Indkaldelse til generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til generalforsamling"

Transkript

1 Vallensbæk Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden eller regnskabet opfordrer bestyrelsen til, at de fremsendes i god tid inden generalforsamlingens afholdelse så bestyrelsen kan besvare spørgsmålene tilfredsstillende. Send spørgsmålene til sejlklub.dk. Dagsorden. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. Herunder beretningen fra Sejladscenteret. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbende år til godkendelse. Spørgsmål til årsregnskab skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde inden 27. november. 4. Godkendelse af budget for det følgende år samtfastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af 2 revisore og revisorsuppleant 8. Information fra vallensbæk Havn. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn. Arne Larsen er valgt af alle medlemmer og modtager genvalg. Lennart Larsen, Peter Linnet og? er valgt af indskyder og modtager genvalg.. Eventuelt.

2 Resultatopgørelse 2-22 Regn Budget Året 2-22 Forslag Kontonumre Kolonne Note Regn / 2 22 /3 Foren.pakken Indtægter : - 3 Kontingenter Tilskud diverse (kommunen) Udlejning klublokale Forpagningsafgift Sejlerskole indtægter Bådleje ungdom Bådleje senior Bådleje øvrige, Spring Match Annonce indtægter Sponsorindtægter Pensionistdag Bar/fester SFO indtægter Ungdom akt Kapsejlads indtægter Renteindtægter 9 Øvrige indtægter Indtægter, ialt Faste udgifter : Adm. Drift Adm. Udvikling Adm klubaktiviteter Adm i alt: Kapacitetsomk 2-28 Sekretariat Kørsel og div godtgørelser Kontingent DS Kontingent Køge Bugt kredsen 2.25 Kapacitets omk sum: Finansielle poster Renteudgifter BRF og Nordea Indeksregulering BRF-kredit Diverse gebyrer (låneomkostninger) Finansielle omk: Både: 44 Afskrivning både Vedligeholdelse senior både Leje af både Vedligeholdelse/drift ungdom Vedligeholdelse/drift følgebåde Vedligeholdelse SFO både 46 Lej jolleplads og drift havnepl Hensættelser til vedligeholdelse Afskrivning havneplads Forsikringer Både i alt Bygninger: Afskrivning bygninger Arealleje klubhus Forsikringer huse og inv Vedligehold Rest Krabben Skatter og afgifter Vedligeholdelse klubhus Vedligeholdelse juniorhus Småanskaffelser juniorhus. 228 Småanskaffelser klubhus Øvrige klubhusudgifter Vand & El havn Bygninger i alt: Faste udgifter, ialt Til aktiviteter Aktiviteter udvalg: Regn /2 Budg-2/ Ungdomsafdelingen Storjolle afdelingen Ungsenior Sejlerskolen Kapsejlads udvalget Pensionist dag. 63 Gråsælerne Bar fester SFO Turudvalget. 6 Klubaftener Kontingent klubber Øvrige udgifter.29 Aktiviteter udvalg ialt: Talentcenter Talentcenter i alt: Aktiviteter udvalg ialt: Andre aktiviteter: 62 Klubblad Ekstraordinære omk Andre aktiviteter, ialt Udgifter aktiviteter Indtægter til aktiviteter Egenkapital primo Resultat/budget

3 Note Kontingenter Regnskab Budget 2/3 Kontingent, jun. U Kontingent, ungsenior u/ Kontingent, senior Kontingenter, pensionister Kontingent, passiv (støttemedl) Kontingent, familie til junior Kontingent, ægtefælle Kontingent, vinterbadere Konting Udmeldelser Kontingent i alt Note 2: Sejlerskolen 3 Sejladstillæg, sejlerskolen Bådlåneklub, seniorer Navigation og/tovværkkur Sejlerskolen i alt Note 3 Adm. Drift 36 Repræsentation. 3 Stander Kontorhold Porto Telefon WEB / hjemmeside Kopi omk..6. Afskrivning kopimaskine - udgået 35 Indkøb kontor udstyr Afskrivning kopimaskine Diverse udgifter Tab debitorer Adm. Drift i alt Note 4 Adm. Udvikling 26 Kurser/uddannelse.555. Adm. Drift i alt.555. Note 5 Adm. Klubaktiviteter 25 Generalforsamling Bestyrelsesmøder Årets klubdag / Sejlerdag Andre møder Køb af øl / vand Renteudgifter/bankgebyrer 2. Adm. Klubaktiviteter i alt Note 6: 49 Forsikringer skolebåde: Forskringer ungdomsbåde Forsikring Spring + følgebåde Forsikring March Forsikringer i alt Note 7: 2284 Afskrivning på ombygning Krabben Afskrivning på ombygning. sal Afskrivning på renovering klubhus Afskrivning byg. I alt Note 8 22 Vand El Vand & el i alt Kontingent Satser Forslag Kontingent, jun. U Kontingent, ungsenior u/ Kontingent, senior Kontingenter, pensionister Kontingent, passiv (støttemedl) Kontingent, familie til junior Kontingent, ægtefælle 25 25

4 Balance pr. 3. august 22 Aktiver Noter 2/22 Materielle anlægsaktiver Klubhus.85. Renovering Klubhus Ombygning Krabben Ombygning. sal Klubbåde og motorer Udstyr Havneplads 9 Materielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Kontantkassse 3 Nordea konto Likvide beholdninger.827 Tilgodehavender Tilgodehavender Tilgodehavende Sejladscenter 22. Varebeholdning 4.8 Tilgodehavender i alt Værdipapirer Anpart i VSK Sejladscenter ApS 25. Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Overførsel fra tidligere år Årets resultat Egenkapital i alt Hensættelser Hensat til bevaring af klubhuset Hensættelser i alt Langfristet gæld Nordea Bank Lån Vallensbæk Kommune Prioritetsgæld Lån Dansk Sejlunion Kortfristet del Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Depositum Klublokale -4. Kreditorer Anden gæld, moms Sponsorfond, kommunetilskud. Sejlere Periodisering -25. Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

5 NOTE Kontingenter og tilskud Indtægtsføres ved indbetaling. Som følge heraf indeholder regnskabet ikke restancer for kontingenter. Medlemsstatus Seniorer Juniorer u 8 år Unge under udd under 25 år Ægtefælle Pensionister Familie, junior Støttemedlemmer Medlemmer i alt Tilskudsberettigede medlemmer, unge under 25 år, udgør 35 personer. Kontingent for de berettigede medlemmer har i regnskabsåret udgjort kr. 2.9, 9 Anlægsaktiver Renovering Ombygn. Ombygn. Havne- Materielle anlægsaktiver Klubhus Krabben. sal Både plads Anskaffelsessum primo Tilgang Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilskud båd DS Afskrivninger ultimo Bogført værdi pr. 3/ Udover oven nævnte aktiver har klubben rådighedsret over 6 Terrajoller og 4 Fevajoller som ejes af Dansk Sejlunion. Jollerne er stillet til rådighed for SFO-ordningen og sejlklubbens ungdomsaktiviteter. Værdipapirer Vallensbæk Sejladscenter ApS har en egenkapital pr på kr VSK's indskudskapital er kr. 25. Nordea Bank Lån i Nordea Bank er en driftskonto med et kreditmaksimum på 2.9 mio. kr. Kredittens maksimum nedbringes med kr. 25. pr. kvartal. Lånet forrentes med en variabel rente som for tiden er 7,8% (effektiv rente 8,3%) Til sikkerhed for lånet er der tinglyst 2 ejerpantebreve på i alt 2.9 mio. kr. 2 Lån Vallensbæk Kommune Lånet fra kommunen er rente- og afdragsfrit. 3 Prioritetsgæld Indekslånets restgæld forfalder til indfrielse om 3 år. 4 Lån Dansk Sejlunion Lånet er rentefrit og afdrages med lige store rater over 5 år hvor sidste rate forfalder den Lånet er oprettet til finansiering af køb af en 29er jolle. Som sikkerhed for lånet er der noteret panthaverrettigheder for Dansk Sejlunion i forsikringspolicen.

6 VSK Budget Budget 22 /23 Indtægter : Kontingenter Tilskud diverse (kommunen) -. Udlejning klublokale -7. Forpagningsafgift -5. Sejlerskole indtægter -95. Matcher28-6. Bådleje ungdom -2. Ungdomsaktiviteter -8. Bådleje senior (bådlåneklubben) -9. Indtægter Spring -2. Annonce indtægter -5. Sponsorindtægter -53. Pensionistdag -. Bar/fester -. SFO indtægter -25. Kapsejlads indtægter -3. Fælles indtægter Øvrige indtægter -2. Indtægter, ialt Faste udgifter : Adm. Drift 67.5 Adm. Udvikling. Adm klubaktiviteter 9. Adm i alt: 96.5 Kapacitetsomk Sekretariat. Kørsel og div godtgørelser. Kontingent DS 6. Kontingent Køge Bugt kredsen 2.25 Kapacitets omk sum: Finansielle poster Afdrag realkredit lån Renteudgifter BRF og Nordea 5. Indeksregulering BRF-kredit 6.3 Diverse gebyrer (låneomkostninger) 2. Finansielle omk: 23.3 Både: Afskrivning både 6. Leje af både 4.83 Vedligeholdelse senior både 3. Vedligeholdelse/drift ungdom 2. Vedligeholdelse/drift følgebåde 3. Vedligeholdelse SFO både Lej jolleplads og drift havnepl 9. Hensættelser til vedligeholdelse 5. Afskrivning havneplads 3.6 Forsikringer 87.5 Både i alt Bygninger: Afskrivning bygninger Arealleje klubhus 49. Forsikringer huse og inv. 44. Vedligehold Rest Krabben 2. Skatter og afgifter 5 Øvrige hus udgifter (nøgle sys) 2. Vedligeholdelse klubhus 3. Vedligeholdelse juniorhus 5. Småanskaffelser juniorhus. Småanskaffelser klubhus. Vand & El havn 7. Bygninger i alt: 3.37 Faste udgifter, ialt Til aktiviteter Aktiviteter udvalg: Budg-/2 Ungdomsafdelingen 2.5 Storjolle afdelingen 5. Ungsenior. Sejlerskolen 35. Kapsejlads udvalget 25. Pensionist dag. Gråsælerne. Bar fester 4. SFO 25. Turudvalget. Klubaftener 37. Aktiviteter udvalg ialt: 293.5

7 Talentcenter Talentcenter i alt: Aktiviteter udvalg ialt: Andre aktiviteter: Klubblad 55. Ekstraordinære omk. Andre aktiviteter, ialt 55. Udgifter aktiviteter Indtægter til aktiviteter Egenkapital primo Resultat/budget Note Kontingenter Kontingent, jun. U8 -.5 Kontingent, ungsenior u/ Kontingent, senior Kontingenter, pensionister -52. Kontingent, passiv (støttemedl) -7.5 Kontingent, familie til junior -9 Kontingent, ægtefælle -2. Kontingent, vinterbadere Konting Kontingent i alt Note 2: Sejlerskolen Sejladstillæg, sejlerskolen -7. Bådlåneklub -35. Navigation og/tovværkkur -25. Sejlerskolen i alt -3. Note 3 Adm. Drift Repræsentation. Stander 5.5 Kontorhold 3. Porto 2. Telefon 5. WEB / hjemmeside. Kopi omk.. Afskrivning kopimaskine - udgået Indkøb kontor udstyr 2. Diverse udgifter. Tab debitorer Adm. Drift i alt 67.5 Note 4 Adm. Udvikling Kurser/uddannelse. Adm. Drift i alt. Note 5 Adm. Klubaktiviteter Generalforsamling.5 Bestyrelsesmøder 6. Årets klubdag / Sejlerdag. Andre møder. Kontingenter Køb af øl / vand 7.5 Køb af mad Renteudgifter/bankgebyrer 2. Adm. Klubaktiviteter i alt 9. Note 6: Forsikringer skolebåde: 7.9 Forskringer ungdomsbåde 27.8 Forsikring Spring + Følgebåde 25. Forsikring Match Forsikringer i alt 9.8 Note 7: Afskrivning på ombygning Krabben Afskrivning på ombygning. sal.628 Afskrivning på renovering klubhus Afskrivning byg. I alt Note 8 Vand 25. El 6. Vand & el i alt 85.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere