Foreningen har ønsket følgende program:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen har ønsket følgende program:"

Transkript

1 Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard

2 Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis, herunder: Hvad kan indgå i virksomhedsordningen? Finansiering, jf. SKM HR Hvad betragtes som en hævning? Indskud af privat gæld Side 2

3 Fordele i virksomhedsordningen Fordele ved at anvende VSO Fuld fradragsværdi af alle erhvervsmæssige renteudgifter (reduktion af 8% AM-bidrag og 15% topskat) Lempelig kapitalindkomstbeskatning (uden AM-bidrag) af den del af årets overskud, som svarer til forrentning af den investerede nettoformue i virksomheden (2% kapitalafkast) (beskattes med ca. 33% ved negativ kapitalindkomst og ca. 42% ved positiv kapitalindkomst) Konsolidering af virksomheden, idet opsparet overskud beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på kun 25%. Indkomstudligning af svingende indkomster (reduktion af 15% topskat) 2014: 24,5% 2015: 23,5% 2016: 22,0% Carry back (tilbageførsel) af underskud, som modregnes i tidligere års opsparede overskud, hvorved der sker udbetaling af den foreløbig betalte virksomhedsskat for tidligere år (ikke ved konkurs, jf. 15b., stk. 2) Skatteudskydelse ved efterfølgende skattefri virks.omdannelse (samlet skat max. 25% virksomhedsskat + 42% aktieindkomstskat af 75% = 56,5%) Side 3

4 Fordele og ulemper ved virksomhedsordningen Utilsigtede fordele ved at anvende VSO Mulighed for at placere privat gæld i VSO, hvorved private renteudgifter får større skattefradragsværdi i tilfælde, hvor 1) den effektive rentesats er større end satsen (2%) for kapitalafkast og rentekorrektion eller 2) øvrige tilfælde, hvor den selvkontrollerende effekt er sat ud af kraft. Uanset størrelsen af rentesatsen vil det ofte være en fordel at placere privat gæld i VSO, idet det giver mulighed for at finansiere afdragene med lavt beskattede (25%) midler i VSO. Hvis gælden placeres i privat regi skal man ofte foretage hævninger for at betale afdragene og derved reduceres mulighederne for at opspare virksomhedens overskud. Regnskabsmæssige krav ved anvendelse af VSO Regnskabsmæssig opdeling i en virksomhedsøkonomi og en privatøkonomi med særskilt regnskab for virksomheden (VSO), som opfylder bogføringslovens krav. Se Valg- og reparationsmuligheder i virksomhedsordningen af Frans Eskil Nørgaard (Karnov Group) afsnit om lempelig praksis i relation til regnskabskravene, herunder den løbende bogføring af en foreløbig mellemregningskonto. Side 4

5 Aktiver og passiver, som skal indgå i VSO Aktiver og passiver, som skal indgå i VSO, jf. 1 stk. 1 + lovens forarbejder: Når virksomhedsordningen anvendes skal alle 100% erhvervsmæssige aktiver og al erhvervsmæssig gæld indgå i VSO (erhvervsmæssig virksomhed for egen regning og risiko). Der gælder særlige regler for blandet benyttede aktiver og for visse finansielle aktiver, jf. efterfølgende. Eksempler på erhvervsmæssig gæld, som ikke må placeres i eller overføres til privat regi: (f.eks. overførsel af uforrentet erhvervsmæssig gæld til privat regi for at reducere rentekorrektion af en negativ indskudskonto) Skyldige omkostninger Skyldig moms, A-skat, Am-bidrag, afgifter mv. Varekreditorer Forudbetalinger fra kunder Driftsmiddellån Særlige branchelån Øvrige lån, som klart har finansieret erhvervsmæssige udgifter/anskaffelser (evt. sikkerhedsstillelse er i sig selv uden betydning). Side 5

6 Aktiver, som ikke kan indgå i VSO Aktiver, som ikke kan indgå i VSO, jf. 1 stk. 1 modsætningsvis: Private aktiver Private udlån til ægtefælle (excl. almindelige forretningsmellemværender ved erhvervsmæssig samhandel el.lign.) Private udlån til øvrig familie / kontrolleret selskab mv. (jf. SKM LR, SKM LSR, SKM HR og SKM SR Se artikel af Bent Ramskov i SR-Skat ) Ikke erhvervsmæssig virksomhed Ikke erhvervsmæssige aktiver (jf. SKM LSR (ikke-erhvervsmæssigt udlån)) Virksomhed omfattet af anpartsindgrebet (kapitalindkomst og kun kildeartsbegrænset underskudsfremførsel herunder renteudgifter af gæld vedr. virksomheden) PSL 4 stk. 1 nr. 9 (> 10 ejere eller LL 8K stk.2 juletræs-/frugtplantage > 2 ejere, i begge tilfælde uden væsentlig egen arbejdsindsats) PSL 4 stk. 1 nr. 11 (udlejning af driftsmidler eller skibe uden væsentlig egen arbejdsindsats uanset antal ejere) Side 6

7 Finansielle aktiver, som ikke kan indgå i VSO Visse finansielle aktiver kan ikke indgå i VSO (med mindre næring), jf. 1 stk. 2 (negativlisten): Aktier mv. omfattet af ABL uanset aktiernes erhvervsmæssige tilknytning (herunder også aktielejligheder/andelsboligbeviser selvom lejligheden udlejes eller anvendes i erhvervsvirksomhed og investeringsforeningsbeviser selvom foreningen kun investerer i obligationer) Uforrentede obligationer Præmieobligationer Indeksobligationer anskaffet før 27/1-10 (herunder strukturerede obligationer/fordringer, som ikke lagerbeskattes som finansiel kontrakt, jf. SKM SR) Side 7

8 Udlån / finansiering med VSO-midler Udlån fra VSO hvornår er det en hævning? Lovens forarbejder Virksomheden kan ikke yde lån til den skattepligtiges ægtefælle eller til nært beslægtede. Virksomheden er ikke et selvstændigt retssubjekt. Et eventuelt lån vil derfor anses for ydet af den skattepligtige. Hvis den skattepligtige finansierer långivningen ved at hæve beløb i virksomheden, sker hævningen i den sædvanlige prioriteringsorden efter 5. (Særlige bemærkninger til lovforslagets 11, FT , tillæg A, spalte 2634) Da virksomheden ikke er et selvstændigt retssubjekt, kan der ikke fra virksomheden ydes lån, når dette ikke har erhvervsmæssig karakter. Hvis den skattepligtige finansierer privat långivning ved at hæve beløb i virksomheden, sker hævningen efter prioriteringsordenen i 5. Virksomheden kan dog godt give kredit til personer, som har en erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden f.eks. varedebitorer. Endvidere kan virksomheden placere ledig kapital som bankindskud, i obligationer m.v. (Skatteministersvar på spørgsmål 89 til Skatte- og afgiftsudvalget) Side 8

9 Udlån / finansiering med VSO-midler Anlægslån SKM LR (hævning) En skattepligtig havde stort opsparet overskud og likviditet i VSO og ville udlåne kr. til datter og dennes samlever til finansiering af huskøb. Lånet ydes på armslængdevilkår (afdragsfrit i 10 år med 6% i rente, herefter 8% og afdrages over 5 år og sikkerhed i tinglyst pantebrev i ejd.). Formålet var at opnå en bedre renteindtægt end ved bankindskud, at spare registeringsudgifter for datteren/samleveren og at mindske deres startydelse. Uanset den bedre forrentning fandt LR, at udlånet ikke var erhvervsmæssigt men udelukkende beroede på de nære familiemæssige relationer. Udlånet var en privat disposition og derfor en hævning i hæverækkefølgen. SKM LR (hævning) En landmand ønskede at udlåne overskydende likviditet i VSO til hans nystiftede investeringsselskab. Lånet ville blive ydet og forrentet på armslængevilkår som alternativ til bankindskud. Side 9

10 Udlån / finansiering med VSO-midler SKM LSR (hævning) I VSO indgik en 12,5% ejerandel af en udlejningsejendom med et opsparet overskud på 20 mio. kr. Der var i VSO aktiveret et tilgodehavende på 3,5 mio. kr. Beløbet var overført til en person, som skulle administrere pengene i 3 mdr. i forbindelse med deltagelse i RiskFreeProfit. Personen garanterede personligt for tilbagebetaling med en forrentning på 20% på 3 mdr. (80% p.a.). Bagved RiskFreeProfit lå et selskab, som har lavet et system, således at der kan spilles hos forskellige bookmakere med sikkerhed for gevinst. Midlerne blev som følge af en lovændring midlertidigt indefrosset i USA og pengene var endnu ikke frigivet. LSR fandt, at lånet var ejendomsudlejningsvirksomheden uvedkommende og henså herved til, at virksomheden ikke driver udlånsvirksomhed, at fordringen ikke udspringer af ejendomsudlejningsvirksomhedens almindelige drift, og at der er tale om et meget usædvanligt udlånskoncept, hvor forrentningen sikres via spil hos bookmakere. Side 10

11 Udlån / finansiering med VSO-midler SKM HR (hævning) En lægevirksomhed i VSO udlånte i 2001 og 2002 henholdsvis kr. og kr. til lægens investeringsselskab, som handlede aktier for lånte midler. Lånene var ydet som anfordringslån uden sikkerhed med en rente på 6%. Der var i personlig regi udlånt kr. til selskabet i I april 2001 faldt aktiemarkedet og selskabet tabte flere millioner. Skatteyder lavede to kapitalforhøjelser, reducerede selskabets aktieportefølje, ydede rentehenstand på alle sine udlån og fik i SKM HR medhold i, at der ikke skulle fikseres en renteindtægt pga. selskabets økonomiske situation. Aktiekurserne rettede sig efterfølgende og lån/renter blev indfriet i Selskabet tilbagebetalte det personlige lån på kr. i december Baggrunden var, at lægen efter en undersøgelse af skattelovgivningen havde fundet, at det var tilladt at udlåne fra lægevirksomheden. Samtidig ville lægevirksomheden have fordel af udlånsrenten ift. bankens lavere indlånsrente. Lægen gjorde bl.a. gældende, at afgørelsen SKM LR var udtryk for en praksisændring og at det første lån var ydet før denne afgørelse. Side 11

12 Udlån / finansiering med VSO-midler Østre Landsrets begrundelse (SKM ØLR) Som også anført i forarbejderne til VSL er det ikke udelukket, at der kan ydes lån fra en virksomhed, der er omfattet af VSO, uden at dette betragtes som en hævning, forudsat at lånet har karakter af et erhvervsmæssigt lån... må bero på en konkret vurdering af omstændighederne i forbindelse med långivningen. Det bemærkes herved, at der henset til opbygningen af og formålet med VSO ikke er grundlag for at antage, at der i forarbejderne i loven skulle være gjort udtømmende op med i hvilke tilfælde, sådanne lån skal anses for erhvervsmæssige... Det er ubestridt, at der ikke er erhvervsmæssige relationer mellem lægevirksomheden og selskabet... lægges til grund, at lægevirksomheden ikke har ydet udlån til andre virksomheder, og at det var en væsentlig forudsætning for långivningen, at han havde et indgående kendskab til selskabet og bestemmende indflydelse på selskabets ledelse... at selskabet i hvert fald i forbindelse med långivningen i 2002 var i økonomiske vanskeligheder. ØLR finder herefter, at lånene, uanset det oplyste om forrentningen heraf, ikke kan anses for ydet til selskabet som led i lægevirksomhedens erhvervsmæssige aktivitet, og at udlånene således med rette er bedømt som hævet efter reglerne i VSL 5. ØLR fandt ikke, at der var tale om en praksisændring, idet der ikke på tidspunktet for LR s afgørelse forelå afgørelser fra overordnede skattemyndigheder, der tillod udlån til et 100 % ejet investeringsselskab udenom hæverækkefølgen. Side 12

13 Udlån / finansiering med VSO-midler Højesterets begrundelse I VSL 5 er rækkefølgen for "overførsel af værdier fra virksomheden til den skattepligtige" fastsat. Det er ikke i lovteksten nærmere angivet, hvornår der er tale om "overførsel af værdier til den skattepligtige" i bestemmelsens forstand, men spørgsmålet, om et lån må anses for overførsel af værdier til den skattepligtige, er omtalt i forarbejderne til loven. Heraf fremgår, at virksomheden kan yde lån, der har erhvervsmæssig karakter, uden at dette anses for overførsel af værdier til den skattepligtige. Virksomheden kan således give kredit til personer, som har en erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden, f.eks. varedebitorer. Virksomheden kan endvidere placere ledig kapital som bankindskud, i obligationer mv. Hvis den skattepligtige derimod finansierer privat långivning, herunder til ægtefælle eller nært beslægtede, ved at hæve beløb i virksomheden, er der tale om overførsel af værdier til den skattepligtige i henhold til lovens 5. Højesteret finder, at de lån, som blev ydet til selskabet, ikke havde erhvervsmæssig karakter. Der var derimod tale om, at A finansierede privat långivning, idet han, uden at det havde tilknytning til lægevirksomhedens aktiviteter, hævede beløb i virksomheden. Herved skete der "overførsel af værdier" fra virksomheden "til den skattepligtige" som nævnt i virksomhedsskattelovens 5. (egen understregning) Vederlagsfordringer Vederlagsfordringer hidrørende fra salg, leje mv. kan som udgangspunkt forblive i VSO. Indrømmes der unormal kredittid mellem interesseforbundne parter kan fordringen undergives et karakterskifte til anlægsfordring med risiko for, at fordringen ikke længere kan indgå i VSO. Se nærmere om skift fra vederlagsfordring til anlægsfordring i SR-Skat : Udlån fra VSO hvornår er det en hævning? af Bent Ramskov. Side 13

14 Udlån / finansiering med VSO-midler SKM LSR (hævning) Skatteyder havde stiftet et selskab pr. 1/ og overdraget sin elinstallatørvirksomhed til selskabet. I VSO indgik ejendommen, som blev udlejet til selskabet. Der var opsparet overskud i VSO på ca. 1 mio. kr. Ultimo 2001 var der i VSO aktiveret et mellemregningstilgodehavende hos selskabet på ca kr., som tilsyneladende hovedsagligt var tilgodehavende lejebetalinger. Skatteyder (og dissens) gjorde gældende, at fordringen ikke var på negativlisten i VSL 1, stk. 2, at fordringen var skabt af overskuddet af den faste ejendom, at lånet blev ydet på armslængde-vilkår og at selskabet herved opnåede en langt højere rente end ved bankindskud LSR s begrundelse (3-1 afgørelse).. erhvervsmæssige udlån.. Der kan eksempelvis være tale om debitorfinansiering og udlån af midlertidig karakter til forretningsforbindelser... driver ikke næring med udlån af penge.. har bestemmende indflydelse. det kan ikke antages, at klageren ville have udlånt pengene til en anden lejer af ejendommen. Det lægges ved afgørelsen til grund, at det primært har været klagerens ønske om at stille likvide midler til rådighed for selskabet, der har været begrundelsen for at yde det omhandlede lån. Lånet er ydet af klageren som anpartshaver og ikke af hans tilbageværende virksomhed, hvis eneste aktivitet efter omdannelsen består i udlejning af ejendommen. Selskabet driver en anden type virksomhed. Under disse omstændigheder kan bestemmelsen i lovens 1, stk. 2 ikke føre til et andet resultat. Side 14

15 Udlån / finansiering med VSO-midler Fordringer etableret ved overdragelse af aktiver Hvis den skattepligtige afstår sin eneste virksomhed og opretholder den regnskabsmæssige adskillelse mellem virksomhedsøkonomi og privatøkonomi i hele afståelsesåret, indgår salgssummen i VSO, jf. 15, stk. 1. Ved afståelse af en af flere virksomheder mv., indgår salgssummen i virksomheden, jf. 15, stk. 3 SKM LSR (VSO-aktiv) Skatteyder ønskede at sælge sin tømmerhandel til tredjemand. Ejendommen, hvorfra tømmerhandlen blev drevet, ville blive udlejet og fortsat indgå i VSO. Overdragelse af goodwill på 3 mio. kr. ville blive betalt med et engangsbeløb samt en årlig løbende ydelse. LSR fandt (i modsætning til LR), at den kapitaliserede værdi af de løbende ydelser og de løbende ydelser skulle indgå i VSO. Side 15

16 Udlån / finansiering med VSO-midler SKM SR (hævning) Skatteyder er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. Han ønsker at overdrage virksomheden til sine to børn med succession efter KL 33 C. I den forbindelse vil der blive beregnet en passivpost (som en del af berigtigelsen af overdragelsessummen) eller et værdinedslag, jf. de skitserede rammer i SKM SKAT. Overdragelsessummen vil (herudover) blive berigtiget enten ved 1) 100% sælgerfinansiering på en mellemregning på anfordringsvilkår med en markedsmæssig rente, 2) som pkt. 1 men nu sikret ved ejerpantebrev eller 3) som pkt. 2 dog forinden med størst mulig realkreditbelåning. SR bekræftede, at passivposten / værdinedslaget ikke er en hævning i VSO. SKATs indstilling.. at lån til børn i forbindelse med en familieoverdragelse af en virksomhed eller en ideel andel heraf ikke kan anses for et erhvervsmæssigt udlån. Derimod finder SKAT, at lånet er ydet af overdrageren personligt og som led i et ønske om generationsskifte af virksomheden, og at dette ikke er et sædvanligt led i virksomhedens erhvervsmæssige interesser. Side 16

17 Udlån / finansiering med VSO-midler SR s afgørelse Skatterådet kunne tiltræde SKATs indstilling men ikke begrundelsen. Det er Skatterådets opfattelse, at det ikke i sig selv er udtryk for en privat disposition, at sælger modtager et af køber udstedt sælgerpantebrev, gældsbrev o.l. som delvis berigtigelse af salgssummen, i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af en erhvervsvirksomhed. Heller ikke hvis overdragelsen sker inden for familieforhold og med succession. Det er dog Skatterådets opfattelse, at der i nærværende tilfælde, hvor sælger overdrager virksomheden helt eller delvist til sine døtre og i den forbindelse ønsker at finansiere hele købet via en mellemregning på anfordringsvilkår, ikke er en erhvervsmæssig begrundelse, men mellemregningen er begrundet i private hensyn. Det er således Skatterådets opfattelse, at en tilsvarende finansiering ikke ville være sædvanlig i forhold til en uafhængig køber. At lånet alene udgør den del af finansieringen af købet af hele eller en del af virksomheden, som der ikke kan opnås ekstern finansiering til, ændrer ikke Skatterådets opfattelse. Side 17

18 Finansielle aktiver, som valgfrit kan indgå i VSO Skatteyderen kan selv vælge om følgende finansielle aktiver skal indgå i VSO eller ej, jf. 1 stk. 2 og TfS DEP: ABL 18 andele i SEL 1 stk. 1 nr. 3-4 indkøbs-, produktions- og salgsforeninger Man kan vælge at lade nogle andele indgå og holde andre udenfor. For de andele, som indgår i VSO, skal fortjeneste/tab indgå i resultatet i VSO (hvis udenfor, så kapitalindkomst, jf. PSL 4 stk. 1 nr. 5). Investeringsbeviser i ABL 19 investeringsselskaber (er omfattet af reglerne om lagerbeskatning, jf. ABL 23 stk. 5-6, hvilket sikrer, at afkastet løbende kommer til beskatning) Indeksobligationer og strukturerede obligationer/fordringer, der beskattes som finansielle kontrakter iht. KGL 29 stk. 3, jf. bl.a. SKM SR. (lagerbeskattes efter KGL 33) + forrentede indeksobligationer anskaffet efter 26/1-10 Konvertible obligationer omfattet af ABL (så længe ikke konverteret til aktier) Hvis de konverteres til aktier, kan aktierne ikke indgå i VSO og handelsværdien af aktierne skal anses for hævet. Almindelige obligationer, pantebreve, garantbeviser, likvider mv. Livsforsikring omfattet af PBL 53A, jf. SKM SR og SKM SR (lagerbeskattet opsparing uden forsikringselement, som udbetales til boet ved død) Side 18

19 Finansielle kontrakter SKM SR En landmand med 172 ha jord havde variabelt forrentede rentetilpasningslån på ca. 30 mio. Dkr. i VSO. Han påtænkte bl.a. at indgå en renteswap, hvor han med henblik på at reducere rentebetalingerne ville modtage rentebetalinger i Dkr. mod at blive opkrævet rentebetalinger (variabel rente) i Schweizerfr. Kan renteswapaftalen medtages i VSO? Finansielle kontrakter er ikke afskåret fra at indgå i VSO, jf. 1 stk. 2 modsætningsvis. Det afgørende er, om den finansielle kontrakt har erhvervsmæssig tilknytning. Skatterådets svar til forskellige typer af renteswaps i sagen: Renteswap Svar som dækker 22,5 mio. af gælden JA, erhvervsmæs. tilknytning, jf. KGL 32.1 som overstiger gælden Usikkert hvor meget den ville overstige. Afvises konkret vurdering som sammensættes af to SKAT: NEJ, jf. TS-cirkulære fremmede valutaer (chf/nok, usd/chf eller eur/isk) SR: Udelukker ikke men konkret NEJ Øvrige afgørelser: SKM SR (fra fast til variabel rente tilknytning OK), SKM SR (valutaomlægning tilknytning OK), SKM SR (swap-volumen var på aftaletidspunktet mindre end kassekreditmaksimum tilknytning OK), SKM LSR (swap DKR-TRY ingen tilknytning til fordringer/gæld/transaktioner i VSO), SKM SR (pulje af finansielle kontrakter til gældspleje tilknytning OK), SKM LSR (ikke tilstrækkelig sammenhæng med køb/salg/erhvervsmæssig gæld i VSO) se artikler af Jens Jul Jacobsen i TfS og 397. Side 19

20 Finansielle kontrakter Ny praksis vedr. finansielle kontrakters erhvervsmæssige tilknytning? (har betydning for både fradrag efter KGL 32, stk. 1, og placering i VSO) SKM LSR ( ) + LSR j.nr ( ) + LSR j.nr ( ) + LSR j.nr ( ) Det er LSR s opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt, at rente- og valutaswaps beløbsmæssigt holder sig indenfor rammerne af den erhvervsmæssige gæld mht. løbetid og restgæld. at kontrakterne skal være indgået i sikringsøjemed for at afdække/sikre salg/køb eller løbende afdrag og renter. Det er ikke tilstrækkeligt, at kontrakterne er indgået med et ønske om at reducere virksomhedens finansielle udgifter, hvis man f.eks. indgår en swap fra fast eller variabel DKR rente til variabel CHF-rente, hvorved man pådrager sig eller forøger sin risiko med hensyn til kursudviklingen på CHF og renteudviklingen i Schweiz. Man må ikke gå fra sikker til usikker havn. at de løbende betalinger på de finansielle kontrakter skal have en sammenhæng med den skattepligtiges betalingsforpligtelser. at der skal være valutasammenhæng mellem lån og finansiel kontrakt. DKR og Euro er ikke samme valuta. LSR finder, at der ikke har været nogen fast praksis om noget andet. Under alle omstændigheder har den påberåbte praksis ikke støtte i lovens forarbejder og LSR s praksis. Afgørelserne vurderes pt. af SKAT v/kammeradvokaten. Side 20

21 Særlige regler for blandede aktiver - 1 stk. 3 Ejendomme Den erhvervsmæssige del af en ejendom, hvor der foretages en vurderingsfordeling (efter VUR 33-33A) skal indgå Eksempler på omfattede ejendomme: Landbrugsejendomme med stuehusvurdering Skovejendomme med boligvurdering Blandede ejendomme (erhverv/privat), hvor mindst 25% af ejendommens værdi vedr. erhvervet Mindre udlejningsejendomme på 3-6 lejligheder, hvor ejeren har valgt ejerboligvurdering Udenlandske ejendomme, hvor fordeling hvis danske regler (SKM SR om svensk skovejd.) Ombygning og forbedring af den erhvervsmæssige del indgår i VSO Kan der ikke foretages vurderingsfordeling, kan ejendommen ikke indgå (SKM BR om meditationscenter på landbrugsejd.) Blandede biler og multimedier Blandet benyttede biler (ejet eller leaset) og multimedier ( ) og telefon/internet/pc mv. (2012-) kan valgfrit indgå. Indgår aktivet i VSO, ansættes privat andel efter LL 16 (værdi af fri bil/telefon) Øvrige blandede aktiver Øvrige blandede aktiver kan ikke indgå, jf. 1 stk. 3 herunder fly, både, motorcykler, knallerter mv. Vedvarende energianlæg (vindmøller, solcelleanlæg mv.) købt før 20/11-12 kan anvende VSO uanset omfanget af privat anvendelse, jf. LL 8P + JV afsnit C.C.4.5. Ejeren er henvist til at beregne omkostningsrefusion vedr. den erhvervsmæssige andel af blandede aktiver/udgifter udenfor VSO. Side 21

22 Landbrugsejendomme Vurderingslovens 33-33A For ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage og for blandet benyttede ejendomme, skovejendomme mv. foretages der en fordeling af vurderingen på henholdsvis stuehus/ejerbolig og den øvrige del af ejendommen. VSL 1, stk. 3 I VSO indgår den erhvervsmæssige del af en ejendom, hvor der foretages fordeling en fordeling af ejendomsværdien på den del, der tjener til bolig for den skattepligtige, og på den øvrige ejendom. Den erhvervsmæssige del af en blandet benyttet ejendom er ikke nødvendigvis hele den øvrige ejendom, hvis dele af den øvrige ejendom anvendes til ikke erhvervsmæssige formål. Se evt. SR-Skat : Fokus på deltidslandbrugene er det erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende af Torben Bagge med omtale af praksis om opdeling af en landbrugsejendom i flere driftsgrene: Bortforpagtning udlejning af bolig/driftsbygninger værelsesudlejning biavl hestehold/stutteri planteavl kvæghold grusudvinding skov/salg af brænde jagtleje osv. Aktiver (herunder andel af ejd.) i VSO og udgifter i VSO, der ikke indgår i den erhvervsmæssige virksomhed, skal anses for hævet i VSO, jf. 1, stk. 1, 1, stk. 3, og 5. Kan en landmands udstykning af jord til selvstændigt matrikulerede grunde, byggemodning og salg til bymæssig bebyggelse indgå i VSO? (se evt. SKM SR vedr. genanbringelsesreglerne i EBL 6A) Side 22

23 Overførsel af aktiver Værdiansættelse Værdiansættelsen er ikke lovreguleret. Hovedreglen er, at et aktiv, som overføres fra VSO til privat skal værdiansættes til den skønsmæssige handelsværdi (JV afsnit C.C ). For fast ejendom gælder efter praksis en særregel, hvorefter værdiansættelse kan ske efter reglerne i VSL 3, stk. 4 dvs. efter reglerne for værdiansættelse på indskudskontoen (SKM SKAT). Følgende værdier kan anvendes (SKM SKAT): Alternativ 1 Ejendom indgik på indskudskontoen ved indtræden i VSO: Den oprindelige værdi på indskudskontoen + ombygninger/forbedringer Alternativ 2 Ejendom er efterfølgende indskudt i VSO fra privat: Den værdi, som blev anvendt ved indskuddet + ombygninger/forbedringer Alternativ 3 Ejendom er købt i VSO: Købsprisen + ombygninger/forbedringer I alle tre alternativer kan handelsværdien dog anvendes, hvis den er lavere (altså laveste værdis princip ved hævning) Side 23

24 Ændret benyttelse ejendom = hævning eller indskud JV afsnit C.C om blandede bygninger: Ved ændring af ejendommens arealmæssige benyttelse mellem erhverv og privat, er der tale om hævning eller indskud. Eksempel Alternativ 1 Alternativ 2 Erhvervsmæssig andel ved seneste ejd.værdi før ændringen Erhvervsmæssig andel ved seneste ejd.værdi efter ændringen Oprindelig værdi af ejendommen på indskudskontoen (ingen forbedringer) Ejendomsvurdering for hele ejendommen (uændret) Ejendommens handelsværdi på tidspunktet for ændret benyttelse Indskud: x / = Hævning: x / = Ved hævning vælges nedregulering til oprindelig værdi, jf. SKM SKAT. Ved indskud vælges opregulering til handelsværdi altså højeste værdis princip ved indskud! Hævning henholdsvis indskud anses for foretaget på det faktiske tidspunkt for den ændrede benyttelse! Hvad så, hvis den ny vurdering først kommer om to år? Hvis der i forbindelse med den ændrede benyttelse er foretaget bygningsforbedringer eller lign. kan ejendomsvurderingen efter ændringerne korrigeres herfor ved ovenstående beregning. Side 24

25 Forældelse? Eksempel Ved en kontrol konstaterer SKAT, at et aktiv, som ikke kan indgå i VSO er placeret i VSO. Aktivet blev anskaffet for VSO-midler i 2008 og har siden indgået i virksomhedens balance og kapitalafkastgrundlag. Eksempler på aktiv: - Udlejet husbåd (PSL 4, stk. 1, nr. 9) - Ikke erhvervsmæssigt udlån til kontrolleret selskab - Aktier i en indkøbskæde - En andel af ejendommen, som siden købet har været anvendt til ikke erhvervsmæssigt formål SKAT har genoptaget skatteansættelserne for , jf. SFL 26, stk. 2. Aktivet er anset for hævet i 2010, virksomhedens resultat er renset for aktivets indtægter/udgifter i , som er anset for indskudt/hævet. Der er lavet nye overskudsdisponeringer med nyt resultat og nyt kapitalafkast. Der er sket efterbeskatning af opsparet overskud i 2010 pga. den store hævning. Lovregler og principper i spil: - SFL 26, stk. 2 (frist 1. maj i det 4. år efter) - Kontinuitetsprincip - Aktivet var faktisk placeret i VSO i og er kun opdaget ved en kontrol - SFL 26, stk. 5 (frist 1. maj i det 6. år efter for kontrollerede transaktioner) - SFL 26, stk. 7 om primo-/ultimoreguleringer af balanceposter Side 25

26 Særlige regler for blandede aktiver - 1 stk. 3 Blandet benyttet bil erhvervsmæssig kørsel af helt underordnet betydning SKM SR Bil anset for udelukkende privat Solcelleanlæg placeret på privat parcelhustag dimensioneret til at forsyne det private elforbrug uden salg af el. Anlægget er anskaffet før den 20/11-12 og derfor omfattet af den tidligere regel i LL 8 P om, at anlægget kan anses for en erhvervsmæssig virksomhed og VSO kan anvendes på den skattepligtige elproduktion med fradrag af driftsudgifter, afskrivninger og renteudgifter (underskud). Anslået erhvervsmæssig kørsel på 100 km. til 1) revisor vedr. udarbejdelse af VSOregnskab til brug for selvangivelsen og 2) bank vedr. årlig gennemgang af økonomien, herunder også det energilån, som banken har ydet. Skatterådets afgørelse: Revisors assistance har underordnet erhvervsmæssig betydning, jf. TfS ØLD (Provisionslønnet assurandør fik ikke fradrag for revisorudgift, da det beskedne bogholderi ikke nødvendiggjorde sagkyndig bistand og bogholderiet i betydeligt omfang vedrørte private dispositioner) Besøget i banken vedrører ikke den løbende drift men indkomstgrundlaget Kørsel til revisor/bank vedrører derfor ikke de løbende skattepligtige indtægter eller fradragsberettigede omkostninger. Kørselsudgifter er ikke omfattet af SL 6a. Erhvervsmæssig kørsel er af så underordnet betydning, at bilen alene af den grund ikke kan anses for blandet benyttet efter afskrivningsloven, jf. TfS VLD (Computer 100% erhverv uanset underordnet privat brevskrivning) og TfS LSR (Journalists arbejdsbåndoptager 100% erhverv uanset underordnet privat benyttelse) modsætningsvist. Side 26

27 Særlige regler for biler - AL 4 stk. 2 med et hul Overførsel af blandet benyttet bil fra VSO til privat regi (Bilen anvendes også herefter blandet hvis kun privat så overførsel på det faktiske tidspunkt for ændret anvendelse og avance/tab efter AL 4 stk. 1) AL 4 stk. 2: Overførslen behandles efter AL som et salg af bilen. Som salgssum anvendes handelsværdien på det tidspunkt, hvor bilen tages ud af VSO (= primo, jf. VSL 2 stk. 5) 2011 (Bilen indgår i VSO): Anskaffelsessum 1/ Afskr. 25% (Kun fri bil i 1 mnd. = 8.416) Saldoværdi ultimo (Bilen indgår ikke i VSO): Ansat afståelsessum 1/ (= nyanskaffelse/afskr.grundlag i privat regi) Skattepligtig avance i VSO AL 4 stk. 2 kan undgås ved at fravælge VSO (f.eks. bruge KAO) i 2012 Avancen kan ikke modregnes i driftsmiddelsaldoen, idet der i relation til AL er tale om et blandet driftsmiddel, som skal afskrives særskilt (uanset, at der i relation til VSO er fuldt fradrag for alle afskrivninger) Reglen har virkning for biler anskaffet efter 6/ Biler anskaffet før 7/10-04 kan overføres til nedskreven saldoværdi og anses også for hævet til dette beløb. Overførslen anses ikke for afståelse. Side 27

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM - 1 06.11.2014-06 (20140204) VSO generationsskifte Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM2014.70.SR Af advokat

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen. Sonja Sørensen, Kirsten Cato Jensen,

SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen. Sonja Sørensen, Kirsten Cato Jensen, SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen Sonja Sørensen, sos@lmo.dk Kirsten Cato Jensen, kcj@lmo.dk Punkter, vi skal omkring Renteswap Status på, hvordan praksis

Læs mere

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordning Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordningen Sikkerhedsstillelser Kaution Opsparing i virksomhedsordningen Rentekorrektion Virksomhedsskatteordningen Eksempler: Stuehus Sommerhus

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Virksomhedsskatteordningen afståelse af én af flere virksomheder minimumskrav til restvirksomhed SKM2014.584.BR, SKM2014.732.LSR, SKM2014.812.LSR og SKM2014.822.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Selvstændigt erhvervsdrivende personer kan vælge imellem tre beskatningsordninger: Personskattelovens regler Kapitalafkastordningen Virksomhedsordningen.

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 17. juli 2014 L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven H139-14 Skatteministeriet har d. 11. juni 2014 fremsendt ovennævnte

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Ændring af virksomhedsskatteloven

Ændring af virksomhedsskatteloven Skatteministeriet Att.: Sune Fomsgaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 24. juni 2014 Ændring af virksomhedsskatteloven Dansk Erhverv har den 11. juni 2014 modtaget lovforslag om ændring af virksomhedsskatteloven

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler

Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler Handelshøjskolen i Århus HD Regnskabsvæsen Afhandling Efterår 2005 Forfatter: Henriette Jessen Vejleder: Torben Bagge Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave HD REGNSKAB OG ØKONOMISTRYRING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Afsluttende hovedopgave Vejleder: Henrik Nielsen Udarbejdet af: Antal anslag: 160.497 Antal sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR - 1 Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM2015.618.SR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR - 1 Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM2015.805.SR, SKM2016.5.SR, SKM2016.44.SR, SKM2016.45.SR og SKM2016.69.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har ved en række bindende svar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven) LBK nr 1114 af 18/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249625 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

I virksomhedsskatteordningen med en garage

I virksomhedsskatteordningen med en garage - 1 I virksomhedsskatteordningen med en garage Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsskatteordningen ved beskatning

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

1. Præsentation af casen

1. Præsentation af casen Hvordan anvendes Værktøj til beregninger ved generationsskifte i praksis? Til at understøtte brugen af Værktøj til beregninger ved generationsskifte, følger her et notat hvor værktøjerne demonstreres gennem

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk K/S Difko XXXIX (39) Sønderlandsgade

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren - 1 06.11.2014-27 Selvangivelsesomvalg gæld i VSO 20140701 TC/BD Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren SKM2014.470.LSR

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere