A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013"

Transkript

1 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Allan Rasmussen (AR) Jens Ravnborg (JR) Anne Mette Kjærgaard (AK) Per Munk Andersen (PA) Brian Rytter (BR) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Gert B. Hølund (GBH) Berit M. Rudbeck Referent (BMR) Gæster Karin Vejrum (Suppleant) (KV) Jan Christensen (Suppleant) (JC) Fraværende Karin Vejrum (KV) Jan Christensen (JC) Dagsorden 110. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Styringsdialog og dokumentationspakke Helhedsplan Bjellerupparken Orientering om tomgang og tab ved lejeledighed i A/B Andelsbo Lokalaftale for ejendomsfunktionærer Nye lokaler til ejendomsfunktionærerne Nyt fra Team Drift Fremtidig mødekalender Eventuelt Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 2

3 110. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden Administrationen havde et ekstra punkt med til dagsordenen vedrørende suspension af den kollektive råderet i boligforeningen. Punktet blev tilføjet dagsordenen som punkt 119 c. Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmødet afholdt onsdag den 19. juni 2013 er fremsendt pr. mail den 25. juni 2013 til bestyrelsen. Administrationen medbringer et eksemplar af referatet til mødet til underskrift. Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet uden kommentarer Orientering fra formanden Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning AR orienterede om at der vil ske en udskiftning i afdelingsbestyrelsen i afdeling 6 i den nærmeste fremtid. Siden sidste bestyrelsesmøde har der været byggeudvalgsmøde omkring helhedsplanen for Bjellerupparken den 1. juli og den 29. august. Udvalget arbejder i øjeblikket blandt andet med udfordringer vedrørende tilgængeligheden i de fire afdelinger. Kuben Management er blevet tilknyttet arbejdet med helhedsplanen som rådgiver, og samarbejdet med Kuben Management fungerer godt. Der afholdes orienteringsmøde om helhedsplanen for alle beboere i Bjellerupparken den 8. oktober 2013 på Rismølleskolen. På orienteringsmødet skal projektet i sin helhed, samt kravene til tilgængelighed drøftes. Herudover orienteres der om økonomien i helhedsplanen, samt den videre proces for arbejdet og tidsplanen for forløbet. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 3

4 I boligforeningen Møllevænget og Storgaarden har der været afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde med mistillid til formanden på dagsordenen. Repræsentantskabet væltede formanden, og der skal nu indkaldes til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i boligforeningen, hvor der skal vælges ny formand. Boligorganisationen har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en analyse, der behandler fordele og ulemper ved at træde ud af RandersBolig. Det afklares i november hvorvidt boligforeningen ønsker at træde ud af RandersBolig. Formanden gav udtryk for hans holdning, som er at RandersBolig skal forsætte, men træde i baggrunden i forhold til navn og profilering. DAB har blandt andet foreslået at boligforeningerne genindfører egne logoer, og at der bør arbejdes videre i RandersBolig med boligforeningernes stærkere indbyrdes profilering. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 113. Orientering fra administrationen Kontorchefen orienterer om sidste nyt i RandersBolig og den politiske situation vedrørende boligforeningen Møllevænget og Storgaarden, og deres ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 19. september Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning DLA supplerede formandens redegørelse om Møllevænget og Storgaardens situation med en orientering om at repræsentantskabet i Møllevænget og Storgaarden skal tage stilling til en eventuel udtrædelse af RandersBolig på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 28. november Skulle det blive besluttet, at boligforeningen ønsker at træde ud af RandersBolig, er der et års opsigelse, der, på grund af bindingsperioden i stiftelsesdokumentet for RandersBolig, tidligst kan blive fra den 1. januar DLA understregede, at uanset hvordan den forsatte udvikling bliver i RandersBolig, vil der, fra ledelsens side, blive taget hånd om de boligforeninger, der fortsat ønsker et samarbejde. Bestyrelsen opfordredes til at indrapportere til ledelsen og forvaltningskonsulenten, hvis der opleves utilfredshed iblandt beboere og beboerdemokrater. I den seneste tid har der været stort fokus i administrationen på at styrke den daglige drift og etablere decentral ledelse af denne i de enkelte boligforeninger. Arbejdet med dette viser nu store fremskridt, ligesom der er fremgang i opgaverne i administrationen generelt. Regnskabsåret 2012/13 afsluttes den 30. september, hvilket betyder at administrationen går en travl tid i møde med aflæggelse af regnskab og udarbejdelse af budgetforslag til de enkelte afdelinger. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 4

5 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 114. Styringsdialog og dokumentationspakke Administrationen har indsendt oplysninger om afdelingerne og organisationen til kommunen angående det kommende styringsdialogmøde. Mødet afholdes den 29. oktober 2013 med deltagelse fra boligforeningens organisationsbestyrelse af Jens Ravnborg og Anne Mette Kjærgaard. Dennis Larsen og Berit Rudbeck deltager fra administrationen. a) Dokumentationspakke fra boligforeningen Styringsrapporten for boligforeningen er udsendt til formanden den 25. juni Administrationen har herefter modtaget den udfyldte styringsrapport retur og suppleret besvarelsen med kommentarer til de enkelte punkter. Styringsrapporten er herefter fremsendt elektronisk til kommunen inden fristen for indbringelse af oplysningerne udløb den 1. september I styringsrapporten indgår også en oversigt over de afdelinger, der er blevet registreret som havende væsentlige problemer eller kritiske nøgletal. Styringsrapporten for organisationen er vedlagt dagsordenen som bilag. Har bestyrelsen kommentarer til den fremsendte styringsrapport, er det muligt at drøfte de fremsendte oplysninger på bestyrelsesmødet, samt bidrage med kommentarer til styringsdialogen, som boligforeningens repræsentanter kan tage med til styringsdialogmødet med kommunen. b) Dokumentationspakke fra afdelingerne Administrationen har oplevet stor opbakning fra afdelingerne, der udfyldte oplysningsskemaet for første gang. Oplysningsskemaerne er blevet udsendt til afdelingernes formænd, der er blevet opfordret til at udfylde skemaet i samarbejde med den resterende afdelingsbestyrelse. Administrationen har primært suppleret oplysningerne fra afdelingerne, hvor der fremgik væsentlige problemer eller kritiske nøgletal. Oplysningsskemaerne er også vedlagt som bilag til bestyrelsens orientering. Det indstilles at bestyrelsen: - Drøfter og godkender dokumentationspakken fra boligforeningen - Tager de fremsendte dokumentationspakker fra afdelingerne til efterretning. AR deltager sammen med JR i styringsdialogmødet i Randers Kommune. AR træder således ind i dialogen med kommunen stedet for AK. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 5

6 I forhold til det de indberettede oplysninger til kommunen i styringsrapporten, ønsker bestyrelsen at gøre tilsynet opmærksom på de manglende tilbagemeldinger fra kommunen vedrørende forpligtelse til de udestående huslejebetalinger i afdeling 10 og 14. Bestyrelsen vedtog, at administrationen tager kontakt til kommunen, for at få disse sager med på dagsordenen for styringsdialogmødet, og administrationen udarbejder ligeledes en sagsfremstilling der redegør for forløbet i sagen. BMR gennemgik herefter de indberettede oplysninger og kommentarer i styringsrapporten for boligforeningen, og redegjorde for indberetningsprocessen for afdelingernes oplysningsskemaer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Helhedsplan Bjellerupparken principiel godkendelse af finansieringsskitse Det foreløbige budget for Helhedsplanen for Bjellerupparken har en samlet anskaffelsessum på 202 mio. kr. En del af arbejderne kan finansieres med lån med støtte fra Landsbyggefonden og den resterende del af arbejderne skal finansieres med ustøttede lån og eventuelt brug af trækningsret. Der er lavet en beregning på lejestigningen efter renoveringen er gennemført og der er taget udgangspunkt i, at afdelingerne lægges sammen så alle får samme lejeniveau. I fald afdelingerne var sammenlagt i dag, ville den gennemsnitlige leje pr. 1. oktober i år udgøre 500 kr./m 2 /år. Lejestigningen i forbindelse med gennemførelsen af renoveringen er foreløbigt beregnet til at udgøre 549 kr./m 2 /år, hvilket vil medføre en leje på kr./m 2 /år. Det er meget tvivlsomt om nuværende beboere vil og kan acceptere en så stor lejestigning og lige så tvivlsomt om boligerne kan lejes ud til nye beboere efterfølgende. Det er derfor nødvendigt at søge Landsbyggefonden om øget støtte i form af kapitaltilførsel og huslejesikring. Ved kapitaltilførsel låner Landsbyggefonden, et realkreditinstitut og eventuelt Randers Kommune afdelingen (idet det forudsættes at afdeling 6-9 sammenlægges) en sum midler. Boligforeningen skal ligeledes fra sin dispositionsfond yde et tilskud på samlet 1/5 af denne sum. I fald den samlede sum eksempelvis udgør 2,5 mio. kr. skal dispositionsfonden yde et tilskud på ½ mio. kr. Disse midler udbetales til afdelingen i lige store portioner én gang årligt i typisk 6-10 år. De lånte midler skal tilbagebetales, når afdelingen er i stand til det. Ved huslejesikring yder Landsbyggefonden en årlig støtte, der er tilstrækkelig stor til at den samlede leje kan nedbringes til et niveau der sikrer at boligerne efter renovering fortsat kan udlejes. Efter 5 år og 10 år aftrappes støtten med forskellige satser, men der typisk tale om en betydelig støtte. For at Landsbyggefonden vil deltage i en kapitaltilførsel og yde huslejesikring skal boligforeningen udover tilskuddet til kapitaltilførslen give afkald på midler som afdelingen indbetaler til boligforeningen. Det drejer sig om den andel af ydelser på udamortiserede lån, som afdelingen indbetaler til dispositionsfonden. Videre er det de pligtige bidrag i form af G-indskud (de midler der giver trækningsret). Ydelserne på Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 6

7 udamortiserede lån udgør pt kr. årligt og G-indskud udgør kr. årligt. Herved frigøres der ca kr. i afdelingens budget, som kan anvendes til ydelser på lån til finansiering af Helhedsplanen. Dispositionsfonden vil årligt miste denne indtægt indtil lån til kapitaltilførsel er tilbagebetalt hvilket formentligt ligger år ude i fremtiden. Videre vil boligforeningen miste en årlig indbetaling af trækningsret på ca kr. (2013 tal) i hele perioden hvor der ydes huslejesikring. Der vil således fremover kunne hjemtages færre midler i trækningsret. Lovgivningsmæssigt kan Landsbyggefonden pålægge boligforeningen et årligt tilskud til at dække dele af ydelserne på lån til finansiering af helhedsplanen, men det skønnes ikke, at det vil ske i denne sag, idet dispositionsfonden dels mister indtægter fra afdelingen og i forvejen har begrænset tilgang. Som følge af at afdelingernes projektøkonomi endnu ikke er endeligt fastlagt, er boligforeningens andel af støtte forsat usikker. Imidlertid er det nødvendigt at organisationsbestyrelsen principielt godkender, at der gives dispensation til afdelingen for indbetaling af ydelser på udamortiserede lån samt indbetaling af G- indskud samt at der ansøges om kapitaltilførsel og huslejesikring. Ansøgning herom skal indsende til Landsbyggefonden og Randers Kommune i forlængelse af ansøgning om godkendelse af skema A i samme instanser. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender: - At Landsbyggefonden efter indsendelse af skema A for Helhedsplanen ansøges om kapitaltilførsel og huslejesikring. Dispositionsfonden skal yde et tilskud til kapitaltilførslen. - At afdelingen fritages for at indbetale andel til dispositionsfonden vedrørende ydelser på udamortiserede lån indtil lån til kapitaltilførsel er tilbagebetalt. - At afdelingen fritages for at indbetale G-indskud indtil Landsbyggefonden er ophørt med at yde huslejesikring til afdelingen DLA redegjorde for oplægget. Helhedsplanen vil medføre et højt støtteniveau fra boligforeningens puljer i de kommende år. Som følge heraf understregede DLA, at det er nødvendigt med en restriktiv anvendelse af boligforeningens midler i de kommende år. Medfinansieringen fra hovedforeningen blev principgodkendt som foreslået i oplægget. Bestyrelsen drøftede forudsætningerne for støtten, som er at afdelingerne siger ja til projektet. Byggeudvalget har til opgave at skaffe accept i afdelingerne. Hvis ikke alle afdelingerne går med i projektet i sin helhed, må der kigges nærmere på problemerne. Organisationsbestyrelsen vil tage stilling til problemerne efter indstilling fra byggeudvalget. Bestyrelsen principgodkendte følgende: Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 7

8 - At Landsbyggefonden efter indsendelse af skema A for Helhedsplanen ansøges om kapitaltilførsel og huslejesikring. Dispositionsfonden skal yde et tilskud til kapitaltilførslen. - At afdelingen fritages for at indbetale andel til dispositionsfonden vedrørende ydelser på udamortiserede lån indtil lån til kapitaltilførsel er tilbagebetalt. - At afdelingen fritages for at indbetale G-indskud indtil Landsbyggefonden er ophørt med at yde huslejesikring til afdelingen 116. Orientering om tomgang og tab ved lejeledighed i A/B Andelsbo Den 10. september var der registreret tre lejemål tomgang i A/B Andelsbo, foruden bofællesskabet i afdeling 14. De ledige boliger er beliggende: Teglvej 28 st. tv. (afdeling 1) Lejemålet er udlejet fra den 15. september 2013 Bjellerupparken 3 B 1. th. (afdeling 6) Lejemålet er udlejet fra den 15. september 2013 Egholmsvej 2 1. lejl. 14 (afdeling 15) Lejemålet er en kommunal anvisningsbolig, og lejetabet dækkes derfor af kommunen, ligesom det gør sig gældende for bofællesskabet i afdeling 14. Som besluttet på bestyrelsesmødet i april 2013, fremgår her et skema over det sidste halve års tab ved lejeledighed i A/B Andelsbo. Afdeling April Maj Juni Juli August September Total Total Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 8

9 Bestyrelsen drøftede tomgangsperioden for lejemålet i afdeling 1. Det blev besluttet, at administrationen undersøger årsagen til tomgangsperiodens længde på næste bestyrelsesmøde i december Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Lokalaftale for ejendomsfunktionærer Der er indgået ny lokalaftale med ejendomsfunktionærerne. Det er RandersBolig der har kompetencen, til at indgå lokalaftaler med ejendomsfunktionærerne. RandersBoligs bestyrelse har sagt nej til generel frugtordning. Dette vil dog naturligvis kunne besluttes individuelt i boligforeningen. Aftalen er vedlagt dagsordenen til orientering Det indstilles at bestyrelsen drøfter lokalaftalen samt tager denne til efterretning DLA orienterede om at lokalaftalen bygger ovenpå de landsdækkende overenskomster på området. Personalechefen i DAB har stået i spidsen for forhandlingerne, og der er ikke indgået aftaler, der betyder ekstra omkostninger for boligforeningen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Nye lokaler til ejendomsfunktionærerne Det nuværende driftscenter for A/B Andelsbo er beliggende i afdeling 6. Afdelingen ønsker selv at benytte lokalerne i kælderen, og bestyrelsen har derfor bedt administrationen finde nye lokaler til ejendomsfunktionærerne. Det foreslås således, at Indrette det tidligere bofællesskab Ankerhusvej 34-40, afd. 14, til driftscenter. Ved at flytte driftscenteret til Ankerhusvej bliver det i området, hvor hovedparten af beboerne i A/B Andelsbo bor. Lokalerne står tomme, så indflytning kan ske i løbet af meget kort tid, og der er gode muligheder for tilgængelighed til lokalerne, både for bilister og gående. Det bør dog fremhæves at boligforeningen, ved at flytte driftscenteret til disse lokaler, overtager huslejeudgiften på lokalerne, der ellers er pålagt kommunen, som har anvisningsretten til lokalerne. I denne sammenhæng bør det yderligere bemærkes, at de boliger, der bliver nedlagt, som følge af implementeringen af driftscenteret, er mærket som ældreboliger. Dette skal ændres når driftscenteret opstartes, og det er Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 9

10 usandsynligt at retablere boligernes status som ældreboliger, hvis boligforeningen efterfølgende skulle ønske at flytte driftscenteret ud af afdeling 14. Om lokalerne Bofællesskabet består af fire 1-værelses lejligheder og et fællesrum. Lokalerne er sat sådan sammen, at det er muligt, at omdanne disse til driftscenter, uden store omkostninger til ombygning til boligforeningen. Bofællesskabet omfatter i øjeblikket 237 m², hvoraf det foreslås at anvende de 165 m² til driftscenter. De resterende 72 m² er to 1-værelses lejligheder, som afdelingen ønsker at bruge som gæsteværelser. Der er en dør, der kan adskille de to gæsteværelser fra driftscenteret. Gæsteværelserne kan således eksistere uhindret ved siden af driftscenteret. Lokalernes indretning samt Arbejdstilsynets retningslinjer Det forudsættes, at driftscenteret indrettes i henhold til arbejdstilsynets regler og bestemmelser. Det vil sige, at der eksempelvis indrettes frokoststue adskilt fra kontor og lagerplads, og at der indrettes separate bade- og omklædningsfaciliteter til kvinder og mænd. Da nogle af lokalerne der inddrages i driftscenteret tidligere har været 1-værelses lejligheder, er der oplagt mulighed for at etablere separate bade- og omklædningsfaciliteter i lejlighedernes tidligere badeværelser. Således vil der være et badeværelse til kvinder og et til mænd. Derudover kan den ene af lejlighedernes stuer bruges til frokost rum. Bofællesskabets tidligere fællesrum indrettes til driftscenterets primære rum, hvor beboerne kan henvende sig eksempelvis med spørgsmål til driften eller afhentning/aflevering af nøgler, og kontorfaciliteter til personalet kan også oprettes her. Der er også et lille kontor, der kan benyttes af lokalinspektøren, når han er i driftscenteret. Afdelingsbestyrelsens holdning Ved et møde med afdelingsbestyrelsen, er muligheden for indretning af driftscenteret og etablering af gæsteværelserne blevet forelagt, og afdelingsbestyrelsen tilkendegav, at de var meget positivt indstillet overfor projektet. Finansiering Et overslag over etableringsudgifter er: kr. Etableringsudgifterne er et engangsbeløb, som forudsættes betalt af afdelingerne/beboerne med 211 kr./enhed. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 10

11 Afdeling Navn Enheder Driftsudgift pr. bolig fordelt på afdelinger 1 Teglgården Teglvej Rækkehuse Teglvej Dobbelthuse Klostervej Bjellerupparken Bjellerupparken Bjellerupparken Bjellerupparken Institutioner Kædehuse Hjortholmvej og Ålholmvej Kædehuse Rugårdsvej Jadedalen Ankerhusvej Egholmsvej Teglparken Totaler Kr./Enhed/År 211 Udgifter til driften af driftscenteret på Ankerhusvej vil indeholde følgende: Årlig udgift til husleje: Årlig udgift til forbrug m. v.: Overslag årlige driftsudgifter: kr./år ( kr./mrd.) kr./år kr./år. Udgift til drift pr. enhed: /474 = 538 kr./enhed/år Månedlig udgift pr. enhed: 538/12 = 45 kr./enhed/måned Ved etablering af driftscenteret i afdeling 14 bliver den samlede udgift pr. enhed: 45 kr./måned til driftsudgifter kr. til etablering af driftscenteret. Huslejen for gæsteværelserne er anslået til 2.230,00 kr./måned. Denne udgift skal betales af afd. 14. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 11

12 Alternative forslag til placering af driftscenteret a) Ombygning af butikker Dronningborg Boulevard, afd. 6. Blomsterforretning (133 m2) - Solcenter (63 m2) Fordele: Driftscenteret bliver i området, hvor hovedparten af vores beboere bor. God tilgængelighed. Ulempe: Erhvervs lejemålene skal opsiges. Solcenteret kan ikke opsiges før 1. februar Bemærkning: Der kan blive tale om en erstatning til solcenteret, hvis vi opsiger lejemålet inden 1. februar b) Bygge nyt driftscenter på Rugårdsvej, afd. 12 Fordele: Driftscenteret bliver i området, hvor hovedparten af vores beboere bor. God tilgængelighed Ulempe: Øget trafik ved og på Rugårdsvej. Bemærkning: Afdelingsbestyrelsen er ikke orienteret, så vi kender ikke deres holdning til projektet. c) Ombygning af børnehaven Tjærbyvej (248 m2), afd. 10 Fordele: Bygningen er tom. Ulempe: Ikke centralt for hovedparten af vores beboere. Dårlig tilgængelighed på grund af trapper. Stor husleje (15.593,00 kr./måned). Det indstilles at bestyrelsen drøfter mulighederne for det nye driftscenters placering og godkender at der arbejdes videre med dette. GBH redegjorde for oplægget til bestyrelsen. Boligforeningen betaler kr. i husleje om måneden til afdeling 6, plus 500 kr. til varme for ejendomsfunktionærernes nuværende lokaler. AR fremlagde, at det vil være muligt at afholde bestyrelsens møder i det nye driftscenter fremover, og på den måde vil udgifterne til bestyrelseslokalet kunne spares, som en del af finansieringen af driftscenteret. Mulighederne for en ny placering af driftscenteret blev drøftet i bestyrelsen, herunder også de eventuelle muligheder i forbindelse med helhedsplanen i Bjellerupparken. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med to alternativer. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 12

13 1: Placering af driftscenteret i afdeling 14 efter modellen som det fremgår ovenfor. Bestyrelsen ønsker undersøgt, om afdelingens udgifter til gæsteværelserne bør øges, samt at udfordringerne med brugen af garager i Bjellerupparken bliver en del af sagen. 2: Mulighed for anvendelse af to lejligheder, der sammenlægges som driftscenter. Administrationen vender tilbage med et sagsoplæg om alternativerne Nyt fra Team Drift a) Oversigt over paraboler i al etagebyggeri i A/B Andelsbo På bestyrelsens opfordring er det blevet undersøgt, hvor mange parabolantenner der er op i al etagebyggeri i A/B Andelsbo. Der er to parabolantenner opsat i al etagebyggeri i A/B Andelsbo. Bjellerupparken xx har opsat parabol antenne uden tilladelse. Efter en henstilling fra administrationen, har beboeren søgt om tilladelse, og fået denne tilsendt. Bjellerupparken xx har opsat parabol antenne uden tilladelse. Efter en henstilling fra administrationen, har beboeren endnu ikke ansøgt om tilladelse. Det indstilles at bestyrelsen drøfter handlemulighederne i sagen PA undersøger den faktiske status for de to parabolers placering. DLA redegjorde for handlemulighederne i forhold til den beboer, der endnu ikke har søgt om tilladelse til at have en parabol opsat. Boligforeningen må anvise en plads til parabolen, hvis en beboer ønsker en sådan opsat. Har beboeren ikke mulighed for at modtage den ønskede kanal, når parabolen er placeret på den anviste plads, har beboeren ret til at flytte parabolen, derhen hvor det er muligt at modtage kanalen. Bestyrelsen vedtog at paraboler skal opsættes så lavt som muligt på altanerne, der hvor dette er muligt. Hvis der ansøges om opsætning af parabol fra et lejemål, der ikke har altan, vil der blive taget stilling til dette. b) Forbrug for vaskeriet i afdeling 6, 7 og 8 Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 13

14 På formandens opfordring er forbruget for fællesvaskeriet for afdeling 6, 7 og 8 blevet undersøgt. Regnskabet for fællesvaskeriet over de sidste fire år har udviklet sig som følger: Afd. 6 Afd. 7 Afd. 8 I alt Forløbig 2012/2013* ,03 (1.867,38) (14.851,98) 3.694,67 Underskud Regnskab 2011/ , , , ,68 Underskud Regnskab 2010/ , , , ,43 Underskud Regnskab 2009/ , , , ,74 Underskud Regnskab 2008/ , , , ,77 *Alle indtægter er medregnet der mangler stadig udgifter. Der arbejdes på at få differentieret tallene ned på de enkelte maskiner, igennem kontakt til leverandørerne, da det pt. ikke lader sig gøre i systemet. Til orientering indgår renovering af badeværelserne som en del af helhedsplanen for Bjellerupparken, således at der også bliver plads til vaskemaskine i boligerne efter renoveringen. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Administrationen omdelte følgende opgørelse over forbruget for de enkelte maskiner. Forbrug på vaskeriet i Bjellerupparken 22. sep til 22. sep Indtægt Antal starter Vask Vask Vask Vask Vask Vask Vask Vask Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 14

15 Vask Tør Tør Tør Total AR redegjorde for at vaskeriets udgifter og indtægter bør balancere, og det bør ikke accepteres, at vaskeriet kører med så store underskud år efter år. Bestyrelsen besluttede således, at indstille til afdelingsbestyrelserne i afdeling 6, 7 og 8, at de fordobler priserne på at anvende vaskeriet. c) Suspension af den kollektive råderet (godkendt punkt ved mødestart) Som følge af den økonomiske situation i boligforeningen er den kollektive råderet midlertidigt blevet suspenderet. Alle beboere har som følge heraf modtaget en skriftlig orientering om dette i juni måned. Der orienteres yderligere herom på bestyrelsesmødet. Brevet til beboerne er vedlagt som bilag til dagordenen Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning GBH redegjorde for handlingsforløbet. Suspensionen skyldes, som det også fremgår af orienteringen til beboerne, manglende midler i afdelingerne samt dispositionsfonden. Bestyrelsen tilkendegav enighed om at moderniseringer via den kollektive råderet ikke finansieres via dispositionsfonden men i stedet via optagelse af realkreditlån i afdelingerne. Herefter tiltrådte bestyrelsen suspensionen af den kollektive råderet. GBH redegjorde yderligere for at der er blevet gennemført markvandringer i alle afdelinger i Andelsbo fra den 7. til den 21. maj i år. Der har været en god stemning på markvandringerne, og beboerdemokraterne har udvist stor forståelse for situationen i driften og proceduren for at få udført forbedringer i deres afdelinger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Fremtidig mødekalender Bestyrelsesmøder Dato Møde Noter Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 15

16 Onsdag den 11. december 2013 kl Tirsdag den 14. januar 2014 kl Tirsdag den 25. marts 2014 kl Tirsdag den 3. juni 2014 kl Tirsdag den 16. september 2014 kl Tirsdag den 11. november 2014 kl Tirsdag den 13. januar 2015 kl Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde med revisor Formøde før repræsentantskabsmødet Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde med revisor Andre møder Dato Møde Noter Tirsdag den 18. februar Budgetcafe Godkendt 2014 Tirsdag den 25. marts Repræsentantskabsmøde Godkendt 2014 kl Uge 10, 11 og 12 (marts) Afdelingsmøder Godkendt Om afdelingsmøderne 2014 Afdelingsmøderne er placeret således i kalenderen, at budgettet godkendes på møderne. Regnskabet gennemgås og godkendes af de pågældende afdelingsbestyrelser inden mødet, og der orienteres om regnskabet på afdelingsmødet. Det indstilles at bestyrelsen: - Fastsætter datoerne for repræsentantskabsmøde og budgetcafe - Godkender perioden for afholdelsen af afdelingsmøder i Tager orienteringen om afdelingsmødernes indhold til efterretning Bestyrelsen godkendte datoerne for budgetcafe og repræsentantskabsmøde samt perioden for afholdelsen af afdelingsmøder i Herefter tog bestyrelsen orienteringen om afdelingsmøderne til efterretning Eventuelt Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 16

17 AR orienterede om at bestyrelsen, op til bestyrelsesmødet, har modtaget en status på klagesager i A/B Andelsbo. Der har været tre sager siden sidste møde. De er alle afsluttede med en henstilling fra administrationen. Der var ikke yderligere kommentarer til status for klagesager fra bestyrelsen. JR spurgte til status for tvangsantennebidrag og åbnede for en drøftelse af kollektive tv-aftaler. Bestyrelsen ønsker en nærmere orientering om dette på næste bestyrelsesmøde. BMR orienterede om at Bysekretariatet har udarbejdet en beboerundersøgelse i Nordbyen. Undersøgelsen blev omdelt til bestyrelsen. Godkendt af: Allan Rasmussen Formand Jens Ravnborg Næstformand Anne Mette Kjærgaard Per Munk Andersen Brian Rytter Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo Side 17

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere