Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen, Ebbe Christensen, Helle Hansen, Elisa Hansen, H.C. Rasmussen

2 Økonomiudvalget, Mandag den Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 79. Meddelelser Drøftelse af besparelse på badebroer Boligselskabet Langeland - Renovering og ombygning af afdeling Normering af stilling som IT chef Lindelse Sognegård - den fremtidige benyttelse Fællesindkøb Fyn -samarbejdsaftale og indkøbspolitik Henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeren vedr. kommunalvalget Akkordordning for Rudkøbing Boldklub Igangsætning af kommuneplantillæg 13 - klimatilpasningsplan Lokalplanforslag Skolevej 12 (Tidligere Tullebølle Skole) Større solcelleanlæg i det åbne land Genoptagelse af altansager på Nørregade og 20 efter fornyede oplysninger i sagen Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Støttemur Bagenkop Strynø Havn ny mastekran m.m Arealoverførsel, Brungårdsvænget Ansøgning om køb af vejareal i Spodsbjerg fra Spodsbjerg Fiskerihavn I/S Langelands Biavlerforening, arealer til forskningsprojekt for vilde bier og insekter Teletaxi fra Spodsbjerg Driftsrefusion opgørelse af driftstilskud fra staten i Etablering af permanent asylindkvartering på Nordlangeland Anlægsregnskab vedrørende renovering mv. af Skrøbelev Skole Bakkegård Rideklub - principbeslutning i forhold til videre procedure vedrørende for meget udbetalt tilskud i 2011 og LUKKET SAG Ny Strynøfærge - kontraktforhold 103 Bilagsoversigt 104 Underskriftsside 105

3 Økonomiudvalget, Mandag den Meddelelser 12/ G01 Åben sag Orientering om henvendelse vedr. Asylcenter i Lohals. Orientering om de 5 firmaer der er prækvalificeret til at give bud på rengøringen. Der afgives også eget bud. Orientering om indkøb af e-dagsordenssystem til ipads. 80. Drøftelse af besparelse på badebroer 12/ S02 Åben sag Det blev på gruppeformandsmødet den 26. marts 2013 besluttet at foretage en fornyet behandling af beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 10. december 2012 om besparelser i forhold til opsatte badebroer. Forslaget om besparelser på badebroer var indeholdt i innovationsprojekterne 001 og 004 under Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø og lød således: Badebroer: Der er opsat badebroer ved Lohals Nordstrand, Ristinge strand og Bagenkop strand. Iflg. medarbejderne (egne notater i lommebog) er der i 2012 brugt mandetimer svarende til ca. 60,000,-, udover kommer de timer der er brugt til reparationer før opsætning, samt almindelig vedligehold i løbet af sommeren og maskintimer. Afhængig af vinteren kan der komme udgifter til nedspuling af nye pæle, da disse ikke tages op fra år til år. Det foreslås at badebroer overdrages til de lokale beboerforeninger, som så selv opsætter disse fra Oversigt over den tidligere behandling af sagen vedlægges. Bilag Åben Udmøntning af besparelser for Trafik, Teknik og Miljø Direktionen indstiller at sagen drøftes. Sagen oversendes til fornyet behandling i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø. Efterfølgende har Borgmesteren besluttet, at sagen forelægges direkte for

4 Økonomiudvalget, Mandag den Kommunalbestyrelsen. 81. Boligselskabet Langeland - Renovering og ombygning af afdeling 16 12/ G01 Åben sag Boligselskabet har med virkning fra den 1. januar 2013 sammenlagt deres 4 afdelinger i Nørregade afdeling 16, 19, 20 og 22 til afdeling 16. Kommunalbestyrelse godkendte på sit møde den 13. august 2012 skema A for afd. 19 og 21. Kuben har den 25. marts fremsendt skema B. Håndværkerudgifterne har været udbudt i fagentrepriser, summen af de lavestbydende håndværkere lå over budgettet for skema A. Boligselskabet har anmodet arkitektfirmaet om, at komme med mulige besparelsesforslag. Forslagene lå under overskridelsen, og for en stor dels vedkommende ville de medføre en forringelse af boligerne. Boligselskabet vil gerne gennemføre projektet i sin nuværende kvalitet, da det vil give nogle attraktive boliger. Man har derfor valgt kun at reducere udgifterne til de udvendige anlæg, da det i forbindelse med byggeriets afslutning vil være muligt at tilbagekøbe dem igen, såfremt der er økonomisk mulighed for det. Som det fremgår af nedenstående medfører overskridelse en forøgelse af såvel grundkapitalen samt det årlige tilskud fra boligselskabets dispositionsfond. Anskaffelsessum: Skema A Skema B Afvigelse Tilslutningsafgifter Vand Håndværkerudgifter Omkostninger Diverse gebyrer Anskaffelsessum inkl. Moms Anskaffelsessum pr. m Rammebeløb ekskl. energitilskud pr. m 2 for Ombygning af ungdomsboliger kan iht. lov om almene boliger 115 stk. 6 ombygges til almene familieboliger, og vil som følge deraf få lån med ydelsesstøtte. Folketinget har den 22. november 2012 vedtaget at grundkapitalen nedsættes fra 14 % til 10 %. (Lov nr af ). Skema A Skema B Afvigelse 10 % Kommunal grundkapital % Realkreditlån % Beboerindskud

5 Økonomiudvalget, Mandag den % Anskaffelsessum Langeland Kommune skal yde garanti for den del af realkreditbelåningen som ligger udover 60 % af markedsværdien (SDO lån). Boligselskabet Langeland har som angivet i skema A ansøgningen søgt om fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til dispositionsfonden. Landsbyggefonden har meddelt fritagelse for betaling af den andel (1/3) der indbetales til dispositionsfonden. Som det fremgår af de efterfølgende beregninger vil det udover ovenstående være nødvendigt med et årligt tilskud fra dispositionsfonden, tilskuddet er, pga. af overskridelse af budgettet blevet hævet. Der er regnet med en ydelse på 2,8% af anskaffelsessummen og et årligt administrationsbidrag på 0,27% af realkreditlånet. Øvrige driftsomkostninger er på 300 kr./m 2. Den angivne leje er ekskl. udgifter til vand, varme, el og antenne. Huslejen vil efter ombygning være for høj, og boligforeningen vil som angivet ovenfor yde et årligt tilskud fra dispositionsfonden. Den årlige husleje pr. m 2 er fastholdt i forhold til skema A. Skema A Skema B Afvigelse Nuværende kapitaludgift Kapitaludgift nyt lån Udamortiserede lån Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Administrationsbidrag Øvrige driftsomkostninger Årlig husleje i alt Årlig husleje pr. m kr. 777 kr. 0 kr. Bolig antal Bolig størrelse Husleje månedlig Beboer indskud 1 70,3 m kr kr. 1 85,6 m kr kr. 2 91,2 m kr kr. 2 97,8 m kr kr. 6 Areal i alt 534 m 2 Der anmodes om i forbindelse med Skema B-godkendelsen at oplyse, hvorvidt man agter at påligne sagen administrationsudgifter til dækning af kommunens udgifter ved behandling af sagen I forbindelse med ombygningen af afd. 19 og 22 vil der blive bygget hen over skel. Det er derfor nødvendigt at sammatrikulere de 2 afdelinger. Afdeling 22 er beliggende på matr. nr. 183a og afdeling 20 og 20 er beliggende på matr. nr. 182 a Rudkøbing Bygrunde. Sidstnævnte er igen opdelt i 2 ejerlejligheder som vil blive opløst i forbindelse med sammatrikuleringen. I afd. 20 har kommunen stillet en kommunegaranti for Realkredit

6 Økonomiudvalget, Mandag den Danmarks lån, obligationsrestgælden pr var og at restløbetiden er 2 år. Kommunen anmodes om at bekræfte, at garantien vil blive opretholdt efter opløsning af ejerlejlighederne og sammatrikuleringen. På vedlagte bilag A angivet de matrikulære forhold samt angivet belåning, restløbetid, boligarealet, bolig antal og ejendomsværdi. Bilag Åben Boligselskabet Langeland -Nørregade Direktionen indstiller: At skema B godkendes iht. til lov om almene boliger At den kommunale grundkapital forhøjes fra til kr. finansieret af anlægsbudget for 2013 At kommunegarantien på lån i afdeling 20 opretholdes At der ikke opkræves administrationsudgifter i forbindelse med kommunens behandling af sagen en anbefales. 82. Normering af stilling som IT chef 13/ A21 Åben sag På Kommunalbestyrelsesmødet i november 2007 blev det besluttet at omlægge kommunens IT platform, således at KMD overtog driften af en del af kommunens servere, mens NetDesign overtog driften af kommunens netværk. Ved denne beslutning var det en forudsætning, at Langeland Kommunes egen IT-afdeling organisatorisk blev tilpasset de kommende opgaver. I 2007 var forventningen, at disse opgaver ville bestå i opsætning af IT-arbejdspladser, hotline funktioner for IT-brugere samt vedligeholdelse af printere, scannere og kopimaskiner. Det var desuden forventningen at den fremtidige normering i egen IT-afdeling ville være 2 medarbejdere. I 2009 stod det klart, at der skulle ske en styrkelse af den ledelsesmæssige fokus på ITområdet, hvorfor der blev etableret en IT- og Serviceafdeling, hvor IT-delen refererede direkte til kommunaldirektøren. Efterfølgende viste der sig behov for ansættelse af yderligere en IT medarbejder, således at den samlede normering nu udgør 3 IT medarbejdere og 1 leder uden IT faglig baggrund. I forbindelse med omlægningen af serverdriften i løbet af 2012 samt den øgede fokus på digitalisering, velfærdsteknologi samt øget anvendelse af IT i skolerne, vil det være nødvendigt, at ledelsen af IT afdelingen varetages af en person med en IT faglig baggrund. Der er med den nuværende IT og Servicechef indgået en fratrædelsesaftale, der betyder, at den pågældende fratræder med udgangen af november Frem til dette tidspunkt er det hensigten at lade vedkommende fortsætte som Servicechef med ansvar for rådhusbetjente,

7 Økonomiudvalget, Mandag den post og telefon samt kantineområdet, der udskilles fra Rosengrenens Rengøringsservice i forbindelse med udbuddet på rengøringsområdet. Såfremt Langeland Kommune fremover forestår rengøringsopgaven, vil denne opgave også kunne placeres under servicechefen. En faglig leder af IT afdelingen vil som grundløn skulle indplaceres med en aflønning, der alt efter kvalifikationer vil ligge mellem og kr. Det er en forudsætning, at udgiften til en leder af IT afdelingen afholdes inden for den nuværende ramme på konto 6. Direktionen indstiller: at Økonomiudvalget godkender, at der med virkning fra 1. august 2013 oprettes en stilling som leder af IT afdelingen, idet udgiften afholdes inden for rammerne på konto 6 i 2013 og overslagsårene. Forudsætningen for denne finansiering er blandt andet forventede mindre udgifter til KMD i forbindelse med overgangen til OPUS samt mindre udgifter til Udbetaling Danmark. en blev godkendt. 83. Lindelse Sognegård - den fremtidige benyttelse. 13/ P21 Åben sag Da Lindelse sogns Forsamlingshus A/S i 1965 solgte Sognegården til Lindelse Sognekommune blev det i skødet fastslået, at Lindelse Sognekommune var frit stillet med hensyn til at overdrage forsamlingshuset til anden side, den dag kommunen var i stand til at videreføre forenings- og ungdomsarbejdet i lokaler, der i størrelse og udstyrsmæssigt henseende svarer til de krav, der stilles til forsamlingshuset. I perioden siden 1965 er Sognegården blevet stillet til rådighed for forenings- og ungdomsarbejde, men funktionen som forsamlingshus er blevet fortsat. Det er dog ikke en kommunal opgave, at drive et forsamlingshus, der stilles til rådighed for private arrangementer/selskaber. På nuværende tidspunkt kan Langeland Kommune ikke anvise andre lokaler til områdets foreningsaktiviteter, men det vil være nødvendigt at ændre på Sognegårdens nuværende status som forsamlingshus. Da husets brug som forsamlingshus har været fast kutyme gennem en årrække og for at sikre en rolig afvikling af forsamlingshusaktiviteterne ændres husets funktion fra 1. januar Fra 1. januar 2015 vil driften af Sognegården blive ligestillet med driften af Borgerhuset i Rudkøbing. Dette betyder at lokalerne stilles til rådighed for enkeltarrangementer og ugentligt/månedligt tilbagevendende møder, kurser o.lign. Aktiviteter af privat karakter og virksomhed med kommercielt sigte kan ikke drives i huset. Dog kan der gives kunstnere tilladelse til salg af egne produkter i forbindelser med udstillinger. Det samme gælder hobbybetonet kunsthåndværk.

8 Økonomiudvalget, Mandag den Evt. spil og salg af ikke selvfremstillede produkter må ske i begrænset omfang max. 1 dag eller weekend årligt for den enkelte forening, men kun når evt. overskud tilfalder velgørende formål, herunder børne- og ungdomsarbejde. Inden disse arrangementer skal der fremsendes en ansøgning til Langeland Kommune. Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler den ændrede status for Lindelse Sognegård fra 1. januar en anbefales, dog således at aftaler indgået frem til 8. april 2013 kan gennemføres som aftalt. 84. Fællesindkøb Fyn -samarbejdsaftale og indkøbspolitik. 12/ A00 Åben sag Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 11. juni 2012, at Langeland Kommune indtrådte som medlem af Fællesindkøb Fyn (FIF). I den forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen, at Fællesindkøbets Indkøbspolitik blev gældende for Langeland Kommune. Umiddelbart efter beslutningen i Kommunalbestyrelsen meddelte Assens Kommune, at den ønskede at udtræde af indkøbssamarbejdet med virkning fra 1. januar Da evalueringen af samarbejdet samt nye regler på udbudsområdet har gjort det aktuelt at justere såvel samarbejdsaftale som indkøbspolitik, har bestyrelsen for FIF godkendt 2 oplæg, der er sendt til politisk behandling i medlemskommunerne. Bilag - Åben Samarbejdsaftalen og indkøbspolitikken til behandling Samarbejdsaftale - Endelig version marts 2013.pdf - Åben Samarbejdsaftalen og indkøbspolitikken til behandling Indkøbspolitik -Endelig version marts 2013.pdf Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende samarbejdsaftale og indkøbspolitik. en anbefales.

9 Økonomiudvalget, Mandag den Henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeren vedr. kommunalvalget 13/ P21 Åben sag Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager har med skrivelse af 7. marts 2013 henvendt sig til landets borgmestre med en bekymring for den stadig faldende deltagelse ved de kommunale valg. Ministeren har således tilkendegivet, at det ligger regeringen meget på sinde, at der iværksættes initiativer, som kan være med til at vende udviklingen og sikre høj valgdeltagelse blandt alle grupper i samfundet. Ministeren har specifikt peget på borgere, der er socialt marginaliserede og unge, hvor der er en tendens til lav valgdeltagelse. Konkret har ministeren peget på muligheden for at foranstalte brevstemmeafgivning på steder, hvor der er let tilgængelighed for offentligheden, f.eks. på biblioteker og andre steder, hvor mange vælgere naturligt mødes. Direktionen indstiller: at ministerens henvendelse drøftes. Drøftet. 86. Akkordordning for Rudkøbing Boldklub 13/ Ø48 Åben sag I 2004 udstedte Rudkøbing Boldklub et gældsbrev til den daværende Rudkøbing Kommune lydende på kr Der var tale om et lån, der skulle være rente- og afdragsfrit i 5 år, hvorefter lånet skulle afvikles med 10 rater fra 1. juli Den 7. september 2009 accepterede Økonomiudvalget, at den rente- og afdragsfri periode blev forlænget med yderligere 5 år, dog således at de fra 2011 med udgangspunkt i boldklubbens regnskaber skulle foretages en vurdering af mulighederne for at betale lånet tilbage. Senest i forbindelse med regnskabet for 2012 er det konstateret, at der ikke er baggrund for en fremrykning af tilbagebetalingen. Rudkøbing Boldklub har derfor henvendt sig til Finansiel Stabilitet for at undersøge mulighederne for en akkordordning, der indebærer, at Langeland Kommune vil få dækket 35 % af sit tilgodehavende, svarende til kr ,00.

10 Økonomiudvalget, Mandag den Finansiel Stabilitet er kommet med en positiv tilkendegivelse i forhold til forslaget, men forudsætter bl.a., at der skal foreligge en skriftlig accept fra Langeland Kommune. Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler, at forslaget om akkordordning tiltrædes. Anbefales. 87. Igangsætning af kommuneplantillæg 13 - klimatilpasningsplan 13/ P16 Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. januar 2013, at arbejdet med klimatilpasning kunne igangsættes, og at der blev nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra Infrastruktur og Spildevandsselskabet. De indledende møder har været afholdt i arbejdsgruppen, og der skal nu tages stilling til processen for tilblivelse af Klimatilpasningsplan Baggrund Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL, betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Der er krav om, at klimatilpasningsplanerne skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelse bestående af sammenstilling af et oversvømmelseskort og et værdikort. Klimatilpasningsplanerne skal endvidere skabe overblik over og prioritere kommunens klimatilpasningsindsats. Klimatilpasningsplanen skal være en del af kommuneplanen, enten direkte indarbejdet i Kommuneplanen eller som et kommuneplantillæg. Infrastruktur anbefaler, at klimatilpasningsplanen for Langeland Kommune udarbejdes som et tillæg til kommuneplan Proces Februar 2013 Langeland Kommune anmoder Spildevandsselskabet om at udarbejde risikokort for oversvømmelse af spildevand på baggrund af kapacitetsproblemer. Prioritering foretaget i samarbejde med spildevandsselskabet: Rudkøbing By og efterfølgende Humble By (i forhold til Ålemosen), samt kystbyerne Spodsbjerg, Bagenkop og Lohals. Kommunen ønsker desuden bedre overvågning og registrering af de regnbetingede overløb. Marts 2013

11 Økonomiudvalget, Mandag den Samarbejde med forsikringsselskaberne om levering af skybrudsdata og indberettede skader i perioden 1. januar december April 2013 Indkaldelse af ideer og forslag til klimatilpasningsplanen fra offentligheden jf. planloven. Maj-oktober 2013 Planen udarbejdes. November 2013 Politisk vedtagelse af Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2009, efterfulgt af 8 ugers offentlig høring. Primo 2014 Indkommende høringsforslag og bemærkninger behandles. Endelig politisk vedtagelse af Tillæg 13 til Kommuneplan Vedtagelsen vil være fulgt op af et resumé af resultatet af den offentlige høring. Direktionen indstiller, at Trafik, Teknik og Miljøudvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: at klimatilpasningsplanen for Langeland Kommune igangsættes og udarbejdes som tillæg 13 til kommuneplan at den foreslåede proces for udarbejdelse af klimatilpasningsplanen godkendes. at Langeland Kommune som nyt miljømål anmoder spildevandsselskabet om bedre overvågning og registrering af de regnbetingede overløb. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. Anbefales. 88. Lokalplanforslag Skolevej 12 (Tidligere Tullebølle Skole) 13/ P16 Åben sag Kommunalbestyrelsen har på møde den 12. november 2012 besluttet, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag for området for den tidligere skole i Tullebølle. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at sikre de fremtidige muligheder for den gamle skole. Lokalplanen har til formål at synliggøre de fremtidige muligheder overfor en ny ejer samt delagtiggøre nærområdet i de udviklingsmuligheder, Langeland Kommune ser i området. Forslag til lokalplan 114 udlægger de fremtidige anvendelsesmuligheder til offentlige formål som institution, forsamlings- og foreningshuse, liberale erhverv, mindre håndværksmæssige servicevirksomheder samt boliger, herunder boliger for asylansøger og asylcenter. Inden for lokalplanområdet åbnes der mulighed for, at der kan opsættes pavilloner til

12 Økonomiudvalget, Mandag den indkvartering af asylansøgere. Området er beliggende i byzonen og er kun delvis omfattet af en lokalplan 1.10 til fritidsområde. Området er omfattet af kommuneplanramme , der giver mulighed for skole, idrætsog institutionsformål, liberalt erhverv, mindre håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål og boliger og lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplan Ved udarbejdelse af lokalplan 114 aflyses lokalplan 1.10 for den del af arealet, som vedrører Skolegade 12. Forslag til lokalplan 114 fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Borger, Børn og Unge planlægger at afholde et borgermøde i høringsperioden, vedrørende anvendelse til asylcenter. Dette vil blive annonceret særskilt. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelsen kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Infrastruktur har gennemført screening af forslaget og har på baggrund heraf vurderet, at der ikke skal foretages videregående miljømæssige vurderinger af lokalplanforslag 114. Denne afgørelse offentliggøres og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger. Bilag - Åben Lokalplanforslag 114 Skolevej 12, tidligere Tullebølle skole Lokalplanforslag 114 Skolevej 12, tidligere Tullebølle skole.pdf Direktionen indstiller til Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø at anbefale følgende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: at lokalplanforslag 114 godkendes at lokalplanforslag 114 fremsendes i offentlig høring i 8 uger og at Langeland Kommune ikke foretager en videregående miljømæssig vurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. Et flertal anbefaler indstillingen. Elisa Hansen stemte imod. 89. Større solcelleanlæg i det åbne land 13/ P16 Åben sag

13 Økonomiudvalget, Mandag den I 2013 er der trådt nye regler i kraft for afregning til el produceret på solcelleanlæg. Det kan derfor muligvis være økonomisk fordelagtigt at investere i solcelle anlæg i en størrelse på op til 400 kw pr enhed. Denne ordning kunne se ud til at være mest økonomisk fordelagtig i På Langeland kan vi mærke denne hurtigt stigende interesse og administrationen har i februar måned fået henvendelser om etablering af anlæg på 9 forskellige adresser; Lohalsvej 4, Fæbækvej 23, Torpevej 23, Nørreballevej 13, Fuglsbøllevejen 48, Stoense Havnvej 3, Skovsbovej 22, Brandsbyvej 24 og Frellesvigvej 18. Dertil kommer en række mundtlige henvendelser, som endnu ikke er konkrete. Kendetegnede for 8 af disse anlæg er, at de beliggende i det åbne land og har størrelser fra 400 kw og opefter og hvor flere 400 kw anlæg placeret på samme adresse. Det største er et anlæg med 10 stk. 400 kw enheder. Dvs. 4 MW anlæg som har en lige så stor el- effekt som de største vindmølle vi kender i dag. Til sammenligning har den største enkelt vindmølle på Langeland en effekt på 3 MW. Et 400 kw anlæg har typisk et behov for op til ca m² grundareal. Der kan være tale om mere eller mindre alt efter terræn, serviceareal tilkørsel o.s.v. Lohalsvej 4 fylder ca m² (10 ha) Til sammenligning fylder solvarmeanlægget ved Sydlangeland Fjernvarme ca. 3,6 ha. Kommunalbestyrelsen bakker, via den nuværende kommuneplan som udgangspunkt, op om de nationale målsætninger om planlægning for vedvarende energi produceret af vindmøller. Kommuneplanen tager dog ikke højde for meget store solcelleanlæg i det åbne land. Administrationen har derfor ikke umiddelbart et udgangspunkt at navigere efter ud over planlovgivning. Administrationen har, via de Erfa samarbejder og direkte kontakter, fået det klare indtryk at de fleste af landets kommuner, som har store arealer beliggende i landzone modtager store mængder at ansøgninger om opstilling af solcelleanlæg. Administrationen har overordnet haft en kort gennemgang af de indkomne sager. Alle sagerne er kendetegnet ved at være store el producerende enheder, som skal screenes efter VVM bekendtgørelse. Desuden har de et fysisk omfang som skønnes at kunne påvirke omgivelserne væsentligt. Der er tale om væsentlige påvirkninger i form af påvirkninger i landskabet, kystnærheden, befolkningen, det åbne land mv. Administrationen har derfor vurderet at 8 af disse anlæg vil være omfattet af planlovens bestemmelser om lokalplanpligt og kræver et tillæg til kommuneplanen såfremt de ønskes fremmet. Nedenstående administrationsforslag er udarbejdet på grundlag af et sammendrag af de overordnede betragtninger fra andre kommuner, lokale hensyn på Langeland og Planloven. Administrationen har på grundlag af de nuværende og fremtidige henvendelser valgt at se på sagerne i landzone på følgende måde:

14 Økonomiudvalget, Mandag den Alle henvendelser behandles individuelt Alle anlæg skal jvf. VVM bekendtgørelsen screenes for påvirkninger af miljøet Fritliggende store anlæg i det åbne land kan såfremt der ikke skønnes en væsentlig påvirkning indstilles til lokalplanlægning jv planloven. Det er derefter op til kommunalbestyrelsen om de skal medtages i kommuneplanen som f.eks. et tillæg Anlæg i størrelse op til ca. 400 kw, som kan placeres naturligt tæt op af eksisterende bygninger og naturligt i terræn, kan efter en konkret vurdering indstilles gennemført via landzonetilladelse At evt. ansøgning om solcelleanlæg op til ca. 400 kw som en huludfyldning mellem bygninger eller to ejendomme, kan indstilles gennemført via landzonetilladelse. Der må ikke være tale om bevaringsværdige bygninger eller bevaringsværdige kulturarvsmiljøer. At der ved nedrivning af ejendomme i det åbne land åbnes for at der placeres solcelleanlæg som erstatning. Konkrete sager af denne type søges gennemført som landzonesager Et enkelt anlæg, Brandsbyvej 24, kan muligvis gennemføres via en landzonetilladelse da anlægget kan placeres tæt op af ejendommens bygninger. Administrationen anbefaler at der indledes landzoneprocedurer for anlægget såfremt at ansøger ønsker det. Bilag - Åben Ansøgning om opstilling af solceller Torpevej Åben Ansøgning om opsætning af 2 x 400 kw solceller Stoense Havnvej 3 - Åben Opstilling af solcelleanlæg Fuglsbøllevejen Åben Ansøgning om solcelleanlæg Skovsbovej Åben Ansøgning solceller Brandsbyvej Åben Frellesvigvej 18 kortmateriale Åben Ansøgning solceller Lohalsvej Åben Ansøgning om solcelleanlæg Nørreballevej Åben Ansøgning om solcelleanlæg Fæbækvej Direktionen indstiller, at udvalget tiltræder, at administrationen som udgangspunkt arbejder ud fra følgende administrative retningslinjer i det åbne land: at enkeltsager på anlæg op til ca. 400kW i tilknytning til eksisterende ejendom behandles efter landzonereglerne (landzonetilladelse) at enkeltsager på anlæg som erstatning for bestående ejendom behandles efter landzonereglerne (landzonetilladelse)

15 Økonomiudvalget, Mandag den at store fritliggende anlæg i det åbne land vurderes og behandles efter planlovens bestemmelser om lokalplanlægning at der meddeles ansøgerne på Lohalsvej 4, Fæbækvej 23, Torpevej 23, Nørreballevej 13, Fuglsbøllevejen 48, Stoense Havnvej 3, Skovsbovej 22 og Frellesvigvej 18, at anlæggene skønnes lokalplanpligtige at det er op til ansøgerne om indsendelse af anmodning om igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplanlægning at der meddeles ansøgeren på Brandsbyvej 24, at anlægget eventuelt kan gennemføres på en landzonetilladelse såfremt ansøger anmoder om igangsætning. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Et flertal i udvalget ønsker alle anlæg på maksimum 400 kw gennemført efter landzonereglerne. Børge Gotfredsen og René Larsen ønsker at følge Direktionens indstilling og ønsker punktet behandlet i Kommunalbestyrelsen. Oversendes til Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget anbefaler direktionens indstilling. 90. Genoptagelse af altansager på Nørregade og 20 efter fornyede oplysninger i sagen 12/ P19 Åben sag Efter sagens behandling på møde i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den 11. februar og møde i Bymiljøudvalget den 7. februar har Infrastruktur modtaget nye oplysninger om ejendommene Nørregade og 20. Der har været afholdt to drøftelser om de ønskede altaner, og på møderne kom det frem, at der på 2 af ejendommene, Nørregade 18 og 20, tidligere har været terrasse/altan oven på en tilbygning. På ejendommen Nørregade 16 har der ikke tidligere været altan eller hævet terrasse. Ejendommene Nørregade og 20 er omfattet af den bevarende lokalplan 77 for Rudkøbings bymidte. Lokalplanen formåls paragraf er bl.a. følgende: at udpege bevaringsværdige bygninger samt bygninger, der understøtter det historiske købstadsmiljø og sikre, at deres oprindelige ydre fremtræden fastholdes eller genskabes i forbindelse med ombygning og renovering. Ejendommene er jf. lokalplanen bevaringsværdige og 2/3 af gårdarealet er registreret som bevaringsværdigt gård- og haveanlæg. Det er Infrastrukturs vurdering, at opførelse af de ønskede altaner er i strid med lokalplan 77. For 2 af ejendommene Nørregade 18 og 20 er det Infrastrukturs vurdering, at Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø har hjemmel til at meddele dispensation, fordi der tidligere har været

16 Økonomiudvalget, Mandag den terrasse og altanlignende konstruktioner på bygningen. Derimod er det Infrastrukturs vurdering, at der ikke er hjemmel til at meddele dispensation for opførelse af altaner på ejendommen Nørregade 16, fordi det er i strid med lokalplan 77 s formålsparagraf. Efter drøftelser med ansøger er der fremsendt fornyet forslag til altanløsninger. Altanerne er reduceret i størrelse og udseende. Desuden er de bærende søjler placeret i altanernes forkant fjernet. Bilag Åben Nørregade 16 til 20 nye altaner Forslag Åben Nørregade 16 til 20 - Altan forslag Åben Mail fra C & W Arkitekter Direktionen indstiller: At der meddeles dispensation til opførelse af de ønskede altaner på ejendommene Nørregade 18 og 20. At sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med den anbefaling, at der udarbejdes tillæg til lokalplan 77, så der åbnes mulighed for etablering af altan på Nørregade 16, og for at der kan etableres altaner på øvrige ejendomme inden for lokalplanen. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. René Larsen og Børge Gotfredsen ønsker en maksimal terrassedybde på 2 meter. Beslutning i Bymiljøudvalget den Altanerne kan anbefales på den pågældende placering. Knud Gether kan godkende det konkrete projekt. René Larsen og Nikolaj Nilou ønsker proportioner reduceret specielt i dybden. Afbud under hele mødet: Birger Andersen, Rudkøbing Handelsstandsforening Susanne Bundgaard Møller, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland Repræsentant fra Øhavsmuseet Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra flertallet i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø. Lisa Pihl Jensen anbefaler indstillingen fra udvalgets mindretal. 91. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan / P16 Åben sag Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan har været i 8 ugers offentlig høring.

17 Økonomiudvalget, Mandag den Der er indkommet 6 indsigelser i høringsperioden fra den 11. december 2012 til den 5. februar Administrationens anbefaling til de indkommende indsigelser fremgår af bilag. Herudover er 4 ejendomme i Tillæg nr. 3 på kommunens liste over nedrivningsemner. Administrationen anbefaler, at ejendomme på kommunens liste over nedrivningsemner udgår af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan I ejendommenes BBR tilføjes, at hvis der foretages renoveringer og/eller ændringer i ejendommens afløbsforhold skal ejendommen tilsluttes spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. Bilag Åben Forslag til Tillæg nr 3.pdf Åben Indsigelser til forslag til tillæg nr Åben Administrationens anbefaling til de 6 indsigelser Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: at administrationens anbefalinger godkendes at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan med ovenstående rettelser vedtages Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. en anbefales. 92. Støttemur Bagenkop 12/ G01 Åben sag I tidligere behandlet punkt af Spørgsmål til anvendelse af vejarealet Nordhavnsgade blev det besluttet: at driften udfører afretning/planering af grøft, samt udlæg og komprimering af stabiltgrus inden for det eksisterende budget. Efter afretning blev der afholdt møde med Bent Uhrenholdt på stedet igen for at se på det udførte. Bent Uhrenholdt anmodede på dette møde om etablering af en støttemur mod Østergade 11 på stykket imellem Østergade og Nordhavnsgade 2. Udgangspunktet var en type af beton som på modsatte side af vejen med anmodning.

18 Økonomiudvalget, Mandag den Der afholdtes møde igen den hvor løsning a) og b) og anmodningen blev et ønske om billigste løsning: a) En løsning med Danblokke: Dette er en typisk nutidig løsning med en rende af beton i bunden, hvor ovenpå der sættes betonblokke, der fortander sig i hinanden og vinkel af 5 gr., hvor der ikke er trafiklast oven på skråningen. Et skøn af pris for etablering: kr. ekskl. moms. b) En løsning med natursten: En løsning der ses at holde i mange år, hvor naturstenen er et bestandigt materiale. Et skøn af pris for etablering: kr kr. ekskl. moms, hvor Langeland Kommune selv leverer stenene. Ser man på bilag 1 er der mellem matriklerne vinkelret på vejen anvendt natursten. c) En løsning med pladsstøbt beton som på modsatte side af vejen: Der er ikke fundet en pris for etablering, da denne type kræver en fod af beton ind under jordvolden, der vil kræve afgravning ind over skel, og det skønnes ikke at en løsning med pladsstøbt beton vil være billigere. Der er sådan en løsning på modsatte side af vejen af ældre dato. Man må forvente en vis form for vedligeholdelse over tid grundet afskalninger i betonen. En skråning anlægges typisk med anlæg a = 2. Den nuværende skråning har et anlæg a = 1 Længden er ca. 34 m og højden fra stabilgrus til overkant skråning varierer fra 0,4 m til 1,1 m. En støttemur og ikke græs giver mindre og nemmere vedligeholdelse. Bilag Åben Bilag 1 Før og efter afretning skråning.pdf Direktionen indstiller: at det anbefales at der optages dialog med tilstødende grundejer om etablering af en støttemur af natursten type b) at udgiften til etablering på kr. ekskl. moms trækkes fra de ekstra afsatte anlægsmidler under 08 Vejområdet Opgradering af vejnettet. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. Der optages forhandling med parterne om skelforhold. Et flertal i Økonomiudvalget afviste at etablere støttemur som foreslået. Lisa Pihl Jensen ønskede at støtte anbefalingen fra Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø. 93. Strynø Havn ny mastekran m.m. 13/ G01 Åben sag

19 Økonomiudvalget, Mandag den I anlægsbudget for 2013 er der afsat kr. til følgende arbejder på Strynø Havn: Ny mastekran Nye flydebroer Påsætning af annoder Direktionen indstiller: kr kr kr. at der frigives kr. til de anførte arbejder, og Infrastruktur bemyndiges til at igangsætte arbejderne, såfremt de kan holdes indenfor rådighedsbeløbet. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles en anlægsbevilling som indstillet med rådighedsbeløb i Arealoverførsel, Brungårdsvænget 13/ G00 Åben sag Fra de to bofællesskaber på Brungårdsvænget, Lindelse v/daglig leder Leo Nielsen foreligger henvendelse og landmålerskitse fra Hvenegaard & Jens Bo a/s vedrørende ønske om køb af 73 m2 af et kommunalt ejet vejareal, der pt. er udlagt som del af asfalteret vendeplads for enden af Brungårdsvænget. Overtagelse af vejarealet er nødvendigt for at kunne realisere et ønske om at etablere en overdækket handicapvenlig stiforbindelse mellem de to bofællesskaber med optimal linjeføring, og fordi der på arealet langs fællesskellet befinder sig et gadekær. Baggrunden for ønsket er, at de to bofælleskaber har samdrift og fælles personale, men er fysisk placeret i to bygninger med indendørs fællesareal/køkken placeret i nr. 37. Dette betyder, at beboere og personale skal ud i det fri, hver gang de skal veksle mellem husene i forbindelse med f.eks. fællesaktiviteter, måltider, arbejdsopgaver osv. Løsningen vil skabe bedre forhold for handicappede, bedre adgangsforhold i dårligt vejr og om vinteren samt øget personalesikkerhed for nattevagterne. I forbindelse med etableringen af det nye bofællesskab i den tidligere Lindelse Børnehave blev en oprindeligt planlagt overdækket forbindelse mellem husene sparet væk. Bofællesskaberne har nu selv fundet midler til at gennemføre projektet. Efter et eventuelt frasalg vil der stadig være tilstrækkelige vendemuligheder for enden af Brungårdsvænget. Bofællesskaberne afholder selv alle omkostninger i forbindelse med handelen. Langeland Kommunes provenu for salget forventes at udgøre standardvurderingen for byggejord i Lindelse på kr. 65 x 73 m2 = 4.745,- kr.

20 Økonomiudvalget, Mandag den Bilag Åben Landmålerskitse Åben Ansøgning fra Bofællesskaberne Direktionen indstiller: at de ønskede 73 m2 vejjord sælges til ansøger som ønsket. at provenuet fra salget på kr ,- meddeles som negativ tillægsbevillig. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt. Anbefales. 95. Ansøgning om køb af vejareal i Spodsbjerg fra Spodsbjerg Fiskerihavn I/S 13/ G00 Åben sag Der foreligger ansøgning fra Spodsbjerg Fiskerihavn I/S ved formanden Lars Prytz om at erhverve 329 m2 vejareal ud for Spodsbjergvej 244. Arealet tænkes anvendt til kommende byggeri på 10 m2 kølerum samt køreareal for trucks. Såfremt arealet overdrages Fiskerihavnen, skal der ske en trafikomlægning så kun et spor fører til havnens område reguleret ved opstribet chikane. Spodsbjerg Fiskerihavn tilbyder kr. for arealet. Langeland Kommune afholder de dermed forbundne udgifter til udstykningen. Bilag Åben Del af ansøgningsmaterialet. Direktionen indstiller: at udvalget anbefaler, at arealet overdrages Fiskerihavnen, og at der udføres en passende trafikal løsning med halv kørebaneareal og tilhørende chikane. Beslutning i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den Anbefales godkendt.

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere