ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER"

Transkript

1 ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER I denne pjece kan du læse lidt om mulighederne for at få støtte i forbindelse med energirenovering af dit hjem. Derudover lidt om støttemuligheder ved renovering af fredede og bevaringsværdige huse. I forbindelse med ansøgninger til private fonde og kulturstyrelsen vil det ofte være ejer som skal ansøge. Hvis man ønsker rådgivning kan man henvende sig til sekretariatet i Det grønne Rum Indholdsfortegnelse: Energitilskud / energispareordningen - energihjem.dk Sanistål - sanistaal.com Håndværkerfradrag haandvaerkerfradrag.dk Miljø- og energifonden af energifonden.dk Energifonden.net Puljen til grønne ildsjæle - mst.dk Fredede bygninger - kulturstyrelsen.dk Bevaringsværdige huse - kulturstyrelsen.dk Følgende fonde bevilliger midler til fredede og bevaringsværdige bygninger Diverse hjemmesider med energi- info og lignende

2 ENERGIHJEM.DK ENERGITILSKUD Energiselskaberne er af staten blevet pålagt at hjælpe med at nedbringe danskernes energiforbrug og derfor kan du søge om tilskud til din energirenovering afhængig af, hvor stor din energiforbedring er. Sådan får du energitilskud 1. Få en håndværker til at kigge på dit hus og afgive et tilbud på energirenoveringen. Det er vigtigt at du husker at søge om tilskud og får accept fra energiselskabet inden arbejdet påbegyndes, da tilskuddet ikke gives per efterbevilling. 2. Kontakt et energiselskab og ansøg om energitilskud (før materiale indkøbes og før håndværker bestilles). Mange energiselskaber har en formular på deres hjemmeside, hvori du skal beskrive energirenoverings type og omfang. 3. Ansøgning og tilskud godkendes af energiselskabet. 4. Håndværker og varer bestilles og arbejdet kan gå i gang. 5. Indsend kontrakter og kvitteringer på udført arbejde til energiselskabet. 6. Tilskud udbetales til din konto. Tilskuddet er skattefrit og vil i de fleste tilfælde blive overført til din konto, når tilskudskontrakt og dokumentation for det udførte arbejde er godkendt af dit energiselskab. Du skal ikke indberette energibesparelserne til Energistyrelsen det står det energiselskab, som har givet tilsagn om en energibesparelse for. Hvem kan søge om tilskud? Energitilskuddet ydes til renoveringer, der medfører en energibesparelse og kan både søges af private boligejere, ejer- og andelsboligforeninger. Energitilskuddet kan også søges til sommerhuse i forbindelse med eksempelvis opsætning af varmepumper eller solceller. Hvilke energirenoveringer kan man søge om tilskud til? Alle former for isoleringsopgaver 2

3 Udskiftning af ældre vinduer til energiglas eller energiruder Opsætning af solfangere Installation af jord- eller solvarme Udskiftning af kedel/fyr med et nyt og mere energieffektivt fyr Opsætning af varmepumper (der erstatter olie- eller naturgasfyr) Samt de fleste former for renoveringer, hvor du nedsætter energiforbruget Hvilke energiselskaber, kan man søge om tilskud hos? Hos nogle energiselskaber skal man være kunde for at få tilskudsordningen hos andre skal man ikke. Hvis du ikke kan få tilskud hos dit eget energiselskab, kan du kontakte andre energiselskaber for at høre om de yder tilskud til den form for energirenovering, som du skal foretage. Energiselskabet, du søger tilskud hos, behøver ikke at være placeret i det geografiske område, hvor du bor. Husk at priserne varierer fra energiselskab til energiselskab, så det kan godt betale sig at kontakte flere energiselskaber for at finde ud af, hvad der er den mest fordelagtige løsning for dig. Energihjem har samlet en liste over hvilke energiselskaber man kan søge om tilskud hos, samt hvor stor en besparelse de forskellige energiselskaber yder. Vær dog opmærksom på, at man kun kan få tilskud fra ét energiselskab. Så meget sparer du: Loftisolering Et typisk ældre hus med gitterspærloft på 120 m2, og en mangelfuld loftsisolering, kan man efterisolere for omkring kroner. Her vil energibesparelsen cirka ligge på omkring 40 kwh/år/m2. Hulmursisolering Et parcelhus på 120 kvadratmeter vil typisk koste omkring kroner at hulmursisolere. Energibesparelsen vil typisk ligge på omkring 100 kwh/år/m2. Energivinduer I en typisk hus på 130 kvadratmeter kan en udskiftning af vinduer med 2 lags termoruder til 2 lags energiruder typisk koste mellem og 3

4 kroner afhængig af antallet af vinduer, type og materiale. Udskiftningen kan give dig en varmebesparelse på cirka 145 kwh/m. SANISTÅL - SANISTAAL.COM Sanistål kan med en aftale fra DONG Energy tilbyde et fast tilskud til danske privatkunder, der vil optimere energiforbruget i helårsboligen. Hvis boligens primære opvarmningskilde benytter biobrændsel- olie- gas- koks- kul, vil DONG Energy give tilskud til reducering af energiforbruget - eksempler: Varmepumpe (luft/vand og væske/vand) Oliekedel Gaskedel Pillefyr/biobrændselskedel Tilskudsmængden gælder alle private husstande i Danmark uanset hvilket energiselskab, de er tilknyttet. De skal blot kunne overholde reglerne for tilskud (se længere nede). Om ordningen: Tilskud til energiforbedringer hører under Energispareordningen. Ordningen betyder, at DONG som energiselskab har pligt til at skaffe en vis mængde energibesparelser hvert år. Desuden skal de indberette besparelserne til Energistyrelsen. Regler for tilskud: 1. Gælder kun private husstande. Gælder kun helårsbeboelse- sommerhuse kan godkendes, såfremt det har 2. status som helårsbeboelse i BBR- registeret. 3. Tilskud udbetales til ejer af den private hustand. Der skal skiftes fra en fast permanent opvarmningskilde, som har været 4. installeret i boligen i mindst 12 mdr. Der gives kun tilskud til udskiftning fra 1 eksisterende varmekilde til 5. 1 ny varmekilde. 6. Man kan ikke sætte en "ny" gammel varmekilde ind, eks. udskifte et 4

5 gammelt oliefyr med en 3 år gammel biokedel. Der gives kun tilskud til udskiftning af hele varmekilden, dvs. ikke 7. tilskud til f.eks. udskiftning af varmebeholder. Der gives ikke tilskud til en ny varmekilde i forbindelse med ombygning 8. hvis boligens BBR- areal udvides. 9. Den nye varmekilde skal opfylde kravene i BR10 Varen skal være købt hos Sanistål A/S. HÅNDVÆRKERFRADRAG HAANDVAERKERFRADRAG.DK 6 trin for at opnå håndværkerfradrag 1. Sikrer dig at du er berettiget til fradraget Du skal have et CPR- nummer, være almindeligt skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af indkomståret. Du kan benytte fradraget i forbindelse med en helårsbolig, hvor du har folkeregisteradresse, samt på eventuelle sommerhuse og fritidshuse. Fradraget er kr. pr. person over 18 år i husstanden. Hvis man er 2 samboende/ægtefæller og 1 søn over 18 år, kan man altså udnytte et fradrag på kr. (3 x kr.). NB: Du kan maksimalt få kr. pr. husstand kr. for antallet af hjemmeboende børn over 18 år. Du får altså ikke støtte for ekstra voksne der bor, eller har folkeregisteradresse i din husstand, men de kan selv få et fradrag for arbejde, som ligger inden for deres råderet, og som de selv betaler for. 2. Bestil et stykke arbejde med fradrag Du kan få fradrag for en lang række ydelser både inden for servicefaget og håndværkerfaget. Se den komplette liste her: Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, tagrender og afløb Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og døre med glas 5

6 Reparation, maling og isolering af ydervægge Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede Fornyelse eller etablering af dræn Radonsikring Installation af solfangere og solceller Installation af husstandsvindmølle (Det vides endnu ikke om man kan få fradrag for husstandsvindmøller i 2013 og Hjemmesiden opdateres når de nye regler er tilgængelige.) 3. Få dokumentation for arbejdet Det er vigtigt at få dokumenteret det arbejde, som udføres. Hvis det er en virksomhed som udfører arbejdet, skal man få en faktura. Dokumentation skal ikke sendes til SKAT, men SKAT kan bede om at se den, i op til tre år efter udgangen af indkomståret. 4. Betal for arbejdet med elektronisk betalingsform Betalingen til leverandøren skal ske med en elektronisk betalingsform Betalingskort - Overførsel via bank eller netbank - Indbetalingskort 5. Oplys din udgift til SKAT i slutningen af året via Du skal indtaste din udgift på et særligt indberetningsmodul hos SKAT. SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse. Udgiften til arbejdsløn bliver trukket fra det beløb, du skal betale skat af i det år hvor arbejdet er udført. 6. Gem dokumentationen for arbejdet og betalingen Gem dokumentation for det udførte arbejde og betalingen i minimum tre år efter indkomstårets udløb. 6

7 MILJØ- OG ENERGIFONDEN AF ENERGIFONDEN.DK Miljø- og Energifonden af 2005 har til formål at støtte innovation på miljø- og energiområdet, samt at udbrede viden om energibesparelser og bæredygtigt forbrug til borgere i Danmark. Miljø- og Energifonden af 2005 uddeler efter ansøgning støtte til: foreninger, organisationer og institutioner samt til virksomheder og private iværksættere. Der gives støtte til informations-, undervisnings- og formidlingsaktiviteter på op til 5000 kr. per arrangement. Til iværksættere kan gives lån eller støttebeløb på op til kr. til udvikling af nye teknologier og produkter indenfor miljø- og energiområdet. Støtten kan anvendes til produktudvikling, markedsmodning og tests, mv. men ikke til dækning af lønudgifter. Der gives ikke støtte til anlægsarbejder baseret på allerede kendt teknologi, dvs. til etablering af solceller, varmepumper, vindmøller mm. ENERGIFONDEN.NET Energifonden er en almennyttig fond og den suverænt største af sin art i Danmark. I 2014 støtter Energifonden: Energitjenesten, Samsø Energiakademi og Det Økologiske Råd. Energifonden arbejder pt. på udvikling af en strategi for udbetaling af midler fremadrettet og har pt. ikke åbent for ansøgninger. Energifonden offentliggør information om resultatet af dette arbejde på hjemmesiden, så snart det foreligger. Det forventes at ske før sommerferien Der ydes ikke støtte til projekter, der primært har et kommercielt sigte. Dvs. ingen direkte erhvervs- eller forskningsstøtte. Der ydes ikke støtte til konkrete energiforbedringer med mindre de indgår som et led i en bred uddannelses- eller formidlingsindsats. Dvs. ingen støtte til udskiftning af olie- og gasfyr, efterisolering, etablering af solceller mv. 7

8 MST.DK PULJEN TIL GRØNNE ILDSJÆLE Puljen til Grønne Ildsjæle støtter lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter og projekter, understøtter den grønne omstilling. Miljøstyrelsen vil annoncere på mst.dk, når puljen åbner igen i Puljen til Grønne Ildsjæle støtter lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter og projekter, understøtter den grønne omstilling. Der kan søges støtte til lokalt forankrede projekter i Danmark og konkrete formidlings- og debataktiviteter vedrørende nye metoder, produkter og forbrugsmønstre, som fremmer en grøn omstilling med lavere ressourceforbrug. Samarbejdsprojekterne skal være bottom- up projekter, der styrker fællesskabet, skaber nye alliancer og forbinder nye parter. Projekterne skal være borgernære, adfærdsændrende og understøtte det lokale engagement på vej mod en grøn omstilling af samfundet. Endvidere vil der blive lagt vægt på at projekterne har et jobskabende element. Projekter og aktiviteter kan bestå af udbredelse og styrkelse af nye uafprøvede projektideer og koncepter eller til udbredelse af allerede kendte løsninger. Der lægges vægt på at projekterne er igangsættende og dermed kan fortsætte efter puljemidlerne er ophørt. Dette er dog ikke et krav. Der kan søges om tilskudsbeløb fra puljen på mellem kr. og kr. pr. projekt. Der er i alt afsat 20 mio. kr. til fordeling i Hvad kan der søges til? Projekter og aktiviteter kan eksempelvis gennemføres indenfor følgende områder: Bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller, eksempelvis: Støtte til nye dele- projekter, der baserer deres koncept på lokal involvering og nye ejerformer. Byttemarkeder. Affaldssortering mere og bedre. Bæredygtige byer, eksempelvis: 8

9 Grønne taghaver, byhaver og fælleshaver (urban gardening) og urban agriculture f.eks. på midlertidige ledige byggearealer, i gårde og parker. Øget biodiversitet og vild natur i byerne. Grøn bevoksning til bedre luftkvalitet. Lokal afledning af regnvand. Mobilitet, eksempelvis: Transportstrategier og - initiativer på borger/medarbejder niveau. Tilskud til projekter og aktiviteter begrænser sig ikke til ovenstående områder, der er eksempler til inspiration. Hvem kan søge? Der kan under puljen til grønne ildsjæle ydes tilskud til enkeltpersoner, sammenslutninger af personer og private foreninger og organisationer i Danmark. 9

10 KULTURSTYRELSEN.DK FREDEDE BYGNINGER TILSKUDSMULIGHEDER FOR FREDEDE HUSE Hvis huset er fredet, og man skal i gang med en større ombygning, kan man hos Kulturstyrelsen søge om økonomisk støtte til bygningsarbejder. Støtten kan ydes i form af tilskud, lån, brugte byggematerialer og sagkyndig bistand af evt. arkitekt eller konservator. Tilskud ydes ikke automatisk, men man kan søge om tilskud samtidig med at man søger om tilladelse. Tilskud tildeles ud fra en konkret vurdering af det enkelte projekt: Tilskuddets størrelse afhænger af bygningens fredningsværdier og af, i hvor høj grad projektet understøtter eller forstærker disse værdier det, der kaldes de bærende fredningsværdier. Almindelig vedligeholdelse eller modernisering af bygninger, fx etablering af nyt køkken m.m. støttes ikke. Husk også, at der ikke kan ydes tilskud til allerede påbegyndte byggearbejder. Støtten er skattefri og skal derfor ikke medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder efter skattelovgivningen for andre offentlige tilskud, der ydes til dette formål. Kulturstyrelsen har dog pligt til at indberette tilskudsbeløbet til Skat. Evt. tilskud skal modregnes i ens forfald- pr- år- opgørelse. FORFALD - PR ÅR En særregel i skattelovgivningen giver ejere af fredede bygninger mulighed for at fratrække de faktiske istandsættelsesudgifter (både vedligehold og forbedringer) på ejendommen, uanset om ejendommen anvendes til privat eller til erhvervsmæssigt formål. Reglen gælder kun for udgifter til selve den fredede bygning og ikke for omgivelserne (have, gårdsplads m.m.), med mindre disse er fredede. Udgifterne til istandsættelse kan således fratrækkes inden for et fast årligt rammebeløb. Reglen kaldes forfald- pr- år og administreres af BYFO (Bygnings Frednings Foreningen). De enkelte bygningsdele opgøres med den forventede levetid og den i forhold hertil beregnede istandsættelsesudgift pr. år. 10

11 Det er en betingelse for fradrag efter forfald- pr- år- ordningen, at ejeren af den fredede bygning hvert år oplyser BYFO om det forbrugte istandsættelsesbeløb. BYFO indberetter herefter beløbet til Skat. Skatteværdien af forfald- pr- år- fradraget er for tiden ca. 30 % - faldende gradvist til 25 % i Ring på eller læs mere om ordningen på KULTURSTYRELSEN.DK BEVARINGSVÆRDIGE HUSE STØTTE TIL BYGNINGSFORBEDRING AF BEVARINGSVÆRDIGE HUSE Man har måske mulighed for at søge om støtte til sit bevaringsværdige hus hos kommunen: fx hvis kommunen har nedsat et bygningsforbedringsudvalg, eller hvis der i en bevarende lokalplan er bestemte retningslinjer for, hvordan huset skal istandsættes. Man kan søge støtte til tag og fag, hvis huset er erklæret bevaringsværdigt i klasse 1-4. Støtten kan højst udgøre en tredjedel af de samlede udgifter til istandsættelsen og er ofte begrænset til et mindre, fast beløb. Da kommunernes beløbsramme til bygningsforbedring varierer meget, må man forhøre sig om de specifikke krav og tilskudsmuligheder. BYFORNYELSESMIDLER Det er kommunerne, der administrerer tilskudsordningen, og der er stor forskel fra kommune til kommune. Tilskud ydes måske kun til ejendomme i bestemte byområder, til bevaringsværdige ejendomme eller til bestemte byggearbejder. Ordningen er stilet til private udlejningsejendomme eller andelsboligforeninger, men dette kan dog variere, således at private boligenheder også kan få støtte. Et af kravene er at "Boligen skal være fra før 1950 og efter kommunens vurdering være væsentlig nedslidt". Generelt kan der ydes støtte til både vedligeholdelsesudgifter og huslejestigninger. Undersøg om kommunen overhovedet har en sådan støtteordning, inden man beder om en forhåndsdrøftelse af projektet. Se mere på socialministeriets hjemmeside. 11

12 FØLGENDE FONDE BEVILLIGER MIDLER TIL FREDEDE OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Augustinus Fonden Virke for almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Ifølge Fondens praksis ydes der ikke social understøttelse til enkeltpersoner. Ej heller ydes der støtte til gennemførelse af studieophold ved danske uddannelsesinstitutioner eller til studieophold i udlandet for grupper. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse, budget, CPR- nr. og for institutioner SE- nr. Ansøgningsskema: nej. Augustinus Fonden, Amaliegade 47, 1256 Kbh. K, tlf.: Beckett- Fonden Økonomisk støtte til lægevidenskab, naturbeskyttelse og lignende samt kunst og kultur. Ansøgning skal indsendes i 4 eksemplarer. Der uddeles årligt ca. 6 millioner kr. Se ansøgningsfrist og uddelingstidspunkt på hjemmeside. Ansøgningsskema: nej. Adv. Peter Varming, Østergade 24A, Postboks 2226, 1018 Kbh. K, tlf.: , fax: , hjemmeside: fonden.dk Bergiafonden Fonden støtter afhandlinger og undersøgelser vedrørende bygningskunst og kunsthåndværk. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. marts og 1. oktober. Bergiafonden, Adv. John Have, St. Kongensgade 77, 1264 Kbh. K Bygningsbevaringsfonden af 1975 Støtter bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger ved tilskud. Ansøgningsskema: ja. Uddelingstidspunkt: juni og december. Bygningsbevaringsfonden af 1975, Adv. Bonnie Mürsch, Gothersgade 109, 1123 Kbh. K, tlf.: , fax: Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Generelle oplysninger og formål: Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål. Ansøgningen, ikke over en A- 4 side, skal indeholde en kort redegørelse for projektet. Der vedlægges CV og budget. Eventuelt yderligere bilag kan vedlægges. Der ydes ikke støtte med tilbagevirkende kraft. 12

13 Uddeling kan også finde sted uden ansøgning, og fonden kan selvstændigt tage initiativ til indstiftelse af en eller flere prisbelønninger indenfor fondens formål. Ansøgningsfrist: 15. februar (bestyrelsesmøde i maj) og 15. august (bestyrelsesmøde i november). Ansøgningsskema: Ja. Downloades her eller kan rekvireres ved fremsendelse af frankeret kuvert. Uddeling: Maj og november. Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald, Postboks 2143, Amaliegade 18, 1015 Kbh. K. Tlf Fax Administrator: Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup Fonden Realdania Der støttes kun projekter indenfor det byggede miljø. Dette dækker ikke blot fysiske anlæg i Danmark, men også videndannelse, - opsamling og - formidling. Med fysiske anlæg menes bygninger, men også byrum, haver og andre landskabsanlæg. Der gives støtte til i store og små projekter, som kan være med til at skabe livskvalitet i det byggede miljø. Der lægges vægt på, at de projekter, der støttes, kommer en bred kreds til gode, og at det i alle betydninger af ordet er "sunde" projekter, der kan være med til at gøre en forskel inden for det byggede miljø. Der støttes fortrinsvis projekter, der går nye veje, er til inspiration for andre eller på anden måde er nyskabende og er med til at gøre en forskel i det byggede miljø. Primært projekter i Danmark støttes. Ansøgningsskema: ja. Realdania, Nikolai Eigtveds Gade 28, 1402 Kbh. K, tlf.: , e- mail: hjemmeside: Fonden for Træer og Miljø Gennem oplysning, forskning m.v. at støtte bestræbelser for at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende. Støtte ydes til almennyttige og kulturhistoriske formål. Støtten kan kun ydes inden for landets grænser. Støtte gives som hovedregel i form af træer til nye plantningsprojekter eller til renovering af parker, alléer og 13

14 lign. Kontoret har åbent mandag til torsdag kl Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: plantningssæsonerne. Fonden for Træer og Miljø, Bentzonsvej 52, Postboks 92, 2000 Frederiksberg, tlf.: , fax: , hjemmeside: Frk. Alma Caroline Madsens Mindelegat Til institutioner, der har til formål at varetage de interesser, der knytter sig til bevaring af landets naturskønhed. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. februar. Uddelingstidspunkt: februar. Frøken Constance Fuhrs Fond Fonden har til formål at yde støtte til gamle bygningers bevaring i overensstemmelse med det formål, der varetages af 'Foreningen til gamle bygningers bevaring'. Ansøgningsskema: nej. Advokatkontoret, Adv. Per Harder, Valkendorfsgade 16, 1151 Kbh. K Rockwool Fonden At støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål, samt at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling. Ansøgningsskema: nej. Rockwool Fonden, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, tlf.: , fax: , e- mail: hjemmeside: Simon Spies Fonden A) Almennyttige og almenvelgørende formål. B) Almen fremme af erhvervslivet. C) Personer, virksomheder eller institutioner, som bestyrelsen finder, har ydet eller som må påregnes at ville yde en særlig indsats indenfor videnskab, kunst, kultur, sport, erhvervsliv eller på anden måde. Privatpersoner og mindre grupper (eks. skoleklasser) kan dog ikke ansøge fonden. Der uddeles ca. 1 mio. kr. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. marts/november. Uddelingstidspunkt: april og december. Simon Spies Fonden, Administrationschef Annette Weinold, Sct. Gertrudsstræde 10, 1129 Kbh. K, tlf.: , fax: , e- mail: 14

15 Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond Legater hovedsageligt til organisationer og foreninger etc., hvor beløbet skal anvendes til glæde/gavn for hele den brede danske befolkning, herunder: Støtte til bevarelse af dansk sprog, herunder Dansk Sprognævn. Støtte til kunstnerisk eller litterær virksomhed med liberalt/humanistisk tilsnit. Støtte til bevarelse af fredede eller - efter bestyrelsens skøn - fredningsværdige landejendomme. Forudsat at danskerne har adgang til at besøge/bese de omtalte bygninger både udvendigt såvel som indvendigt. Fremme af avlen af gammel dansk hønsehund i Danmark. Støtte til organiseret festivitas til minde om væsentlige begivenheder i Danmarkshistorien, der er åben for offentligheden. Legater kan uddeles i form af gave eller i form af lån på favorable vilkår. Opfølgning på projektet må forventes. Ansøgningsskema: Nej. Skal ansøges inden: 1. december. Uddelingstidspunkt: januar. Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond, v/bestyrelsesformand Klaus Vilstrup, Egernvej 14, 2000 Frederiksberg Sonning- Fonden Sonning- Fonden uddeler én gang om året - i juni måned - en række beløb til almennyttige kulturelle formål, herunder støtte til restaurering eller genopbygning af historiske og bevaringsværdige bygninger. Projekter, der er påbegyndt eller afsluttes inden uddelingen i juni måned, vil ikke komme i betragtning. Ansøgningsskema findes på fonden. Skemaet skal i udfyldt og underskrevet stand indsendes til sekretariatet inden den på skemaet anførte dato. Ansøgningsskema: Ja. Skal ansøges inden: Primo april. Uddelingstidspunkt: Juni. Sonning- Fondens sekretariat, Dan- Ejendomme as, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, tlf.: , fax: , e- mail: ejendomme.dk 15

16 DIVERSE HJEMMESIDER MED ENERGI- INFO OG LIGNENDE ÆNDRING AF LEJELOVEN - ENERGIRENOVERING af- lejeloven- vil- give- bedre- boliger- de- samme- penge PULJEN TIL GRØNNE ILDSJÆLE SOLCELLER solceller BILLIG EL om- el PROJEKTUDVIKLING til- projekter/raadgivning BRUGERINDDRAGELSE kvalitetssikrer- renovering/ RENOVERING AF FREDEDE BYGNINGER ENERGISPAREMULIGHEDER SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER socialt.dk/medlemskriterier/#sthash.fsij07gg.dpbs RENOVERINGS ERFARING https://byg- erfa.dk/arrangementer 16

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6 Servicefradrag Fra 1. juni 2011 kan du få servicefradrag for arbejdsløn på op til 15.000 kroner til service og vedligeholdelse på din bopæl. Du kan få fradraget i 2011, 2012 og 2013. Det skal der til for

Læs mere

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Proces ved ansøgning om tilskud fra Skrotditoliefyr

Proces ved ansøgning om tilskud fra Skrotditoliefyr Proces ved ansøgning om tilskud fra Skrotditoliefyr Betingelser for ansøgning: Følgende betingelser skal være opfyldt for, at en ansøger kan opnå tilsagn om tilskud: 1. Tilskuddet ansøges til køb og installation

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

TØMRER ENERGIRENOVERING

TØMRER ENERGIRENOVERING TØMRER ENERGIRENOVERING VI KAN MERE END AT RENOVERE DIT HUS STB BYGs Tømrerafdeling har ikke bare de rigtige håndværkere, men også et stærkt hold af byggeledere til at styre byggeprocessen for dig, fra

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Denne e-guide er sponsoreret af: John Christiansen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012.

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012. SKAT: Sådan gør du - de fire trin til håndværkerfradrag (servicefradrag) Der er fire trin til at få håndværkerfradrag (servicefradrag). Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Bestil et stykke arbejde med

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rye Gade 1A 4060 Kirke Såby Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2014 Til den 12. september 2024. Energimærkningen

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer. Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013.

Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer. Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013. Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013. 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Analysen har som formål

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

V ARMen. Knib dig selv i. Du kan nu få op til 20.000 kr. moderne varmeløsning. gamle oliefyr ud med en. i tilskud, hvis du skifter dit

V ARMen. Knib dig selv i. Du kan nu få op til 20.000 kr. moderne varmeløsning. gamle oliefyr ud med en. i tilskud, hvis du skifter dit Knib dig selv i V ARMen www.klogenergi.dk Du kan nu få op til 20.000 kr. i tilskud, hvis du skifter dit gamle oliefyr ud med en moderne varmeløsning. Til etablering af solvarmeanlæg ydes et tilskud på

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langgade 18D 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. august 2011 Til den 4. august 2021. Energimærkningen er udført

Læs mere

Modernisering af Wilkenbo

Modernisering af Wilkenbo Modernisering af Wilkenbo Dalgas Boulevard, Finsensvej, Lauritz Sørensens Vej, Wilkensvej Beboermøde, Lauritz Sørensens Vej 10 & 12 Dagsorden Dagsorden for opgangsmøderne: Velkomst v/ Maj Britt Søballe

Læs mere