SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014"

Transkript

1 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning

2 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2

3 Indledning Fonden har i driftsåret påbegyndt en udviklingsproces med henblik på en mere effektiv organisation, med klare rammer for bestyrelsens og medarbejdernes opgaver og ansvar. Fondens direktør Jes Kroman har i driftsårets sidste måneder været langtidssygemeldt. Skibshistorisk konsulent Tom Rasmussen har i denne periode varetaget de administrative opgaver, samtidig med den ordinære sagsbehandling. Driftsåret har takket været den igennem finansloven forøgede bevilling givet mulighed for engagement i flere og større projekter. Det er vigtigt, at der er en sejlende kulturarv. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal der både findes skibe, havne og ikke mindst sømænd og - kvinder der vil og kan bemande, vedligeholde og sejle med fartøjerne. Ved stævner og sejladser landet over ser vi heldigvis en gruppe unge kvinder og mænd, der lader sig engagere i den sejlende kulturarv, både som besætning, men også i stigende grad som ansvarsfulde ejere af bevaringsværdige fartøjer. Det er Fondens ønske, at vi igennem en effektiv organisation og faglig, solid vejledning kan være med til at støtte nye og gamle redere i deres indsats for at vedligeholde og restaurere bevaringsværdige fartøjer, således at vi i mange år vil kunne se stolte skibe i vores farvande. Skive den 14. oktober 2014 Sven Irgens- Møller Skibsbevaringsfondens formand 3

4 Fondens virke Støtteform Skibsbevaringsfonden skal ifølge fundatsens 3: bidrage til bevaring og restaurering af karakteristiske danske fartøjer søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark øge såvel skibsejernes som den øvrige befolknings forståelse for de kulturhistoriske værdier, som skibe og maritime miljøer repræsenterer. Den vigtigste direkte støtteform er rente- og afdragsfrie lån til ejere af bevaringsværdige fartøjer, der som modydelse accepterer en påtegning i skibets skøde. Ifølge påtegningen forfalder lånet ved et salg af skibet til udlandet eller hvis lånet i øvrigt misligholdes. Hermed opnås i overensstemmelse med Fondens fundats, at det bliver attraktivt for de udvalgte skibe at forblive i dansk eje. For at modtage støtte i form af lån fra Skibsbevaringsfonden, er det en betingelse, at skibet restaureres troværdigt og i overensstemmelse med dets oprindelige eller senere udseende og karakter som brugsfartøj. Fartøjet behøver således ikke nødvendigvis efter endt restaurering at fremtræde som da det blev bygget. En senere epoke i skibets aktive liv (f.eks. med styrehus, motor og reduceret rigning) kan udmærket danne grundlag for et godkendelsesværdigt projekt. Skibenes ejere ansøger på et ansøgningsskema. Hvilke oplysninger der i øvrigt ønskes vedlagt fremgår af en ansøgningsvejledning. Ansøgningen vedlægges detaljerede planer for skibets restaurering. Såfremt vi ikke kender skibet fra tidligere, bliver de ansøgende fartøjer, inden der træffes beslutning om årets tildelinger, besøgt for en uddybende orientering. Hvad kan der gives lån til? Skibsbevaringsfonden giver lån til restaurering af bevaringsværdige fartøjer bygget til erhvervsformål. Desuden kan Fonden yde hjælp til at beholde eller tilbageføre sådanne skibe under dansk flag. For at et fartøj skal komme i betragtning ved tildeling af lån, skal følgende betingelser almindeligvis kunne opfyldes: Fartøjet er mellem 2 og 300 BRT stort Fartøjet er under dansk flag Fartøjet er mindst 30 år gammelt Fartøjet er danskbygget. Eller udenlandsk bygget, og tilsvarende findes ikke bevaret i udlandet Fartøjet har en veldokumenteret lang tjeneste (dvs. min. 10 år) under dansk flag Fartøjet er bevaret i en autentisk form, eller er ikke ændret mere, end at en retablering af de oprindelige forhold er mulig Fartøjet har en høj kulturhistorisk fortælleværdi Fartøjet sejler, og det giver i så høj grad som muligt andre end ejeren adgang til at opleve sejladsen. Da midlerne er yderst begrænsede, yder Fonden som hovedregel kun støtte til skrog, rig og eventuelt maskine, og ikke til aptering eller lignende under dæk. Almindelig vedligeholdelse og drift støttes ikke af Skibsbevaringsfonden. Støtte fra Skibsbevaringsfonden ydes i alle henseender, også økonomisk, som hjælp til selvhjælp, idet det 4

5 er en forudsætning, at også ejeren selv bidrager aktivt økonomisk og praktisk til fartøjets restaurering og vedligehold. Hvis det mod forventning viser sig, at en støttemodtager ikke udfører noget reelt arbejde på fartøjet, således at det pant Skibsbevaringsfonden har i fartøjet forringes, kan Fonden kræve sit pant indløst ved tilbagebetaling af lånet. Bevaringsværdighedserklæringer (B-status) Skibsbevaringsfonden har siden 1991 været den institution, der har haft den kulturhistoriske ekspertise til at vurdere traditionelle fartøjers bevaringsværdighed og efterfølgende udstede bevaringsværdighedserklæringer. En sådan erklæring er et signal til omverdenen om, at fartøjet er en vigtig repræsentant for den sejlende kulturarv. Erklæringen er som en hovedregel gyldig i ti år, hvorefter den skal fornyes. Siden 2010 har Skibsbevaringsfonden fulgt princippet i den såkaldte ABO- strategi. Denne tager afset i en tredeling af det udvalg af skibe, der er optaget i Dansk Historisk Skibsregister (DHS), som er Fondens centrale register over kulturhistorisk interessante eller betydningsfulde fartøjer. A- skibene er de umistelige fartøjer, som er sat i stand med færrest muligt kompromisser og således fremtræder som fyrtårne for skibsbevaringsarbejdet, der rendyrker sikringen af de etnologiske og kulturhistoriske kompetencer og bevaringsværdier. B- skibene er den flåde af bevaringsværdige skibe, der af Skibsbevaringsfonden har fået støtte til restaureringsopgaver af forskelligt omfang og dermed er anerkendt som bevaringsværdige og derfor støtteberettigede. O- skibene er den flåde af skibe, der er under observation, fordi de har potentiale til at blive erklæret bevaringsværdige. Dette er de endnu ikke sikrede skibe, hvoraf en del er i erhvervsmæssig anvendelse eller på vej ud af deres oprindelige erhverv. En bevaringsværdighedserklæring udstedes af Skibsbevaringsfonden på grundlag af et fartøjs kulturhistoriske fortælleværdi, aktuelle udseende og tilstand, sammenholdt med eventuelle foreliggende restaureringsplaner. Erklæringen giver skibet status i det maritim- historiske kulturbillede, og det er ved flere lejligheder bevist, at en bevaringsværdighedsstatus er et godt redskab til at sikre, at skibets værdi som kulturhistorisk genstand ikke forringes. Denne status er gældende i ti år fra udstedelsen eller til første ejerskifte, hvorefter skibets ejer skal søge om fornyelse af skibets bevaringsstatus. Skibsbevaringsfondens register omfatter ved udgangen af marts 2014 i alt 203 skibe med gyldig bevaringsstatus. Antallet har over de seneste år været lidt svingende, idet nogle falder fra og andre kommer til. Den aktuelle liste over de skibe, der p.t. har bevaringsstatus, kan til enhver tid ses på Fondens hjemmeside. Følgende 16 skibe har i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 fået bevaringsværdighedsstatus: HANNAH MARIE, fiskefartøj (pennalhus), Struer 1938 ELEPHANTEN, rundgattet fiskefartøj, senere stationsfartøj, Skagen 1940 PLAGEN, limfjordsfærge, Nykøbing Mors 1958 KNASTEN, hækbygget fiskefartøj, senere hjemmeværnskutter, Sæby 1937 KIRSTINE, jagtbygget kvase, Troense 1887 RIGMOR, rundgattet ålekvase/fiskefartøj, Langø i

6 ANNE- LISE, rundgattet, kravelbygget bundgarnsjolle, Faxe Ladeplads 1957 DITTE, rundgattet, klinkbygget bundgarnsjolle, Middelfart 1974 LINEA, rundgattet snurrevods-, senere hjemmeværnskutter, Gilleleje 1940 BETTA DAN, spidsgattet, opr. øvelsesbåd for Koktved søfartsskole, Nyborg 1952 GASEN, spidsgattet jagt, opr. spejder- kursusfartøj, Struer 1970 WOLLE JUUL, rundgattet fiskefartøj, Hadsund 1949 CARLA, rundgattet motor- paketbåd, Ærøskøbing 1922 FIONIA, jagtbygget fragtskonnert, Faxe Ladeplads 1904 FORTUNA, hækbygget snurrevodskutter, Nordby 1933 Sagsbehandlingstiden for bevaringsværdighedsansøgninger er almindeligvis ca. 4 uger. Som følge af reduceret kapacitet i sekretariatet har der i 2014 bygget sig op en venteliste for nye ansøgere. Ti ansøgninger var ved beretningsperiodens udløb endnu ikke blevet behandlet. Historisk monument (A- status) Ud over at kunne erklære særlige fartøjer bevaringsværdige, kan udvalgte fartøjer, der allerede er erklæret bevaringsværdige, opnå en ganske særlig udmærkelse som Historisk monument. Dette er en udmærkelse, som tildeles et fartøj, der på forbilledligt vis fremtræder i autentisk eller særlig godt restaureret stand, og som derfor er en entydig kilde til kundskab om den danske søfarts og skibsbygnings historie. Ansøgning om status som Historisk Monument sker på eget ansøgningsskema, der findes på Fondens hjemmeside. To fartøjer har i året fået tildelt status som Historisk Monument. Disse er: BJØRN BJØRN blev bestilt af Randers Havn til brug som slæbebåd og isbryder. Byens industrielle aktivitet og store opland gav havnen meget trafik, og sejladsen op til byen ad det snævre løb var vanskelig, især for sejlskibe. Derfor var der god brug for en slæbebåd som BJØRN. Om vinteren lagde fjorden også hurtigt til med is, og isbrydning var tit nødvendig for at nå ud i frit farvand i Kattegat. BJØRN udførte desuden vagertjeneste på fjorden. Båden blev nærmest en del af livet på fjorden i mange, mange år. Takket være skibets lange tjeneste har det overlevet den skrotning, som ellers er overgået alle de andre dampskibe. I erkendelse af skibets sjældenhed blev det af Randers by solgt til Dansk Veteranskibsklub, da det var 72 år gammelt. Medlemmerne har i en lang årrække arbejdet på restaureringen af dampskibet, først ved kaj på Holmen i København og de seneste år ved kaj på det tidligere Helsingør Skibsværfts område. Skibet er udstyret med Danmarks eneste bevarede tregangsmaskine en dampmaskine, der tidligere var den almindeligste maskintype i danske dampskibe. Maskinen er af byggeværftets eget fabrikat, mens kedlen er en marinekedel (skotsk type) fra Aalborg Skibsværft 1923, kulfyret, med to korrugerede fyrgange. 6

7 I dansk sammenhæng er BJØRN enestående. Skibet er fra en anden tid. Der findes ikke andre af samme type og alder i Danmark. Andre, oprindeligt dansk- ejede bugserbåde er enten ophugget eller solgt ud af landet. Typologisk set repræsenterer BJØRN de specialfartøjer, der servicerede de store europæiske industri/havnebyer. Således knytter skibet fortid og nutid sammen. BJØRNs restaurering har i princippet været kompromisløs. Men da der i Danmark ikke længere findes værfter, der behersker nitning af store, dobbeltkrumme skibsskrog af stål, er istandsættelsen af skibets bund gennemført ved moderne teknikker (svejsning). Dette valg har været nødvendigt for, at det skulle lade sig gøre at bevare skibet. Mindre opgaver over vandlinjen, på dæk og i overbygningen er nittet, udført af ejerforeningen selv. BJØRN fremstår med meget høj autenticitet i alle aspekter (lyden af skibets dampfløjte bør bestemt også accepteres som kulturarv), og skibet blev derfor givet status som Historisk monument. Dette skete inder sejladsen Fyn Rundt i juli. LILLA DAN LILLA DAN er en jagtbygget, 2- mastet topsejlskonnert, bygget til regning af Rederiet J. Lauritzen. Skibet er bygget ved J. Ring- Andersens værft i Svendborg i 1951 og igennem mange år anvendt som regulært skoleskib for J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. Skibet blev i bygget om og herefter anvendt/udlejet som lejrskole- og charterskib med plads til 16 passagerer. De første år var skibet sortmalet med guldstaffering i skanseklædningen, men efter ca. ti år fik skibet Rederiet Lauritzens velkendte, røde farve. LILLA DAN har ikke gennemgået ombygninger af betydning. LILLA DAN blev bygget til skoleskibssejlads og er derfor udstyret med en mere beskeden rigning end den traditionelle topsejlsskonnert. De dominerende dækshuse har skibet haft siden det blev bygget. LILLA DAN fremstår i dag i det store og hele som i 1951 og repræsenterer en tid, hvor Lauritzen- rederiets sømandsuddannelse omfattede kendskab til, og øvelse i både ældre og nyere former for sømandskab. Skibet blev udnævnt til Historisk Monument under Fyn Rundt - sejladsen i juli. Rådgivning og tilsyn Skibsbevaringsfonden har siden etableringen i 1986 erhvervet en både bred og dyb viden om restaurering af traditionelle fartøjer og betragtes som landets førende kompetenceinstitution indenfor bevaring af traditionelle fartøjer. De daglige opgaver består af generel information og rådgivning til det maritime miljø. Desuden arbejdes der specielt på dokumentation og rekonstruktion i de sager, der er støttet økonomisk af Fonden, således at der opnås den maksimale effekt af de begrænsede midler, der er stillet til 7

8 Skibsbevaringsfondens rådighed. Rådgivningen ydes hovedsageligt til ejere af skibe, der har modtaget lån i Fonden og til ejere af bevaringsværdige skibe i øvrigt. Desuden ydes der rådgivning, i det omfang tiden tillader det, til ejere af skibe, der senere kan erklæres bevaringsværdige. Rådgivningstjenesten omfatter i uprioriteret rækkefølge eksempelvis vidensdeling omkring traditionel vedligeholdelse udarbejdelse af restaureringsplaner opmåling og dokumentation arkitektopgaver ved rekonstruktion (f.eks. dækshuse, rigning og sejl) traditionelle håndværksteknikker materialevalg til skibsbygning og istandsættelser etablering af skibsprojekter ansøgninger til fonde Desuden ydes den nødvendige bistand til landets museer og i et vist omfang til myndighederne, f.eks. Søfartsstyrelsen, Kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeridirektoratet. Skibsbevaringsfondens kompetencer og erfaringer kommer i udgangspunkt hele det maritim- historiske miljø til gode. Men på grund af Fondens beskedne organisation foregår der en løbende vurdering af hvilke projekter, vi har kapacitet til at gå ind i. Også i regnskabsperioden er der ydet konsulenttjenester overfor en række bevaringsværdige skibe. Både skibe med og uden lån hos Fonden har været omfattet af konsulenttjenesterne. Større rådgivningsarbejde er primært tilbudt de fartøjer, der har været direkte involveret med Fonden i form af låntagning, eller som står foran en større istandsættelse. Eksempler på konsulentopgaver AVENTURA AVENTURA, oprindeligt "P. Christensen", er bygget som rundgattet, sejlførende ålekvase i 1914 på Chr. Christensens værft i Kolding til P. C. Christensens Åleeksport i Kolding. Det var dengang flagskibet i firmaet. Skibets længde er 19,5 m, bredden 6,25 m og dybgangen 2,5 m. Bruttotonnagen er 48,67 BRT. Ålekvasen er specielt konstrueret til at have stor lasteevne og var bygget til opkøb og hjemtransport af ål fra Norge, Danmark og de baltiske lande, samt transport af levende ål til England, Holland og Belgien. Kvasen havde oprindeligt en 2- cylindret Lysekilde- motor. Maskinen blev i 1946 udskiftet med en Alpha type 402, en 2- cylindret totakts- disesel på 116 HK og 2- bladet vendbar skrue. Ålene blev sejlet direkte fra fiskepladserne til P. C. Christensens Åleeksport fra ca indtil 1945, hvor firmaet og skibene blev overtaget af Th. Petersen Åleeksport i Kolding. På Kolding- fjorden blev ålene losset over i hyttefadene, som igen blev bugseret ind af åløbet til Eksporten i bunden af havnen. 8

9 Kvasen havde flere sejladser igennem Kieler- kanalen med levende ål til London, Antwerpen og Holland. I 1970 blev styrehuset taget af og motoren sendt til Alpha- fabrikken i Frederikshavn for en hovedrenovering. Skibet fik ved denne lejlighed påboltet en ny maskincasing af aluminium. Fartøjet stoppede aktiviteterne i 1974 og blev oplagt i Sønderborg indtil Som AVENTURA blev skibet erklæret bevaringsværdig i Erklæringen blev givet med kort løbetid og med et krav om, at skibets store styrehus blev erstattet af et, der var historisk korrekt. Processen har taget tid, og skibet har i mellemtiden skiftet ejer. I beretningsåret er der taget hul på et omfattende planlægningsarbejde, der skal resultere i en tilbageføring af AVENTURA til sejlende kvase. Fondens konsulenter har haft flere møder med skibets ejer og besigtigelser på skibet med det formål, at skibets tilbageføring sker med størst mulig hensyn til den historiske dokumentation. AVENTURA blev påført en større skrogskade ved en vinterstorm, hvilket nødvendiggjorde et længerevarende og kostbart værftsophold. Dette har givet skibet en anstrengt økonomi. ELISABETH K 571 ELISABETH er en klinkbygget, rundgattet halvdæksbåd bygget på H. Jensens Baade- og Skibsværft i Køge til Dragør- fiskeren Ejner Larsen. Den blev leveret i slutningen af Den knap 30 fod lange båd var bygget med dam. Det er ikke som fiskefartøj, men flugtbåd, ELISABETH er mest kendt. Ved jødeaktionen i oktober 1943 sejlede fisker Larsen sammen med andre Dragør- fiskere mellem 600 og 700 jødiske flygtninge i sikkerhed i Sverige. Den lille kutter er noteret for transporten af godt 70 mennesker. Efter fredsslutningen i 1945 vendte ELISABETH hjem fra svensk landflygtighed og genoptog fiskeriet. Kutteren var aktiv frem til 2002, da den blev overtaget af daværende Dragør museum. I de følgende år blev kutteren istandsat og tilbageført til oprindeligt udseende. Museet har haft en række problemer med at holde kutteren tæt, og i 2013 og 2014 blev der med Fonden som tovholder gennemført en total istandsættelse af ELISABETH. Arbejdet blev udført på et værft ved Egernsund. Fonden har deltaget i processen med finansiering, rådgivning og projektstyring. Eksterne konsulentopgaver Skibsbevaringsfonden indgik i 2012 en aftale med Fylkeskonservatoren i Aust- 9

10 Agder i Norge om yderligere historisk dokumentationsopgaver omkring UGGERBYSKIBET. Projektet var en videreføring af den sikringsopgave af vraget, Fonden udførte for samme opdragsgiver i 2010 og som forberedelse til, at skibet skulle udlånes til udstilling i Norge. Efter planen skulle opgaven udføres i foråret 2014, men som følge af langtidssygdom i sekretariatet er opgaven blevet udskudt på ubestemt tid. Ud over nævnte projekt har sekretariatet givet tilbud på tilsynsopgaven ved istandsættelsen af Stavanger Sjøfartsmuseums Colin Archer- skøjte WYVERN, som forliste i Østersøen under Tall Ships Race sommeren Museet takkede i sidste øjeblik nej til Fondens tilbud, som var udarbejdet efter anmodning fra den norske rigsantikvar. Oplysning, formidling og dokumentation Da de traditionelle fartøjer stadig var i kommerciel fart, var brugen og vedligeholdelsen af dem en helt naturlig ting, som tillærtes ved handlingsbåren kundskab. Man mønstrede om bord som yngstemand og arbejdede sig op. Undervejs tillærte man sig de færdigheder, som var nødvendige for at håndtere og vedligeholde et fartøj. Denne metode er ikke længere gangbar i samme udstrækning. Det foregår i princippet stadig på samme måde i de store charterskibe, der anvender professionelle søfolk, men i de privatejede skibe er der meget ofte behov for hjælp til de traditionelle færdigheder. Og her har Skibsbevaringsfonden en vigtig opgave at løse. Mange af fragtskibene og fiskeskibene kunne forsørge både rederens og besætningens familie. Det gælder heller ikke længere. Enkelte af de større skibe er enkeltmands ejede og sejler i charterfart med professionel besætning. Men mange af skibene er ejede af private ejere eller foreninger, der ikke har indtægter på skibene, og her er det et stort problem at få økonomien til at række. I Skibsbevaringsfonden ser vi et stigende behov for vejledning til den almindelige vedligeholdelse. Der er derfor i de senere år arbejdet meget med formidling af de traditionelle færdigheder. Fondens Pjecer om Bevaring er blot ét eksempel på sådan oplysning. Hjemmeside Skibsbevaringsfondens hjemmeside fungerer som formidlingssted for fakta- information om støttede fartøjer og historisk dokumentation på disse. Hjemmesiden er desuden kernen i Fondens oplysningsvirksomhed til skibsejerne om vedligeholdelse af fartøjer. Ansøgningsskema for bevaringsstatus og lån ligger ligeledes på hjemmesiden til information og download. Tiden er efterhånden ved at være løbet fra hjemmesiden i sin nuværende form. Specielt opdateringsdelen har været omstændelig. Arbejdet med at omarbejde og forny den eksisterende hjemmeside blev igangsat i beretningsåret. Den nye hjemmeside vil blive søsat medio 2014 med ændret design og forbedrede funktioner. Facebook Fondens Facebook- side blev oprettet i marts Den skal være et dag til dag- bindeled mellem sekretariatet og skibsejere og andre med interesse for den maritime kultur. Som følge af sygdom har sekretariatet over en længere periode i beretningsåret haft reduceret arbejdskapacitet. Dette har haft konsekvenser for opdateringstakten for Facebook- siden. 10

11 Ud over formidlingsvirksomheden på nettet har Fondens to rådgivere arbejdet på en række områder med formidling af stofområdet: Foredrag Indsamling af historisk dokumentation Publicering af fagartikler Udarbejdelse af informationspjecer Dokumentation af truede håndværk Fagkonferencer Formidling under sejladsen Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe Skibsbevaringsfonden deltog i juli 2013 i den årlige sejlads Fyn Rundt med bugserdampbåden BJØRN, som sejlede for første gang efter den lange restaureringsperiode. Fonden havde i et fællesskab med TS og fynske kommuner lejet fartøjet, som sejlede med egen besætning sammen med de øvrige skibe turen rundt om Fyn. Formålet med at sejle med på eget fartøj var at formidle et af Fondens større restaureringsprojekter og samtidig få en dialog med de lokale politikere og almindelige besøgende på havnene. Der var derfor inden sejladsen fremsendt invitationer til anløbsbyernes borgmestre, som blev inviteret til at komme om bord til uformelle samtaler om skibsbevaringssagen. Skriftlig formidling Derfor arbejdes der løbende på at informere om den sejlende kulturarv både til den brede offentlighed, politikere og skibsejere. Der skrives fast i tidsskriftet Passagerfart og i Træskibs Sammenslutningens medlemsblad TS Magasin. Ligeledes er Fonden fast bidragsyder i det norske fagtidsskrift Fartøyvern. Dansk Historisk Skibsregister (DHS) Der arbejdes kontinuerligt på Dansk Historisk Skibsregister. Der er fortsat mange fartøjsregistreringer behæftet med fejl, som bliver korrigeret så snart de bliver opdaget. Der er i løbet af de seneste år indsamlet ca. 200 fotos af registrerede skibe, som i 2014 vil blive lagt ind i registret. DHS vil medio 2014 fremstå i nyt design, som en integreret del af Fondens omarbejdede hjemmeside. Netværk Nordisk samarbejde Det nordiske samarbejdsråd mødtes den 16. og 17. april 2013 i Stockholm. Mødet blev holdt om bord på isbryderen ST. ERIK, som ligger fast ved Wasamuseet. For Skibsbevaringsfonden deltog Ole Vistrup og Jes Kroman. Mødet behandlede fælles spørgsmål og problemstillinger omkring støtte og lån, forsikring af bevaringsværdige skibe, forholdet til søfartsmyndighederne i de respektive lande, og eksempler på forskellig praksis i forhold til kulturhistoriske retningslinjer. Danmark vil være værtskab for det fællesnordiske møde, som skal afholdes i efteråret European Maritime Heritage 11

12 Skibsbevaringsfonden er rådgivende medlem af organisationen European Maritime Heritage (EMH). Fonden har i beretningsåret ikke deltaget i møder eller konferencer i EMH. 12

13 Ansøgninger og tilsagn i Skibsbevaringsfonden havde inden ansøgningsfristens udløb den 1. marts 2013 modtaget ansøgninger om støtte fra følgende skibe: Skibets navn Ansøgt beløb Bevilget ALVILDE ANNA ELISE 0 ANGELO ANNA NYBORG 0 ANNE MARIE AVENTURA BJØRN 0 BRITA LETH ELISABETH ESPINA EHLERS GL. TURISTEN GØL- BÅDEN HJALM IDA JOHANNE (ansøgning 1) 0 JOHANNE (ansøgning 2) KATHRINE PETERSEN KIVIOQ KRYDSJAGT LODSEN (af Struer) LOTTE BRINCH 0 MARTHA SALLINGSUND 0 VANJA 0 VERITAS 0 ØRNEN Nødpulje I alt ansøgt I alt tildelt Afgivne lånetilsagn I det følgende gives en præsentation af de fartøjer, der i regnskabsåret har modtaget tilsagn om lån. Fondens samlede lån i et fartøj er udtrykt pr. 31. marts 2013 og kan indeholde donationer fra andre fonde, men administreret af Fonden, samt ekstrabevillinger ydet i løbet af året. ALVILDE, fiskefartøj bygget i Frederikshavn

14 Beskrivelse: ALVILDE blev bygget som fiskefartøj ved Nicolai Olsens værft i Frederikshavn i 1897 til et partrederi i byen. Skroget er af den såkaldte frederikshavnertype (svagt faldende, glat stævn, afrundet agterstævn med udvendigt ror) og bygget af eg og bøg på eg. Fartøjets kendingsmål er længde 52,1 og bredde 15,5 danske fod, og en tonnage på 26 brt. Skibet var bestemt for snurrevodsfiskeriet og udstyret med brønd dam og havde to damluger. Det var rigget som galease og havde i begyndelsen ingen motor. I 1903 blev ALVILDE hjemskrevet i Grenaa og fik installeret en liggende, 4- takts Brdr. Houmøller petroleumsmotor på 4 hk med tobladet skrue gennem agterstævnen. I 1923 var ALVILDE rigget som jagt og havde fået styrehus. I slutningen af erne blev skibet solgt til fritidsformål og gennemgik frem til 1985 en omfattende ombygning, som bl.a. omfattede et langt ruf, nyt dæk og bjælker, samt oprigning som gaffelrigget ketch med stængerigget stormast. Skibet blev i 2007 overtaget af et nystartet bådelaug i Frederikshavn. Ejerne har udtrykt ønske om at bringe ALVILDE i overensstemmelse med skibets oprindelige udseende, bl.a. ved en mindre omrigning, udskiftning af den delte stormast til pælemast, ombygning fra rat til rorpind og en tilnærmelsesvis genskabelse af det oprindelige dæksplan. Bevaringskvaliteter: ALVILDE er en af de meget få eksisterende, rundgattede kuttere af frederikshavnertypen. Så vidt vides er der kun tre tilbage. Skibet har stadig flere af sine oprindelige klædningsplanker intakt, bl.a. bundplanker med damhuller. Dæk og dæksbjælker er blevet udskiftet gennem årene, ligesom lønningsstøtter og lønning. Et langt ruf, der står på kraveller af limtræ, har været et svagt element i skibets konstruktion og er i 2011 blevet erstattet af et mindre ruf på heltræs bjælker. Halvruffet forude blev også genetableret i Bevaringskvaliteten vurderes derfor som rigtig god. ALVILDE blev reddet så at sige på målstregen. Skibet bliver restaureret med den højest mulige autenticitet som mål. Enkelte, men væsentlige detaljer såsom en ny galeaserigning mangler, før skibet er gennemrestaureret. Lånetilsagn: kr til ny stormast, nedgangskapper, skylight Fondens samlede engagement er herefter: kr

15 ANGELO, bygget i Holland i 1907 D/S SVENDBORGSUND blev bygget W. H. Jacobs værft i Haarlem, Holland. Færgen var bygget til Svendborg- Rudkøbing ruten, men afløste også på andre ruter som f.eks. Marstal- ruten. SVENDBORGSUND anvendtes desuden i stor udstrækning til bugseropgaver, eksempelvis af sejlskibe til og fra oplæggerpladserne og havnene i området. I 1910 blev SVENDBORGSUND forlænget fra til meter. Arbejdet blev udført på Ring- Andersens Staalskibsværft i Svendborg. Skibet var oprindeligt på 70 BRT og målte efter forlængelsen 85 BRT. Dampfærgen kunne medtage 200 passagerer. I 1918 blev damperen afhændet til Kristiania (Oslo) i Norge i forbindelse med afmatning af passagermarkedet og et godt købstilbud. Navnet blev ændret til ANGELO. Skibet blev handlet nogle gange i Norge i årene efter. Fra var dampfærgen beslaglagt af den tyske krigsmarine. I 1951 blev den ombygget til motorfragtskib på 130 tdw. Skibet blev i 2010 bugseret Frederikshavn med tanke på videresalg til Holland. Imidlertid fandt det i 2011 nye ejere i Ærøskøbing, hvor det efter planen vil indgå i aktiviteterne rundt det planlagte restaureringscenter for stålskibe i byen. Det er ejernes plan at tilbageføre skibet til dampskibsperioden Lånetilsagn: Kr til landsætning og stabilisering af skibet Fondens samlede engagement er herefter: Kr

16 ANNE MARIE, kvase bygget i Assens i 1890 Beskrivelse: ANNE MARIE er bygget i 1890 bygget af S. S. Christensen i Assens til L. Kristoffersen i Thorøhuse. Den er kravelbygget som rundgattet galease med konveks stævn. Den blev beskæftiget som fisker- og opkøberkvase og var bygget med dam. Fra 1898 stod skibet registreret i Frederikshavn. Skibet blev beskæftiget med fiskeri under nr. FN 119 og havde seks mands besætning. Omkring 1904 blev der installeret en 8 HK Houmøller petroleumsmotor. Den blev senere erstattet af kraftigere maskineri, bl.a. i april 1929 med en 40 HK 1- cylindret Vølund. I oktober 1957 blev galeasens navn ændret til FORTUNA med registreringsnummer RI 148 i forbindelse med salg til Hvide Sande. Et par år efter videresolgtes båden Øster Hurup og fik nr. A 674. Fiskeriårbøgerne fortæller, at navnet omkring 1963 ændredes til SUSANNE KRODAHL af Sønderborg og kort efter til VERONA af Sønderborg med fiskerinummer AA 60. Fra ca var hjemstedet Dyvig. I 1971 var det slut med fiskeriet, og VERONA overgik til lystfartøj. Dammen blev udtaget, og fartøjet fik ved en ombygning en del nye spanter, bundstokke og planker. ANNE MARIE er hjemmehørende i Roskilde. Der foreligger ingen dokumentation på skibets oprindelige udseende. Maskinruffet er i dag indrettet med et åbent cockpit, hvilket ikke er originalt. Der et bygget ruf over den oprindelige dam. Riggen er meget høj og næppe i overensstemmelse med dens oprindelige udseende. Da der var nogen usikkerhed omkring skibets tekniske tilstand, blev ansøgningen afslået. I stedet ønskede Fonden i udarbejdet en uvildig tilstandsrapport. Lånetilsagn: Kr til udarbejdelse af en tilstandsrapport Fondens samlede engagement i skibet er herefter: kr

17 AVENTURA, ålekvase bygget i Kolding i 1914 Beskrivelse: AVENTURA, oprindeligt "P. Christensen", er bygget som rundgattet, sejlførende ålekvase i 1914 på Chr. Christensens værft i Kolding til P. C. Christensens Åleeksport i Kolding. Det var dengang flagskibet i firmaet. Skibets længde er 19,5 m, bredden 6,25 m og dybgangen 2,5 m. Bruttotonnagen er 48,67 BRT. Ålekvasen er specielt konstrueret til at have stor lasteevne og var bygget til opkøb og hjemtransport af ål fra Norge, Danmark og de baltiske lande, samt transport af levende ål til England, Holland og Belgien. Ålene blev sejlet direkte fra fiskepladserne til P. C. Christensens Åleeksport fra ca indtil 1945, hvor firmaet og skibene blev overtaget af Th. Petersen Åleeksport i Kolding. Kvasen havde flere sejladser igennem Kieler- kanalen med levende ål til London, Antwerpen og Holland. I 1970 blev styrehuset taget af og motoren sendt til Alpha- fabrikken i Frederikshavn for en hovedrenovering. Skibet fik ved denne lejlighed påboltet en ny maskincasing af aluminium. Fartøjet stoppede aktiviteterne i 1974 og blev oplagt i Sønderborg indtil Skibets ejer ønsker at tilbageføre AVENTURAS til perioden inden sidste modernisering. Lånetilsagn: Kr til istandsættelsen. Tilsagnet forudsætter, at der kan skaffes tilsvarende anden finansiering. Fondens samlede engagement herefter: Kr

18 BRITA LETH, jagtbygget 2-mastet fragtskonnert bygget i Øxenbjerg 1911 BRITA LETH er bygget på Øxenbjerg skibsværft, Svendborg, i 1911 til et partrederi med skibsbygmesteren selv, Anders Jensen, som korresponderende reder. Under navnet BRITA sejlede skibet i nordeuropæisk fart, indtil det i 1921 blev solgt til Sverige. Skonnerten sejlede under svensk flag indtil den forliste i Kattegat i Den ble hævet og repareret, og sejlede under navnet M. A. Flyvbjerg frem til 1957, da den blev solgt og nedrigget til jagt. Som Hilfred drev skibet sten- og vragfiskeri frem til 1972, da skonnerten atter blev solgt. BRITA LETH er en af landets bedst bevarede skonnerter. Den har i en menneskealder været hjemmehørende i Aarhus, hvorfra ejerne har sejlet charter med den. Den har tidligere desuden været beskæftiget med socialt ungdomsarbejde. BRITA LETH fremtræder næsten som det oprindelige skib. Dækskabyssen er blevet en smule større end den originale for at give plads til toiletter. Skibet er et fremragende eksempel på et traditionelt, sejlende fragtskib. Det vedligeholdes helt med traditionelle midler, og den høje autenticitet gør skonnerten til Danmarks måske smukkeste. Skibet har status som Historisk Monument. Lånetilsagn: kr til slutfinansiering ved lægning af et nyt dæk Fondens samlede engagement herefter: kr

19 ELISABETH, halvdæksbåd bygget i Køge i 1941 K 571 ELISABETH er en klinkbygget, rundgattet halvdæksbåd bygget på H. Jensens Baade- og Skibsværft i Køge til Dragør- fiskeren Ejner Larsen. Den blev leveret i slutningen af året Den knap 30 fod lange båd var bygget med dam. Det er ikke som fiskefartøj, men flugtbåd, ELISABETH er mest kendt. Ved jødeaktionen i oktober 1943 sejlede fisker Larsen sammen med andre Dragør- fiskere mellem 600 og 700 jødiske flygtninge til sikkerheden i Sverige. Den lille kutter var ansvarlig for transporten af godt 70 mennesker. Efter fredsslutningen i 1945 vendte ELISABETH hjem fra svensk landflygtighed og genoptog fiskeriet. Kutteren var aktiv frem til 2002, da den blev overtaget af daværende Dragør museum. I de følgende år blev kutteren istandsat og tilbageført til oprindeligt udseende. Museet har efterfølgende haft problemer med at holde kutteren tæt, og i 2013 og 2014 blev den genstand for en total istandsættelse, som omfattede udskiftning af 80 % af klædningen, nye bundstokke, damskot, dæksbjælker og dæk. Desuden genmontering af glødehovedmotoren, nu med gennemgående fundamentbolte, som oprindeligt. Lånetilsagn: Kr til istandsættelse af skrog Fondens samlede engagement er herefter: Kr

20 ESPINA EHLERS, post- og passagerbåd bygget i Hou i 1956 Motordæksbåden blev søsat under navnet Kjeldsen og er bygget til post- og passagerfart mellem Hou, Tunø og Mårup havn på Samsø. Den blev sat i fart i januar 1952 med registreringsnummer P 811 og sejlede på overfarten indtil den i 1965 blev overflødiggjort af den større motorfærge Tunø, der (i teorien) kunne medtage køretøjer. Fartøjet har frembygget styrehus. Der findes et lille passagerruf med nedgangskappe til salonen. Postbåden blev solgt i 1986 til Aarhus og blev registreret som fiskefartøj med nummer AS 116. I 1990 overgik den til fritidsbrug. Båden blev i 2008 solgt til I/S Tunøs Postbåd og er blevet nænsomt restaureret. Den fik i 2012 den eftertragtede "Historisk Monument"- status. Lånetilsagn: Kr til bundplanker, motorrenovering og nye skrueblade Fondens samlende engagement er herefter: Kr

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2014 2015

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2014 2015 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2014 2015 Forsidefoto: ALVILDE, klar til bugsering 2015 fra værftet i Albæk. Foto: Carl Erik Pedersen Bagsidefoto: ARNAQ,, søsat 2015 efter tre års restaurering. Foto:

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

INDHOLD. Indledning... 3 Fondens virke... 4 Bevaringsværdighedserklæringer 2012-2013... 5 Historisk monument... 7 Rådgivning og tilsyn...

INDHOLD. Indledning... 3 Fondens virke... 4 Bevaringsværdighedserklæringer 2012-2013... 5 Historisk monument... 7 Rådgivning og tilsyn... SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2012 2013 INDHOLD Indledning... 3 Fondens virke... 4 Bevaringsværdighedserklæringer 2012-2013... 5 Historisk monument... 7 Rådgivning og tilsyn... 11 Konsulentopgaver...

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Notat til Folketingets Kulturudvalg i forbindelse med Skibsbevaringsfondens foretræde for Kulturudvalget d. 13. juni 2012.

Notat til Folketingets Kulturudvalg i forbindelse med Skibsbevaringsfondens foretræde for Kulturudvalget d. 13. juni 2012. Kulturudvalget 2011-12 B 84 Bilag 1 Offentligt SKIBSBEVARINGSFONDEN Formanden: Stjernegade 20 E.1 sal, 3000 Helsingør Tlf. 50 51 60 12 vistrup@skibsbevaringsfonden.dk www.skibsbevaringsfonden.dk Notat

Læs mere

Havbådene tilbage til Nr. Vorupør. - med skruen i vandet

Havbådene tilbage til Nr. Vorupør. - med skruen i vandet Havbådene tilbage til Nr. Vorupør - med skruen i vandet Der var engang... Prospekt, udarbejdet af foreningen Vorupør Havbåde med støtte fra bl.a. Vesterhavscafeen, Vorupør Landingspladsen ApS Vorupør Vognmandsforretning

Læs mere

Så lad nu pinsesolen danse. Sekretariat

Så lad nu pinsesolen danse. Sekretariat Bestyrelsens beretning til den kommende generalforsamling pinsedag i Flensborg. Som noget nyt bringer vi beretningen i bladet før generalforsamlingen, den vil således ikke blive læst op i sin fulde længde,

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed PROFIL Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har besluttet at profilere sig på følgende tre områder. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed Historisk og kulturel

Læs mere

Aktiviteter sommeren 2009

Aktiviteter sommeren 2009 Museums, Kultur og aktivitetsskibet H.V.RAVN Frederikssund 200 år Aktiviteter sommeren 2009 Niels Sømand Pedersen, Færgen GRØNSUND, Tovholder for den kommende dif drift af H. V. RAVN, og ld leder af projektet.

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 25. oktober 2013 kl. 18.00 på Kystens Perle i Ebeltoft.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 25. oktober 2013 kl. 18.00 på Kystens Perle i Ebeltoft. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 25. oktober 2013 kl. 18.00 på Kystens Perle i Ebeltoft. Deltagere: Gæster: Afbud: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Museer, musik, maritimt og magasiner

Museer, musik, maritimt og magasiner Museer, musik, maritimt og magasiner Dansk Folkepartis finanslovsudspil 1 på kulturområdet for 2017 August 2016 Indhold Museer, musik, maritimt og magasiner 3 Fregatten Jylland og Skibsbevaringsfonden

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

Træskibsstævne juni 2017 PROGRAM. #søsatteeventyr #visitmariagerfjord #hobro

Træskibsstævne juni 2017 PROGRAM. #søsatteeventyr #visitmariagerfjord #hobro Eventyr Søsatte Træskibsstævne 1. - 4. juni 2017 PROGRAM #søsatteeventyr #visitmariagerfjord #hobro Velkommen til Danmarks smukkeste fjord Af Borgmester Mogens Jespersen (V), Mariagerfjord Kommune Det

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2017

LILLA DAN Togtplan 2017 ! LILLA DAN Togtplan 2017 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev den norske og svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan - eller deltag på kapsejladserne med 35 og 30 års jubilæum for Fyn Rundt

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN NYHEDSBREV MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN Nr.4- oktober- november 2008 Gensyn med M/S CECILIE efter ca. 40 år. Billedet viser CECILIE ved hjemkomsten for oplægning i 1958 efter 37 år

Læs mere

Restureringsmål 1897-1906

Restureringsmål 1897-1906 Alvilde Restureringsmål 1897-1906 Af: Peter Giltoft, Ib Larsen og Ib Schjerlund Dato: 2010-01-28 Emne: Plan for restaurering af Frederikshavnerkutteren Alvilde samt historisk dokumentation Ref.: Alvilde-2010-001

Læs mere

Træf fjordens Træbåde 18.-20. august 2006 Frederikssund

Træf fjordens Træbåde 18.-20. august 2006 Frederikssund Træf fjordens Træbåde 18.-20. august 2006 Frederikssund Arrangører: Skibslauget Sommerflid og Museet Færgegaarden Velkommen til Træf fjordens Træbåde 2006 i Frederikssund. Hermed følger lidt praktiske

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

Andrea Oplysninger om båden mangler. Kontaktperson: Ole Wilken Andreasen, Vængevej 7 D, 3390 Hundested. Tlf. 47983339

Andrea Oplysninger om båden mangler. Kontaktperson: Ole Wilken Andreasen, Vængevej 7 D, 3390 Hundested. Tlf. 47983339 Træf fjordens træbåde 2006 i Frederikssund Tilmeldte både Absalon Bygget i Frederikssund i 1903 til en fisker i Lynæs. Den er knap 40 fod lang og har været brugt til sildefiskeri. Om efteråret blev den

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

Projekt Restaurering af sejlpaketten Carla af Svendborg

Projekt Restaurering af sejlpaketten Carla af Svendborg SejlforeningenCarla Strandhuse 43. 5700 Svendborg tlf.: 4075 8703 mail. haagenfrederiksen@yahoo.com Cvr.nr. 35374388 Bankkonto Reg.nr. 6840 Kontonr. 1426769 Projekt Restaurering af sejlpaketten Carla af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Bådbeskrivelser - Træf Fjordens Træbåde 2012

Bådbeskrivelser - Træf Fjordens Træbåde 2012 Alk 30 m 2,spidsgattet. Bygget i 1950 i Marstal, restaureret i 2005 af Graham Sands. Længde 7 m, bredde 2 m, dybde 1,2 m. Marstal motor på 10 hk. Kontakt: Mikkel Hermann, Lille Bautahøjvej 18, Kulhus,

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK 17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK Mange mindre trawlere har ikke haft problemer med at sænke tyskertrækkets trækpunkt ned til lønningen, sådan som nye regler foreskriver.

Læs mere

Borgermøde den 12. marts 2007 vedr. udviklingen af Kerteminde Havn

Borgermøde den 12. marts 2007 vedr. udviklingen af Kerteminde Havn Borgermøde den 12. marts 2007 vedr. udviklingen af Kerteminde Havn Udvikling Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 41 Fax: 65 15 15 25 kes@kerteminde.dk www.kerteminde.dk NOTAT 15. marts 2007

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Vision og Strategi 2006-2011 Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Layout: Ole Pettersson, Pettersson Grafik Tryk: TS Print Consult, oplag: 1000 stk. Fotos: Kirsten

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Glimt af Jagten Carlas Historie.

Glimt af Jagten Carlas Historie. SejlforeningenCarla Strandhuse 43. 5700 Svendborg tlf.: 4075 8703 mail. haagenfrederiksen@yahoo.com Cvr.nr. 35374388 Bankkonto Reg.nr. 6840 Kontonr. 1426769 Glimt af Jagten Carlas Historie. C arla blev

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2016

LILLA DAN Togtplan 2016 ! LILLA DAN Togtplan 2016 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 65 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Thyholm Thyholm Jegindø Jegindø A B B A 9 9 º, N 0º, Ø º, N º, Ø 0º, Ø 0º, Ø º, Ø 0º, Ø Strandbjerggård Strandbjerggård º, N 0º, Ø º, N

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

SSB. Sydskandinavisk Klassebåd B

SSB. Sydskandinavisk Klassebåd B SSB Sydskandinavisk Klassebåd B I Øster Hurup Havn, Sydøsthimmerland, ligger side om side de to SSB-sejlbåde: Margot fra 1927 (SSB DEN 1), ejet og sejlet af Hugo Hørlych Karlsen fra nabobyen Als, og Leda

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Evaluering. Fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn

Evaluering. Fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn Evaluering af Fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn 2014-2015 Indhold 1. Formål... 3 2. Baggrund for etablering af Fripladsordningen... 3 3. Fakta om Fripladsordningen... 3 3.1 Skibe med friplads...

Læs mere

Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk

Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Faaborg Værft A/S er Danmarks førende glasfiberværft når, det drejer sig om såvel nybygninger

Læs mere

Klassisk LÆNGST MULIGT I EGEN BÅD. De første folkebåde. Runabåden er blevet international historie. Nr. 123 Februar 2015

Klassisk LÆNGST MULIGT I EGEN BÅD. De første folkebåde. Runabåden er blevet international historie. Nr. 123 Februar 2015 Klassisk Runabåden er blevet international historie Nr. 123 Februar 2015 LÆNGST MULIGT I EGEN BÅD 1 De første folkebåde La Mouette 120 års jubilaren, Benzon-kutteren La Mouette har mange år, men ikke på

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Gode råd når du skal købe fiskeskib

Gode råd når du skal købe fiskeskib Gode råd når du skal købe fiskeskib 1 Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem. Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve Historien om Ketting kirkes skib: Norske Løve 2 Det gamle skib var meget misserabel efter omkring 220 års tjeneste i Ketting Kirke + 25 år på kirkeloftet. Foto: Jens Markussen Foto: Jens Markussen Foto:

Læs mere

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme ULR Til kommunaldirektøren Kopi til økonomichefen samt kommunens it-/digitaliseringschef og programleder for monopolbruddet Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme 16.marts 2016 KOMBIT orienterede

Læs mere

Attraktiv finansiering af din næste båd

Attraktiv finansiering af din næste båd Attraktiv finansiering af din næste båd Hvordan skal din drømmebåd finansieres? Vi er med hele vejen, når din drøm om en båd skal gøres til virkelighed At sejle er at leve. Og med en båd åbnes der for

Læs mere

Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper

Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper sen. Bedst som vi troede, at nu havde vi højde, og der kunne lede, kom vi næsten

Læs mere

Sindbad IIs historie

Sindbad IIs historie Artikel fra DFÆL-Bladet nr. 45, 1995: Staffetten (1): Sindbad IIs historie Af Steffen Helmuth For anker i skærgården Efter utallige opfordringer gennem årene fra bestyrelsen til medlemmerne om at bidrage

Læs mere

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

Danmarks Museum For Lystsejlads

Danmarks Museum For Lystsejlads Danmarks Museum For Lystsejlads MARITIMT KULTURCENTER PÅ SVENDBORG HAVN 2 OPLÆG TIL ETABLERING AF ET MARITIMT KULTURHUS PÅ FREDERIKSØEN INTRO Siden lukningen af Svendborg Værft i 2001 er der tænkt mange

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Revisorpåtegning og Godkendelse af Årsregnskab

Revisorpåtegning og Godkendelse af Årsregnskab BÅDELAUGET ALVILDE ÅRSREGNSKAB 213 BUDGET 214 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsens beretning Årsregnskab 213 og Budget 214 Revisorpåtegning og Godkendelse af Årsregnskab Statistikker Glimt fra året som

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere