Medlems- og administrationsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlems- og administrationsaftale"

Transkript

1 Mellem «Boligorg» (i det følgende kaldet Boligorganisationen) og Boligkontoret Danmark (i det følgende kaldet Boligkontoret) er indgået følgende medlems- og administrationsaftale: 1) Boligorganisationen er medlem af det almene andelsselskab Boligkontoret Danmark. Boligkontoret antages som forretningsfører for administration af Boligorganisationen og dens afdelinger. 2) Primær ejendomsforvaltning Den løbende primære ejendomsforvaltning omfatter de i bilag 1 nævnte hovedområder: 1. Udlejning og opkrævning af boligafgifter m.v. 2. Inspektion og tilsyn 3. Regnskabsførelse for Boligorganisationen og afdelingerne Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende servicekoncept og tilhørende prisblad. 3) Sekretariatsvirksomhed for organisationsbestyrelsen og øverste myndighed. Boligkontoret yder sekretariatsvirksomhed for organisationsbestyrelsen og øverste myndighed (generalforsamling/repræsentantskab). Sekretariatsvirksomheden omfatter: 1. Indkaldelse og deltagelse i bestyrelsesmøder. 2. I samarbejde med formand udarbejdelse af dagsorden og skriftlige bestyrelsesoplæg. 3. Udarbejdelse af mødereferater og opfølgning af beslutninger. 4. Forelæggelse af Boligorganisationens og afdelingernes budgetter og regnskaber. 5. Tilrettelæggelse og deltagelse i generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder og lignende. 6. Kontakt til kommuner, ministerier, styrelser, Landsbyggefond, beboerklagenævn m.v. Indhentning af fornødne godkendelser, fremsendelse af regnskaber til myndighederne. 7. Forvaltningsrevision, herunder udarbejdelse af oplæg til målsætninger og opfølgning. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 1/16

2 8. Generel juridisk rådgivning. Sekretariatsvirksomheden varetages normalt af forretningsfører og inspektør fra afdelingskontoret i «Afdelingskontor». 4) Beboerdemokrati og beboerkontakt 1. Varetagelse af det løbende samarbejde med og bistand til de valgte afdelingsbestyrelser i Boligorganisationens afdelinger. Virksomheden omfatter blandt andet tilrettelæggelse af og indkaldelse til beboermøder efter aftale med organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne samt deltagelse i disse møder. Endvidere generel bistand til afdelingsbestyrelserne i deres arbejde. 2. Forelæggelse af budgetter og regnskaber for afdelingsbestyrelser og beboermødet. 3. Bistand til afdelingsbestyrelserne ved tilsyn med afdelingernes vedligeholdelse. De i punkt 4 nævnte opgaver udføres af afdelingskontoret i «Afdelingskontor» og lokalkontoret i «Lokalkontor». 5) Information og uddannelse - udsendelse af nyhedsbrev til samtlige organisations-, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og ejendomsfunktionærer. - udsendelse af en beboeravis, Boligkontorets BoDanmark med lokaltillæg for «Lokaltillæg_for». - udvikling og afholdelse af kurser for organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Boligorganisationen/afdelingerne betaler kostprisen for kurserne. - Informations- og kursusvirksomheden udføres primært af Boligkontorets informationsafdeling. 6) Boligorganisationens selvstændighed Boligkontoret skal varetage administrationen af Boligorganisationen på en sådan måde, at Boligorganisationens egen selvstændighed bevares. 7) Kapitalforhold Boligorganisationens kassebeholdning indestår i Boligkontorets fællesforvaltning, der modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter vedrørende Boligorganisationen og dens afdelinger. Fællesforvaltningen sker efter de principper, der fremgår af bilag 3. 8) Honorar For varetagelse af den løbende ejendomsforvaltning modtager Boligkontoret et vederlag beregnet på basis af retningslinier, der hvert år fastsættes af Boligkontorets repræsentantskab. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 2/16

3 Vederlag for særlige ydelser fastsættes af Boligkontorets bestyrelse og repræsentantskab. Alle tillægsydelser kan vælges til eller fra med passende varsel efter aftale. Fravalg af tillægsydelser, der kan føre til reduktion i medarbejderstaben i Boligkontoret, f.eks. fravalg af inspektørordning, skal ske med mindst 12 måneders varsel til en 1. januar. Boligorganisationen indbetaler indskud i Boligkontorets grundfond i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter for Boligkontoret. For 2007 er administrationsvederlaget brutto kr. pr. lejemålsenhed. 9) Moderniseringer, ombygning og nybyggeri Virksomheden som forretningsfører for moderniseringer, ombygninger og nybyggeri udføres efter retningslinier beskrevet i bilag 2. Hvis teknisk rådgivning og bistand er omfattet af aftalen, udføres virksomheden som teknisk rådgiver i mindre sager som beskrevet i bilag 4. For så vidt angår forretningsførervirksomhed for nybyggeri kan Boligorganisationen frit beslutte, om den vil vælge Boligkontoret eller en anden part. 10) Bemyndigelse Boligkontoret er bemyndiget til at underskrive for og i øvrigt disponere på Boligorganisationens vegne og til at meddele kvitteringer for indbetalinger. I bilag 5 er de mest almindelige dokumenttyper oplistet. Boligorganisationens bestyrelse beslutter i hvilket omfang boligorganisationen selv underskriver dokumenter, idet Boligkontoret i henhold til de retningslinier for underskriftsforhold, som Boligkontorets bestyrelse fastsætter på Boligorganisationens vegne underskriver øvrige dokumenter. 11) Aftalens varighed Denne medlems- og administrationsaftale træder i kraft den «I_kraft_den» og er uopsigelig til den «Tidligst_ophør_den». Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til en 1. januar. Aftalen kan således tidligst opsiges den «Tidligst_opsiges_den» til ophør pr. «Tidligst_ophør_den». Uanset aftalens eventuelle ophør, færdiggøres igangværende bygge- og moderniseringsopgaver. 12) Boligkontorets servicekoncept Mindre ændringer i Boligkontorets servicekoncept, der vedtages på et repræsentantskabsmøde i Boligkontoret, er gældende forud for denne aftale. Særlige aftaler, der fremgår af et eventuelt bilag 6 til denne aftale, kan dog kun tilsidesættes ved en ny skriftlig medlems- og administrationsaftale. 13) Erstatter tidligere aftale Denne medlems- og administrationsaftale træder i stedet for tidligere administrationsaftale af «Gammel_aftale_dato». 14) Uoverensstemmelser mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 3/16

4 Enhver uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale,som parterne ikke ved forhandling kan løse, kan søges løst ved forhandling ledet af en neutral opmand (mediator). Ved sådanne forhandlinger skal parterne enes om en neutral opmand, hvilket dog i tilfælde af uenighed om valg af opmand overlades til Dansk Forligsnævn. 15) Underskrifter «Bynavn», den for «Boligorg» København, den for Boligkontoret Danmark Bilag, der er en integreret del af aftalen: (Sæt x ) Bilag 1 (primær ejendomsforvaltning) Bilag 2 (administration af nybyggeri, modernisering og ombygningssager) Bilag 3 (Almen Fællesforvaltning) Bilag 4 (teknisk rådgivning i mindre moderings- og ombygningssager) Bilag 5 (underskriftsforhold) Bilag 6 (tillæg vedr. administration af sideaktiviteter) Bilag 7 (særlige aftaler) mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 4/16

5 BILAG 1 Primær ejendomsforvaltning A. Udlejning og opkrævning af boligafgifter m.v. 1. Opnotering af boligsøgende på venteliste samt kontrol og ajourføring heraf. 2. Tilbud til ansøgere med adgang til besigtigelse af lejligheder. Derefter udpegning af nye beboere på baggrund af ventelisten eller indstilling til boligudvalg eller andre myndigheder, som træffer beslutning om besættelse af lejligheder. Korrespondance i forbindelse hermed. 3. Orientering om boligsikring og -ydelse samt muligheder for lån til boligindskud. Ekspedition af ansøgninger om indskudslån, boligsikring og -ydelse. 4. Udfærdigelse af kontrakter med udpegede beboere og korrespondance med disse. 5. Udlejning af erhvervslejemål, garager, carporte, kælderrum og andre bilejemål. 6. Modtagelse af opsigelse og afregning med fraflyttede beboere. 7. Opkrævning af boligafgifter, varmebidrag og andre ydelser fra beboerne. 8. Beregning og gennemførelse af generelle lejereguleringer som følge af ændringer i ejendommenes driftsudgifter. 9. Restance- og debitorkontrol. Korrespondance i forbindelse hermed. Kontakt med boligorganisationens advokatforbindelse. 10. Gebyrer m.v., der kan opkræves i forbindelse med ovennævnte opgaver, tilfalder Boligkontoret Danmark. B. Inspektion og tilsyn 1. Ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer efter godkendelse af organisationsbestyrelsen. Orientering til afdelingsbestyrelser. 2. Tilsyn med og overordnet ledelse af ejendomsfunktionærernes virksomhed, herunder at arbejdet på ejendommene udføres i henhold til mønsteroverenskomsten mellem Boligselskabernes Landsforening og Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning samt efter de særlige bestemmelser og retningslinier, der gælder for de enkelte ejendomme. Udarbejdelse af koncepter for lokalaftaler. 3. Tilsyn med almindelig løbende vedligeholdelse af ejendommene og deres installationer. 4. Overordnet ledelse af og kontrol med håndværkere vedrørende almindelige vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der kan afholdes over ejendommenes vedligeholdelseskonti. 5. Medvirken ved planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og hovedistandsættelser samt kontakt til projekterende teknikere. Hvor der indhentes tilbud, forelæggelse af disse for afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen. 6. Overordnet tilsyn med istandsættelse af flyttelejligheder og afvikling af flyttesager i øvrigt, herunder tilsyn med indflytningssyn. 7. Regningskontrol og kontrol med vedligeholdelsesforbrug og budgetter. Månedsvis budgetkontrol med vedligeholdelseskonto og oversigt til afdelingsbestyrelsen. 8. Periodevis aktivitetsoversigt til organisations- og afdelingsbestyrelser. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 5/16

6 9. Godkendelse af og kontrol med forandringer i lejemålene. 10. Teknisk registrering af Boligorganisationens ejendomme og udarbejdelse af langtidsbudgetter for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser og vedligeholdelsesrapport, jfr. gældende regler. 11. Aflæggelse af periodevis rapport til brug for organisationsbestyrelsen og afdelingernes bestyrelser. C. Regnskabsførelse for Boligorganisationen og afdelingerne 1. Betaling af alle driftsudgifter, herunder prioritetsydelser, skatter, afgifter, lønninger, honorarer m.v. 2. Opkrævning af andre indtægter. 3. Udarbejdelse af budgetter med tilhørende informationsmateriale til beboerne. 4. Udarbejdelse af årsregnskab med specifikationer i overensstemmelse med Erhvervs- og Økonomiministeriets regler. Regnskabernes forelæggelse til revision hos Boligorganisationens revisor. Elektronisk indberetning af regnskaberne og lånene til Landsbyggefonden. Bedømmelse af afdelingernes økonomiske og vedligeholdelsesmæssige status (karakterbog). 5. Bogføring og udøvelse af Boligorganisationens kassefunktion. 6. Afregning af varmeregnskaber. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 6/16

7 BILAG 2 Administration af nybyggeri, moderniserings- og ombygningssager Ydelsen omfatter Opgaven som forretningsfører for nybyggeri, modernisering, ombygninger og tilbygninger til Boligorganisationens ejendomme omfatter byggerådgivning og sædvanlig økonomisk og juridisk administration. Boligkontoret fører således forhandlinger med og repræsenterer Boligorganisationen over for myndigheder, teknikere, entreprenører og leverandører i forbindelse med udarbejdelse af projekt, myndighedsgodkendelse og byggeriets udførelse i øvrigt. Boligkontoret udfærdiger kontrakter med byggeriets parter samt foretager afregning med disse. Boligkontoret varetager tillige Boligorganisationens bogføring og udarbejdelse af byggeregnskab, ligesom Boligkontoret forestår prioriteringen. Bygherren godkender projektet og holdes godt orienteret Boligkontoret foranlediger, at projekteringsgrundlag, herunder de økonomiske rammer for byggeriet og projektet, forelægges organisationsbestyrelsen til godkendelse og er i øvrigt forpligtet til at følge organisationsbestyrelsens anvisninger og direktiver. Boligkontoret skal i fornødent omfang holde Boligorganisationen orienteret om byggesagens udvikling. Honorar Som honorar for Boligkontorets virksomhed som forretningsfører ved nybyggeri, modernisering, ombygning eller tilbygning betales honorar efter de retningslinier, som hvert år fastsættes af Boligkontorets repræsentantskab. For tilrettelæggelse og medvirken ved første udlejning af et nybyggeri modtager Boligkontoret som forretningsfører et særligt vederlag, der fastsættes af Boligkontorets repræsentantskab som en tillægsydelse. Hvis byggeriet ikke gennemføres på grund af endeligt afslag fra myndighederne, har Boligkontoret ikke krav på honorar. Udlæg Udgifter til porto, fotokopier m.v. samt revisionshonorar, befordring, mødeudgifter og lignende betales særskilt efter opgørelse. Der betales ikke for kørsel. Når byggelån åbnes, skal alle udlæg betales samtidig med udbetalingen af den første rate til Boligkontoret. I øvrigt har Boligkontoret krav på at få alle udlæg refunderet. Hvis byggeriet på grund af afslag fra myndighederne - som må betragtes som endeligt - ikke kan gennemføres, skal Boligorganisationen ikke tilbagebetale Boligkontoret de afholdte ud- mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 7/16

8 læg, med mindre Boligorganisationen ved salg af grunden eller på anden måde får indtægter ved afvikling af sagen. Hvis Boligkontoret ønsker det, er Boligorganisationen forpligtet til at udstede ejerpantebrev i ejendommen eller på anden måde stille sikkerhed for de kalkulerede udlæg således, at Boligkontoret overdrages alle kreditorrettigheder. Sikkerheden skal rykke for byggelånspantebrevet og skal på forhånd respektere sådanne lån, som er et led i byggeriets finansiering. Endvidere skal sikkerheden på forhånd respektere alle deklarationer, som måtte blive forlangt af myndighederne. Særlige udlejningsaktiviteter Tilrettelæggelse af udlejningsaktiviteter, herunder udformning af annoncer, brochurer, skiltning og eventuelt andet udlejningsmateriale, sker ved samarbejde mellem Boligkontoret og organisationsbestyrelsen inden for rammerne af et særskilt udlejningsbudget. Byggelånet Under hensyn til, at Boligkontoret fører byggesagen, forestår udbetalinger og noterer transporter m.v., er Boligkontoret eneberettiget til at disponere over byggelånskontoen. Transporter og veksler Boligkontoret er pligtig og eneberettiget til at notere transporter, som ellers skulle noteres af bygherren. Veksler må ikke udstedes eller accepteres, hverken af Boligorganisationen eller Boligkontoret. Opgavens afslutning Boligkontorets hverv som forretningsfører i forbindelse med byggesagen er afsluttet, når byggeriet, moderniseringen, ombygningen eller tilbygningen er afleveret og endelig afregning sket med håndværkere, leverandører og teknikere, når slutregnskab er aflagt, og 5 årseftersyn er udført. Frit valg af byggeforretningsfører For så vidt angår forretningsførervirksomhed for nybyggeri kan Boligorganisationen frit beslutte, om den vil vælge Boligkontoret eller en anden part. Hvis Boligorganisationen vælger ekstern byggeforretningsfører, bistår Boligkontoret gerne med udarbejdelse af kontrakten. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 8/16

9 BILAG 3 Almen Fællesforvaltning Alle almene medlemmer af Boligkontoret er samtidig medlemmer af Almen Fællesforvaltning, som er oprettet efter bestemmelserne i Bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., kapitel 12. Formålet med Almen Fællesforvaltning er, at de enkelte medlemmer går sammen om fælles placering af de likvide beholdninger for at opnå størst muligt afkast til lavest mulig risiko. Anerkendt bank eller sparekasse Boligkontoret er forpligtet til at indsætte alle Boligorganisationens og afdelingernes kontante midler i en anerkendt bank eller sparekasse i en EU-medlemsstat (i danske kroner) på samlekonti, der omfatter de almene boligorganisationer, der er tilknyttet fællesforvaltningen. Placering i obligationer Boligorganisationens midler kan placeres i danske realkredit- eller statsobligationer, noteret på en fondsbørs i en EU-medlemsstat, efter de regler, der til enhver tid gælder for almen boligvirksomhed. Kursgevinster og -tab Realiserede kursgevinster og -tab lægges til eller trækkes fra de indtjente kuponrenter og udloddes til medlemmerne, jf. nedenfor. I tilfælde, hvor realiserede kurstab medfører, at minimumsrenten ikke kan udloddes, dækkes kurstabene af Boligkontoret. I tilfælde hvor Boligkontoret har dækket tab i fællesforvaltningen, må det påregnes, at Boligkontoret i efterfølgende perioder får dækket sine tab ind, når eller hvis der kommer perioder med høje renter, såfremt det besluttes af repræsentantskabet. Landsbyggefondens garantiordning for afdelingsmidler Fællesforvaltningen er omfattet af Landsbyggefondens garantiordning for afdelingsmidler. Lån og sikkerhed Boligkontoret er berettiget til at optage lån i danske kroner i en anerkendt bank eller sparekasse i en EU-medlemsstat og stille sikkerhed herfor i obligationsbeholdningerne. Sikkerhedsstillelsen kan dog maksimalt andrage 1/3 af de samlede beholdninger, opgjort på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen. Det er endvidere en betingelse for såvel låneoptagelse som sikkerhedsstillelse, at det sker til et formål, der ligger indenfor rammerne af de til enhver tid gældende regler om drift af almene boliger m.v. (p.t. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., bekendtgørelse nr. 935 af 28. oktober 1996). Alle medlemmer hæfter for optagne lån. Konti og depoter lyder på deltagernes navne Alle samlekonti, lån og depoter skal lyde på alle deltagende boligorganisationers navne. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 9/16

10 Valg af puljesammensætning, risiko og varighed Boligorganisationen kan vælge mellem følgende puljer i den almene fællesforvaltning: a. Obligationer med lav risiko (varighed 0-4 år) b. Obligationer med mellem risiko (varighed 0-5 år) c. Indskud i danske banker Boligkontorets bestyrelse fastsætter nærmere retningslinier for placeringerne. Forrentning Forrentning af Boligorganisationens indestående i fællesforvaltningen fastsættes hvert år af Boligkontorets bestyrelse, idet følgende hovedprincipper følges: a. Renten kan bestå af et fast beløb pr. lejemålsenhed samt en variabel rente, der beregnes i forhold til Boligorganisationens indestående dag til dag. Hvis der i renten indgår et fast beløb pr. lejemålsenhed, fastsættes dette af Boligkontorets repræsentantskab. b. Af de indtjente renter reserveres op til 1 promille af de investerede beløb til solidarisk rentetilskud. Det solidariske rentetilskud udbetales til økonomisk svage boligafdelinger efter retningslinier fastsat af Boligkontorets bestyrelse. Udbetalingen forudsætter, at den enkelte boligorganisation yder et tilskud svarende til mindst 50% af de solidariske rentetilskud, som fællesforvaltningen yder. c. Indtjente renter fordeles i forhold til puljesammensætningen, idet der fratrækkes 1 promille af det indestående beløb hvis Boligorganisationen har valgt indskud i obligationer med mellem risiko eller indskud i danske banker. Den ene promille betales til Boligkontoret som kompensation for ekstra administrativt arbejde ved at have flere puljer. d. Porteføljegebyrer, depotgebyrer og lignende omkostninger til bankerne, samt udgifter til revision af fællesforvaltningen, afholdes af de indtjente renter. e. Den samlede rente, jf. punkt a, skal minimum udgøre en rente, der svarer til den minimumsrente, som Boligorganisationen ifølge lovgivningen er forpligtet til at forrente afdelingernes kontante midler med, for tiden Danmarks Nationalbanks diskonto - 2% p.a. f. Boligorganisationens andel af urealiserede kursgevinster eller -tab vil hvert kvartal fremgå af bogføringen. Urealiserede kurstab, der medfører, at minimumsrenten, jf. punkt b, ikke kan udloddes, bortset fra tab som følge af ekstra risiko, jf. ovenfor, dækkes af Boligkontoret. Boligorganisationen kan aldrig påregne at kunne disponere over de urealiserede kursgevinster, da disse i perioder med kursfald fortrinsvis anvendes til imødegåelse af tab. Boligkontoret er som almen boligorganisation selv medlem af fællesforvaltningen og har indskudt kontante midler, der ligeledes forrentes efter beslutning i Boligkontorets bestyrelse. Udbetalinger Boligkontoret må fra Boligorganisationens indestående i fællesforvaltningen kun udbetale: a. Beløb, som udbetales til Boligorganisationen eller for Boligorganisationens regning og mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 10/16

11 b. Beløb, som Boligkontoret har tilgode hos Boligorganisationen, herunder forfaldne honorarer. Beløb, der udbetales i henhold til punkt a) eller b), må aldrig overstige Boligorganisationens indestående i fællesforvaltningen. Revisorbekræftelse Boligorganisationen er på ethvert tidspunkt berettiget til gennem sin revisor at få bekræftet, at indeståendet i fællesforvaltningen mindst udgør summen af samtlige medlemmers tilgodehavender. Boligkontorets statsautoriserede revisor meddeler hvert kvartal Boligorganisationen, hvilket beløb den har indestående i fællesforvaltningen og dens samlede udvisende og bekræfter samtidig tilstedeværelsen af det samlede beløb og at retningslinierne for fællesforvaltningen er overholdt. Eventuelt ophør af administrationsaftalen Ved administrationsaftalens eventuelle ophør modtager Boligorganisationen sit indestående i fællesforvaltningen. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 11/16

12 BILAG 4 Teknisk rådgivning og bistand I forbindelse med mindre moderniserings- og forbedringssager udfører Boligkontoret teknisk rådgivning og bistand for boligorganisationens boligafdelinger. Hvilke sager er omfattet? Som udgangspunkt omfatter denne aftale alle de mindre moderniserings- og forbedringssager, der skal iværksættes på boligorganisationens afdelingers ejendomme. Hvis boligorganisationen i en eller flere aktuelle sager ikke ønsker Boligkontoret som rådgiver i henhold til denne aftale, skal Boligkontoret modtage skriftlig meddelelse herom, eller der skal foretages et protokollat herom i forbindelse med et bestyrelsesmøde, hvorefter sagen ikke er omfattet af aftalen. Tilsvarende gælder hvis Boligkontoret i en konkret sag ikke kan påtage sig den tekniske rådgivning. Hvis Boligkontoret i sådanne sager allerede har anvendt tid, afregnes der efter medgået timeforbrug med et dækningsbidrag på 110%. Sager, der ikke er "mindre" Som mindre sager defineres sager med håndværkerudgifter op til kr. ekskl. moms. Hvis sager over denne størrelse skal være omfattet af aftalen, skal der foreligge en skriftlig instruks/aftale herom, eventuelt i form af et protokollat i et bestyrelsesreferat. Aftalegrundlaget Aftalegrundlaget er Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR) samt den af PAR udarbejdede ydelsesbeskrivelse med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale. Ydelser Boligkontorets ydelser er rådgivning i henhold til ydelsesbeskrivelsens punkt: 1.3 Programoplæg 2.3 Projektforslag (herunder udarbejdelse af detaljeret tidsplan) 2.5 Hovedprojekt 2.6 Projektopfølgning samt ydelser i henhold til ydelsesbeskrivelsens punkt: 3.1 Byggeledelse 3.2 Fagtilsyn. Tidsfrister for opgavernes løsning Rådgivningen skal planlægges således, at arbejderne på ejendommene kan iværksættes hurtigst muligt efter boligorganisationens beslutning om igangsætning. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 12/16

13 Sanktioner I henhold til ABR. Økonomisk ramme for opgavernes løsning Byggeriet gennemføres med den udarbejdede økonomiske ramme, indeksreguleret op til starttidspunktet. Hvis den samlede anskaffelsessum efter prisindhentning/afholdt licitation overstiger denne økonomiske ramme, revideres projektet i samarbejde med boligorganisationen uden ekstra honorar. Honorar Honorar til Boligkontoret opgøres og betales efter de retningslinier, der til enhver tid fastsættes af Boligkontorets repræsentantskab. Ansvar Boligkontoret er ansvarlig efter ABR 89, punkt Ansvarsforsikring er tegnet, jf. bilag A. Eventuelle tvister afgøres ved byggeriets voldgiftsret, medmindre anden fremgangsmåde aftales. Tillægsydelse Teknisk rådgivning og bistand betragtes som en tillægsydelse og kan derfor vælges til eller fra uden varsel. Hvis denne del af aftalen fravælges, fortsætter de allerede igangværende sager uændret, indtil de er afsluttede. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 13/16

14 Bilag 5 Underskriftsforhold Som nævnt i aftalen, er Boligkontoret bemyndiget til at underskrive for og i øvrigt disponere på Boligorganisationens vegne og meddele kvitteringer for indbetalinger. Hvis Boligorganisationen har et ønske om selv at underskrive visse typer af dokumenter, skal det blot fremgå af dette bilag. De mest anvendte dokumenttyper er følgende: Støtteansøgninger (f.eks. egen trækningsret) 3 Skema A Skema B og C Teknikeraftaler Entreprisekontrakter Byggelånskontrakter Gældsbreve Erklæring om bortkommet skøde Erklæring om ejerforhold (berigtigelse af adkomst) Indeståelser Pantebreve Ejerpantebreve Udbetalingsformulerer, lån Pantsætningsdokumenter i forbindelse med lån Aftaler om tinglysning, rentetilpasning og løbetid Slutsedler, fast ejendom Skøder Dokumenter i forbindelse med udstykning Deklarationer Lejekontrakter, som udlejer Lejekontrakter, som lejer Boligorganisationen underskriver selv 1 Boligkontoret er bemyndiget til at underskrive 2 Kommentar [BG1]: Side: 14 Dokumenttyper, der ikke er nævnt ovenfor, og som skal tinglyses på Boligorganisationens ejendom, skal underskrives af Boligorganisationens tegningsberettigede. Uanset denne bemyndigelse er det fortsat Boligorganisationen der beslutter valg af samarbejdspartnere, herunder banker, kreditforeninger og entreprenører. 1 Når Boligorganisationen selv underskriver, sker det efter tegningsreglerne i vedtægterne. Det er enten: 1) Formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem og i forening med forretningsføreren (adm. direktør Michael Demsitz) eller 2) den samlede bestyrelse. 2 Når Boligkontoret underskriver på vegne af en boligorganisation, jf. denne bemyndigelse, sker det efter de regler for underskriftsforhold, som Boligkontorets bestyrelse fastsætter én gang årligt, med 2 underskrifter i forening, heraf mindst 1 A-fuldmagt. Lejekontrakter kan dog underskrives af én sagsbehandler. 3 Ansøgninger om egen trækningsret fra Landsbyggefonden, som Boligkontoret underskriver, jf. denne bemyndigelse, forudsætter forudgående beslutning i organisationsbestyrelsen om støtte til det pågældende projekt. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 14/16

15 BILAG 6 Administration af sideaktiviteter 1. Boligorganisationen antager Boligkontoret til at udføre administration af «Sideaktivitet_navn». 2. Administrationen udføres i overensstemmelse med den administrationsaftale, der er indgået mellem «Sideaktivitet_navn» og Boligkontoret, dateret «Sideaktivitet_aftaledato», som er vedhæftet denne aftale. 3. Alle «Sideaktivitet_navn»'s rettigheder og pligter, herunder bemyndigelser, i anledning af «Sideaktivitet_navn»'s aftale med «Boligorg» er videregivet til Boligkontoret. 4. Boligkontorets honorar for udførelsen af administrationen opgøres og betales på samme måde, som det fremgår af den administrationsaftale, der er indgået mellem «Sideaktivitet_navn» og Boligkontoret. 5. Denne del af den samlede medlems- og administrationsaftale kan opsiges med samme varsel, som fremgår af vedhæftede administrationsaftale. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 15/16

16 BILAG 7 Særlige aftaler mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 16/16

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

- Ydelseskatalog og takstblad Boligselskabet Sjælland. Det leverer vi

- Ydelseskatalog og takstblad Boligselskabet Sjælland. Det leverer vi - Ydelseskatalog og takstblad Boligselskabet Sjælland 20 Det leverer vi 12 Ydelser under Administrationsbidraget Alle beboere betaler et administrationsbidrag. Det dækker over en lang række ydelser, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet.

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet. cat Kontaktoplysninger Calle Tresselt Sekretariatschef Vedtægter for KAB T 33 63 10 56 F 33 63 10 11 cat@kab bolig.dk Kapitel 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Administrationsorganisationens navn er KAB s.m.b.a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere