Fra planlægning til udførelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra planlægning til udførelse"

Transkript

1 Fra planlægning til udførelse 1

2 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2

3 Situationen - Flytning af forsyningsledninger er komplekst Odense Letbane skal stå færdig i Forud for etableringen af letbanen er det nødvendigt at flytte forsyningsledninger, så der ikke opstår driftsmæssige komplikationer for både forsyningsselskaberne og letbanen. Anlæggelse af letbanen vil blive foretaget i to skridt, først ledningsomlægninger dernæst anlæg af selve letbanen. Størstedelen af forsyningsledninger vil blive flyttet efter gæsteprincippet. Det at flytte forsyningsledninger på en 14,5 km strækning igennem Danmarks tredjestørste by er en meget kompliceret opgave. Ledningsomlægningerne vil påvirke byen i ligeså høj grad som anlæggelse af selve letbanen. Den nuværende planlægning omhandler alene ledningsflytningerne. 3

4 Sammenhæng - Klargøring, forsyningsledninger, forberedende arbejder og ekspropriation For at sikre en samlet, koordineret og styret proces, foretages i hver sektion flere sammenhængende arbejder samtidig. Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Ekspropriationer Forberedende arbejder 4

5 Eksempel på klargøring, Rismarksvej 5

6 Trafikomlægning nær ledningsflytninger - Funderet på godkendte principper Principper Trafikafvikling er baseret på politisk godkendte prioriteringsprincipper dels for trafikanter og dels for beboere og brugere. Baggrund: Trafikafviklingen er løbende afstemt med trafikmyndighed, Beredskabet, FynBus m.fl. Trafikmyndigheden stiller krav til alle ledningsejere om at lave en koordineret trafikafvikling. OL har på vegne af ledningsejerne påtaget sig opgaven at koordinere trafikafvikling nær ledningsflytninger. Trafikafviklingen gennemføres i flere forskellige faser pr. sektion tilpasset ledningsejernes projekter. Trafikafviklingen etableres umiddelbart inden opstart i den enkelte sektion. Formål Koordineret trafikafvikling sikrer effektiv gennemførelse af ledningsomlægningerne og gør kommunikationen mere 6 entydig.

7 Proces for ledningsomlægninger - 8 måneders koordinerende arbejder går forud Siden foråret er principper for ledningsomlægninger blevet drøftet med forsyningsselskaberne, både på bilaterale og samlede møder. Gæsteprincippet er for den største del af ledningernes vedkommende gældende, dvs. ledningsejer betaler for omlægningen. Odense Letbane skaber rammerne for omlægningsprojektet, mens ledningsejeren har ansvar for eget projekt og udførelse. Udover banen (b=ca. 8 m), omlægges der også for træer, master, ændring af vejgeometri, belysning mm. Resultatet: Alle aftaler dokumenteres pr. sektion i en protokolaftale, der bl.a. indeholder oplysning om: Hvad der skal omlægges Hvor det omlægges til Tidsplan for omlægning Hvem der betaler 7

8 Erfaringer fra lignende projekter - Permanente ændringer, periodiske vejlukninger og kommunikation Følgende erfaringer er indhentet fra studie er af byer med lignende projekter (Angers, Besancon, Metrocityringen i København, Ombygning af Boulevarden og Nyhavnsgade i Aalborg) For anlægsprojekter i midtbyområder bør der være fokus på at minimere anlægsperioden og dennes gener for beboere og butikker. Dette kan gøres ved i høj grad at arbejde med periodiske vejlukninger i midtbyen. På de større overordnede veje bør man tilstræbe at opretholde som minimum reduceret fremkommelighed. Etablering af interimsforanstaltninger for trafikken kan overvejes, herunder midlertidig åbning af lukkede veje, inddragelse af kantstensparkering til kørebane mv. Permanente ændringer på vejnettet og busnettet bør, så vidt det er muligt, realiseres allerede i anlægsfasen. Der bør altid som minimum sikres god tilgængelighed for fodgængere. I en dansk kontekst bør sikring af gode forhold eller alternative ruter for cyklister også prioriteres højt. Der bør ligeledes være fokus på at sikre alternativer for varelevering. Cityforeningen bør være en central medspiller i dette arbejde. Anlægsfasen består af meget mere end den tekniske realisering af et anlægsprojekt. Kommunikation med - og involvering af - borgere, butiksejere og øvrige interessenter er meget vigtigt for at sikre opbakning til projektet og så få gener som 8 muligt.

9 Principper - Byrådsbehandlet Trafikanter prioriteres i følgende rækkefølge 1. Fuld fremkommelighed til en hver tid for brand og redning 2. Kollektiv trafik, taxi og varetransport 3. Fodgængere og cyklister 4. Bilister Renovation De steder, hvor der i forbindelse med ledningsomlægningerne ikke kan foretages afhentning af dagrenovation efter almindelig tømningspraksis, lægges det som krav, at ledningsejerne i samarbejde med Odense Kommune og Odense Letbane skal sikre, at afhentningen kan opretholdes. Beboeradgang og brugere prioriteres i følgende rækkefølge 1. Fuld tilgængelighed til læger 2. Fuld tilgængelighed til skoler og institutioner, plejehjem og behandlingstilbud generelt 3. Erhvervsdrivende: Som udgangspunkt skal alle erhvervsdrivende kunne have vareind-, og aflevering. Ledningsejeren skal sammen med Odense Kommune og Odense Letbane for hver delstrækning i dialog med de erhvervsdrivende udarbejde en plan for, hvordan vareind-, og udlevering opretholdes. 4. Idrætsanlæg 5. Arrangementer i byen, f.eks. Cykelløb langs letbanetracéet, gadeløb mv. 9

10 Samlet arbejdsprogram Programmet bygger på forventninger til tidspunktet for gennemførelsen af ekspropriationer, anlægslovens vedtagelse, arkæologiske fund etc. Strækning Rismarksvej Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Højstrupvej nord Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Højstrupvej syd Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Stadionvej Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Middelfartsvej Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Vesterbro Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning V. Stationsvej Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Ø. Stationsvej Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Albanigade Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Benediksgade Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Nyborgvej Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Ørbækvej nord Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Ørbækvej syd, Niels Bohr Allé og Campusvej Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Hestehaven Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Hjallesegade Forberedelse og trafikomlægning Ledningsomlægning Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10

11 Sektioner Sektionering er bl.a. foretaget for at kunne inddele projektet i overskuelige elementer håndtere trafikken foretage smidig overdragelse til hovedentreprenør ved anlæggelse af letbanen 11

12

13

14

15

16

17

18

19 Fremkommelighed - Det kommer til at gøre ondt, men kan håndteres. Byen vil opleve, at der skal køres en anden vej eller er begrænset fremkommelighed, mens der arbejdes. Det har været væsentligt at sikre, at byen skal kunne bruges og fungerer samtidig med arbejderne. Der har igennem alle 14,5 KM været fokus på i vid udstrækning at opretholde adgang for alle trafikanter eller sikre gode omkørselsvej. Særligt indfaldsveje og midtbyen har været i fokus Fremkommeligheden er i detaljer blevet studeret og har ændret sig løbende hen over de seneste 8 måneder. 19

20 Balancering - Fremkommelighed, økonomi og tid Fremkommelighed Økonomi Tid Med opretholdelse af busser + 5% +7% Ensrettet trafik % % Dobbeltrettet trafik % 30-70% Teoretisk betragtning ud fra erfaringer med lignende projekter i Danmark og udland. Der er skiftet mellem de forskellige fremkommelighedsniveauer i løsningsforslag. Det samlede løsningsforslag for hele strækningen kan holdes inden for letbaneprojektets tid og økonomi, givet øvrige forudsætninger fx ekspropriationers gennemførelse. Vælges andre løsninger på udvalgte strækninger med øget fremkommelighed for flere trafikanter, påvirkes tid og økonomi. 20

21 Fremkommelighed, løsningsforslag Sek Vejstrækning Delstrækning Varighed Døgntr afik i dag Spor i dag Spor under arbejder P1 - Brand & Red P2 - Kollek tiv P3 Fod & Cykel P4 Bil 1 Rismarksvej Tarupcentret Højstrupvej 12 mdr spor og 2 spor 2 spor Ja Ja Ja Ja 2 Højstrupvej Rismarksvej Møllemarksvej 9 mdr spor Lukkes for gennemkørsel Ja Ja Ja Nej 3a Højstrupvej Møllemarksvej til Stadionvej 3 mdr spor Opretholdes Ja Ja Ja Ja 3b Stadionvej Richard Møllers Plads til Middelfartvej 9 mdr spor Lukkes for gennemkørsel Ja Ja Ja Nej 4 Middelfartvej Stadionvej - Grønløkkevej 6 mdr spor Opretholdes Ja Ja Ja Ja 5a Vesterbro Vestre Stationsvej Grønløkkevej 6 mdr spor Opretholdes Ja Ja Ja Ja 5b Vestre Stationsvej Vesterbro til Rugårdsvej/Kongensgade 13 mdr spor Lukkes for gennemkørsel, omkørsel via Grønløkkevej, Ruggårdsvej og Øster Stationsvej Ja Ja Ja Nej 6 Østre Stationsvej Rugårdsvej- TBT 19 mdr spor 2 spor, biler og busser sammen Ja Ja Ja Ja 7a Albanigade TBT - Odense Å Benediktsgade 10 mdr spor Lukkes for gennemkørsel Ja Ja Ja Nej 7b Benediktsgade Albanigade Frederiksgade inkl. krydset ved Frederiksgade 5 mdr spor Ensrettes mod øst Ja Ja Ja Ja 8 Nyborgvej Frederiksgade - Ørbækvej 16 mdr spor Opretholdes Ja Ja Ja Ja 9 Ørbækvej Nord Nyborgvej Munkerisvej 11 mdr spor 2 spor Ja Ja Ja Ja 10 Ørbækvej Syd Munkerisvej Niels Bohrs Allé - Campusvej 7 mdr spor Opretholdes Ja Ja Ja Ja 11 SDU og OUH Campusvej til Svendborgvej 7 mdr spor / 4 spor Opretholdes Ja Ja Ja Ja 12a Hestehaven Glisholmvej til Svendborgvej 9 mdr spor Lukkes for gennemkørsel Ja Ja Ja Nej 12b Hjallesegade Svendborgvej til Hjallese station, Stationsvej 7 mdr spor Lukkes for gennemkørsel Ja Ja Ja Nej 21

22 Letbanen 1. Etape

23 Stadionvej

24 STADIONVEJ I DAG

25 STADIONVEJ UNDER ARBEJDE

26 STADIONVEJ NYE BUSRUTER

27 Albanigade

28 ALBANIGADE I DAG

29 ALBANIGADE UNDER ARBEJDE

30 Ørbækvej SYD

31 ØRBÆKVEJ SYD

32 Campusvej

33 CAMPUSVEJ

34 Kommunikation BKU Sag Orienteringssag indeholdende; strategi, trafikkatalog for relevante sektion, trafikberegninger, og kommunikationsplan Informationsmøde for pressen og PM Information på hjemmesiden om hvor der arbejdes hvornår samt konsekvenser i form af vejlukninger, trafikafvikling, etc. Informationsmøder og dialog med særligt berørte Dialog med særligt berørte erhvervsdrivende og grænseflader. (Letbanen) borgermøder med information om tidshorisont for arbejdet, vejlukninger, adgangsforhold, trafikafvikling og parkering i den enkelte sektion (Letbanen og BKF) Grafiske visninger af arbejdsperioder, arbejdets omfang (Letbanen) trafikafviklingsplan, parkeringsplan (BKF). Trafikomlægninger Ruteplanlægger Brug af DR Fyns trafikradio Hjemmeside både Odense.dk og odenseletbane.dk Annoncer i Ugeavisen. Primær tovholder : BKF Anlægsarbejde Information på skilte ved byggepladser om arbejdets tidshorisont om omfang. Artikler samt annoncer i Ugeavisen Skilte som fortæller, at butikkerne langs arbejdsstrækningen holder åbent. Opsøgende besøg hos berørte butikker og borgere i området for at høre, hvad vi kan være behjælpelige med. Primær tovholder : Letbaneselskabet Tak for lån Markering af afsluttet ledningsarbejde overfor berørte butikker og borgere. Fx uddeling af brochurer eller vejsammenkomst, før området åbnes igen. Samtidig information om, at vi kommer igen og anlægger letbanen. Spørgsmål & Svar enhed på tværs af BKF, BMF og Letbane Talsmandsstruktur for sponsor, trafik, byudvikling, letbane, ledningsflytninger og myndighed 34

35 Odense Letbane i drift i 2020 Tak for opmærksomheden 35

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere