A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013"

Transkript

1 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Allan Rasmussen (AR) Jens Ravnborg (JR) Anne Mette Kjærgaard (AK) Per Munk Andersen (PA) Brian Rytter (BR) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Gert B. Hølund (GBH) Berit M. Rudbeck Referent (BMR) Gæster Karin Vejrum (Suppleant) (KV) Jan Christensen (Suppleant) (JC) Fraværende Karin Vejrum (KV) Jan Christensen (JC) Dagsorden 110. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Styringsdialog og dokumentationspakke Helhedsplan Bjellerupparken Orientering om tomgang og tab ved lejeledighed i A/B Andelsbo Lokalaftale for ejendomsfunktionærer Nye lokaler til ejendomsfunktionærerne Nyt fra Team Drift Fremtidig mødekalender Eventuelt Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 2

3 110. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden Administrationen havde et ekstra punkt med til dagsordenen vedrørende suspension af den kollektive råderet i boligforeningen. Punktet blev tilføjet dagsordenen som punkt 119 c. Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmødet afholdt onsdag den 19. juni 2013 er fremsendt pr. mail den 25. juni 2013 til bestyrelsen. Administrationen medbringer et eksemplar af referatet til mødet til underskrift. Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet uden kommentarer Orientering fra formanden Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning AR orienterede om at der vil ske en udskiftning i afdelingsbestyrelsen i afdeling 6 i den nærmeste fremtid. Siden sidste bestyrelsesmøde har der været byggeudvalgsmøde omkring helhedsplanen for Bjellerupparken den 1. juli og den 29. august. Udvalget arbejder i øjeblikket blandt andet med udfordringer vedrørende tilgængeligheden i de fire afdelinger. Kuben Management er blevet tilknyttet arbejdet med helhedsplanen som rådgiver, og samarbejdet med Kuben Management fungerer godt. Der afholdes orienteringsmøde om helhedsplanen for alle beboere i Bjellerupparken den 8. oktober 2013 på Rismølleskolen. På orienteringsmødet skal projektet i sin helhed, samt kravene til tilgængelighed drøftes. Herudover orienteres der om økonomien i helhedsplanen, samt den videre proces for arbejdet og tidsplanen for forløbet. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 3

4 I boligforeningen Møllevænget og Storgaarden har der været afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde med mistillid til formanden på dagsordenen. Repræsentantskabet væltede formanden, og der skal nu indkaldes til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i boligforeningen, hvor der skal vælges ny formand. Boligorganisationen har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en analyse, der behandler fordele og ulemper ved at træde ud af RandersBolig. Det afklares i november hvorvidt boligforeningen ønsker at træde ud af RandersBolig. Formanden gav udtryk for hans holdning, som er at RandersBolig skal forsætte, men træde i baggrunden i forhold til navn og profilering. DAB har blandt andet foreslået at boligforeningerne genindfører egne logoer, og at der bør arbejdes videre i RandersBolig med boligforeningernes stærkere indbyrdes profilering. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 113. Orientering fra administrationen Kontorchefen orienterer om sidste nyt i RandersBolig og den politiske situation vedrørende boligforeningen Møllevænget og Storgaarden, og deres ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 19. september Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning DLA supplerede formandens redegørelse om Møllevænget og Storgaardens situation med en orientering om at repræsentantskabet i Møllevænget og Storgaarden skal tage stilling til en eventuel udtrædelse af RandersBolig på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 28. november Skulle det blive besluttet, at boligforeningen ønsker at træde ud af RandersBolig, er der et års opsigelse, der, på grund af bindingsperioden i stiftelsesdokumentet for RandersBolig, tidligst kan blive fra den 1. januar DLA understregede, at uanset hvordan den forsatte udvikling bliver i RandersBolig, vil der, fra ledelsens side, blive taget hånd om de boligforeninger, der fortsat ønsker et samarbejde. Bestyrelsen opfordredes til at indrapportere til ledelsen og forvaltningskonsulenten, hvis der opleves utilfredshed iblandt beboere og beboerdemokrater. I den seneste tid har der været stort fokus i administrationen på at styrke den daglige drift og etablere decentral ledelse af denne i de enkelte boligforeninger. Arbejdet med dette viser nu store fremskridt, ligesom der er fremgang i opgaverne i administrationen generelt. Regnskabsåret 2012/13 afsluttes den 30. september, hvilket betyder at administrationen går en travl tid i møde med aflæggelse af regnskab og udarbejdelse af budgetforslag til de enkelte afdelinger. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 4

5 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 114. Styringsdialog og dokumentationspakke Administrationen har indsendt oplysninger om afdelingerne og organisationen til kommunen angående det kommende styringsdialogmøde. Mødet afholdes den 29. oktober 2013 med deltagelse fra boligforeningens organisationsbestyrelse af Jens Ravnborg og Anne Mette Kjærgaard. Dennis Larsen og Berit Rudbeck deltager fra administrationen. a) Dokumentationspakke fra boligforeningen Styringsrapporten for boligforeningen er udsendt til formanden den 25. juni Administrationen har herefter modtaget den udfyldte styringsrapport retur og suppleret besvarelsen med kommentarer til de enkelte punkter. Styringsrapporten er herefter fremsendt elektronisk til kommunen inden fristen for indbringelse af oplysningerne udløb den 1. september I styringsrapporten indgår også en oversigt over de afdelinger, der er blevet registreret som havende væsentlige problemer eller kritiske nøgletal. Styringsrapporten for organisationen er vedlagt dagsordenen som bilag. Har bestyrelsen kommentarer til den fremsendte styringsrapport, er det muligt at drøfte de fremsendte oplysninger på bestyrelsesmødet, samt bidrage med kommentarer til styringsdialogen, som boligforeningens repræsentanter kan tage med til styringsdialogmødet med kommunen. b) Dokumentationspakke fra afdelingerne Administrationen har oplevet stor opbakning fra afdelingerne, der udfyldte oplysningsskemaet for første gang. Oplysningsskemaerne er blevet udsendt til afdelingernes formænd, der er blevet opfordret til at udfylde skemaet i samarbejde med den resterende afdelingsbestyrelse. Administrationen har primært suppleret oplysningerne fra afdelingerne, hvor der fremgik væsentlige problemer eller kritiske nøgletal. Oplysningsskemaerne er også vedlagt som bilag til bestyrelsens orientering. Det indstilles at bestyrelsen: - Drøfter og godkender dokumentationspakken fra boligforeningen - Tager de fremsendte dokumentationspakker fra afdelingerne til efterretning. AR deltager sammen med JR i styringsdialogmødet i Randers Kommune. AR træder således ind i dialogen med kommunen stedet for AK. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 5

6 I forhold til det de indberettede oplysninger til kommunen i styringsrapporten, ønsker bestyrelsen at gøre tilsynet opmærksom på de manglende tilbagemeldinger fra kommunen vedrørende forpligtelse til de udestående huslejebetalinger i afdeling 10 og 14. Bestyrelsen vedtog, at administrationen tager kontakt til kommunen, for at få disse sager med på dagsordenen for styringsdialogmødet, og administrationen udarbejder ligeledes en sagsfremstilling der redegør for forløbet i sagen. BMR gennemgik herefter de indberettede oplysninger og kommentarer i styringsrapporten for boligforeningen, og redegjorde for indberetningsprocessen for afdelingernes oplysningsskemaer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Helhedsplan Bjellerupparken principiel godkendelse af finansieringsskitse Det foreløbige budget for Helhedsplanen for Bjellerupparken har en samlet anskaffelsessum på 202 mio. kr. En del af arbejderne kan finansieres med lån med støtte fra Landsbyggefonden og den resterende del af arbejderne skal finansieres med ustøttede lån og eventuelt brug af trækningsret. Der er lavet en beregning på lejestigningen efter renoveringen er gennemført og der er taget udgangspunkt i, at afdelingerne lægges sammen så alle får samme lejeniveau. I fald afdelingerne var sammenlagt i dag, ville den gennemsnitlige leje pr. 1. oktober i år udgøre 500 kr./m 2 /år. Lejestigningen i forbindelse med gennemførelsen af renoveringen er foreløbigt beregnet til at udgøre 549 kr./m 2 /år, hvilket vil medføre en leje på kr./m 2 /år. Det er meget tvivlsomt om nuværende beboere vil og kan acceptere en så stor lejestigning og lige så tvivlsomt om boligerne kan lejes ud til nye beboere efterfølgende. Det er derfor nødvendigt at søge Landsbyggefonden om øget støtte i form af kapitaltilførsel og huslejesikring. Ved kapitaltilførsel låner Landsbyggefonden, et realkreditinstitut og eventuelt Randers Kommune afdelingen (idet det forudsættes at afdeling 6-9 sammenlægges) en sum midler. Boligforeningen skal ligeledes fra sin dispositionsfond yde et tilskud på samlet 1/5 af denne sum. I fald den samlede sum eksempelvis udgør 2,5 mio. kr. skal dispositionsfonden yde et tilskud på ½ mio. kr. Disse midler udbetales til afdelingen i lige store portioner én gang årligt i typisk 6-10 år. De lånte midler skal tilbagebetales, når afdelingen er i stand til det. Ved huslejesikring yder Landsbyggefonden en årlig støtte, der er tilstrækkelig stor til at den samlede leje kan nedbringes til et niveau der sikrer at boligerne efter renovering fortsat kan udlejes. Efter 5 år og 10 år aftrappes støtten med forskellige satser, men der typisk tale om en betydelig støtte. For at Landsbyggefonden vil deltage i en kapitaltilførsel og yde huslejesikring skal boligforeningen udover tilskuddet til kapitaltilførslen give afkald på midler som afdelingen indbetaler til boligforeningen. Det drejer sig om den andel af ydelser på udamortiserede lån, som afdelingen indbetaler til dispositionsfonden. Videre er det de pligtige bidrag i form af G-indskud (de midler der giver trækningsret). Ydelserne på Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 6

7 udamortiserede lån udgør pt kr. årligt og G-indskud udgør kr. årligt. Herved frigøres der ca kr. i afdelingens budget, som kan anvendes til ydelser på lån til finansiering af Helhedsplanen. Dispositionsfonden vil årligt miste denne indtægt indtil lån til kapitaltilførsel er tilbagebetalt hvilket formentligt ligger år ude i fremtiden. Videre vil boligforeningen miste en årlig indbetaling af trækningsret på ca kr. (2013 tal) i hele perioden hvor der ydes huslejesikring. Der vil således fremover kunne hjemtages færre midler i trækningsret. Lovgivningsmæssigt kan Landsbyggefonden pålægge boligforeningen et årligt tilskud til at dække dele af ydelserne på lån til finansiering af helhedsplanen, men det skønnes ikke, at det vil ske i denne sag, idet dispositionsfonden dels mister indtægter fra afdelingen og i forvejen har begrænset tilgang. Som følge af at afdelingernes projektøkonomi endnu ikke er endeligt fastlagt, er boligforeningens andel af støtte forsat usikker. Imidlertid er det nødvendigt at organisationsbestyrelsen principielt godkender, at der gives dispensation til afdelingen for indbetaling af ydelser på udamortiserede lån samt indbetaling af G- indskud samt at der ansøges om kapitaltilførsel og huslejesikring. Ansøgning herom skal indsende til Landsbyggefonden og Randers Kommune i forlængelse af ansøgning om godkendelse af skema A i samme instanser. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender: - At Landsbyggefonden efter indsendelse af skema A for Helhedsplanen ansøges om kapitaltilførsel og huslejesikring. Dispositionsfonden skal yde et tilskud til kapitaltilførslen. - At afdelingen fritages for at indbetale andel til dispositionsfonden vedrørende ydelser på udamortiserede lån indtil lån til kapitaltilførsel er tilbagebetalt. - At afdelingen fritages for at indbetale G-indskud indtil Landsbyggefonden er ophørt med at yde huslejesikring til afdelingen DLA redegjorde for oplægget. Helhedsplanen vil medføre et højt støtteniveau fra boligforeningens puljer i de kommende år. Som følge heraf understregede DLA, at det er nødvendigt med en restriktiv anvendelse af boligforeningens midler i de kommende år. Medfinansieringen fra hovedforeningen blev principgodkendt som foreslået i oplægget. Bestyrelsen drøftede forudsætningerne for støtten, som er at afdelingerne siger ja til projektet. Byggeudvalget har til opgave at skaffe accept i afdelingerne. Hvis ikke alle afdelingerne går med i projektet i sin helhed, må der kigges nærmere på problemerne. Organisationsbestyrelsen vil tage stilling til problemerne efter indstilling fra byggeudvalget. Bestyrelsen principgodkendte følgende: Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 7

8 - At Landsbyggefonden efter indsendelse af skema A for Helhedsplanen ansøges om kapitaltilførsel og huslejesikring. Dispositionsfonden skal yde et tilskud til kapitaltilførslen. - At afdelingen fritages for at indbetale andel til dispositionsfonden vedrørende ydelser på udamortiserede lån indtil lån til kapitaltilførsel er tilbagebetalt. - At afdelingen fritages for at indbetale G-indskud indtil Landsbyggefonden er ophørt med at yde huslejesikring til afdelingen 116. Orientering om tomgang og tab ved lejeledighed i A/B Andelsbo Den 10. september var der registreret tre lejemål tomgang i A/B Andelsbo, foruden bofællesskabet i afdeling 14. De ledige boliger er beliggende: Teglvej 28 st. tv. (afdeling 1) Lejemålet er udlejet fra den 15. september 2013 Bjellerupparken 3 B 1. th. (afdeling 6) Lejemålet er udlejet fra den 15. september 2013 Egholmsvej 2 1. lejl. 14 (afdeling 15) Lejemålet er en kommunal anvisningsbolig, og lejetabet dækkes derfor af kommunen, ligesom det gør sig gældende for bofællesskabet i afdeling 14. Som besluttet på bestyrelsesmødet i april 2013, fremgår her et skema over det sidste halve års tab ved lejeledighed i A/B Andelsbo. Afdeling April Maj Juni Juli August September Total Total Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 8

9 Bestyrelsen drøftede tomgangsperioden for lejemålet i afdeling 1. Det blev besluttet, at administrationen undersøger årsagen til tomgangsperiodens længde på næste bestyrelsesmøde i december Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Lokalaftale for ejendomsfunktionærer Der er indgået ny lokalaftale med ejendomsfunktionærerne. Det er RandersBolig der har kompetencen, til at indgå lokalaftaler med ejendomsfunktionærerne. RandersBoligs bestyrelse har sagt nej til generel frugtordning. Dette vil dog naturligvis kunne besluttes individuelt i boligforeningen. Aftalen er vedlagt dagsordenen til orientering Det indstilles at bestyrelsen drøfter lokalaftalen samt tager denne til efterretning DLA orienterede om at lokalaftalen bygger ovenpå de landsdækkende overenskomster på området. Personalechefen i DAB har stået i spidsen for forhandlingerne, og der er ikke indgået aftaler, der betyder ekstra omkostninger for boligforeningen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Nye lokaler til ejendomsfunktionærerne Det nuværende driftscenter for A/B Andelsbo er beliggende i afdeling 6. Afdelingen ønsker selv at benytte lokalerne i kælderen, og bestyrelsen har derfor bedt administrationen finde nye lokaler til ejendomsfunktionærerne. Det foreslås således, at Indrette det tidligere bofællesskab Ankerhusvej 34-40, afd. 14, til driftscenter. Ved at flytte driftscenteret til Ankerhusvej bliver det i området, hvor hovedparten af beboerne i A/B Andelsbo bor. Lokalerne står tomme, så indflytning kan ske i løbet af meget kort tid, og der er gode muligheder for tilgængelighed til lokalerne, både for bilister og gående. Det bør dog fremhæves at boligforeningen, ved at flytte driftscenteret til disse lokaler, overtager huslejeudgiften på lokalerne, der ellers er pålagt kommunen, som har anvisningsretten til lokalerne. I denne sammenhæng bør det yderligere bemærkes, at de boliger, der bliver nedlagt, som følge af implementeringen af driftscenteret, er mærket som ældreboliger. Dette skal ændres når driftscenteret opstartes, og det er Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 9

10 usandsynligt at retablere boligernes status som ældreboliger, hvis boligforeningen efterfølgende skulle ønske at flytte driftscenteret ud af afdeling 14. Om lokalerne Bofællesskabet består af fire 1-værelses lejligheder og et fællesrum. Lokalerne er sat sådan sammen, at det er muligt, at omdanne disse til driftscenter, uden store omkostninger til ombygning til boligforeningen. Bofællesskabet omfatter i øjeblikket 237 m², hvoraf det foreslås at anvende de 165 m² til driftscenter. De resterende 72 m² er to 1-værelses lejligheder, som afdelingen ønsker at bruge som gæsteværelser. Der er en dør, der kan adskille de to gæsteværelser fra driftscenteret. Gæsteværelserne kan således eksistere uhindret ved siden af driftscenteret. Lokalernes indretning samt Arbejdstilsynets retningslinjer Det forudsættes, at driftscenteret indrettes i henhold til arbejdstilsynets regler og bestemmelser. Det vil sige, at der eksempelvis indrettes frokoststue adskilt fra kontor og lagerplads, og at der indrettes separate bade- og omklædningsfaciliteter til kvinder og mænd. Da nogle af lokalerne der inddrages i driftscenteret tidligere har været 1-værelses lejligheder, er der oplagt mulighed for at etablere separate bade- og omklædningsfaciliteter i lejlighedernes tidligere badeværelser. Således vil der være et badeværelse til kvinder og et til mænd. Derudover kan den ene af lejlighedernes stuer bruges til frokost rum. Bofællesskabets tidligere fællesrum indrettes til driftscenterets primære rum, hvor beboerne kan henvende sig eksempelvis med spørgsmål til driften eller afhentning/aflevering af nøgler, og kontorfaciliteter til personalet kan også oprettes her. Der er også et lille kontor, der kan benyttes af lokalinspektøren, når han er i driftscenteret. Afdelingsbestyrelsens holdning Ved et møde med afdelingsbestyrelsen, er muligheden for indretning af driftscenteret og etablering af gæsteværelserne blevet forelagt, og afdelingsbestyrelsen tilkendegav, at de var meget positivt indstillet overfor projektet. Finansiering Et overslag over etableringsudgifter er: kr. Etableringsudgifterne er et engangsbeløb, som forudsættes betalt af afdelingerne/beboerne med 211 kr./enhed. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 10

11 Afdeling Navn Enheder Driftsudgift pr. bolig fordelt på afdelinger 1 Teglgården Teglvej Rækkehuse Teglvej Dobbelthuse Klostervej Bjellerupparken Bjellerupparken Bjellerupparken Bjellerupparken Institutioner Kædehuse Hjortholmvej og Ålholmvej Kædehuse Rugårdsvej Jadedalen Ankerhusvej Egholmsvej Teglparken Totaler Kr./Enhed/År 211 Udgifter til driften af driftscenteret på Ankerhusvej vil indeholde følgende: Årlig udgift til husleje: Årlig udgift til forbrug m. v.: Overslag årlige driftsudgifter: kr./år ( kr./mrd.) kr./år kr./år. Udgift til drift pr. enhed: /474 = 538 kr./enhed/år Månedlig udgift pr. enhed: 538/12 = 45 kr./enhed/måned Ved etablering af driftscenteret i afdeling 14 bliver den samlede udgift pr. enhed: 45 kr./måned til driftsudgifter kr. til etablering af driftscenteret. Huslejen for gæsteværelserne er anslået til 2.230,00 kr./måned. Denne udgift skal betales af afd. 14. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 11

12 Alternative forslag til placering af driftscenteret a) Ombygning af butikker Dronningborg Boulevard, afd. 6. Blomsterforretning (133 m2) - Solcenter (63 m2) Fordele: Driftscenteret bliver i området, hvor hovedparten af vores beboere bor. God tilgængelighed. Ulempe: Erhvervs lejemålene skal opsiges. Solcenteret kan ikke opsiges før 1. februar Bemærkning: Der kan blive tale om en erstatning til solcenteret, hvis vi opsiger lejemålet inden 1. februar b) Bygge nyt driftscenter på Rugårdsvej, afd. 12 Fordele: Driftscenteret bliver i området, hvor hovedparten af vores beboere bor. God tilgængelighed Ulempe: Øget trafik ved og på Rugårdsvej. Bemærkning: Afdelingsbestyrelsen er ikke orienteret, så vi kender ikke deres holdning til projektet. c) Ombygning af børnehaven Tjærbyvej (248 m2), afd. 10 Fordele: Bygningen er tom. Ulempe: Ikke centralt for hovedparten af vores beboere. Dårlig tilgængelighed på grund af trapper. Stor husleje (15.593,00 kr./måned). Det indstilles at bestyrelsen drøfter mulighederne for det nye driftscenters placering og godkender at der arbejdes videre med dette. GBH redegjorde for oplægget til bestyrelsen. Boligforeningen betaler kr. i husleje om måneden til afdeling 6, plus 500 kr. til varme for ejendomsfunktionærernes nuværende lokaler. AR fremlagde, at det vil være muligt at afholde bestyrelsens møder i det nye driftscenter fremover, og på den måde vil udgifterne til bestyrelseslokalet kunne spares, som en del af finansieringen af driftscenteret. Mulighederne for en ny placering af driftscenteret blev drøftet i bestyrelsen, herunder også de eventuelle muligheder i forbindelse med helhedsplanen i Bjellerupparken. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med to alternativer. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 12

13 1: Placering af driftscenteret i afdeling 14 efter modellen som det fremgår ovenfor. Bestyrelsen ønsker undersøgt, om afdelingens udgifter til gæsteværelserne bør øges, samt at udfordringerne med brugen af garager i Bjellerupparken bliver en del af sagen. 2: Mulighed for anvendelse af to lejligheder, der sammenlægges som driftscenter. Administrationen vender tilbage med et sagsoplæg om alternativerne Nyt fra Team Drift a) Oversigt over paraboler i al etagebyggeri i A/B Andelsbo På bestyrelsens opfordring er det blevet undersøgt, hvor mange parabolantenner der er op i al etagebyggeri i A/B Andelsbo. Der er to parabolantenner opsat i al etagebyggeri i A/B Andelsbo. Bjellerupparken xx har opsat parabol antenne uden tilladelse. Efter en henstilling fra administrationen, har beboeren søgt om tilladelse, og fået denne tilsendt. Bjellerupparken xx har opsat parabol antenne uden tilladelse. Efter en henstilling fra administrationen, har beboeren endnu ikke ansøgt om tilladelse. Det indstilles at bestyrelsen drøfter handlemulighederne i sagen PA undersøger den faktiske status for de to parabolers placering. DLA redegjorde for handlemulighederne i forhold til den beboer, der endnu ikke har søgt om tilladelse til at have en parabol opsat. Boligforeningen må anvise en plads til parabolen, hvis en beboer ønsker en sådan opsat. Har beboeren ikke mulighed for at modtage den ønskede kanal, når parabolen er placeret på den anviste plads, har beboeren ret til at flytte parabolen, derhen hvor det er muligt at modtage kanalen. Bestyrelsen vedtog at paraboler skal opsættes så lavt som muligt på altanerne, der hvor dette er muligt. Hvis der ansøges om opsætning af parabol fra et lejemål, der ikke har altan, vil der blive taget stilling til dette. b) Forbrug for vaskeriet i afdeling 6, 7 og 8 Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 13

14 På formandens opfordring er forbruget for fællesvaskeriet for afdeling 6, 7 og 8 blevet undersøgt. Regnskabet for fællesvaskeriet over de sidste fire år har udviklet sig som følger: Afd. 6 Afd. 7 Afd. 8 I alt Forløbig 2012/2013* ,03 (1.867,38) (14.851,98) 3.694,67 Underskud Regnskab 2011/ , , , ,68 Underskud Regnskab 2010/ , , , ,43 Underskud Regnskab 2009/ , , , ,74 Underskud Regnskab 2008/ , , , ,77 *Alle indtægter er medregnet der mangler stadig udgifter. Der arbejdes på at få differentieret tallene ned på de enkelte maskiner, igennem kontakt til leverandørerne, da det pt. ikke lader sig gøre i systemet. Til orientering indgår renovering af badeværelserne som en del af helhedsplanen for Bjellerupparken, således at der også bliver plads til vaskemaskine i boligerne efter renoveringen. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Administrationen omdelte følgende opgørelse over forbruget for de enkelte maskiner. Forbrug på vaskeriet i Bjellerupparken 22. sep til 22. sep Indtægt Antal starter Vask Vask Vask Vask Vask Vask Vask Vask Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 14

15 Vask Tør Tør Tør Total AR redegjorde for at vaskeriets udgifter og indtægter bør balancere, og det bør ikke accepteres, at vaskeriet kører med så store underskud år efter år. Bestyrelsen besluttede således, at indstille til afdelingsbestyrelserne i afdeling 6, 7 og 8, at de fordobler priserne på at anvende vaskeriet. c) Suspension af den kollektive råderet (godkendt punkt ved mødestart) Som følge af den økonomiske situation i boligforeningen er den kollektive råderet midlertidigt blevet suspenderet. Alle beboere har som følge heraf modtaget en skriftlig orientering om dette i juni måned. Der orienteres yderligere herom på bestyrelsesmødet. Brevet til beboerne er vedlagt som bilag til dagordenen Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning GBH redegjorde for handlingsforløbet. Suspensionen skyldes, som det også fremgår af orienteringen til beboerne, manglende midler i afdelingerne samt dispositionsfonden. Bestyrelsen tilkendegav enighed om at moderniseringer via den kollektive råderet ikke finansieres via dispositionsfonden men i stedet via optagelse af realkreditlån i afdelingerne. Herefter tiltrådte bestyrelsen suspensionen af den kollektive råderet. GBH redegjorde yderligere for at der er blevet gennemført markvandringer i alle afdelinger i Andelsbo fra den 7. til den 21. maj i år. Der har været en god stemning på markvandringerne, og beboerdemokraterne har udvist stor forståelse for situationen i driften og proceduren for at få udført forbedringer i deres afdelinger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Fremtidig mødekalender Bestyrelsesmøder Dato Møde Noter Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 15

16 Onsdag den 11. december 2013 kl Tirsdag den 14. januar 2014 kl Tirsdag den 25. marts 2014 kl Tirsdag den 3. juni 2014 kl Tirsdag den 16. september 2014 kl Tirsdag den 11. november 2014 kl Tirsdag den 13. januar 2015 kl Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde med revisor Formøde før repræsentantskabsmødet Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde med revisor Andre møder Dato Møde Noter Tirsdag den 18. februar Budgetcafe Godkendt 2014 Tirsdag den 25. marts Repræsentantskabsmøde Godkendt 2014 kl Uge 10, 11 og 12 (marts) Afdelingsmøder Godkendt Om afdelingsmøderne 2014 Afdelingsmøderne er placeret således i kalenderen, at budgettet godkendes på møderne. Regnskabet gennemgås og godkendes af de pågældende afdelingsbestyrelser inden mødet, og der orienteres om regnskabet på afdelingsmødet. Det indstilles at bestyrelsen: - Fastsætter datoerne for repræsentantskabsmøde og budgetcafe - Godkender perioden for afholdelsen af afdelingsmøder i Tager orienteringen om afdelingsmødernes indhold til efterretning Bestyrelsen godkendte datoerne for budgetcafe og repræsentantskabsmøde samt perioden for afholdelsen af afdelingsmøder i Herefter tog bestyrelsen orienteringen om afdelingsmøderne til efterretning Eventuelt Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 16

17 AR orienterede om at bestyrelsen, op til bestyrelsesmødet, har modtaget en status på klagesager i A/B Andelsbo. Der har været tre sager siden sidste møde. De er alle afsluttede med en henstilling fra administrationen. Der var ikke yderligere kommentarer til status for klagesager fra bestyrelsen. JR spurgte til status for tvangsantennebidrag og åbnede for en drøftelse af kollektive tv-aftaler. Bestyrelsen ønsker en nærmere orientering om dette på næste bestyrelsesmøde. BMR orienterede om at Bysekretariatet har udarbejdet en beboerundersøgelse i Nordbyen. Undersøgelsen blev omdelt til bestyrelsen. Godkendt af: Allan Rasmussen Formand Jens Ravnborg Næstformand Anne Mette Kjærgaard Per Munk Andersen Brian Rytter Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 17

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5 E, Klub 9, 8930 Randers

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 BMR Referat fra bestyrelsesmøde (formøde inden repræsentantskabsmøde) Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17.30 Mødested: Fjordgården,

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 03. 09. 2013

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 24.04. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. januar 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5e, 8930 Randers NØ Referat

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 8. september 2015 Referat udsendt den 30. september 2015 BMR

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 8. september 2015 Referat udsendt den 30. september 2015 BMR A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 8. september 2015 Referat udsendt den 30. september 2015 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. september 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5E, kælderen,

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5E, Klub 9, 8930 Randers NØ Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 1 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 Mødedato: Onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 på Marsvej 1 Mødedeltagere: Bestyrelse Administrationen Referent: Peder Damgaard (PD)

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ Dagsorden konstituerende bestyrelsesmøde A/B Gudenå 19.03.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 31. maj 2016 Referat udsendt den 23. juni 2016

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 31. maj 2016 Referat udsendt den 23. juni 2016 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 31. maj 2016 Referat udsendt den 23. juni 2016 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 17.30 Mødested: Driftscenteret, Dronningborg Boulevard 91, 8930

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Caspar Brands Plads 3A, 4220 Korsør Tlf.: 5857 1800 Kontaktperson: Morten Folsø Nielsen Mailadr.: morten@bo4220.dk Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Mødet afholdt : Lørdag

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 11. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 11.05.2016 nr.

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. september 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ 16 Dagsorden: Ref: JØA Beslutning 1. Deltager: Mogens Vive Alle deltog John Harder Else Christensen Benny Kristiansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 17. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 17.03.2014 side

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Valg af mødesekretær...

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra bestyrelsesmøde (formøde til repræsentantskabsmøde) Torsdag den 20. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Restaurant

Læs mere