Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup"

Transkript

1 #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan Thønning, Bent Simonsen, Finn Kristiansen, Karen Levin Nielsen, Klaus Lind Bentsen og Walther Livoni Mørck Administration Adm. direktør Jesper Nygård, områdechef Elly Borg og økonomimedarbejder Nina Lindberg Carlsen. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisor René Hattens Afbud Rudi Bjerregaard, Ole Helding og Torben Hansen Indholdsfortegnelse SAGER TIL BESLUTNING Forretningsorden for bestyrelsen udkast til ny Forretningsorden for repræsentantskabet udkast til ny Protokollat fra møde den 16. september Revisionsprotokol Regnskab 2010 for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol Budget 2012 for boligorganisationen til repræsentantskabet om valg af revisor Forvaltningsrevision Afdeling 1901, Taastrup Valhøj Udskiftning af køkkener og faldstammer Afdeling 1901, Taastrup Valhøj Gavlisolering byggeregnskab Afdeling 1902, Blåkildegård Udskiftning af el-tavler byggeregnskab Afdeling 1902, Blåkildegård Kontrakt med YouSee og Dansk Kabel TV om signallevering af tv- og radioprogrammer Afdeling 1902, Blåkildegård Ombygning af atelierhuse /36

2 14. Afdeling #JobInfo 1902, Criteria=AKB_Taastrup# Blåkildegård Videoovervågning Afdeling 1902, Blåkildegård Ændring af beboerindskud Afdeling 1902, Blåkildegård Helhedsplan Fritagelse for dispositionsfondsforpligtelse og godkendelse af projekteringskredit Afdeling 1903, Tåstrupgård Kommende helhedsplan Afdeling 1903, Tåstrupgård Indkøb af kopimaskine med tilhørende serviceaftale Nyt EU udbud af KAB s fælles forsikringsramme...21 SAGER TIL ORIENTERING Afdeling 1901, Taastrup Valhøj Mageskifte Afdeling 1902, Blåkildegård Helhedsplan status Afdeling 1902, Blåkildegård Ombygning af ungdomsboliger til familieboliger - afslutning Afdeling 1903, Tåstrupgård Renovering af badeværelser, brugsvands- og afløbsinstallationer m.m. i syd- og mellemblokke Afdeling 1903, Tåstrupgård Fiberbetonplader Syn og skøn orientering Afdeling 1903, Tåstrupgård Membraner i garager Legepladsinspektion Mulighed for at sammenlægge ejendomslederfunktionen for de tre afdelinger i status Referater og dagsordener fra organisationsbestyrelser og repræsentantskaber på web Tryg Bolig projektet Årsrapport for porteføljeforvaltning af fælles el-indkøb i Tab på debitorer ved fraflytning i afdelingerne KAB s energiydelser Vejledning om brug af naboskabet.dk Moms på opnotering Meddelelser Næste møde...36 Bilag 1: Gældende forretningsorden for organisationsbestyrelsen...3 Bilag 2: Udkast til ny forretningsorden for organisationsbestyrelsen...3 Bilag 3: Gældende forretningsorden for repræsentantskabet...4 Bilag 4: Forslag til revideret forretningsorden for repræsentantskabet...4 Bilag 5: Regnskab Bilag 6: Budget Bilag 7: Rapport om forvaltningsrevision Bilag 8: Byggeregnskab for afdeling 1902, Blåkildegård Udskiftning af el-tavler...15 Bilag 9: Udkast til prækvalifikation for boligsocial helhedsplan i Tåstrupgård juli 2012 juni Tåstrupgård en bydel med liv og farver!...20 Bilag 10. Skadesstatistik ejendomsforsikring...23 Bilag 11: Flyer om Naboskabet /36

3 #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# SAGER TIL BESLUTNING 1. Forretningsorden for bestyrelsen udkast til ny Som følge af de ændrede vedtægter er det nødvendigt at foretage ændringer i forretningsordenen for bestyrelsen, således at den bringes i overensstemmelse med de nye vedtægter. De væsentligste ændringer vedrører tilgængeligheden for alle boligorganisationens lejere af dagsorden for og referat fra organisationsbestyrelsesmøderne. Derudover er det i vedtægterne nævnt, at næstformanden i formandens fravær kan indkalde til organisationsbestyrelsesmøder og underskrive bestyrelsesprotokollen. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ændringerne i udkastet til ny forretningsorden for bestyrelsen. Godkendt. Bilag 1: Gældende forretningsorden for organisationsbestyrelsen Bilag 2: Udkast til ny forretningsorden for organisationsbestyrelsen 2. Forretningsorden for repræsentantskabet udkast til ny Som følge af de ændrede vedtægter er det nødvendigt at foretage ændringer i forretningsordenen for repræsentantskabet, således at den bringes i overensstemmelse med de nye vedtægter. De væsentligste ændringer vedrører tilgængeligheden for alle boligorganisationens lejere af dagsorden for og referat fra repræsentantskabsmøderne. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ændringerne i udkastet til ny forretningsorden for repræsentantskabet. 3/36

4 #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Bestyrelsen besluttede at indstille udkastet til ny forretningsorden for repræsentantskabet til repræsentantskabets godkendelse. Bilag 3: Gældende forretningsorden for repræsentantskabet Bilag 4: Forslag til revideret forretningsorden for repræsentantskabet 3. Protokollat fra møde den 16. september 2010 Protokollat fra møde den 16. september 2010 blev godkendt uden bemærkninger. 4. Revisionsprotokol Punktet henvises til behandling under dagsordenens punkt 5 - Regnskab for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol. 5. Regnskab 2010 for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol Årsregnskaberne med tilhørende revisionsprotokollat og kommentarer er forud for mødet tilsendt bestyrelsens medlemmer. Boligorganisationens regnskab viser et underskud på kr., som er overført til konto 805 arbejdskapitalen, som herefter udgør kr. Underskuddet fremkommer primært som følge af korrektion tidligere år vedrørende udamortiserede lån og revision. Administrationsbidrag Grundydelse (grundbidrag) 3 afdelinger á kr. Grundydelse (administrationsbidrag) lejemål á kr. Grundydelse i alt Bidrag for tilvalgsydelser Tillægsydelser (varmeregnskab, varmeteknisk tilsyn og IT support m.v.) Diverse ydelser (Bolig Sociale ydelser vedr. Blåkildegård, antennepositioner) Byggesagshonorar Forretningsførelse i alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Specifikation af administrationsbidraget fremgår af noterne til regnskabet. Boligorganisationens regnskab udviser en balance på kr. 4/36

5 #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Det skal bemærkes, at byggefonden er nedlagt pr. 31. december 2009, og aktiver og passiver er overført til selskabet pr. 1. januar Dispositionsfonden Dispositionsfonden udgør kr. Den disponible del udgør kr. og den bundne del udgør kr. Den bundne del udgør lån på kr. til Tåstrupgård, indskud af garantikapital i forretningsførerorganisationen på kr. samt indskud i Landsbyggefonden kr. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på kr. De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2010 fremkommer på følgende konti: Merudgifter / mindreindtægter Konto 109 Renovation (prisstigning) Konto 115 Almindelig vedligeholdelse (udskiftn. af vandrør, rollatorrampe) Konto 119 Diverse udgifter (konsulentbistand) Konto 131 Andre renter (byggelånsrenter) Konto 204 Statstilskud (privat byfornyelse) Mindreudgifter / merindtægter Konto 107 Vandafgift (lavere forbrug og pris) Konto 110 Forsikringer (lavere pris) Konto 113 Bidrag til byggefonden (lavere pris) Konto 114 Renholdelse (lavere lønudgift samt besparelse på trappevask) Konto 202 Renteindtægt (højere rentetilskrivning) Konto 206 Korrektion tidligere år (overfinansiering og udgift ovf. til byggesag) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. På konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med en udgift på kr. Forbruget har udgjort kr. Samlet er der et merforbrug på kontoen på kr., som skyldes planlagt aktivitet fra sidste år, der er udgiftsført i år. Konto Uforudsete udgiftsstigninger - var budgetlagt med kr. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31. december 2010 udgjorde kr. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2010 udgjorde kr., og afdelingens mellemregningssaldo med boligorganisationen udgjorde kr. Afdelingen har på 5/36

6 konto #JobInfo 303 anlægsaktiviteter Criteria=AKB_Taastrup# for kr., som hovedsagelig er dækket af realkreditlån på kr. på konto 413, egenfinansiering og byggelån, konto 424. Afdelingen havde på konto et tilgodehavende hos fraflyttere til inkasso på kr. pr. 31. december Afdelingens henlæggelser på konto til tab på fraflyttere udgjorde kr. pr. 31. december 2010, hvilket svarer til lovens krav. Balance Afdelingens balance på konto 310/430 udviser kr. pr. 31. december Huslejeændringer i regnskabsåret Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2010 på 1,72 % Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 6. april 2011 og er godkendt på afdelingsmødet den 11. maj Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 758,06 kr. pr. m². Afdeling 1902, Blåkildegård Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på kr., der foreslås anvendt til afskrivning af egenfinansiering på ombygning af ungdomsboliger med kr. Resten overføres jf. lovgivningen til konto 407 opsamlet resultat med kr. De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2010 fremkommer på følgende konti: Merudgifter / mindreindtægter Konto 105 Nettokapitaludgifter (nedgang rentebidrag) kr. Konto 111 Afdelingens energiforbrug (målerpasning) kr. Konto 114 Renholdelse (EDB pakke, skimmelsanering, sne, salt) kr. Konto 115 Almindelig vedligeholdelse (ekstraordinær udskiftning traktor) kr. Konto 117 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning (flere fraflytninger) kr. Konto 119 Diverse udgifter (boligsociale projekt) kr. Konto 124 Henlæggelser til reguleringskonto (helhedsplan) kr. Konto 125 Ydelser lån til forbedringsarbejder (lavere byfornyelsestilskud køkkener) kr. Konto 129 Tab ved lejeledighed (tomme ungdomsboliger) kr. Konto 130 Tab ved fraflytning (insolvenserklæring) kr. Konto 203 Andre renter (mindre indtægt vaskeri) kr. 6/36

7 Konto #JobInfo 134 Korrektioner Criteria=AKB_Taastrup# tidligere år (forlig, kreditnotaer, måleraflæsning) Konto 134 Ekstraordinære henlæggelser (tab fraflytning kto 405) Mindreudgifter / merindtægter Konto 106 Ejendomsskatter (ny grundværdi efter klage se konto 134 og 206) Konto 107 Vandafgift (lavere forbrug og pris) Konto 109 Renovation (lønudgift til servicemedarbejdere til kto. 114) Konto 110 Forsikringer (lavere pris) Konto 112 Bidrag til selskabet AKB, Taastrup Konto 118 Særlige aktiviteter (mindre udgifter til vedligehold af vaskeri) Konto 119 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger Konto 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader (lavere afdrag) Konto 202 Renter (højere rentetilskrivning) Konto 203 Andre ordinære indtægter (boligsociale projekt se konto 119) Konto 204 Driftstilskud iht. helhedsplan Konto 206 Korrektioner vedr. tidligere år (fordringer, forudbetalte udgifter) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Konto Uforudsete udgiftsstigninger - var budgetsat med kr. På konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med en udgift på kr. Forbruget har udgjort kr. Samlet er der et mindreforbrug på kontoen på kr., som skyldes tilbagehold med udgifter grundet kommende helhedsplan. Mindreudgiften gør beholdningen på afdelingens henlæggelser på konto 401 større. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31. december 2010 udgjorde kr. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2010 udgjorde kr. og afdelingens mellemregningssaldo med boligorganisationen udgjorde kr. Afdelingen har på konto 303 anlægsaktiviteter for kr. som er dækket med kr. på konto 413. Forskellen skyldes afdelingens udgifter til udarbejdelse af helhedsplan, som for tiden er dækket af lån af egne midler. Der skal efterfølgende optages et byggelån til dækning af de løbende udgifter. Afdelingen havde på konto et tilgodehavende hos fraflyttere på kr. pr. 31. december 2010, hvoraf de kr. er overgivet til inkasso. Afdelingens henlæggelser på konto til tab på fraflyttere udgjorde kr. pr. 31. december 2010, hvilket svarer til lovens krav. Balance Afdelingens balance på konto 310/430 udviser kr. pr. 31. december /36

8 Huslejeændringer #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# i regnskabsåret Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2010 på 6,83 % Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 650,77 kr. pr. m². Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 4. april 2011 og er godkendt på afdelingsmødet den 10. maj Balance Afdelingens balance på konto 310/430 udviser kr. pr. 31. december Huslejeændringer i regnskabsåret Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2010 på 6,83 %. Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 650,77 kr. pr. m². Afdeling 1903, Tåstrupgård Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på kr. De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2010 fremkommer på følgende konti: Merudgifter / mindreindtægter Konto 106 Ejendomsskatter (Højere% -stigning på grundskatteloftværdien) kr. Konto 109 Renovation (Flere tømninger i året) kr. Konto El til fællesarealer (Regninger fra Alpiq tidligere) kr. Konto 114 Renholdelse (udbetalt merarbejde i forbindelse med kolde vintre) kr. Konto 119 Diverse udgifter (Udgift beboerrådgiver budgetteret konto 136) kr. Konto 124 Henlæggelse til reguleringskonto(modsvares af indtægt konto 204) kr. Konto 126 Afskrivning forbedringsarbejder (Afskrivning byggesag 0018) kr. Konto 127 Ydelser lån bygningsskader (Lånoptagelse iflg. helhedsplan) kr. Konto 130 Tab ved fraflytninger (Forbrugt mere end opsparing og henlæggelse) kr. Konto 131 Andre renter (Rentetilskrivning reguleringskonto) kr. Konto Afskrivning underskud tidligere år (2009- helhedsplan) kr. Konto Korrektion tidligere år (Indbetaling LBF ) kr. 8/36

9 Mindreudgifter #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# / merindtægter Konto 107 Vandafgift (fald i vandpris og forbrug) kr. Konto Afsat til uforudsete udgiftsstigninger kr. Konto Ydelser lån forbedringsarbejder (Låneydelse nyt lån) kr. Konto 136 Beboerrådgiver (Udgiften er bogført på konto 119) kr. Konto Renter (Højere renteindtægt i regnskabsåret end forventet) kr. Konto 203 Andre ordinære indtægter (Tilskud nedlagte ABCD-hybler) kr. Konto Driftsstøtte (Helhedsplan udligner udgifter konto 124 og 127) kr. Konto 206 Korrektioner vedr. tidligere år (afvikling af tidligere års underskud) kr. På konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med en udgift på kr. Forbruget har udgjort kr. Samlet er der et merforbrug på kontoen på kr. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31. december 2010 udgør kr. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2010 udgør kr. inklusive indestående på reguleringskontoen. Afdelingens mellemregningssaldo på konto 418 var på balancetidspunktet negativ med en gæld til forretningsførerselskabet på kr. Afdelingens henlæggelser på konto 405 til tab ved lejeledighed og fraflytninger udgjorde 0 kr. pr. 31. december Ved budgetlægningen vil der blive taget højde for dette. Balance Afdelingens balance på konto 310/430 udviser kr. pr. 31. december Huslejeændringer i regnskabsåret Der har ikke været gennemført lejeændringer i regnskabsåret ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2010 på 6,92 %. Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 832,67 kr. pr. m². Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 14. april 2011 og godkendt af afdelingsmødet den 3. maj /36

10 Forretningsførerpåtegninger #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Der henvises i øvrigt til forretningsførers påtegning af regnskabet for boligorganisationen og afdelinger samt til spørgeskemaet med tilhørende noter. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskaberne for boligorganisationen og afdelingerne og tager det tilhørende revisionsprotokollat til efterretning samt indstiller årsregnskaberne til repræsentantskabets godkendelse. Det indstilles tillige, at bestyrelsen godkender oplægget som bestyrelsens årsberetning for den økonomiske udvikling i boligorganisationen og dets afdelinger - jævnfør bestemmelserne i Vejledning om drift af almene boliger m.v. - og indstiller beretningen til repræsentantskabets godkendelse. Godkendt. Bilag 5: Regnskab Budget 2012 for boligorganisationen Boligorganisationens budget for 2012 er udarbejdet med den forudsætning, at der fortsat vælges en decentral driftsmodel (ejendomsledermodellen i Blåkildegård og Tåstrupgård) med stor pakke samt central driftsmodel (driftschef/driftsleder med lille pakke i Taastrup Valhøj). Derudover er der budgetteret med obligatoriske ydelser for kr. og valgfri ydelse for kr. Endelig er der indbygget en budgetreserve på kr. I forhold til budgettet for 2011 stiger budgettet med kr., hvilket skyldes forhøjelse af byggesagshonorarer og stigning i afdelingernes indbetaling til selskabets Dispositionsfond og Landsbyggefond ved udamortiserede lån. Nettorenteindtægten er budgetteret til kr., som er kalkuleret ud fra at indlånsrente/udlånsrente svarer til en markedsrente på 0,60 %. Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2012 for boligorganisationen. 10/36

11 #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Godkendt. Bilag 6: Budget til repræsentantskabet om valg af revisor På det efterfølgende repræsentantskabsmøde skal der tages stilling til valg af revisor. Bestyrelsen bedes drøfte en indstilling om valg af revisor. Bestyrelsen besluttede at indstille Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til repræsentantskabet som boligorganisationens revisor. 8. Forvaltningsrevision 2010 Status for boligorganisationen I Rapport om forvaltningsrevision 2010, evalueres boligselskabets tre målsætninger. Nedenfor gives et kort resumé af resultaterne. Beboersammensætning Den fleksible udlejningsaftale for Tåstrupgård og den procentandel, der er udlejet efter fleksibel udlejning, må siges at være tilfredsstillende. I afdelingerne Taastrup Valhøj og Blåkildegård tilbydes beboere boligerne først, inden udlejning efter de fleksible kriterier, og set i forhold til dette, må procentandelen også her betragtes som tilfredsstillende. Langtidsplaner Vurdering "tilfredsstillende" er givet på trods af, at Blåkildegård har behov for ekstern finansiering, hvilket skyldes, at denne delvist er dækket af Landsbyggefonden. Indkøb I 2010 var boligorganisationens brug af KAB's indkøbsaftaler 10 % af de samlede indkøb af varer og tjenesteydelser mod 8,8 % i Derudover gør både Taastrup Valhøj og Tåstrupgård i stigende omfang brug af KAB s indkøbsaftaler. 11/36

12 #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Status for afdelingerne Det er som bekendt lokaladministrationen, der skal evaluere de lokale målsætninger og rapportere til afdelingsbestyrelsen. Nedenstående resultater og kommentarer er taget fra afdelingernes indrapportering. 1901, Taastrup Valhøj Ny beboer i afdelingen Endnu ikke evalueret og afrapporteret 1902, Blåkildegård ingen målsætninger 1903, Tåstrupgård - Vandforbrug Er evalueret og afrapporteret 1903, Tåstrupgård - Hærværk Er evalueret og afrapporteret 1903, Tåstrupgård - Elforbrug Er evalueret og afrapporteret 1903, Tåstrupgård - Varme Ikke evalueret I forbindelse med overgangen til de nye forvaltningsmodeller bliver forvaltningsrevisionen fra 2011 en tilvalgsydelse (8.14.3) både for afdelinger og for organisationer. Der skal derfor i bestyrelsen for besluttes, om man ønsker at tilkøbe denne ydelse. vil stadig - som en integreret del af KAB s ydelser - på en række væsentlige områder være omfattet af KAB s egen forvaltningsrevision, hvor der bl.a. måles på administrative processer vedrørende udlejning, drift, energi- og ressourcestyring mv. Forvaltningsrevision i KAB sker i henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., 70, stk. 2. I henhold til Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber vurderer KAB's finansielle revision årligt den udførte forvaltningsrevision. Revisor skal i årsberetningen specielt redegøre for sin vurdering vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vurderingen fra René Hattens, Deloitte, er, at bestyrelsen uden problemer kan beslutte at lægge fokus på boligorganisationens administration og dermed lægge sig i slipstrømmen af den rapport, KAB allerede nu udarbejder årligt. 12/36

13 Det #JobInfo skal oplyses, Criteria=AKB_Taastrup# at afdelingerne ikke har valgt at tilkøbe Forvaltningsrevisionen i Prisen for udarbejdelse af forvaltningsrevisionen bliver beregnet ud fra medgået tid og vil for blive på omkring kr. (beregnet ud fra, hvor mange timer der i år er blevet brugt på at udarbejde forvaltningsrevisionen). Det indstilles, at bestyrelsen tager Rapport om forvaltningsrevision 2010 Boligselskabet AKB, Taastrup til efterretning. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter om KAB for fremtiden skal udarbejde forvaltningsrevision for. Bestyrelsen besluttede at tage Rapport om forvaltningsrevision 2010 Boligselskabet AKB, Taastrup til efterretning. Bestyrelsen besluttede endvidere, at KAB for fremtiden skal udarbejde forvaltningsrevision for. Bestyrelsen vil efterfølgende drøfte, hvilke målsætninger de ønsker. Bilag 7: Rapport om forvaltningsrevision Afdeling 1901, Taastrup Valhøj Udskiftning af køkkener og faldstammer På afdelingsmødet den 25. januar 2011 blev det besluttet at udskifte køkkener og faldstammer. I de fleste boliger er der stadig det oprindelige køkken fra opførelsestidspunktet - dog har cirka 20 beboere selv udskiftet køkkenet. Faldstammerne er ved at være udslidte, og mange steder fungerer de ikke optimalt. På afdelingens langtidsbudget for vedligeholdelse er der afsat midler til udskiftning af både køkkener og faldstammer, men der er en relativ lang tidshorisont på 9-14 år, før alt er udskiftet. Bestyrelsen har derfor nedsat et køkkenudvalg, der har arbejdet med sagen i næsten 1 år. Køkkenudvalget har diskuteret forskellige muligheder og vilkår for udskiftning og foreslår, at der gennemføres en samlet udskiftning. Der opsættes det samme antal elementer som i de oprindelige køkkener, og køkkenvask og blandingsbatteri udskiftes. Der skal være valgmulighed mellem et begrænset antal forskellige greb og bordplader. Andre greb, bordplader og ekstra køkkenelementer er tilkøb og er ud over projektet. Det er en sag mellem entreprenøren og beboeren. Eventuelle følgearbejder på vægge, lofter og gulve vil blive udbedret og 13/36

14 gjort #JobInfo klar til maling Criteria=AKB_Taastrup# og lakering, som hver beboer selv står for. Dette kan ske gennem vedligeholdelseskontoen. Køkkenudvalget foreslår, at der vælges rådgiver BKT arkitekter ved Hans Olsen, samt at byggeforretningsførelse varetages af KAB. Efter den foreløbige tidsplan forventes det, at der udarbejdes udbudsmateriale i perioden februar til april, og at der holdes licitation i maj. Derefter ansøges om lånegodkendelse hos Taastrup Kommune, og byggeperioden forventes at vare fra august 2011 til juni De samlede udgifter forventes at være som følger: Håndværkerudgifter Udskiftning af køkkener Udskiftning af faldstammer Uforudsete udgifter Omkostninger Rådgiver Byggesagshonorar Låneomkostninger Revision, forsikring m.m. I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Projektet foreslås finansieret gennem et 20-årigt kreditforeningslån. Hvis der regnes med en rente på 7,5 % giver det en årlig låneydelse på kr. Samtidig kan henlæggelserne nedsættes med kr., sådan at den årlige nettoudgift er kr., svarende til en lejestigning på 1,3 % eller kr. pr. måned pr. lejemål. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender projektet med den ovenfor skitserede økonomi, finansiering samt valg af rådgiver og byggeforretningsfører. Godkendt. 10. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj Gavlisolering byggeregnskab Punktet blev udsat til næste møde. 14/36

15 #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# 11. Afdeling 1902, Blåkildegård Udskiftning af el-tavler byggeregnskab På afdelingsmødet den 9. september 2009 besluttede Blåkildegård at iværksætte udskiftning af gruppetavlerne i boligerne. Udskiftningen er afleveret, og byggeregnskabet fremlægges hermed til godkendelse i organisationsbestyrelsen. Budget Regnskab Afvigelse Anlægsbudget for udskiftningen Håndværkerudgifter kr kr kr. Teknikerhonorar kr kr kr. Administrative udgifter kr kr kr. I alt kr kr kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget skyldes hovedsagelig en reduceret udgift til håndværkerudgifter, uforudsete udgifter, byggelånsrenter og stempelomkostninger. Finansiering Finansiering af anskaffelsessummen 30-årigt realkreditlån kr. Huslejekonsekvens I forlængelse af ovenstående finansieringsplan er der pr. 1. maj 2009 varslet en huslejestigning på 0,89 % af den daværende husleje, som blev indarbejdet i driftsbudgettet for Regnskabet er den 24. november 2010 revideret af Deloitte. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet. Godkendt. Bilag 8: Byggeregnskab for afdeling 1902, Blåkildegård Udskiftning af el-tavler 15/36

16 #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# 12. Afdeling 1902, Blåkildegård Kontrakt med YouSee og Dansk Kabel TV om signallevering af tv- og radioprogrammer På afdelingsmødet den 14. juni 2010 blev det besluttet at gennemføre et udbud om levering af TV-signaler til Blåkildegård. Der blev modtaget to tilbud fra henholdsvis YouSee og Stofa. Tilbuddene blev gennemgået og vurderet, og tilbuddet fra YouSee var det mest fordelagtige. TV-signalerne leveres af YouSee, mens Dansk Kabel TV står for al administration og service af anlægget. Der er indgået aftale med henholdsvis YouSee og Dansk Kabel TV fra 1. januar Aftalen kan tidligst opsiges efter 24 måneder, og hertil skal lægges et opsigelsesvarsel på 9 måneder. Det vil sige at aftalen tidligst kan ophøre efter 33 måneder. YouSee startede med at levere signaler den 21. marts Den første måneds tid leveres fuld pakke til alle, og der informeres om pakkevalg og andre muligheder for tilkøb, ekstra service m.m. Pakkevalget træder i kraft efter en prøveperiode på en måneds tid. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender den indgåede aftale. Godkendt. 13. Afdeling 1902, Blåkildegård Ombygning af atelierhuse Atelierhusene i Blåkildegård er oprindelig opført som råhuse uden faciliteter. Blåkildegårds afdelingsbestyrelse har besluttet at ombygge 2 atelierhuse med isoleret gulv, toilet, køkken og grundlæggende belysning. Den samlede udgift til arbejderne beløber sig til kr. Udgiften vil blive dækket af det forventede overskud for atelierhus udlejes til Områdesekretariatet, som dækker udgiften over deres eget budget. Den årlige lejeindtægt beløber sig til kr. 16/36

17 1 atelierhus #JobInfo bliver Criteria=AKB_Taastrup# anvendt til lokale for Blåkildegårds fiskeklub og seniorklubben, hvorved Blåkildegård mister den årlige lejeindtægt for dette lokale. Det indstilles, at bestyrelsen godkender udgiften på kr. til ombygning af 2 atelierhuse og godkender, at udgiften dækkes af det forventede overskud for Godkendt. 14. Afdeling 1902, Blåkildegård Videoovervågning Blåkildegårds afdelingsbestyrelse har på sit møde den 21. marts 2011 godkendt, at der bliver etableret videoovervågning ved ejendomskontoret, atelierhusene Femkanten I 11-20, atelierhusene Trekanten G 11-20, genbrugspladsen og containergården Sekskanten J. Baggrunden for beslutningen er, at der har været mange indbrud i ejendomskontoret, atelierhusene og containergården, og der bliver sat meget affald af ved genbrugspladsen uden for åbningstiden. Udgiften til etablering af videoovervågning disse steder beløber sig til kr., som foreslås dækket af lån af egne midler. Inden igangsætning af arbejdet skal der udarbejdes et regelsæt for administration af videoovervågningen, beboerne skal godkende ordningen på det kommende afdelingsmøde, og politiet skal ansøges om tilladelse til overvågningen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender udgift til og finansiering af etablering af videoovervågning, under forudsætning af afdelingsmødets og politiets godkendelse. Godkendt. 15. Afdeling 1902, Blåkildegård Ændring af beboerindskud Blåkildegårds afdelingsbestyrelse har besluttet at forhøje indskuddet på boligerne for at imødegå store tab ved fraflytninger, idet det nuværende indskud viser sig at være for lille til at dække fraflytningsudgifterne, hvis fraflytteren ikke kan betale regningen ved fraflytning. 17/36

18 #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Indskuddet foreslås ændret til et indskud, der svarer til 3 måneders nugældende husleje for alle boliger, hvilket indebærer en pris på 177 kr. pr. m 2. Forhøjelsen kommer til at gælde for alle nye indflyttere, og det forventes at være gældende pr. 1. juni Forhøjelsen medfører ikke, at der skal ansøges om godkendelse i Høje-Taastrup Kommune, da indskuddet efter forhøjelsen ikke overstiger 200 kr. pr. m 2 ved indeks Forhøjelsen vil ske pr. m 2 og ikke f.eks. pr. lejemål. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det nye indskud for boligerne i Blåkildegård. Godkendt. 16. Afdeling 1902, Blåkildegård Helhedsplan Fritagelse for dispositionsfondsforpligtelse og godkendelse af projekteringskredit Fritagelse for dispositionsfondsforpligtelse I forlængelse af Landsbyggefondens finansieringsplan for helhedsplanen i Blåkildegård er der lagt op til, at Blåkildegård fritages for at indbetale til boligorganisations dispositionsfond. Fritagelsen indgår som et led i den samlede finansiering af helhedsplanens gennemførelse, hvorved bidraget til dispositionsfonden omdefineres til medfinansiering af ydelser på lån. Boligorganisationen skal derfor godkende, at Blåkildegård ikke længere indbetaler til boligorganisationens dispositionsfond. Projekteringskredit Yderligere skal der for at sikre soliditeten i Blåkildegård og for at sikre betaling af udgifter og udlæg i forbindelse med planlægningen og projekteringen af helhedsplanen træffes beslutning om at oprette en projekteringskredit. Det skønnes, at behovet for kredit frem til godkendelse af skema B-ansøgningen udgør ca. 14 mio. kr. fordelt på nedenstående poster: 18/36

19 #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Oplæg til projekteringskredit Aktivitet Honorar til projektlegeplads Udførelse af projekt legeplads Informationsmedarbejder Honorar til Wissenberg, 70% af 9.1 mio. kr. Ramme til efterslæb og byggesagshonorar Samlet afsætning til projekteringskredit Estimeret forbrug frem til skema B- ansøgning kr kr kr kr kr kr. Det indstilles, at boligorganisationen godkender, at Blåkildegård fritages for indbetaling til dispositionsfonden, og at der oprettes en projekteringskredit på 14 mio. kr. Godkendt. 17. Afdeling 1903, Tåstrupgård Kommende helhedsplan Den nuværende boligsociale helhedsplan for Tåstrupgård udløb som bekendt ved årsskiftet 2010 og fortsætter nu på midlertidig bevilling, der udløber medio Tåstrupgård ønsker at fortsætte med boligsocial helhedsplan efter den midlertidige forlængelse, og derfor skal der indsendes ny ansøgning til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har i marts 2011 udsendt nyt regulativ og vejledning for procedure for nye ansøgninger for boligsociale helhedsplaner i Socialministeriet. Det betyder, at der nu foreligger beskrivelse af ansøgningsprocedure for boligorganisationerne. Regulativet bygger på boligforliget for , hvor der årligt er afsat en støtteramme på 440 mio. kr. Den ny ansøgningsprocedure er forenklet sammenlignet med tidligere sådan, at der ikke skal laves en foreløbig helhedsplan, men en ansøgning om prækvalifikation. Denne består af en fem siders ansøgning, budget, KÅS-tal samt et forenklet ansøgningsskema. Der er ikke fast frist for indsendelse af ansøgning, men da den nuværende forlængede plan udløber medio 2012, skal der tages højde for dette i den tidsplan, der nu skal udarbejdes. Det betyder, at ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes til Landsbyggefonden hurtigst 19/36

20 muligt #JobInfo for at Criteria=AKB_Taastrup# have den fornødne tid til at udarbejde ansøgning om helhedsplan i dialog mellem de involverede parter. Prækvalifikationen skal anbefales af Høje-Taastrup Kommune, men det er op til kommunen selv, om de ønsker at behandle den politisk. Prækvalifikationen er samtidig ikke økonomisk bindende for kommunen. Det er først den egentlige helhedsplan, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og samtidig er økonomisk bindende for kommunen. Fondens behandling af indkomne ansøgninger vil som noget nyt baserede sig på vægtede socioøkonomiske data vedrørende beboersammensætningen i området. Vedlagt er som bilag udkast til prækvalifikation, der er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Prækvalifikationen er baseret på tidligere udarbejdet synopsis om kommende helhedsplan, der har været forelagt hhv. afdelingsbestyrelsen for Tåstrupgård, styregruppen for den boligsociale helhedsplan, bestyrelsen samt Høje Taastrup Kommune. Det skal bemærkes, at det ikke har været muligt at udarbejde udkast til budget til dette møde, men principperne om medfinansiering vil være de tidligere kendte, sådan at der lægges op til lokal medfinansiering på 25 % af de samlede udgifter. Disse 25 % fordeles mellem Høje- Taastrup Kommune og Tåstrupgård, hvilket vil fremgå af den endelige helhedsplanansøgning, der vil blive fremlagt for bestyrelsen, inden den fremsendes til Landsbyggefonden. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender ansøgning om prækvalifikation. Godkendt. Bilag 9: Udkast til prækvalifikation for boligsocial helhedsplan i Tåstrupgård juli 2012 juni Tåstrupgård en bydel med liv og farver! 18. Afdeling 1903, Tåstrupgård Indkøb af kopimaskine med tilhørende serviceaftale Til byggesagen Tåstrupgård har det været nødvendigt at udskifte den nedslidte kopimaskine med en ny, der kan stå model til det relativt store informationsflow, som byggesagen afføder. Der regnes med er samlet produktion på ca tryk til hele etape 2 (erfaringstal fra etape I), som løber i ca. 3 år. Leveringsaftalen er indgået efter SKI-aftalens rammekontrakt, og indeholder også en serviceaftale, som skal accepteres af boligorganisationen. 20/36

Repræsentantskabet: Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup

Repræsentantskabet: Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Udsendt revideret Repræsentantskabsmøde Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup Repræsentantskabet: Formand Bent Simonsen,

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 38 LBF's

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Inviterede: Steen Endersen, Mansoor Siddiqi, Ejvind Wilms Afbud: Fra KAB: Forretningsfører Kim Geertsen,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 Galgebakken Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 0 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

De almene plejeboliger på Nexøhuset

De almene plejeboliger på Nexøhuset Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode 01.09.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget 2011 2011 4 måneder 4 måneder Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 34.588 213.317

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 725

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling DER ER EN DIFF I RESULTATOPGØRELSEN. CHECK 0 KONTROL DER ER EN DIFF

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 300 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Lillerød Boligforening

Lillerød Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 500 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere