Business case for Islands Brygge 37

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business case for Islands Brygge 37"

Transkript

1 Business case for Islands Brygge juni 2011 Version 2.0

2 1.0 Baggrund og formål Formål med business casen Islands Brygge 37 i dag IB37 som demonstrationsbygning i Plan C Kobling til politiske mål og strategier Beskrivelse af en klimarenovering som fyrtårnsprojekt Helhedsrenovering Overordnede mål Tematiserede mål Konkretisering af miljømål Prisoverslag og CO 2 -besparelse Udbudsform og tidsplan Økonomi Økonomisk kalkule Udgifter i kalkulen Besparelser, tilskud og indtægtsbevilling indregnet i kalkulen Finansieringsmuligheder Sammensætning af finansiering ved intern lånefinansiering Tabel over ydelser ved finansieringstyper (mio. kr.) Værdi og læring for Københavns Kommune Certificering. Dokumentation af bæredygtighed Risikovurdering Baggrundsmateriale for business case Bilag 1. Et Åbent Hus Bilag 2. Tidsplan. 30

3 Revisionshistorik 1.0 Første udkast udarbejdes CRS og CMI Business Case 2.0 Andet udkast udarbejdes TMF og KEjd Business Case

4 1.0 Baggrund og formål Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har som lejere af Islands Brygge 37 (IB37) gennem flere år haft et ønske om at renovere ejendommen, for at optimere selve bygningen og for at forbedre indeklimaet og dermed arbejdsforholdene. I forbindelse med Københavns Kommunes medlemskab af foreningen Gate 21, har Københavns Kommune bragt IB37 i spil som demonstrationsbygning i projektet Plan C. Gate 21s mission er at skabe markante projekter på energi, klima og miljøområdet gennem strategiske partnerskaber mellem det offentlige, private erhverv og forskning. Plan C er et partnerprojekt om energirigtig renovering i alment og kommunalt byggeri. Således indgår der i ønsket om en gennemgribende renovering og ombygning af IB37 både ønsket om miljørigtige og bæredygtige løsninger, samt ønsket om flere og bedre kontorarbejdspladser for at kunne fremstå som en attraktiv og moderne arbejdsplads. Visionen for IB37 er: TMF ønsker at samle sin forvaltning i Islands Brygge 37 og det nyrenoverede Njalsgården. IB37 kan blive et fyrtårnsprojekt for Københavns Kommune indenfor klimarenovering og grøn vækst. Målet er at omdanne IB37 til en bæredygtig kontorbygning med udgangspunkt i et bredt bæredygtighedsbegreb, der både omfatter økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. IB37 skal være et åbent hus for borgere og erhvervsliv, og være med til at skabe rum for øget byliv. 1.1 Formål med business casen I business case version 1.0 har TMF opstillet og beskrevet tre scenarier: Minimums renovering Traditionel renovering Klimarenovering som fyrtårnsprojekt Efter møde i TMF med direktionen den 4. april 2011 blev det besluttet at arbejde videre med scenarie 3, et fyrtårnsprojekt indenfor klimarenovering. Denne business case, version 2.0, omhandler derfor udelukkende en klimarenovering af IB37. 4

5 Formålet med denne business case er at opstille baggrund og formål for udviklingsprojektet, beskrive scenariet om klimarenovering og fremkomme med estimater for anlægs- og driftudgifter, fremtidige besparelser som følge af energibesparende tiltag, samt forventede CO2-resultater. Derudover vil den beskrive mulige finansieringsmodeller samt ikke-økonomiske gevinster. 1.2 Islands Brygge 37 i dag IB37 består af 2 bygninger. Den ene er en fuldmuret bygning fra 1919 med mansardtag. Bygningens oprindelige funktion var produkthandel og frølager. I 1950 blev der opført en tilbygning med fladt tag og facadebeklædning i letbeton. Denne bygnings oprindelige formål var kontorbygning. Det samlede bruttoareal for bygning 1 og 2 er ca m2. I 1970 bliver ejendommen overtaget af Københavns Kommune som indretter Skole- og Teknisk forvaltning. TMF flytter ind i løbet af 2008 og har siden februar 2009 været de eneste lejere. Bygningerne anvendes i dag af TMF udelukkende til administration, men ikke alle m2 er anvendt fuldt ud. Ejendommen er beliggende ved havnen på Islands Brygge, som i dag er blevet et populært udflugtsmål med havnestaden, havneparken, havnebadet og kulturhuset. Luftfoto af IB37 Ejendommen kan umiddelbart anvendes som den fremstår i dag, men har ikke været igennem en større modernisering siden Københavns Kommune overtog bygningen. Klimaskærm og tekniske anlæg er slidt, og indretningen er ufleksibel med cellekontorer. Adgangsforholdene og forbindelserne mellem etagerne er ikke optimale, og der foreligger påbud fra arbejdstilsynet om, 5

6 at arbejdsforhold vedrørende bl.a. indeklima bringes i orden. Københavns Kommune har handlet på baggrund af påbuddene, men det er ikke utænkeligt at flere påbud vil følge. Anvendelse af bygningen til arbejdsplads fremover vil derfor kræve bygningsmæssige tiltag. 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C Islands Brygge 37 har i et 14 dages camp-forløb været genstand for Plan C partnernes udviklingstanker og metoder til renovering af netop denne bygning. Selve arbejdet i Campens workshops har været struktureret om mindre arbejdsgrupper med forskellige fagligheder, der har arbejdet frit og åbent med temaerne huset indefra, huset udefra og huset som en helhed. På campen holdt blandt andre Forster + Partners fra London oplæg om bæredygtig tilgang til renovering af bygninger. Aarhus Kommune fortalte om deres netop udbudte bæredygtige fyrtårnsprojekt, hvor de bl.a. nedbryder og genbruger byggematerialerne på stedet. Campen har resulteret i et idékatalog, der giver bud på en arkitektonisk disponering af bygningen, bæredygtige tiltag og en række prioriteringer, der skal foretages i forbindelse med en bæredygtig tilgang til bygningen. Fra Camp IB37. Idékatalog 6

7 Gennem campen blev der identificeret tre gennemgående temaer/begreber, der indfanger nogle overordnede tilgange til en fyrtårnsrenovering af Islands Brygge 37: HUSET I BYEN handler om et offentligt, aktivt, tilgængeligt og indbydende hus for byens borgere og husets daglige brugere (ansatte). Huset indgår i en bykontekst og skal bidrage til byen som mødested og samlingspunkt. DET FORTÆLLENDE HUS er et hus der umiddelbart fortæller om ressourceforbrug (energi, vand, materialer og affald) og evt. lokal produktion af energi. Et hus der giver den enkelte mulighed for at opnå forståelse for og indsigt i husets opbygning og drift. ET HUS FOR MENNESKER skal give brugeren lyst til at opholde sig i huset. De skal føle komfort, og bygningen skal understøtte arbejdsmiljø og trivsel. Ifølge Cathrine Smith fra Universitets- og Bygningsstyrelsen (oplæg på Dag 3 om brugersynlighed, drift og adfærd) skal fire grundlæggende oplevelser være til stede, for at mennesker trives i en given bygning og udviser en hensigtsmæssig adfærd: Oplevelsen af helhed, agens, relevans og effekt er bærende elementer. Helhed: Udover fokus på energi er social bæredygtighed indtænkt i hverdagen. Agens: Den enkelte er i stand til aktivt at agerer bæredygtigt (via viden om hensigtsmæssig adfærd i den pågældende bygning). Relevans: Social anerkendelse. Drive. Får en rolle. Føler ejerskab. Effekt: Medarbejderne kan se, hvordan deres tiltag påvirker helheden. Skitse fra Idékatalog 7

8 1.4 Kobling til politiske mål og strategier En klimarenovering af IB37 vil skabe erfaringer med og være et eksempel på, hvordan kommunen kan nå sine mål i Miljømetropolen i 2015 og i Klimaplanen i Energibesparelser hos københavnerne, virksomhederne og kommunen vil være en helt central del af den CO 2 -reduktion, som er nødvendig for at nå neutralitet i Denne funktion som eksempelprojekt er vigtig for at vise vejen for blandt andet det øvrige kontor- og erhvervsbyggeri i kommunen. Projektet vil også bidrage til at konkretisere kommunens strategier indenfor klimatilpasning, porteføjleudvikling og optimering, grøn vækst og offentlige/private partnerskaber og Metropol for mennesker. Klimaplanen Læring og metode opsamling og formidling Certificering/DGNB struktur på dokumentation og mål proces. Grøn Vækst og partnere Metropol for mennesker Udvikling - relationer, viden og udvikling 8

9 2.0 Beskrivelse af en klimarenovering som fyrtårnsprojekt Et fyrtårnsprojekt skal, i modsætning til en traditionel renovering, inspirere og skabe ny viden og teknologi, som både kommunen, staten og private virksomheder kan nyde godt af til fremtidige klimaprojekter. Københavns Kommune har tidligere iværksat en række spydspidsprojekter, primært nybyggeri, der skal gå foran og vise, hvordan offentlige bygninger kan reducere deres energiniveau maksimalt. Det gælder både i forhold til det tekniske varme, isolering, elektriske installationer mm. og i forhold til medarbejdernes adfærd i hverdagen. På grund af beliggenhed og volumen vil en klimarenovering af IB37 fremstå som en stærk markering og effektiv kommunikationsform for kommunen både nationalt og internationalt. 2.1 Helhedsrenovering En klimarenovering af IB37 vil omfatte en gennemgribende renovering af klimaskærm og tekniske anlæg samt indvendig modernisering af bygningen. Renoveringsbehov, modernisering og energibesparende tiltag gennemføres så vidt muligt samtidig. Det medvirker til at forbedre økonomien i projekterne, begrænser generne for brugerne og skaber mange muligheder for synergieffekt. En helhedsorienteret tilgang giver, udover en totaløkonomisk fordel, en arkitektonisk samlet idé, der kan samtænke modernisering, arealoptimering, klimatilpasning, byggeteknisk renoveringsbehov og energibesparelser. Det medfører i sidste ende et godt og sundt indeklima, samt en øget brugsværdi og trivsel for brugerne af bygningen. Desuden vil kombinationen af byggeteknisk genopretning, energirenovering og klimatilpasning på en gang muliggøre større energibesparelser og reducere de fremtidige udgifter til akut vedligehold og udbedring af skader ved skybrud, storme mv. Hermed reduceres driftsudgifterne, og der frigøres midler til forebyggende vedligeholdelse, der kan sikre, at ejendommenes byggetekniske standard opretholdes og værdi fastholdes. 9

10 2.2 Overordnede mål Med gennemrenoveringen af IB37 skal der skabes en moderne arbejdsplads for 560 TMF - medarbejdere. De fremtidige fysiske rammer skal kunne imødekomme de krav, der stilles i en moderne forvaltningskultur og samtidig være elastisk i forhold til de forandringer, der må forventes i en kompleks og foranderlig organisation. IB 37-ejendommens eksisterende konstruktioner har den fordel at have adaptive konstruktive egenskaber, der tilgodeser dette. Bygningen skal kunne håndtere større ændringer i organisationen gennem en fornuftig disponering af adgangsforhold og arealudlæg. Huset skal være let tilgængeligt for byens borgere og bidrage til bylivet på Islands Brygge. Se bilag 1 om et åbent hus. Projektet for Islands Brygge 37 kan fungere som element i Københavns Kommunes Grøn Vækst strategi på flere måder. Samarbejde med leverandører mv. om udviklingstiltag kan indgå i selve projektet. Desuden vil omdannelsen af Islands Brygge 37 til et bæredygtigt kontorhus, være et eksempel, der har relevans for den vigtigste kategori af erhvervsbygninger i København. Projektet skal vise, hvordan Københavns Kommunes overordnede mål for bæredygtighed udmøntes i praksis i form af konkrete mål og indsatsområder. I den forbindelse skal implementeringen af en række centrale bygningsrelaterede strategier desuden afprøves og demonstreres. Dette omfatter f.eks. kommunens strategier for LAR. 2.3 Tematiserede mål I det følgende præsenteres et forslag til tematisering af projektets mål med forslag til, hvilke emner og målsætninger der inddrages. Tematiseringen tager udgangspunkt i to indbyrdes supplerede tilgange (niveauer), hvor den første tager udgangspunkt i helheder, og den anden går i dybden med enkeltfaktorer. De udvalgte temaer er udtryk for et forslag til prioritering. Tematisering af helheder: 10

11 Bygningens udformning og samspil med stedet (Huset i Byen: åbent bæredygtigt kontorhus med udgangspunkt i bredt bæredygtighedsbegreb, eksempelprojekt med innovative løsninger) Byggeprocessen fra mål til design og udførelse (udgangspunkt i helhedssyn med fokus på totalværdi og anvendelse af totaløkonomi, processer med brugerinddragelse, tværfagligt samarbejde, samarbejde bygherre/myndigheder/private parter, certificering, eksempelprojekt med innovative processer) Bygningens drift, anvendelse og samspil med stedet (Huset i Byen, Det Fortællende Hus og Et Hus for Mennesker: effektiv anvendelse af bygningen, multifunktionel og fleksibel bygning, driftsvenlige løsninger og energirigtig drift, løsninger der fremmer bæredygtig adfærd, eksempelprojekt med innovativ drift og anvendelse) Eksempel på tematisering af enkeltfaktorer (miljømål): Energiforbrug og forsyning (lavt energiforbrug, særlig fokus på elforbrug i bygning og andre elforbrug, bæredygtig forsyning via lavtemperatur fjernvarme og solceller) Vandforbrug (lavt vandforbrug, brug af sekundavand) Materialer (fokus på genanvendelighed og kemiske stoffer) Indeklima (forene lavt energiforbrug og høj indeklimastandard, fokus på passive og energieffektive løsninger, fleksibilitet og brugervenlighed, dagslysudnyttelse og kølebehov) Spildevand og regnvand (separation og minimering af udledning af regnvand, fokus på LAR, grønne tage og genanvendelse af regnvand) Affald (minimering af affald i byggefase og drift, forebyggelse via styring, arbejdsorganisering og teknologi) Jordforurening (relevans afhænger af om udearealer indgår) Trafik (tiltag der fremmer cykeltrafik og adgang til kollektiv trafik, understøtte elbiler) Grøn by (begrønning og samspil med energiforbrug, indeklima og regnvandshåndtering) 11

12 2.4 Konkretisering af miljømål Der skal formulere konkrete målbare mål på alle prioriterede områder. I de følgende er der foreslået en række mål inden for de tidligere nævnte temaer. Forslaget rummer måske for mange mål men er heller ikke dækkende: Energiforbrug og forsyning: Renovering til energiklasse 2015 (udgangspunkt dansk lovgivning, niveau som ligger tæt på passivhusstandard, lavere niveau er næppe realistisk og nødvendigt) Elforbrug til øvrig drift reduceres med mindst 50 % i forhold til nuværende forbrug (mål Vandforbrug: skal udvikles på baggrund af nøgletal og analyser) Vandforbrug reduceres med mindst 50 % i forhold til nuværende forbrug (udgangspunkt forbrug i alle ejendomme der indgår i projekt, mål skal udvikles på baggrund af nøgletal og analyser) 25 % af regnvand på bygning genanvendes Materialer: Mål for genanvendelighed og kemiske stoffer (konkretisering mangler) Indeklima: Niveau svarende til klasse A+ jf. DSF 3033 Mål for fleksibilitet og brugervenlighed, dagslysudnyttelse og løsning af kølebehov (konkretisering mangler) Spildevand og regnvand (separation og minimering af udledning af regnvand, fokus på LAR, grønne tage og genanvendelse af regnvand) Affald: Affald i byggeperiode minimeres og sorteres (konkretisering mangler) Reduktion af affaldsmængder under drift til 25 % af nuværende niveau (fokus på papir og emballage) 100 % af affald under drift sorteres Jordforurening: Mål for jordforurening (konkretisering mangler) 12

13 Trafik: Indendørs cykelparkering med let adgang for alle brugere af bygningen Ladestation for elbiler der betjener bygningens brugere og naboer/kvarteret Grøn by: Mål for begrønning og samspil (konkretisering mangler) Procesmål: Mål for helhedssyn i proces (konkretisering mangler) Mål for offentligt-privat samarbejde (konkretisering mangler) Certificering efter DGNB Et åbent hus 2.5 Prisoverslag og CO 2 -besparelse Med udgangspunkt i erfaringstal og nøgletal er der lavet et overslag på en klimarenovering af IB37. Klimaandelen er opgjort skønsmæssigt som den del af de samlede investeringer, der ikke ville være medtaget i et tilsvarende traditionelt projekt. Skema 1. Klimatiltagenes andel af ombygningerne er opgjort i mio. kr. Udgiftspost Klimarenovering Basisinvestering 160,0 Klimaandel af projektudgift 25,0 Total projektudgift 185,0 Skema 1 viser beløb fordelt på udgiftsposter for ombygningerne. Af skemaet fremgår det, at klimaandelen af den totale projektudgift er forholdsvis lille. Dette skal ses på baggrund af, at der som bygningsreglementet 2010 og Københavns Kommunes miljøretningslinier foreskriver, vælges miljørigtige løsninger i basisinvesteringen, som en del af projektet. 13

14 Tilbagebetalingstiden på de samlede investeringer er beregnet med udgangspunkt i klimaandelen af den samlede investering og den samlede forbrugsbesparelse. Skema 2. Besparelser og tilbagebetalingstid ved miljørigtige foranstaltninger Område Klimarenovering Besparelser v. klimatiltag i mio. kr 1,5 - heraf bygningsrelateret i mio. kr. 1,2 - andre miljøtiltag i mio. kr. 0,3 Tilbagebetalingstid i antal år 16 CO2-reduktion i KgCO 2 pr. år Skema 2 viser besparelser ved klimarenovering og tilbagebetalingstid på klimaandelen. CO 2 -reduktionen i KgCO 2 pr. år svarer til ca % sammenlignet med forholdene i dag. CO 2 -udledningen fra energiforbruget i bygningen i dag er ca KgCO 2 pr. år (baseret på forbrug og CO 2 -faktor 2008). Efter en renovering vil der være en CO2-reduktion på 295 ton/år. Samfundsøkonomisk koster et ton besparet CO2 113,4 kr./år.( i 2009-kr./ton. Kvotepris). For IB37 betyder det kr./år. 2.6 Udbudsform og tidsplan Kravene til udbudsmodellen kan kort sammenfattes som: Bygherren skal have maksimal indflydelse på projektet gennem hele projektperioden. Projektprocessen skal være baseret på dialog og samarbejde. Der skal i tidsplanen for projektet indlægges milepæle, der kræver bygherrens godkendelse, inden projektet fortsættes. I et udbudsnotat udarbejdet af en ekstern rådgiver, peges der på en totalentreprisekonkurrence baseret på en partnering lignende samarbejdsform som en mulig udbudsform. Notatet skal ses som inspirationsoplæg. Tidsplan. Se bilag 2. 14

15 3.0 Økonomi En finansiering af klimarenovering af IB37 kan i dag tilvejebringes ved en anlægsbevilling eller et lån til 4,9% over 6 år. Alternative muligheder for finansiering af ombygningen er endnu i analysefasen. Der er eksempler på projekter i kommunen, hvor man til renovering har opnået at få en stor del af anlægsudgifterne dækket af eksempelvis fondsmidler og partnerskaber, som ved ombygningen af Osramhuset på Nørrebro og Dans i Nordvest, Bispebjerg kapel. Disse projekter havde dog andre forudsætninger i form af et forestående klimatopmøde (Osram) og kvarterløft (begge projekter). I scenariet er der anvendt en intern rente på 4,9 %, som afspejler den rente, som er gældende for Københavns Kommune. Pris og løn fremskrivningen på 2,0 % er ligeledes i overensstemmelse med den gældende sats i Københavns Kommune. Efter gældende regler vil en merleje for forvaltningerne ved ombygninger og renoveringer af kommunale ejendomme kun udløses for tilførte ekstra m2. På samme måde vil en optimering af bygningen med gennemskæringer i dæk, hvor man fjerner m2, gøre huslejen tilsvarende mindre. 3.1 Økonomisk kalkule Udgifter i kalkulen Udgiften til renoveringen på de 185 mio. kr. fordeles over tre år. Se bilag 2, tidsplan. Dog med 2 mio. kr. til ibrugtagning i år 5 til adfærdsprojekt mv. Der forventes et merforbrug på el og varme på Islands Brygge i 2014 på kr. da det er besluttet at flytte Center for Parkering fra 3. mandslejemål i Borgergade til IB37. Merforbruget på el og varme estimeres at blive på kr. fra 2015, dette beløb er pris og løn fremskrevet. Grunden til at beløbet er forholdsvist højt er, at det forventes at et øget antal arbejdspladser og aktivitetsniveau i bygningen vil bidrage til yderligere omkostninger til el og varme. 15

16 Besparelser, tilskud og indtægtsbevilling indregnet i kalkulen Ved en klimarenovering af bygningen estimeres en driftsbesparelse på bygningens energiforbrug på cirka 1,5 mio. kr. pr. år. Besparelsen på 1,5 mio. kr. er løn og pris fremskrevet. Den reelle besparelse antages først at gælde fra år 2015, når renoveringen af ejendommen står færdig. TMF ønsker at beholde driftsbesparelsen, da kommunen tidligere har haft lignede praksis for spydspidsprojekter. Det er vurderingen, at det vil være muligt at tiltrække partnere og opnå fondsaftaler for 50 mio. kr. Københavns Kommune er i øjeblikket i kontakt med Kuben Management og Real Dania om et sådant partnerskab. Der er ingen tilgængelig dokumentation for at indtægterne fra partnerskaber og fonde vil realiseres i forbindelse med projektet. Med baggrund i bygningssyn (jan. 2009) foretaget af ekstern rådgiver, vurderer Københavns Ejendomme et renoverings- og vedligeholdelsesbehov på omkring 28,5 mio. kr. på ejendommen Islands Brygge 37. Dette beløb er vejledende, og der må sættes penge af til at kvalitetssikre beløbet. En klimarenovering af IB37 vil indbefatte en grundlæggende renovering samt modernisering. KEjd mener, at summen til vedligeholdelsesbehovet bør indgå i det samlede finansieringsgrundlag og anbefaler, at der søges en anlægsbevilling hertil som en del af den samlede finansiering. Vedligeholdelsesbehov og -efterslæb, der påhviler KEjd i forhold til snitflader, på estimeret 28,5 mio. kr. ønskes dækket af en anlægsbevilling, idet KEjd som udgangspunkt ikke har budget til, og ej heller har planer om, at gennemføre en sådan renovering på nuværende tidspunkt. 16

17 Renovering af Islands Brygge 37 Denne beregning omhandler renovering og ombygning Aktivitet Beløb Renovering + Ombygning ( ) Driftsbesparelser Partnerskab Fondsmidler Vedligeholdelsesefterslæb Rente: 4,90% P/L fremskrivning 2,00% Aktivitet/År Periode Renovering + Ombygning ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsbesparelse Partnerskab Fondsmidler Vedligeholdelsesefterslæb Betalingsrække ( ) ( ) ( ) ( ) Beregninger Beløb Kommentar Nutidsværdi af betalingsrækken ( ) Det ses, at investeringen har en negativ nutidsværdi, den er altså ufordelagtig set fra et økonomisk perspektiv Max omkostninger ved breakeven Den maksimale værdi som man bør betale for de kommende besparelser, set fra et økonomisk perspektiv Nutidsværdi af drift Nutidsværdi leje Nutidsværdi af partnerskab Nutidsværdi af fondsmidler Nutidsværdi af omkostninger ( ) Samlet Nutidsværdi ( ) 17

18 Konklusioner og risici Nutidsværdien for investeringen er mio. kr. 94,2, hvilket ud fra et økonomisk perspektiv ikke er fordelagtigt. Nutidsværdien afhænger også af, om hvornår de forventede udbetalinger til renoveringen finder sted. Det vurderes, at der en stor usikkerhed om nutidsværdien, idet den beror på, at man vil kunne opnå fonds- og partnerskabsmidlerne på 50 mio. kr. Hvis disse midler ikke modtages vil nutidsværdien udvise et større negativt tal. Omvendt hvis det lykkedes at få yderligere fondsmidler vil dette naturligvis bidrage positivt til nutidsværdien. De eksterne bidrag til investering må konkluderes at være behæftet med en meget stor usikkerhed. Risici ved investeringerne I nedenstående skema er nutidsværdierne udskilt for de tre investeringsalternativer. Kapacitetsudnyttelse Kapacitetsudnyttelse Nederst i tabellen er risiciene ved færre partnerskaber estimeret. Tabellen skal læses således, at hvis kun 50 % af den eksterne finansiering fra partnerskaberne realiseres forringes nutidsværdien med yderligere 18 mio. kr. Finansiering fra partnerskaber 75% % % % Finansieringsmuligheder Totalentreprisen på Islands Brygge 37 vil andrage 185 mio. kr. Det forudsættes ved låntagning, at lånet afdrages over 6 år med en rente på 4,9 % i henhold til retningslinjerne på Økonomiforvaltningens portal. Nedenfor er der præsenteret forskellige mulige bidragsmetoder til den samlede finansiering af Islands Brygge 37: Fuld anlægsbevilling på 185 mio. kr. Der bevilliges en anlægsbevilling på 185 mio. kr. Eventuelle indtægter fra fondsmidler og partnerskaber vil gå tilbage til kommunekassen. 18

19 Blandet finansiering: Anlægsbevilling udelukkende til genopretning og vedligeholdelsesbehov Energimidler fra energipuljen til energibesparende tiltag. De afsatte energimidler i budget 2010 og 2011 ville muligvis kunne finansiere energibesparelser for ca. 7 mio. kr. i IB37. Beløbet er meget usikkert, da det er afhængigt af rentabiliteten af de konkrete løsninger i det fremtidige projekt. De samlede midler er begrænsede, og skal først og fremmest finansiere energispareforslag fra energimærkningen med tilbagebetalingstid op til 10 år. På baggrund af det samlede energisparepotentiale, det foreliggende energimærke og erfaringer fra andre projekter kan det blive muligt at finansiere energispareforslag for 2-7 mio. kr. med længere tilbagebetalingstid end 10 år. For forenklingens skyld og finansieringsformens usikkerhed taget i betragtning har vi undladt at regne denne ind i casen. Mindre husleje og forbrug ved arealoptimering, energibesparelser og opsigelse af overskydende areal. Intelligente m2. Partnerskaber Fondsmidler Internt lån med 6-årig løbetid. TMF optager selv et lån hos ØKF, eller TMF optager et lån via KEjd. Arealoptimering og opsigelse af overskydende m2 En forundersøgelse, udarbejdet af ekstern bygherrerådgiver, har afdækket de fysiske muligheder for lejemålet, samt vurderet omkostningerne ved en eventuel ombygning. Foranalysen er blandt andet kommet med forslag til, hvordan man kan forbedre dagslysforholdene. Denne ændring reducerer bygningens areal med ca. 700 m2, men vil muliggøre indretning af flere m2 til lyse, brugbare kontorarbejdspladser. Bygningen antages, at kunne rumme 560 kontorarbejdspladser á 24 m2 (estimeret af rådgiver) efter en ombygning, samt faciliteter til 110 udkørende P-vagter. 19

20 Skema 3. Anslået antal kontorarbejdspladser Scenarie Arbejdspladser i Mulige Overskydende antal brug arbejdspladser arbejdspladser I dag Klimarenovering Af skema 3 fremgår det hvor mange kontorarbejdspladser man har i dag, hvor mange man vil kunne opnå ved en renovering og optimering af bygningen, og hvor mange overskydende kontorarbejdspladser forholdene i dag og en renovering byder. Der indgår tillige faciliteter til 110 udkørende P-vagter. Der vil således sidde 436 kontormedarbejdere fra TMF i IB37, når man har rykket Center for Parkering ind (se business case á for flytning af Center for Parkering fra Borgergade til IB37). Kan man allerede i dag sørge for, at det overskydende areal bliver genudlejeligt med opfyldelse af de dertil hørende krav, giver dette mulighed for besparelser på både husleje og forbrug. Det skal bemærkes, at der kan være nogle bygningsmæssige forhold, som forhindrer, at man laver en opdeling udelukkende ud fra, hvor mange kontorarbejdspladser/m2, der bliver i overskud. Ved en eventuel afståelse af genudlejeligt areal, vil TMF fortsat blive belastet af afdraget på den fulde finansiering af klimarenoveringen. Afdraget bør ikke påhvile KEjd, men det skal ved en vurdering af modellen fastlægges, om afdrag eventuelt skal betales af ny lejer, når denne findes. Ellers vil det i princippet svare til, at lejemålet er uopsigeligt i finansieringens løbetid. Skema 4. Husleje og forbrugsudgifter i dag Beløb Samlet årlig husleje inklusiv forbrug Årlig husleje ekskl. forbrug Årlige forbrugsudgifter kr kr kr. 20

21 Skema 4 viser husleje og forbrugsudgifter, som de er i dag. Det skal bemærkes for casen her, at husleje også indeholder basisleje, udvendigt vedligehold, administrationsbidrag, driftsudgifter og forsikring. Forbrugsudgifter omfatter varme, vand, el og renovation. Besparelse på forbrugsudgifterne I klimarenoveringen af IB37 vil man, som tidligere beskrevet, prioritere at involvere grønne og forbrugsbesparende foranstaltninger. De steder man har særligt fokus på, og de steder som er målbare, er varme-, el- og vandforbrug og renovation. Med en indsats på disse områder vil forbrugsbesparelserne svare til 59%. Se skema 5. Andre grønne tiltag, hvor en mulig besparelse også vil være til stede, vil være i medarbejdernes adfærd omkring forbrug af lys/el, varme, vand og affald (forbrug af eksempelvis papir). Skema 5. Årlige forbrugsudgifter for i dag og ved en klimarenovering Scenarie I dag klimarenovering Årlige forbrugs-udgifter kr kr. Skema 5 viser de årlige forbrugsudgifter for i dag og for en klimarenovering. Det ses, at de årlige udgifter for forbrug ligger lavere end ved forholdene i dag. Dette forhold skyldes, at man i klimarenoveringen har tilført ejendommen energibesparende foranstaltninger. Og det på trods af at de årlige udgifter for forbrug vil ligge højere efter en renovering end ved forholdene i dag. Dette forhold skyldes, at man ved en renovering har udnyttet huset optimalt, med udnyttelse af alle kontorarbejdspladser (hvilket man ikke har i dag) og indflytning af 110 udkørende P-vagter og tilhørende mandskabsfaciliteter. Merforbruget på el og varme efter en klimarenovering estimeres at blive på kr. fra

22 3.3 Sammensætning af finansiering ved intern lånefinansiering Tages der udgangspunkt i, at der skulle være et vedligeholdelsesbehov på 28,5 mio. kr., der bevilliges via en anlægsbevilling, vil lånebehovet derefter andrage 156,5 mio. kr. og den årlige ydelse vil være 30,7 mio. kr. inkl. renter. For så vidt angår bidrag til finansiering via partnerskaber og fondsmidler, så er disse en smule konjunkturfølsomme, men det ses som en forudsætning for hele projektets gennemførelse, at der kommer partnerskaber. Hvis der ikke træffes en beslutning om klimaløsningen vil det anses, som usandsynligt, at det vil være muligt at tiltrække partnerskaber til finansieringen af Islands Brygge. Det er vurderingen, at man vil realiserer partnerskaberne i forhold til levering af materialer, f.eks. vinduer og isoleringsmaterialer. Derudover kan man forestille sig solceller til test på bygningen. Der vurderes at fondsmidlerne og partnerskaberne vil have en værdi på 48,25 mio. kr. Der er i forbindelse med andre anlægsprojekter i Københavns Kommune opnået en 50 % finansiering fra partnerskaber og fonde af projekter til cirka 30 mio. kr. Hvis der kun kommer eksterne bidrag i form af partnerskaber, vil lånebehovet være cirka 136,7 mio. kr. og den årlige ydelse vil være 26,8 mio. kr. inkl. renter. Tabel over ydelser ved finansieringstyper (mio. kr.) BO-1 BO-2 BO-3 BO-4 BO-5 BO-6 Bidragsyder/ BOår Kun 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 anlægsbevilling Kun Partnerskaber 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 anlægsbevilling og 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Partnerskaber Ingen ekstern 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 finansiering Hvis der opnås partnerskabsmidler (i estimeret størrelse) samtidigt med anlægsbevilling, vil lånebehovet være 108,25 mio. kr., som skal afdrages med 21,2 mio. kr. om året. 22

23 Det ses af tabellen, at der skal findes 36,3 mio. kr. i budgettet til afdrag på lån, hvis der ikke ydes bidrag fra fonde og partnerskaber samt anlægsbevilling til renoveringsbehov. Teknik- og Miljøforvaltningens ramme vil blive reduceret med 36,3 mio. kr. om året i lånets 6 årige løbetid i henhold til størrelsen på afdragene. Hvis der forudsættes at entreprisesummen holder, og at Teknik- og Miljøforvaltningen skal afholde hele udgiften til renoveringen, vil TMFs afdrag udgøre 36,3 mio. kroner årligt i en 6-årig periode. Hvilket vil medføre den ovennævnte rammereduktion. Udover rammereduktionen, skal huslejen finansieres, som udgør mio. kr. i basisleje årligt. Dertil kommer bidrag til udvendig vedligeholdelse, den årlige husleje udgør således i alt 12 mio. kr. om året. Teknik- og Miljøforvaltningen betaler på nuværende tidspunkt en nærmere fastsat kvadratmeterpris. Denne forventes uændret ved en eventuel renovering af Islands Brygge 37. Da projektet vedrører en klimarenovering af Islands Brygge 37 som spydspidsprojekt kunne økonomiforvaltningen have interesse i at finansiere en del af renoveringen. Det anbefales, at styregruppen anviser den endelige finansiering af Islands Brygge, hvis projektet skal realiseres. 23

24 4.0 Værdi og læring for Københavns Kommune Udover de økonomiske aspekter ved en klimarenovering af Islands Brygge 37, er der nedenfor listet nogle ikke-økonomiske gevinster, som har stor værdi men er svære at prissætte: København har en vision om at være verdens bedste by at leve i, samt at være verdens miljømetropol i Det vil sige en bæredygtig by med det bedste storbymiljø og med byrum, der inviterer til et mangfoldigt og spændende byliv. København arbejder desuden hen imod at være CO2-neutral i For at kunne nå denne målsætning på bygningsområdet, kræver det stor fokus på den eksisterende bygningsmasse. Der er behov for nytænkning, innovative løsninger og synlige eksempler fra kommunen, der skal gå forrest og inspirere og hjælpe erhvervslivet og byens borgere på vej mod den fælles ambition om et bæredygtigt byliv. En stor klimarenovering af Islands Brygge 37 vil give Københavns Kommune et fyrtårnsprojekt i stor skala med central beliggenhed, der kan eksemplificere kommunens visioner både lokalt og globalt og være med til at brande København som verdens grønneste by. Et sådant projekt vil give stor værdi og læring i forhold til implementering af kommunens overordnede strategier og langsigtede mål: - Hvordan arbejder vi konkret med partnerskaber, grøn vækst initiativer og ønsket om at være et grønt laboratorium? - Hvordan arbejder vi konkret med kommunens mål og visioner i Miljømetropol, Klimaplanen, Klimatilpasningsplanen og Metropol for mennesker ved renovering af eksisterende byggeri og bæredygtig byudvikling? - Hvordan håndterer vi fyrtårnsprojekter/prestige projekter og sikrer fokus på udvikling og innovation i alle projektets faser fra idé til drift? - Hvordan får vi opsamlet erfaringer fra processen og viderebragt den læring i vores organisation? 24

25 - Hvordan arbejder vi med vores portefølje. Dvs. i forhold til arealoptimering, blandet anvendelse af bygningerne mv.? - Hvordan håndterer vi erfaringer med at inddrage totalværdi og totaløkonomiske beregninger, og hvilken konsekvens og værdi har det for de valg, vi træffer? - Hvilke byggetekniske virkemidler kan vi tage i brug ved en klimarenovering af IB37? Bygningen rummer to tilgange: Forbygningen er en typisk københavner rødstensbygning fra 1914, med et karakteristisk bevaringsværdigt tegltag. Bagbygningen derimod er fra 1950 og repræsenterer en anden stor del af Københavns bygningsmasse - Fremtidens kontorhus. Hvordan indretter vi os i en stor organisation med ønske om mobilitet og fleksibilitet? - Fokus på brugerne. Udover at have fokus på energi og kwh, miljø og klima skal vi have fokus på at vi bygger huse for mennesker. Det er ofte de bløde værdier, som ikke umiddelbart kan måles i kr. og kwh, der har den største betydning for, om en renovering opleves som vellykket, af de mennesker der bruger bygningen. - Et eksempelprojekt til inspiration for erhvervslivet, ejendomsudviklere, bygningsudlejere. Hvordan opnås en øget værdi ved en energirigtig renovering af en bygning ift. øgede lejeindtægter mv. - Fælles arbejde på tværs af forvaltningerne - KK/KEjd som professionel bygherre Hvilken merværdi kan tilføres bygningen og dermed brugeren/ lejeren/ejeren ved renovering af en bygning: Generelt vedligehold af bygningen og opretholdelse af brugsmæssig og økonomisk værdi. Intelligent og betjeningsvenlig bygning. Besparelse på el og varmeregning og dermed mindre udledning af CO2. Bedre plandisponering. Bedre sammenhængskraft. Inspirerende rumligheder. En ny altan, en karnap, et dobbelthøjt rum et ovenlys osv. Fleksibilitet i anvendelse og evne til omprogrammering. Kommunale bygninger skifter anvendelse og brugere. (adaptive egenskaber) Godt og sundt indeklima: Mindre støj og træk, bedre luftkvalitet, bedre dagslysforhold, passiv solvarme samtidig med effektiv solafskærmning. 25

26 Optimering af komfortzoner. Mennesket er ikke alene beskyttet mod vejr og vind men føler også velvære og inspiration. Øget arbejdsevne og trivsel kan resultere i mindre sygefravær. Æstetisk løft af facader. En forskønnelse af byrummet. Kvarterløft. Skabelse af identitet, tilhørsforhold og ejerskab. 4.1 Certificering. Dokumentation af bæredygtighed Certificeringsordninger gør bæredygtighed målbar og bekræfter, at man har brugt en bestemt systematik samt lever op til nogle bestemte krav. DGNB er en tysk certificeringsordning på linje med BREEAM og LEED. Green Building Council Denmark har peget på DGNB som det certificeringssystem, der skal tilpasses danske forhold. Den første ejendom vil sandsynligvis være certificeret inden udgangen af DGNB tager meget specifikt udgangspunkt i tre dimensioner, der tilsammen giver et billede af bæredygtigheden: miljøet, det sociale og økonomi. På den måde kan man dokumentere bæredygtigheden i projektet. DGNB vægter miljøet, økonomi og det sociale ligeligt i sin analyse (hver med 22,5 pct.). Hertil kommer også en analyse af procesmæssig kvalitet (vægtning 10 pct.) og teknisk kvalitet (vægtning 22,5 pct.). Hvis man vælger at blive certificeret, skal det besluttes helt fra starten, da det vil påvirke måden at strukturere projektet på. Desuden koster det en del penge. Så målet med certificeringen skal være helt klar. Men det vil være god signalværdi for KK, at kunne fremvise en guldcertificering af IB Risikovurdering Risici: Partnerskaber og fonde; Medfinansierings summen er usikker, og hvad betyder det for projektet, hvis mange partnere er involveret. Hvor stor indflydelse vil det have på proces og resultat Vi ender med at gøre, som vi plejer 26

27 Renoveringsbehovet er estimeret på baggrund af bygningssyn fra Kan variere i beløbsstørrelse. Der bør på nuværende tidspunkt afsættes penge til en bygningsgennemgang, der udover gennemgang af tekniske anlæg og klimaskærm også undersøger for PCB, asbest, råd og svamp. Dette vil minimere risikoen for uforudsete udgifter i udførelsesfasen Forudsætninger for gennemførelse af projektet: Anlægsbevilling til renoveringsbehov Genhusning under projektudførelse. Hvor og pris TMF/KK er villig til at tage en risiko, hvis det skal være et innovativt projekt 6.0 Baggrundsmateriale for business case Forundersøgelse: Areal- og energianalyse. Udarbejdet af Ai-gruppen. (17. maj 2010) Idékatalog fra CAMP IB37. Udarbejdet i samarbejde med Plan C. (nov. 2010) Business Case udarbejdet af KEjd. (8. dec. 2010) Business Case Version 1.0 udarbejdet af TMF. (31. marts 2011) Islands Brygge 37. Udbud og organisering. Udarbejdet af Holteprojekt. (6. maj 2011) Summarisk vurdering. Udarbejdet af Sadolin & Albæk. (11. maj 2011) Business casen er udarbejdet af: Teknik- og Miljøforvaltningen Thomas Chapelle, Jens Kristian Jacobsen og Jesper Kristensen Københavns Ejendomme Bo Fjordbøge og Signe Bang Korsnes 27

28 Bilag 1a. Et Åbent Hus 28

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere