Strategiplan for Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan for Mørkøv Varmeværk A.M.B.A."

Transkript

1 Strategiplan for Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. Ved bestyrelsesbeslutning, maj 2004, vil Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. udfærdige og løbende vedligeholde en fremadrettet og samlet strategi for værket. Det er intentionen, at strategien skal forankres i bestyrelse, i den daglige ledelse og blandt anpartsejerne. Dette skal ske ved bl.a. følgende tiltag: Strategien opdateres årligt Strategien godkendes i bestyrelsen Strategien gennemgås løbende med den daglige ledelse og de ansatte på Mørkøv Varmeværk Strategien - dog ekskl. bilag med personoplysninger etc. - gøres tilgængelig via MVV s hjemmeside Strategien er udført med udgangspunkt i model beskrevet i bilag 1.. [Tilgængelig via MVV s hjemmeside] Version /17

2 Indholdsfortegnelse: 1. Status Forretningsgrundlag Teknisk parametre Produktionsenheden Ledningsnettet Bygninger Anlægsopbygning, principskitse Økonomiske forhold Ejerskab Panthaver Støtteordninger Afgiftsfritagelse: Selskabsskat Lån Medarbejdere og konsulenter Driftleder Driftleder assistent Regnskab og bogføring Bestyrelse Perspektiver, trusler og muligheder (SWOT analyse) Mission og idegrundlag Vision Målsætninger Strategier Handlingsplaner og budgetter Bilagsliste Ændringslog Version /17

3 1. Status 1.1 Forretningsgrundlag Mørkøv Varmeværk a.m.b.a. (herefter MVV) er et andelsselskab med begrænset ansvar. Andelsshavere er de boligejere i Mørkøv, der er tilslutningspligtige. I øvrigt henvises der til MVV s vedtægter, der bl.a. er tilgængelige på Fra kommunal side er defineret et forsyningsområde, hvor der er tilslutningspligt på alle husstande. Afregning sker i form af et fast bidrag samt betaling per forbrugt varmeenhed. Således kan en husstand vælge ikke at modtage varmeforsyning fra MVV, og alene betale det faste bidrag. Der er p.t.473 tilslutningspligtige husstande, hvoraf de 18 ikke aftager varme fra MVV Gældende takstblade er tilgængelige på MVV s hjemmeside. Version /17

4 1.2 Teknisk parametre Produktionsenheden MVV startede i 1965 som et oliefyret varmeværk, og blev i 1988 ombygget til gasfyring. I 1995 blev det ombygget til et kraftvarmeværk, hvor varmen bliver produceret af en gasmotor, der samtidig driver en elgenerator der på 10 kv niveau producerer el, som aftages af SEAS-NVE. Grundprincippet i MVV: Samtidig med at der produceres varme til MVV s forbrugere, produceres der el som sælges. Da elprisen afregnes efter forskellige priser, er anlægget udstyret med en akkumuleringstank, således at varmeproduktionen (og dermed elproduktionen) kan foregå på de tidspunkter af døgnet, hvor elproduktionen kan afsættes til fordelagtige priser. MVV s produktionsanlæg består i dag af 3 gaskedler på henholdsvis 1,25 MW 2,0 MW og 2,9 MW varme sidstnævnte både for olie og gas. Disse kedler stammer fra anlægget før ombygningen i 1995, og bruges primært som back-up til gasmotoren 1 gasmotor på 2,8 MW varme 1 generator på 2,05 MW el 1 akkumuleringstank på 560 m 3 Gasmotoren er ombygget i 2004, 2006 og 2012 og lever op til nyeste miljøkrav til emissionsgasser. Der produceres årligt ca MWh varme og MWh el. Der kan akkumuleres 25/36 MWh varme (sommer/vinter ) i akkumuleringstanken. Det gennemsnitlige døgnforbrug ligger på 10/65 MWh varme (sommer/vinter). Størrelsen på kraftvarmedelen og akkumuleringstanken er på et fornuftigt niveau i forhold til den mængde varme der aftages: Motoren kan om vinteren generelt klare byens max. belastningen uden back-up fra kedeldrift Ledningsnettet Ledningsnettet består af ca m hovedledning og ca meter stikledning. Stikledning er defineret som den del af ledningsnettet, der alene forsyner den enkelte kunde. Ledningsnettet består af 3 typer rør. Status per: marts Betonkapslede stålrør nedlagt , Hovedledning: 789 m ( 9 % ) Stikledning: 291 m. ( 3 % ) Præisolerede grå rør, nedlagt , Hovedledning: 753 m. ( 9 % ) Stikledning: 0 m. ( 0 % ) Præisolerede sorte rør nedlagt , Hovedledning: 7263 m ( 82 % ) Stikledning: 8560 m ( 97 % ) Version /17

5 1.2.3 Bygninger På den 1711 m2 store grund er der følgende bygninger: 122 m2 kedelhus (1966) 80 m2 personalebygning (1983) 301 m2 KVV bygning. (1996) Anlægsopbygning, principskitse Kedel 1 Kedel 2 Kedel 3 Gasmotor Udstødningsvarme Røggasveksler Elgenerator Elsalg, P.B.A. Akk. tank Forbruger Version /17

6 1.3 Økonomiske forhold Ejerskab MVV er et a.m.b.a., altså et andelsselskab med begrænset ansvar. Det betyder, at andelshaverne er ejer af varmeværket, med et begrænset økonomisk ansvar. Dette ansvar er begrænset til tilslutningsafgiften iflg. vedtægterne 4 stk Tilslutningsafgiften er den afgift andelshaverne i sin tid har betalt ved tilslutning til MVV Panthaver Holbæk kommune er garant for MVV s lån, og har derfor 1. prioritets panteret i varmeværkets bygninger og øvrige anlæg, som sikkerhed for at kommunen holdes skadesløs af ethvert beløb, som kommunen måtte komme til at udrede som garant. MVV må ikke optage nye lån uden godkendelse fra Holbæk kommunalbestyrelse iflg. vedtægterne 12 stk Støtteordninger Statstilskud til el-produktion, CO2 tilskud : MVV modtager et tilskud til el-produktionen, det maksimale tilskud kr /år. Ovenstående iflg. lov nr.393 af 6. juni 2002, om ændring af lov om energiafgift osv. Tilskuddet afregnes gennem Energinet dk Et evt. grundbeløb udbetales ligeledes af Energinet dk på måneds basis hvis gennemsnits prisen på spotmarkedet har været meget lav i den pågældende måned Afgiftsfritagelse: Decentrale kraft varmeværker er fritaget for CO2 afgift og naturgasafgift på gas der er anvendt til el-produktionen på gasmotoren Selskabsskat Som en konsekvens af indførelsen af selskabsskat på kraftvarmeværkerne i år 2000, valgte den daværende bestyrelse følgende beskatningsmodel: Løbende afdrag og indekstillæg, efter bestemmelserne i selskabsskattelovens 35 O, stk. 7. Som følge heraf, vil MVV komme til at betale skat i takt med den løbende nedbringelse af gælden. Version /17

7 1.3.6 Lån En samlet opgørelse over MVV s lån er vedlagt. Se bilag 3. [Ikke tilgængelig via MVV s hjemmeside] Version /17

8 1.4 Medarbejdere og konsulenter Driftleder Driftleder er Jan E. Petersen. Stillingen er en fuldtidsstilling. Arbejdsområde/stillingsbeskrivelse er vedlagt som bilag 2.1. [Ikke tilgængelig via MVV s hjemmeside] Drift assistent Drift assistent er Alex Christensen. Stillingen er en fuldtidsstilling. Arbejdsområde/stillingsbeskrivelse er vedlagt som bilag 2.2. [Ikke tilgængelig via MVV s hjemmeside] Regnskab og bogføring Arbejdet varetages af Nykøbing Sjælland Varmeværk. Administrationsaftale er vedlagt som bilag 2.3. Procedure for rykkere og inkassosager vedlagt som bilag 8. [Ikke tilgængelig via MVV s hjemmeside] Revisor PriceWaterhouseCoopers (PWC) forestår revision og regnskabsmæssig assistance løbende se bilag 4.1 [Ikke tilgængelig via MVV s hjemmeside] PWC har ligeledes i 2004 gennemført en omlægning af MVV s økonomiopfølgningssystem. Version /17

9 1.5 Bestyrelse Formand: Hans Henrik Jensen Næstformand: Bjarne Dreier Valgt af Holbæk Kommune: Holbæk Kommune ønsker ikke repræsentation Kasserer: Hans Henrik Jensen Menigt medlem: Rene Hadberg Larsen Menigt medlem: Jens Larsen Menigt medlem: Lars Dyrby 1. suppleant: Lars Mørkeberg 2. suppleant: Finn Larsen Kritisk revisor: Jacob Sjørslev Kritisk revisor: Leif Perschke Revisor suppleant: Ole Johansen Bestyrelsen er en arbejdende bestyrelse. Der afholdes omkring 10 årlige møder, med deltagelse af MVV s personale. Fuld adresseliste er vedlagt som bilag 5 [Ikke tilgængelig via MVV s hjemmeside] Bilag 6 Aktivitetskalender for Mørkøv Varmeværk. [Ikke tilgængelig via MVV s hjemmeside] Version /17

10 2. Perspektiver, trusler og muligheder (SWOT analyse) Styrker (Strenght): Solidt kundegrundlag, forankret i tilslutningspligt Loyale og engagerede medarbejdere med et solidt kendskab til det tekniske anlæg En bestyrelse, der bredt repræsenterer kredsen af andelshavere Forankring i et lille lokalsamfund, hvilket sikrer god direkte kommunikation Svagheder (Weaknesses): Svagt kapitalgrundlag Ringe eller ingen muligheder for ekspansion grundet værkets placering samt aktuel Lokalplan. Meget forskellige interesser og motivation i kredsen af andelshavere Stor personafhængighed i bestyrelsen, grundet den valgte aktive deltagelse i den administrative del af driften Muligheder (Options): Tættere samarbejde med andre varmeværker Stærkere profilering af MVV hos andelshavere Stærkere markering af MVV og MVV s situation hos lokalpolitikere Blive opkøbt af / integreret med / samarbejdspartner med en anden aktør på energimarkedet. Nye opvarmningsformer eks. Biomasse, jordvarme, solvarme osv. Trusler (Threats): Ændring i negativ retning af gældende støtteordninger Stigende gaspriser. Stigende afgifter Fald i afregning på el produktionen. Større uventede omkostninger, der ikke er dækket forsikringsmæssigt eller medtaget i vedligeholdelsesbudgetter. Nøglepersoners udtræden af bestyrelsen ultimativt, at der ikke kan samles en bestyrelse. Nøglemedarbejderes fratræden. Nøglemedarbejders langtidssygdom Større og længere varende nedbrud på værket Version /17

11 3. Mission og idegrundlag 3.1 MVV s overordnede formål er, løst citeret fra MVV s vedtægter, følgende: At drive fjernvarmeforsyning i forsyningsområdet, indenfor rammerne af den overordnede energi- og varmeplanlægning Efter bedste evne at opretholde en uforstyrret, normal forsyning og afhjælpe fejl på anlægget hurtigst muligt. 3.2 Derudover gælder følgende: Vi vil løbende formulere og revidere vore målsætninger og strategier, således at de skaber en sund balance mellem en fornuftig drift af MVV og andelshavernes ønsker om en lav varmepris Vi vil være synlige og kommunikerende i forhold til vore omgivelser og interessenter, således at bl.a. andelshavere, øvrige beboere i Mørkøv og lokalpolitikere er fuldt orienteret omkring MVV. Version /17

12 4. Vision MVV er et økonomisk sundt selskab, der evner at være på forkant med udviklingen via bl.a. - klare målsætninger og strategier - en åben kommunikation med omgivelser og interessenter - en positivt motiveret medarbejderstab og bestyrelse - konkurrencedygtige priser i forhold til individuel olieopvarmning Den danske energisektor er præget af store ændringer og uforudsigelige økonomiske vilkår, samt mulige fremtidige alternative løsninger i forhold til en traditionel fjernvarmeydelse som MVV leverer i dag. MVV s bestyrelse vil derfor arbejde målrettet mod at skabe grundlag for en afvikling af langfristet gæld, senest når de større lån i forbindelse med etablering af værket i 1995 er afviklet omkring år Version /17

13 5. Målsætninger Vores konkrete mål er herunder anført i overskriftform og underbygget med stikord 5.1 Nærværende dokument Strategi for Mørkøv Varmeværk A.M.B.A - vil være tilgængeligt via MVV s hjemmeside - vil løbende blive opdateret 5.2 Vores medarbejderpolitik - vedligeholde stillingsbeskrivelser med klare ansvar og pligter. - Halv årlige medarbejdersamtaler. - Aktiv uddannelses- og efteruddannelses politik 5.3 Nye eller supplerende varmekilder Evaluere de muligheder som dispensation til etablering af 1 mwh biomassekedel giver 5.4 Den kommunale varmeplan Sikre indsigt i og indflydelse på Holbæk Kommunes nye varmeplan Version /17

14 6. Strategier 6.1 Vi vil via konkrete handlinger, opnåede resultater og en klar rapportering, skabe en positiv holdning til vor vision om afvikling af langfristet gæld - optimalt, så den enkelte andelshaver kan relatere det direkte til sin varmepris, men også med klare meldinger om en mulig øget frekvens af brud på den gamle del af nettet. 6.2 Vi vil via klare jobbeskrivelser og en entydig arbejdsfordeling i bestyrelsen, fokusere på at skabe et bestyrelsesmiljø, der sikrer at vi løbende kan fastholde en solid kontinuitet i bestyrelsen. 6.3 Vi vil løbende fokusere på, at lokalpolitikere og tilsvarende interessenter er fuldt ud klar over MVV s aktuelle situation og sikre at vi har maksimal velvilje i det offentlige miljø. 6.4 Vi vil løbende opdatere risikovurdering for værkets drift og indflydelse på lokalområder. Bilag 7. Version /17

15 7. Handlingsplaner og budgetter For løbende aftaler og tiltag henvises til bestyrelsesprotokol. Version /17

16 8. Bilagsliste Bilag 1: Strategimodel for Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. Tilgængelig via MVV s hjemmeside Bilag 2.1: Driftleder. Bilag 2.2: Driftleder assistent. Bilag 2.3: Administrationsaftale med Nykøbing Sjælland Varmeværk. Arbejdsområde/stillingsbeskrivelser Ikke tilgængelige via MVV s hjemmeside Bilag 3: Oversigt over lån. Ikke tilgængelig via MVV s hjemmeside Bilag 4.1: Revisionsaftale Kontrakter med PriceWaterhouseCoopers Ikke tilgængelig via MVV s hjemmeside Bilag 5: Adresseliste. Ikke tilgængelig via MVV s hjemmeside Bilag 6: Aktivitetskalender. Ikke tilgængelig via MVV s hjemmeside Bilag 7: Risikovurdering for værkets drift. Ikke tilgængelig via MVV s hjemmeside Bilag 8: Procedure for rykkere og inkassosager. Ikke tilgængelig via MVV s hjemmeside Version /17

17 9. Ændringslog Version Side / afsn. Ændring Dokumentet oprettet Dokumentet oprettet Dokumentet oprettet Dokumentet oprettet Dokumentet oprettet Version /17

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&.

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. FJERNVARME r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. /.,wy'tenler U67 aotfuyrilt/rum, - 1.,n/ttanlu"2007 Forord Da vi i bestyrelsen startede med at drøfte, hvorledes fernvarmeværkets 50-ars jubilæum skulle markeres, kom

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere