Foreningen har ønsket følgende program:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen har ønsket følgende program:"

Transkript

1 Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard

2 Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis, herunder: Hvad kan indgå i virksomhedsordningen? Finansiering, jf. SKM HR Hvad betragtes som en hævning? Indskud af privat gæld Side 2

3 Fordele i virksomhedsordningen Fordele ved at anvende VSO Fuld fradragsværdi af alle erhvervsmæssige renteudgifter (reduktion af 8% AM-bidrag og 15% topskat) Lempelig kapitalindkomstbeskatning (uden AM-bidrag) af den del af årets overskud, som svarer til forrentning af den investerede nettoformue i virksomheden (2% kapitalafkast) (beskattes med ca. 33% ved negativ kapitalindkomst og ca. 42% ved positiv kapitalindkomst) Konsolidering af virksomheden, idet opsparet overskud beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på kun 25%. Indkomstudligning af svingende indkomster (reduktion af 15% topskat) 2014: 24,5% 2015: 23,5% 2016: 22,0% Carry back (tilbageførsel) af underskud, som modregnes i tidligere års opsparede overskud, hvorved der sker udbetaling af den foreløbig betalte virksomhedsskat for tidligere år (ikke ved konkurs, jf. 15b., stk. 2) Skatteudskydelse ved efterfølgende skattefri virks.omdannelse (samlet skat max. 25% virksomhedsskat + 42% aktieindkomstskat af 75% = 56,5%) Side 3

4 Fordele og ulemper ved virksomhedsordningen Utilsigtede fordele ved at anvende VSO Mulighed for at placere privat gæld i VSO, hvorved private renteudgifter får større skattefradragsværdi i tilfælde, hvor 1) den effektive rentesats er større end satsen (2%) for kapitalafkast og rentekorrektion eller 2) øvrige tilfælde, hvor den selvkontrollerende effekt er sat ud af kraft. Uanset størrelsen af rentesatsen vil det ofte være en fordel at placere privat gæld i VSO, idet det giver mulighed for at finansiere afdragene med lavt beskattede (25%) midler i VSO. Hvis gælden placeres i privat regi skal man ofte foretage hævninger for at betale afdragene og derved reduceres mulighederne for at opspare virksomhedens overskud. Regnskabsmæssige krav ved anvendelse af VSO Regnskabsmæssig opdeling i en virksomhedsøkonomi og en privatøkonomi med særskilt regnskab for virksomheden (VSO), som opfylder bogføringslovens krav. Se Valg- og reparationsmuligheder i virksomhedsordningen af Frans Eskil Nørgaard (Karnov Group) afsnit om lempelig praksis i relation til regnskabskravene, herunder den løbende bogføring af en foreløbig mellemregningskonto. Side 4

5 Aktiver og passiver, som skal indgå i VSO Aktiver og passiver, som skal indgå i VSO, jf. 1 stk. 1 + lovens forarbejder: Når virksomhedsordningen anvendes skal alle 100% erhvervsmæssige aktiver og al erhvervsmæssig gæld indgå i VSO (erhvervsmæssig virksomhed for egen regning og risiko). Der gælder særlige regler for blandet benyttede aktiver og for visse finansielle aktiver, jf. efterfølgende. Eksempler på erhvervsmæssig gæld, som ikke må placeres i eller overføres til privat regi: (f.eks. overførsel af uforrentet erhvervsmæssig gæld til privat regi for at reducere rentekorrektion af en negativ indskudskonto) Skyldige omkostninger Skyldig moms, A-skat, Am-bidrag, afgifter mv. Varekreditorer Forudbetalinger fra kunder Driftsmiddellån Særlige branchelån Øvrige lån, som klart har finansieret erhvervsmæssige udgifter/anskaffelser (evt. sikkerhedsstillelse er i sig selv uden betydning). Side 5

6 Aktiver, som ikke kan indgå i VSO Aktiver, som ikke kan indgå i VSO, jf. 1 stk. 1 modsætningsvis: Private aktiver Private udlån til ægtefælle (excl. almindelige forretningsmellemværender ved erhvervsmæssig samhandel el.lign.) Private udlån til øvrig familie / kontrolleret selskab mv. (jf. SKM LR, SKM LSR, SKM HR og SKM SR Se artikel af Bent Ramskov i SR-Skat ) Ikke erhvervsmæssig virksomhed Ikke erhvervsmæssige aktiver (jf. SKM LSR (ikke-erhvervsmæssigt udlån)) Virksomhed omfattet af anpartsindgrebet (kapitalindkomst og kun kildeartsbegrænset underskudsfremførsel herunder renteudgifter af gæld vedr. virksomheden) PSL 4 stk. 1 nr. 9 (> 10 ejere eller LL 8K stk.2 juletræs-/frugtplantage > 2 ejere, i begge tilfælde uden væsentlig egen arbejdsindsats) PSL 4 stk. 1 nr. 11 (udlejning af driftsmidler eller skibe uden væsentlig egen arbejdsindsats uanset antal ejere) Side 6

7 Finansielle aktiver, som ikke kan indgå i VSO Visse finansielle aktiver kan ikke indgå i VSO (med mindre næring), jf. 1 stk. 2 (negativlisten): Aktier mv. omfattet af ABL uanset aktiernes erhvervsmæssige tilknytning (herunder også aktielejligheder/andelsboligbeviser selvom lejligheden udlejes eller anvendes i erhvervsvirksomhed og investeringsforeningsbeviser selvom foreningen kun investerer i obligationer) Uforrentede obligationer Præmieobligationer Indeksobligationer anskaffet før 27/1-10 (herunder strukturerede obligationer/fordringer, som ikke lagerbeskattes som finansiel kontrakt, jf. SKM SR) Side 7

8 Udlån / finansiering med VSO-midler Udlån fra VSO hvornår er det en hævning? Lovens forarbejder Virksomheden kan ikke yde lån til den skattepligtiges ægtefælle eller til nært beslægtede. Virksomheden er ikke et selvstændigt retssubjekt. Et eventuelt lån vil derfor anses for ydet af den skattepligtige. Hvis den skattepligtige finansierer långivningen ved at hæve beløb i virksomheden, sker hævningen i den sædvanlige prioriteringsorden efter 5. (Særlige bemærkninger til lovforslagets 11, FT , tillæg A, spalte 2634) Da virksomheden ikke er et selvstændigt retssubjekt, kan der ikke fra virksomheden ydes lån, når dette ikke har erhvervsmæssig karakter. Hvis den skattepligtige finansierer privat långivning ved at hæve beløb i virksomheden, sker hævningen efter prioriteringsordenen i 5. Virksomheden kan dog godt give kredit til personer, som har en erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden f.eks. varedebitorer. Endvidere kan virksomheden placere ledig kapital som bankindskud, i obligationer m.v. (Skatteministersvar på spørgsmål 89 til Skatte- og afgiftsudvalget) Side 8

9 Udlån / finansiering med VSO-midler Anlægslån SKM LR (hævning) En skattepligtig havde stort opsparet overskud og likviditet i VSO og ville udlåne kr. til datter og dennes samlever til finansiering af huskøb. Lånet ydes på armslængdevilkår (afdragsfrit i 10 år med 6% i rente, herefter 8% og afdrages over 5 år og sikkerhed i tinglyst pantebrev i ejd.). Formålet var at opnå en bedre renteindtægt end ved bankindskud, at spare registeringsudgifter for datteren/samleveren og at mindske deres startydelse. Uanset den bedre forrentning fandt LR, at udlånet ikke var erhvervsmæssigt men udelukkende beroede på de nære familiemæssige relationer. Udlånet var en privat disposition og derfor en hævning i hæverækkefølgen. SKM LR (hævning) En landmand ønskede at udlåne overskydende likviditet i VSO til hans nystiftede investeringsselskab. Lånet ville blive ydet og forrentet på armslængevilkår som alternativ til bankindskud. Side 9

10 Udlån / finansiering med VSO-midler SKM LSR (hævning) I VSO indgik en 12,5% ejerandel af en udlejningsejendom med et opsparet overskud på 20 mio. kr. Der var i VSO aktiveret et tilgodehavende på 3,5 mio. kr. Beløbet var overført til en person, som skulle administrere pengene i 3 mdr. i forbindelse med deltagelse i RiskFreeProfit. Personen garanterede personligt for tilbagebetaling med en forrentning på 20% på 3 mdr. (80% p.a.). Bagved RiskFreeProfit lå et selskab, som har lavet et system, således at der kan spilles hos forskellige bookmakere med sikkerhed for gevinst. Midlerne blev som følge af en lovændring midlertidigt indefrosset i USA og pengene var endnu ikke frigivet. LSR fandt, at lånet var ejendomsudlejningsvirksomheden uvedkommende og henså herved til, at virksomheden ikke driver udlånsvirksomhed, at fordringen ikke udspringer af ejendomsudlejningsvirksomhedens almindelige drift, og at der er tale om et meget usædvanligt udlånskoncept, hvor forrentningen sikres via spil hos bookmakere. Side 10

11 Udlån / finansiering med VSO-midler SKM HR (hævning) En lægevirksomhed i VSO udlånte i 2001 og 2002 henholdsvis kr. og kr. til lægens investeringsselskab, som handlede aktier for lånte midler. Lånene var ydet som anfordringslån uden sikkerhed med en rente på 6%. Der var i personlig regi udlånt kr. til selskabet i I april 2001 faldt aktiemarkedet og selskabet tabte flere millioner. Skatteyder lavede to kapitalforhøjelser, reducerede selskabets aktieportefølje, ydede rentehenstand på alle sine udlån og fik i SKM HR medhold i, at der ikke skulle fikseres en renteindtægt pga. selskabets økonomiske situation. Aktiekurserne rettede sig efterfølgende og lån/renter blev indfriet i Selskabet tilbagebetalte det personlige lån på kr. i december Baggrunden var, at lægen efter en undersøgelse af skattelovgivningen havde fundet, at det var tilladt at udlåne fra lægevirksomheden. Samtidig ville lægevirksomheden have fordel af udlånsrenten ift. bankens lavere indlånsrente. Lægen gjorde bl.a. gældende, at afgørelsen SKM LR var udtryk for en praksisændring og at det første lån var ydet før denne afgørelse. Side 11

12 Udlån / finansiering med VSO-midler Østre Landsrets begrundelse (SKM ØLR) Som også anført i forarbejderne til VSL er det ikke udelukket, at der kan ydes lån fra en virksomhed, der er omfattet af VSO, uden at dette betragtes som en hævning, forudsat at lånet har karakter af et erhvervsmæssigt lån... må bero på en konkret vurdering af omstændighederne i forbindelse med långivningen. Det bemærkes herved, at der henset til opbygningen af og formålet med VSO ikke er grundlag for at antage, at der i forarbejderne i loven skulle være gjort udtømmende op med i hvilke tilfælde, sådanne lån skal anses for erhvervsmæssige... Det er ubestridt, at der ikke er erhvervsmæssige relationer mellem lægevirksomheden og selskabet... lægges til grund, at lægevirksomheden ikke har ydet udlån til andre virksomheder, og at det var en væsentlig forudsætning for långivningen, at han havde et indgående kendskab til selskabet og bestemmende indflydelse på selskabets ledelse... at selskabet i hvert fald i forbindelse med långivningen i 2002 var i økonomiske vanskeligheder. ØLR finder herefter, at lånene, uanset det oplyste om forrentningen heraf, ikke kan anses for ydet til selskabet som led i lægevirksomhedens erhvervsmæssige aktivitet, og at udlånene således med rette er bedømt som hævet efter reglerne i VSL 5. ØLR fandt ikke, at der var tale om en praksisændring, idet der ikke på tidspunktet for LR s afgørelse forelå afgørelser fra overordnede skattemyndigheder, der tillod udlån til et 100 % ejet investeringsselskab udenom hæverækkefølgen. Side 12

13 Udlån / finansiering med VSO-midler Højesterets begrundelse I VSL 5 er rækkefølgen for "overførsel af værdier fra virksomheden til den skattepligtige" fastsat. Det er ikke i lovteksten nærmere angivet, hvornår der er tale om "overførsel af værdier til den skattepligtige" i bestemmelsens forstand, men spørgsmålet, om et lån må anses for overførsel af værdier til den skattepligtige, er omtalt i forarbejderne til loven. Heraf fremgår, at virksomheden kan yde lån, der har erhvervsmæssig karakter, uden at dette anses for overførsel af værdier til den skattepligtige. Virksomheden kan således give kredit til personer, som har en erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden, f.eks. varedebitorer. Virksomheden kan endvidere placere ledig kapital som bankindskud, i obligationer mv. Hvis den skattepligtige derimod finansierer privat långivning, herunder til ægtefælle eller nært beslægtede, ved at hæve beløb i virksomheden, er der tale om overførsel af værdier til den skattepligtige i henhold til lovens 5. Højesteret finder, at de lån, som blev ydet til selskabet, ikke havde erhvervsmæssig karakter. Der var derimod tale om, at A finansierede privat långivning, idet han, uden at det havde tilknytning til lægevirksomhedens aktiviteter, hævede beløb i virksomheden. Herved skete der "overførsel af værdier" fra virksomheden "til den skattepligtige" som nævnt i virksomhedsskattelovens 5. (egen understregning) Vederlagsfordringer Vederlagsfordringer hidrørende fra salg, leje mv. kan som udgangspunkt forblive i VSO. Indrømmes der unormal kredittid mellem interesseforbundne parter kan fordringen undergives et karakterskifte til anlægsfordring med risiko for, at fordringen ikke længere kan indgå i VSO. Se nærmere om skift fra vederlagsfordring til anlægsfordring i SR-Skat : Udlån fra VSO hvornår er det en hævning? af Bent Ramskov. Side 13

14 Udlån / finansiering med VSO-midler SKM LSR (hævning) Skatteyder havde stiftet et selskab pr. 1/ og overdraget sin elinstallatørvirksomhed til selskabet. I VSO indgik ejendommen, som blev udlejet til selskabet. Der var opsparet overskud i VSO på ca. 1 mio. kr. Ultimo 2001 var der i VSO aktiveret et mellemregningstilgodehavende hos selskabet på ca kr., som tilsyneladende hovedsagligt var tilgodehavende lejebetalinger. Skatteyder (og dissens) gjorde gældende, at fordringen ikke var på negativlisten i VSL 1, stk. 2, at fordringen var skabt af overskuddet af den faste ejendom, at lånet blev ydet på armslængde-vilkår og at selskabet herved opnåede en langt højere rente end ved bankindskud LSR s begrundelse (3-1 afgørelse).. erhvervsmæssige udlån.. Der kan eksempelvis være tale om debitorfinansiering og udlån af midlertidig karakter til forretningsforbindelser... driver ikke næring med udlån af penge.. har bestemmende indflydelse. det kan ikke antages, at klageren ville have udlånt pengene til en anden lejer af ejendommen. Det lægges ved afgørelsen til grund, at det primært har været klagerens ønske om at stille likvide midler til rådighed for selskabet, der har været begrundelsen for at yde det omhandlede lån. Lånet er ydet af klageren som anpartshaver og ikke af hans tilbageværende virksomhed, hvis eneste aktivitet efter omdannelsen består i udlejning af ejendommen. Selskabet driver en anden type virksomhed. Under disse omstændigheder kan bestemmelsen i lovens 1, stk. 2 ikke føre til et andet resultat. Side 14

15 Udlån / finansiering med VSO-midler Fordringer etableret ved overdragelse af aktiver Hvis den skattepligtige afstår sin eneste virksomhed og opretholder den regnskabsmæssige adskillelse mellem virksomhedsøkonomi og privatøkonomi i hele afståelsesåret, indgår salgssummen i VSO, jf. 15, stk. 1. Ved afståelse af en af flere virksomheder mv., indgår salgssummen i virksomheden, jf. 15, stk. 3 SKM LSR (VSO-aktiv) Skatteyder ønskede at sælge sin tømmerhandel til tredjemand. Ejendommen, hvorfra tømmerhandlen blev drevet, ville blive udlejet og fortsat indgå i VSO. Overdragelse af goodwill på 3 mio. kr. ville blive betalt med et engangsbeløb samt en årlig løbende ydelse. LSR fandt (i modsætning til LR), at den kapitaliserede værdi af de løbende ydelser og de løbende ydelser skulle indgå i VSO. Side 15

16 Udlån / finansiering med VSO-midler SKM SR (hævning) Skatteyder er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. Han ønsker at overdrage virksomheden til sine to børn med succession efter KL 33 C. I den forbindelse vil der blive beregnet en passivpost (som en del af berigtigelsen af overdragelsessummen) eller et værdinedslag, jf. de skitserede rammer i SKM SKAT. Overdragelsessummen vil (herudover) blive berigtiget enten ved 1) 100% sælgerfinansiering på en mellemregning på anfordringsvilkår med en markedsmæssig rente, 2) som pkt. 1 men nu sikret ved ejerpantebrev eller 3) som pkt. 2 dog forinden med størst mulig realkreditbelåning. SR bekræftede, at passivposten / værdinedslaget ikke er en hævning i VSO. SKATs indstilling.. at lån til børn i forbindelse med en familieoverdragelse af en virksomhed eller en ideel andel heraf ikke kan anses for et erhvervsmæssigt udlån. Derimod finder SKAT, at lånet er ydet af overdrageren personligt og som led i et ønske om generationsskifte af virksomheden, og at dette ikke er et sædvanligt led i virksomhedens erhvervsmæssige interesser. Side 16

17 Udlån / finansiering med VSO-midler SR s afgørelse Skatterådet kunne tiltræde SKATs indstilling men ikke begrundelsen. Det er Skatterådets opfattelse, at det ikke i sig selv er udtryk for en privat disposition, at sælger modtager et af køber udstedt sælgerpantebrev, gældsbrev o.l. som delvis berigtigelse af salgssummen, i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af en erhvervsvirksomhed. Heller ikke hvis overdragelsen sker inden for familieforhold og med succession. Det er dog Skatterådets opfattelse, at der i nærværende tilfælde, hvor sælger overdrager virksomheden helt eller delvist til sine døtre og i den forbindelse ønsker at finansiere hele købet via en mellemregning på anfordringsvilkår, ikke er en erhvervsmæssig begrundelse, men mellemregningen er begrundet i private hensyn. Det er således Skatterådets opfattelse, at en tilsvarende finansiering ikke ville være sædvanlig i forhold til en uafhængig køber. At lånet alene udgør den del af finansieringen af købet af hele eller en del af virksomheden, som der ikke kan opnås ekstern finansiering til, ændrer ikke Skatterådets opfattelse. Side 17

18 Finansielle aktiver, som valgfrit kan indgå i VSO Skatteyderen kan selv vælge om følgende finansielle aktiver skal indgå i VSO eller ej, jf. 1 stk. 2 og TfS DEP: ABL 18 andele i SEL 1 stk. 1 nr. 3-4 indkøbs-, produktions- og salgsforeninger Man kan vælge at lade nogle andele indgå og holde andre udenfor. For de andele, som indgår i VSO, skal fortjeneste/tab indgå i resultatet i VSO (hvis udenfor, så kapitalindkomst, jf. PSL 4 stk. 1 nr. 5). Investeringsbeviser i ABL 19 investeringsselskaber (er omfattet af reglerne om lagerbeskatning, jf. ABL 23 stk. 5-6, hvilket sikrer, at afkastet løbende kommer til beskatning) Indeksobligationer og strukturerede obligationer/fordringer, der beskattes som finansielle kontrakter iht. KGL 29 stk. 3, jf. bl.a. SKM SR. (lagerbeskattes efter KGL 33) + forrentede indeksobligationer anskaffet efter 26/1-10 Konvertible obligationer omfattet af ABL (så længe ikke konverteret til aktier) Hvis de konverteres til aktier, kan aktierne ikke indgå i VSO og handelsværdien af aktierne skal anses for hævet. Almindelige obligationer, pantebreve, garantbeviser, likvider mv. Livsforsikring omfattet af PBL 53A, jf. SKM SR og SKM SR (lagerbeskattet opsparing uden forsikringselement, som udbetales til boet ved død) Side 18

19 Finansielle kontrakter SKM SR En landmand med 172 ha jord havde variabelt forrentede rentetilpasningslån på ca. 30 mio. Dkr. i VSO. Han påtænkte bl.a. at indgå en renteswap, hvor han med henblik på at reducere rentebetalingerne ville modtage rentebetalinger i Dkr. mod at blive opkrævet rentebetalinger (variabel rente) i Schweizerfr. Kan renteswapaftalen medtages i VSO? Finansielle kontrakter er ikke afskåret fra at indgå i VSO, jf. 1 stk. 2 modsætningsvis. Det afgørende er, om den finansielle kontrakt har erhvervsmæssig tilknytning. Skatterådets svar til forskellige typer af renteswaps i sagen: Renteswap Svar som dækker 22,5 mio. af gælden JA, erhvervsmæs. tilknytning, jf. KGL 32.1 som overstiger gælden Usikkert hvor meget den ville overstige. Afvises konkret vurdering som sammensættes af to SKAT: NEJ, jf. TS-cirkulære fremmede valutaer (chf/nok, usd/chf eller eur/isk) SR: Udelukker ikke men konkret NEJ Øvrige afgørelser: SKM SR (fra fast til variabel rente tilknytning OK), SKM SR (valutaomlægning tilknytning OK), SKM SR (swap-volumen var på aftaletidspunktet mindre end kassekreditmaksimum tilknytning OK), SKM LSR (swap DKR-TRY ingen tilknytning til fordringer/gæld/transaktioner i VSO), SKM SR (pulje af finansielle kontrakter til gældspleje tilknytning OK), SKM LSR (ikke tilstrækkelig sammenhæng med køb/salg/erhvervsmæssig gæld i VSO) se artikler af Jens Jul Jacobsen i TfS og 397. Side 19

20 Finansielle kontrakter Ny praksis vedr. finansielle kontrakters erhvervsmæssige tilknytning? (har betydning for både fradrag efter KGL 32, stk. 1, og placering i VSO) SKM LSR ( ) + LSR j.nr ( ) + LSR j.nr ( ) + LSR j.nr ( ) Det er LSR s opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt, at rente- og valutaswaps beløbsmæssigt holder sig indenfor rammerne af den erhvervsmæssige gæld mht. løbetid og restgæld. at kontrakterne skal være indgået i sikringsøjemed for at afdække/sikre salg/køb eller løbende afdrag og renter. Det er ikke tilstrækkeligt, at kontrakterne er indgået med et ønske om at reducere virksomhedens finansielle udgifter, hvis man f.eks. indgår en swap fra fast eller variabel DKR rente til variabel CHF-rente, hvorved man pådrager sig eller forøger sin risiko med hensyn til kursudviklingen på CHF og renteudviklingen i Schweiz. Man må ikke gå fra sikker til usikker havn. at de løbende betalinger på de finansielle kontrakter skal have en sammenhæng med den skattepligtiges betalingsforpligtelser. at der skal være valutasammenhæng mellem lån og finansiel kontrakt. DKR og Euro er ikke samme valuta. LSR finder, at der ikke har været nogen fast praksis om noget andet. Under alle omstændigheder har den påberåbte praksis ikke støtte i lovens forarbejder og LSR s praksis. Afgørelserne vurderes pt. af SKAT v/kammeradvokaten. Side 20

21 Særlige regler for blandede aktiver - 1 stk. 3 Ejendomme Den erhvervsmæssige del af en ejendom, hvor der foretages en vurderingsfordeling (efter VUR 33-33A) skal indgå Eksempler på omfattede ejendomme: Landbrugsejendomme med stuehusvurdering Skovejendomme med boligvurdering Blandede ejendomme (erhverv/privat), hvor mindst 25% af ejendommens værdi vedr. erhvervet Mindre udlejningsejendomme på 3-6 lejligheder, hvor ejeren har valgt ejerboligvurdering Udenlandske ejendomme, hvor fordeling hvis danske regler (SKM SR om svensk skovejd.) Ombygning og forbedring af den erhvervsmæssige del indgår i VSO Kan der ikke foretages vurderingsfordeling, kan ejendommen ikke indgå (SKM BR om meditationscenter på landbrugsejd.) Blandede biler og multimedier Blandet benyttede biler (ejet eller leaset) og multimedier ( ) og telefon/internet/pc mv. (2012-) kan valgfrit indgå. Indgår aktivet i VSO, ansættes privat andel efter LL 16 (værdi af fri bil/telefon) Øvrige blandede aktiver Øvrige blandede aktiver kan ikke indgå, jf. 1 stk. 3 herunder fly, både, motorcykler, knallerter mv. Vedvarende energianlæg (vindmøller, solcelleanlæg mv.) købt før 20/11-12 kan anvende VSO uanset omfanget af privat anvendelse, jf. LL 8P + JV afsnit C.C.4.5. Ejeren er henvist til at beregne omkostningsrefusion vedr. den erhvervsmæssige andel af blandede aktiver/udgifter udenfor VSO. Side 21

22 Landbrugsejendomme Vurderingslovens 33-33A For ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage og for blandet benyttede ejendomme, skovejendomme mv. foretages der en fordeling af vurderingen på henholdsvis stuehus/ejerbolig og den øvrige del af ejendommen. VSL 1, stk. 3 I VSO indgår den erhvervsmæssige del af en ejendom, hvor der foretages fordeling en fordeling af ejendomsværdien på den del, der tjener til bolig for den skattepligtige, og på den øvrige ejendom. Den erhvervsmæssige del af en blandet benyttet ejendom er ikke nødvendigvis hele den øvrige ejendom, hvis dele af den øvrige ejendom anvendes til ikke erhvervsmæssige formål. Se evt. SR-Skat : Fokus på deltidslandbrugene er det erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende af Torben Bagge med omtale af praksis om opdeling af en landbrugsejendom i flere driftsgrene: Bortforpagtning udlejning af bolig/driftsbygninger værelsesudlejning biavl hestehold/stutteri planteavl kvæghold grusudvinding skov/salg af brænde jagtleje osv. Aktiver (herunder andel af ejd.) i VSO og udgifter i VSO, der ikke indgår i den erhvervsmæssige virksomhed, skal anses for hævet i VSO, jf. 1, stk. 1, 1, stk. 3, og 5. Kan en landmands udstykning af jord til selvstændigt matrikulerede grunde, byggemodning og salg til bymæssig bebyggelse indgå i VSO? (se evt. SKM SR vedr. genanbringelsesreglerne i EBL 6A) Side 22

23 Overførsel af aktiver Værdiansættelse Værdiansættelsen er ikke lovreguleret. Hovedreglen er, at et aktiv, som overføres fra VSO til privat skal værdiansættes til den skønsmæssige handelsværdi (JV afsnit C.C ). For fast ejendom gælder efter praksis en særregel, hvorefter værdiansættelse kan ske efter reglerne i VSL 3, stk. 4 dvs. efter reglerne for værdiansættelse på indskudskontoen (SKM SKAT). Følgende værdier kan anvendes (SKM SKAT): Alternativ 1 Ejendom indgik på indskudskontoen ved indtræden i VSO: Den oprindelige værdi på indskudskontoen + ombygninger/forbedringer Alternativ 2 Ejendom er efterfølgende indskudt i VSO fra privat: Den værdi, som blev anvendt ved indskuddet + ombygninger/forbedringer Alternativ 3 Ejendom er købt i VSO: Købsprisen + ombygninger/forbedringer I alle tre alternativer kan handelsværdien dog anvendes, hvis den er lavere (altså laveste værdis princip ved hævning) Side 23

24 Ændret benyttelse ejendom = hævning eller indskud JV afsnit C.C om blandede bygninger: Ved ændring af ejendommens arealmæssige benyttelse mellem erhverv og privat, er der tale om hævning eller indskud. Eksempel Alternativ 1 Alternativ 2 Erhvervsmæssig andel ved seneste ejd.værdi før ændringen Erhvervsmæssig andel ved seneste ejd.værdi efter ændringen Oprindelig værdi af ejendommen på indskudskontoen (ingen forbedringer) Ejendomsvurdering for hele ejendommen (uændret) Ejendommens handelsværdi på tidspunktet for ændret benyttelse Indskud: x / = Hævning: x / = Ved hævning vælges nedregulering til oprindelig værdi, jf. SKM SKAT. Ved indskud vælges opregulering til handelsværdi altså højeste værdis princip ved indskud! Hævning henholdsvis indskud anses for foretaget på det faktiske tidspunkt for den ændrede benyttelse! Hvad så, hvis den ny vurdering først kommer om to år? Hvis der i forbindelse med den ændrede benyttelse er foretaget bygningsforbedringer eller lign. kan ejendomsvurderingen efter ændringerne korrigeres herfor ved ovenstående beregning. Side 24

25 Forældelse? Eksempel Ved en kontrol konstaterer SKAT, at et aktiv, som ikke kan indgå i VSO er placeret i VSO. Aktivet blev anskaffet for VSO-midler i 2008 og har siden indgået i virksomhedens balance og kapitalafkastgrundlag. Eksempler på aktiv: - Udlejet husbåd (PSL 4, stk. 1, nr. 9) - Ikke erhvervsmæssigt udlån til kontrolleret selskab - Aktier i en indkøbskæde - En andel af ejendommen, som siden købet har været anvendt til ikke erhvervsmæssigt formål SKAT har genoptaget skatteansættelserne for , jf. SFL 26, stk. 2. Aktivet er anset for hævet i 2010, virksomhedens resultat er renset for aktivets indtægter/udgifter i , som er anset for indskudt/hævet. Der er lavet nye overskudsdisponeringer med nyt resultat og nyt kapitalafkast. Der er sket efterbeskatning af opsparet overskud i 2010 pga. den store hævning. Lovregler og principper i spil: - SFL 26, stk. 2 (frist 1. maj i det 4. år efter) - Kontinuitetsprincip - Aktivet var faktisk placeret i VSO i og er kun opdaget ved en kontrol - SFL 26, stk. 5 (frist 1. maj i det 6. år efter for kontrollerede transaktioner) - SFL 26, stk. 7 om primo-/ultimoreguleringer af balanceposter Side 25

26 Særlige regler for blandede aktiver - 1 stk. 3 Blandet benyttet bil erhvervsmæssig kørsel af helt underordnet betydning SKM SR Bil anset for udelukkende privat Solcelleanlæg placeret på privat parcelhustag dimensioneret til at forsyne det private elforbrug uden salg af el. Anlægget er anskaffet før den 20/11-12 og derfor omfattet af den tidligere regel i LL 8 P om, at anlægget kan anses for en erhvervsmæssig virksomhed og VSO kan anvendes på den skattepligtige elproduktion med fradrag af driftsudgifter, afskrivninger og renteudgifter (underskud). Anslået erhvervsmæssig kørsel på 100 km. til 1) revisor vedr. udarbejdelse af VSOregnskab til brug for selvangivelsen og 2) bank vedr. årlig gennemgang af økonomien, herunder også det energilån, som banken har ydet. Skatterådets afgørelse: Revisors assistance har underordnet erhvervsmæssig betydning, jf. TfS ØLD (Provisionslønnet assurandør fik ikke fradrag for revisorudgift, da det beskedne bogholderi ikke nødvendiggjorde sagkyndig bistand og bogholderiet i betydeligt omfang vedrørte private dispositioner) Besøget i banken vedrører ikke den løbende drift men indkomstgrundlaget Kørsel til revisor/bank vedrører derfor ikke de løbende skattepligtige indtægter eller fradragsberettigede omkostninger. Kørselsudgifter er ikke omfattet af SL 6a. Erhvervsmæssig kørsel er af så underordnet betydning, at bilen alene af den grund ikke kan anses for blandet benyttet efter afskrivningsloven, jf. TfS VLD (Computer 100% erhverv uanset underordnet privat brevskrivning) og TfS LSR (Journalists arbejdsbåndoptager 100% erhverv uanset underordnet privat benyttelse) modsætningsvist. Side 26

27 Særlige regler for biler - AL 4 stk. 2 med et hul Overførsel af blandet benyttet bil fra VSO til privat regi (Bilen anvendes også herefter blandet hvis kun privat så overførsel på det faktiske tidspunkt for ændret anvendelse og avance/tab efter AL 4 stk. 1) AL 4 stk. 2: Overførslen behandles efter AL som et salg af bilen. Som salgssum anvendes handelsværdien på det tidspunkt, hvor bilen tages ud af VSO (= primo, jf. VSL 2 stk. 5) 2011 (Bilen indgår i VSO): Anskaffelsessum 1/ Afskr. 25% (Kun fri bil i 1 mnd. = 8.416) Saldoværdi ultimo (Bilen indgår ikke i VSO): Ansat afståelsessum 1/ (= nyanskaffelse/afskr.grundlag i privat regi) Skattepligtig avance i VSO AL 4 stk. 2 kan undgås ved at fravælge VSO (f.eks. bruge KAO) i 2012 Avancen kan ikke modregnes i driftsmiddelsaldoen, idet der i relation til AL er tale om et blandet driftsmiddel, som skal afskrives særskilt (uanset, at der i relation til VSO er fuldt fradrag for alle afskrivninger) Reglen har virkning for biler anskaffet efter 6/ Biler anskaffet før 7/10-04 kan overføres til nedskreven saldoværdi og anses også for hævet til dette beløb. Overførslen anses ikke for afståelse. Side 27

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 17. juli 2014 L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven H139-14 Skatteministeriet har d. 11. juni 2014 fremsendt ovennævnte

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Copenhagen Business School 2015 Juridisk Institut Master i Skat studiet Masterprojekt Forfatter: Claus Fetterlein Vejleder: Ole Aagesen Censor: Jesper Wang-Holm

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 8. semester Virksomhedsomdannelse - af en personlig virksomhed Forfattere: Christina Backer Thomsen René Hedman Vejleder: Henrik R. Nielsen Copenhagen Business School HD(R) 9. maj 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere