Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007."

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl. 83 fuldmagter repræsenterede 292 stemmer ud af i alt 1144 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent John Korsø Jensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne for klubben. 2. Formandens beretning Formandens beretning var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og Peter Windfeld gennemgik derfor kun beretningen summarisk og fokuserede i stedet på de betragtninger, bestyrelsen gør sig om klubbens fremtid (se vedlagte bilag). Dirigenten spurgte herefter, om der var bemærkninger eller spørgsmål til beretningen, og bad om at man præsenterede sig og holdt sig til emnet. Anne-Cecilie Overgaard oplyste, at der var fejl i den udsendte beretning, idet det fremgik at bestyrelsen finder det forkert, at juniorer skal betale indskud. Der skal stå, at det er ynglinge og ikke juniorer. Anne-Cecilie Overgaard savnede samtidig en forklaring til Torben Otte Jørgensens udtræden af bestyrelsen. Bent Peschardt-Hansen bemærkede, at han havde været medlem af naturfredningsforeningen i 25 år, og at golfklubbens bestyrelse er god til at overholde kravene fra fredningsmyndighederne. Han havde samtidig en fornemmelse af, at fredningssagen var ved at falde på plads. Bent Peschardt-Hansen kommenterede ombygningen af klubhuset. Tidligere var der nedsat et byggeudvalg af fagfolk, men nu havde man bl.a. i havestuen skjult arkitekturen af en gipsvæg, og akustikken var ikke god. Ombygning skal man overlade til specialister. At man placerer en dør i restauranten i et hjørne, hvor alle vil sætte sig, er ikke hensigtsmæssig. Peter Windfeld kommenterede kort. Til Anne-Cecilie Overgaard oplyste han vedr. at der stod juniorer i stedet for ynglinge, at beretningen jo var sendt ud og derfor ikke kunne rettes. Torben Otte Jørgensens afgang var kommunikeret ud til medlemmerne, og han ville ikke uddybe dette nærmere.

2 Til Bent Peschardt-Hansen oplyste han, at der både havde været ingeniør og arkitekt med i ombygningen, og at man er klar over lydproblemerne i udestuen, som ville blive udbedret snarest. Til fredningssagen oplyste Peter Windfeld, at der også ham bekendt er en klar positiv udvikling. Dirigenten konstaterede herefter, at dette dagsordenspunkt var udtømt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2006 til godkendelse og meddelelse af decharge. Erik Jørgensen gennemgik årsrapporten, der viste et overskud på kr. hvoraf kr. henlægges til byggefonden. Der var budgetteret med et overskud på kr. Resultatet er dårligere end budgetteret, men bestyrelsen finder resultatet rimeligt tilfredsstillende. Erik Jørgensen oplyste, at årsrapporten var aflagt som bruttoregnskab. Der have været greenfeespillere, hvoraf 318 var betalingsfri. Største budgetoverskridelse havde været på personaleomkostninger på banen. Budgetoverskridelsen på administrationssiden skyldes bl.a., at der kun var budgetteret med udgivelse af 2 klubblade, men der blev udgivet 4. Der var budgetteret med en henlæggelse til ombygning af klubhuset på kr., men på grund af at der var underskud, kunne det ikke lade sig gøre. Der kan eventuelt bruges noget af byggefonden til ombygningen. Der er i 2006 anvendt 1,6 mio. til investeringer. Dirigenten spurgte herefter, om der var bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet. Anne-Cecilie Overgaard oplyste, at hun tidligere havde fået oplyst, at klubben havde fået kr. ind i 2006 fra dem, der står på venteliste. Dirigenten oplyste herefter, at når der ikke var yderligere bemærkninger til regnskabet, ville dirigenten tage dette som udtryk for, at dette kunne godkendes af samtlige tilstedeværende stemmer, hvis han ikke hørte andet fra forsamlingen. Da dette ikke var tilfældet konstaterededirigenten herefter, at regnskabet var godkendt med samtlige stemmer og der var meddelt decharge til bestyrelsen. 4. Forelæggelse af budget for 2007 og fastlæggelse af kontingenter, indskud og ansvarligt lån. Budget 2007 var indføjet i årsrapporten for 2006 og blev gennemgået af Erik Jørgensen.

3 Budget 2007 viste et overskud på kr. hvoraf skal henlægges til byggefond. Erik Jørgensen oplyste, at den væsentligste stigning i indtægterne skyldtes den budgetterede stigning i kontingenter. I lønninger indgår ny greenkeeper. Omkostningerne i administrationen falder, hvilket bl.a. skyldtes at bladet er nedlagt. Erik Jørgensen gennemgik herefter bestyrelsens forslag til kontingentsatser for de forskellige medlemsgrupper, som budgettet var bygget op omkring. Bestyrelsen omdelte herefter en oversigt til forsamlingen indeholdende dens forslag til kontingentsatser. Ændringsforslag fra Steen Scherffenberg og Ole Borre Jørgensen var ligeledes indeholdt i oversigten. Dirigenten oplyste herefter, at nu havde forsamlingen hørt bestyrelsens oplæg til budget og kontingentsatser. Derudover forelå de 2 ændringsforslag fra medlemmer til budgettet. Dirigenten bemærkede at af overskuelighedsmæssige årsager ville forslag til budget blive behandlet først således at de 2 ændringsforslag herefter ville b live gennemgået. Dirigenten forespurgte herefter, om der var bemærkninger eller spørgsmål til det af bestyrelsen foreslåede budget og kontingentsatserne. Ole Borre Jørgensen bemærkede, at moderniseringen af klubhus og køkken var sat til 1,8 mio. For et år siden var der indkaldt til eks. ordinær generalforsamling i.f.m. byggebudget på 2,2 mio., hvor det var blevet oplyst, at der var købt møbler for kr. og der skulle bruges yderligere kr. På den baggrund blev der sagt ja til moderniseringen. Resten skulle tages op på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2006, men den blev ikke afholdt, men i stedet blev der afholdt et debatmøde i efteråret kr. var godkendt af forsamlingen, men nu blev det oplyst, at der var brugt 1,8 mio. Ole Borre Jørgensen spurgte derfor til, hvor langt bestyrelsens beføjelser går og at det må forventes, at investeringer forelægges forsamlingen inden man bruger pengene. Dirigenten bemærkede, at man på dette tidspunkt behandlede budgettet for 2007 og ikke hvad der skete i Anne-Cecilie Overgaard beklagede, at indskud for juniorer var sat til kr, når de blev ynglinge. Hun var klar over at bestyrelsen var imod indskud for juniorer, men hun mente ikke, at man kunne ændre beløbet fra kr., som øvrige nye medlemmer skal betale. Henrik Bramsnæs takkede bestyrelsen for det store arbejde de gør. Han ønskede dog oplysning om, hvor klubben er på vej hen. Om klubben skal ændre profil og eksempelvis være lige som Simons eller Rungsted.

4 Han bemærkede yderligere, at vi har en flot bane, der er i bedre stand end nogen sinde. Vi har et velplaceret klubhus og udmærkede træningsfaciliteter. Par 3 Banen kan forbedres. Snakken om forbedring af P-plads m.m. mente han var uden for proportioner. Han anbefalede klubben at etablere tidsbestilling med halvdelen af tiderne som boldrende. Dette vil give en smidigere start fra hul 1 og plads til flere medlemmer. Ved tidsbestilling bliver det også mere attraktivt for greenfeegæster, så vi kan sætte prisen op og få flere indtægter. Han tilkendegav, at kontingentstigninger på 30 50% for nogle medlemsgrupper var helt hen i vejret og ville udelukke mange fra at blive medlem. Bestyrelsen rammer plet med, at vi har sommergreens hele året. Henrik Bramsnæs stillede endeligt spørgsmål til bestyrelsen om, hvorfor alt skal renoveres på 3 år i stedet for at tage det lidt i etaper. Hvis kontingentet skal stige til kr. efter 3 år, hvad skal der så ske efter 3 år. Falder kontingentet så igen? Endeligt stillede han herefter et spørgsmål til forsamlingen, om man skal ændre klubben, så det bliver en luksusklub, idet det i følge hans opfattelse måtte det være kunsten at øge kvaliteten for de samme penge som hidtil. Peter Windfeld kommenterede kort. Til Ole Borre Jørgensen oplyste Peter Windfeld, at der intet var til hinder for at bestyrelsen kunne gøre, som den havde gjort, men at han nok måtte indrømme, at kommunikationen kunne have været bedre. Til Anne-Cecilie Overgaard oplyste Peter Windfeld at indskuddets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Hvorvidt der skal betales indskud eller ej hører under vedtægtsændringer. Til Henrik Bramsnæs oplyste Peter Windfeld, at man ingen intentioner havde om at lave klubben om til en luksusklub. Selve 3 års planen er noget der skal til, for at vi kan øge banens kvalitet. De satser bestyrelsen foreslår svarer til andre klubber bl.a. Furesø, Hørsholm, Kokkedal og Fredensborg, som på mange områder ligner os. Nogle har hverdagsmedlemmer og indskuddet i disse klubber ligger omkring kr. Kontingent på kr. er ikke dyrt set i forhold til, hvad andre medlemskaber koster i f.eks. Fitnessklubber, danseskoler m.m. Else Beck oplyste, at kontingentet for pensionister over 80 år stod til 1700 kr. i 2006 og 1700 kr. i Der var fejl i regnskabet, da pensionister o/80 år ikke havde betalt kontingent i Lars Remvig opfordrede forsamlingen til at støtte bestyrelsen. I mange år har vi været en af de billigste klubber i landet. Nu har man endelig en vision og en bane vi kan glæde os over. Lars Remvig opfordrede derfor til at stemme ja til bestyrelsens forslag.

5 Anne-Cecilie Overgaard spurgte, om det var retfærdigt, at når man bliver medlem som yngling, skal man betale indskud på kr., men bliver man medlem som junior skal man kun betale indskud på kr. Samtidig skal nuværende juniorer ikke betale indskud jf. et bestyrelsesreferat. Anne-Cecilie Overgaard ville samtidig gerne have specificeret moderniseringen i, hvad terrassen, restauranten og møblerne havde kostet. Terrassen kunne godt have ventet. Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen fortsat behandlede budgettet for 2007 og henstillede at talerne holdt sig hertil. Birgitte Brinch Madsen besvarede Anne-Cecilie Overgaard med, at der aldrig havde været tradition for at juniorer har betalt indskud. Bestyrelsen havde kontaktet Karsten Thuen, der er generalsekretær i DGU, og han var heller ikke bekendt med, at juniorer betalte indskud i andre klubber. Birgitte Brinch Madsen fandt det principielt forkert, at juniorer, der kommer til klubben for at arbejde med deres golf for måske senere hen at repræsentere klubben og dygtiggøre sig tage til USA eller kommer på landsholdet - skal betale indskud. Det ville være ærgerligt, hvis dygtige juniorer tager imod et tilbud fra en anden klub, fordi de skal betale indskud hos os. Vi skal værdsætte dem, der går ind i dette som en sport. En sport, hvor man både kan spille med sine forældre og bedsteforældre. Det bør respekteres, at bestyrelsen har sat et lavt indskud. Erik Jørgensen besvarede Anne-Cecilie Overgaard med, at terrassen koster kr. og der er afsat til 14 borde og 84 stole. Erik Jørgensen besvarede Ole Borre Jørgensen med, at han havde redegjort for ombygningen i klubbladet juni Alt andet havde været med i budgettet og resten var godkendt af medlemmerne. Ole Borre Jørgensen bemærkede, at det fra bestyrelsen var lagt op til en 50% kontingentstigning på dem over 67 år. Der er medlemmer, der kun har deres folkepension. Ole Borre Jørgensen foreslog et modforslag til bestyrelsens forslag, hvor man låser alle satserne og så regulere dem procentvis lige meget. Han var klar over at indtægterne så ikke ville blive så store som bestyrelsens forslag. Hans opfattelse var, at bestyrelsen bruger først og derefter sætter satserne. Henriette Lund oplyste, at hun var ugedagsmedlem og havde talt for at bevare denne medlemskategori i.f.m. vedtægtsændringerne, og nu havde hun set, at man skulle betale det samme i kontingent som fuldtidsmedlemmer. Dette kunne ikke være rimeligt, når man ikke kan spille i weekenden. Carton Madelair fandt, at det var en mærkelig måde bestyrelsen havde handlet på. Han mente, at bestyrelsen ikke kunne få budgettet til at hænge sammen, og så havde de fundet de to grupper, der ikke betalte så meget. Carton Madelair havde et forslag, der lignede Ole Borre Jørgensens meget. Man kunne se på hvad udgiftsbudgettet viste og så budgettere indtægterne op efter samme procentsats. Han mente det var en ussel behandling, som de ældre havde været ude for, og at det var de to små grupper, der måtte holde for.

6 Dirigenten oplyste, at hvis der fremkommer med et ændringsforslag, skal det være konkret og formuleret af forslagsstillerne så såvel generalforsamlingen som dirigenten har mulighed for at forholde sig til det. Carton Madelairs angivne forslag opfyldte ikke noget sådant, hvorfor dirigenten meddelte at han ikke anså det for et forslag, der kunne komme til behandling før sådanne minimumskrav var opfyldt fra forslagsstillerens side. Steen Scherffenberg mente ikke, at klubhuset var nedslidt, men accepterede det, der stod i bladet om, at bestyrelsen skulle have de kontingenter ind for at fastholde en god bane. Han mente ikke, at man skulle brandbeskatte ugedagsmedlemmer, der er en kategori under afvikling. Hvis man pålagde alle at betale 850 kr. mere kunne man næsten få de samme penge ind. Der hvor der skal komme penge ind er fra de egentlig aktive u/67 år. Steen Scherffenberg roste den beregning, som bestyrelsen havde lavet på de 3 forslag til kontingentstigninger. Han oplyste, at det var en bestyrelsesbeslutning, der var år gammel, at seniorer o/80 var kontingentfri. Den var blevet etableret, da klubben var fattig som tak til de medlemmer, der havde lagt et stor arbejde i klubben med juniorer m.m. Ole Borre Jørgensen bakkede op omkring Steen Scherffenbergs forslag og trak i forbindelse hermed sit eget ændringsforslag til bestyrelsens forslag til budget og kontigentfastsættelse tilbage.. Per Westergaard Andersen roste bestyrelsen for den kæmpe indsats, de gør for klubben på frivillig basis. Bestyrelsens forslag til kontingentstigning svarer til, at man tager en øl mindre om ugen. Han bad samtidig forsamlingen tænke på, at det tidspunkt hvor ynglinge skal betale indskud er der, hvor de har mange udgifter i forvejen, måske til køb af hus. Per Westergaard Andersen støttede bestyrelsens forslag. Flemming Østergaard oplyste, at han bakkede op omkring bestyrelsens forslag. Han roste dem for det store arbejde de gør. Det er vigtigt at vi har en god bane, og så må der også komme penge ind. Vi kan ikke blive ved med at kigge tilbage og se hvad vi gjorde for 30 år siden kr. til seniorer over 80 år er et rimeligt beløb. Det er vel rimeligt at alle betaler lidt til det vi bruger. Lena Schwarts oplyste, at hun ønskede at være medlem af en klub med en vision. Det er vigtigt at medlemmerne giver bestyrelsen råderum. Erik O Nielsen ønskede bestyrelsen tillykke med, at man havde prøvet at skabe en vision og spurgte forsamlingen, om det ikke var rimeligt, at alle betalte den samme stigning som Steen Scherffenberg havde forslået. Simon Bak Jepsen, der hører til gruppen år, mente, at det nok er gruppen, der benytter banen mest. Han mente det var smålighed, hvis man ikke vil betale lige så meget som seniorer u/67 år. Hvis der var nogle, der skulle have rabat, måtte det være børnefamilier. Simon Bak Jepsen bakkede op omkring bestyrelsens forslag. Lars Ive bemærkede, at det var en interessant diskussion, men at den flakkede lidt.

7 For det første bør man se på, hvad man får ud af sit medlemskab, og så bør vi betale lige meget. Han havde respekt for, at nogle havde hjulpet klubben, men de bør bidrage. Lars Ive forstod dog ikke helt det med ugedagsmedlemmer. For det andet bør man se på, hvad man vil med klubben. Han havde aldrig været nogen steder, hvor der blev holdt så mange forsamlinger for at høre medlemmerne. Han tog hatten af for bestyrelsen. For det tredje kunne man se på, hvad medlemmerne kan betale og så lave en støttefond, hvor dem, der ikke kan betale 1700 kr., kan søge tilskud. Lars Ive bakkede op omkring bestyrelsens forslag. Han mente samtidig det var en hån mod juniorudvalget, med alt det frivillige arbejde de laver, at nogle kunne drømme om at forlange kr. i indskud. Ib Lauritzen havde kontaktet Justitsministeriet, der havde oplyst, at med mindre der virkelig var brug for pengene, var der vundet hævd over den rabat som seniorer o/67 år havde haft i mange år. Han mente samtidig, at man ikke kunne gå tilbage til 1. januar, så stigningen ud fra bestyrelsens forslag kunne maksimalt blive på 750 kr. Henning Schwartz fandt, at den aktive bestyrelse måske var for aktiv, når man vurderede de stigninger, de havde lagt på kontingentet. Han spurgte til hvad det merindskud på indskud skulle bruges til? Han mente at indskud på kr. var meget beskedent. Reducer kontingentstigningerne og sæt indskuddet op fra 9 til kr. Erik Jørgensen svarede Henning Schwartz med at 40 nye medlemmer af kr. i indskud fra gav kr. Udgifterne var steget med kr. Erik Jørgensen svarede Ib Lauritzen med, at køb af traktor til kr. i januar kvartal ikke kunne medføre, at vi kun betalte 75% af prisen. Så kontingentstigningerne må også være for hele året. Erik Jørgensen svarede Henriette Lund med hensyn til ugedagsmedlemmer, at han ville foreslå, at de så også kunne spille i weekenden. Erik Jørgensen svarede Ole Borre Jørgensen, at det største underskud man havde haft var i 2006, så han syntes nok, at vi havde passet på pengene. Peter Windfeld oplyste, at det ikke var muligt at svare på alt. Bestyrelsen arbejder ud fra hvad klubben har brug for, og hvor pengene kan skaffes fra. Dirigenten tilkendegav herefter at udgangspunktet i budgetforhandlingerne på generalforsamlingen er nu bestyrelsens forslag samt Steen Scherffenbergs ændringsforslag i relation til kontingentstigninger. Peter Windfeld sagde herefter, at bestyrelsen havde brug for nogle minutter til at vurdere sin holdning til den indtil nu fremkomne og diirigenten suspenderede i lyset heraf generalforsamlingen i 10 minutter.

8 Efter genoptagelse af generalforsamlingen oplyste dirigenten, at bestyrelsen havde besluttet at ændre sit forslag til kontingent for ugedagsmedlemmer til kr. De medlemmer der i dag er ugedagsmedlemmer kan således forsætte, men kategorien er fortsat under afvikling. Bestyrelsen havde samtidig bedt dirigenten meddele, at man ikke kunne gå ind for andre forslag til kontingenter end de der var indeholdt i bestyrelsens forslag og ønskede derfor dens eget forslag til afstemning i sin helhed, dog med den aftalte ændring i kategorien for ugedagsmedlemmer. Dersom bestyrelsens forslag ikke blev vedtaget ville bestyrelsen trække sig. Dirigenten oplyste, at hvis forslaget faldt og bestyrelsen derved trak sig, ville bestyrelsen dog fungere resten af generalforsamlingen, og til en eventuel ekstraordinær generalforsamling have valgt en ny bestyrelse. Dirigenten tilkendegav, at der med bestyrelsens beslutning som anført var der ikke behov for yderligere debat, og man kunne gå direkte til en afstemning om bestyrelsens forslag. Steen Scherffenberg bemærkede, at han tidligere havde spurgt Erik Jørgensen om bestyrelsens forslag til kontingentsatser kunne blive et kabinetsspørgsmål, hvilket Erik Jørgensen havde benægtet. Steen Scherffenberg syntes derfor, det var for dårligt, at man alligevel havde lavet det til et kabinetsspørgsmål. Herefter gik man over til afstemningen. Der gennemførtes herefter en skriftlig afstemning om bestyrelsens forslag til kontingentstigninger og generalforsamlingen suspenderes midlertidigt, mens stemmeoptællingen fandt sted. Afstemningsresultatet viste, at 162 stemte for bestyrelsens forslag, 110 stemte imod og 4 stemmer var blanke. Bestyrelsens forslag til kontingentstigninger blev vedtaget. 5. Forelæggelse af foreløbigt budget for 2008 og fastlæggelse af kontingenter, indskud og ansvarligt lån. Dirigenten oplyste forsamlingen om, at bestyrelsen havde samme holdning til at fastholde sit forslag til kontingentsatser for 2008, som man havde haft til forslaget til kontingentsatser for Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen, om der var bemærkninger til bestyrelsens forslag, og da det ikke var tilfældet meddelte dirigenten, at fremkom der ikke indsigelser fra

9 forsamlingen overfor dette, ville dirigenten tage det som udtryk for, at samtlige tilstedeværende stemmer kunne tilslutte sig dette forslag. Da der ikke kom indsigelser konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen med samtlige tilstedeværende stemmer tilsluttede sig forslaget, der herefter var vedtaget. 6. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen havde ikke stillet forslag 7. Forslag fra medlemmerne Forslag fra Jeanette Ulveman om at juniorer ikke skal betale indskud. Forslag fra Bent Peschardt-Hansen om at ynglinge ikke skal betale indskud. Dirigenten oplyste, at forslagene var identiske og dirigenten forespurgte om nogle af forslagsstillerne ville motivere deres forslag. Bent Peschardt-Hansen motiverede sit forslag med oplysning om, at når man er yngling, er det ikke lige der, at man har penge. Det er først når man bliver voksent medlem. Det kan være en alvorlig udskrivning for familier med ynglinge. Anne-Cecilie Overgaard spurgte Bent Peschardt-Hansen, om han derved mente, at de så skal vente med at betale indskud til de overgår til voksent medlemskab. Bent Peschardt-Hansen bekræftede dette. Jeanette Ulveman oplyste, at hun ikke ville motivere sit forslag med mere end formanden for juniorudvalget tidligere havde sagt. Juniorudvalget gør et kæmpe stykke arbejde. Bent Peschardt-Hansen tilsluttede sig Jeanette Ulvemans forslag Dirigenten satte herefter forslaget om at juniorer ikke skal betale indskud under afstemning. Han bemærkede samtidig, at da det var et forslag til vedtægtsændringer skal der jf. vedtægternes 11, være mindst ½ af klubbens stemmeberettigede til stede og 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget, for at det kan blive vedtaget. Herefter gik man over til afstemningen. Der gennemførtes herefter en skriftlig afstemning om Jeanette Ulvemans forslag til at juniorer ikke skal betale indskud og generalforsamlingen suspenderes midlertidigt, mens stemmeoptællingen fandt sted. Afstemningsresultatet viste, at 121 stemte for Jeanette Ulvemans forslag, 88 stemte imod og 6 var blanke. Med 215 afgivne stemmer hvoraf 121 stemte for forslaget, var det ikke en

10 tilstrækkelig majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer til at forslaget kunne vedtages. Ligeledes var i øvrigt ikke halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer til stede. Dirigenten konstaterede, at forslaget om at juniorer ikke skulle betale indskud og en deraf følgende vedtægtsændring, ikke blev vedtaget. Forslag fra Bent Peschardt-Hansen om at antal medlemmer på i vedtægternes 2 stk. 3 udgår Forslag fra Bent Peschardt-Hansen om etablering af kategori ugedagsmedlem Dirigenten spurgte Bent Peschardt-Hansen om han ville motivere sit forslag. Bent Peschardt-Hansen oplyste, at han syntes det var forkert at medlemsantallet er fastsat i vedtægterne. Det burde være medlemmerne på generalforsamlingen, der besluttede det. Med hensyn til ugedagsmedlemmer kører han ofte forbi klubben i hverdagene, og der er altid god plads. Peter Windfeld bemærkede, at iflg. Bent Peschardt-Hansens forslag skulle medlemsantallet alligevel vedtages på generalforsamlingen hvert år. Det ville således ikke ændre meget i forhold til de nuværende forhold, hvorfor Peter Windfeld anbefalede, at antallet på blev stående i vedtægterne. Peter Windfeld oplyste, at vi har ugedagsmedlemmer, men kategorien er under afvikling. Dirigenten spurgte herefter om Bent Peschardt-Hansen fortsat ville opretholde sine forslag. Bent Peschardt-Hansen oplyste, at han ikke ville insistere på at fastholde sine forslag. Dirigenten noterede herefter, at forslagene ikke blev sat til afstemning. Forslag fra Bent Peschardt-Hansen om vedtægternes 3 stk. 8 om overgang til passiv bør gælde alle medlemmer. Bent Peschardt-Hansen trak sit forslag tilbage vedrørende mulighed for overgang til passivt medlemskab bør gælde alle medlemmer. Forslag fra Steen Scherffenberg om at bibeholde byggefondsbidraget (indeholdt i Steen Scherffenbergs ændringsforslag til bestyrelsens forslag til budget for 2007) Dirigenten oplyste, at der ikke længere er hjemmel i vedtægterne til at for fremtiden at fastsætte bestemmelser omkring en byggefond, idet de tidligere bestemmelser var

11 ophævet ved ændringerne i vedtægterne gennemført i februar 2007, hvorfor en etablering af en byggefond på ny ville nødvendiggøre en vedtægtsændring, der i lyset af at der ikke forelå et specifikt formuleret forslag hertil efter dirigenten ikke kunne behandles på denne generalforsamling. Steen Scherffenberg oplyste, at han principielt gerne ville opretholde forslaget, da man ikke havde meddelt ham, at man havde taget det ud af vedtægterne. Erik Jørgensen oplyste at der i forbindelse med vedtægtsændringerne havde været kommentarbokse, hvor det fremgik, at byggefondsbidraget ville blive erstattet af ansvarligt lån for nye medlemmer. Bestyrelsen var derfor ikke enig i Steen Scherffenbergs opfattelse og kunne i øvrigt støtte forslaget. Dirigenten oplyste, at forslaget i givet fald maåte behandles på en kommende generalforsamling, hvis der i overensstemmelse med vedtægterne blev fremsat et specifikt forslag herom, ledsaget af forslag til ændringer af de relevante bestemmelser i vedtægterne. Steen Scherffenberg og forsamlingen tilsluttede sig dette. Forslag fra Jørgen Olsson om at gå tilbage til vores gamle logo alternativt at optimere kvaliteten. Dirigenten bad forslagsstiller motivere sit forslag, men da Jørgen Olsson ikke var til stede lagde dirigenten det op til forsamlingen, der tilkendegav, at de ikke kunne støtte forslaget. Dirigenten noterede herefter, at forslaget ikke blev sat til afstemning. Dirigenten oplyste herefter, at der ikke var stillet flere forslag. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Dirigenten oplyste, at på valg var Lars Weis, Peter Windfeld-Hansen og Erik Jørgensen, der alle var villige til genvalg. Bestyrelsen havde som nyvalg foreslået Anders Bjerno, der præsenterede sig selv og fortalte, at han havde spillet golf i 20 år og været medlem af klubben i 8 år. Han havde været bestyrelsesmedlem i Mølleåens Golfklub i 4 år. Anders Bjerno ville gerne stille op til ny baneudvalgsformand. De opstillede bestyrelsesmedlemmer blev valgt med samtlige tilstedeværende stemmer. 9. Valg af revisor Dirigenten oplyste at klubbens revisor, statsautoriseret revisorniels Bjerregaard var villig til genvalg,

12 Niels Bjerregaard blev valgt af forsamlingen med samtlige tilstedeværende stemmer Eventuelt Anne-Cecilie Overgaard tilkendegav sin utilfredshed med, at bestyrelsen offentligt ikke bakkede op omkring de seneste vedtægtsændringer om, at ynglinge skal betale indskud. Formanden havde bl.a. i sin beretning nævnt, at bestyrelsen ikke var enig i beslutningen. Hans Dahl oplyste, at det var et stort ønske at få et samarbejde i gang med andre klubber f.eks. Furesø Golfklub eller svenske baner. Erik O. Nielsen spurgte, om en yngling på 24,8 år skal betale indskud. Lars Ive gjorde opmærksom på, at nu hvor bestyrelsen havde gjort det til et kabinetsspørgsmål, og den havde vundet, måtte medlemmerne bakke op omkring bestyrelsen. Han opfordrede alle medlemmer uanset hvad de havde stemt, til at bakke op. Anne-Cecilie Overgaard ville gerne høre mere til juniorarbejdet, bl.a. om krav til juniorer, for at de skal opnå banetilladelse. Hun gav samtidig udtryk for, at juniorudvalget lavede et fantastisk arbejde og sagde tillykke til Birgitte med dette. Dirigenten bemærkede, at oplysninger om juniorudvalget kunne Anne-Cecilie Overgaard få af Birgitte efter generalforsamlingen. John Korsø Jensen sluttede herefter sin funktion som dirigent og gav ordet til formanden Peter Windfeld. Peter Windfeld takkede John Korsø Jensen for at have styret generalforsamlingen suverænt. Peter Windfeld bad herefter Steen Scherffenberg om at komme op til ham, hvor han bl.a. takkede for Steens hjælpsomhed igennem mange år og udnævnte ham til æresmedlem. Steen Scherffenberg var stolt af udnævnelsen og stolt over, at man stadig kunne bruge hans hjælp i klubben. Peter Windfeld takkede herefter forsamlingen for fremmøde og afsluttede generalforsamlingen. Generalforsamlingen hævet Som dirigent J. Korsø Jensen

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007 2/16/07 8:29 jkj Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007 For generalforsamlingen var fastlagt følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

PSA orienterede om, at forskellen mellem det tidligere forventede underskud på ca. 100 t.kr. og det realiserede på -183 t.kr.

PSA orienterede om, at forskellen mellem det tidligere forventede underskud på ca. 100 t.kr. og det realiserede på -183 t.kr. Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 19-02-2015 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ), Arni Fridriksson (AF), Peter

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø.

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. VEDTÆGTER FOR STENLØSE TENNISKLUB 1. Navn Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. 2. Formål. Klubbens formål er at virke

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

ÆNDREDE VEDTÆGTER FOR TYRKISK KULTURFORENING I BALLERUP (TKF)

ÆNDREDE VEDTÆGTER FOR TYRKISK KULTURFORENING I BALLERUP (TKF) ÆNDREDE VEDTÆGTER FOR TYRKISK KULTURFORENING I BALLERUP (TKF) Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Tyrkisk Kulturforening og er stiftet d. 1.10.1996 Foreningens hjemsted er Ballerup Kommune, Jonstrupvej

Læs mere