Boligpolitisk Arbejds- og principprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligpolitisk Arbejds- og principprogram"

Transkript

1 Boligpolitisk Arbejds- og principprogram 1. INDLEDNING Det er Lejernes Landsorganisations opgave: at varetage medlemmernes interesser i private og almene udlejningsboliger, i andelsboliger, ungdoms- ældre-, og handicapboliger samt i erhvervslejemål, at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder, at arbejde for bedre boligmiljøer, at fremme lejernes indflydelse og medbestemmelsesret, at fremme en lovgivning, der sikrer et retfærdigt retsforhold mellem lejere og ejere, at fremme en lovgivning, der forhindrer jord og boligspekulation, at samarbejde med beslægtede nationale og internationale organisationer, eventuelt gennem medlemskab, at styrke Lejernes Landsorganisation for derved at sikre opnåede resultater, forbedre vilkårene for lejerne i den private og almene sektor, andelsboligindehavere og erhvervslejere samt vinde forståelse for lejernes problemer, at arbejde for organisering af lejerne i alle byer og områder. 2. BOLIGPOLITIKKEN SKAL BYGGE PÅ SOLIDARITET OG REGULERING Boligen er en central del af den enkeltes levevilkår. Boligen er rammen om rekreation og fritid. Boligens form, dens økonomi og beboernes råderet, er væsentlig, ikke bare for den enkeltes livskvalitet, men også for den holdningsdannelse, der sker hos den enkelte. De økonomiske vilkår, der er knyttet til boligen, skal fremme lige muligheder for livskvalitet. Boligmarkedet skal være fri for sidegevinster, der medfører, at en befolkningsgruppe får foræret særligt fordelagtige levevilkår på bekostning af andre. Lejernes Landsorganisation ønsker, at det omkostningsbestemte lejeprincip gælder for alle lejeboliger i hele landet. Boligreguleringslovens princip skal gælde i hele landet. Markedsmekanismen skal ikke gælde for lejefastsættelsen. Det skyldes blandt andet, at der mangler lejeboliger, at lejerne skal sikres en reguleringsgevinst svarende til boligejernes og andelshavernes skatterabat at der vil opstå store økonomiske samspilsproblemer for lejerne, hvis reguleringen blev fjernet og fx erstattet af en forbedre individuel boligstøtte at der ikke er et lige aftaleforhold mellem parterne, og at lejen ofte fastsættes på et monopoliseret marked. Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

2 På kort sigt ønsker Lejernes Landsorganisation at fastholde den omkostningsbestemte leje. På længere sigt ønsker organisationen, at lejefastsættelsen ændres til en forhandlingsleje, hvor lejen for eksempel efter en svensk model fastsættes i kollektive forhandlinger mellem udlejerne og lejerne centralt og lokalt og hvor lejen bestemmes af omkostningerne, balancen mellem boligformerne og beboersammensætningen. Dette har følgende begrundelse: a)den omkostningsbestemte leje er i dag under pres, nyt privat udlejningsbyggeri har fri leje, det lejedes værdi er tæt på frimarkedslejen - ligger endda nogle steder over, og boligreguleringslovens 5.stk. 2 moderniseringer ved genudlejning er i voldsom vækst. b)danmark er internationalt det eneste land med omkostningsbestemt leje, Østeuropa oplever en privatisering af lejerboligen, og i EU er der ikke tilslutning til leje efter omk. principper, men en markedsleje eller det lejedes værdi. c)de store arbejdstager organisationer i Danmark anbefaler en forhandlingsmodel for lejefastsættelsen, blandt andet med baggrund i organisationernes erfaring fra arbejdsmarkedet. f) BL har i sit oplæg til en retfærdig boligpolitik foreslået en central lejefastsættelses model efter en lokal vurdering af omkostninger, lokale konkurrenceforhold og beboersammensætning, det vil sige en central lejevurdering udført af f. eks. Landsbyggefonden. Med andre ord, det bliver svære og sværere at fastholde den omkostningsbestemte leje i den private udlejningssektor. Vil vi undgå en landsomfattende lejevurdering, og dermed en åbning til en lettere fastsættelse af lejen efter det lejedes værdi ved genudlejning, må vi komme med et alternativ. Eksempelvis med udgangspunkt i den svenske model for forhandlingsleje. Lejernes Landsorganisation ønsker en god økonomisk overkommelig bolig, samt at fremme alternative boligformer og fællesskaber. Boligformerne Lejernes Landsorganisation mener, at den almene boligform, som princip, lever op til de krav, man med rette kan stille til en solidarisk boligform, der er spekulationsfri og fremmer demokrati og medindflydelse. Lejerbevægelsen skal i samarbejde med de almene boligorganisationer, afdelingsbestyrelserne og beboerne udvikle beboerdemokrati og lejerindflydelse for dermed at styrke det medengagement som aktive lejere skaber Lejernes Landsorganisation skal arbejde for, at der opføres nybyggeri af gode og sunde familieboliger, ved opførelse af boliger til ældre, unge, handicappede og allergiramte, ved engagement i forskelligt forsøgsbyggeri og fortsat sikre, at lejerbevægelsen står forrest, når det gælder udvikling af den almene bolig. Den private ejendomsret til udlejningsboliger er forældet og uforeneligt med en demokratisk samfundsudvikling. Derfor må der lovgives således, at private udlejningsboliger kan overgå til en almen lignende boligform. Andelsboligen i sin nuværende form indeholder en række ulemper. Boligformen giver mulighed for uretfærdige kapitalgevinster, og den er boligsocialt skæv, idet den indeholder væsentlige hindringer for Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

3 lavindkomstgrupper, pensionister og modtagere af sociale ydelser. Lejernes Landsorganisation vil gøre andelsboligen socialt rimelig. Ejerboligens status som en investeringsform er socialt uretfærdig. Samtidig lægger ejerboligen op til et individualistisk livssyn. Der er intet indbygget i denne boligform, der fremmer en social holdning. Derfor skal ejerboligbyggeriet afløses af mere socialt rimelige boligformer. Den sociale opsplitning på boligmarkedet må undgås gennem en samfundsmæssig og økonomisk ligestilling af de forskellige boligformer. På længere sigt må alle samfundsskabte værdistigninger på jord og fast ejendom inddrages af det offentlige. Indtil dette er sket, må lejerne sikres en kollektiv andel af værdistigningerne i udlejningsejendommene. Lejernes Landsorganisation vil arbejde for at løse boligproblemerne, så alle får mulighed for en god, sund bolig. Huslejen skal fastsættes under hensyntagen til, at også husstande med én indkomst og husstande der kommer ud for sociale begivenheder, har økonomiske muligheder for at bo godt. For at sikre økonomisk dårligt stillede husstande skal den individuelle boligstøtte forbedres. Skatter på jord og fast ejendom, det vil sige skatter på formuebesiddelse, må ikke belaste lejernes husleje. Der skal skabes indstykningsregler for udstykkede ejerboliger, således at disse igen bliver til udlejningsboliger. 3. LEJELOVGIVNINGEN, PRIVAT UDLEJNING Der skal gennemføres en ensartet lejelovgivning for hele landet efter følgende principper: Omkostningsbestemt leje og huslejekontrol skal gælde for alle lejemål; såvel erhvervs- som boliglejemål, og både lejligheder og værelseslejemål. Lejelovgivningen skal præciseres således at misbrug af almindelige lejligheder til hoteludlejning, virksomhedsudlejning, pensionater eller lign. hindres. Der skal indføjes en fortrydelsesret ved indgåelse af lejekontrakter. Lejekontrakterne indeholder flere og flere individuelle uoverskuelige aftaler i kontraktens 11. Dette skal mindskes ved at gøre flere bestemmelser i lejelovene ufravigelige. Udlejer skal oplyse den lovlige leje jf. lejelovene. Ankenævn Huslejenævnenes afgørelser skal kunne indbringes for regionale boligankenævn. Hvert ankenævn skal bestå af 5 medlemmer med en neutral formand. 2 repræsentanter udpeges efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation, og 2 udpeges fra udlejer organisationerne, heraf mindst 1 bygningssagkyndig for hver organisation. Beskyttelse mod opsigelse Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

4 Opsigelsesbeskyttelsen må skærpes til at omfatte alle lejere. I ejerlejligheder og en - og tofamiliehuse, der udlejes, skal lejerne sikres samme beskyttelse mod opsigelse, som gælder for lejere i almindelige udlejningsejendomme Valgte beboerrepræsentanter og talsmænd må ydes fuld beskyttelse mod opsigelse. Tidsbegrænsning En privat udlejer skal kun kunne udleje et lejemål midlertidigt tidsbegrænset, såfremt tidsbegrænsningen er særligt begrundet i udlejers forhold eller såfremt tidsbegrænsningen skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lign. Tidsbegrænsningen kan ikke begrundes med afventning af et bedre salgstidspunkt. Huslejefastsættelse Reglerne om omkostningsbestemt leje skal indføres i samtlige kommuner og skal ændres på følgende måde: De midler, som lejerne indbetaler til udvendig vedligeholdelse, skal indsættes på en særlig konto for den enkelte ejendom i Grundejernes Investeringsfond. Renterne skal tilfalde kontoen. Ved beregning af driftsudgifter, som kan lægges på huslejen, skal ejendomsskatter ikke kunne medtages. Udviklingen i værdistigningerne på jord og fast ejendom viser, at det samlede kapitalafkast er langt større end lejelovsafkastet (7 % af 15. alm. vurdering). Derfor skal kapitalafkastet ifølge lejeloven nedsættes, således at passiv kapitalanbringelse ikke fremmes. Den omkostningsbestemte leje er for visse ejendomme, specielt dårlige ejendomme, hvor grundværdien f.eks. er høj og bygningsværdien lav, større end det lejedes brugsværdi. Derfor skal der generelt være mulighed for, at den omkostningsbestemte leje ikke kan kræves fuldt ud, hvis lejen ikke står i et rimeligt forhold til det lejedes brugsværdi. Der skal ikke kunne aftales trappeleje. Vedligeholdelse og forbedring For at forebygge fremtidige vedligeholdelsesmangler samt for at sikre en øget vedligeholdelses- og forbedringsaktivitet skal lovgivningen ændres således: at lejerne efter forhandling med udlejer kan beslutte og prioritere vedligeholdelsesarbejder. Hvis udlejeren er uenig, kan udlejeren nedlægge veto. Et veto kan tilsidesættes af huslejenævnet, at udlejer skal udføre det arbejde, huslejenævnet påbyder, ellers indtræder tvangsadministration. Indtil arbejdet er udført kan huslejenævnet nedsætte huslejen i forhold til de af nævnet konstaterede mangler, at beboerrepræsentationen kan indbringe spørgsmål om mangler for huslejenævnet, at der oprettes en kursusvirksomhed for beboerrepræsentanter med henblik på at øge beboerrepræsentanternes viden om udarbejdelse af Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

5 vedligeholdelsesplaner og udførelse af vedligeholdelsesarbejder, at lejerne i samarbejde med sagkyndig bistand udarbejder en 5-årig vedligeholdelsesplan for ejendommen, som årligt ajourføres ved en kritisk gennemgang af ejendommen, samt at der i den forbindelse udarbejdes et ejendomscertifikat vedrørende ejendommens stand, at lejernes får mulighed for at hente økonomi til faglig bistand, f.eks. over ejendommens vedligeholdelseskonto, at lejerne ved vedligeholdelses- og forbedringsarbejder samt byfornyelsesarbejder kan kræve arbejdet udbudt i licitation el.lign., samt at lejerne kan indbyde deltagere hertil. Betaling til bistand/rådgivning skal afholdes over byggeregnskabet (2 %), at der oftere og i større omfang gennemføres stikprøvekontrol over ejendommens mellemværender med Grundejernes Investeringsfond og der knyttes sanktioner til overtrædelse af reglerne herfor, at et lejerflertal efter forhandling med udlejeren kan kræve gennemført og prioritere forbedrings-, miljø- og energibesparende arbejder, at den enkelte lejer eller lejerne kollektivt kan nedlægge veto mod forbedringer i ejendommen eller i lejemålet. Lejer skal dog kunne tåle basisinstallationer til øvrige lejemål inkl. varmeanlæg og tekniske installationer, at lejere i småhuse har samme rettigheder mht. erstatningsbolig, byrdefulde vilkår og lign. som lejere i større bebyggelser. Lejernes råderet over boligen skal udvides, således at lejerne får mulighed for at foretage forbedringer af lejemålet og ved fraflytning få godtgørelse for forbedringer, der øger lejlighedens brugsværdi. Værdien af eget arbejde skal kunne indregnes i forbedringen. Når forbedringerne er afskrevet, kan der ved genudlejning ikke tages lejeforhøjelse. Brugsværdien af moderniseringen skal kunne indbringes for huslejenævnet, og egentligt luksuspræg skal ikke medtages i vurderingen, hvor imod slid og ælde skal fratrækkes prisfastsættelsen. Boligreguleringslovens 5 stk. 2 om gennemgribende forbedringer skal fjernes. Såfremt et lejemål forbedres, skal lejeforhøjelsen herfor beregnes på baggrund af forbedringens brugsværdi og forbedringens levetid. Opnår en udlejer en favorabel rente i Grundejernes Investeringsfond skal lejeforhøjelsen beregnes herefter. Beboerdemokrati Reglerne om beboerdemokrati må udvides, så enhver lejer sikres indflydelse på beslutningerne i den ejendom man bor i. Hvis et beboermøde/beboerrepræsentation beslutter at fastsætte et kontingent til en lejer eller beboerforenings arbejde, skal udlejer opkræve beløbet over huslejen som pligtig ydelse i lejeforholdet. Beboerrepræsentationen eller en lejerforening i bebyggelsen skal have følgende rettigheder: at få udleveret et af en statsautoriseret revisor revideret årsregnskab for driften samt et driftsbudget, før en lejeforhøjelse kan godkendes, at få udleveret et revideret regnskab for samtlige konti, lejerne betaler til, at være medbestemmende med hensyn til vedligeholdelse og renholdelse af ejendommen, at have medindflydelse på ansættelse og afskedigelse af viceværter og ejendomsfunktionærer, at kunne kræve oprettelse af indvendige vedligeholdelseskonti for lejlighederne, at bestemme hvem der skal udfærdige varmeregnskaberne, at kunne indhente administrationstilbud efter licitation, og være medbestemmende om valg af administrator såfremt ejeren ikke selv administrerer ejendommen. Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

6 Hvis ejer eller administrator overtræder reglerne for beboerdemokrati eller myndighedskrav, skal beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne kunne vælge ny administration. Ved tvist om ovennævnte skal afgørelserne træffes af huslejenævnene. Beboerrepræsentationen skal på samtlige lejeres vegne kunne gøre indsigelse mod alle former for lejeforhøjelser. Lejeaftaler Der skal kun kunne indgås lejeaftaler på autoriserede lejekontraktsblanketter, der ikke fraviger lejelovens almindelige regler. Ved indgåelse af en lejeaftale skal der samtidig underskrives en indflytningsrapport angående fejl og mangler ved det lejede. Ved en forbedringsforhøjelses udamortisering (max. løbetid 30 år) fortsætter lejeforhøjelsen som en genopretningsafgift, der indbetales til Grundejernes Investeringsfond. Bytteret Bytteretten skal forbedres, således at udlejer kun kan modsætte sig bytte, hvis ejendommen har færre end 3 lejligheder eller den fraflyttede lejer har boet der i mindre end 2 år. Bytte skal ikke betragtes som opsigelse af lejemålet. Uanset antal lejere i en ejendom må lejerne sikres bytteret. Bytteretten skal også omfatte bytning mellem lejer og ejerboliger Der skal laves regler til imødegåelse af dusører, økonomisk spekulation og lign. i forbindelse med bytteretten. Fremlejeretten skal udvides, således at udlejer ikke kan modsætte sig fremlejeforholdet, når ejendommen omfatter mere end 1 beboelseslejemål. Fraflytningsregler Der skal indføres generelle fraflytningsregler, der indebærer, at en lejlighed ikke kan kræves nyistandsat, men blot skal afleveres i vel vedligeholdt stand, når der ses bort fra slid og ælde. Der skal ved fraflytning udarbejdes en fraflytningsrapport. Tvangsudlejning Reglerne om kommunernes mulighed for at tvangsudleje tomme boliger skal skærpes. Kommunerne skal forpligtes til at udleje tomme boliger umiddelbart efter, at lejelovens frist for tomme lejligheder er udløbet. Dette skal også omfatte nyopførte boliger. Kommunerne skal føre offentligt kontrollerede ventelister. Ligesom der til en del af boligerne skal gælde regler om kommunal boliganvisning efter boligsociale kriterier. Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

7 Der skal oprettes kommunale boliganvisninger, der i samarbejde med Lejernes LO fører kontrol med tomme boliger og effektivt sørger for udlejning efter sociale kriterier. 4. TVANGSADMINISTRATIONSLOVEN Der skal indføres en autorisationspligt for personer, der administrerer udlejningsejendomme, på samme måde som f.eks. en advokat skal have bestalling for at kunne føre retssager. Reglerne for autorisation og administration skal skærpes og autorisation og administration skal kunne fratages en ejer og administrator, der ikke overholder lovgivningen. Tvangsvedligeholdelse Boligkommissionen skal kunne kræve tvangsvedligeholdelse ved som udlæg at anvende midler fra Grundejernes Investeringsfond. Dårlig udlejerskik Tvangsadministrationsloven skal også tage sigte på andre situationer hvor en udlejer eller administrator groft tilsidesætter sine pligter og ikke udviser sædvanlig god udlejerskik, f.eks. opkræver ulovlige lejeforhøjelser, indgiver urigtige oplysninger til Grundejernes Investeringsfond, opsiger lejere i strid med lovgivningen, tilsidesætter beboerdemokratiet og udsætter lejere for administrativ slendrian. Opfylder udlejeren ikke påbud om vedligeholdelsesarbejder eller færdiggørelse af moderniseringsarbejder, skal huslejenævnet kunne nedsætte huslejen. Uefterrettelige udlejere og ejendomsadministratorer skal fratages retten til at administrere andres boliger. Sanktions og straffebestemmelser skal følge både ejer og administrator. Tvangsadministrationsreglerne skal forbedres og udbygges, så de kan iværksættes hurtigt og effektivt, og så der tages sigte på situationer, hvor udlejer eller administrator udviser grov administrativ forsømmelighed. Tomme lejligheder Der skal også kunne kræves tvangsadministration, hvis ejeren 2 gange har undladt at anmelde ledige lejligheder til kommunen i henhold til lejelovgivningens regler. Ekspropriation Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

8 Tvangsadministrationsloven skal også indeholde ekspropriationsbestemmelser, der kan bringes i anvendelse i grove tilfælde, f.eks. ved overtrædelse af straffebestemmelser. Ekspropriationsbestemmelserne bør indrettes således, at der i en eventuel ekspropriationserstatning modregnes et beløb, der svarer til de udgifter, udlejeren har unddraget lejerne ved manglende opretning og vedligeholdelse af ejendommen. Efter ekspropriation skal ejendommen have almen status. Lejeboliger der går på tvangsauktion, skal kunne overgå til almenlignende status. 5. BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING Målet for byfornyelsesloven er, at de nødvendige boligforbedringer og byfornyelsen skal gennemføres over en periode. Skal denne målsætning føres ud i livet, kræver det, at de offentlige investeringer forøges betydeligt. En samlet planlægning Byfornyelsen skal ikke blot tage sigte på forbedringer af boliger og ejendomme, men i høj grad også på at forbedre trafikforholdene, institutionsdækningen og serviceniveauet i bydelene for derved at give bedre muligheder for menneskelig trivsel. Byfornyelsen skal derfor ske ud fra en samlet planlægning, så den ikke får karakter af spredte enkeltmoderniseringer men bliver en samlet forbedring af de utidssvarende bydele og boligkvarterer. Ejendommen skal fremstå med tæt beskyttende klimaskærm og alle moderne tekniske installationer i tidssvarende form. Der skal være børnesikrede adgangsveje til opholdsarealer, der er beskyttet mod kørende trafik. Boligområderne skal være aldersblandede. Arealerne, opgange, kældre, vaskerum skal være indrettet med adgangsveje og elevator til alle niveauer, så handicappede med hjælpemidler kan færdes uhindret. Fællesarealerne skal være varieret beplantet og indrettet, så børn og unge lærer naturpleje, der opfordrer til at byøkologi diskuteres af alle beboerne i boligområderne. Gennem øget selvforvaltning tillægges beføjelser om fællesarealernes indretning til brugerne af fællesarealerne. Bl.a. ved tilbud om lokaler til fællesspisning skal nabokontakten fremmes, ved at ældre- og handicappede skal kunne benytte lokalerne sammen med kommunernes omsorgsarbejdere, og give børn og unge muligheder for samarbejde med daginstitutioner nær boligområder. Der skal etableres fælleslokaler for boligenheder Der skal anvendes allergibeskyttende materialer i alle boliger. Sikring af nærbutikker til dagligvarer, bl.a. ved nedsættelse af erhvervsleje med tilskud fra kommunen. Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

9 Beboerindflydelse Lejernes LO ønsker, at beboerindflydelsen i byfornyelsen skal bygge på følgende principper: Hvor der er tale om væsentlige arbejder med offentlige interesser, der har betydning for flere ejendomme, f.eks. nedrivning, miljø- og energiforsyning, gårdrydninger, kollektive anlæg mv., er det kommunalbestyrelsen der træffer den endelige afgørelse, efter at lejerne og deres organisationer har haft lejlighed til at komme med indsigelser og forslag. Ved arbejder i den enkelte ejendom, som ikke har betydning for andre ejendomme, er det flertallet af beboerne i ejendommen, der træffer afgørelsen Den enkelte lejer skal dog kunne modsætte sig f.eks. køkkenmoderniseringer, installation af bad, men må acceptere staminstallationer. Lejeren skal på et senere tidspunkt kunne kræve, at de pågældende moderniseringer gennemføres. Lejerne skal sikres, således at det ikke bliver nødvendigt at anvende vetoretten af økonomiske grunde. Lejerne skal kunne tage initiativ til indretning af gårdanlæg, og skal kunne tage initiativ til fælles gårdanlæg. Ved etablering af gårdfællesskaber skal bestyrelsens flertal for gårdlauget bestå af brugere der har direkte tilknytning til arealet. Bestyrelsen fastsætter omkostningerne ved drift og fornyelse. Huslejenævnene kan træffe afgørelser om alle forhold for gårdlauget. Rådgivning Lejerne skal sikres en partsrådgivning ved forhandling om byfornyelsesarbejder. Partsrådgivningen skal være obligatorisk. Lejerne skal frit kunne vælge partsrådgiver ud fra en autoriseret liste, hvori Lejernes Landsorganisation indgår. Genhusning Der skal være sikkerhed for en social afbalanceret byfornyelse, der giver lejerne økonomiske muligheder for at blive boende i deres nuværende lejlighed. Lejere der må opgive deres lejligheder, enten fordi de skal sammenlægges eller ejendommen skal nedrives for at give lys og luft, skal sikres genhusning i kvarteret til en overkommelig og rimelig husleje. Hvis de inden for en periode af 2 år fortryder den genhusningsmulighed, de har taget imod, skal de kunne få tilbudt en anden bolig. Byfornyelseslovens principper om genhusningsforpligtelser i forbindelse med større arbejde skal også gælde for arbejder i den almene eller private udlejningssektor. Huslejen Huslejen efter byfornyelse skal bygge på omkostningsbestemt leje, og lejen i de forbedrede boliger må ikke overstige det lejedes værdi for tilsvarende lejemål. Ud over de generelle støtteforanstaltninger skal de individuelle støttemuligheder forbedres, herunder den særlige indfasningsstøtte. Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

10 Ejerforhold Efter byfornyelse og boligforbedring med offentlig støtte skal ejendommen have almen status. I ejendommen, som gennemgår boligforbedring eller byfornyelse med offentlig støtte, skal der indføres bestemmelser, hvorefter allerede udstykkede ejerlejligheder skal tilbageføres til almindelig udlejning. Byfornyelsesnævn Det er vigtigt for lejerne, at der af hensyn til tvister oprettes særlige byfornyelsesnævn, hvori såvel teknikere som Lejernes Landsorganisation er repræsenteret. 6. BEVARINGSVÆRDIGE BYMILJØER Kulturmiljø indtager en stigende rolle, når bybevaring, nybygning, byernes udvikling drøftes. Spørgsmålet er aktualiseret ved, at tidligere erhvervsområder ændrer anvendelse, ofte til boligudvikling. I debatterne fremhæves ofte, at de nye boligområder er tiltrækkende for ressourcestærke (kapitalstærke) personer. Kultur er fælles gods. Udviklende for alle uden økonomisk formåen. Der kan være gode og dårlige byudviklingsområder. Lejernes LO accepterer ikke særlig gunstige byenklaver, udviklet efter særlige økonomiske krav der skal tilgodese økonomisk privilegerede samfundsgrupper. Krav om bevaringsværdige huse skal være en del af Lejernes LO s byudviklingsstrategi. Det begynder med, at ejere af ejendommene ikke vedligeholder ejendommene. Lejere i ejendomme med genopretningsbehov, skal have mulighed for at igangsætte arbejder som forhindrer en ejendoms forslumning. Kommuner og andre interesseorganisationer skal være mere aktive og ved pålæg igangsætte arbejderne. Det sociale liv i byens rum har større opmærksomhed og bevidsthed. Udformning og anvendelse af gader, torve med belægning, belysning og udstyr skal indeholde kriminalpræventive tiltag og skal kunne påvirkes af brugerne. Krav om bevaring, fredning samt debat om bydelsatlas skal udformes med lejernes krav til byudvikling, en by med kvaliteter. Lejernes Landsorganisation skal ved aktiv deltagelse, lokalt, regionalt som centralt engagere sig her. Kulturmiljøet udgør en væsentlig del af velfærdssamfundets værdigrundlag og dermed af den danske identitet. Kulturmiljø må ikke være en afgrænset debat med krav for få. Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

11 7. ENERGI Der skal føres kontrol med, at fyringsanlæggene styres af kvalificerede varmemestre. Energibesparende arbejder I alle ejendomme skal lejerne have mulighed for at kunne kræve gennemført energibesparende arbejder. Staten skal gå økonomisk aktivt ind i spørgsmålet om energibesparende arbejder med tilskud og senere med påbud, således at man inden for et åremål kan sikre, at alle boliger bringes op på en tidssvarende energimæssig standard, og således at der kan udstedes energiattest. Alternative energiformer En aktiv energipolitik omfatter også udvikling af større energi energimæssig bevidsthed med det sigte at fremme energibesparelser i den eksisterende boligmasse og fremme nybyggeri af boliger med lavt energiforbrug og eksperimenter med vedvarende alternative energiformer. Brugerindflydelse Lejerne skal som forbrugere have indflydelse på den kollektive økologi- og energiforsyning og være repræsenteret i ledelserne for såvel varmeværker som elværker. Beboerrepræsentationen i privat udlejning skal kunne foreslå økologi- og energibesparende arbejder, og disse arbejder skal efter nærmere retningslinjer kunne pålægges udlejer af Huslejenævnet. Varmetilskud Varmeudgiften skal kunne indregnes i beregningsgrundlaget for boligsikring og boligydelse. Der skal også ydes kompensation ved gennemførelse af den særlige varmesikringslov. Lejernes a conto varmebidrag skal bindes på en særlig konto. Kommunale udlæg ved varmelevering skal sikres ved tvangsauktion. Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

12 8. DE ALMENE BOLIGORGANISATIONER Lejernes Landsorganisation mener, at den almene boligform, som princip, lever op til de krav, man med rette kan stille til en solidarisk boligform, der er spekulationsfri, samt indeholder en høj grad af demokrati og medindflydelse, og ønsker derfor den almene boligform fremmet mest muligt. Lejernes indflydelse skal sideløbende sikres ved, at Lejernes Landsorganisation får indflydelse på udformningen af nybyggeri og udbygningen af beboerdemokratiet inden for det almene byggeri. Finansiering Finansieringen af almene boliger skal være uafhængig af privat pengespekulation. Den offentlige grundkapital til nybyggeriet må forøges væsentligt, således at den udgør mindst 20 % af opførelsesudgifterne uden at der tages af Landsbyggefonden. Opgørelsen af rammebeløbet skal ændres, således at beløbet for grundkøb er uden for rammebeløbet. Det eksisterende almene boligbyggeri skal kunne omprioriteres og finansieres efter samme retningslinjer. Udgangspunktet for finansiering af alment boligbyggeri skal være den heraf følgende husleje. Huslejen i almene boliger skal kunne dække finansiering og drift af selve boligbebyggelsen og de tilhørende fælles faciliteter for beboerne. Butikker, parkeringskældre/-huse og lign. må etableres som selvstændige økonomiske enheder, uafhængigt af boligafdelingerne. Inden for huslejen skal der være midler til fuld vedligeholdelse og til løbende forbedringer i takt med fremtidens øgede krav til boligstandarden. Huslejen i almene boliger må ikke være højere end at husstande med 1 indtægt eller familier, som kommer ud for sociale begivenheder, kan betale huslejen. Beboerdemokrati De almene boligafdelinger skal tilskyndes til at være medlem af Lejernes Landsorganisation, for dermed at styrke lejernes interesser. Lejernes indflydelse skal sideløbende sikres ved, at Lejernes Landsorganisation får indflydelse på udformningen af nybyggeri og udbygningen af beboerdemokratiet inden for det almene byggeri. Beboerindflydelse i de almene selskaber og boligforeninger skal videreudvikles og give lejerne større råderet, såvel individuelt som kollektivt. Den almene boligorganisation skal ikke kunne tilsidesætte en afdelings beslutning om budget, renoveringer mv. Ekstraordinære udgifter for en afdeling som følge af svigt eller dårlig administration af en boligorganisation skal finansieres af boligorganisationens arbejdskapital, og omtales særskilt i boligorganisationens årlige beretning. Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

13 Den enkelte lejer skal kunne medbringe en bisidder fra en lejerorganisation til afdelingsmødet. Afdelingsmødet skal bestemme, om bisidderen skal have taleret. Afdelingsmødet skal kunne beslutte at indgå en sekretariatsaftale med en lejerorganisation, f. eks. Lejernes Landsorganisation. En almen boligorganisation skal ikke kunne tilsidesætte en afdelings beslutning om at tilknytte sig en lejerorganisation, f.eks. ved at indgå en sekretariats aftale. Lejerne i det almene byggeri bør have mulighed for videreuddannelse i LLO-regi. Det skal være muligt for lejerne at beslutte en øget decentralisering, eventuelt opdeling i flere afdelinger samt skift af boligorganisation. Beboerne skal sikres reel og større indflydelse på drift, renoveringer og vedligeholdelse m.m. Beboer- og afdelingsdemokratiet skal styrkes, således at beboerne får viden om afdelingens demokratiske og fysiske udvikling. Beboernes muligheder for at kunne påtage sig denne indflydelse skal bl.a. kunne realiseres ved, at afdelingerne har en størrelse der giver beboerne overskuelighed. Beboerne skal have forbedret deres muligheder for at kunne beslutte opdeling eller sammenlægning af afdelinger. Afdelingsbestyrelsen skal efter godkendelse på et afdelingsmøde have medbestemmelse om ansættelse og afskedigelse af den ledende ejendomsfunktionær. Afdelingsbestyrelsen skal i samarbejde med kommune og boligorganisation fastsætte regler for anvisning af boliger. Lejerne skal sikres øget indflydelse på projektering og byggevirksomhed. Lejerne skal kunne rekvirere og få tilsendt selskabets regnskaber samt revisionens bemærkninger. Regnskaberne skal bl.a. ved brug af nøgletal gøres mere overskuelige og mere sammenlignelige med andre boligorganisationers regnskaber. Råderet Lejer skal have ret til at nedlægge individuelt veto mod moderniseringer, dog undtaget veto over for nedslidte fællesinstallationer. Lejerne har ret til individuelle moderniseringer så længe det ikke generer øvrige lejere og de byggetekniske forhold er i orden. Eventuelle ændringer og forbedringer af boligen må ikke medføre, at boligen mister karakter af almen bolig. Så længe beboeren ikke ved gener som lugt, støj og skadedyr samt uansvarlige handlinger, såsom ildspåsættelse o. lign. generer andre beboere i området, har beboeren fuld råderet over sit eget lejemål. Boliganvisning Lejernes Landsorganisation anerkender ikke den økonomiske udskilning blandt beboerne i ressourcestærke og svage familier, som grundlag for gode kvarterers udvikling. Kommunerne fremhæver ønsket om tilflytning af ressourcestærke, men tager ikke ansvar for de svage. Alle boliganvisninger, som er begrundet i sociale adfærdsproblemer, skal ledsages af handleplaner, hvor kommunerne påtager sig ansvaret for integrationen. Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

14 Der skal via lovgivning sikres flere alternative botilbud til psykisk syge og skæve eksistenser. De almene boligorganisationer har krav på en betaling for den boligsociale opgave. Den almene afdeling skal have større indflydelse på den boligsociale anvisning. Fraflytning Der skal blandt andet ved en bedre information om reglerne i afdelingen sikres en begrænsning af istandsættelsesudgifterne ved fraflytning. Beboerne skal på et afdelingsmøde kunne beslutte reglerne for istandsættelsesudgifterne ved fraflytning. Det skal ske ved, at der etableres en vedligeholdelseskonto for den enkelte lejlighed, som lejeren også kan anvende til istandsættelse af lejligheden i boperioden, og hvor lejligheden ved fraflytning blot skal afleveres vel vedligeholdt. Afdelingsmødet skal kunne beslutte, at der for hvert lejemål oprettes en særlig konto for udgifter til misligholdelses i forbindelse med fraflytning. Der skal være et loft både for de løbende indbetalinger og for saldoen for kontoen. Reglerne for nedslidning og misligholdelse/forkert brug af lejemålet skal gøres klarere. Herudover skal der etableres en fælles konto til brug for vedligeholdelse af tekniske installationer m.v. Reglerne for nedslidning og misligholdelse/forkert brug af lejemålet skal gøres klarere. Beboerklagenævn Beboerklagenævnenes arbejder samles med henblik på oplæg til nye krav. Beboerklagenævnet skal sikres kompetence til at træffe afgørelser i alle spørgsmål efter den almene boliglovgivning vedrørende boligen/afdelingen, når der er uenighed mellem kommune, boligorganisation, afdelingsbestyrelse og beboere. Beboerklagenævnet skal kunne nedsætte leje som følge af mangler, fastsætte en tidsfrist for udbedring og videregive sagen til tilsynsmyndigheden med henblik på tvangsvedligeholdelse. Kvalitet Der skal stilles større og mere præcise krav til teknikere og rådgivere i projekteringsfasen for at sikre byggeriets kvalitet og for at sikre at et byggeri også er planlagt med henblik på drift og vedligeholdelse. Alment boligbyggeri skal kunne kvalitetsvurderes ud fra sammenlignelige standarder og priser. Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

15 Byggeskader Ansvaret for byggefejl og byggeskader skal placeres hos de projekterende og udførende, i givet fald via en økonomisk sikringsordning. Lejerne må friholdes også for konsekvenserne af den almene sektors bidrag til at udvikle nye byggematerialer og byggemetoder. Økonomisk ligestilling Den offentlige støtte til almene boliger skal have mindst samme omfang som støtten til ejerboliger. Den almene bolig skal hermed konkurrencemæssigt ligestilles med ejerboligen. 9. INDIVIDUEL BOLIGSTØTTE Den individuelle boligstøtte i form af boligsikring og boligydelse er en fundamental og grundlæggende huslejestøtte, som sikre, at lavindkomstgrupperne kan opnå et tidssvarende boligforbrug. Den individuelle boligstøtte modvirker ulighed. De nuværende boligstøtteordninger skal væsentligt udbygges og forbedres. Princippet skal være, at nettoboligudgiften højst må udgøre 15 % af indkomsten. Dette princip skal udvides fra kun at gælde pensionister til at gælde alle lavindkomstgrupper, herunder studerende. Varme- og eludgifter skal indregnes i det lejebeløb, der ydes boligstøtte til. 10. ANDELSBOLIGEN Andelsboligforeningen skal føre offentligt kontrollerede ventelister. Ligesom der til en del af boligerne skal gælde regler om kommunal boliganvisning efter boligsociale kriterier. Der skal gælde demokratiske standardvedtægter for alle andelsboligforeninger. Lejere, der bor til leje i andelsboligforeninger, skal have beboerdemokratiske rettigheder på lige fod med andelshaverne. Ved en andelsboligforenings køb af en privat udlejningsejendom, må prisen ikke overstige den seneste offentlige vurderingspris. Den offentlige kontrol med omkostningerne ved opførelsen af nybyggede andelsboliger skal styrkes. Kommunalbestyrelsen skal kunne bestemme omfanget af byggeri af andelsboliger. Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

16 11. DEN PRIVATEJEDE UDLEJNINGSEJENDOM Den private ejendomsret i privat udlejning skal afløses af spekulationsfri andelsboligforeninger eller almene boliger. Dette skal fremmes ved, at ejendomme, der overtages i forbindelse med etablering af en spekulationsfri andelsboligforening, fritages for avancebeskatning. Tilbudspligten skal ikke kunne omgås ved at koncernfusionere eller lign. Grundejernes Investeringsfond skal efter sociale kriterier kunne udlåne en del af sine midler til lån og indskud til lejere, som ønsker at købe deres ejendom som almen bolig. Der skal kunne ydes kommunale tilskud til køb af en udlejningsejendom som almen bolig, ligesom kommunen skal kunne erhverve andele i andelsboliger. Fristen i forbindelse med tilbudspligten skal udvides til mindst 3 måneder. Der skal udformes standardbetingelser for slutseddelen ved køb af ejendommen. 12. BOLIGER FOR UNGE Sammenfaldet med studiestart for nye studerende og tidspunktet for de studerende, som har afsluttet deres uddannelse og først herefter søger ny bolig som afløsning for et kollegieværelse, er for kort. Mange unge overlades til markedskræfternes spekulative spil. En bedre tilrettelægning af udslusningen fra kollegierne skal gennemføres, så afgående studerende over en længere periode søger ud på boligmarkedet, således at kollegier til nye studerende er klar til studiestart. Der skal bygges flere kollegier/ungdomsboliger så efterspørgslen kan dækkes, ligeledes for særlige grupper som udvekslingsstuderende. Ved byfornyelse og ombygning skal kommuner kunne anvise studerende i 1 og 2 værelses lejemål, ligesom almene boligorganisationer skal tilbyde større lejemål til flere unge. Særlige kvoter skal boligorganisationerne kunne bygge med fuld realkredit lån med kommunal garanti. Kommunerne skal kun med særlig begrundelse og dokumentation kunne modsætte sig dette. Kommunerne skal have en procentdel kollegieværelser i forhold til uddannelsespladser. Der skal sikres fælles opnotering, så de studerende kun skal henvende sig et sted, når de søger en ungdomsbolig eller et kollegieværelse. Kommunerne skal tilpligtes således, at der sikres hensigtsmæssige boliger til unge. Dette kan ske ved nybyggeri og ved at gøre eksisterende byggeri egnet til ungdomsboliger. Huslejen Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

17 Huslejen i ungdomsboliger må højst udgøre 15 % af indkomsten. Nybyggeri og ombygning Foruden selvstændigt nybyggeri, skal der kunne etableres ungdomsboliger i alment byggeri samt foretages ombygning af bestående ejendomme. Beboerindflydelse Beboerindflydelsen i de bestående kollegier skal styrkes ved, at kollegianerne, de uddannelsessøgendes organisationer og kommunerne er repræsenteret i kollegiebestyrelserne. Dog skal beboerne være i flertal. Private værelser Der skal være en effektiv kontrol med såvel huslejerne som vilkårene på det private værelsesmarked. Der skal være anmeldelsespligt af værelsesudlejning til kommunen. 13. BOLIGER FOR ÆLDRE Der skal sikres hensigtsmæssige boliger til ældre og handicappede ved at gøre de eksisterende lejeboliger ældre- og handicapegnede og ved nybygning af ældre- og handicapboliger. Den årlige statslige støtteramme for nybyggeri af ældre- og handicapegnede boliger skal fastsættes ud fra det reelle behov. De eksisterende ældre- og handicapboliger og plejehjem skal kvalitetsforbedres. Mangelen på egentlige plejehjemspladser skal afhjælpes gennem nybyggeri. Herudover skal ældre- og handicapboligerne først og fremmest integreres i den øvrige boligmasse, i stedet for at satse på flere specielle karréer af ældre- og handicapboliger. Beboerne på plejehjemmene og handicappede skal sikres en større selv bestemmelse. Det skal gøres nemmere at etablere ældre- og handicapbolig kollektiver, bl.a. ved en smidiggørelse af reglerne vedrørende alment byggeri. Boliger i den almene og private udlejningssektor skal efter en hensigtsmæssig renovering inddrages i ældreboligtilbuddene. Beboerne inddrages aktivt i processen og skal være medbestemmende i bofællesskaber, aktivitetslokaler og udenoms-arealer m.v. Der skal sikres et tilstrækkeligt byggeri af ældre- og handicapegnede boliger. Ældre- og handicapboliglovene skal ændres således, at der hverken direkte Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

18 eller indirekte lægges bånd på ældre- og handicapboligbyggeriet. Det skal alene være en opgave for kommunale eller almene organisationer at bygge ældre- og handicapboliger. Kommunen skal kunne anvise boliger til ældre og handicappede. I den private sektor skal beboerrepræsentationen høres ved anvisning, men kommunen alene træffer beslutning om anvisningen. Rammebeløbet for opførelse af ældre- og handicapboliger skal tilgodese de ekstraomkostninger, der er forbundet med at gøre boligerne ældre- og handicapegnede. Det skal sikres, at ældre og handicappede kan komme til fællesarealer, hvor de forskellige aktiviteter udøves. Det skal være muligt at indrette ældre- og handicapopholdslokaler i den bestående boligsektor ved f.eks. nedlæggelse af lejligheder. Fællesarealer skal ikke indregnes i boligens areal og skal finansieres særskilt. Reglerne om beboerdemokrati skal gælde i ældre- og handicapboliger. Huslejen i ældre- og handicapboliger må ikke overstige 15 % af husstandsindkomsten. 14. ERHVERVSLEJEMÅL Lovgivningen for erhvervslejemål skal ændres, således at lejere af erhvervslejemål sikres en rimelig husleje samt indplacering i beboerdemokratiet. Erhvervslejemål skal omfattes af en omkostningsbestemt leje. På grund af de særlige forhold for erhvervslejemål skal der oprettes selvstændige nævn til behandling af tvistigheder. Ved fraflytning af et erhvervslejemål er det lejeren, der skal afhænde sit lejemål. Den optimale udnyttelse af erhvervslejemål i produktionsprocessen skal sikres ved, at lejeren kan forlange betaling af goodwill i forbindelse med overdragelse af et lejemål. 17. BÆREDYGTIGHED OG BOLIGFORMER Der skal opstilles nye normer og mål for boligområdernes udvikling. Miljømæssige-, energi, og sociale tiltag bør gå hånd i hånd med udviklingen af boligområderne. Lejernes Landsorganisation skal arbejde for, at der opføres nybyggeri af gode og sunde familieboliger, ved opførelse af boliger til ældre, unge, handicappede og allergiramte, ved engagement i forskelligt forsøgsbyggeri og fortsat sikre, at lejerbevægelsen står forrest, når det gælder udvikling af den almene bolig. I erkendelse af, at der ofte er en snæver sammenhæng mellem dårlige økonomiske og sociale levevilkår på den ene side og dårlige miljømæssige levevilkår på den anden side, bør der arbejdes for, at økologiske overvejelser på lige fod med sociale indgår i alle beslutninger om boliger. Lejernes Landsorganisation kan ikke acceptere privatisering og individuelle løsninger som et politisk svar på de nuværende miljø- & energimæssige Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

19 problemer. Miljø- & energimæssige problemer skal løses i fællesskab og på en social ansvarlig måde. Netop i tæt bebyggede boligområder eksisterer muligheden for, på én gang, at opnå miljø- og energimæssige og socialt bæredygtige løsninger. Lejernes Landsorganisation bør derfor indtage sin naturlige rolle i udviklingen af bæredygtighed i boligen og boligområdet. Bæredygtighed - social såvel som miljø- & energimæssig bør tænkes ind i alle boligens og boligområdets forhold. Under hensyntagen til de grundlæggende krav om rimelig leje, ordentlige levevilkår og i øvrigt livskvalitet i økonomisk forstand, bør forhold som kultur, sport, omsorg, fællesskaber, samvær, flyttehyppighed og beboersammensætning inddrages. Der skal derfor arbejdes for at indføre miljø- & energimæssige bæredygtige løsninger på bygningsniveau og på områdeniveau: I bygningsvedligeholdelsen, i nybyggeriet, i ejendomsdriften, i energiforsyningen, i trafikforhold, luftkvalitet, støjforhold osv. Etiske regnskaber Opnåelsen af bæredygtige boligområder forudsætter analyse og planlægning. Der bør derfor stræbes mod udarbejdelse af etiske regnskaber på ejendomsniveau såvel som på områdeniveau. Etiske regnskaber bør omfatte en analyse af alle forhold, der har indflydelse på livskvaliteten i den pågældende ejendom eller boligområde. Nye boligformer Der skal udvikles nye boligformer som imødekommer behovene for større brugerindflydelse på boligen, flere fællesaktiviteter, især for børn og unge, og nye samlivsmønstre. Mindre bebyggelser Tendensen til udformning af nye boligområder i mindre enheder med varierede bebyggelsesplaner og med mere vægt på det lave byggeri må fortsætte. Boligen Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

20 Lejernes muligheder for og frihed til at bruge deres bolig skal være så omfattende som muligt. Der skal være plads til både privatliv og fællesskab, derudover skal boligen have et fællesrum. Byggematerialerne skal være omhyggeligt afprøvede for at garantere sundhed og velbefindende i boligen. Det skal sikres, at udlejer er ansvarlig for usunde boliger. Alle nye lokaler bør indrettes handicapvenlige. Bomiljøet Det er ikke blot selve boligen, der skal stilles krav til, boligens omgivelser er lige så vigtige. Til et godt miljø hører også servicefunktioner i ejendommen og i boligområdet, grønne områder (friarealer), sports- og legepladser gode transportmuligheder og trafiksikkerhed samt gode sundhedsmæssige forhold. Servicefunktioner Boligområderne må forsynes med et rigeligt udbud af servicefunktioner, såsom sundhedsservice, børneinstitutioner nærbutikker, spisehuse, skoler etc. Tekniske installationer Boligen skal være teknisk forberedt til nødvendige installationer. Lejerne skal kunne vælge installationer fra, f.eks. hybridnetinstallation. Transportfaciliteter Den offentlige transport må prioriteres højt både i og til og fra boligområdet. Individuel biltrafik bør begrænses mest muligt, og der må gives fodgængere og cyklister gode muligheder for at færdes sikkert. 19. OPLYSNINGS- OG INFORMATIONSINDSATS Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven 2008/1 BSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Medejerboliger i Blækhuset

Medejerboliger i Blækhuset Medejerboliger i Blækhuset Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger på filosofi om, dels at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens bolig

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger.

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger. &9(+)8316à()&=*362=)7)3+9(:-/-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Det overordnede mål for bevillingens aktiviteter er, at kommunen altid skal være leveringsdygtig af byggemodnet jord til såvel bolig-

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER BY- OG BOLIGMINISTERIET SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TFL: 33 92 61 00 OKTOBER 2000 FOTOS: THOMAS TOLSTRUP, BILLEDHUSET, FORSIDEN, S.13

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Medejerboliger i Grønhøj

Medejerboliger i Grønhøj Medejerboliger i Grønhøj Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger både på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælles- og naboskab, og at ens bolig ikke

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4.

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. «Lejer_Sel»«ejer_Afd» RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL Indholdsfortegnelse: Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. Igangsætning/godkendelse af råderetssag.

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Præsentation af 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus 18. januar 2011 v. seniorkonsulent Mads Engholm UngdommensAnalyseEnhed

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-Beløb for ungdomsboliger Din afdeling har valgt at vedligeholde ungdomsboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb).

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE?

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? 1.0 Private lejeboliger HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? Analyse af 27.645 fraflytninger i perioden 2008-2014 Side 1 20. oktober 2014 BAGGRUND DEAS har analyseret over 27.000 fraflytninger i perioden 2008-2014

Læs mere

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme.

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme. B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere