SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan"

Transkript

1 SLUTRAPPORT for projekt Mandemarke Grøn Plan Naturgenopretning og etablering af rekreativt fællesområde på arealer omkring landsbyen Mandemarke, Østmøn Mandemarke Bylaug Juni 2011

2 1. Introduktion Denne rapport er slutrapport for projekt Mandemarke Grøn Plan. Projektet, der er gennemført af Mandemarke Bylaug i perioden , har resulteret i naturgenopretning af mosen Tørvelukket nord for landsbyen Mandemarke på Østmøn samt etablering af et rekreativt fællesområde med rasteplads i et gammelt pumpehus ved landsbyens gadekær. Projektets baggrund Mandemarke er en landsby på Østmøn. Et lille samfund, langt udenfor lands lov og ret, men med en stor historie og en landskabelig beliggenhed, der overgår meget af, hvad man ellers kan opleve i Danmark. Mandemarke ligger på kanten af Østmøns unikke naturlandskab. Nabo mod øst er overdrevsområderne Mandemarke Bakker og Høvblege. Klinteskoven rejser sig i højdedragene bagved. 3-4 km. længere mod øst ligger Møns Klint, Danmarks største naturattraktion. Klintholm Gods og dets herregårdslandskab er nabo mod nord og vest. Og mod sydøst falder landskabet ned mod Østersøen, med Danmarks bedste havudsigt og et landbrugslandskab, der med sin blokudstykning fortæller en vigtig historie om landboreformerne omkring år Landsbyen og landbrugslandet er udpeget som kulturmiljø i Kulturarvsatlas Møn fra Landskaberne omkring byen rummer så enestående naturværdier, at de formentlig om nogle år vil opnå nationalparkstatus. Mandemarkes beboere er glade for deres by, de er stolte af byens historie og superbrugere af den omgivende natur, og de vil gerne dele det med de mange gæster, som hvert år besøger Østmøn. Lige nord for landsbyen ligger mosen Tørvelukket, som ejes af staten. Mosen afvander en del af Klinteskovens bakkeland, og sendte tidligere vandet i en bæk Møllebækken mod syd / sydvest under landevejen, gennem byens gadekær og videre ned mod udløbet ved Klintholm Havn. I dag er mosen ved at gro til, og bækken er rørlagt sydvest for byen. Ved gadekæret ligger et forfaldent pumpehus. Mosen, pumpehuset og gadekæret har en betydningsfuld fortid, men Mandemarke-boerne har også blik for, at lokaliteterne rummer muligheder for at blive brugt til nye, spændende formål. Til glæde for såvel Østmøns mange sommergæster som for borgerne selv. Mandemarke Bylaug fostrede derfor i vinteren den idé, at man ved naturgenopretning og landskabelig sammenknytning af landskabsområderne umiddelbart nord og vest for landsbyen kunne berige natur og kulturmiljø, skabe nye oplevelsesmuligheder for borgere og turister og etablere en portal til Østmøns unikke naturområder for gæster udefra. En initiativgruppe under bylauget påtog sig at formulere en projektbeskrivelse og undersøge, om der kunne findes ekstern finansiering til at gennemføre et sådant projekt. Det blev til projekt Mandemarke Grøn Plan, og det lykkedes at skaffe penge til det. I perioden blev projektet gennemført. De nye anlægsarbejder i Tørvelukket og ved gadekæret blev indviet den 18. juni I denne rapport beskrives projektets idéer og mål, projektets forløb og resultater samt dets effekter for lokalsamfundet Mandemarke og Østmøns beboere og sommergæster. Mandemarke Grøn Plan står som eksempel på, at selv små og økonomisk svage græsrodsorganisationer som Mandemarke Bylaug kan gennemføre større anlægsprojekter, hvis de bliver støttet heri. Uden projektets sponsorer, rådgivere og leverandører ville projektet ikke have været muligt. Mandemarke Bylaug vil derfor gerne sige tak til EU s Landdistriktsprogram, Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Vordingborg Kommune for økonomisk støtte, til projektets rådgivere NIRAS A/S og arkitekterne Lykke & Nielsen, samt til de håndværker- og leverandørfirmaer, der har udført de konkrete anlægs- og formidlingsopgaver. Det er følgende: Poda Hegn, entreprenør Bo Rasmussen eftf., murer Ib Søbjerg Hansen, tømrer Combibyg, Glarmester Mads Frederiksen, journalist Niels Sandøe, lærer Niels Peter Andreasen, Barfod skilte, Webdesigner Palle Thilqvist.. 2

3 Område før sø Søen bliver gravet Første spadestik i mose Det nye vandløb før gadekær Søen bliver til Platform bliver til ved sø 3

4 Projektets idéer og mål Projektets steder og elementer Projektet var fra starten planlagt til at skulle omfatte følgende elementer: Naturgenopretning af mosen Tørvelukket. Tilgængeliggørelse af Tørvelukket og skabelse af ny, direkte adgang fra Mandemarke til Klinteskoven samt formidling af moseområdets natur- og fugleliv. Renovering af arealet ved gadekæret og etablering af et grønt anlæg her et rekreativt område i bykanten. Restaurering af det gamle pumpehus til ny funktion som rasteplads og info-portal til Østmøn. Etablering af faunapassage fra Tørvelukket til gadekæret under landevejen. Projektets idé Idéen bag projektet opstod som nævnt i Mandemarke Bylaug i vinteren Idéen var, som ovenfor nævnt, at man ved naturgenopretning og landskabelig sammenknytning af landskabsområderne umiddelbart nord og vest for landsbyen ville kunne berige natur og kulturmiljø, skabe nye oplevelsesmuligheder for borgere og turister, og etablere en portal til Østmøns unikke naturområder for gæster udefra. På denne måde kunne man både bidrage til forbedring af livskvalitet, sammenhold og bymiljø i landsbyen og være med til at byde Østmøns mange sommergæster velkommen, og dermed give et bidrag til udvikling af kvalitetsturisme på Østmøn. Luftfoto af projektområdet før projektets start. Mosen Tørvelukket ses midt i billedet, mellem Klintholmvej og en bevoksning med bl.a. Ellesump. Gadekærsområdet ligger i vejbøjningen til venstre på billedet. 4

5 Projektets formål Projektets formål blev i den oprindelige projektbeskrivelse skildret som følger: 1. At genoprette værdifulde naturområder umiddelbart udenfor Mandemarke, gøre byens omgivelser og samspillet mellem landsby og landskab endnu smukkere, og give adgang til nye, grønne og sundhedsfremmende kvalitetsoplevelser for lokalbefolkningen og turisterne. 2. At skabe et nyt, bynært rekreativt fællesområde til glæde for landsbyens og Østmøns beboere. 3. At skabe en indgangsportal / gateway for besøgende til kulturmiljøet Mandemarke og omegn, til Østmøns naturområder og Geocenter Møns Klint, og dermed berige turisternes oplevelse af området. 4. At styrke det sociale miljø og fællesskabet i landsbyen. Projektets målgrupper var, som det fremgår af det ovenstående, både de lokale borgere fra såvel Mandemarke og omegn som hele Østmøn og Vordingborg kommune - og de mange gæster / turister, der besøger området. Blandt turisterne er en vigtig målgruppe den voksende gruppe af cyklende og vandrende. En del af disse kommer fra de mange lystsejlere, der lægger til i Klintholm Havn (regionens største gæstehavn), og hvoraf mange medbringer cykler. Pumpehus bliver renoveret Mod øst og gadekær Det færdige nye pumpehus 5

6 Projektets indhold og forløb Projektets struktur Af indholdsmæssige og finansieringsmæssige grunde stod det tidligt i projektforløbet klart, at det ville være en fordel at opdele projektet i to klart adskilte, men parallelt forløbende delprojekter: Naturprojektet omfattende naturgenopretning, tilgængeliggørelse og formidling af mosen Tørvelukket nord for landsbyen. Mosen ejes af staten (v. Skov og Naturstyrelsen, nu Naturstyrelsen, herefter benævnt NS). Kulturprojektet omfattende renovering af området ved gadekæret vest for landevejen gennem Mandemarke (der ejes af kommunen), etablering af rekreativt område på arealerne ved gadekæret og ombygning af det gamle pumpehus ( der ejes af Klintholm Gods ) til rasteplads og info-spot. De to delprojekter har en tæt indholds- og tidsmæssig sammenhæng, og nogle af formidlingsaktiviteterne er fælles for begge delprojekter. I den følgende skildring af projektets forløb, vil vi derfor gennemgå fasedelingen i projektet på tværs af de to delprojekter, men dog inden for hver fase dele beskrivelsen op på de to delprojekter. Projektets planlagte forløb Projektforløbet var fra starten planlagt med følgende 6 faser: 1. Organisation, projektplanlægning og fundraising 2. Forudsætninger og grundlag 3. Planlægning og projektering 4. Gennemførelse af de nye tiltag / anlæg 5. Udarbejdelse af formidlingsmateriale 6. Indvielse, projektafslutning, efterfølgende drift Projektets realiserede forløb Projektet er stort set forløbet som planlagt i projektbeskrivelsen af juni Den største afvigelse fra den oprindelige projektplan er en tidsmæssig forskydning. Hvor projektet oprindelig var planlagt med afslutning i eftersommeren / efteråret 2010, blev projektarbejdet forsinket, så det først afsluttes her i sommeren Der har været forskellige og i øvrigt gode grunde til forsinkelsen. De vil blive gennemgået i det følgende. Projektet er forløbet som følger: 1. ORGANISATION, PROJEKTPLANLÆGNING OG FUNDRAISING. (1. halvår 2009). Projektidéen opstod i Mandemarke Bylaug i vinteren , dels p.g.a. stigende utilfredshed med gadekærsområdets forfald, dels fordi landsbybeboerne kunne se muligheder for kvalitetsforbedring af landsbyens omgivelser ved naturgenopretning af Tørvelukket. Gamle landsbybeboere kunne berette om, hvordan der i gamle dage havde været en sø på moseområdet og et langt rigere dyre- og planteliv. Ved bylaugets ekstraordinære generalforsamling i marts 2009 blev der nedsat en initiativgruppe, der påtog sig at undersøge, om der kunne rejses midler til at gennemføre et sådant projekt. I løbet af foråret 2009 blev idéerne udmøntet i en konkret projektbeskrivelse. Ekstern støtte var et must, da bylauget ikke selv råder over midler, ud over en beskeden kassebeholdning på nogle få tusinde kr. Mulighederne for ekstern støtte blev derfor undersøgt, hvilket førte til opdeling af det overordnede projekt i de to ovennævnte delprojekter og 6

7 udformning af en fundraising-strategi for hver af dem. Der blev herefter udarbejdet og indsendt ansøgninger til de relevante finansieringskilder. I efteråret 2010 blev der opnået tilsagn på alle ansøgninger undtagen én, nemlig EU Landdistriktsmidlernes Natur- og miljøpulje (administreret af FødevareErhvervs Tønder-kontor), som var søgt om et betydeligt tilskud til Naturprojektet. Denne ansøgning blev ikke afvist, men blot ikke prioriteret i Tønder-kontorets første bevillingsrunde. Selv om Kulturprojektet faktisk var gennemfinansieret allerede i oktober 2009, måtte anlægsaktiviteterne i dette projekt afvente den færdige finansiering af Naturprojektet, da det var vigtigt for likviditeten i projektet, at begge delprojekter kørte efter en fælles tidsplan. Bevilling fra Tønder-kontoret indløb kort før jul FORUDSÆTNINGER OG GRUNDLAG. (1. kvartal 2010) Selv om anlægsaktiviteterne måtte afvente finansiering af Naturprojektet, påbegyndtes arbejdet på en række forudsætninger for både Natur- og Kulturprojektet allerede i eftersommeren I begyndelsen forløb projektarbejdet direkte under bestyrelsen for Mandemarke bylaug, men efter endt finansiering blev der nedsat en egentlig styregruppe - med repræsentanter for Mandemarke Bylaug og lokale repræsentanter for bevilligende myndigheder og organisationer (Vordingborg Kommune, Skov og Naturstyrelsen, Friluftsrådet). Styregruppen tilknyttede NIRAS A/S til projektet som proces- og udviklingskonsulent. Styregruppen holdt sit første møde i februar Arbejdsopgaverne i denne fase omfattede (for begge delprojekter): Registrering af fysiske forhold. Indsamling af forudsætningsmateriale (kort og dokumenter). Desuden, i Naturprojektet: Undersøgelse og analyse af naturindhold og landskabsværdier i de berørte arealer problemer og udviklingsmuligheder. Undersøgelse af naturindhold udførtes af Vordingborg Kommunes Naturafdeling allerede i sommeren Analyse af landskabsforhold gennemførtes af NIRAS landskabsarkitekter som forberedelse til projektering af naturgenopretningstiltag. Afklaring af metode til bortskaffelse af opgravet materiale fra udgravning af sø i moseområdet. Den økonomisk og praktisk mest fordelagtige metode var at sprede det opgravede materiale ud på naboens Klintholm Gods marker. Godsejer Peter Scavenius var indforstået med dette, men miljømyndighederne krævede jordbundsundersøgelser som forudsætning for udspredning. Disse jordprøver blev udført i flere runder i de sidste måneder af Resultatet var, at miljømyndighederne gav tilladelse til udspredning af opgravet materiale som jordforbedringsmiddel. Desuden, i Kulturprojektet: Gennemførelse af en kort kulturhistorisk undersøgelse af landsbyens og de berørte arealers historie. Registreringen af de fysiske forhold bekræftede, at der ikke var behov for restaurering af selv gadekæret, der er en velfungerende lille sø med god gennemstrømning og et dyre- og planteliv i balance. Der var kun brug for renovering af den ene bred samt fjernelse af gammelt affald. Derimod var der behov for totalrenovering af det gamle pumpehus. Undersøgelsen af landsbyens kulturhistorie var planlagt udført af Muséerne.dk (Vordingborg Museum), men det viste sig, at journalist Niels Sandøe havde oparbejdet et meget omfattende materiale om Mandemarkes kulturhistorie, som overflødiggjorde museums-undersøgelsen. I stedet blev der indgået aftale med Niels Sandøe om bearbejdning af hans materiale til anvendelse i de formidlingsprodukter, der indgår i projektet. 3. PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. (1. halvår 2010). Detailplanlægning af projektet og projektering af dets anlægsaktiviteter påbegyndtes i vinteren , og foregik samtidig med udarbejdelsen af et meget omfattende notat med titlen 'Projektbeskrivelse og oplæg 7

8 vedr. nødvendige tilladelser og dispensationer'. Notatet dækker begge delprojekter, da de ansvarlige myndigheder insisterede på at modtage ansøgninger om div. dispensationer og tilladelser til begge projekter samtidig. Især Naturprojektet krævede et langt mere omfattende tilladelses- og dispensationsarbejde end forudset. Der krævedes dispensationer og tilladelse fra Miljø-, Vand- og Planmyndighederne samt fra Fredningsmyndighederne. Selv om tilladelserne til Kulturprojektet viste sig at være særdeles enkle - der var ikke behov for en landzonetilladelse, og m.h.t. ombygning af pumpehuset kunne vi nøjes med en anmeldelse af byggeriet - måtte Kulturprojektet altså endnu en gang afvente Naturprojektet. På dette tidspunkt blev der også indgået aftaler med Mandemarkes 'nabo', godsejer Peter Scavenius, Klintholm, om de dele af Mandemarke Grøn Plan, som berører Klintholms ejendom. For Kulturprojektet blev der indgået aftale om ombygning og lån af pumpehuset, der ejes af Klintholm (resten af gadekærsområdet er 'gadejord', ejet af almenvellet v. Vordingborg Kommune). Desuden, i Naturprojektet: Udarbejdelse af overordnet skitse til landskabsplan for Mandemarke og dens omgivelser, herunder tilslutning til stiruter etc. Naturgenopretningsplan for mosen Tørvelukket samt projektering af genskabelse af en sø på ca m2, incl. opgravning, bortkørsel og deponering af jord samt hegning og tilgængeliggørelse (trampesti langs mosens vestkant og nordkant, og videre over arealerne bag mosen til Klinteskoven). Plan for den naturgenoprettede mose, med den retablerede sø nederst til venstre, den resterende rørskov til til højre (øst) herfor, Ellesumpen øverst og den nygravede Møllebæk tværs over den sydlige del. Tegning: Niels Peter Andreasen 8

9 I forb. m. planlægning af den nye sø viste vandløbsundersøgelser, at vandtilløb til moseområdet fra nord sandsynligvis bestod af drænvand, som man af naturhensyn ikke ønskede ledt gennem den nye sø. Det blev derfor besluttet at anlægge en ny bæk mellem søen og landevejen til afledning af drænvandet. Den nye bæk munder ud i Møllebækken syd for rørskoven og leder vandet til gadekæret. Projektering af genskabelse / udgravning af et hidtil rørlagt stykke af Møllebækken på de to private parceller lige nordøst for landevejen (og gadekæret). Faunapassage under landevejen blev planlagt med ovennævnte udgravning af bækken frem til passage under landevejen samt rensning af rørføringen under landevejen; Formidlingsplan vedr. nye og gamle naturværdier i den naturgenoprettede mose incl. skråskilte ved indgangen til området, boardwalk med display, der viser naturtyper ved den nye sø, brochure og hjemmeside. Desuden, i Kulturprojektet: De konkrete planlægnings- og projekteringsopgaver, der blev udført med assistance fra NIRAS og Arkitektfirmet lykke & nielsen, Stege, omfattede følgende: Plan for det bynære rekreative område med rasteplads ved gadekæret renovering af arealerne ved gadekæret, udarbejdelse af beplantnings- og møblerings -plan; Projektering af restaureringen af det gamle pumpehus og indretning af dette til overdækket rasteplads; Formidlingsplan for stedet som informationsspot og gateway til Mandemarkeområdet og Østmøn incl. skråskilt, plancher til pumpehuset, brochure og hjemmeside. Grøn Plan Mandemarke pumpehus Autoværn sø grus siv græs Vej Hegn Cykler + info stengærde lykke + nielsen aps Mandemarke pumpehus side 6 I 6 Plan over gadekærsområder, med beplantning, grønning og adgang til det renoverede pumpehus. 4. GENNEMFØRELSE AF DE NYE TILTAG / ANLÆG. (2. halvår halvår 2011). De overnnævnte planer og projekter blev ført ud i livet, men igen med en vis forsinkelse p.g.a. Naturprojektet. De sidste tilladelser forelå først i slutningen af oktober 2010, og da anlægsfasen skulle påbegyndes, blev det - af likviditetsmæssige og praktiske / anlægstekniske årsager, og ikke mindst fordi det var vigtigt at 'komme i jorden' og gennemføre udgravningen af den nye sø mv. i Tørvelukket før vinteren - 9

10 besluttet at starte med Naturprojektet. Selv om jordarbejder o. lign. kunne gennemføres ved gadekæret i forlængelse af arbejderne i Tørvelukket, måtte ombygningen af pumpehuset udskydes til efter frostperioden i foråret Anlægsarbejder i Naturprojektet har omfattet: Naturgenopretning af Tørvelukket incl. oprensning og genskabelse af sø på ca m2 og delvis planering og tilsåning af landarealerne. Udgravning af den nødvendige nye bæk til omledning af drænvand udenom den nye sø. Gennemførelse af udgravning af Møllebækken på stykket lige nord for landevejen samt gennemførelse af midlertidig løsning vedr. faunapassage under landevej. Tilgængeliggørelse af området via trampestier langs mosens vestlige og nordlige kanter (den østlige del skal forblive lukket af hensyn til ynglefugle og orkidéer) samt videre over Mandemarke Bakker til Klinteskoven. Kraftig beskæring af levende hegn ud mod landevej for at synliggøre det nye naturområde, etablering af nye hegn og låger af hensyn til afgræsning af området samt tilgængeliggørelse for offentligheden. Etablering af boardwalk kombineret bro over den nye bæk og udsigtsplatform ved den nye sø med naturinformation på lange skilte på rækværket. Anlægsarbejder i Kulturprojektet har omfattet følgende: Renovering af arealet ved gadekæret. Ukrudt og rødder fra vilde buske og småtræer er fjernet, arealet er planeret (sidst på året 2010) og efterfølgende (forår 2011) beplantet med græs. Arealet ved gadekæret kan herefter anvendes til offentligt rekreativt område og udendørs rasteplads, idet styregruppen besluttede, at der - ud over et enkelt info-skilt - ikke er behov for egentlig 'møblering' af eller faste anlæg på arealet. Folk kan slå sig ned med et tæppe el. lign., ønsker man at sidde på en bænk, kan det ske i pumpehuset. Restaurering af det gamle pumpehus og indretning af dette til overdækket rasteplads og info-spot / gateway til Østmøn ifølge det i foregående fase udarbejdede restaureringsprojekt. Grøn Plan Mandemarke pumpehus Fremtidige forhold Sø sti Bænke + bord bænke bænke Sten kiste Glas Plan lykke + nielsen aps Mandemarke pumpehus side 4 I 5 Grundplan for pumpehuset som rasteplads samt terrassen ud mod gadekæret (terrassen er dog opført uden den spids ud i vandet, som er angivet på tegningen). Pumpehusets fundamenter - der var udsat for gennemstrømmende vand - er blevet drænet og befæstiget. Murværket i væggene er blevet renoveret og pudset indvendig. Taget er totalrenoveret med ny 10

11 tagkonstruktion, men med genoplægning af de originale teglsten, så bygningen udadtil fremstår som den blev opført i 1930'erne. Døren er - af adgangsmæssige hensyn - blevet flyttet fra det lille hus' vestgavl til østgavlen, idet døråbningen mod vest dog er opretholdt med et isat vindue af hensyn til kulturhistorien og den gode udsigt. Foran pumpehuset mod øst, og som adgang til dette, er der opført en træterrasse med adgang fra en 'trampesti' fra Busenevej til pumpehuset. 5. UDARBEJELSE AF FORMIDLINGSMATERIALE (1. halvår 2011). Der er som planlagt fra projektets start udarbejdet et formidlingsmateriale, som er nødvendigt for at stedet eller rettere: stederne - kan fungere som indgangsportal til Mandemarke og Østmøn. Der er tale om følgende formidlingstiltag fælles for Kultur- og Naturprojektet: En brochure i alm. turistbrochureformat (10x21 cm, brochuren er på i alt 12 'sider' i dette format), der fortæller om Natur og landskab omkring Mandemarke, herunder om Tørvelukket, om landsbyens kulturhistorie og Mandemarke i dag samt om projekt Mandemarke Grøn Plan. En hjemmeside ( der bygger på journalist Niels Sandøes omfattende kulturhistoriske materiale. Hjemmesiden kombinerer muligheden for hurtigt overblik og adgang til de oplysninger, den enkelte bruger ønsker, med mulighed for udvidelse med alt det materiale om Mandemarke-områdets natur- og kulturhistorie, som kan komme til fremover. Et erfarent bylaugsmedlem har påtaget sig at være webmaster. Hertil kommer, for Naturprojektet: 2 skråskilte med brochureholdere, placeret ved to af indgangene til moseområdet. Skiltene viser et kort over mosen - hvor man må færdes, hvad man kan opleve samt en kort introduktion til projekt Mandemarke Grøn Plan ; Et m. langt og 30 cm. højt display / skråskilt monteret ovenpå rækværket på boardwalken (udsigtsplatform ved den nye sø), som viser billeder af og navne på naturtyper, plante- og dyrearter, som man kan opleve i det naturgenoprettede moseområde. Hertil kommer, for Kulturprojektet: Plancher (2 stk.) til ophængt i det restaurerede pumpehus, med informationer om landsbyen, dens historie, kulturmiljø og omgivelser, med kort over landsbyen. Et skråskilt med brochureholder ved Busenevej, hvor der går sti ned til pumpehuset og hvor det er naturligt at parkere cykler. Skiltet introducerer til gadekærsområdet og pumpehuset samt til landsbyen Mandemarke (med kort over byen). 6. INDVIELSE, PROJEKTAFSLUTNING, EFTERFØLGENDE DRIFT. (Fra sommer 2011). De nye anlæg i og omkring Mandemarke - der trods tidsforskydninger undervejs er blevet gennemført i nøje overensstemmelse med den oprindelige projektplan - blev indviet ved en lille højtidelighed lørdag den 18. juni På samme tidspunkt (juni-juli 2011) blev projektregnskabet og denne slutrapport færdiggjort og indsendt. M.h.t. den efterfølgende drift er der truffet følgende aftaler: Mandemarke Bylaug vedligeholder arealerne omkring gadekæret inkl. græsslåning. Naturstyrelsen, der er jordejer i Tørvelukket, driver og vedligeholder det naturgenoprettede moseområde incl. hegning, afgræsning og, om nødvendigt, høslet og befæstigelse af trampestier i området. 11

12 Afvigelser fra den oprindelige projektplan til den realiserede plan Overordnet må det konstateres, at projektet stort set er gennemført som det oprindelig blev planlagt bortset fra den tidligere nævnte forsinkelse af gennemførelsen af flere af projektfaserne. Ud over tidsforskydningen er de kun sket små justeringer hen ad vejen, og alle har været naturlige tilpasninger til det praktisk mulige, da anlægsprojekterne skulle detailplanlægges og udføres. Der er i 2010 gennemført en budgetændring i begge delprojekter. Den skyldes ikke indholdsmæssige ændringer i projektet, men afklaring af et uafklaret punkt i den oprindelige projektplan for Naturprojektet (om bortgravet jord i forb. m. retablering af sø i Tørvelukket kunne udspredes på naboejendommens marker, eller skulle fjerndeponeres). Der blev i denne sammenhæng gennemført mindre ændringer af også andre budgetposter også i Kulturprojektet - foranlediget af, at vi samtidig havde fået tilbud ind på de udbudte anlægsopgaver. Budgetændringerne betød hverken ændringer i projektets indhold eller væsentlige ændringer i udgifternes fordeling. Budgetændringerne er godkendt af alle bevillingsgivere. Her ud over består den væsentligste afvigelse fra den oprindelige projektplan som nævnt i, at projektets tidsplan er blevet forskudt flere gange undervejs, specielt på følgende punkter: Den endelige igangsættelse af projektet blev uds kudt til starten af 2010 p.g.a. forsinket finansiering fra FødevareErhvervs Natur-pulje. Afklaring af spørgsmålet om deponering af opgravet materiale fra den nye sø trak ud, da de nødvendige tilladelser krævede jordprøver mv. Indhentning af øvrige nødvendige tilladelser og dispensationer efter udarbejdelse af notat desangående i foråret 2010 trak ud over sommerferien og langt hen på efteråret p.g.a. travlhed og sommerferiepause hos visse af de ansøgte myndigheder. Hensyn til vejrforhold betød, at anlægsarbejder på Kulturprojektet herefter måtte udskydes til foråret Der blev i efteråret 2010 opnået tilladelse fra tilsagnsgiverne til forlængelse af projektperioden til (for den korteste frists vedkommende) august (Projektet var oprindelig planlagt færdigjort i efteråret 2010). Det skal understreges, at tidsforskydningen er sket af gode grunde og, hvilket er vigtigst, ikke har haft indflydelse på virkeliggørelsen af projektets idéer, målsætninger og planlagte aktiviteter. Forsinkelsen af projektet har således ikke haft nogen effekt overhovedet på projektets resultater og kvaliteten af disse. Den store dag og snoren bliver klippet af Claus Jespersen NST 12

13 Projektets resultater og effekter Projektets formål var, som nævnt i kapitel 2,i den oprindelige projektbeskrivelse skildret som følger: At genoprette værdifulde naturområder umiddelbart udenfor Mandemarke, gøre byens omgivelser og samspillet mellem landsby og landskab endnu smukkere, og give adgang til nye, grønne og sundhedsfremmende kvalitetsoplevelser for lokalbefolkningen og turisterne. At skabe et nyt, bynært rekreativt fællesområde til glæde for landsbyens og Østmøns beboere. At skabe en indgangsportal / gateway for besøgende til kulturmiljøet Mandemarke og omegn, til Østmøns naturområder og Geocenter Møns Klint, og dermed berige turisternes oplevelse af området. At styrke det sociale miljø og fællesskabet i landsbyen. Her ved projektets afslutning i juni 2011 kan det konstateres, at projektet faktisk i alt væsentligt har opfyldt de oprindelige mål: Der er, via Naturprojektets naturgenopretningstiltag i Tørvelukket, utvivlsomt skabt ny natur med store, kvalitative potentialer. Den fulde udfoldelse af disse potentialer vil selvfølgelig først vise sig i løbet af nogle år men det er faktisk overraskende, at vi allerede kun ½ år efter at den nye sø er blevet udgravet har kunnet iagttage nye dyre- og plantearter i mosen. Det lover godt for den øgede diversitet. Det er ligeledes tydeligt for enhver, der kører forbi, at åbning og genopretning af moseområdet og igen ikke mindst den nye sø har skabt et endnu smukkere samspil mellem landsbyen og den omliggende natur end tidligere. Området er blevet indbydende for såvel lokale som turister, der ønsker nye oplevelser. Allerede nu har offentligheden har taget det nye område til sig. Ved gadekæret er det, via Kulturprojektet, lykkedes at skabe et nyt, bynært rekreativt fællesområde. Også her er de nye brugere begyndt at komme. Allerede her ved turistsæsonens start ser det ud til, at den planlagte indgangsportal til kulturmiljøet Mandemarke og omegn og til Østmøns naturområder kommer til at være velfungerende. Ingen tvivl om, at denne funktion vil bidrage til at styrke turismens infrastruktur på Østmøn, og dermed det østmønske turisterhverv. Det er i sagens natur meget vanskeligt at anslå omfanget af disse effekter men at de ER der, og at de vil øges med årene, føler vi os i Mandemarke Bylaug ikke i tvivl om. Kulturprojektet har, som planlagt, støttet de følgende højt prioriterede strategielementer og mål i LAG Vordingborgs Udviklingsstrategi: At støtte 'det hele liv' på landet samt at skabe attraktive levevilkår for nuværende og kommende beboere: Ved at skabe tilbud om flere kvalitetsoplevelser indenfor natur og landsbymiljø, som de fleste netop er kommet til Mandemarke på grund af, er der skabt mulighed for et rigere fritidsliv,og bedre hverdagsliv for beboerne. At skabe vækst og udvikling i landdistrikterne: Projektet bidrager til markedsføring af Østmøns naturattraktioner og med støttefaciliteter for turister, og er dermed med til at forbedre rammebetingelserne for turisterhvevet - ikke mindst 'den lille turisme'. Bosætning: Projektet styrker yderligere de kvaliteter, som trækker tilflyttere til Østmøn. Erhvervsudvikling og iværksætteri samt turisme: Ved at tilbyde gode rammer og gode levevilkår har projektet øget tiltrækning af de, der kan 'flytte deres virksomhed med sig' til Østmøn. Mandemarke tilbyder gode rammer for etablering af mikrovirksomheder (der er allerede flere). Desuden er rammerne for turisterhvervet forbedret. Landsbyudvikling: Er projektets hovedemne. Projektet har, gennem renovering af områder og bygninger i og omkring landsbyen, været med til at øge dennes attraktivitet for nuværende og kommende beboere. Projektet har medvirket til kvalitetsforbedring af omgivelserne, skabelse af fællesfaciliteter i landsbyen og - ikke mindst - styrkelse af de sociale netværk og sammenholdet i Mandemarke - et godt udgangspunkt for fortsatte udviklingsaktiviteter i og omkring landsbyen. 13

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal. DANSK VAND KONFERENCE Helhedsorienteret vandplanlægning i Sillebro Ådal

Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal. DANSK VAND KONFERENCE Helhedsorienteret vandplanlægning i Sillebro Ådal Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal Agenda Klimaudfordringer Bluespots i Fredrikssund - Sillebro Ådal Bassinløsninger Baggrund for projektet De tekniske løsninger i Sillebro Ådal Financiering

Læs mere

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager.

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager. Plan og Kultur Naturnær.dk Østerbro 4 5690 Tommerup 19. december 2017 Sags id: 2017-0857 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Karlstrup, Karlslunde og Engstrup Moser Orienteringsmøde 14. april 2015 Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Henrik Lynghus, lyn@niras.dk - NIRAS Karlstrup Mose vand- og naturprojekt

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Folkeoplysningsudvalget Vejen Kommune Rødding, den 30.3.2014 Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Rødding Idrætsforening søger hermed om størst muligt tilskud til anlægsarbejder på udenoms arealer

Læs mere

NST Midtjylland Bjørnkærvej Haderup. Landzonetilladelse: Vinderup Byskov

NST Midtjylland Bjørnkærvej Haderup. Landzonetilladelse: Vinderup Byskov Side 1/7 NST Midtjylland Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Dato: 13-12-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-111-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen Øresundsvej 27 37, Rødegård 2 18, Lyongade 24 38, Spaniensgade 21 27 Borgerrepræsentationen har XX.YY.2012 godkendt Teknik- og Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Sønderborg Forsyning Ellegårdvej Sønderborg. Plan Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Sønderborg Forsyning Ellegårdvej Sønderborg. Plan Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Sønderborg Forsyning Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere et regnvandsbassin, med status som teknisk anlæg, på ejendommen matr.nr. 824 Gråsten, Gråsten- Adsbøl, der ligger i

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom.

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom. Johnny Axel Larsen Ørnholmvej 15A 3070 Snekkersten Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 10.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Lev godt - lad det gro

Lev godt - lad det gro LØKKENSVEJ Lev godt - lad det gro Forsøgsprojektet Løkkensvej Lev godt, lad det gro er et visionært bud på nye modeller for landdistriktsudvikling i Danmark INTRODUKTION LANDBOSKABER Med udgangspunkt i

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER 20-04- 2011 Screening for minivådområder i oplandet Mariager Fjord Dette dokument viser resultatet af en screeningsproces foretaget i hovedvandoplandet til Mariager fjord. Der

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Projektoplæg. Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2.

Projektoplæg. Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2. Projektoplæg Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2. Teknik og Miljø, Borgerinddragelse og samskabelse Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Århus Kommune. Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen. et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune. Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen. et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Baggrund Historien Gadekær har igennem århundreder haft en central funktion i landsbysamfundet, dels som et naturligt samlingssted, men også med praktiske

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til bibeholdelse af gravet sø i en mose.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til bibeholdelse af gravet sø i en mose. Paw Skovgaard Rosendalsvej 5 3140 Ålsgårde Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.03.2015 Sagsbeh. Anne-Marie

Læs mere

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Helle Mølgaard d. 04-01-2016 Acadre 12/33135 Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Baggrund I de senere år har der jævnligt blandt byens borgere og turister, været efterspurgt en hundeskov i Svendborg

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Aftenensprogram. 18:00 Ankomst 18:15 Velkommen oplæg til hyggesnak over maden Aftenens program planen om gruppeinddeling - idéer

Aftenensprogram. 18:00 Ankomst 18:15 Velkommen oplæg til hyggesnak over maden Aftenens program planen om gruppeinddeling - idéer Aftenensprogram 18:00 Ankomst 18:15 Velkommen oplæg til hyggesnak over maden Aftenens program planen om gruppeinddeling - idéer 19:00 Oprydning. Kaffe og kage serveres 19:15 Velkommen til de sidst ankomne

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Naturgenopretning og Klimatilpasning i Sillebro Ådal

Naturgenopretning og Klimatilpasning i Sillebro Ådal Naturgenopretning og Klimatilpasning i Sillebro Ådal Anna Tauby, NIRAS Agenda Naturgenopretning og Klimatilpasning i Sillebro Ådal Klimaforandring i det positive lys Baggrund for projektet Klimaudfordringer

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Projekt for restaurering af Holme Å Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Genopretning af Varde Å Karlsgårdeværkets historie 1920: Anlæg af kraftværk, sø, Hostrup Stemmeværk og Holme Kanal. Produktion

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

Natur- og Stipuljen 2017

Natur- og Stipuljen 2017 Natur- og Stipuljen 2017 Støtteordning til naturgenopretning, naturpleje og friluftslivsprojekter i Vejle Kommune Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2017 en pulje, hvor private, organisationer

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

NATUR I LANDSKABET. Info. Præsentation. Thomas Møller Skov- og naturkonsulent. Skov- og landskabsingeniør 1983

NATUR I LANDSKABET. Info. Præsentation. Thomas Møller Skov- og naturkonsulent. Skov- og landskabsingeniør 1983 NATUR I LANDSKABET Velkomst v/brian Hemmingsen, formand for Teknikog Miljøudvalget Introduktion til aftens program Natur- og miljøprojekter Pause Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Skovrejsning

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at etablere en sø på ejendommen matr.nr. 13, Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Vesterballe 12, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Titel. Ansøger

Projektbeskrivelse. Titel. Ansøger Projektbeskrivelse Titel Ansøger Kontaktoplysninger OASEN Rekreativt grønt område: - til synliggørelse/formidling af egnens kulturmiljø/-arv, - til friluftsaktiviteter, - med stisystemer samt multiplads

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Vibeke Jakobsen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Du har ansøgt om landzonetilladelse

Læs mere

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Liv & lys i Søndermarken Byens Netværk 31.05.12 Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Søndermarken er ved at gennemgå en spændende udvikling og renovering. Parkens kulturhistoriske landskaber og bygningsværker

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Vi foreslår, at du - inden gravearbejdet påbegyndes - undersøger, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger.

Vi foreslår, at du - inden gravearbejdet påbegyndes - undersøger, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger. Plan og Kultur Skovdyrkerforeningen Fyn Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Att. Asbjørn Hellesøe-Jensen 24-11-2016 Sags id: 2016-1008 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk

Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk Sønderho i september 2011 Til naboerne til Kåverbjerget! Fra pressen, forskellige informationsmøder i Sønderho og sandsynligvis fra byggepladsen ved Sønderho

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre grønt forsamlingshus/bålhytte og en multibane ved Gråsten Friskole, på ejendommen matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

Projektet er opstået på opfordring af Hjørring Kommune, der har ansvaret for plejen af store dele af området.

Projektet er opstået på opfordring af Hjørring Kommune, der har ansvaret for plejen af store dele af området. Projektbeskrivelse: Afgræsning ved Skallerup klit. - Ansøgning om tilskud til etablering af græsningsselskab. 1. Resumé Ansøgning om støtte til etablering af græsningsselskab på ca. 138 ha med fokus på

Læs mere

Analyse af 3 strandenge

Analyse af 3 strandenge Analyse af 3 strandenge Hovedkonklusioner Kategorierne af ansøgte tilstandsændringer varierer en del mellem 2006 og 2008, men afgørelsespraksis for de kategorier af tilstandsændringer, der er registreret

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 05-10-2016 / 01.03.03-P19-19-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus Sønderborg Kommune har den 13. november 2015 modtaget din ansøgning om at opfører et enfamiliehus på ejendommen Bovrupvej 11, 6300 Gråsten matr.nr.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Resultatkontrakt Vedrørende Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Kontraktens start: 5. august 2009 Kontraktens slut: 1. september 2012 Journalnummer: 1-30-76-20-07 Kontraktens parter

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere