil samle generelle spørgsmål og besvarelser vedrørende de nye regler i FAQ er, som vil blive lagt på klimatilpasning.dk her: Lovgivning Love Lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb Lov nr af 11. december 2012 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen for vandløb og søer Bekendtgørelser Bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 122 af 14. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (oversvømmelseskort) Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Bekendtgørelse nr. 97 af 30. januar 2013 om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (projekter til håndtering af tag- og overfladevand i spildevandsplanen) Projekter Af betalingsloven fremgår nu, at et spildevandsforsyningsselskab kan takstfinansiere: 1 Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

2 spildevandsforsyningsselskabets udgifter, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, i forbindelse med medfinansiering afmedfinansering af kommunale og private projekter. I lovbemærkningerne er det beskrevet, at det i første omgang er hensigten, at det vil dreje sig om projekter i veje, vandløb og rekreative områder. Det er derfor fastsat i bekendtgørelsen, at det udelukkende er projekter i og på veje, vandløb og rekreative områder, hvor spildevandsforsyningsselskaber kan betale til projekter, som er ejet af en kommune eller en privat aktør. Dette fremgår af 2. Ejerskabet til de nye typer projekter ligger ikke hos spildevandsforsyningsselskabet, men derimod hos projektejer, hvilket vil sige den myndighed eller private aktør, som ejer området, projektet er en del af. For kommuneveje og offentlige vandløb, parker eller lignende vil projektejer altså være kommunen. For private fællesveje og private vandløb vil projektejer være den gruppe af borgere, der ejer vejen eller vandløbet, fx en grundejerforening. Spildevandsforsyningsselskabet har således ikke pligt til at deltage i kommunale eller private projekter, som er iværksat af ejerne. Projektejer ejer, etablerer, driver og vedligeholder projektet. Spildevandsforsyningsselskabet betaler projektejer for de dele af projektet, der vedrører håndteringen af tag- og overfladevand og som er omfattet af bekendtgørelsens 3 eller 4. Spildevandsforsyningsselskabet kan således alene varetage drift og vedligeholdelse mm. i overensstemmelse med reglerne om tilknyttede aktiviteter 2. Dette fremgår af bekendtgørelsens 13. Da der i mange tilfælde vil være tale om løsninger, som både tjener kommunale/private interesser og forsyningsmæssige interesser i håndtering af regnvand, skal omkostningerne fordeles mellem projektejer og spildevandsforsyningsselskab. De nye regler fastsætter to forskellige regelsæt om spildevandsforsyningsselskabernes medfinansiering af projekter henholdsvis i vandløb i landzone eller i rekreative områder (bekendtgørelsens 3) og projekter i vandløb i byzone eller i veje (bekendtgørelsens 4). Ved afgørelse af, om et projekt ligger i eller uden for et af de nævnte områder, vil for vejes vedkommende vejlovgivningen, herunder vejloven 3 og lov om private fællesveje 4 skulle benyttes og for vandløb vandløbslovgivningen, herunder vandløbsloven 5. Rekreative områder som f.eks. parker, legepladser, bytorve mm. vil fremgå af plangrundlaget i kommuneplan eller lokalplaner. Projekter i vandløb i landzone eller i rekreative områder (bekendtgørelsens 3) 3 fastsætter, at spildevandsforsyningsselskabets andel af alle projektejers omkostninger til projekter i vandløb i landzone og projekter i rekreative områder udgør de meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. For projekter omfattet af 3 er der altså fastsat et meromkostningsprincip. Meromkostningsprincippet forstås med udgangspunkt i en sammenligning af, hvad det pågældende anlæg ville have kostet uden de tiltag, der alene tjener et klimatilpasningsformål. De nødvendige tiltag medfører dermed omkostninger, der ligger ud over de samlede omkostninger til anlægget uden klimatilpasningselementerne og er derfor kendetegnet som meromkostninger. Spildevandsforsyningsselskabets andel af omkostningerne er som følge heraf de nødvendige omkostninger, som gør et kommunalt eller privat anlæg dyrere, end det ellers ville have været, hvis det ikke skulle håndtere tag- og overfladevand. Det indebærer bl.a., at hvis et eksisterende anlæg, der ombygges til også at kunne håndtere tag- og overfladevand, opnår en levetidsforbedring vil projektejer skulle afholde omkostninger svarende til levetidsforbedringen. Det bemærkes i tilknytning hertil, at der i forhold til f.eks. vandløb godt kan være tale om projekter, som alene har til formål at håndtere tag- og overfladevand, hvorfor spildevandsforsyningsselskabet i disse tilfælde finansierer størstedelen af omkostningerne. 2 Bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed 3 Lovbekendtgørelse nr og 3. november 2011 om offentlige veje 4 Lov nr af 21. december 2010 om private fællesveje 5 Lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 om vandløb 2

3 Projekter i vandløb i byzone eller i veje (bekendtgørelsens 4) 4 fastsætter, at alle omkostninger til projekter i vandløb i byzone og projekter i og på veje fordeles mellem spildevandsforsyningsselskabet og projektejer. Spildevandsforsyningsselskabet betaler alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, herunder omkostninger til investering, drift og vedligeholdelse. Efter 1. januar 2015 kan spildevandsforsyningsselskabet dog højest betale 75 % af de samlede investeringsomkostninger, der er nødvendige for håndtering af tag- og overfladevand, til projekter, der indgås aftale om senere end 1. januar Det vil sige, at selskabet fortsat betaler for 100 % af de samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, også for projekter, der indgås aftale om efter 1. januar For projekter omfattet af 4 kan spildevandsforsyningsselskabet i modsætning til for projekter omfattet af 3 betale for alle omkostninger, der er nødvendige for håndteringen af tag- og overfladevand. Som nævnt ovenfor dækker formuleringen nødvendige over de tiltag, som alene tjener et klimatilpasningsformål. Forskellen er, at efter 4 kan selskabet betale alle omkostninger, der er nødvendige at gennemføre for at opfylde klimatilpasningsformålet eller en forholdsmæssig andel af omkostninger af blandet forsyningsmæssig og kommunal/privat interesse. Det indebærer, at selskabet efter 4 også betaler for eventuelle ændringer i det grundlæggende projekt, hvis disse ændringer er nødvendige for at kunne gennemføre klimatilpasningsformålet. Det indebærer, at selskabet efter 4 kan komme til at afholde omkostninger til levetidsforbedringer, hvis et eksisterende anlæg ombygges til også at kunne håndtere tag- og overfladevand. Omkostninger forbundet med f.eks. forbedring af trafiksikkerhedsmæssige forhold, belysninger, beplantning mv. vil fortsat skulle afholdes af projektejer. Omkostninger, som skal fordeles forholdsmæssigt, kan f.eks. være omkostninger til projektering og gravearbejde. Frem til 1. januar 2015 kan spildevandsforsyningsselskabet betale 100 % af alle nødvendige omkostninger eller af den forholdsmæssige andel af omkostninger, der har blandet interesse. Fra 1. januar 2015 vil projektejer skulle betale 25 % af projektejers investeringsomkostninger til projekter, der indgås aftale om senere end 1. januar Af bekendtgørelsens 10 fremgår, at spildevandsforsyningsselskaber i 2013 og 2014 alene kan yde finansiering for op til 1 % af den samlede længde af kommunens kommuneveje pr. år, hvilket svarer til ca. 700 km årligt på landsplan. Ved projekter i vandløb i byzone indregnes vandløbsstrækningerne i maksimumsgrænsen, således at én kilometer vandløb kan erstatte én kilometer vej. Efter opgørelse af, hvor mange kilometer vej der er i kommunen, kan spildevandsforsyningsselskaber, som har forsyningsområde i kommunen, betale for projekter, f.eks. ved etablering af skybrudsvej, i maximalt 1 % af dette kilometertal om året. Grænsen gælder kun i 2013 og 2014, hvorefter der ingen begrænsning er. Betingelser for medfinansiering Omkostningseffektivitet Kravet om omkostningseffektivitet slås fast i betalingslovens nye 1, stk. 5, hvoraf det fremgår, at Spildevandsforsyningsselskabets udgifter må ikke overstige udgifterne til sædvanlig afhjælpning af kapacitetsproblemer i spildevandsanlægget. Det vil sige, at spildevandsforsyningsselskaberne alene kan deltage i projekter, hvor udgifterne til håndtering af tag- og overfladevand samlet set ud fra en skønsmæssig vurdering er mindre end de udgifter, som ville være forbundet med at opnå det samme serviceniveau ved hjælp af sædvanlig afhjælpning, altså sædvanlige traditionelle spildevandstekniske løsninger. Det vil sige, at spildevandsforsyningsselskabet skal beskrive og give skønsmæssige overslag på udgifter til et traditionelt anlæg, som ville leve op til samme serviceniveau, som det valgte projekt gør. For dokumentation af omkostningseffektivitet skal der ved ansøgning om tillæg til prisloftet indberettes følgende oplysninger, jf. bekendtgørelsens 6: Beskrivelser af henholdsvis det valgte projekt og den sædvanlige afhjælpning, som ville være alternativet. Aftale mellem selskab og projektejer, jf. bekendtgørelsens 12. Dokumentation af kommunal beslutning, jf. 8. Fra 2015 dokumentation for at risikokortlægning påviser behov for afhjælpning, jf. 9. 3

4 Om projekter i vandløb er beliggende i by- eller landzone. Øvrige oplysninger, som er nødvendige for indregning i prisloft, herunder overholdelse af kapitel 2 og 3 i bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål 6. For yderligere oplysninger om dokumentation for omkostningseffektivitet henvises til Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning, som kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Nødvendige udgifter Kravet om, at spildevandsforsyningsselskaber alene kan takstfinansiere omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, fremgår ligeledes af betalingslovens 1, stk. 5. Der skal derfor som nævnt ovenfor ske en fordeling af omkostningerne til projekter, således at spildevandsforsyningsselskabet udelukkende kan betale for omkostninger, som har forsyningsmæssig interesse. Kommunal beslutning Bekendtgørelsens 8 fastsætter, at der skal foreligge en kommunal beslutning om, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Dette gælder såvel kommunale som private projekter. Denne beslutning kan f.eks. fremgå af en klimatilpasningsplan, en spildevandsplan, et tillæg eller forslag hertil eller lignende. Det vil dog også være muligt at dokumentere denne beslutning på anden vis, f.eks. ved et brev fra forvaltningen, såfremt kommunalbestyrelsen har delegeret kompetencen til at træffe denne type beslutninger til forvaltningen. Hvis dokumentationen foreligger som et forslag til en plan eller et tillæg, bør forslaget som det mindste være sendt i høring. Endelig plan bør senere indsendes som endelig dokumentation for beslutningen. På længere sigt skal alle aftaler om medfinansiering efter reglerne i betalingslovens 1, stk. 5, og bekendtgørelsen fremgå af spildevandsplanen, jf. spildevandsbekendtgørelsens 7 nye 5, stk. 1, nr. 3. Behov for afhjælpning Af 9 fremgår, at fra 1. januar 2015 kan spildevandsforsyningsselskaber alene medfinansiere projekter, hvis den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning. Anlæg uden for udpegede risikoområder kan dog tjene til afhjælpning af kapacitetsproblemer inden for et risikoområde. Med dette menes, at kortlægningen af risikoområder skal påvise, at der er oversvømmelsestruede områder inden for selskabets forsyningsområde. Dette betyder ikke, at selskabet ikke kan betale til projekter, som ikke ligger i risikoområdet, men derimod at projektet skal afhjælpe et problem inden for risikoområdet. Ligeledes kan selskabet betale til projekter, som ikke ligger inden for selskabets forsyningsområde, hvis projektet afhjælper et problem i forsyningsområdet. Øvrigt Herudover skal regler og betingelser i øvrig lovgivning overholdes. Dette gælder f.eks. vandløbsloven eller indhentelse af tilladelser efter naturbeskyttelseslovens 8 3. Det er projektejer, der er ansvarlig for, at al relevant lovgivning overholdes. Betaling til projektejer Spildevandsforsyningsselskabets betaling til projektejer fremgår af bekendtgørelsens 14 og skal ske, når der er indgået aftale, og ansøgning om tillæg til prisloftet er godkendt af Forsyningssekretariatet. 6 Bekendtgørelse nr af 29. oktober 2012 om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål 7 Bekendtgørelse nr. 97 af 30. januar 2013 om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 8 Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 om naturbeskyttelse 4

5 Betalingen skal ske på baggrund af de faktiske omkostninger til investering, drift og vedligeholdelse og sker direkte til projektejer. Regulering af prisloftet sker i forbindelse med reguleringsregnskabet for det pågældende år. Betaling for projektejers investeringsomkostninger sker ved betaling over en periode på op til 25 år. Har projektejer optaget lån til finansiering af omkostninger, skal perioden svare til afdragsperioden på dette lån. Har projektejer ikke optaget lån til finansiering af omkostninger, sker betalingen over mindst 10 år. Dette gælder også selvom projektets levetid strækker sig over en kortere periode. Det er dog vurderingen, at levetiden for de projekttyper, som kan finansieres efter reglerne, som hovedregel er længere end 10 år. Betaling for projektejers drift og vedligeholdelse betales én gang årlig og finder sted i hele den periode, hvor projektet håndterer tag- og overfladevand. Indregning i prisloftet Indregning i spildevandsforsyningsselskabets prisloft følger reglerne om miljømål og servicemål. Dette fremgår af bekendtgørelsens 15, hvor det fastslås, at betalingen for såvel investeringsomkostninger som driftsomkostninger er miljømål eller servicemål i det omfang bekendtgørelsens betingelser er opfyldt. Spildevandsforsyningsselskabets andel af projektejers investeringsomkostninger indregnes i prisloftet som en driftsomkostning til miljømål eller servicemål. Indregningen sker i en periode, svarende til betalingsperioden efter 14, stk. 2, hvilket vil sige over op til 25 år. Har projektejer optaget lån til finansiering af omkostninger, skal perioden svare til afdragsperioden på dette lån. Har projektejer ikke optaget lån til finansiering af omkostninger, sker betalingen over mindst 10 år. Spildevandsforsyningsselskabets andel af projektejers driftsomkostninger indregnes løbende i prisloftet som en driftsomkostning til miljømål eller servicemål i det prisloftsår, betalingen knytter sig til. Betalingen finder sted i maksimalt den periode, hvor projektet håndterer tag- og overfladevand. Også spildevandsforsyningsselskabets udgifter i forbindelse med dokumentation og vurdering af projekter efter 6 er driftsomkostninger til miljømål eller servicemål i det omfang, omkostninger til projektet ellers er berettiget til tillæg til prisloftet. I øvrigt sker indregning i prisloftet efter reglerne i prisloftsbekendtgørelsen 9. For yderligere omkring indregning af omkostninger til projekter i prislofterne henvises til Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning, som kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Aftaler mellem projektejer og spildevandsforsyningsselskab Bekendtgørelsens 12 stiller krav om, at der indgås en aftale mellem projektejer og spildevandsforsyningsselskab om vilkårene for medfinansiering af projektet. Denne aftale skal indeholde oplysninger om: 1) Projektejers udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet. 2) De forventede omkostninger opdelt på investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 3) Hvilke omkostningsposter der betales af spildevandsforsyningsselskabet, og hvilke omkostningsposter der betales af projektejer, herunder hvem der bærer risikoen for forskellige typer fordyrelser. 4) Spildevandsforsyningsselskabets betaling til projektejer. 5) Det serviceniveau som søges opnået med projektet, og projektets forventede levetid, herunder formålet med projektet. 6) Projektejers og spildevandsforsyningsselskabets opsigelsesvarsel. 7) Hvad der skal ske ved ophør af projektet, herunder tilbagebetaling. 8) Øvrige oplysninger, jf. 6, stk. 1, nr. 4, til brug for opnåelse af tillæg til prisloftet. For så vidt angår risikoen for fordyrelser, fastslås endvidere, at spildevandsforsyningsselskabet ikke kan betale for fordyrelser, som gør omkostningerne til projektet større, end hvad de samlede 9 Bekendtgørelse nr. 179 af 27. februar 2013 om prisloftsregulering m.v. af vandsektoren 5

6 omkostninger til den sædvanlige afhjælpning ville have været. Det er derfor projektejer, som bærer risikoen for dette. For så vidt angår serviceniveau kan Naturstyrelsen oplyse, at serviceniveauet normalt formuleres som et funktionskrav, dvs. som et krav til den hydrauliske funktion under regn, formuleret som en gentagelsesperiode for en bestemt regnhændelse. Dette kan både gælde i forhold til opstigende vand fra afløbssystemet, men kan også gælde for aflastningshyppigheden til et vandområde. Der kan i andre tilfælde være behov for at anvende andre definitioner på serviceniveau. Det afgørende er, at det er det samme serviceniveau, der lægges til grund ved såvel det traditionelle som det alternative projekt. Herudover anbefaler Naturstyrelsen, at aftalen indeholder almindelige aftalemæssige forhold og andre vilkår, som er relevante for forholdet mellem projektejer og spildevandsforsyningsselskab. For eksempel kan aftalen gøres betinget af, at Forsyningssekretariatet meddeler tillæg til prisloftet. Bekendtgørelsen stiller dog ikke krav herom. Som hjælp til indgåelse af aftaler mellem spildevandsforsyningsselskab og projektejer, har Naturstyrelsen lagt standardkontrakt på klimatilpasning.dk. Der er ikke krav om, at standardkontrakten benyttes, men den kan være en hjælp til, hvad der kan være relevant indhold i en sådan aftale. Det er frivilligt for spildevandsforsyningsselskaber, om de ønsker at medfinansiere et projekt, jf. bekendtgørelsens 11. 6

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere