SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan"

Transkript

1 SLUTRAPPORT for projekt Mandemarke Grøn Plan Naturgenopretning og etablering af rekreativt fællesområde på arealer omkring landsbyen Mandemarke, Østmøn Mandemarke Bylaug Juni 2011

2 1. Introduktion Denne rapport er slutrapport for projekt Mandemarke Grøn Plan. Projektet, der er gennemført af Mandemarke Bylaug i perioden , har resulteret i naturgenopretning af mosen Tørvelukket nord for landsbyen Mandemarke på Østmøn samt etablering af et rekreativt fællesområde med rasteplads i et gammelt pumpehus ved landsbyens gadekær. Projektets baggrund Mandemarke er en landsby på Østmøn. Et lille samfund, langt udenfor lands lov og ret, men med en stor historie og en landskabelig beliggenhed, der overgår meget af, hvad man ellers kan opleve i Danmark. Mandemarke ligger på kanten af Østmøns unikke naturlandskab. Nabo mod øst er overdrevsområderne Mandemarke Bakker og Høvblege. Klinteskoven rejser sig i højdedragene bagved. 3-4 km. længere mod øst ligger Møns Klint, Danmarks største naturattraktion. Klintholm Gods og dets herregårdslandskab er nabo mod nord og vest. Og mod sydøst falder landskabet ned mod Østersøen, med Danmarks bedste havudsigt og et landbrugslandskab, der med sin blokudstykning fortæller en vigtig historie om landboreformerne omkring år Landsbyen og landbrugslandet er udpeget som kulturmiljø i Kulturarvsatlas Møn fra Landskaberne omkring byen rummer så enestående naturværdier, at de formentlig om nogle år vil opnå nationalparkstatus. Mandemarkes beboere er glade for deres by, de er stolte af byens historie og superbrugere af den omgivende natur, og de vil gerne dele det med de mange gæster, som hvert år besøger Østmøn. Lige nord for landsbyen ligger mosen Tørvelukket, som ejes af staten. Mosen afvander en del af Klinteskovens bakkeland, og sendte tidligere vandet i en bæk Møllebækken mod syd / sydvest under landevejen, gennem byens gadekær og videre ned mod udløbet ved Klintholm Havn. I dag er mosen ved at gro til, og bækken er rørlagt sydvest for byen. Ved gadekæret ligger et forfaldent pumpehus. Mosen, pumpehuset og gadekæret har en betydningsfuld fortid, men Mandemarke-boerne har også blik for, at lokaliteterne rummer muligheder for at blive brugt til nye, spændende formål. Til glæde for såvel Østmøns mange sommergæster som for borgerne selv. Mandemarke Bylaug fostrede derfor i vinteren den idé, at man ved naturgenopretning og landskabelig sammenknytning af landskabsområderne umiddelbart nord og vest for landsbyen kunne berige natur og kulturmiljø, skabe nye oplevelsesmuligheder for borgere og turister og etablere en portal til Østmøns unikke naturområder for gæster udefra. En initiativgruppe under bylauget påtog sig at formulere en projektbeskrivelse og undersøge, om der kunne findes ekstern finansiering til at gennemføre et sådant projekt. Det blev til projekt Mandemarke Grøn Plan, og det lykkedes at skaffe penge til det. I perioden blev projektet gennemført. De nye anlægsarbejder i Tørvelukket og ved gadekæret blev indviet den 18. juni I denne rapport beskrives projektets idéer og mål, projektets forløb og resultater samt dets effekter for lokalsamfundet Mandemarke og Østmøns beboere og sommergæster. Mandemarke Grøn Plan står som eksempel på, at selv små og økonomisk svage græsrodsorganisationer som Mandemarke Bylaug kan gennemføre større anlægsprojekter, hvis de bliver støttet heri. Uden projektets sponsorer, rådgivere og leverandører ville projektet ikke have været muligt. Mandemarke Bylaug vil derfor gerne sige tak til EU s Landdistriktsprogram, Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Vordingborg Kommune for økonomisk støtte, til projektets rådgivere NIRAS A/S og arkitekterne Lykke & Nielsen, samt til de håndværker- og leverandørfirmaer, der har udført de konkrete anlægs- og formidlingsopgaver. Det er følgende: Poda Hegn, entreprenør Bo Rasmussen eftf., murer Ib Søbjerg Hansen, tømrer Combibyg, Glarmester Mads Frederiksen, journalist Niels Sandøe, lærer Niels Peter Andreasen, Barfod skilte, Webdesigner Palle Thilqvist.. 2

3 Område før sø Søen bliver gravet Første spadestik i mose Det nye vandløb før gadekær Søen bliver til Platform bliver til ved sø 3

4 Projektets idéer og mål Projektets steder og elementer Projektet var fra starten planlagt til at skulle omfatte følgende elementer: Naturgenopretning af mosen Tørvelukket. Tilgængeliggørelse af Tørvelukket og skabelse af ny, direkte adgang fra Mandemarke til Klinteskoven samt formidling af moseområdets natur- og fugleliv. Renovering af arealet ved gadekæret og etablering af et grønt anlæg her et rekreativt område i bykanten. Restaurering af det gamle pumpehus til ny funktion som rasteplads og info-portal til Østmøn. Etablering af faunapassage fra Tørvelukket til gadekæret under landevejen. Projektets idé Idéen bag projektet opstod som nævnt i Mandemarke Bylaug i vinteren Idéen var, som ovenfor nævnt, at man ved naturgenopretning og landskabelig sammenknytning af landskabsområderne umiddelbart nord og vest for landsbyen ville kunne berige natur og kulturmiljø, skabe nye oplevelsesmuligheder for borgere og turister, og etablere en portal til Østmøns unikke naturområder for gæster udefra. På denne måde kunne man både bidrage til forbedring af livskvalitet, sammenhold og bymiljø i landsbyen og være med til at byde Østmøns mange sommergæster velkommen, og dermed give et bidrag til udvikling af kvalitetsturisme på Østmøn. Luftfoto af projektområdet før projektets start. Mosen Tørvelukket ses midt i billedet, mellem Klintholmvej og en bevoksning med bl.a. Ellesump. Gadekærsområdet ligger i vejbøjningen til venstre på billedet. 4

5 Projektets formål Projektets formål blev i den oprindelige projektbeskrivelse skildret som følger: 1. At genoprette værdifulde naturområder umiddelbart udenfor Mandemarke, gøre byens omgivelser og samspillet mellem landsby og landskab endnu smukkere, og give adgang til nye, grønne og sundhedsfremmende kvalitetsoplevelser for lokalbefolkningen og turisterne. 2. At skabe et nyt, bynært rekreativt fællesområde til glæde for landsbyens og Østmøns beboere. 3. At skabe en indgangsportal / gateway for besøgende til kulturmiljøet Mandemarke og omegn, til Østmøns naturområder og Geocenter Møns Klint, og dermed berige turisternes oplevelse af området. 4. At styrke det sociale miljø og fællesskabet i landsbyen. Projektets målgrupper var, som det fremgår af det ovenstående, både de lokale borgere fra såvel Mandemarke og omegn som hele Østmøn og Vordingborg kommune - og de mange gæster / turister, der besøger området. Blandt turisterne er en vigtig målgruppe den voksende gruppe af cyklende og vandrende. En del af disse kommer fra de mange lystsejlere, der lægger til i Klintholm Havn (regionens største gæstehavn), og hvoraf mange medbringer cykler. Pumpehus bliver renoveret Mod øst og gadekær Det færdige nye pumpehus 5

6 Projektets indhold og forløb Projektets struktur Af indholdsmæssige og finansieringsmæssige grunde stod det tidligt i projektforløbet klart, at det ville være en fordel at opdele projektet i to klart adskilte, men parallelt forløbende delprojekter: Naturprojektet omfattende naturgenopretning, tilgængeliggørelse og formidling af mosen Tørvelukket nord for landsbyen. Mosen ejes af staten (v. Skov og Naturstyrelsen, nu Naturstyrelsen, herefter benævnt NS). Kulturprojektet omfattende renovering af området ved gadekæret vest for landevejen gennem Mandemarke (der ejes af kommunen), etablering af rekreativt område på arealerne ved gadekæret og ombygning af det gamle pumpehus ( der ejes af Klintholm Gods ) til rasteplads og info-spot. De to delprojekter har en tæt indholds- og tidsmæssig sammenhæng, og nogle af formidlingsaktiviteterne er fælles for begge delprojekter. I den følgende skildring af projektets forløb, vil vi derfor gennemgå fasedelingen i projektet på tværs af de to delprojekter, men dog inden for hver fase dele beskrivelsen op på de to delprojekter. Projektets planlagte forløb Projektforløbet var fra starten planlagt med følgende 6 faser: 1. Organisation, projektplanlægning og fundraising 2. Forudsætninger og grundlag 3. Planlægning og projektering 4. Gennemførelse af de nye tiltag / anlæg 5. Udarbejdelse af formidlingsmateriale 6. Indvielse, projektafslutning, efterfølgende drift Projektets realiserede forløb Projektet er stort set forløbet som planlagt i projektbeskrivelsen af juni Den største afvigelse fra den oprindelige projektplan er en tidsmæssig forskydning. Hvor projektet oprindelig var planlagt med afslutning i eftersommeren / efteråret 2010, blev projektarbejdet forsinket, så det først afsluttes her i sommeren Der har været forskellige og i øvrigt gode grunde til forsinkelsen. De vil blive gennemgået i det følgende. Projektet er forløbet som følger: 1. ORGANISATION, PROJEKTPLANLÆGNING OG FUNDRAISING. (1. halvår 2009). Projektidéen opstod i Mandemarke Bylaug i vinteren , dels p.g.a. stigende utilfredshed med gadekærsområdets forfald, dels fordi landsbybeboerne kunne se muligheder for kvalitetsforbedring af landsbyens omgivelser ved naturgenopretning af Tørvelukket. Gamle landsbybeboere kunne berette om, hvordan der i gamle dage havde været en sø på moseområdet og et langt rigere dyre- og planteliv. Ved bylaugets ekstraordinære generalforsamling i marts 2009 blev der nedsat en initiativgruppe, der påtog sig at undersøge, om der kunne rejses midler til at gennemføre et sådant projekt. I løbet af foråret 2009 blev idéerne udmøntet i en konkret projektbeskrivelse. Ekstern støtte var et must, da bylauget ikke selv råder over midler, ud over en beskeden kassebeholdning på nogle få tusinde kr. Mulighederne for ekstern støtte blev derfor undersøgt, hvilket førte til opdeling af det overordnede projekt i de to ovennævnte delprojekter og 6

7 udformning af en fundraising-strategi for hver af dem. Der blev herefter udarbejdet og indsendt ansøgninger til de relevante finansieringskilder. I efteråret 2010 blev der opnået tilsagn på alle ansøgninger undtagen én, nemlig EU Landdistriktsmidlernes Natur- og miljøpulje (administreret af FødevareErhvervs Tønder-kontor), som var søgt om et betydeligt tilskud til Naturprojektet. Denne ansøgning blev ikke afvist, men blot ikke prioriteret i Tønder-kontorets første bevillingsrunde. Selv om Kulturprojektet faktisk var gennemfinansieret allerede i oktober 2009, måtte anlægsaktiviteterne i dette projekt afvente den færdige finansiering af Naturprojektet, da det var vigtigt for likviditeten i projektet, at begge delprojekter kørte efter en fælles tidsplan. Bevilling fra Tønder-kontoret indløb kort før jul FORUDSÆTNINGER OG GRUNDLAG. (1. kvartal 2010) Selv om anlægsaktiviteterne måtte afvente finansiering af Naturprojektet, påbegyndtes arbejdet på en række forudsætninger for både Natur- og Kulturprojektet allerede i eftersommeren I begyndelsen forløb projektarbejdet direkte under bestyrelsen for Mandemarke bylaug, men efter endt finansiering blev der nedsat en egentlig styregruppe - med repræsentanter for Mandemarke Bylaug og lokale repræsentanter for bevilligende myndigheder og organisationer (Vordingborg Kommune, Skov og Naturstyrelsen, Friluftsrådet). Styregruppen tilknyttede NIRAS A/S til projektet som proces- og udviklingskonsulent. Styregruppen holdt sit første møde i februar Arbejdsopgaverne i denne fase omfattede (for begge delprojekter): Registrering af fysiske forhold. Indsamling af forudsætningsmateriale (kort og dokumenter). Desuden, i Naturprojektet: Undersøgelse og analyse af naturindhold og landskabsværdier i de berørte arealer problemer og udviklingsmuligheder. Undersøgelse af naturindhold udførtes af Vordingborg Kommunes Naturafdeling allerede i sommeren Analyse af landskabsforhold gennemførtes af NIRAS landskabsarkitekter som forberedelse til projektering af naturgenopretningstiltag. Afklaring af metode til bortskaffelse af opgravet materiale fra udgravning af sø i moseområdet. Den økonomisk og praktisk mest fordelagtige metode var at sprede det opgravede materiale ud på naboens Klintholm Gods marker. Godsejer Peter Scavenius var indforstået med dette, men miljømyndighederne krævede jordbundsundersøgelser som forudsætning for udspredning. Disse jordprøver blev udført i flere runder i de sidste måneder af Resultatet var, at miljømyndighederne gav tilladelse til udspredning af opgravet materiale som jordforbedringsmiddel. Desuden, i Kulturprojektet: Gennemførelse af en kort kulturhistorisk undersøgelse af landsbyens og de berørte arealers historie. Registreringen af de fysiske forhold bekræftede, at der ikke var behov for restaurering af selv gadekæret, der er en velfungerende lille sø med god gennemstrømning og et dyre- og planteliv i balance. Der var kun brug for renovering af den ene bred samt fjernelse af gammelt affald. Derimod var der behov for totalrenovering af det gamle pumpehus. Undersøgelsen af landsbyens kulturhistorie var planlagt udført af Muséerne.dk (Vordingborg Museum), men det viste sig, at journalist Niels Sandøe havde oparbejdet et meget omfattende materiale om Mandemarkes kulturhistorie, som overflødiggjorde museums-undersøgelsen. I stedet blev der indgået aftale med Niels Sandøe om bearbejdning af hans materiale til anvendelse i de formidlingsprodukter, der indgår i projektet. 3. PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. (1. halvår 2010). Detailplanlægning af projektet og projektering af dets anlægsaktiviteter påbegyndtes i vinteren , og foregik samtidig med udarbejdelsen af et meget omfattende notat med titlen 'Projektbeskrivelse og oplæg 7

8 vedr. nødvendige tilladelser og dispensationer'. Notatet dækker begge delprojekter, da de ansvarlige myndigheder insisterede på at modtage ansøgninger om div. dispensationer og tilladelser til begge projekter samtidig. Især Naturprojektet krævede et langt mere omfattende tilladelses- og dispensationsarbejde end forudset. Der krævedes dispensationer og tilladelse fra Miljø-, Vand- og Planmyndighederne samt fra Fredningsmyndighederne. Selv om tilladelserne til Kulturprojektet viste sig at være særdeles enkle - der var ikke behov for en landzonetilladelse, og m.h.t. ombygning af pumpehuset kunne vi nøjes med en anmeldelse af byggeriet - måtte Kulturprojektet altså endnu en gang afvente Naturprojektet. På dette tidspunkt blev der også indgået aftaler med Mandemarkes 'nabo', godsejer Peter Scavenius, Klintholm, om de dele af Mandemarke Grøn Plan, som berører Klintholms ejendom. For Kulturprojektet blev der indgået aftale om ombygning og lån af pumpehuset, der ejes af Klintholm (resten af gadekærsområdet er 'gadejord', ejet af almenvellet v. Vordingborg Kommune). Desuden, i Naturprojektet: Udarbejdelse af overordnet skitse til landskabsplan for Mandemarke og dens omgivelser, herunder tilslutning til stiruter etc. Naturgenopretningsplan for mosen Tørvelukket samt projektering af genskabelse af en sø på ca m2, incl. opgravning, bortkørsel og deponering af jord samt hegning og tilgængeliggørelse (trampesti langs mosens vestkant og nordkant, og videre over arealerne bag mosen til Klinteskoven). Plan for den naturgenoprettede mose, med den retablerede sø nederst til venstre, den resterende rørskov til til højre (øst) herfor, Ellesumpen øverst og den nygravede Møllebæk tværs over den sydlige del. Tegning: Niels Peter Andreasen 8

9 I forb. m. planlægning af den nye sø viste vandløbsundersøgelser, at vandtilløb til moseområdet fra nord sandsynligvis bestod af drænvand, som man af naturhensyn ikke ønskede ledt gennem den nye sø. Det blev derfor besluttet at anlægge en ny bæk mellem søen og landevejen til afledning af drænvandet. Den nye bæk munder ud i Møllebækken syd for rørskoven og leder vandet til gadekæret. Projektering af genskabelse / udgravning af et hidtil rørlagt stykke af Møllebækken på de to private parceller lige nordøst for landevejen (og gadekæret). Faunapassage under landevejen blev planlagt med ovennævnte udgravning af bækken frem til passage under landevejen samt rensning af rørføringen under landevejen; Formidlingsplan vedr. nye og gamle naturværdier i den naturgenoprettede mose incl. skråskilte ved indgangen til området, boardwalk med display, der viser naturtyper ved den nye sø, brochure og hjemmeside. Desuden, i Kulturprojektet: De konkrete planlægnings- og projekteringsopgaver, der blev udført med assistance fra NIRAS og Arkitektfirmet lykke & nielsen, Stege, omfattede følgende: Plan for det bynære rekreative område med rasteplads ved gadekæret renovering af arealerne ved gadekæret, udarbejdelse af beplantnings- og møblerings -plan; Projektering af restaureringen af det gamle pumpehus og indretning af dette til overdækket rasteplads; Formidlingsplan for stedet som informationsspot og gateway til Mandemarkeområdet og Østmøn incl. skråskilt, plancher til pumpehuset, brochure og hjemmeside. Grøn Plan Mandemarke pumpehus Autoværn sø grus siv græs Vej Hegn Cykler + info stengærde lykke + nielsen aps Mandemarke pumpehus side 6 I 6 Plan over gadekærsområder, med beplantning, grønning og adgang til det renoverede pumpehus. 4. GENNEMFØRELSE AF DE NYE TILTAG / ANLÆG. (2. halvår halvår 2011). De overnnævnte planer og projekter blev ført ud i livet, men igen med en vis forsinkelse p.g.a. Naturprojektet. De sidste tilladelser forelå først i slutningen af oktober 2010, og da anlægsfasen skulle påbegyndes, blev det - af likviditetsmæssige og praktiske / anlægstekniske årsager, og ikke mindst fordi det var vigtigt at 'komme i jorden' og gennemføre udgravningen af den nye sø mv. i Tørvelukket før vinteren - 9

10 besluttet at starte med Naturprojektet. Selv om jordarbejder o. lign. kunne gennemføres ved gadekæret i forlængelse af arbejderne i Tørvelukket, måtte ombygningen af pumpehuset udskydes til efter frostperioden i foråret Anlægsarbejder i Naturprojektet har omfattet: Naturgenopretning af Tørvelukket incl. oprensning og genskabelse af sø på ca m2 og delvis planering og tilsåning af landarealerne. Udgravning af den nødvendige nye bæk til omledning af drænvand udenom den nye sø. Gennemførelse af udgravning af Møllebækken på stykket lige nord for landevejen samt gennemførelse af midlertidig løsning vedr. faunapassage under landevej. Tilgængeliggørelse af området via trampestier langs mosens vestlige og nordlige kanter (den østlige del skal forblive lukket af hensyn til ynglefugle og orkidéer) samt videre over Mandemarke Bakker til Klinteskoven. Kraftig beskæring af levende hegn ud mod landevej for at synliggøre det nye naturområde, etablering af nye hegn og låger af hensyn til afgræsning af området samt tilgængeliggørelse for offentligheden. Etablering af boardwalk kombineret bro over den nye bæk og udsigtsplatform ved den nye sø med naturinformation på lange skilte på rækværket. Anlægsarbejder i Kulturprojektet har omfattet følgende: Renovering af arealet ved gadekæret. Ukrudt og rødder fra vilde buske og småtræer er fjernet, arealet er planeret (sidst på året 2010) og efterfølgende (forår 2011) beplantet med græs. Arealet ved gadekæret kan herefter anvendes til offentligt rekreativt område og udendørs rasteplads, idet styregruppen besluttede, at der - ud over et enkelt info-skilt - ikke er behov for egentlig 'møblering' af eller faste anlæg på arealet. Folk kan slå sig ned med et tæppe el. lign., ønsker man at sidde på en bænk, kan det ske i pumpehuset. Restaurering af det gamle pumpehus og indretning af dette til overdækket rasteplads og info-spot / gateway til Østmøn ifølge det i foregående fase udarbejdede restaureringsprojekt. Grøn Plan Mandemarke pumpehus Fremtidige forhold Sø sti Bænke + bord bænke bænke Sten kiste Glas Plan lykke + nielsen aps Mandemarke pumpehus side 4 I 5 Grundplan for pumpehuset som rasteplads samt terrassen ud mod gadekæret (terrassen er dog opført uden den spids ud i vandet, som er angivet på tegningen). Pumpehusets fundamenter - der var udsat for gennemstrømmende vand - er blevet drænet og befæstiget. Murværket i væggene er blevet renoveret og pudset indvendig. Taget er totalrenoveret med ny 10

11 tagkonstruktion, men med genoplægning af de originale teglsten, så bygningen udadtil fremstår som den blev opført i 1930'erne. Døren er - af adgangsmæssige hensyn - blevet flyttet fra det lille hus' vestgavl til østgavlen, idet døråbningen mod vest dog er opretholdt med et isat vindue af hensyn til kulturhistorien og den gode udsigt. Foran pumpehuset mod øst, og som adgang til dette, er der opført en træterrasse med adgang fra en 'trampesti' fra Busenevej til pumpehuset. 5. UDARBEJELSE AF FORMIDLINGSMATERIALE (1. halvår 2011). Der er som planlagt fra projektets start udarbejdet et formidlingsmateriale, som er nødvendigt for at stedet eller rettere: stederne - kan fungere som indgangsportal til Mandemarke og Østmøn. Der er tale om følgende formidlingstiltag fælles for Kultur- og Naturprojektet: En brochure i alm. turistbrochureformat (10x21 cm, brochuren er på i alt 12 'sider' i dette format), der fortæller om Natur og landskab omkring Mandemarke, herunder om Tørvelukket, om landsbyens kulturhistorie og Mandemarke i dag samt om projekt Mandemarke Grøn Plan. En hjemmeside (www.mandemarke.dk), der bygger på journalist Niels Sandøes omfattende kulturhistoriske materiale. Hjemmesiden kombinerer muligheden for hurtigt overblik og adgang til de oplysninger, den enkelte bruger ønsker, med mulighed for udvidelse med alt det materiale om Mandemarke-områdets natur- og kulturhistorie, som kan komme til fremover. Et erfarent bylaugsmedlem har påtaget sig at være webmaster. Hertil kommer, for Naturprojektet: 2 skråskilte med brochureholdere, placeret ved to af indgangene til moseområdet. Skiltene viser et kort over mosen - hvor man må færdes, hvad man kan opleve samt en kort introduktion til projekt Mandemarke Grøn Plan ; Et m. langt og 30 cm. højt display / skråskilt monteret ovenpå rækværket på boardwalken (udsigtsplatform ved den nye sø), som viser billeder af og navne på naturtyper, plante- og dyrearter, som man kan opleve i det naturgenoprettede moseområde. Hertil kommer, for Kulturprojektet: Plancher (2 stk.) til ophængt i det restaurerede pumpehus, med informationer om landsbyen, dens historie, kulturmiljø og omgivelser, med kort over landsbyen. Et skråskilt med brochureholder ved Busenevej, hvor der går sti ned til pumpehuset og hvor det er naturligt at parkere cykler. Skiltet introducerer til gadekærsområdet og pumpehuset samt til landsbyen Mandemarke (med kort over byen). 6. INDVIELSE, PROJEKTAFSLUTNING, EFTERFØLGENDE DRIFT. (Fra sommer 2011). De nye anlæg i og omkring Mandemarke - der trods tidsforskydninger undervejs er blevet gennemført i nøje overensstemmelse med den oprindelige projektplan - blev indviet ved en lille højtidelighed lørdag den 18. juni På samme tidspunkt (juni-juli 2011) blev projektregnskabet og denne slutrapport færdiggjort og indsendt. M.h.t. den efterfølgende drift er der truffet følgende aftaler: Mandemarke Bylaug vedligeholder arealerne omkring gadekæret inkl. græsslåning. Naturstyrelsen, der er jordejer i Tørvelukket, driver og vedligeholder det naturgenoprettede moseområde incl. hegning, afgræsning og, om nødvendigt, høslet og befæstigelse af trampestier i området. 11

12 Afvigelser fra den oprindelige projektplan til den realiserede plan Overordnet må det konstateres, at projektet stort set er gennemført som det oprindelig blev planlagt bortset fra den tidligere nævnte forsinkelse af gennemførelsen af flere af projektfaserne. Ud over tidsforskydningen er de kun sket små justeringer hen ad vejen, og alle har været naturlige tilpasninger til det praktisk mulige, da anlægsprojekterne skulle detailplanlægges og udføres. Der er i 2010 gennemført en budgetændring i begge delprojekter. Den skyldes ikke indholdsmæssige ændringer i projektet, men afklaring af et uafklaret punkt i den oprindelige projektplan for Naturprojektet (om bortgravet jord i forb. m. retablering af sø i Tørvelukket kunne udspredes på naboejendommens marker, eller skulle fjerndeponeres). Der blev i denne sammenhæng gennemført mindre ændringer af også andre budgetposter også i Kulturprojektet - foranlediget af, at vi samtidig havde fået tilbud ind på de udbudte anlægsopgaver. Budgetændringerne betød hverken ændringer i projektets indhold eller væsentlige ændringer i udgifternes fordeling. Budgetændringerne er godkendt af alle bevillingsgivere. Her ud over består den væsentligste afvigelse fra den oprindelige projektplan som nævnt i, at projektets tidsplan er blevet forskudt flere gange undervejs, specielt på følgende punkter: Den endelige igangsættelse af projektet blev uds kudt til starten af 2010 p.g.a. forsinket finansiering fra FødevareErhvervs Natur-pulje. Afklaring af spørgsmålet om deponering af opgravet materiale fra den nye sø trak ud, da de nødvendige tilladelser krævede jordprøver mv. Indhentning af øvrige nødvendige tilladelser og dispensationer efter udarbejdelse af notat desangående i foråret 2010 trak ud over sommerferien og langt hen på efteråret p.g.a. travlhed og sommerferiepause hos visse af de ansøgte myndigheder. Hensyn til vejrforhold betød, at anlægsarbejder på Kulturprojektet herefter måtte udskydes til foråret Der blev i efteråret 2010 opnået tilladelse fra tilsagnsgiverne til forlængelse af projektperioden til (for den korteste frists vedkommende) august (Projektet var oprindelig planlagt færdigjort i efteråret 2010). Det skal understreges, at tidsforskydningen er sket af gode grunde og, hvilket er vigtigst, ikke har haft indflydelse på virkeliggørelsen af projektets idéer, målsætninger og planlagte aktiviteter. Forsinkelsen af projektet har således ikke haft nogen effekt overhovedet på projektets resultater og kvaliteten af disse. Den store dag og snoren bliver klippet af Claus Jespersen NST 12

13 Projektets resultater og effekter Projektets formål var, som nævnt i kapitel 2,i den oprindelige projektbeskrivelse skildret som følger: At genoprette værdifulde naturområder umiddelbart udenfor Mandemarke, gøre byens omgivelser og samspillet mellem landsby og landskab endnu smukkere, og give adgang til nye, grønne og sundhedsfremmende kvalitetsoplevelser for lokalbefolkningen og turisterne. At skabe et nyt, bynært rekreativt fællesområde til glæde for landsbyens og Østmøns beboere. At skabe en indgangsportal / gateway for besøgende til kulturmiljøet Mandemarke og omegn, til Østmøns naturområder og Geocenter Møns Klint, og dermed berige turisternes oplevelse af området. At styrke det sociale miljø og fællesskabet i landsbyen. Her ved projektets afslutning i juni 2011 kan det konstateres, at projektet faktisk i alt væsentligt har opfyldt de oprindelige mål: Der er, via Naturprojektets naturgenopretningstiltag i Tørvelukket, utvivlsomt skabt ny natur med store, kvalitative potentialer. Den fulde udfoldelse af disse potentialer vil selvfølgelig først vise sig i løbet af nogle år men det er faktisk overraskende, at vi allerede kun ½ år efter at den nye sø er blevet udgravet har kunnet iagttage nye dyre- og plantearter i mosen. Det lover godt for den øgede diversitet. Det er ligeledes tydeligt for enhver, der kører forbi, at åbning og genopretning af moseområdet og igen ikke mindst den nye sø har skabt et endnu smukkere samspil mellem landsbyen og den omliggende natur end tidligere. Området er blevet indbydende for såvel lokale som turister, der ønsker nye oplevelser. Allerede nu har offentligheden har taget det nye område til sig. Ved gadekæret er det, via Kulturprojektet, lykkedes at skabe et nyt, bynært rekreativt fællesområde. Også her er de nye brugere begyndt at komme. Allerede her ved turistsæsonens start ser det ud til, at den planlagte indgangsportal til kulturmiljøet Mandemarke og omegn og til Østmøns naturområder kommer til at være velfungerende. Ingen tvivl om, at denne funktion vil bidrage til at styrke turismens infrastruktur på Østmøn, og dermed det østmønske turisterhverv. Det er i sagens natur meget vanskeligt at anslå omfanget af disse effekter men at de ER der, og at de vil øges med årene, føler vi os i Mandemarke Bylaug ikke i tvivl om. Kulturprojektet har, som planlagt, støttet de følgende højt prioriterede strategielementer og mål i LAG Vordingborgs Udviklingsstrategi: At støtte 'det hele liv' på landet samt at skabe attraktive levevilkår for nuværende og kommende beboere: Ved at skabe tilbud om flere kvalitetsoplevelser indenfor natur og landsbymiljø, som de fleste netop er kommet til Mandemarke på grund af, er der skabt mulighed for et rigere fritidsliv,og bedre hverdagsliv for beboerne. At skabe vækst og udvikling i landdistrikterne: Projektet bidrager til markedsføring af Østmøns naturattraktioner og med støttefaciliteter for turister, og er dermed med til at forbedre rammebetingelserne for turisterhvevet - ikke mindst 'den lille turisme'. Bosætning: Projektet styrker yderligere de kvaliteter, som trækker tilflyttere til Østmøn. Erhvervsudvikling og iværksætteri samt turisme: Ved at tilbyde gode rammer og gode levevilkår har projektet øget tiltrækning af de, der kan 'flytte deres virksomhed med sig' til Østmøn. Mandemarke tilbyder gode rammer for etablering af mikrovirksomheder (der er allerede flere). Desuden er rammerne for turisterhvervet forbedret. Landsbyudvikling: Er projektets hovedemne. Projektet har, gennem renovering af områder og bygninger i og omkring landsbyen, været med til at øge dennes attraktivitet for nuværende og kommende beboere. Projektet har medvirket til kvalitetsforbedring af omgivelserne, skabelse af fællesfaciliteter i landsbyen og - ikke mindst - styrkelse af de sociale netværk og sammenholdet i Mandemarke - et godt udgangspunkt for fortsatte udviklingsaktiviteter i og omkring landsbyen. 13

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

BYGNINGSKULTURENS DAG 2014

BYGNINGSKULTURENS DAG 2014 BYGNINGSKULTURENS DAG 2014 LANDSBYER PÅ SKRUMP - udvikling eller afvikling? Bygningskulturens Dag den 5. oktober 2014 Bevaringsforeningen Præstø og omegn, Bevaringsforeningen Vordingborg, Bygnings- og

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Folkeoplysningsudvalget Vejen Kommune Rødding, den 30.3.2014 Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Rødding Idrætsforening søger hermed om størst muligt tilskud til anlægsarbejder på udenoms arealer

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres.

4. Projektet Udvalget skal løbende sikre at der udarbejdes de nødvendige beskrivelser og dokumenter for at arbejdet kan gennemføres. Referat Lærkeagerbanen udvalgsmøde onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00 Tilstede Jørgen Jensen (JJ), Søren Petersen (SP), Jens Peter Nielsen (JPN), Jørgen Grumstrup (JG) Ikke tilstede Claus Meulengracht

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere