Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen, Ebbe Christensen, Helle Hansen, Elisa Hansen, H.C. Rasmussen

2 Økonomiudvalget, Mandag den Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 79. Meddelelser Drøftelse af besparelse på badebroer Boligselskabet Langeland - Renovering og ombygning af afdeling Normering af stilling som IT chef Lindelse Sognegård - den fremtidige benyttelse Fællesindkøb Fyn -samarbejdsaftale og indkøbspolitik Henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeren vedr. kommunalvalget Akkordordning for Rudkøbing Boldklub Igangsætning af kommuneplantillæg 13 - klimatilpasningsplan Lokalplanforslag Skolevej 12 (Tidligere Tullebølle Skole) Større solcelleanlæg i det åbne land Genoptagelse af altansager på Nørregade og 20 efter fornyede oplysninger i sagen Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Støttemur Bagenkop Strynø Havn ny mastekran m.m Arealoverførsel, Brungårdsvænget Ansøgning om køb af vejareal i Spodsbjerg fra Spodsbjerg Fiskerihavn I/S Langelands Biavlerforening, arealer til forskningsprojekt for vilde bier og insekter Teletaxi fra Spodsbjerg Driftsrefusion opgørelse af driftstilskud fra staten i Etablering af permanent asylindkvartering på Nordlangeland Anlægsregnskab vedrørende renovering mv. af Skrøbelev Skole Bakkegård Rideklub - principbeslutning i forhold til videre procedure vedrørende for meget udbetalt tilskud i 2011 og LUKKET SAG Ny Strynøfærge - kontraktforhold 103 Bilagsoversigt 104 Underskriftsside 105

3 Økonomiudvalget, Mandag den Meddelelser 12/ G01 Åben sag Orientering om henvendelse vedr. Asylcenter i Lohals. Orientering om de 5 firmaer der er prækvalificeret til at give bud på rengøringen. Der afgives også eget bud. Orientering om indkøb af e-dagsordenssystem til ipads. 80. Drøftelse af besparelse på badebroer 12/ S02 Åben sag Det blev på gruppeformandsmødet den 26. marts 2013 besluttet at foretage en fornyet behandling af beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 10. december 2012 om besparelser i forhold til opsatte badebroer. Forslaget om besparelser på badebroer var indeholdt i innovationsprojekterne 001 og 004 under Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø og lød således: Badebroer: Der er opsat badebroer ved Lohals Nordstrand, Ristinge strand og Bagenkop strand. Iflg. medarbejderne (egne notater i lommebog) er der i 2012 brugt mandetimer svarende til ca. 60,000,-, udover kommer de timer der er brugt til reparationer før opsætning, samt almindelig vedligehold i løbet af sommeren og maskintimer. Afhængig af vinteren kan der komme udgifter til nedspuling af nye pæle, da disse ikke tages op fra år til år. Det foreslås at badebroer overdrages til de lokale beboerforeninger, som så selv opsætter disse fra Oversigt over den tidligere behandling af sagen vedlægges. Bilag Åben Udmøntning af besparelser for Trafik, Teknik og Miljø Direktionen indstiller at sagen drøftes. Sagen oversendes til fornyet behandling i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø. Efterfølgende har Borgmesteren besluttet, at sagen forelægges direkte for

4 Økonomiudvalget, Mandag den Kommunalbestyrelsen. 81. Boligselskabet Langeland - Renovering og ombygning af afdeling 16 12/ G01 Åben sag Boligselskabet har med virkning fra den 1. januar 2013 sammenlagt deres 4 afdelinger i Nørregade afdeling 16, 19, 20 og 22 til afdeling 16. Kommunalbestyrelse godkendte på sit møde den 13. august 2012 skema A for afd. 19 og 21. Kuben har den 25. marts fremsendt skema B. Håndværkerudgifterne har været udbudt i fagentrepriser, summen af de lavestbydende håndværkere lå over budgettet for skema A. Boligselskabet har anmodet arkitektfirmaet om, at komme med mulige besparelsesforslag. Forslagene lå under overskridelsen, og for en stor dels vedkommende ville de medføre en forringelse af boligerne. Boligselskabet vil gerne gennemføre projektet i sin nuværende kvalitet, da det vil give nogle attraktive boliger. Man har derfor valgt kun at reducere udgifterne til de udvendige anlæg, da det i forbindelse med byggeriets afslutning vil være muligt at tilbagekøbe dem igen, såfremt der er økonomisk mulighed for det. Som det fremgår af nedenstående medfører overskridelse en forøgelse af såvel grundkapitalen samt det årlige tilskud fra boligselskabets dispositionsfond. Anskaffelsessum: Skema A Skema B Afvigelse Tilslutningsafgifter Vand Håndværkerudgifter Omkostninger Diverse gebyrer Anskaffelsessum inkl. Moms Anskaffelsessum pr. m Rammebeløb ekskl. energitilskud pr. m 2 for Ombygning af ungdomsboliger kan iht. lov om almene boliger 115 stk. 6 ombygges til almene familieboliger, og vil som følge deraf få lån med ydelsesstøtte. Folketinget har den 22. november 2012 vedtaget at grundkapitalen nedsættes fra 14 % til 10 %. (Lov nr af ). Skema A Skema B Afvigelse 10 % Kommunal grundkapital % Realkreditlån % Beboerindskud

5 Økonomiudvalget, Mandag den % Anskaffelsessum Langeland Kommune skal yde garanti for den del af realkreditbelåningen som ligger udover 60 % af markedsværdien (SDO lån). Boligselskabet Langeland har som angivet i skema A ansøgningen søgt om fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til dispositionsfonden. Landsbyggefonden har meddelt fritagelse for betaling af den andel (1/3) der indbetales til dispositionsfonden. Som det fremgår af de efterfølgende beregninger vil det udover ovenstående være nødvendigt med et årligt tilskud fra dispositionsfonden, tilskuddet er, pga. af overskridelse af budgettet blevet hævet. Der er regnet med en ydelse på 2,8% af anskaffelsessummen og et årligt administrationsbidrag på 0,27% af realkreditlånet. Øvrige driftsomkostninger er på 300 kr./m 2. Den angivne leje er ekskl. udgifter til vand, varme, el og antenne. Huslejen vil efter ombygning være for høj, og boligforeningen vil som angivet ovenfor yde et årligt tilskud fra dispositionsfonden. Den årlige husleje pr. m 2 er fastholdt i forhold til skema A. Skema A Skema B Afvigelse Nuværende kapitaludgift Kapitaludgift nyt lån Udamortiserede lån Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Administrationsbidrag Øvrige driftsomkostninger Årlig husleje i alt Årlig husleje pr. m kr. 777 kr. 0 kr. Bolig antal Bolig størrelse Husleje månedlig Beboer indskud 1 70,3 m kr kr. 1 85,6 m kr kr. 2 91,2 m kr kr. 2 97,8 m kr kr. 6 Areal i alt 534 m 2 Der anmodes om i forbindelse med Skema B-godkendelsen at oplyse, hvorvidt man agter at påligne sagen administrationsudgifter til dækning af kommunens udgifter ved behandling af sagen I forbindelse med ombygningen af afd. 19 og 22 vil der blive bygget hen over skel. Det er derfor nødvendigt at sammatrikulere de 2 afdelinger. Afdeling 22 er beliggende på matr. nr. 183a og afdeling 20 og 20 er beliggende på matr. nr. 182 a Rudkøbing Bygrunde. Sidstnævnte er igen opdelt i 2 ejerlejligheder som vil blive opløst i forbindelse med sammatrikuleringen. I afd. 20 har kommunen stillet en kommunegaranti for Realkredit

6 Økonomiudvalget, Mandag den Danmarks lån, obligationsrestgælden pr var og at restløbetiden er 2 år. Kommunen anmodes om at bekræfte, at garantien vil blive opretholdt efter opløsning af ejerlejlighederne og sammatrikuleringen. På vedlagte bilag A angivet de matrikulære forhold samt angivet belåning, restløbetid, boligarealet, bolig antal og ejendomsværdi. Bilag Åben Boligselskabet Langeland -Nørregade Direktionen indstiller: At skema B godkendes iht. til lov om almene boliger At den kommunale grundkapital forhøjes fra til kr. finansieret af anlægsbudget for 2013 At kommunegarantien på lån i afdeling 20 opretholdes At der ikke opkræves administrationsudgifter i forbindelse med kommunens behandling af sagen en anbefales. 82. Normering af stilling som IT chef 13/ A21 Åben sag På Kommunalbestyrelsesmødet i november 2007 blev det besluttet at omlægge kommunens IT platform, således at KMD overtog driften af en del af kommunens servere, mens NetDesign overtog driften af kommunens netværk. Ved denne beslutning var det en forudsætning, at Langeland Kommunes egen IT-afdeling organisatorisk blev tilpasset de kommende opgaver. I 2007 var forventningen, at disse opgaver ville bestå i opsætning af IT-arbejdspladser, hotline funktioner for IT-brugere samt vedligeholdelse af printere, scannere og kopimaskiner. Det var desuden forventningen at den fremtidige normering i egen IT-afdeling ville være 2 medarbejdere. I 2009 stod det klart, at der skulle ske en styrkelse af den ledelsesmæssige fokus på ITområdet, hvorfor der blev etableret en IT- og Serviceafdeling, hvor IT-delen refererede direkte til kommunaldirektøren. Efterfølgende viste der sig behov for ansættelse af yderligere en IT medarbejder, således at den samlede normering nu udgør 3 IT medarbejdere og 1 leder uden IT faglig baggrund. I forbindelse med omlægningen af serverdriften i løbet af 2012 samt den øgede fokus på digitalisering, velfærdsteknologi samt øget anvendelse af IT i skolerne, vil det være nødvendigt, at ledelsen af IT afdelingen varetages af en person med en IT faglig baggrund. Der er med den nuværende IT og Servicechef indgået en fratrædelsesaftale, der betyder, at den pågældende fratræder med udgangen af november Frem til dette tidspunkt er det hensigten at lade vedkommende fortsætte som Servicechef med ansvar for rådhusbetjente,

7 Økonomiudvalget, Mandag den post og telefon samt kantineområdet, der udskilles fra Rosengrenens Rengøringsservice i forbindelse med udbuddet på rengøringsområdet. Såfremt Langeland Kommune fremover forestår rengøringsopgaven, vil denne opgave også kunne placeres under servicechefen. En faglig leder af IT afdelingen vil som grundløn skulle indplaceres med en aflønning, der alt efter kvalifikationer vil ligge mellem og kr. Det er en forudsætning, at udgiften til en leder af IT afdelingen afholdes inden for den nuværende ramme på konto 6. Direktionen indstiller: at Økonomiudvalget godkender, at der med virkning fra 1. august 2013 oprettes en stilling som leder af IT afdelingen, idet udgiften afholdes inden for rammerne på konto 6 i 2013 og overslagsårene. Forudsætningen for denne finansiering er blandt andet forventede mindre udgifter til KMD i forbindelse med overgangen til OPUS samt mindre udgifter til Udbetaling Danmark. en blev godkendt. 83. Lindelse Sognegård - den fremtidige benyttelse. 13/ P21 Åben sag Da Lindelse sogns Forsamlingshus A/S i 1965 solgte Sognegården til Lindelse Sognekommune blev det i skødet fastslået, at Lindelse Sognekommune var frit stillet med hensyn til at overdrage forsamlingshuset til anden side, den dag kommunen var i stand til at videreføre forenings- og ungdomsarbejdet i lokaler, der i størrelse og udstyrsmæssigt henseende svarer til de krav, der stilles til forsamlingshuset. I perioden siden 1965 er Sognegården blevet stillet til rådighed for forenings- og ungdomsarbejde, men funktionen som forsamlingshus er blevet fortsat. Det er dog ikke en kommunal opgave, at drive et forsamlingshus, der stilles til rådighed for private arrangementer/selskaber. På nuværende tidspunkt kan Langeland Kommune ikke anvise andre lokaler til områdets foreningsaktiviteter, men det vil være nødvendigt at ændre på Sognegårdens nuværende status som forsamlingshus. Da husets brug som forsamlingshus har været fast kutyme gennem en årrække og for at sikre en rolig afvikling af forsamlingshusaktiviteterne ændres husets funktion fra 1. januar Fra 1. januar 2015 vil driften af Sognegården blive ligestillet med driften af Borgerhuset i Rudkøbing. Dette betyder at lokalerne stilles til rådighed for enkeltarrangementer og ugentligt/månedligt tilbagevendende møder, kurser o.lign. Aktiviteter af privat karakter og virksomhed med kommercielt sigte kan ikke drives i huset. Dog kan der gives kunstnere tilladelse til salg af egne produkter i forbindelser med udstillinger. Det samme gælder hobbybetonet kunsthåndværk.

8 Økonomiudvalget, Mandag den Evt. spil og salg af ikke selvfremstillede produkter må ske i begrænset omfang max. 1 dag eller weekend årligt for den enkelte forening, men kun når evt. overskud tilfalder velgørende formål, herunder børne- og ungdomsarbejde. Inden disse arrangementer skal der fremsendes en ansøgning til Langeland Kommune. Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler den ændrede status for Lindelse Sognegård fra 1. januar en anbefales, dog således at aftaler indgået frem til 8. april 2013 kan gennemføres som aftalt. 84. Fællesindkøb Fyn -samarbejdsaftale og indkøbspolitik. 12/ A00 Åben sag Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 11. juni 2012, at Langeland Kommune indtrådte som medlem af Fællesindkøb Fyn (FIF). I den forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen, at Fællesindkøbets Indkøbspolitik blev gældende for Langeland Kommune. Umiddelbart efter beslutningen i Kommunalbestyrelsen meddelte Assens Kommune, at den ønskede at udtræde af indkøbssamarbejdet med virkning fra 1. januar Da evalueringen af samarbejdet samt nye regler på udbudsområdet har gjort det aktuelt at justere såvel samarbejdsaftale som indkøbspolitik, har bestyrelsen for FIF godkendt 2 oplæg, der er sendt til politisk behandling i medlemskommunerne. Bilag - Åben Samarbejdsaftalen og indkøbspolitikken til behandling Samarbejdsaftale - Endelig version marts 2013.pdf - Åben Samarbejdsaftalen og indkøbspolitikken til behandling Indkøbspolitik -Endelig version marts 2013.pdf Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende samarbejdsaftale og indkøbspolitik. en anbefales.

9 Økonomiudvalget, Mandag den Henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeren vedr. kommunalvalget 13/ P21 Åben sag Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager har med skrivelse af 7. marts 2013 henvendt sig til landets borgmestre med en bekymring for den stadig faldende deltagelse ved de kommunale valg. Ministeren har således tilkendegivet, at det ligger regeringen meget på sinde, at der iværksættes initiativer, som kan være med til at vende udviklingen og sikre høj valgdeltagelse blandt alle grupper i samfundet. Ministeren har specifikt peget på borgere, der er socialt marginaliserede og unge, hvor der er en tendens til lav valgdeltagelse. Konkret har ministeren peget på muligheden for at foranstalte brevstemmeafgivning på steder, hvor der er let tilgængelighed for offentligheden, f.eks. på biblioteker og andre steder, hvor mange vælgere naturligt mødes. Direktionen indstiller: at ministerens henvendelse drøftes. Drøftet. 86. Akkordordning for Rudkøbing Boldklub 13/ Ø48 Åben sag I 2004 udstedte Rudkøbing Boldklub et gældsbrev til den daværende Rudkøbing Kommune lydende på kr Der var tale om et lån, der skulle være rente- og afdragsfrit i 5 år, hvorefter lånet skulle afvikles med 10 rater fra 1. juli Den 7. september 2009 accepterede Økonomiudvalget, at den rente- og afdragsfri periode blev forlænget med yderligere 5 år, dog således at de fra 2011 med udgangspunkt i boldklubbens regnskaber skulle foretages en vurdering af mulighederne for at betale lånet tilbage. Senest i forbindelse med regnskabet for 2012 er det konstateret, at der ikke er baggrund for en fremrykning af tilbagebetalingen. Rudkøbing Boldklub har derfor henvendt sig til Finansiel Stabilitet for at undersøge mulighederne for en akkordordning, der indebærer, at Langeland Kommune vil få dækket 35 % af sit tilgodehavende, svarende til kr ,00.

10 Økonomiudvalget, Mandag den Finansiel Stabilitet er kommet med en positiv tilkendegivelse i forhold til forslaget, men forudsætter bl.a., at der skal foreligge en skriftlig accept fra Langeland Kommune. Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler, at forslaget om akkordordning tiltrædes. Anbefales. 87. Igangsætning af kommuneplantillæg 13 - klimatilpasningsplan 13/ P16 Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. januar 2013, at arbejdet med klimatilpasning kunne igangsættes, og at der blev nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra Infrastruktur og Spildevandsselskabet. De indledende møder har været afholdt i arbejdsgruppen, og der skal nu tages stilling til processen for tilblivelse af Klimatilpasningsplan Baggrund Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL, betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Der er krav om, at klimatilpasningsplanerne skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelse bestående af sammenstilling af et oversvømmelseskort og et værdikort. Klimatilpasningsplanerne skal endvidere skabe overblik over og prioritere kommunens klimatilpasningsindsats. Klimatilpasningsplanen skal være en del af kommuneplanen, enten direkte indarbejdet i Kommuneplanen eller som et kommuneplantillæg. Infrastruktur anbefaler, at klimatilpasningsplanen for Langeland Kommune udarbejdes som et tillæg til kommuneplan Proces Februar 2013 Langeland Kommune anmoder Spildevandsselskabet om at udarbejde risikokort for oversvømmelse af spildevand på baggrund af kapacitetsproblemer. Prioritering foretaget i samarbejde med spildevandsselskabet: Rudkøbing By og efterfølgende Humble By (i forhold til Ålemosen), samt kystbyerne Spodsbjerg, Bagenkop og Lohals. Kommunen ønsker desuden bedre overvågning og registrering af de regnbetingede overløb. Marts 2013

11 Økonomiudvalget, Mandag den Samarbejde med forsikringsselskaberne om levering af skybrudsdata og indberettede skader i perioden 1. januar december April 2013 Indkaldelse af ideer og forslag til klimatilpasningsplanen fra offentligheden jf. planloven. Maj-oktober 2013 Planen udarbejdes. November 2013 Politisk vedtagelse af Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2009, efterfulgt af 8 ugers offentlig høring. Primo 2014 Indkommende høringsforslag og bemærkninger behandles. Endelig politisk vedtagelse af Tillæg 13 til Kommuneplan Vedtagelsen vil være fulgt op af et resumé af resultatet af den offentlige høring. Direktionen indstiller, at Trafik, Teknik og Miljøudvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: at klimatilpasningsplanen for Langeland Kommune igangsættes og udarbejdes som tillæg 13 til kommuneplan at den foreslåede proces for udarbejdelse af klimatilpasningsplanen godkendes. at Langeland Kommune som nyt miljømål anmoder spildevandsselskabet om bedre overvågning og registrering af de regnbetingede overløb. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. Anbefales. 88. Lokalplanforslag Skolevej 12 (Tidligere Tullebølle Skole) 13/ P16 Åben sag Kommunalbestyrelsen har på møde den 12. november 2012 besluttet, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag for området for den tidligere skole i Tullebølle. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at sikre de fremtidige muligheder for den gamle skole. Lokalplanen har til formål at synliggøre de fremtidige muligheder overfor en ny ejer samt delagtiggøre nærområdet i de udviklingsmuligheder, Langeland Kommune ser i området. Forslag til lokalplan 114 udlægger de fremtidige anvendelsesmuligheder til offentlige formål som institution, forsamlings- og foreningshuse, liberale erhverv, mindre håndværksmæssige servicevirksomheder samt boliger, herunder boliger for asylansøger og asylcenter. Inden for lokalplanområdet åbnes der mulighed for, at der kan opsættes pavilloner til

12 Økonomiudvalget, Mandag den indkvartering af asylansøgere. Området er beliggende i byzonen og er kun delvis omfattet af en lokalplan 1.10 til fritidsområde. Området er omfattet af kommuneplanramme , der giver mulighed for skole, idrætsog institutionsformål, liberalt erhverv, mindre håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål og boliger og lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplan Ved udarbejdelse af lokalplan 114 aflyses lokalplan 1.10 for den del af arealet, som vedrører Skolegade 12. Forslag til lokalplan 114 fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Borger, Børn og Unge planlægger at afholde et borgermøde i høringsperioden, vedrørende anvendelse til asylcenter. Dette vil blive annonceret særskilt. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelsen kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Infrastruktur har gennemført screening af forslaget og har på baggrund heraf vurderet, at der ikke skal foretages videregående miljømæssige vurderinger af lokalplanforslag 114. Denne afgørelse offentliggøres og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger. Bilag - Åben Lokalplanforslag 114 Skolevej 12, tidligere Tullebølle skole Lokalplanforslag 114 Skolevej 12, tidligere Tullebølle skole.pdf Direktionen indstiller til Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø at anbefale følgende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: at lokalplanforslag 114 godkendes at lokalplanforslag 114 fremsendes i offentlig høring i 8 uger og at Langeland Kommune ikke foretager en videregående miljømæssig vurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. Et flertal anbefaler indstillingen. Elisa Hansen stemte imod. 89. Større solcelleanlæg i det åbne land 13/ P16 Åben sag

13 Økonomiudvalget, Mandag den I 2013 er der trådt nye regler i kraft for afregning til el produceret på solcelleanlæg. Det kan derfor muligvis være økonomisk fordelagtigt at investere i solcelle anlæg i en størrelse på op til 400 kw pr enhed. Denne ordning kunne se ud til at være mest økonomisk fordelagtig i På Langeland kan vi mærke denne hurtigt stigende interesse og administrationen har i februar måned fået henvendelser om etablering af anlæg på 9 forskellige adresser; Lohalsvej 4, Fæbækvej 23, Torpevej 23, Nørreballevej 13, Fuglsbøllevejen 48, Stoense Havnvej 3, Skovsbovej 22, Brandsbyvej 24 og Frellesvigvej 18. Dertil kommer en række mundtlige henvendelser, som endnu ikke er konkrete. Kendetegnede for 8 af disse anlæg er, at de beliggende i det åbne land og har størrelser fra 400 kw og opefter og hvor flere 400 kw anlæg placeret på samme adresse. Det største er et anlæg med 10 stk. 400 kw enheder. Dvs. 4 MW anlæg som har en lige så stor el- effekt som de største vindmølle vi kender i dag. Til sammenligning har den største enkelt vindmølle på Langeland en effekt på 3 MW. Et 400 kw anlæg har typisk et behov for op til ca m² grundareal. Der kan være tale om mere eller mindre alt efter terræn, serviceareal tilkørsel o.s.v. Lohalsvej 4 fylder ca m² (10 ha) Til sammenligning fylder solvarmeanlægget ved Sydlangeland Fjernvarme ca. 3,6 ha. Kommunalbestyrelsen bakker, via den nuværende kommuneplan som udgangspunkt, op om de nationale målsætninger om planlægning for vedvarende energi produceret af vindmøller. Kommuneplanen tager dog ikke højde for meget store solcelleanlæg i det åbne land. Administrationen har derfor ikke umiddelbart et udgangspunkt at navigere efter ud over planlovgivning. Administrationen har, via de Erfa samarbejder og direkte kontakter, fået det klare indtryk at de fleste af landets kommuner, som har store arealer beliggende i landzone modtager store mængder at ansøgninger om opstilling af solcelleanlæg. Administrationen har overordnet haft en kort gennemgang af de indkomne sager. Alle sagerne er kendetegnet ved at være store el producerende enheder, som skal screenes efter VVM bekendtgørelse. Desuden har de et fysisk omfang som skønnes at kunne påvirke omgivelserne væsentligt. Der er tale om væsentlige påvirkninger i form af påvirkninger i landskabet, kystnærheden, befolkningen, det åbne land mv. Administrationen har derfor vurderet at 8 af disse anlæg vil være omfattet af planlovens bestemmelser om lokalplanpligt og kræver et tillæg til kommuneplanen såfremt de ønskes fremmet. Nedenstående administrationsforslag er udarbejdet på grundlag af et sammendrag af de overordnede betragtninger fra andre kommuner, lokale hensyn på Langeland og Planloven. Administrationen har på grundlag af de nuværende og fremtidige henvendelser valgt at se på sagerne i landzone på følgende måde:

14 Økonomiudvalget, Mandag den Alle henvendelser behandles individuelt Alle anlæg skal jvf. VVM bekendtgørelsen screenes for påvirkninger af miljøet Fritliggende store anlæg i det åbne land kan såfremt der ikke skønnes en væsentlig påvirkning indstilles til lokalplanlægning jv planloven. Det er derefter op til kommunalbestyrelsen om de skal medtages i kommuneplanen som f.eks. et tillæg Anlæg i størrelse op til ca. 400 kw, som kan placeres naturligt tæt op af eksisterende bygninger og naturligt i terræn, kan efter en konkret vurdering indstilles gennemført via landzonetilladelse At evt. ansøgning om solcelleanlæg op til ca. 400 kw som en huludfyldning mellem bygninger eller to ejendomme, kan indstilles gennemført via landzonetilladelse. Der må ikke være tale om bevaringsværdige bygninger eller bevaringsværdige kulturarvsmiljøer. At der ved nedrivning af ejendomme i det åbne land åbnes for at der placeres solcelleanlæg som erstatning. Konkrete sager af denne type søges gennemført som landzonesager Et enkelt anlæg, Brandsbyvej 24, kan muligvis gennemføres via en landzonetilladelse da anlægget kan placeres tæt op af ejendommens bygninger. Administrationen anbefaler at der indledes landzoneprocedurer for anlægget såfremt at ansøger ønsker det. Bilag - Åben Ansøgning om opstilling af solceller Torpevej Åben Ansøgning om opsætning af 2 x 400 kw solceller Stoense Havnvej 3 - Åben Opstilling af solcelleanlæg Fuglsbøllevejen Åben Ansøgning om solcelleanlæg Skovsbovej Åben Ansøgning solceller Brandsbyvej Åben Frellesvigvej 18 kortmateriale Åben Ansøgning solceller Lohalsvej Åben Ansøgning om solcelleanlæg Nørreballevej Åben Ansøgning om solcelleanlæg Fæbækvej Direktionen indstiller, at udvalget tiltræder, at administrationen som udgangspunkt arbejder ud fra følgende administrative retningslinjer i det åbne land: at enkeltsager på anlæg op til ca. 400kW i tilknytning til eksisterende ejendom behandles efter landzonereglerne (landzonetilladelse) at enkeltsager på anlæg som erstatning for bestående ejendom behandles efter landzonereglerne (landzonetilladelse)

15 Økonomiudvalget, Mandag den at store fritliggende anlæg i det åbne land vurderes og behandles efter planlovens bestemmelser om lokalplanlægning at der meddeles ansøgerne på Lohalsvej 4, Fæbækvej 23, Torpevej 23, Nørreballevej 13, Fuglsbøllevejen 48, Stoense Havnvej 3, Skovsbovej 22 og Frellesvigvej 18, at anlæggene skønnes lokalplanpligtige at det er op til ansøgerne om indsendelse af anmodning om igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplanlægning at der meddeles ansøgeren på Brandsbyvej 24, at anlægget eventuelt kan gennemføres på en landzonetilladelse såfremt ansøger anmoder om igangsætning. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Et flertal i udvalget ønsker alle anlæg på maksimum 400 kw gennemført efter landzonereglerne. Børge Gotfredsen og René Larsen ønsker at følge Direktionens indstilling og ønsker punktet behandlet i Kommunalbestyrelsen. Oversendes til Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget anbefaler direktionens indstilling. 90. Genoptagelse af altansager på Nørregade og 20 efter fornyede oplysninger i sagen 12/ P19 Åben sag Efter sagens behandling på møde i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den 11. februar og møde i Bymiljøudvalget den 7. februar har Infrastruktur modtaget nye oplysninger om ejendommene Nørregade og 20. Der har været afholdt to drøftelser om de ønskede altaner, og på møderne kom det frem, at der på 2 af ejendommene, Nørregade 18 og 20, tidligere har været terrasse/altan oven på en tilbygning. På ejendommen Nørregade 16 har der ikke tidligere været altan eller hævet terrasse. Ejendommene Nørregade og 20 er omfattet af den bevarende lokalplan 77 for Rudkøbings bymidte. Lokalplanen formåls paragraf er bl.a. følgende: at udpege bevaringsværdige bygninger samt bygninger, der understøtter det historiske købstadsmiljø og sikre, at deres oprindelige ydre fremtræden fastholdes eller genskabes i forbindelse med ombygning og renovering. Ejendommene er jf. lokalplanen bevaringsværdige og 2/3 af gårdarealet er registreret som bevaringsværdigt gård- og haveanlæg. Det er Infrastrukturs vurdering, at opførelse af de ønskede altaner er i strid med lokalplan 77. For 2 af ejendommene Nørregade 18 og 20 er det Infrastrukturs vurdering, at Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø har hjemmel til at meddele dispensation, fordi der tidligere har været

16 Økonomiudvalget, Mandag den terrasse og altanlignende konstruktioner på bygningen. Derimod er det Infrastrukturs vurdering, at der ikke er hjemmel til at meddele dispensation for opførelse af altaner på ejendommen Nørregade 16, fordi det er i strid med lokalplan 77 s formålsparagraf. Efter drøftelser med ansøger er der fremsendt fornyet forslag til altanløsninger. Altanerne er reduceret i størrelse og udseende. Desuden er de bærende søjler placeret i altanernes forkant fjernet. Bilag Åben Nørregade 16 til 20 nye altaner Forslag Åben Nørregade 16 til 20 - Altan forslag Åben Mail fra C & W Arkitekter Direktionen indstiller: At der meddeles dispensation til opførelse af de ønskede altaner på ejendommene Nørregade 18 og 20. At sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med den anbefaling, at der udarbejdes tillæg til lokalplan 77, så der åbnes mulighed for etablering af altan på Nørregade 16, og for at der kan etableres altaner på øvrige ejendomme inden for lokalplanen. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. René Larsen og Børge Gotfredsen ønsker en maksimal terrassedybde på 2 meter. Beslutning i Bymiljøudvalget den Altanerne kan anbefales på den pågældende placering. Knud Gether kan godkende det konkrete projekt. René Larsen og Nikolaj Nilou ønsker proportioner reduceret specielt i dybden. Afbud under hele mødet: Birger Andersen, Rudkøbing Handelsstandsforening Susanne Bundgaard Møller, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland Repræsentant fra Øhavsmuseet Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra flertallet i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø. Lisa Pihl Jensen anbefaler indstillingen fra udvalgets mindretal. 91. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan / P16 Åben sag Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan har været i 8 ugers offentlig høring.

17 Økonomiudvalget, Mandag den Der er indkommet 6 indsigelser i høringsperioden fra den 11. december 2012 til den 5. februar Administrationens anbefaling til de indkommende indsigelser fremgår af bilag. Herudover er 4 ejendomme i Tillæg nr. 3 på kommunens liste over nedrivningsemner. Administrationen anbefaler, at ejendomme på kommunens liste over nedrivningsemner udgår af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan I ejendommenes BBR tilføjes, at hvis der foretages renoveringer og/eller ændringer i ejendommens afløbsforhold skal ejendommen tilsluttes spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. Bilag Åben Forslag til Tillæg nr 3.pdf Åben Indsigelser til forslag til tillæg nr Åben Administrationens anbefaling til de 6 indsigelser Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: at administrationens anbefalinger godkendes at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan med ovenstående rettelser vedtages Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. en anbefales. 92. Støttemur Bagenkop 12/ G01 Åben sag I tidligere behandlet punkt af Spørgsmål til anvendelse af vejarealet Nordhavnsgade blev det besluttet: at driften udfører afretning/planering af grøft, samt udlæg og komprimering af stabiltgrus inden for det eksisterende budget. Efter afretning blev der afholdt møde med Bent Uhrenholdt på stedet igen for at se på det udførte. Bent Uhrenholdt anmodede på dette møde om etablering af en støttemur mod Østergade 11 på stykket imellem Østergade og Nordhavnsgade 2. Udgangspunktet var en type af beton som på modsatte side af vejen med anmodning.

18 Økonomiudvalget, Mandag den Der afholdtes møde igen den hvor løsning a) og b) og anmodningen blev et ønske om billigste løsning: a) En løsning med Danblokke: Dette er en typisk nutidig løsning med en rende af beton i bunden, hvor ovenpå der sættes betonblokke, der fortander sig i hinanden og vinkel af 5 gr., hvor der ikke er trafiklast oven på skråningen. Et skøn af pris for etablering: kr. ekskl. moms. b) En løsning med natursten: En løsning der ses at holde i mange år, hvor naturstenen er et bestandigt materiale. Et skøn af pris for etablering: kr kr. ekskl. moms, hvor Langeland Kommune selv leverer stenene. Ser man på bilag 1 er der mellem matriklerne vinkelret på vejen anvendt natursten. c) En løsning med pladsstøbt beton som på modsatte side af vejen: Der er ikke fundet en pris for etablering, da denne type kræver en fod af beton ind under jordvolden, der vil kræve afgravning ind over skel, og det skønnes ikke at en løsning med pladsstøbt beton vil være billigere. Der er sådan en løsning på modsatte side af vejen af ældre dato. Man må forvente en vis form for vedligeholdelse over tid grundet afskalninger i betonen. En skråning anlægges typisk med anlæg a = 2. Den nuværende skråning har et anlæg a = 1 Længden er ca. 34 m og højden fra stabilgrus til overkant skråning varierer fra 0,4 m til 1,1 m. En støttemur og ikke græs giver mindre og nemmere vedligeholdelse. Bilag Åben Bilag 1 Før og efter afretning skråning.pdf Direktionen indstiller: at det anbefales at der optages dialog med tilstødende grundejer om etablering af en støttemur af natursten type b) at udgiften til etablering på kr. ekskl. moms trækkes fra de ekstra afsatte anlægsmidler under 08 Vejområdet Opgradering af vejnettet. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. Der optages forhandling med parterne om skelforhold. Et flertal i Økonomiudvalget afviste at etablere støttemur som foreslået. Lisa Pihl Jensen ønskede at støtte anbefalingen fra Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø. 93. Strynø Havn ny mastekran m.m. 13/ G01 Åben sag

19 Økonomiudvalget, Mandag den I anlægsbudget for 2013 er der afsat kr. til følgende arbejder på Strynø Havn: Ny mastekran Nye flydebroer Påsætning af annoder Direktionen indstiller: kr kr kr. at der frigives kr. til de anførte arbejder, og Infrastruktur bemyndiges til at igangsætte arbejderne, såfremt de kan holdes indenfor rådighedsbeløbet. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles en anlægsbevilling som indstillet med rådighedsbeløb i Arealoverførsel, Brungårdsvænget 13/ G00 Åben sag Fra de to bofællesskaber på Brungårdsvænget, Lindelse v/daglig leder Leo Nielsen foreligger henvendelse og landmålerskitse fra Hvenegaard & Jens Bo a/s vedrørende ønske om køb af 73 m2 af et kommunalt ejet vejareal, der pt. er udlagt som del af asfalteret vendeplads for enden af Brungårdsvænget. Overtagelse af vejarealet er nødvendigt for at kunne realisere et ønske om at etablere en overdækket handicapvenlig stiforbindelse mellem de to bofællesskaber med optimal linjeføring, og fordi der på arealet langs fællesskellet befinder sig et gadekær. Baggrunden for ønsket er, at de to bofælleskaber har samdrift og fælles personale, men er fysisk placeret i to bygninger med indendørs fællesareal/køkken placeret i nr. 37. Dette betyder, at beboere og personale skal ud i det fri, hver gang de skal veksle mellem husene i forbindelse med f.eks. fællesaktiviteter, måltider, arbejdsopgaver osv. Løsningen vil skabe bedre forhold for handicappede, bedre adgangsforhold i dårligt vejr og om vinteren samt øget personalesikkerhed for nattevagterne. I forbindelse med etableringen af det nye bofællesskab i den tidligere Lindelse Børnehave blev en oprindeligt planlagt overdækket forbindelse mellem husene sparet væk. Bofællesskaberne har nu selv fundet midler til at gennemføre projektet. Efter et eventuelt frasalg vil der stadig være tilstrækkelige vendemuligheder for enden af Brungårdsvænget. Bofællesskaberne afholder selv alle omkostninger i forbindelse med handelen. Langeland Kommunes provenu for salget forventes at udgøre standardvurderingen for byggejord i Lindelse på kr. 65 x 73 m2 = 4.745,- kr.

20 Økonomiudvalget, Mandag den Bilag Åben Landmålerskitse Åben Ansøgning fra Bofællesskaberne Direktionen indstiller: at de ønskede 73 m2 vejjord sælges til ansøger som ønsket. at provenuet fra salget på kr ,- meddeles som negativ tillægsbevillig. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. Anbefales. 95. Ansøgning om køb af vejareal i Spodsbjerg fra Spodsbjerg Fiskerihavn I/S 13/ G00 Åben sag Der foreligger ansøgning fra Spodsbjerg Fiskerihavn I/S ved formanden Lars Prytz om at erhverve 329 m2 vejareal ud for Spodsbjergvej 244. Arealet tænkes anvendt til kommende byggeri på 10 m2 kølerum samt køreareal for trucks. Såfremt arealet overdrages Fiskerihavnen, skal der ske en trafikomlægning så kun et spor fører til havnens område reguleret ved opstribet chikane. Spodsbjerg Fiskerihavn tilbyder kr. for arealet. Langeland Kommune afholder de dermed forbundne udgifter til udstykningen. Bilag Åben Del af ansøgningsmaterialet. Direktionen indstiller: at udvalget anbefaler, at arealet overdrages Fiskerihavnen, og at der udføres en passende trafikal løsning med halv kørebaneareal og tilhørende chikane. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt.

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 5 Oversigt over kompetencer, som ønskes delegeret fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen

Bilag 5 Oversigt over kompetencer, som ønskes delegeret fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen Bilag 5 Finansielle forretninger: 1. Kompetence til at godkende omlægning af lån og til at godkende regaranti i forbindelse med omlægning af lån under følgende forudsætninger: Det nye lån har en lavere

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere