Medlems- og administrationsaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlems- og administrationsaftale"

Transkript

1 Mellem «Boligorg» (i det følgende kaldet Boligorganisationen) og Boligkontoret Danmark (i det følgende kaldet Boligkontoret) er indgået følgende medlems- og administrationsaftale: 1) Boligorganisationen er medlem af det almene andelsselskab Boligkontoret Danmark. Boligkontoret antages som forretningsfører for administration af Boligorganisationen og dens afdelinger. 2) Primær ejendomsforvaltning Den løbende primære ejendomsforvaltning omfatter de i bilag 1 nævnte hovedområder: 1. Udlejning og opkrævning af boligafgifter m.v. 2. Inspektion og tilsyn 3. Regnskabsførelse for Boligorganisationen og afdelingerne Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende servicekoncept og tilhørende prisblad. 3) Sekretariatsvirksomhed for organisationsbestyrelsen og øverste myndighed. Boligkontoret yder sekretariatsvirksomhed for organisationsbestyrelsen og øverste myndighed (generalforsamling/repræsentantskab). Sekretariatsvirksomheden omfatter: 1. Indkaldelse og deltagelse i bestyrelsesmøder. 2. I samarbejde med formand udarbejdelse af dagsorden og skriftlige bestyrelsesoplæg. 3. Udarbejdelse af mødereferater og opfølgning af beslutninger. 4. Forelæggelse af Boligorganisationens og afdelingernes budgetter og regnskaber. 5. Tilrettelæggelse og deltagelse i generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder og lignende. 6. Kontakt til kommuner, ministerier, styrelser, Landsbyggefond, beboerklagenævn m.v. Indhentning af fornødne godkendelser, fremsendelse af regnskaber til myndighederne. 7. Forvaltningsrevision, herunder udarbejdelse af oplæg til målsætninger og opfølgning. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 1/16

2 8. Generel juridisk rådgivning. Sekretariatsvirksomheden varetages normalt af forretningsfører og inspektør fra afdelingskontoret i «Afdelingskontor». 4) Beboerdemokrati og beboerkontakt 1. Varetagelse af det løbende samarbejde med og bistand til de valgte afdelingsbestyrelser i Boligorganisationens afdelinger. Virksomheden omfatter blandt andet tilrettelæggelse af og indkaldelse til beboermøder efter aftale med organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne samt deltagelse i disse møder. Endvidere generel bistand til afdelingsbestyrelserne i deres arbejde. 2. Forelæggelse af budgetter og regnskaber for afdelingsbestyrelser og beboermødet. 3. Bistand til afdelingsbestyrelserne ved tilsyn med afdelingernes vedligeholdelse. De i punkt 4 nævnte opgaver udføres af afdelingskontoret i «Afdelingskontor» og lokalkontoret i «Lokalkontor». 5) Information og uddannelse - udsendelse af nyhedsbrev til samtlige organisations-, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og ejendomsfunktionærer. - udsendelse af en beboeravis, Boligkontorets BoDanmark med lokaltillæg for «Lokaltillæg_for». - udvikling og afholdelse af kurser for organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Boligorganisationen/afdelingerne betaler kostprisen for kurserne. - Informations- og kursusvirksomheden udføres primært af Boligkontorets informationsafdeling. 6) Boligorganisationens selvstændighed Boligkontoret skal varetage administrationen af Boligorganisationen på en sådan måde, at Boligorganisationens egen selvstændighed bevares. 7) Kapitalforhold Boligorganisationens kassebeholdning indestår i Boligkontorets fællesforvaltning, der modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter vedrørende Boligorganisationen og dens afdelinger. Fællesforvaltningen sker efter de principper, der fremgår af bilag 3. 8) Honorar For varetagelse af den løbende ejendomsforvaltning modtager Boligkontoret et vederlag beregnet på basis af retningslinier, der hvert år fastsættes af Boligkontorets repræsentantskab. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 2/16

3 Vederlag for særlige ydelser fastsættes af Boligkontorets bestyrelse og repræsentantskab. Alle tillægsydelser kan vælges til eller fra med passende varsel efter aftale. Fravalg af tillægsydelser, der kan føre til reduktion i medarbejderstaben i Boligkontoret, f.eks. fravalg af inspektørordning, skal ske med mindst 12 måneders varsel til en 1. januar. Boligorganisationen indbetaler indskud i Boligkontorets grundfond i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter for Boligkontoret. For 2007 er administrationsvederlaget brutto kr. pr. lejemålsenhed. 9) Moderniseringer, ombygning og nybyggeri Virksomheden som forretningsfører for moderniseringer, ombygninger og nybyggeri udføres efter retningslinier beskrevet i bilag 2. Hvis teknisk rådgivning og bistand er omfattet af aftalen, udføres virksomheden som teknisk rådgiver i mindre sager som beskrevet i bilag 4. For så vidt angår forretningsførervirksomhed for nybyggeri kan Boligorganisationen frit beslutte, om den vil vælge Boligkontoret eller en anden part. 10) Bemyndigelse Boligkontoret er bemyndiget til at underskrive for og i øvrigt disponere på Boligorganisationens vegne og til at meddele kvitteringer for indbetalinger. I bilag 5 er de mest almindelige dokumenttyper oplistet. Boligorganisationens bestyrelse beslutter i hvilket omfang boligorganisationen selv underskriver dokumenter, idet Boligkontoret i henhold til de retningslinier for underskriftsforhold, som Boligkontorets bestyrelse fastsætter på Boligorganisationens vegne underskriver øvrige dokumenter. 11) Aftalens varighed Denne medlems- og administrationsaftale træder i kraft den «I_kraft_den» og er uopsigelig til den «Tidligst_ophør_den». Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til en 1. januar. Aftalen kan således tidligst opsiges den «Tidligst_opsiges_den» til ophør pr. «Tidligst_ophør_den». Uanset aftalens eventuelle ophør, færdiggøres igangværende bygge- og moderniseringsopgaver. 12) Boligkontorets servicekoncept Mindre ændringer i Boligkontorets servicekoncept, der vedtages på et repræsentantskabsmøde i Boligkontoret, er gældende forud for denne aftale. Særlige aftaler, der fremgår af et eventuelt bilag 6 til denne aftale, kan dog kun tilsidesættes ved en ny skriftlig medlems- og administrationsaftale. 13) Erstatter tidligere aftale Denne medlems- og administrationsaftale træder i stedet for tidligere administrationsaftale af «Gammel_aftale_dato». 14) Uoverensstemmelser mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 3/16

4 Enhver uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale,som parterne ikke ved forhandling kan løse, kan søges løst ved forhandling ledet af en neutral opmand (mediator). Ved sådanne forhandlinger skal parterne enes om en neutral opmand, hvilket dog i tilfælde af uenighed om valg af opmand overlades til Dansk Forligsnævn. 15) Underskrifter «Bynavn», den for «Boligorg» København, den for Boligkontoret Danmark Bilag, der er en integreret del af aftalen: (Sæt x ) Bilag 1 (primær ejendomsforvaltning) Bilag 2 (administration af nybyggeri, modernisering og ombygningssager) Bilag 3 (Almen Fællesforvaltning) Bilag 4 (teknisk rådgivning i mindre moderings- og ombygningssager) Bilag 5 (underskriftsforhold) Bilag 6 (tillæg vedr. administration af sideaktiviteter) Bilag 7 (særlige aftaler) mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 4/16

5 BILAG 1 Primær ejendomsforvaltning A. Udlejning og opkrævning af boligafgifter m.v. 1. Opnotering af boligsøgende på venteliste samt kontrol og ajourføring heraf. 2. Tilbud til ansøgere med adgang til besigtigelse af lejligheder. Derefter udpegning af nye beboere på baggrund af ventelisten eller indstilling til boligudvalg eller andre myndigheder, som træffer beslutning om besættelse af lejligheder. Korrespondance i forbindelse hermed. 3. Orientering om boligsikring og -ydelse samt muligheder for lån til boligindskud. Ekspedition af ansøgninger om indskudslån, boligsikring og -ydelse. 4. Udfærdigelse af kontrakter med udpegede beboere og korrespondance med disse. 5. Udlejning af erhvervslejemål, garager, carporte, kælderrum og andre bilejemål. 6. Modtagelse af opsigelse og afregning med fraflyttede beboere. 7. Opkrævning af boligafgifter, varmebidrag og andre ydelser fra beboerne. 8. Beregning og gennemførelse af generelle lejereguleringer som følge af ændringer i ejendommenes driftsudgifter. 9. Restance- og debitorkontrol. Korrespondance i forbindelse hermed. Kontakt med boligorganisationens advokatforbindelse. 10. Gebyrer m.v., der kan opkræves i forbindelse med ovennævnte opgaver, tilfalder Boligkontoret Danmark. B. Inspektion og tilsyn 1. Ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer efter godkendelse af organisationsbestyrelsen. Orientering til afdelingsbestyrelser. 2. Tilsyn med og overordnet ledelse af ejendomsfunktionærernes virksomhed, herunder at arbejdet på ejendommene udføres i henhold til mønsteroverenskomsten mellem Boligselskabernes Landsforening og Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning samt efter de særlige bestemmelser og retningslinier, der gælder for de enkelte ejendomme. Udarbejdelse af koncepter for lokalaftaler. 3. Tilsyn med almindelig løbende vedligeholdelse af ejendommene og deres installationer. 4. Overordnet ledelse af og kontrol med håndværkere vedrørende almindelige vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der kan afholdes over ejendommenes vedligeholdelseskonti. 5. Medvirken ved planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og hovedistandsættelser samt kontakt til projekterende teknikere. Hvor der indhentes tilbud, forelæggelse af disse for afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen. 6. Overordnet tilsyn med istandsættelse af flyttelejligheder og afvikling af flyttesager i øvrigt, herunder tilsyn med indflytningssyn. 7. Regningskontrol og kontrol med vedligeholdelsesforbrug og budgetter. Månedsvis budgetkontrol med vedligeholdelseskonto og oversigt til afdelingsbestyrelsen. 8. Periodevis aktivitetsoversigt til organisations- og afdelingsbestyrelser. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 5/16

6 9. Godkendelse af og kontrol med forandringer i lejemålene. 10. Teknisk registrering af Boligorganisationens ejendomme og udarbejdelse af langtidsbudgetter for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser og vedligeholdelsesrapport, jfr. gældende regler. 11. Aflæggelse af periodevis rapport til brug for organisationsbestyrelsen og afdelingernes bestyrelser. C. Regnskabsførelse for Boligorganisationen og afdelingerne 1. Betaling af alle driftsudgifter, herunder prioritetsydelser, skatter, afgifter, lønninger, honorarer m.v. 2. Opkrævning af andre indtægter. 3. Udarbejdelse af budgetter med tilhørende informationsmateriale til beboerne. 4. Udarbejdelse af årsregnskab med specifikationer i overensstemmelse med Erhvervs- og Økonomiministeriets regler. Regnskabernes forelæggelse til revision hos Boligorganisationens revisor. Elektronisk indberetning af regnskaberne og lånene til Landsbyggefonden. Bedømmelse af afdelingernes økonomiske og vedligeholdelsesmæssige status (karakterbog). 5. Bogføring og udøvelse af Boligorganisationens kassefunktion. 6. Afregning af varmeregnskaber. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 6/16

7 BILAG 2 Administration af nybyggeri, moderniserings- og ombygningssager Ydelsen omfatter Opgaven som forretningsfører for nybyggeri, modernisering, ombygninger og tilbygninger til Boligorganisationens ejendomme omfatter byggerådgivning og sædvanlig økonomisk og juridisk administration. Boligkontoret fører således forhandlinger med og repræsenterer Boligorganisationen over for myndigheder, teknikere, entreprenører og leverandører i forbindelse med udarbejdelse af projekt, myndighedsgodkendelse og byggeriets udførelse i øvrigt. Boligkontoret udfærdiger kontrakter med byggeriets parter samt foretager afregning med disse. Boligkontoret varetager tillige Boligorganisationens bogføring og udarbejdelse af byggeregnskab, ligesom Boligkontoret forestår prioriteringen. Bygherren godkender projektet og holdes godt orienteret Boligkontoret foranlediger, at projekteringsgrundlag, herunder de økonomiske rammer for byggeriet og projektet, forelægges organisationsbestyrelsen til godkendelse og er i øvrigt forpligtet til at følge organisationsbestyrelsens anvisninger og direktiver. Boligkontoret skal i fornødent omfang holde Boligorganisationen orienteret om byggesagens udvikling. Honorar Som honorar for Boligkontorets virksomhed som forretningsfører ved nybyggeri, modernisering, ombygning eller tilbygning betales honorar efter de retningslinier, som hvert år fastsættes af Boligkontorets repræsentantskab. For tilrettelæggelse og medvirken ved første udlejning af et nybyggeri modtager Boligkontoret som forretningsfører et særligt vederlag, der fastsættes af Boligkontorets repræsentantskab som en tillægsydelse. Hvis byggeriet ikke gennemføres på grund af endeligt afslag fra myndighederne, har Boligkontoret ikke krav på honorar. Udlæg Udgifter til porto, fotokopier m.v. samt revisionshonorar, befordring, mødeudgifter og lignende betales særskilt efter opgørelse. Der betales ikke for kørsel. Når byggelån åbnes, skal alle udlæg betales samtidig med udbetalingen af den første rate til Boligkontoret. I øvrigt har Boligkontoret krav på at få alle udlæg refunderet. Hvis byggeriet på grund af afslag fra myndighederne - som må betragtes som endeligt - ikke kan gennemføres, skal Boligorganisationen ikke tilbagebetale Boligkontoret de afholdte ud- mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 7/16

8 læg, med mindre Boligorganisationen ved salg af grunden eller på anden måde får indtægter ved afvikling af sagen. Hvis Boligkontoret ønsker det, er Boligorganisationen forpligtet til at udstede ejerpantebrev i ejendommen eller på anden måde stille sikkerhed for de kalkulerede udlæg således, at Boligkontoret overdrages alle kreditorrettigheder. Sikkerheden skal rykke for byggelånspantebrevet og skal på forhånd respektere sådanne lån, som er et led i byggeriets finansiering. Endvidere skal sikkerheden på forhånd respektere alle deklarationer, som måtte blive forlangt af myndighederne. Særlige udlejningsaktiviteter Tilrettelæggelse af udlejningsaktiviteter, herunder udformning af annoncer, brochurer, skiltning og eventuelt andet udlejningsmateriale, sker ved samarbejde mellem Boligkontoret og organisationsbestyrelsen inden for rammerne af et særskilt udlejningsbudget. Byggelånet Under hensyn til, at Boligkontoret fører byggesagen, forestår udbetalinger og noterer transporter m.v., er Boligkontoret eneberettiget til at disponere over byggelånskontoen. Transporter og veksler Boligkontoret er pligtig og eneberettiget til at notere transporter, som ellers skulle noteres af bygherren. Veksler må ikke udstedes eller accepteres, hverken af Boligorganisationen eller Boligkontoret. Opgavens afslutning Boligkontorets hverv som forretningsfører i forbindelse med byggesagen er afsluttet, når byggeriet, moderniseringen, ombygningen eller tilbygningen er afleveret og endelig afregning sket med håndværkere, leverandører og teknikere, når slutregnskab er aflagt, og 5 årseftersyn er udført. Frit valg af byggeforretningsfører For så vidt angår forretningsførervirksomhed for nybyggeri kan Boligorganisationen frit beslutte, om den vil vælge Boligkontoret eller en anden part. Hvis Boligorganisationen vælger ekstern byggeforretningsfører, bistår Boligkontoret gerne med udarbejdelse af kontrakten. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 8/16

9 BILAG 3 Almen Fællesforvaltning Alle almene medlemmer af Boligkontoret er samtidig medlemmer af Almen Fællesforvaltning, som er oprettet efter bestemmelserne i Bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., kapitel 12. Formålet med Almen Fællesforvaltning er, at de enkelte medlemmer går sammen om fælles placering af de likvide beholdninger for at opnå størst muligt afkast til lavest mulig risiko. Anerkendt bank eller sparekasse Boligkontoret er forpligtet til at indsætte alle Boligorganisationens og afdelingernes kontante midler i en anerkendt bank eller sparekasse i en EU-medlemsstat (i danske kroner) på samlekonti, der omfatter de almene boligorganisationer, der er tilknyttet fællesforvaltningen. Placering i obligationer Boligorganisationens midler kan placeres i danske realkredit- eller statsobligationer, noteret på en fondsbørs i en EU-medlemsstat, efter de regler, der til enhver tid gælder for almen boligvirksomhed. Kursgevinster og -tab Realiserede kursgevinster og -tab lægges til eller trækkes fra de indtjente kuponrenter og udloddes til medlemmerne, jf. nedenfor. I tilfælde, hvor realiserede kurstab medfører, at minimumsrenten ikke kan udloddes, dækkes kurstabene af Boligkontoret. I tilfælde hvor Boligkontoret har dækket tab i fællesforvaltningen, må det påregnes, at Boligkontoret i efterfølgende perioder får dækket sine tab ind, når eller hvis der kommer perioder med høje renter, såfremt det besluttes af repræsentantskabet. Landsbyggefondens garantiordning for afdelingsmidler Fællesforvaltningen er omfattet af Landsbyggefondens garantiordning for afdelingsmidler. Lån og sikkerhed Boligkontoret er berettiget til at optage lån i danske kroner i en anerkendt bank eller sparekasse i en EU-medlemsstat og stille sikkerhed herfor i obligationsbeholdningerne. Sikkerhedsstillelsen kan dog maksimalt andrage 1/3 af de samlede beholdninger, opgjort på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen. Det er endvidere en betingelse for såvel låneoptagelse som sikkerhedsstillelse, at det sker til et formål, der ligger indenfor rammerne af de til enhver tid gældende regler om drift af almene boliger m.v. (p.t. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., bekendtgørelse nr. 935 af 28. oktober 1996). Alle medlemmer hæfter for optagne lån. Konti og depoter lyder på deltagernes navne Alle samlekonti, lån og depoter skal lyde på alle deltagende boligorganisationers navne. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 9/16

10 Valg af puljesammensætning, risiko og varighed Boligorganisationen kan vælge mellem følgende puljer i den almene fællesforvaltning: a. Obligationer med lav risiko (varighed 0-4 år) b. Obligationer med mellem risiko (varighed 0-5 år) c. Indskud i danske banker Boligkontorets bestyrelse fastsætter nærmere retningslinier for placeringerne. Forrentning Forrentning af Boligorganisationens indestående i fællesforvaltningen fastsættes hvert år af Boligkontorets bestyrelse, idet følgende hovedprincipper følges: a. Renten kan bestå af et fast beløb pr. lejemålsenhed samt en variabel rente, der beregnes i forhold til Boligorganisationens indestående dag til dag. Hvis der i renten indgår et fast beløb pr. lejemålsenhed, fastsættes dette af Boligkontorets repræsentantskab. b. Af de indtjente renter reserveres op til 1 promille af de investerede beløb til solidarisk rentetilskud. Det solidariske rentetilskud udbetales til økonomisk svage boligafdelinger efter retningslinier fastsat af Boligkontorets bestyrelse. Udbetalingen forudsætter, at den enkelte boligorganisation yder et tilskud svarende til mindst 50% af de solidariske rentetilskud, som fællesforvaltningen yder. c. Indtjente renter fordeles i forhold til puljesammensætningen, idet der fratrækkes 1 promille af det indestående beløb hvis Boligorganisationen har valgt indskud i obligationer med mellem risiko eller indskud i danske banker. Den ene promille betales til Boligkontoret som kompensation for ekstra administrativt arbejde ved at have flere puljer. d. Porteføljegebyrer, depotgebyrer og lignende omkostninger til bankerne, samt udgifter til revision af fællesforvaltningen, afholdes af de indtjente renter. e. Den samlede rente, jf. punkt a, skal minimum udgøre en rente, der svarer til den minimumsrente, som Boligorganisationen ifølge lovgivningen er forpligtet til at forrente afdelingernes kontante midler med, for tiden Danmarks Nationalbanks diskonto - 2% p.a. f. Boligorganisationens andel af urealiserede kursgevinster eller -tab vil hvert kvartal fremgå af bogføringen. Urealiserede kurstab, der medfører, at minimumsrenten, jf. punkt b, ikke kan udloddes, bortset fra tab som følge af ekstra risiko, jf. ovenfor, dækkes af Boligkontoret. Boligorganisationen kan aldrig påregne at kunne disponere over de urealiserede kursgevinster, da disse i perioder med kursfald fortrinsvis anvendes til imødegåelse af tab. Boligkontoret er som almen boligorganisation selv medlem af fællesforvaltningen og har indskudt kontante midler, der ligeledes forrentes efter beslutning i Boligkontorets bestyrelse. Udbetalinger Boligkontoret må fra Boligorganisationens indestående i fællesforvaltningen kun udbetale: a. Beløb, som udbetales til Boligorganisationen eller for Boligorganisationens regning og mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 10/16

11 b. Beløb, som Boligkontoret har tilgode hos Boligorganisationen, herunder forfaldne honorarer. Beløb, der udbetales i henhold til punkt a) eller b), må aldrig overstige Boligorganisationens indestående i fællesforvaltningen. Revisorbekræftelse Boligorganisationen er på ethvert tidspunkt berettiget til gennem sin revisor at få bekræftet, at indeståendet i fællesforvaltningen mindst udgør summen af samtlige medlemmers tilgodehavender. Boligkontorets statsautoriserede revisor meddeler hvert kvartal Boligorganisationen, hvilket beløb den har indestående i fællesforvaltningen og dens samlede udvisende og bekræfter samtidig tilstedeværelsen af det samlede beløb og at retningslinierne for fællesforvaltningen er overholdt. Eventuelt ophør af administrationsaftalen Ved administrationsaftalens eventuelle ophør modtager Boligorganisationen sit indestående i fællesforvaltningen. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 11/16

12 BILAG 4 Teknisk rådgivning og bistand I forbindelse med mindre moderniserings- og forbedringssager udfører Boligkontoret teknisk rådgivning og bistand for boligorganisationens boligafdelinger. Hvilke sager er omfattet? Som udgangspunkt omfatter denne aftale alle de mindre moderniserings- og forbedringssager, der skal iværksættes på boligorganisationens afdelingers ejendomme. Hvis boligorganisationen i en eller flere aktuelle sager ikke ønsker Boligkontoret som rådgiver i henhold til denne aftale, skal Boligkontoret modtage skriftlig meddelelse herom, eller der skal foretages et protokollat herom i forbindelse med et bestyrelsesmøde, hvorefter sagen ikke er omfattet af aftalen. Tilsvarende gælder hvis Boligkontoret i en konkret sag ikke kan påtage sig den tekniske rådgivning. Hvis Boligkontoret i sådanne sager allerede har anvendt tid, afregnes der efter medgået timeforbrug med et dækningsbidrag på 110%. Sager, der ikke er "mindre" Som mindre sager defineres sager med håndværkerudgifter op til kr. ekskl. moms. Hvis sager over denne størrelse skal være omfattet af aftalen, skal der foreligge en skriftlig instruks/aftale herom, eventuelt i form af et protokollat i et bestyrelsesreferat. Aftalegrundlaget Aftalegrundlaget er Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR) samt den af PAR udarbejdede ydelsesbeskrivelse med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale. Ydelser Boligkontorets ydelser er rådgivning i henhold til ydelsesbeskrivelsens punkt: 1.3 Programoplæg 2.3 Projektforslag (herunder udarbejdelse af detaljeret tidsplan) 2.5 Hovedprojekt 2.6 Projektopfølgning samt ydelser i henhold til ydelsesbeskrivelsens punkt: 3.1 Byggeledelse 3.2 Fagtilsyn. Tidsfrister for opgavernes løsning Rådgivningen skal planlægges således, at arbejderne på ejendommene kan iværksættes hurtigst muligt efter boligorganisationens beslutning om igangsætning. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 12/16

13 Sanktioner I henhold til ABR. Økonomisk ramme for opgavernes løsning Byggeriet gennemføres med den udarbejdede økonomiske ramme, indeksreguleret op til starttidspunktet. Hvis den samlede anskaffelsessum efter prisindhentning/afholdt licitation overstiger denne økonomiske ramme, revideres projektet i samarbejde med boligorganisationen uden ekstra honorar. Honorar Honorar til Boligkontoret opgøres og betales efter de retningslinier, der til enhver tid fastsættes af Boligkontorets repræsentantskab. Ansvar Boligkontoret er ansvarlig efter ABR 89, punkt Ansvarsforsikring er tegnet, jf. bilag A. Eventuelle tvister afgøres ved byggeriets voldgiftsret, medmindre anden fremgangsmåde aftales. Tillægsydelse Teknisk rådgivning og bistand betragtes som en tillægsydelse og kan derfor vælges til eller fra uden varsel. Hvis denne del af aftalen fravælges, fortsætter de allerede igangværende sager uændret, indtil de er afsluttede. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 13/16

14 Bilag 5 Underskriftsforhold Som nævnt i aftalen, er Boligkontoret bemyndiget til at underskrive for og i øvrigt disponere på Boligorganisationens vegne og meddele kvitteringer for indbetalinger. Hvis Boligorganisationen har et ønske om selv at underskrive visse typer af dokumenter, skal det blot fremgå af dette bilag. De mest anvendte dokumenttyper er følgende: Støtteansøgninger (f.eks. egen trækningsret) 3 Skema A Skema B og C Teknikeraftaler Entreprisekontrakter Byggelånskontrakter Gældsbreve Erklæring om bortkommet skøde Erklæring om ejerforhold (berigtigelse af adkomst) Indeståelser Pantebreve Ejerpantebreve Udbetalingsformulerer, lån Pantsætningsdokumenter i forbindelse med lån Aftaler om tinglysning, rentetilpasning og løbetid Slutsedler, fast ejendom Skøder Dokumenter i forbindelse med udstykning Deklarationer Lejekontrakter, som udlejer Lejekontrakter, som lejer Boligorganisationen underskriver selv 1 Boligkontoret er bemyndiget til at underskrive 2 Kommentar [BG1]: Side: 14 Dokumenttyper, der ikke er nævnt ovenfor, og som skal tinglyses på Boligorganisationens ejendom, skal underskrives af Boligorganisationens tegningsberettigede. Uanset denne bemyndigelse er det fortsat Boligorganisationen der beslutter valg af samarbejdspartnere, herunder banker, kreditforeninger og entreprenører. 1 Når Boligorganisationen selv underskriver, sker det efter tegningsreglerne i vedtægterne. Det er enten: 1) Formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem og i forening med forretningsføreren (adm. direktør Michael Demsitz) eller 2) den samlede bestyrelse. 2 Når Boligkontoret underskriver på vegne af en boligorganisation, jf. denne bemyndigelse, sker det efter de regler for underskriftsforhold, som Boligkontorets bestyrelse fastsætter én gang årligt, med 2 underskrifter i forening, heraf mindst 1 A-fuldmagt. Lejekontrakter kan dog underskrives af én sagsbehandler. 3 Ansøgninger om egen trækningsret fra Landsbyggefonden, som Boligkontoret underskriver, jf. denne bemyndigelse, forudsætter forudgående beslutning i organisationsbestyrelsen om støtte til det pågældende projekt. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 14/16

15 BILAG 6 Administration af sideaktiviteter 1. Boligorganisationen antager Boligkontoret til at udføre administration af «Sideaktivitet_navn». 2. Administrationen udføres i overensstemmelse med den administrationsaftale, der er indgået mellem «Sideaktivitet_navn» og Boligkontoret, dateret «Sideaktivitet_aftaledato», som er vedhæftet denne aftale. 3. Alle «Sideaktivitet_navn»'s rettigheder og pligter, herunder bemyndigelser, i anledning af «Sideaktivitet_navn»'s aftale med «Boligorg» er videregivet til Boligkontoret. 4. Boligkontorets honorar for udførelsen af administrationen opgøres og betales på samme måde, som det fremgår af den administrationsaftale, der er indgået mellem «Sideaktivitet_navn» og Boligkontoret. 5. Denne del af den samlede medlems- og administrationsaftale kan opsiges med samme varsel, som fremgår af vedhæftede administrationsaftale. mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 15/16

16 BILAG 7 Særlige aftaler mellem «Boligorg» og Boligkontoret Danmark Side 16/16

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for ejendomsadministration. Ringsted Kommune

Bilag B. Kravspecifikation for ejendomsadministration. Ringsted Kommune Bilag B Kravspecifikation for ejendomsadministration Ringsted Kommune 1. Indledning Der er fire boligtyper: Almindelige boliger Husvildeboliger Pensionistboliger Handicapvenlige boliger (ældreboliger)

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr.

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr. Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Med venlig hilsen Ole Maltesen ----- Videresendt af Ole Maltesen/VAB - 02-12-05 11:12 ----- Anette Degn Til:

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Ydelseskatalog & takster. Boligselskabet Sjælland. Det leverer vi 13

Ydelseskatalog & takster. Boligselskabet Sjælland. Det leverer vi 13 Ydelseskatalog & takster Boligselskabet Sjælland 20 Det leverer vi 13 Ydelser under Administrationsbidraget Alle beboere betaler et administrationsbidrag. Det dækker over en lang række ydelser, som alle

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Ringkøbing- Skjern Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

- Ydelseskatalog og takstblad Boligselskabet Sjælland. Det leverer vi

- Ydelseskatalog og takstblad Boligselskabet Sjælland. Det leverer vi - Ydelseskatalog og takstblad Boligselskabet Sjælland 20 Det leverer vi 12 Ydelser under Administrationsbidraget Alle beboere betaler et administrationsbidrag. Det dækker over en lang række ydelser, som

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for. Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet.

Vedtægter for. Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet. Vedtægter for Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er. Dens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010

Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010 Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Fjordblink Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Fjerritslev Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Jammerbugt kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland Ydelseskatalog for Boligselskabet Sjælland Forord I dette ydelseskatalog kan du læse, hvad der er en del af administrationsbidraget og den fælles drift og hvor meget tillægsydelser koster. Vores beboere

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/ VEDTÆGTER 2008 2012 Vedtægter.indd 1 21/05/12 10.42 Vedtægter For Arbejdernes Andels Boligforening: Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels Boligforening A.M.B.A.

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold Vedtægter for 2011 Oversigt 1 3 Navn, hjemsted og formål 4 Medlemsskab og kapitalforhold 5 9 Repræsentantskabet 10 12 Bestyrelsen 13 15 Afdelingsmødet 16 17 Afdelingsbestyrelsen 18 Valg af revisor 19 21

Læs mere