Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007."

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl. 83 fuldmagter repræsenterede 292 stemmer ud af i alt 1144 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent John Korsø Jensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne for klubben. 2. Formandens beretning Formandens beretning var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og Peter Windfeld gennemgik derfor kun beretningen summarisk og fokuserede i stedet på de betragtninger, bestyrelsen gør sig om klubbens fremtid (se vedlagte bilag). Dirigenten spurgte herefter, om der var bemærkninger eller spørgsmål til beretningen, og bad om at man præsenterede sig og holdt sig til emnet. Anne-Cecilie Overgaard oplyste, at der var fejl i den udsendte beretning, idet det fremgik at bestyrelsen finder det forkert, at juniorer skal betale indskud. Der skal stå, at det er ynglinge og ikke juniorer. Anne-Cecilie Overgaard savnede samtidig en forklaring til Torben Otte Jørgensens udtræden af bestyrelsen. Bent Peschardt-Hansen bemærkede, at han havde været medlem af naturfredningsforeningen i 25 år, og at golfklubbens bestyrelse er god til at overholde kravene fra fredningsmyndighederne. Han havde samtidig en fornemmelse af, at fredningssagen var ved at falde på plads. Bent Peschardt-Hansen kommenterede ombygningen af klubhuset. Tidligere var der nedsat et byggeudvalg af fagfolk, men nu havde man bl.a. i havestuen skjult arkitekturen af en gipsvæg, og akustikken var ikke god. Ombygning skal man overlade til specialister. At man placerer en dør i restauranten i et hjørne, hvor alle vil sætte sig, er ikke hensigtsmæssig. Peter Windfeld kommenterede kort. Til Anne-Cecilie Overgaard oplyste han vedr. at der stod juniorer i stedet for ynglinge, at beretningen jo var sendt ud og derfor ikke kunne rettes. Torben Otte Jørgensens afgang var kommunikeret ud til medlemmerne, og han ville ikke uddybe dette nærmere.

2 Til Bent Peschardt-Hansen oplyste han, at der både havde været ingeniør og arkitekt med i ombygningen, og at man er klar over lydproblemerne i udestuen, som ville blive udbedret snarest. Til fredningssagen oplyste Peter Windfeld, at der også ham bekendt er en klar positiv udvikling. Dirigenten konstaterede herefter, at dette dagsordenspunkt var udtømt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2006 til godkendelse og meddelelse af decharge. Erik Jørgensen gennemgik årsrapporten, der viste et overskud på kr. hvoraf kr. henlægges til byggefonden. Der var budgetteret med et overskud på kr. Resultatet er dårligere end budgetteret, men bestyrelsen finder resultatet rimeligt tilfredsstillende. Erik Jørgensen oplyste, at årsrapporten var aflagt som bruttoregnskab. Der have været greenfeespillere, hvoraf 318 var betalingsfri. Største budgetoverskridelse havde været på personaleomkostninger på banen. Budgetoverskridelsen på administrationssiden skyldes bl.a., at der kun var budgetteret med udgivelse af 2 klubblade, men der blev udgivet 4. Der var budgetteret med en henlæggelse til ombygning af klubhuset på kr., men på grund af at der var underskud, kunne det ikke lade sig gøre. Der kan eventuelt bruges noget af byggefonden til ombygningen. Der er i 2006 anvendt 1,6 mio. til investeringer. Dirigenten spurgte herefter, om der var bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet. Anne-Cecilie Overgaard oplyste, at hun tidligere havde fået oplyst, at klubben havde fået kr. ind i 2006 fra dem, der står på venteliste. Dirigenten oplyste herefter, at når der ikke var yderligere bemærkninger til regnskabet, ville dirigenten tage dette som udtryk for, at dette kunne godkendes af samtlige tilstedeværende stemmer, hvis han ikke hørte andet fra forsamlingen. Da dette ikke var tilfældet konstaterededirigenten herefter, at regnskabet var godkendt med samtlige stemmer og der var meddelt decharge til bestyrelsen. 4. Forelæggelse af budget for 2007 og fastlæggelse af kontingenter, indskud og ansvarligt lån. Budget 2007 var indføjet i årsrapporten for 2006 og blev gennemgået af Erik Jørgensen.

3 Budget 2007 viste et overskud på kr. hvoraf skal henlægges til byggefond. Erik Jørgensen oplyste, at den væsentligste stigning i indtægterne skyldtes den budgetterede stigning i kontingenter. I lønninger indgår ny greenkeeper. Omkostningerne i administrationen falder, hvilket bl.a. skyldtes at bladet er nedlagt. Erik Jørgensen gennemgik herefter bestyrelsens forslag til kontingentsatser for de forskellige medlemsgrupper, som budgettet var bygget op omkring. Bestyrelsen omdelte herefter en oversigt til forsamlingen indeholdende dens forslag til kontingentsatser. Ændringsforslag fra Steen Scherffenberg og Ole Borre Jørgensen var ligeledes indeholdt i oversigten. Dirigenten oplyste herefter, at nu havde forsamlingen hørt bestyrelsens oplæg til budget og kontingentsatser. Derudover forelå de 2 ændringsforslag fra medlemmer til budgettet. Dirigenten bemærkede at af overskuelighedsmæssige årsager ville forslag til budget blive behandlet først således at de 2 ændringsforslag herefter ville b live gennemgået. Dirigenten forespurgte herefter, om der var bemærkninger eller spørgsmål til det af bestyrelsen foreslåede budget og kontingentsatserne. Ole Borre Jørgensen bemærkede, at moderniseringen af klubhus og køkken var sat til 1,8 mio. For et år siden var der indkaldt til eks. ordinær generalforsamling i.f.m. byggebudget på 2,2 mio., hvor det var blevet oplyst, at der var købt møbler for kr. og der skulle bruges yderligere kr. På den baggrund blev der sagt ja til moderniseringen. Resten skulle tages op på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2006, men den blev ikke afholdt, men i stedet blev der afholdt et debatmøde i efteråret kr. var godkendt af forsamlingen, men nu blev det oplyst, at der var brugt 1,8 mio. Ole Borre Jørgensen spurgte derfor til, hvor langt bestyrelsens beføjelser går og at det må forventes, at investeringer forelægges forsamlingen inden man bruger pengene. Dirigenten bemærkede, at man på dette tidspunkt behandlede budgettet for 2007 og ikke hvad der skete i Anne-Cecilie Overgaard beklagede, at indskud for juniorer var sat til kr, når de blev ynglinge. Hun var klar over at bestyrelsen var imod indskud for juniorer, men hun mente ikke, at man kunne ændre beløbet fra kr., som øvrige nye medlemmer skal betale. Henrik Bramsnæs takkede bestyrelsen for det store arbejde de gør. Han ønskede dog oplysning om, hvor klubben er på vej hen. Om klubben skal ændre profil og eksempelvis være lige som Simons eller Rungsted.

4 Han bemærkede yderligere, at vi har en flot bane, der er i bedre stand end nogen sinde. Vi har et velplaceret klubhus og udmærkede træningsfaciliteter. Par 3 Banen kan forbedres. Snakken om forbedring af P-plads m.m. mente han var uden for proportioner. Han anbefalede klubben at etablere tidsbestilling med halvdelen af tiderne som boldrende. Dette vil give en smidigere start fra hul 1 og plads til flere medlemmer. Ved tidsbestilling bliver det også mere attraktivt for greenfeegæster, så vi kan sætte prisen op og få flere indtægter. Han tilkendegav, at kontingentstigninger på 30 50% for nogle medlemsgrupper var helt hen i vejret og ville udelukke mange fra at blive medlem. Bestyrelsen rammer plet med, at vi har sommergreens hele året. Henrik Bramsnæs stillede endeligt spørgsmål til bestyrelsen om, hvorfor alt skal renoveres på 3 år i stedet for at tage det lidt i etaper. Hvis kontingentet skal stige til kr. efter 3 år, hvad skal der så ske efter 3 år. Falder kontingentet så igen? Endeligt stillede han herefter et spørgsmål til forsamlingen, om man skal ændre klubben, så det bliver en luksusklub, idet det i følge hans opfattelse måtte det være kunsten at øge kvaliteten for de samme penge som hidtil. Peter Windfeld kommenterede kort. Til Ole Borre Jørgensen oplyste Peter Windfeld, at der intet var til hinder for at bestyrelsen kunne gøre, som den havde gjort, men at han nok måtte indrømme, at kommunikationen kunne have været bedre. Til Anne-Cecilie Overgaard oplyste Peter Windfeld at indskuddets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Hvorvidt der skal betales indskud eller ej hører under vedtægtsændringer. Til Henrik Bramsnæs oplyste Peter Windfeld, at man ingen intentioner havde om at lave klubben om til en luksusklub. Selve 3 års planen er noget der skal til, for at vi kan øge banens kvalitet. De satser bestyrelsen foreslår svarer til andre klubber bl.a. Furesø, Hørsholm, Kokkedal og Fredensborg, som på mange områder ligner os. Nogle har hverdagsmedlemmer og indskuddet i disse klubber ligger omkring kr. Kontingent på kr. er ikke dyrt set i forhold til, hvad andre medlemskaber koster i f.eks. Fitnessklubber, danseskoler m.m. Else Beck oplyste, at kontingentet for pensionister over 80 år stod til 1700 kr. i 2006 og 1700 kr. i Der var fejl i regnskabet, da pensionister o/80 år ikke havde betalt kontingent i Lars Remvig opfordrede forsamlingen til at støtte bestyrelsen. I mange år har vi været en af de billigste klubber i landet. Nu har man endelig en vision og en bane vi kan glæde os over. Lars Remvig opfordrede derfor til at stemme ja til bestyrelsens forslag.

5 Anne-Cecilie Overgaard spurgte, om det var retfærdigt, at når man bliver medlem som yngling, skal man betale indskud på kr., men bliver man medlem som junior skal man kun betale indskud på kr. Samtidig skal nuværende juniorer ikke betale indskud jf. et bestyrelsesreferat. Anne-Cecilie Overgaard ville samtidig gerne have specificeret moderniseringen i, hvad terrassen, restauranten og møblerne havde kostet. Terrassen kunne godt have ventet. Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen fortsat behandlede budgettet for 2007 og henstillede at talerne holdt sig hertil. Birgitte Brinch Madsen besvarede Anne-Cecilie Overgaard med, at der aldrig havde været tradition for at juniorer har betalt indskud. Bestyrelsen havde kontaktet Karsten Thuen, der er generalsekretær i DGU, og han var heller ikke bekendt med, at juniorer betalte indskud i andre klubber. Birgitte Brinch Madsen fandt det principielt forkert, at juniorer, der kommer til klubben for at arbejde med deres golf for måske senere hen at repræsentere klubben og dygtiggøre sig tage til USA eller kommer på landsholdet - skal betale indskud. Det ville være ærgerligt, hvis dygtige juniorer tager imod et tilbud fra en anden klub, fordi de skal betale indskud hos os. Vi skal værdsætte dem, der går ind i dette som en sport. En sport, hvor man både kan spille med sine forældre og bedsteforældre. Det bør respekteres, at bestyrelsen har sat et lavt indskud. Erik Jørgensen besvarede Anne-Cecilie Overgaard med, at terrassen koster kr. og der er afsat til 14 borde og 84 stole. Erik Jørgensen besvarede Ole Borre Jørgensen med, at han havde redegjort for ombygningen i klubbladet juni Alt andet havde været med i budgettet og resten var godkendt af medlemmerne. Ole Borre Jørgensen bemærkede, at det fra bestyrelsen var lagt op til en 50% kontingentstigning på dem over 67 år. Der er medlemmer, der kun har deres folkepension. Ole Borre Jørgensen foreslog et modforslag til bestyrelsens forslag, hvor man låser alle satserne og så regulere dem procentvis lige meget. Han var klar over at indtægterne så ikke ville blive så store som bestyrelsens forslag. Hans opfattelse var, at bestyrelsen bruger først og derefter sætter satserne. Henriette Lund oplyste, at hun var ugedagsmedlem og havde talt for at bevare denne medlemskategori i.f.m. vedtægtsændringerne, og nu havde hun set, at man skulle betale det samme i kontingent som fuldtidsmedlemmer. Dette kunne ikke være rimeligt, når man ikke kan spille i weekenden. Carton Madelair fandt, at det var en mærkelig måde bestyrelsen havde handlet på. Han mente, at bestyrelsen ikke kunne få budgettet til at hænge sammen, og så havde de fundet de to grupper, der ikke betalte så meget. Carton Madelair havde et forslag, der lignede Ole Borre Jørgensens meget. Man kunne se på hvad udgiftsbudgettet viste og så budgettere indtægterne op efter samme procentsats. Han mente det var en ussel behandling, som de ældre havde været ude for, og at det var de to små grupper, der måtte holde for.

6 Dirigenten oplyste, at hvis der fremkommer med et ændringsforslag, skal det være konkret og formuleret af forslagsstillerne så såvel generalforsamlingen som dirigenten har mulighed for at forholde sig til det. Carton Madelairs angivne forslag opfyldte ikke noget sådant, hvorfor dirigenten meddelte at han ikke anså det for et forslag, der kunne komme til behandling før sådanne minimumskrav var opfyldt fra forslagsstillerens side. Steen Scherffenberg mente ikke, at klubhuset var nedslidt, men accepterede det, der stod i bladet om, at bestyrelsen skulle have de kontingenter ind for at fastholde en god bane. Han mente ikke, at man skulle brandbeskatte ugedagsmedlemmer, der er en kategori under afvikling. Hvis man pålagde alle at betale 850 kr. mere kunne man næsten få de samme penge ind. Der hvor der skal komme penge ind er fra de egentlig aktive u/67 år. Steen Scherffenberg roste den beregning, som bestyrelsen havde lavet på de 3 forslag til kontingentstigninger. Han oplyste, at det var en bestyrelsesbeslutning, der var år gammel, at seniorer o/80 var kontingentfri. Den var blevet etableret, da klubben var fattig som tak til de medlemmer, der havde lagt et stor arbejde i klubben med juniorer m.m. Ole Borre Jørgensen bakkede op omkring Steen Scherffenbergs forslag og trak i forbindelse hermed sit eget ændringsforslag til bestyrelsens forslag til budget og kontigentfastsættelse tilbage.. Per Westergaard Andersen roste bestyrelsen for den kæmpe indsats, de gør for klubben på frivillig basis. Bestyrelsens forslag til kontingentstigning svarer til, at man tager en øl mindre om ugen. Han bad samtidig forsamlingen tænke på, at det tidspunkt hvor ynglinge skal betale indskud er der, hvor de har mange udgifter i forvejen, måske til køb af hus. Per Westergaard Andersen støttede bestyrelsens forslag. Flemming Østergaard oplyste, at han bakkede op omkring bestyrelsens forslag. Han roste dem for det store arbejde de gør. Det er vigtigt at vi har en god bane, og så må der også komme penge ind. Vi kan ikke blive ved med at kigge tilbage og se hvad vi gjorde for 30 år siden kr. til seniorer over 80 år er et rimeligt beløb. Det er vel rimeligt at alle betaler lidt til det vi bruger. Lena Schwarts oplyste, at hun ønskede at være medlem af en klub med en vision. Det er vigtigt at medlemmerne giver bestyrelsen råderum. Erik O Nielsen ønskede bestyrelsen tillykke med, at man havde prøvet at skabe en vision og spurgte forsamlingen, om det ikke var rimeligt, at alle betalte den samme stigning som Steen Scherffenberg havde forslået. Simon Bak Jepsen, der hører til gruppen år, mente, at det nok er gruppen, der benytter banen mest. Han mente det var smålighed, hvis man ikke vil betale lige så meget som seniorer u/67 år. Hvis der var nogle, der skulle have rabat, måtte det være børnefamilier. Simon Bak Jepsen bakkede op omkring bestyrelsens forslag. Lars Ive bemærkede, at det var en interessant diskussion, men at den flakkede lidt.

7 For det første bør man se på, hvad man får ud af sit medlemskab, og så bør vi betale lige meget. Han havde respekt for, at nogle havde hjulpet klubben, men de bør bidrage. Lars Ive forstod dog ikke helt det med ugedagsmedlemmer. For det andet bør man se på, hvad man vil med klubben. Han havde aldrig været nogen steder, hvor der blev holdt så mange forsamlinger for at høre medlemmerne. Han tog hatten af for bestyrelsen. For det tredje kunne man se på, hvad medlemmerne kan betale og så lave en støttefond, hvor dem, der ikke kan betale 1700 kr., kan søge tilskud. Lars Ive bakkede op omkring bestyrelsens forslag. Han mente samtidig det var en hån mod juniorudvalget, med alt det frivillige arbejde de laver, at nogle kunne drømme om at forlange kr. i indskud. Ib Lauritzen havde kontaktet Justitsministeriet, der havde oplyst, at med mindre der virkelig var brug for pengene, var der vundet hævd over den rabat som seniorer o/67 år havde haft i mange år. Han mente samtidig, at man ikke kunne gå tilbage til 1. januar, så stigningen ud fra bestyrelsens forslag kunne maksimalt blive på 750 kr. Henning Schwartz fandt, at den aktive bestyrelse måske var for aktiv, når man vurderede de stigninger, de havde lagt på kontingentet. Han spurgte til hvad det merindskud på indskud skulle bruges til? Han mente at indskud på kr. var meget beskedent. Reducer kontingentstigningerne og sæt indskuddet op fra 9 til kr. Erik Jørgensen svarede Henning Schwartz med at 40 nye medlemmer af kr. i indskud fra gav kr. Udgifterne var steget med kr. Erik Jørgensen svarede Ib Lauritzen med, at køb af traktor til kr. i januar kvartal ikke kunne medføre, at vi kun betalte 75% af prisen. Så kontingentstigningerne må også være for hele året. Erik Jørgensen svarede Henriette Lund med hensyn til ugedagsmedlemmer, at han ville foreslå, at de så også kunne spille i weekenden. Erik Jørgensen svarede Ole Borre Jørgensen, at det største underskud man havde haft var i 2006, så han syntes nok, at vi havde passet på pengene. Peter Windfeld oplyste, at det ikke var muligt at svare på alt. Bestyrelsen arbejder ud fra hvad klubben har brug for, og hvor pengene kan skaffes fra. Dirigenten tilkendegav herefter at udgangspunktet i budgetforhandlingerne på generalforsamlingen er nu bestyrelsens forslag samt Steen Scherffenbergs ændringsforslag i relation til kontingentstigninger. Peter Windfeld sagde herefter, at bestyrelsen havde brug for nogle minutter til at vurdere sin holdning til den indtil nu fremkomne og diirigenten suspenderede i lyset heraf generalforsamlingen i 10 minutter.

8 Efter genoptagelse af generalforsamlingen oplyste dirigenten, at bestyrelsen havde besluttet at ændre sit forslag til kontingent for ugedagsmedlemmer til kr. De medlemmer der i dag er ugedagsmedlemmer kan således forsætte, men kategorien er fortsat under afvikling. Bestyrelsen havde samtidig bedt dirigenten meddele, at man ikke kunne gå ind for andre forslag til kontingenter end de der var indeholdt i bestyrelsens forslag og ønskede derfor dens eget forslag til afstemning i sin helhed, dog med den aftalte ændring i kategorien for ugedagsmedlemmer. Dersom bestyrelsens forslag ikke blev vedtaget ville bestyrelsen trække sig. Dirigenten oplyste, at hvis forslaget faldt og bestyrelsen derved trak sig, ville bestyrelsen dog fungere resten af generalforsamlingen, og til en eventuel ekstraordinær generalforsamling have valgt en ny bestyrelse. Dirigenten tilkendegav, at der med bestyrelsens beslutning som anført var der ikke behov for yderligere debat, og man kunne gå direkte til en afstemning om bestyrelsens forslag. Steen Scherffenberg bemærkede, at han tidligere havde spurgt Erik Jørgensen om bestyrelsens forslag til kontingentsatser kunne blive et kabinetsspørgsmål, hvilket Erik Jørgensen havde benægtet. Steen Scherffenberg syntes derfor, det var for dårligt, at man alligevel havde lavet det til et kabinetsspørgsmål. Herefter gik man over til afstemningen. Der gennemførtes herefter en skriftlig afstemning om bestyrelsens forslag til kontingentstigninger og generalforsamlingen suspenderes midlertidigt, mens stemmeoptællingen fandt sted. Afstemningsresultatet viste, at 162 stemte for bestyrelsens forslag, 110 stemte imod og 4 stemmer var blanke. Bestyrelsens forslag til kontingentstigninger blev vedtaget. 5. Forelæggelse af foreløbigt budget for 2008 og fastlæggelse af kontingenter, indskud og ansvarligt lån. Dirigenten oplyste forsamlingen om, at bestyrelsen havde samme holdning til at fastholde sit forslag til kontingentsatser for 2008, som man havde haft til forslaget til kontingentsatser for Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen, om der var bemærkninger til bestyrelsens forslag, og da det ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra

9 forsamlingen overfor dette, ville dirigenten tage det som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. Da der ikke kom indsigelser konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen med samtlige tilstedeværende stemmer tilsluttede sig forslaget, der herefter var vedtaget. 6. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen havde ikke stillet forslag 7. Forslag fra medlemmerne Forslag fra Jeanette Ulveman om at juniorer ikke skal betale indskud. Forslag fra Bent Peschardt-Hansen om at ynglinge ikke skal betale indskud. Dirigenten oplyste, at forslagene var identiske og dirigenten forespurgte om nogle af forslagsstillerne ville motivere deres forslag. Bent Peschardt-Hansen motiverede sit forslag med oplysning om, at når man er yngling, er det ikke lige der, at man har penge. Det er først når man bliver voksent medlem. Det kan være en alvorlig udskrivning for familier med ynglinge. Anne-Cecilie Overgaard spurgte Bent Peschardt-Hansen, om han derved mente, at de så skal vente med at betale indskud til de overgår til voksent medlemskab. Bent Peschardt-Hansen bekræftede dette. Jeanette Ulveman oplyste, at hun ikke ville motivere sit forslag med mere end formanden for juniorudvalget tidligere havde sagt. Juniorudvalget gør et kæmpe stykke arbejde. Bent Peschardt-Hansen tilsluttede sig Jeanette Ulvemans forslag Dirigenten satte herefter forslaget om at juniorer ikke skal betale indskud under afstemning. Han bemærkede samtidig, at da det var et forslag til vedtægtsændringer skal der jf. vedtægternes 11, være mindst ½ af klubbens stemmeberettigede til stede og 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget, for at det kan blive vedtaget. Herefter gik man over til afstemningen. Der gennemførtes herefter en skriftlig afstemning om Jeanette Ulvemans forslag til at juniorer ikke skal betale indskud og generalforsamlingen suspenderes midlertidigt, mens stemmeoptællingen fandt sted. Afstemningsresultatet viste, at 121 stemte for Jeanette Ulvemans forslag, 88 stemte imod og 6 var blanke. Med 215 afgivne stemmer hvoraf 121 stemte for forslaget, var det ikke en

10 tilstrækkelig majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer til at forslaget kunne vedtages. Ligeledes var i øvrigt ikke halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer til stede. Dirigenten konstaterede, at forslaget om at juniorer ikke skulle betale indskud og en deraf følgende vedtægtsændring, ikke blev vedtaget. Forslag fra Bent Peschardt-Hansen om at antal medlemmer på i vedtægternes 2 stk. 3 udgår Forslag fra Bent Peschardt-Hansen om etablering af kategori ugedagsmedlem Dirigenten spurgte Bent Peschardt-Hansen om han ville motivere sit forslag. Bent Peschardt-Hansen oplyste, at han syntes det var forkert at medlemsantallet er fastsat i vedtægterne. Det burde være medlemmerne på generalforsamlingen, der besluttede det. Med hensyn til ugedagsmedlemmer kører han ofte forbi klubben i hverdagene, og der er altid god plads. Peter Windfeld bemærkede, at iflg. Bent Peschardt-Hansens forslag skulle medlemsantallet alligevel vedtages på generalforsamlingen hvert år. Det ville således ikke ændre meget i forhold til de nuværende forhold, hvorfor Peter Windfeld anbefalede, at antallet på blev stående i vedtægterne. Peter Windfeld oplyste, at vi har ugedagsmedlemmer, men kategorien er under afvikling. Dirigenten spurgte herefter om Bent Peschardt-Hansen fortsat ville opretholde sine forslag. Bent Peschardt-Hansen oplyste, at han ikke ville insistere på at fastholde sine forslag. Dirigenten noterede herefter, at forslagene ikke blev sat til afstemning. Forslag fra Bent Peschardt-Hansen om vedtægternes 3 stk. 8 om overgang til passiv bør gælde alle medlemmer. Bent Peschardt-Hansen trak sit forslag tilbage vedrørende mulighed for overgang til passivt medlemskab bør gælde alle medlemmer. Forslag fra Steen Scherffenberg om at bibeholde byggefondsbidraget (indeholdt i Steen Scherffenbergs ændringsforslag til bestyrelsens forslag til budget for 2007) Dirigenten oplyste, at der ikke længere er hjemmel i vedtægterne til at for fremtiden at fastsætte bestemmelser omkring en byggefond, idet de tidligere bestemmelser var

11 ophævet ved ændringerne i vedtægterne gennemført i februar 2007, hvorfor en etablering af en byggefond på ny ville nødvendiggøre en vedtægtsændring, der i lyset af at der ikke forelå et specifikt formuleret forslag hertil efter dirigenten ikke kunne behandles på denne generalforsamling. Steen Scherffenberg oplyste, at han principielt gerne ville opretholde forslaget, da man ikke havde meddelt ham, at man havde taget det ud af vedtægterne. Erik Jørgensen oplyste at der i forbindelse med vedtægtsændringerne havde været kommentarbokse, hvor det fremgik, at byggefondsbidraget ville blive erstattet af ansvarligt lån for nye medlemmer. Bestyrelsen var derfor ikke enig i Steen Scherffenbergs opfattelse og kunne i øvrigt støtte forslaget. Dirigenten oplyste, at forslaget i givet fald maåte behandles på en kommende generalforsamling, hvis der i overensstemmelse med vedtægterne blev fremsat et specifikt forslag herom, ledsaget af forslag til ændringer af de relevante bestemmelser i vedtægterne. Steen Scherffenberg og forsamlingen tilsluttede sig dette. Forslag fra Jørgen Olsson om at gå tilbage til vores gamle logo alternativt at optimere kvaliteten. Dirigenten bad forslagsstiller motivere sit forslag, men da Jørgen Olsson ikke var til stede lagde dirigenten det op til forsamlingen, der tilkendegav, at de ikke kunne støtte forslaget. Dirigenten noterede herefter, at forslaget ikke blev sat til afstemning. Dirigenten oplyste herefter, at der ikke var stillet flere forslag. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Dirigenten oplyste, at på valg var Lars Weis, Peter Windfeld-Hansen og Erik Jørgensen, der alle var villige til genvalg. Bestyrelsen havde som nyvalg foreslået Anders Bjerno, der præsenterede sig selv og fortalte, at han havde spillet golf i 20 år og været medlem af klubben i 8 år. Han havde været bestyrelsesmedlem i Mølleåens Golfklub i 4 år. Anders Bjerno ville gerne stille op til ny baneudvalgsformand. De opstillede bestyrelsesmedlemmer blev valgt med samtlige tilstedeværende stemmer. 9. Valg af revisor Dirigenten oplyste at klubbens revisor, statsautoriseret revisorniels Bjerregaard var villig til genvalg,

12 Niels Bjerregaard blev valgt af forsamlingen med samtlige tilstedeværende stemmer Eventuelt Anne-Cecilie Overgaard tilkendegav sin utilfredshed med, at bestyrelsen offentligt ikke bakkede op omkring de seneste vedtægtsændringer om, at ynglinge skal betale indskud. Formanden havde bl.a. i sin beretning nævnt, at bestyrelsen ikke var enig i beslutningen. Hans Dahl oplyste, at det var et stort ønske at få et samarbejde i gang med andre klubber f.eks. Furesø Golfklub eller svenske baner. Erik O. Nielsen spurgte, om en yngling på 24,8 år skal betale indskud. Lars Ive gjorde opmærksom på, at nu hvor bestyrelsen havde gjort det til et kabinetsspørgsmål, og den havde vundet, måtte medlemmerne bakke op omkring bestyrelsen. Han opfordrede alle medlemmer uanset hvad de havde stemt, til at bakke op. Anne-Cecilie Overgaard ville gerne høre mere til juniorarbejdet, bl.a. om krav til juniorer, for at de skal opnå banetilladelse. Hun gav samtidig udtryk for, at juniorudvalget lavede et fantastisk arbejde og sagde tillykke til Birgitte med dette. Dirigenten bemærkede, at oplysninger om juniorudvalget kunne Anne-Cecilie Overgaard få af Birgitte efter generalforsamlingen. John Korsø Jensen sluttede herefter sin funktion som dirigent og gav ordet til formanden Peter Windfeld. Peter Windfeld takkede John Korsø Jensen for at have styret generalforsamlingen suverænt. Peter Windfeld bad herefter Steen Scherffenberg om at komme op til ham, hvor han bl.a. takkede for Steens hjælpsomhed igennem mange år og udnævnte ham til æresmedlem. Steen Scherffenberg var stolt af udnævnelsen og stolt over, at man stadig kunne bruge hans hjælp i klubben. Peter Windfeld takkede herefter forsamlingen for fremmøde og afsluttede generalforsamlingen. Generalforsamlingen hævet Som dirigent J. Korsø Jensen

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007 2/16/07 8:29 jkj Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007 For generalforsamlingen var fastlagt følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek J.nr. 06642 ptk/uw Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek Ca. 220 medlemmer var repræsenteret. Klubbens formand, Aase

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere