Foreningen har ønsket følgende program:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen har ønsket følgende program:"

Transkript

1 Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard

2 Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis, herunder: Hvad kan indgå i virksomhedsordningen? Finansiering, jf. SKM HR Hvad betragtes som en hævning? Indskud af privat gæld Side 2

3 Fordele i virksomhedsordningen Fordele ved at anvende VSO Fuld fradragsværdi af alle erhvervsmæssige renteudgifter (reduktion af 8% AM-bidrag og 15% topskat) Lempelig kapitalindkomstbeskatning (uden AM-bidrag) af den del af årets overskud, som svarer til forrentning af den investerede nettoformue i virksomheden (2% kapitalafkast) (beskattes med ca. 33% ved negativ kapitalindkomst og ca. 42% ved positiv kapitalindkomst) Konsolidering af virksomheden, idet opsparet overskud beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på kun 25%. Indkomstudligning af svingende indkomster (reduktion af 15% topskat) 2014: 24,5% 2015: 23,5% 2016: 22,0% Carry back (tilbageførsel) af underskud, som modregnes i tidligere års opsparede overskud, hvorved der sker udbetaling af den foreløbig betalte virksomhedsskat for tidligere år (ikke ved konkurs, jf. 15b., stk. 2) Skatteudskydelse ved efterfølgende skattefri virks.omdannelse (samlet skat max. 25% virksomhedsskat + 42% aktieindkomstskat af 75% = 56,5%) Side 3

4 Fordele og ulemper ved virksomhedsordningen Utilsigtede fordele ved at anvende VSO Mulighed for at placere privat gæld i VSO, hvorved private renteudgifter får større skattefradragsværdi i tilfælde, hvor 1) den effektive rentesats er større end satsen (2%) for kapitalafkast og rentekorrektion eller 2) øvrige tilfælde, hvor den selvkontrollerende effekt er sat ud af kraft. Uanset størrelsen af rentesatsen vil det ofte være en fordel at placere privat gæld i VSO, idet det giver mulighed for at finansiere afdragene med lavt beskattede (25%) midler i VSO. Hvis gælden placeres i privat regi skal man ofte foretage hævninger for at betale afdragene og derved reduceres mulighederne for at opspare virksomhedens overskud. Regnskabsmæssige krav ved anvendelse af VSO Regnskabsmæssig opdeling i en virksomhedsøkonomi og en privatøkonomi med særskilt regnskab for virksomheden (VSO), som opfylder bogføringslovens krav. Se Valg- og reparationsmuligheder i virksomhedsordningen af Frans Eskil Nørgaard (Karnov Group) afsnit om lempelig praksis i relation til regnskabskravene, herunder den løbende bogføring af en foreløbig mellemregningskonto. Side 4

5 Aktiver og passiver, som skal indgå i VSO Aktiver og passiver, som skal indgå i VSO, jf. 1 stk. 1 + lovens forarbejder: Når virksomhedsordningen anvendes skal alle 100% erhvervsmæssige aktiver og al erhvervsmæssig gæld indgå i VSO (erhvervsmæssig virksomhed for egen regning og risiko). Der gælder særlige regler for blandet benyttede aktiver og for visse finansielle aktiver, jf. efterfølgende. Eksempler på erhvervsmæssig gæld, som ikke må placeres i eller overføres til privat regi: (f.eks. overførsel af uforrentet erhvervsmæssig gæld til privat regi for at reducere rentekorrektion af en negativ indskudskonto) Skyldige omkostninger Skyldig moms, A-skat, Am-bidrag, afgifter mv. Varekreditorer Forudbetalinger fra kunder Driftsmiddellån Særlige branchelån Øvrige lån, som klart har finansieret erhvervsmæssige udgifter/anskaffelser (evt. sikkerhedsstillelse er i sig selv uden betydning). Side 5

6 Aktiver, som ikke kan indgå i VSO Aktiver, som ikke kan indgå i VSO, jf. 1 stk. 1 modsætningsvis: Private aktiver Private udlån til ægtefælle (excl. almindelige forretningsmellemværender ved erhvervsmæssig samhandel el.lign.) Private udlån til øvrig familie / kontrolleret selskab mv. (jf. SKM LR, SKM LSR, SKM HR og SKM SR Se artikel af Bent Ramskov i SR-Skat ) Ikke erhvervsmæssig virksomhed Ikke erhvervsmæssige aktiver (jf. SKM LSR (ikke-erhvervsmæssigt udlån)) Virksomhed omfattet af anpartsindgrebet (kapitalindkomst og kun kildeartsbegrænset underskudsfremførsel herunder renteudgifter af gæld vedr. virksomheden) PSL 4 stk. 1 nr. 9 (> 10 ejere eller LL 8K stk.2 juletræs-/frugtplantage > 2 ejere, i begge tilfælde uden væsentlig egen arbejdsindsats) PSL 4 stk. 1 nr. 11 (udlejning af driftsmidler eller skibe uden væsentlig egen arbejdsindsats uanset antal ejere) Side 6

7 Finansielle aktiver, som ikke kan indgå i VSO Visse finansielle aktiver kan ikke indgå i VSO (med mindre næring), jf. 1 stk. 2 (negativlisten): Aktier mv. omfattet af ABL uanset aktiernes erhvervsmæssige tilknytning (herunder også aktielejligheder/andelsboligbeviser selvom lejligheden udlejes eller anvendes i erhvervsvirksomhed og investeringsforeningsbeviser selvom foreningen kun investerer i obligationer) Uforrentede obligationer Præmieobligationer Indeksobligationer anskaffet før 27/1-10 (herunder strukturerede obligationer/fordringer, som ikke lagerbeskattes som finansiel kontrakt, jf. SKM SR) Side 7

8 Udlån / finansiering med VSO-midler Udlån fra VSO hvornår er det en hævning? Lovens forarbejder Virksomheden kan ikke yde lån til den skattepligtiges ægtefælle eller til nært beslægtede. Virksomheden er ikke et selvstændigt retssubjekt. Et eventuelt lån vil derfor anses for ydet af den skattepligtige. Hvis den skattepligtige finansierer långivningen ved at hæve beløb i virksomheden, sker hævningen i den sædvanlige prioriteringsorden efter 5. (Særlige bemærkninger til lovforslagets 11, FT , tillæg A, spalte 2634) Da virksomheden ikke er et selvstændigt retssubjekt, kan der ikke fra virksomheden ydes lån, når dette ikke har erhvervsmæssig karakter. Hvis den skattepligtige finansierer privat långivning ved at hæve beløb i virksomheden, sker hævningen efter prioriteringsordenen i 5. Virksomheden kan dog godt give kredit til personer, som har en erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden f.eks. varedebitorer. Endvidere kan virksomheden placere ledig kapital som bankindskud, i obligationer m.v. (Skatteministersvar på spørgsmål 89 til Skatte- og afgiftsudvalget) Side 8

9 Udlån / finansiering med VSO-midler Anlægslån SKM LR (hævning) En skattepligtig havde stort opsparet overskud og likviditet i VSO og ville udlåne kr. til datter og dennes samlever til finansiering af huskøb. Lånet ydes på armslængdevilkår (afdragsfrit i 10 år med 6% i rente, herefter 8% og afdrages over 5 år og sikkerhed i tinglyst pantebrev i ejd.). Formålet var at opnå en bedre renteindtægt end ved bankindskud, at spare registeringsudgifter for datteren/samleveren og at mindske deres startydelse. Uanset den bedre forrentning fandt LR, at udlånet ikke var erhvervsmæssigt men udelukkende beroede på de nære familiemæssige relationer. Udlånet var en privat disposition og derfor en hævning i hæverækkefølgen. SKM LR (hævning) En landmand ønskede at udlåne overskydende likviditet i VSO til hans nystiftede investeringsselskab. Lånet ville blive ydet og forrentet på armslængevilkår som alternativ til bankindskud. Side 9

10 Udlån / finansiering med VSO-midler SKM LSR (hævning) I VSO indgik en 12,5% ejerandel af en udlejningsejendom med et opsparet overskud på 20 mio. kr. Der var i VSO aktiveret et tilgodehavende på 3,5 mio. kr. Beløbet var overført til en person, som skulle administrere pengene i 3 mdr. i forbindelse med deltagelse i RiskFreeProfit. Personen garanterede personligt for tilbagebetaling med en forrentning på 20% på 3 mdr. (80% p.a.). Bagved RiskFreeProfit lå et selskab, som har lavet et system, således at der kan spilles hos forskellige bookmakere med sikkerhed for gevinst. Midlerne blev som følge af en lovændring midlertidigt indefrosset i USA og pengene var endnu ikke frigivet. LSR fandt, at lånet var ejendomsudlejningsvirksomheden uvedkommende og henså herved til, at virksomheden ikke driver udlånsvirksomhed, at fordringen ikke udspringer af ejendomsudlejningsvirksomhedens almindelige drift, og at der er tale om et meget usædvanligt udlånskoncept, hvor forrentningen sikres via spil hos bookmakere. Side 10

11 Udlån / finansiering med VSO-midler SKM HR (hævning) En lægevirksomhed i VSO udlånte i 2001 og 2002 henholdsvis kr. og kr. til lægens investeringsselskab, som handlede aktier for lånte midler. Lånene var ydet som anfordringslån uden sikkerhed med en rente på 6%. Der var i personlig regi udlånt kr. til selskabet i I april 2001 faldt aktiemarkedet og selskabet tabte flere millioner. Skatteyder lavede to kapitalforhøjelser, reducerede selskabets aktieportefølje, ydede rentehenstand på alle sine udlån og fik i SKM HR medhold i, at der ikke skulle fikseres en renteindtægt pga. selskabets økonomiske situation. Aktiekurserne rettede sig efterfølgende og lån/renter blev indfriet i Selskabet tilbagebetalte det personlige lån på kr. i december Baggrunden var, at lægen efter en undersøgelse af skattelovgivningen havde fundet, at det var tilladt at udlåne fra lægevirksomheden. Samtidig ville lægevirksomheden have fordel af udlånsrenten ift. bankens lavere indlånsrente. Lægen gjorde bl.a. gældende, at afgørelsen SKM LR var udtryk for en praksisændring og at det første lån var ydet før denne afgørelse. Side 11

12 Udlån / finansiering med VSO-midler Østre Landsrets begrundelse (SKM ØLR) Som også anført i forarbejderne til VSL er det ikke udelukket, at der kan ydes lån fra en virksomhed, der er omfattet af VSO, uden at dette betragtes som en hævning, forudsat at lånet har karakter af et erhvervsmæssigt lån... må bero på en konkret vurdering af omstændighederne i forbindelse med långivningen. Det bemærkes herved, at der henset til opbygningen af og formålet med VSO ikke er grundlag for at antage, at der i forarbejderne i loven skulle være gjort udtømmende op med i hvilke tilfælde, sådanne lån skal anses for erhvervsmæssige... Det er ubestridt, at der ikke er erhvervsmæssige relationer mellem lægevirksomheden og selskabet... lægges til grund, at lægevirksomheden ikke har ydet udlån til andre virksomheder, og at det var en væsentlig forudsætning for långivningen, at han havde et indgående kendskab til selskabet og bestemmende indflydelse på selskabets ledelse... at selskabet i hvert fald i forbindelse med långivningen i 2002 var i økonomiske vanskeligheder. ØLR finder herefter, at lånene, uanset det oplyste om forrentningen heraf, ikke kan anses for ydet til selskabet som led i lægevirksomhedens erhvervsmæssige aktivitet, og at udlånene således med rette er bedømt som hævet efter reglerne i VSL 5. ØLR fandt ikke, at der var tale om en praksisændring, idet der ikke på tidspunktet for LR s afgørelse forelå afgørelser fra overordnede skattemyndigheder, der tillod udlån til et 100 % ejet investeringsselskab udenom hæverækkefølgen. Side 12

13 Udlån / finansiering med VSO-midler Højesterets begrundelse I VSL 5 er rækkefølgen for "overførsel af værdier fra virksomheden til den skattepligtige" fastsat. Det er ikke i lovteksten nærmere angivet, hvornår der er tale om "overførsel af værdier til den skattepligtige" i bestemmelsens forstand, men spørgsmålet, om et lån må anses for overførsel af værdier til den skattepligtige, er omtalt i forarbejderne til loven. Heraf fremgår, at virksomheden kan yde lån, der har erhvervsmæssig karakter, uden at dette anses for overførsel af værdier til den skattepligtige. Virksomheden kan således give kredit til personer, som har en erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden, f.eks. varedebitorer. Virksomheden kan endvidere placere ledig kapital som bankindskud, i obligationer mv. Hvis den skattepligtige derimod finansierer privat långivning, herunder til ægtefælle eller nært beslægtede, ved at hæve beløb i virksomheden, er der tale om overførsel af værdier til den skattepligtige i henhold til lovens 5. Højesteret finder, at de lån, som blev ydet til selskabet, ikke havde erhvervsmæssig karakter. Der var derimod tale om, at A finansierede privat långivning, idet han, uden at det havde tilknytning til lægevirksomhedens aktiviteter, hævede beløb i virksomheden. Herved skete der "overførsel af værdier" fra virksomheden "til den skattepligtige" som nævnt i virksomhedsskattelovens 5. (egen understregning) Vederlagsfordringer Vederlagsfordringer hidrørende fra salg, leje mv. kan som udgangspunkt forblive i VSO. Indrømmes der unormal kredittid mellem interesseforbundne parter kan fordringen undergives et karakterskifte til anlægsfordring med risiko for, at fordringen ikke længere kan indgå i VSO. Se nærmere om skift fra vederlagsfordring til anlægsfordring i SR-Skat : Udlån fra VSO hvornår er det en hævning? af Bent Ramskov. Side 13

14 Udlån / finansiering med VSO-midler SKM LSR (hævning) Skatteyder havde stiftet et selskab pr. 1/ og overdraget sin elinstallatørvirksomhed til selskabet. I VSO indgik ejendommen, som blev udlejet til selskabet. Der var opsparet overskud i VSO på ca. 1 mio. kr. Ultimo 2001 var der i VSO aktiveret et mellemregningstilgodehavende hos selskabet på ca kr., som tilsyneladende hovedsagligt var tilgodehavende lejebetalinger. Skatteyder (og dissens) gjorde gældende, at fordringen ikke var på negativlisten i VSL 1, stk. 2, at fordringen var skabt af overskuddet af den faste ejendom, at lånet blev ydet på armslængde-vilkår og at selskabet herved opnåede en langt højere rente end ved bankindskud LSR s begrundelse (3-1 afgørelse).. erhvervsmæssige udlån.. Der kan eksempelvis være tale om debitorfinansiering og udlån af midlertidig karakter til forretningsforbindelser... driver ikke næring med udlån af penge.. har bestemmende indflydelse. det kan ikke antages, at klageren ville have udlånt pengene til en anden lejer af ejendommen. Det lægges ved afgørelsen til grund, at det primært har været klagerens ønske om at stille likvide midler til rådighed for selskabet, der har været begrundelsen for at yde det omhandlede lån. Lånet er ydet af klageren som anpartshaver og ikke af hans tilbageværende virksomhed, hvis eneste aktivitet efter omdannelsen består i udlejning af ejendommen. Selskabet driver en anden type virksomhed. Under disse omstændigheder kan bestemmelsen i lovens 1, stk. 2 ikke føre til et andet resultat. Side 14

15 Udlån / finansiering med VSO-midler Fordringer etableret ved overdragelse af aktiver Hvis den skattepligtige afstår sin eneste virksomhed og opretholder den regnskabsmæssige adskillelse mellem virksomhedsøkonomi og privatøkonomi i hele afståelsesåret, indgår salgssummen i VSO, jf. 15, stk. 1. Ved afståelse af en af flere virksomheder mv., indgår salgssummen i virksomheden, jf. 15, stk. 3 SKM LSR (VSO-aktiv) Skatteyder ønskede at sælge sin tømmerhandel til tredjemand. Ejendommen, hvorfra tømmerhandlen blev drevet, ville blive udlejet og fortsat indgå i VSO. Overdragelse af goodwill på 3 mio. kr. ville blive betalt med et engangsbeløb samt en årlig løbende ydelse. LSR fandt (i modsætning til LR), at den kapitaliserede værdi af de løbende ydelser og de løbende ydelser skulle indgå i VSO. Side 15

16 Udlån / finansiering med VSO-midler SKM SR (hævning) Skatteyder er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. Han ønsker at overdrage virksomheden til sine to børn med succession efter KL 33 C. I den forbindelse vil der blive beregnet en passivpost (som en del af berigtigelsen af overdragelsessummen) eller et værdinedslag, jf. de skitserede rammer i SKM SKAT. Overdragelsessummen vil (herudover) blive berigtiget enten ved 1) 100% sælgerfinansiering på en mellemregning på anfordringsvilkår med en markedsmæssig rente, 2) som pkt. 1 men nu sikret ved ejerpantebrev eller 3) som pkt. 2 dog forinden med størst mulig realkreditbelåning. SR bekræftede, at passivposten / værdinedslaget ikke er en hævning i VSO. SKATs indstilling.. at lån til børn i forbindelse med en familieoverdragelse af en virksomhed eller en ideel andel heraf ikke kan anses for et erhvervsmæssigt udlån. Derimod finder SKAT, at lånet er ydet af overdrageren personligt og som led i et ønske om generationsskifte af virksomheden, og at dette ikke er et sædvanligt led i virksomhedens erhvervsmæssige interesser. Side 16

17 Udlån / finansiering med VSO-midler SR s afgørelse Skatterådet kunne tiltræde SKATs indstilling men ikke begrundelsen. Det er Skatterådets opfattelse, at det ikke i sig selv er udtryk for en privat disposition, at sælger modtager et af køber udstedt sælgerpantebrev, gældsbrev o.l. som delvis berigtigelse af salgssummen, i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af en erhvervsvirksomhed. Heller ikke hvis overdragelsen sker inden for familieforhold og med succession. Det er dog Skatterådets opfattelse, at der i nærværende tilfælde, hvor sælger overdrager virksomheden helt eller delvist til sine døtre og i den forbindelse ønsker at finansiere hele købet via en mellemregning på anfordringsvilkår, ikke er en erhvervsmæssig begrundelse, men mellemregningen er begrundet i private hensyn. Det er således Skatterådets opfattelse, at en tilsvarende finansiering ikke ville være sædvanlig i forhold til en uafhængig køber. At lånet alene udgør den del af finansieringen af købet af hele eller en del af virksomheden, som der ikke kan opnås ekstern finansiering til, ændrer ikke Skatterådets opfattelse. Side 17

18 Finansielle aktiver, som valgfrit kan indgå i VSO Skatteyderen kan selv vælge om følgende finansielle aktiver skal indgå i VSO eller ej, jf. 1 stk. 2 og TfS DEP: ABL 18 andele i SEL 1 stk. 1 nr. 3-4 indkøbs-, produktions- og salgsforeninger Man kan vælge at lade nogle andele indgå og holde andre udenfor. For de andele, som indgår i VSO, skal fortjeneste/tab indgå i resultatet i VSO (hvis udenfor, så kapitalindkomst, jf. PSL 4 stk. 1 nr. 5). Investeringsbeviser i ABL 19 investeringsselskaber (er omfattet af reglerne om lagerbeskatning, jf. ABL 23 stk. 5-6, hvilket sikrer, at afkastet løbende kommer til beskatning) Indeksobligationer og strukturerede obligationer/fordringer, der beskattes som finansielle kontrakter iht. KGL 29 stk. 3, jf. bl.a. SKM SR. (lagerbeskattes efter KGL 33) + forrentede indeksobligationer anskaffet efter 26/1-10 Konvertible obligationer omfattet af ABL (så længe ikke konverteret til aktier) Hvis de konverteres til aktier, kan aktierne ikke indgå i VSO og handelsværdien af aktierne skal anses for hævet. Almindelige obligationer, pantebreve, garantbeviser, likvider mv. Livsforsikring omfattet af PBL 53A, jf. SKM SR og SKM SR (lagerbeskattet opsparing uden forsikringselement, som udbetales til boet ved død) Side 18

19 Finansielle kontrakter SKM SR En landmand med 172 ha jord havde variabelt forrentede rentetilpasningslån på ca. 30 mio. Dkr. i VSO. Han påtænkte bl.a. at indgå en renteswap, hvor han med henblik på at reducere rentebetalingerne ville modtage rentebetalinger i Dkr. mod at blive opkrævet rentebetalinger (variabel rente) i Schweizerfr. Kan renteswapaftalen medtages i VSO? Finansielle kontrakter er ikke afskåret fra at indgå i VSO, jf. 1 stk. 2 modsætningsvis. Det afgørende er, om den finansielle kontrakt har erhvervsmæssig tilknytning. Skatterådets svar til forskellige typer af renteswaps i sagen: Renteswap Svar som dækker 22,5 mio. af gælden JA, erhvervsmæs. tilknytning, jf. KGL 32.1 som overstiger gælden Usikkert hvor meget den ville overstige. Afvises konkret vurdering som sammensættes af to SKAT: NEJ, jf. TS-cirkulære fremmede valutaer (chf/nok, usd/chf eller eur/isk) SR: Udelukker ikke men konkret NEJ Øvrige afgørelser: SKM SR (fra fast til variabel rente tilknytning OK), SKM SR (valutaomlægning tilknytning OK), SKM SR (swap-volumen var på aftaletidspunktet mindre end kassekreditmaksimum tilknytning OK), SKM LSR (swap DKR-TRY ingen tilknytning til fordringer/gæld/transaktioner i VSO), SKM SR (pulje af finansielle kontrakter til gældspleje tilknytning OK), SKM LSR (ikke tilstrækkelig sammenhæng med køb/salg/erhvervsmæssig gæld i VSO) se artikler af Jens Jul Jacobsen i TfS og 397. Side 19

20 Finansielle kontrakter Ny praksis vedr. finansielle kontrakters erhvervsmæssige tilknytning? (har betydning for både fradrag efter KGL 32, stk. 1, og placering i VSO) SKM LSR ( ) + LSR j.nr ( ) + LSR j.nr ( ) + LSR j.nr ( ) Det er LSR s opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt, at rente- og valutaswaps beløbsmæssigt holder sig indenfor rammerne af den erhvervsmæssige gæld mht. løbetid og restgæld. at kontrakterne skal være indgået i sikringsøjemed for at afdække/sikre salg/køb eller løbende afdrag og renter. Det er ikke tilstrækkeligt, at kontrakterne er indgået med et ønske om at reducere virksomhedens finansielle udgifter, hvis man f.eks. indgår en swap fra fast eller variabel DKR rente til variabel CHF-rente, hvorved man pådrager sig eller forøger sin risiko med hensyn til kursudviklingen på CHF og renteudviklingen i Schweiz. Man må ikke gå fra sikker til usikker havn. at de løbende betalinger på de finansielle kontrakter skal have en sammenhæng med den skattepligtiges betalingsforpligtelser. at der skal være valutasammenhæng mellem lån og finansiel kontrakt. DKR og Euro er ikke samme valuta. LSR finder, at der ikke har været nogen fast praksis om noget andet. Under alle omstændigheder har den påberåbte praksis ikke støtte i lovens forarbejder og LSR s praksis. Afgørelserne vurderes pt. af SKAT v/kammeradvokaten. Side 20

21 Særlige regler for blandede aktiver - 1 stk. 3 Ejendomme Den erhvervsmæssige del af en ejendom, hvor der foretages en vurderingsfordeling (efter VUR 33-33A) skal indgå Eksempler på omfattede ejendomme: Landbrugsejendomme med stuehusvurdering Skovejendomme med boligvurdering Blandede ejendomme (erhverv/privat), hvor mindst 25% af ejendommens værdi vedr. erhvervet Mindre udlejningsejendomme på 3-6 lejligheder, hvor ejeren har valgt ejerboligvurdering Udenlandske ejendomme, hvor fordeling hvis danske regler (SKM SR om svensk skovejd.) Ombygning og forbedring af den erhvervsmæssige del indgår i VSO Kan der ikke foretages vurderingsfordeling, kan ejendommen ikke indgå (SKM BR om meditationscenter på landbrugsejd.) Blandede biler og multimedier Blandet benyttede biler (ejet eller leaset) og multimedier ( ) og telefon/internet/pc mv. (2012-) kan valgfrit indgå. Indgår aktivet i VSO, ansættes privat andel efter LL 16 (værdi af fri bil/telefon) Øvrige blandede aktiver Øvrige blandede aktiver kan ikke indgå, jf. 1 stk. 3 herunder fly, både, motorcykler, knallerter mv. Vedvarende energianlæg (vindmøller, solcelleanlæg mv.) købt før 20/11-12 kan anvende VSO uanset omfanget af privat anvendelse, jf. LL 8P + JV afsnit C.C.4.5. Ejeren er henvist til at beregne omkostningsrefusion vedr. den erhvervsmæssige andel af blandede aktiver/udgifter udenfor VSO. Side 21

22 Landbrugsejendomme Vurderingslovens 33-33A For ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage og for blandet benyttede ejendomme, skovejendomme mv. foretages der en fordeling af vurderingen på henholdsvis stuehus/ejerbolig og den øvrige del af ejendommen. VSL 1, stk. 3 I VSO indgår den erhvervsmæssige del af en ejendom, hvor der foretages fordeling en fordeling af ejendomsværdien på den del, der tjener til bolig for den skattepligtige, og på den øvrige ejendom. Den erhvervsmæssige del af en blandet benyttet ejendom er ikke nødvendigvis hele den øvrige ejendom, hvis dele af den øvrige ejendom anvendes til ikke erhvervsmæssige formål. Se evt. SR-Skat : Fokus på deltidslandbrugene er det erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende af Torben Bagge med omtale af praksis om opdeling af en landbrugsejendom i flere driftsgrene: Bortforpagtning udlejning af bolig/driftsbygninger værelsesudlejning biavl hestehold/stutteri planteavl kvæghold grusudvinding skov/salg af brænde jagtleje osv. Aktiver (herunder andel af ejd.) i VSO og udgifter i VSO, der ikke indgår i den erhvervsmæssige virksomhed, skal anses for hævet i VSO, jf. 1, stk. 1, 1, stk. 3, og 5. Kan en landmands udstykning af jord til selvstændigt matrikulerede grunde, byggemodning og salg til bymæssig bebyggelse indgå i VSO? (se evt. SKM SR vedr. genanbringelsesreglerne i EBL 6A) Side 22

23 Overførsel af aktiver Værdiansættelse Værdiansættelsen er ikke lovreguleret. Hovedreglen er, at et aktiv, som overføres fra VSO til privat skal værdiansættes til den skønsmæssige handelsværdi (JV afsnit C.C ). For fast ejendom gælder efter praksis en særregel, hvorefter værdiansættelse kan ske efter reglerne i VSL 3, stk. 4 dvs. efter reglerne for værdiansættelse på indskudskontoen (SKM SKAT). Følgende værdier kan anvendes (SKM SKAT): Alternativ 1 Ejendom indgik på indskudskontoen ved indtræden i VSO: Den oprindelige værdi på indskudskontoen + ombygninger/forbedringer Alternativ 2 Ejendom er efterfølgende indskudt i VSO fra privat: Den værdi, som blev anvendt ved indskuddet + ombygninger/forbedringer Alternativ 3 Ejendom er købt i VSO: Købsprisen + ombygninger/forbedringer I alle tre alternativer kan handelsværdien dog anvendes, hvis den er lavere (altså laveste værdis princip ved hævning) Side 23

24 Ændret benyttelse ejendom = hævning eller indskud JV afsnit C.C om blandede bygninger: Ved ændring af ejendommens arealmæssige benyttelse mellem erhverv og privat, er der tale om hævning eller indskud. Eksempel Alternativ 1 Alternativ 2 Erhvervsmæssig andel ved seneste ejd.værdi før ændringen Erhvervsmæssig andel ved seneste ejd.værdi efter ændringen Oprindelig værdi af ejendommen på indskudskontoen (ingen forbedringer) Ejendomsvurdering for hele ejendommen (uændret) Ejendommens handelsværdi på tidspunktet for ændret benyttelse Indskud: x / = Hævning: x / = Ved hævning vælges nedregulering til oprindelig værdi, jf. SKM SKAT. Ved indskud vælges opregulering til handelsværdi altså højeste værdis princip ved indskud! Hævning henholdsvis indskud anses for foretaget på det faktiske tidspunkt for den ændrede benyttelse! Hvad så, hvis den ny vurdering først kommer om to år? Hvis der i forbindelse med den ændrede benyttelse er foretaget bygningsforbedringer eller lign. kan ejendomsvurderingen efter ændringerne korrigeres herfor ved ovenstående beregning. Side 24

25 Forældelse? Eksempel Ved en kontrol konstaterer SKAT, at et aktiv, som ikke kan indgå i VSO er placeret i VSO. Aktivet blev anskaffet for VSO-midler i 2008 og har siden indgået i virksomhedens balance og kapitalafkastgrundlag. Eksempler på aktiv: - Udlejet husbåd (PSL 4, stk. 1, nr. 9) - Ikke erhvervsmæssigt udlån til kontrolleret selskab - Aktier i en indkøbskæde - En andel af ejendommen, som siden købet har været anvendt til ikke erhvervsmæssigt formål SKAT har genoptaget skatteansættelserne for , jf. SFL 26, stk. 2. Aktivet er anset for hævet i 2010, virksomhedens resultat er renset for aktivets indtægter/udgifter i , som er anset for indskudt/hævet. Der er lavet nye overskudsdisponeringer med nyt resultat og nyt kapitalafkast. Der er sket efterbeskatning af opsparet overskud i 2010 pga. den store hævning. Lovregler og principper i spil: - SFL 26, stk. 2 (frist 1. maj i det 4. år efter) - Kontinuitetsprincip - Aktivet var faktisk placeret i VSO i og er kun opdaget ved en kontrol - SFL 26, stk. 5 (frist 1. maj i det 6. år efter for kontrollerede transaktioner) - SFL 26, stk. 7 om primo-/ultimoreguleringer af balanceposter Side 25

26 Særlige regler for blandede aktiver - 1 stk. 3 Blandet benyttet bil erhvervsmæssig kørsel af helt underordnet betydning SKM SR Bil anset for udelukkende privat Solcelleanlæg placeret på privat parcelhustag dimensioneret til at forsyne det private elforbrug uden salg af el. Anlægget er anskaffet før den 20/11-12 og derfor omfattet af den tidligere regel i LL 8 P om, at anlægget kan anses for en erhvervsmæssig virksomhed og VSO kan anvendes på den skattepligtige elproduktion med fradrag af driftsudgifter, afskrivninger og renteudgifter (underskud). Anslået erhvervsmæssig kørsel på 100 km. til 1) revisor vedr. udarbejdelse af VSOregnskab til brug for selvangivelsen og 2) bank vedr. årlig gennemgang af økonomien, herunder også det energilån, som banken har ydet. Skatterådets afgørelse: Revisors assistance har underordnet erhvervsmæssig betydning, jf. TfS ØLD (Provisionslønnet assurandør fik ikke fradrag for revisorudgift, da det beskedne bogholderi ikke nødvendiggjorde sagkyndig bistand og bogholderiet i betydeligt omfang vedrørte private dispositioner) Besøget i banken vedrører ikke den løbende drift men indkomstgrundlaget Kørsel til revisor/bank vedrører derfor ikke de løbende skattepligtige indtægter eller fradragsberettigede omkostninger. Kørselsudgifter er ikke omfattet af SL 6a. Erhvervsmæssig kørsel er af så underordnet betydning, at bilen alene af den grund ikke kan anses for blandet benyttet efter afskrivningsloven, jf. TfS VLD (Computer 100% erhverv uanset underordnet privat brevskrivning) og TfS LSR (Journalists arbejdsbåndoptager 100% erhverv uanset underordnet privat benyttelse) modsætningsvist. Side 26

27 Særlige regler for biler - AL 4 stk. 2 med et hul Overførsel af blandet benyttet bil fra VSO til privat regi (Bilen anvendes også herefter blandet hvis kun privat så overførsel på det faktiske tidspunkt for ændret anvendelse og avance/tab efter AL 4 stk. 1) AL 4 stk. 2: Overførslen behandles efter AL som et salg af bilen. Som salgssum anvendes handelsværdien på det tidspunkt, hvor bilen tages ud af VSO (= primo, jf. VSL 2 stk. 5) 2011 (Bilen indgår i VSO): Anskaffelsessum 1/ Afskr. 25% (Kun fri bil i 1 mnd. = 8.416) Saldoværdi ultimo (Bilen indgår ikke i VSO): Ansat afståelsessum 1/ (= nyanskaffelse/afskr.grundlag i privat regi) Skattepligtig avance i VSO AL 4 stk. 2 kan undgås ved at fravælge VSO (f.eks. bruge KAO) i 2012 Avancen kan ikke modregnes i driftsmiddelsaldoen, idet der i relation til AL er tale om et blandet driftsmiddel, som skal afskrives særskilt (uanset, at der i relation til VSO er fuldt fradrag for alle afskrivninger) Reglen har virkning for biler anskaffet efter 6/ Biler anskaffet før 7/10-04 kan overføres til nedskreven saldoværdi og anses også for hævet til dette beløb. Overførslen anses ikke for afståelse. Side 27

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere