SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014"

Transkript

1 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning

2 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2

3 Indledning Fonden har i driftsåret påbegyndt en udviklingsproces med henblik på en mere effektiv organisation, med klare rammer for bestyrelsens og medarbejdernes opgaver og ansvar. Fondens direktør Jes Kroman har i driftsårets sidste måneder været langtidssygemeldt. Skibshistorisk konsulent Tom Rasmussen har i denne periode varetaget de administrative opgaver, samtidig med den ordinære sagsbehandling. Driftsåret har takket været den igennem finansloven forøgede bevilling givet mulighed for engagement i flere og større projekter. Det er vigtigt, at der er en sejlende kulturarv. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal der både findes skibe, havne og ikke mindst sømænd og - kvinder der vil og kan bemande, vedligeholde og sejle med fartøjerne. Ved stævner og sejladser landet over ser vi heldigvis en gruppe unge kvinder og mænd, der lader sig engagere i den sejlende kulturarv, både som besætning, men også i stigende grad som ansvarsfulde ejere af bevaringsværdige fartøjer. Det er Fondens ønske, at vi igennem en effektiv organisation og faglig, solid vejledning kan være med til at støtte nye og gamle redere i deres indsats for at vedligeholde og restaurere bevaringsværdige fartøjer, således at vi i mange år vil kunne se stolte skibe i vores farvande. Skive den 14. oktober 2014 Sven Irgens- Møller Skibsbevaringsfondens formand 3

4 Fondens virke Støtteform Skibsbevaringsfonden skal ifølge fundatsens 3: bidrage til bevaring og restaurering af karakteristiske danske fartøjer søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark øge såvel skibsejernes som den øvrige befolknings forståelse for de kulturhistoriske værdier, som skibe og maritime miljøer repræsenterer. Den vigtigste direkte støtteform er rente- og afdragsfrie lån til ejere af bevaringsværdige fartøjer, der som modydelse accepterer en påtegning i skibets skøde. Ifølge påtegningen forfalder lånet ved et salg af skibet til udlandet eller hvis lånet i øvrigt misligholdes. Hermed opnås i overensstemmelse med Fondens fundats, at det bliver attraktivt for de udvalgte skibe at forblive i dansk eje. For at modtage støtte i form af lån fra Skibsbevaringsfonden, er det en betingelse, at skibet restaureres troværdigt og i overensstemmelse med dets oprindelige eller senere udseende og karakter som brugsfartøj. Fartøjet behøver således ikke nødvendigvis efter endt restaurering at fremtræde som da det blev bygget. En senere epoke i skibets aktive liv (f.eks. med styrehus, motor og reduceret rigning) kan udmærket danne grundlag for et godkendelsesværdigt projekt. Skibenes ejere ansøger på et ansøgningsskema. Hvilke oplysninger der i øvrigt ønskes vedlagt fremgår af en ansøgningsvejledning. Ansøgningen vedlægges detaljerede planer for skibets restaurering. Såfremt vi ikke kender skibet fra tidligere, bliver de ansøgende fartøjer, inden der træffes beslutning om årets tildelinger, besøgt for en uddybende orientering. Hvad kan der gives lån til? Skibsbevaringsfonden giver lån til restaurering af bevaringsværdige fartøjer bygget til erhvervsformål. Desuden kan Fonden yde hjælp til at beholde eller tilbageføre sådanne skibe under dansk flag. For at et fartøj skal komme i betragtning ved tildeling af lån, skal følgende betingelser almindeligvis kunne opfyldes: Fartøjet er mellem 2 og 300 BRT stort Fartøjet er under dansk flag Fartøjet er mindst 30 år gammelt Fartøjet er danskbygget. Eller udenlandsk bygget, og tilsvarende findes ikke bevaret i udlandet Fartøjet har en veldokumenteret lang tjeneste (dvs. min. 10 år) under dansk flag Fartøjet er bevaret i en autentisk form, eller er ikke ændret mere, end at en retablering af de oprindelige forhold er mulig Fartøjet har en høj kulturhistorisk fortælleværdi Fartøjet sejler, og det giver i så høj grad som muligt andre end ejeren adgang til at opleve sejladsen. Da midlerne er yderst begrænsede, yder Fonden som hovedregel kun støtte til skrog, rig og eventuelt maskine, og ikke til aptering eller lignende under dæk. Almindelig vedligeholdelse og drift støttes ikke af Skibsbevaringsfonden. Støtte fra Skibsbevaringsfonden ydes i alle henseender, også økonomisk, som hjælp til selvhjælp, idet det 4

5 er en forudsætning, at også ejeren selv bidrager aktivt økonomisk og praktisk til fartøjets restaurering og vedligehold. Hvis det mod forventning viser sig, at en støttemodtager ikke udfører noget reelt arbejde på fartøjet, således at det pant Skibsbevaringsfonden har i fartøjet forringes, kan Fonden kræve sit pant indløst ved tilbagebetaling af lånet. Bevaringsværdighedserklæringer (B-status) Skibsbevaringsfonden har siden 1991 været den institution, der har haft den kulturhistoriske ekspertise til at vurdere traditionelle fartøjers bevaringsværdighed og efterfølgende udstede bevaringsværdighedserklæringer. En sådan erklæring er et signal til omverdenen om, at fartøjet er en vigtig repræsentant for den sejlende kulturarv. Erklæringen er som en hovedregel gyldig i ti år, hvorefter den skal fornyes. Siden 2010 har Skibsbevaringsfonden fulgt princippet i den såkaldte ABO- strategi. Denne tager afset i en tredeling af det udvalg af skibe, der er optaget i Dansk Historisk Skibsregister (DHS), som er Fondens centrale register over kulturhistorisk interessante eller betydningsfulde fartøjer. A- skibene er de umistelige fartøjer, som er sat i stand med færrest muligt kompromisser og således fremtræder som fyrtårne for skibsbevaringsarbejdet, der rendyrker sikringen af de etnologiske og kulturhistoriske kompetencer og bevaringsværdier. B- skibene er den flåde af bevaringsværdige skibe, der af Skibsbevaringsfonden har fået støtte til restaureringsopgaver af forskelligt omfang og dermed er anerkendt som bevaringsværdige og derfor støtteberettigede. O- skibene er den flåde af skibe, der er under observation, fordi de har potentiale til at blive erklæret bevaringsværdige. Dette er de endnu ikke sikrede skibe, hvoraf en del er i erhvervsmæssig anvendelse eller på vej ud af deres oprindelige erhverv. En bevaringsværdighedserklæring udstedes af Skibsbevaringsfonden på grundlag af et fartøjs kulturhistoriske fortælleværdi, aktuelle udseende og tilstand, sammenholdt med eventuelle foreliggende restaureringsplaner. Erklæringen giver skibet status i det maritim- historiske kulturbillede, og det er ved flere lejligheder bevist, at en bevaringsværdighedsstatus er et godt redskab til at sikre, at skibets værdi som kulturhistorisk genstand ikke forringes. Denne status er gældende i ti år fra udstedelsen eller til første ejerskifte, hvorefter skibets ejer skal søge om fornyelse af skibets bevaringsstatus. Skibsbevaringsfondens register omfatter ved udgangen af marts 2014 i alt 203 skibe med gyldig bevaringsstatus. Antallet har over de seneste år været lidt svingende, idet nogle falder fra og andre kommer til. Den aktuelle liste over de skibe, der p.t. har bevaringsstatus, kan til enhver tid ses på Fondens hjemmeside. Følgende 16 skibe har i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 fået bevaringsværdighedsstatus: HANNAH MARIE, fiskefartøj (pennalhus), Struer 1938 ELEPHANTEN, rundgattet fiskefartøj, senere stationsfartøj, Skagen 1940 PLAGEN, limfjordsfærge, Nykøbing Mors 1958 KNASTEN, hækbygget fiskefartøj, senere hjemmeværnskutter, Sæby 1937 KIRSTINE, jagtbygget kvase, Troense 1887 RIGMOR, rundgattet ålekvase/fiskefartøj, Langø i

6 ANNE- LISE, rundgattet, kravelbygget bundgarnsjolle, Faxe Ladeplads 1957 DITTE, rundgattet, klinkbygget bundgarnsjolle, Middelfart 1974 LINEA, rundgattet snurrevods-, senere hjemmeværnskutter, Gilleleje 1940 BETTA DAN, spidsgattet, opr. øvelsesbåd for Koktved søfartsskole, Nyborg 1952 GASEN, spidsgattet jagt, opr. spejder- kursusfartøj, Struer 1970 WOLLE JUUL, rundgattet fiskefartøj, Hadsund 1949 CARLA, rundgattet motor- paketbåd, Ærøskøbing 1922 FIONIA, jagtbygget fragtskonnert, Faxe Ladeplads 1904 FORTUNA, hækbygget snurrevodskutter, Nordby 1933 Sagsbehandlingstiden for bevaringsværdighedsansøgninger er almindeligvis ca. 4 uger. Som følge af reduceret kapacitet i sekretariatet har der i 2014 bygget sig op en venteliste for nye ansøgere. Ti ansøgninger var ved beretningsperiodens udløb endnu ikke blevet behandlet. Historisk monument (A- status) Ud over at kunne erklære særlige fartøjer bevaringsværdige, kan udvalgte fartøjer, der allerede er erklæret bevaringsværdige, opnå en ganske særlig udmærkelse som Historisk monument. Dette er en udmærkelse, som tildeles et fartøj, der på forbilledligt vis fremtræder i autentisk eller særlig godt restaureret stand, og som derfor er en entydig kilde til kundskab om den danske søfarts og skibsbygnings historie. Ansøgning om status som Historisk Monument sker på eget ansøgningsskema, der findes på Fondens hjemmeside. To fartøjer har i året fået tildelt status som Historisk Monument. Disse er: BJØRN BJØRN blev bestilt af Randers Havn til brug som slæbebåd og isbryder. Byens industrielle aktivitet og store opland gav havnen meget trafik, og sejladsen op til byen ad det snævre løb var vanskelig, især for sejlskibe. Derfor var der god brug for en slæbebåd som BJØRN. Om vinteren lagde fjorden også hurtigt til med is, og isbrydning var tit nødvendig for at nå ud i frit farvand i Kattegat. BJØRN udførte desuden vagertjeneste på fjorden. Båden blev nærmest en del af livet på fjorden i mange, mange år. Takket være skibets lange tjeneste har det overlevet den skrotning, som ellers er overgået alle de andre dampskibe. I erkendelse af skibets sjældenhed blev det af Randers by solgt til Dansk Veteranskibsklub, da det var 72 år gammelt. Medlemmerne har i en lang årrække arbejdet på restaureringen af dampskibet, først ved kaj på Holmen i København og de seneste år ved kaj på det tidligere Helsingør Skibsværfts område. Skibet er udstyret med Danmarks eneste bevarede tregangsmaskine en dampmaskine, der tidligere var den almindeligste maskintype i danske dampskibe. Maskinen er af byggeværftets eget fabrikat, mens kedlen er en marinekedel (skotsk type) fra Aalborg Skibsværft 1923, kulfyret, med to korrugerede fyrgange. 6

7 I dansk sammenhæng er BJØRN enestående. Skibet er fra en anden tid. Der findes ikke andre af samme type og alder i Danmark. Andre, oprindeligt dansk- ejede bugserbåde er enten ophugget eller solgt ud af landet. Typologisk set repræsenterer BJØRN de specialfartøjer, der servicerede de store europæiske industri/havnebyer. Således knytter skibet fortid og nutid sammen. BJØRNs restaurering har i princippet været kompromisløs. Men da der i Danmark ikke længere findes værfter, der behersker nitning af store, dobbeltkrumme skibsskrog af stål, er istandsættelsen af skibets bund gennemført ved moderne teknikker (svejsning). Dette valg har været nødvendigt for, at det skulle lade sig gøre at bevare skibet. Mindre opgaver over vandlinjen, på dæk og i overbygningen er nittet, udført af ejerforeningen selv. BJØRN fremstår med meget høj autenticitet i alle aspekter (lyden af skibets dampfløjte bør bestemt også accepteres som kulturarv), og skibet blev derfor givet status som Historisk monument. Dette skete inder sejladsen Fyn Rundt i juli. LILLA DAN LILLA DAN er en jagtbygget, 2- mastet topsejlskonnert, bygget til regning af Rederiet J. Lauritzen. Skibet er bygget ved J. Ring- Andersens værft i Svendborg i 1951 og igennem mange år anvendt som regulært skoleskib for J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. Skibet blev i bygget om og herefter anvendt/udlejet som lejrskole- og charterskib med plads til 16 passagerer. De første år var skibet sortmalet med guldstaffering i skanseklædningen, men efter ca. ti år fik skibet Rederiet Lauritzens velkendte, røde farve. LILLA DAN har ikke gennemgået ombygninger af betydning. LILLA DAN blev bygget til skoleskibssejlads og er derfor udstyret med en mere beskeden rigning end den traditionelle topsejlsskonnert. De dominerende dækshuse har skibet haft siden det blev bygget. LILLA DAN fremstår i dag i det store og hele som i 1951 og repræsenterer en tid, hvor Lauritzen- rederiets sømandsuddannelse omfattede kendskab til, og øvelse i både ældre og nyere former for sømandskab. Skibet blev udnævnt til Historisk Monument under Fyn Rundt - sejladsen i juli. Rådgivning og tilsyn Skibsbevaringsfonden har siden etableringen i 1986 erhvervet en både bred og dyb viden om restaurering af traditionelle fartøjer og betragtes som landets førende kompetenceinstitution indenfor bevaring af traditionelle fartøjer. De daglige opgaver består af generel information og rådgivning til det maritime miljø. Desuden arbejdes der specielt på dokumentation og rekonstruktion i de sager, der er støttet økonomisk af Fonden, således at der opnås den maksimale effekt af de begrænsede midler, der er stillet til 7

8 Skibsbevaringsfondens rådighed. Rådgivningen ydes hovedsageligt til ejere af skibe, der har modtaget lån i Fonden og til ejere af bevaringsværdige skibe i øvrigt. Desuden ydes der rådgivning, i det omfang tiden tillader det, til ejere af skibe, der senere kan erklæres bevaringsværdige. Rådgivningstjenesten omfatter i uprioriteret rækkefølge eksempelvis vidensdeling omkring traditionel vedligeholdelse udarbejdelse af restaureringsplaner opmåling og dokumentation arkitektopgaver ved rekonstruktion (f.eks. dækshuse, rigning og sejl) traditionelle håndværksteknikker materialevalg til skibsbygning og istandsættelser etablering af skibsprojekter ansøgninger til fonde Desuden ydes den nødvendige bistand til landets museer og i et vist omfang til myndighederne, f.eks. Søfartsstyrelsen, Kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeridirektoratet. Skibsbevaringsfondens kompetencer og erfaringer kommer i udgangspunkt hele det maritim- historiske miljø til gode. Men på grund af Fondens beskedne organisation foregår der en løbende vurdering af hvilke projekter, vi har kapacitet til at gå ind i. Også i regnskabsperioden er der ydet konsulenttjenester overfor en række bevaringsværdige skibe. Både skibe med og uden lån hos Fonden har været omfattet af konsulenttjenesterne. Større rådgivningsarbejde er primært tilbudt de fartøjer, der har været direkte involveret med Fonden i form af låntagning, eller som står foran en større istandsættelse. Eksempler på konsulentopgaver AVENTURA AVENTURA, oprindeligt "P. Christensen", er bygget som rundgattet, sejlførende ålekvase i 1914 på Chr. Christensens værft i Kolding til P. C. Christensens Åleeksport i Kolding. Det var dengang flagskibet i firmaet. Skibets længde er 19,5 m, bredden 6,25 m og dybgangen 2,5 m. Bruttotonnagen er 48,67 BRT. Ålekvasen er specielt konstrueret til at have stor lasteevne og var bygget til opkøb og hjemtransport af ål fra Norge, Danmark og de baltiske lande, samt transport af levende ål til England, Holland og Belgien. Kvasen havde oprindeligt en 2- cylindret Lysekilde- motor. Maskinen blev i 1946 udskiftet med en Alpha type 402, en 2- cylindret totakts- disesel på 116 HK og 2- bladet vendbar skrue. Ålene blev sejlet direkte fra fiskepladserne til P. C. Christensens Åleeksport fra ca indtil 1945, hvor firmaet og skibene blev overtaget af Th. Petersen Åleeksport i Kolding. På Kolding- fjorden blev ålene losset over i hyttefadene, som igen blev bugseret ind af åløbet til Eksporten i bunden af havnen. 8

9 Kvasen havde flere sejladser igennem Kieler- kanalen med levende ål til London, Antwerpen og Holland. I 1970 blev styrehuset taget af og motoren sendt til Alpha- fabrikken i Frederikshavn for en hovedrenovering. Skibet fik ved denne lejlighed påboltet en ny maskincasing af aluminium. Fartøjet stoppede aktiviteterne i 1974 og blev oplagt i Sønderborg indtil Som AVENTURA blev skibet erklæret bevaringsværdig i Erklæringen blev givet med kort løbetid og med et krav om, at skibets store styrehus blev erstattet af et, der var historisk korrekt. Processen har taget tid, og skibet har i mellemtiden skiftet ejer. I beretningsåret er der taget hul på et omfattende planlægningsarbejde, der skal resultere i en tilbageføring af AVENTURA til sejlende kvase. Fondens konsulenter har haft flere møder med skibets ejer og besigtigelser på skibet med det formål, at skibets tilbageføring sker med størst mulig hensyn til den historiske dokumentation. AVENTURA blev påført en større skrogskade ved en vinterstorm, hvilket nødvendiggjorde et længerevarende og kostbart værftsophold. Dette har givet skibet en anstrengt økonomi. ELISABETH K 571 ELISABETH er en klinkbygget, rundgattet halvdæksbåd bygget på H. Jensens Baade- og Skibsværft i Køge til Dragør- fiskeren Ejner Larsen. Den blev leveret i slutningen af Den knap 30 fod lange båd var bygget med dam. Det er ikke som fiskefartøj, men flugtbåd, ELISABETH er mest kendt. Ved jødeaktionen i oktober 1943 sejlede fisker Larsen sammen med andre Dragør- fiskere mellem 600 og 700 jødiske flygtninge i sikkerhed i Sverige. Den lille kutter er noteret for transporten af godt 70 mennesker. Efter fredsslutningen i 1945 vendte ELISABETH hjem fra svensk landflygtighed og genoptog fiskeriet. Kutteren var aktiv frem til 2002, da den blev overtaget af daværende Dragør museum. I de følgende år blev kutteren istandsat og tilbageført til oprindeligt udseende. Museet har haft en række problemer med at holde kutteren tæt, og i 2013 og 2014 blev der med Fonden som tovholder gennemført en total istandsættelse af ELISABETH. Arbejdet blev udført på et værft ved Egernsund. Fonden har deltaget i processen med finansiering, rådgivning og projektstyring. Eksterne konsulentopgaver Skibsbevaringsfonden indgik i 2012 en aftale med Fylkeskonservatoren i Aust- 9

10 Agder i Norge om yderligere historisk dokumentationsopgaver omkring UGGERBYSKIBET. Projektet var en videreføring af den sikringsopgave af vraget, Fonden udførte for samme opdragsgiver i 2010 og som forberedelse til, at skibet skulle udlånes til udstilling i Norge. Efter planen skulle opgaven udføres i foråret 2014, men som følge af langtidssygdom i sekretariatet er opgaven blevet udskudt på ubestemt tid. Ud over nævnte projekt har sekretariatet givet tilbud på tilsynsopgaven ved istandsættelsen af Stavanger Sjøfartsmuseums Colin Archer- skøjte WYVERN, som forliste i Østersøen under Tall Ships Race sommeren Museet takkede i sidste øjeblik nej til Fondens tilbud, som var udarbejdet efter anmodning fra den norske rigsantikvar. Oplysning, formidling og dokumentation Da de traditionelle fartøjer stadig var i kommerciel fart, var brugen og vedligeholdelsen af dem en helt naturlig ting, som tillærtes ved handlingsbåren kundskab. Man mønstrede om bord som yngstemand og arbejdede sig op. Undervejs tillærte man sig de færdigheder, som var nødvendige for at håndtere og vedligeholde et fartøj. Denne metode er ikke længere gangbar i samme udstrækning. Det foregår i princippet stadig på samme måde i de store charterskibe, der anvender professionelle søfolk, men i de privatejede skibe er der meget ofte behov for hjælp til de traditionelle færdigheder. Og her har Skibsbevaringsfonden en vigtig opgave at løse. Mange af fragtskibene og fiskeskibene kunne forsørge både rederens og besætningens familie. Det gælder heller ikke længere. Enkelte af de større skibe er enkeltmands ejede og sejler i charterfart med professionel besætning. Men mange af skibene er ejede af private ejere eller foreninger, der ikke har indtægter på skibene, og her er det et stort problem at få økonomien til at række. I Skibsbevaringsfonden ser vi et stigende behov for vejledning til den almindelige vedligeholdelse. Der er derfor i de senere år arbejdet meget med formidling af de traditionelle færdigheder. Fondens Pjecer om Bevaring er blot ét eksempel på sådan oplysning. Hjemmeside Skibsbevaringsfondens hjemmeside fungerer som formidlingssted for fakta- information om støttede fartøjer og historisk dokumentation på disse. Hjemmesiden er desuden kernen i Fondens oplysningsvirksomhed til skibsejerne om vedligeholdelse af fartøjer. Ansøgningsskema for bevaringsstatus og lån ligger ligeledes på hjemmesiden til information og download. Tiden er efterhånden ved at være løbet fra hjemmesiden i sin nuværende form. Specielt opdateringsdelen har været omstændelig. Arbejdet med at omarbejde og forny den eksisterende hjemmeside blev igangsat i beretningsåret. Den nye hjemmeside vil blive søsat medio 2014 med ændret design og forbedrede funktioner. Facebook Fondens Facebook- side blev oprettet i marts Den skal være et dag til dag- bindeled mellem sekretariatet og skibsejere og andre med interesse for den maritime kultur. Som følge af sygdom har sekretariatet over en længere periode i beretningsåret haft reduceret arbejdskapacitet. Dette har haft konsekvenser for opdateringstakten for Facebook- siden. 10

11 Ud over formidlingsvirksomheden på nettet har Fondens to rådgivere arbejdet på en række områder med formidling af stofområdet: Foredrag Indsamling af historisk dokumentation Publicering af fagartikler Udarbejdelse af informationspjecer Dokumentation af truede håndværk Fagkonferencer Formidling under sejladsen Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe Skibsbevaringsfonden deltog i juli 2013 i den årlige sejlads Fyn Rundt med bugserdampbåden BJØRN, som sejlede for første gang efter den lange restaureringsperiode. Fonden havde i et fællesskab med TS og fynske kommuner lejet fartøjet, som sejlede med egen besætning sammen med de øvrige skibe turen rundt om Fyn. Formålet med at sejle med på eget fartøj var at formidle et af Fondens større restaureringsprojekter og samtidig få en dialog med de lokale politikere og almindelige besøgende på havnene. Der var derfor inden sejladsen fremsendt invitationer til anløbsbyernes borgmestre, som blev inviteret til at komme om bord til uformelle samtaler om skibsbevaringssagen. Skriftlig formidling Derfor arbejdes der løbende på at informere om den sejlende kulturarv både til den brede offentlighed, politikere og skibsejere. Der skrives fast i tidsskriftet Passagerfart og i Træskibs Sammenslutningens medlemsblad TS Magasin. Ligeledes er Fonden fast bidragsyder i det norske fagtidsskrift Fartøyvern. Dansk Historisk Skibsregister (DHS) Der arbejdes kontinuerligt på Dansk Historisk Skibsregister. Der er fortsat mange fartøjsregistreringer behæftet med fejl, som bliver korrigeret så snart de bliver opdaget. Der er i løbet af de seneste år indsamlet ca. 200 fotos af registrerede skibe, som i 2014 vil blive lagt ind i registret. DHS vil medio 2014 fremstå i nyt design, som en integreret del af Fondens omarbejdede hjemmeside. Netværk Nordisk samarbejde Det nordiske samarbejdsråd mødtes den 16. og 17. april 2013 i Stockholm. Mødet blev holdt om bord på isbryderen ST. ERIK, som ligger fast ved Wasamuseet. For Skibsbevaringsfonden deltog Ole Vistrup og Jes Kroman. Mødet behandlede fælles spørgsmål og problemstillinger omkring støtte og lån, forsikring af bevaringsværdige skibe, forholdet til søfartsmyndighederne i de respektive lande, og eksempler på forskellig praksis i forhold til kulturhistoriske retningslinjer. Danmark vil være værtskab for det fællesnordiske møde, som skal afholdes i efteråret European Maritime Heritage 11

12 Skibsbevaringsfonden er rådgivende medlem af organisationen European Maritime Heritage (EMH). Fonden har i beretningsåret ikke deltaget i møder eller konferencer i EMH. 12

13 Ansøgninger og tilsagn i Skibsbevaringsfonden havde inden ansøgningsfristens udløb den 1. marts 2013 modtaget ansøgninger om støtte fra følgende skibe: Skibets navn Ansøgt beløb Bevilget ALVILDE ANNA ELISE 0 ANGELO ANNA NYBORG 0 ANNE MARIE AVENTURA BJØRN 0 BRITA LETH ELISABETH ESPINA EHLERS GL. TURISTEN GØL- BÅDEN HJALM IDA JOHANNE (ansøgning 1) 0 JOHANNE (ansøgning 2) KATHRINE PETERSEN KIVIOQ KRYDSJAGT LODSEN (af Struer) LOTTE BRINCH 0 MARTHA SALLINGSUND 0 VANJA 0 VERITAS 0 ØRNEN Nødpulje I alt ansøgt I alt tildelt Afgivne lånetilsagn I det følgende gives en præsentation af de fartøjer, der i regnskabsåret har modtaget tilsagn om lån. Fondens samlede lån i et fartøj er udtrykt pr. 31. marts 2013 og kan indeholde donationer fra andre fonde, men administreret af Fonden, samt ekstrabevillinger ydet i løbet af året. ALVILDE, fiskefartøj bygget i Frederikshavn

14 Beskrivelse: ALVILDE blev bygget som fiskefartøj ved Nicolai Olsens værft i Frederikshavn i 1897 til et partrederi i byen. Skroget er af den såkaldte frederikshavnertype (svagt faldende, glat stævn, afrundet agterstævn med udvendigt ror) og bygget af eg og bøg på eg. Fartøjets kendingsmål er længde 52,1 og bredde 15,5 danske fod, og en tonnage på 26 brt. Skibet var bestemt for snurrevodsfiskeriet og udstyret med brønd dam og havde to damluger. Det var rigget som galease og havde i begyndelsen ingen motor. I 1903 blev ALVILDE hjemskrevet i Grenaa og fik installeret en liggende, 4- takts Brdr. Houmøller petroleumsmotor på 4 hk med tobladet skrue gennem agterstævnen. I 1923 var ALVILDE rigget som jagt og havde fået styrehus. I slutningen af erne blev skibet solgt til fritidsformål og gennemgik frem til 1985 en omfattende ombygning, som bl.a. omfattede et langt ruf, nyt dæk og bjælker, samt oprigning som gaffelrigget ketch med stængerigget stormast. Skibet blev i 2007 overtaget af et nystartet bådelaug i Frederikshavn. Ejerne har udtrykt ønske om at bringe ALVILDE i overensstemmelse med skibets oprindelige udseende, bl.a. ved en mindre omrigning, udskiftning af den delte stormast til pælemast, ombygning fra rat til rorpind og en tilnærmelsesvis genskabelse af det oprindelige dæksplan. Bevaringskvaliteter: ALVILDE er en af de meget få eksisterende, rundgattede kuttere af frederikshavnertypen. Så vidt vides er der kun tre tilbage. Skibet har stadig flere af sine oprindelige klædningsplanker intakt, bl.a. bundplanker med damhuller. Dæk og dæksbjælker er blevet udskiftet gennem årene, ligesom lønningsstøtter og lønning. Et langt ruf, der står på kraveller af limtræ, har været et svagt element i skibets konstruktion og er i 2011 blevet erstattet af et mindre ruf på heltræs bjælker. Halvruffet forude blev også genetableret i Bevaringskvaliteten vurderes derfor som rigtig god. ALVILDE blev reddet så at sige på målstregen. Skibet bliver restaureret med den højest mulige autenticitet som mål. Enkelte, men væsentlige detaljer såsom en ny galeaserigning mangler, før skibet er gennemrestaureret. Lånetilsagn: kr til ny stormast, nedgangskapper, skylight Fondens samlede engagement er herefter: kr

15 ANGELO, bygget i Holland i 1907 D/S SVENDBORGSUND blev bygget W. H. Jacobs værft i Haarlem, Holland. Færgen var bygget til Svendborg- Rudkøbing ruten, men afløste også på andre ruter som f.eks. Marstal- ruten. SVENDBORGSUND anvendtes desuden i stor udstrækning til bugseropgaver, eksempelvis af sejlskibe til og fra oplæggerpladserne og havnene i området. I 1910 blev SVENDBORGSUND forlænget fra til meter. Arbejdet blev udført på Ring- Andersens Staalskibsværft i Svendborg. Skibet var oprindeligt på 70 BRT og målte efter forlængelsen 85 BRT. Dampfærgen kunne medtage 200 passagerer. I 1918 blev damperen afhændet til Kristiania (Oslo) i Norge i forbindelse med afmatning af passagermarkedet og et godt købstilbud. Navnet blev ændret til ANGELO. Skibet blev handlet nogle gange i Norge i årene efter. Fra var dampfærgen beslaglagt af den tyske krigsmarine. I 1951 blev den ombygget til motorfragtskib på 130 tdw. Skibet blev i 2010 bugseret Frederikshavn med tanke på videresalg til Holland. Imidlertid fandt det i 2011 nye ejere i Ærøskøbing, hvor det efter planen vil indgå i aktiviteterne rundt det planlagte restaureringscenter for stålskibe i byen. Det er ejernes plan at tilbageføre skibet til dampskibsperioden Lånetilsagn: Kr til landsætning og stabilisering af skibet Fondens samlede engagement er herefter: Kr

16 ANNE MARIE, kvase bygget i Assens i 1890 Beskrivelse: ANNE MARIE er bygget i 1890 bygget af S. S. Christensen i Assens til L. Kristoffersen i Thorøhuse. Den er kravelbygget som rundgattet galease med konveks stævn. Den blev beskæftiget som fisker- og opkøberkvase og var bygget med dam. Fra 1898 stod skibet registreret i Frederikshavn. Skibet blev beskæftiget med fiskeri under nr. FN 119 og havde seks mands besætning. Omkring 1904 blev der installeret en 8 HK Houmøller petroleumsmotor. Den blev senere erstattet af kraftigere maskineri, bl.a. i april 1929 med en 40 HK 1- cylindret Vølund. I oktober 1957 blev galeasens navn ændret til FORTUNA med registreringsnummer RI 148 i forbindelse med salg til Hvide Sande. Et par år efter videresolgtes båden Øster Hurup og fik nr. A 674. Fiskeriårbøgerne fortæller, at navnet omkring 1963 ændredes til SUSANNE KRODAHL af Sønderborg og kort efter til VERONA af Sønderborg med fiskerinummer AA 60. Fra ca var hjemstedet Dyvig. I 1971 var det slut med fiskeriet, og VERONA overgik til lystfartøj. Dammen blev udtaget, og fartøjet fik ved en ombygning en del nye spanter, bundstokke og planker. ANNE MARIE er hjemmehørende i Roskilde. Der foreligger ingen dokumentation på skibets oprindelige udseende. Maskinruffet er i dag indrettet med et åbent cockpit, hvilket ikke er originalt. Der et bygget ruf over den oprindelige dam. Riggen er meget høj og næppe i overensstemmelse med dens oprindelige udseende. Da der var nogen usikkerhed omkring skibets tekniske tilstand, blev ansøgningen afslået. I stedet ønskede Fonden i udarbejdet en uvildig tilstandsrapport. Lånetilsagn: Kr til udarbejdelse af en tilstandsrapport Fondens samlede engagement i skibet er herefter: kr

17 AVENTURA, ålekvase bygget i Kolding i 1914 Beskrivelse: AVENTURA, oprindeligt "P. Christensen", er bygget som rundgattet, sejlførende ålekvase i 1914 på Chr. Christensens værft i Kolding til P. C. Christensens Åleeksport i Kolding. Det var dengang flagskibet i firmaet. Skibets længde er 19,5 m, bredden 6,25 m og dybgangen 2,5 m. Bruttotonnagen er 48,67 BRT. Ålekvasen er specielt konstrueret til at have stor lasteevne og var bygget til opkøb og hjemtransport af ål fra Norge, Danmark og de baltiske lande, samt transport af levende ål til England, Holland og Belgien. Ålene blev sejlet direkte fra fiskepladserne til P. C. Christensens Åleeksport fra ca indtil 1945, hvor firmaet og skibene blev overtaget af Th. Petersen Åleeksport i Kolding. Kvasen havde flere sejladser igennem Kieler- kanalen med levende ål til London, Antwerpen og Holland. I 1970 blev styrehuset taget af og motoren sendt til Alpha- fabrikken i Frederikshavn for en hovedrenovering. Skibet fik ved denne lejlighed påboltet en ny maskincasing af aluminium. Fartøjet stoppede aktiviteterne i 1974 og blev oplagt i Sønderborg indtil Skibets ejer ønsker at tilbageføre AVENTURAS til perioden inden sidste modernisering. Lånetilsagn: Kr til istandsættelsen. Tilsagnet forudsætter, at der kan skaffes tilsvarende anden finansiering. Fondens samlede engagement herefter: Kr

18 BRITA LETH, jagtbygget 2-mastet fragtskonnert bygget i Øxenbjerg 1911 BRITA LETH er bygget på Øxenbjerg skibsværft, Svendborg, i 1911 til et partrederi med skibsbygmesteren selv, Anders Jensen, som korresponderende reder. Under navnet BRITA sejlede skibet i nordeuropæisk fart, indtil det i 1921 blev solgt til Sverige. Skonnerten sejlede under svensk flag indtil den forliste i Kattegat i Den ble hævet og repareret, og sejlede under navnet M. A. Flyvbjerg frem til 1957, da den blev solgt og nedrigget til jagt. Som Hilfred drev skibet sten- og vragfiskeri frem til 1972, da skonnerten atter blev solgt. BRITA LETH er en af landets bedst bevarede skonnerter. Den har i en menneskealder været hjemmehørende i Aarhus, hvorfra ejerne har sejlet charter med den. Den har tidligere desuden været beskæftiget med socialt ungdomsarbejde. BRITA LETH fremtræder næsten som det oprindelige skib. Dækskabyssen er blevet en smule større end den originale for at give plads til toiletter. Skibet er et fremragende eksempel på et traditionelt, sejlende fragtskib. Det vedligeholdes helt med traditionelle midler, og den høje autenticitet gør skonnerten til Danmarks måske smukkeste. Skibet har status som Historisk Monument. Lånetilsagn: kr til slutfinansiering ved lægning af et nyt dæk Fondens samlede engagement herefter: kr

19 ELISABETH, halvdæksbåd bygget i Køge i 1941 K 571 ELISABETH er en klinkbygget, rundgattet halvdæksbåd bygget på H. Jensens Baade- og Skibsværft i Køge til Dragør- fiskeren Ejner Larsen. Den blev leveret i slutningen af året Den knap 30 fod lange båd var bygget med dam. Det er ikke som fiskefartøj, men flugtbåd, ELISABETH er mest kendt. Ved jødeaktionen i oktober 1943 sejlede fisker Larsen sammen med andre Dragør- fiskere mellem 600 og 700 jødiske flygtninge til sikkerheden i Sverige. Den lille kutter var ansvarlig for transporten af godt 70 mennesker. Efter fredsslutningen i 1945 vendte ELISABETH hjem fra svensk landflygtighed og genoptog fiskeriet. Kutteren var aktiv frem til 2002, da den blev overtaget af daværende Dragør museum. I de følgende år blev kutteren istandsat og tilbageført til oprindeligt udseende. Museet har efterfølgende haft problemer med at holde kutteren tæt, og i 2013 og 2014 blev den genstand for en total istandsættelse, som omfattede udskiftning af 80 % af klædningen, nye bundstokke, damskot, dæksbjælker og dæk. Desuden genmontering af glødehovedmotoren, nu med gennemgående fundamentbolte, som oprindeligt. Lånetilsagn: Kr til istandsættelse af skrog Fondens samlede engagement er herefter: Kr

20 ESPINA EHLERS, post- og passagerbåd bygget i Hou i 1956 Motordæksbåden blev søsat under navnet Kjeldsen og er bygget til post- og passagerfart mellem Hou, Tunø og Mårup havn på Samsø. Den blev sat i fart i januar 1952 med registreringsnummer P 811 og sejlede på overfarten indtil den i 1965 blev overflødiggjort af den større motorfærge Tunø, der (i teorien) kunne medtage køretøjer. Fartøjet har frembygget styrehus. Der findes et lille passagerruf med nedgangskappe til salonen. Postbåden blev solgt i 1986 til Aarhus og blev registreret som fiskefartøj med nummer AS 116. I 1990 overgik den til fritidsbrug. Båden blev i 2008 solgt til I/S Tunøs Postbåd og er blevet nænsomt restaureret. Den fik i 2012 den eftertragtede "Historisk Monument"- status. Lånetilsagn: Kr til bundplanker, motorrenovering og nye skrueblade Fondens samlende engagement er herefter: Kr

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Aktiviteter sommeren 2009

Aktiviteter sommeren 2009 Museums, Kultur og aktivitetsskibet H.V.RAVN Frederikssund 200 år Aktiviteter sommeren 2009 Niels Sømand Pedersen, Færgen GRØNSUND, Tovholder for den kommende dif drift af H. V. RAVN, og ld leder af projektet.

Læs mere

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN NYHEDSBREV MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN Nr.4- oktober- november 2008 Gensyn med M/S CECILIE efter ca. 40 år. Billedet viser CECILIE ved hjemkomsten for oplægning i 1958 efter 37 år

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Vision og Strategi 2006-2011 Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Layout: Ole Pettersson, Pettersson Grafik Tryk: TS Print Consult, oplag: 1000 stk. Fotos: Kirsten

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper

Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper sen. Bedst som vi troede, at nu havde vi højde, og der kunne lede, kom vi næsten

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Dokumentation af bevaringsværdige skibe

Dokumentation af bevaringsværdige skibe SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring Dokumentation af bevaringsværdige skibe Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde,

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Referat. T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012.

Referat. T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012. Referat T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012. Dato: 4. marts 2012 i København. Deltagere: Poul Erik Clausen, formand (PEC), Nis-Edwin List-Petersen, næstformand (NELP), Egon Hansen,

Læs mere

Referat. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart

Referat. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart Referat Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart Deltagere: Poul Erik Clausen, formand (PEC), Nis-Edwin List-Petersen, næstformand (NELP), Egon Hansen,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Gode råd når du skal købe fiskeskib

Gode råd når du skal købe fiskeskib Gode råd når du skal købe fiskeskib 1 Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem. Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Krydstoldjagten i Skive

Krydstoldjagten i Skive Krydstoldjagten i Skive Den selvejende institution krydstoldjagt nr. XXVII Ejgil Brun Kristensen Skive 2008 Krydstoldvæsenet Om told og afgifter Told er oprindelig betegnelsen for enhver afgift, der pålagdes

Læs mere

TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON

TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON I forbindelse med at du/i skal på togt med Skonnerten Fulton er her nogle praktiske oplysninger i forbindelse med forberedelsen til togtet. Et togt med Skonnerten

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik Jens Birch Lars Ersgaard BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik ET BÅDEBYGGERI I SVENDBORG I modsætning til flere andre af de kendte danske karrosserifabrikker har

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

DS = Danmarks Skibsliste ( Flagbogen ) DSR = Deutsches Seeschiffsregister

DS = Danmarks Skibsliste ( Flagbogen ) DSR = Deutsches Seeschiffsregister Jagt Nordstjernen Historisk dokumentation Forkortelser = tilsynsbog udstedt 4/7 1922 SR = Skibsregistret HSRP = Hoved-Skibsregistrerings Protokol, RA DS = Danmarks Skibsliste ( Flagbogen ) DSR = Deutsches

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Købskontrakt. (handel mellem private med brugt båd)

Købskontrakt. (handel mellem private med brugt båd) Købskontrakt (handel mellem private med brugt båd) Dansk Sejlunion og Bech-Bruun Advokatfirma håber, at dette udkast kan være til gavn for foreningens medlemmer i forbindelse med indgåelse af aftale om

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi I har valg at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger man kan træffe som enkeltperson

Læs mere

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 2 1 28 BÅDMAGASINET SEJL 4 1 Thurø 33 skulle være en smuk båd og en hurtig båd. Nyd selv linjerne. 2 Tidløs, enkel design, som stadig fungerer i 2009. Læg mærke til det tilbagetrukne,

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive FUSIONSPLAN vedrørende Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg og Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive INDHOLD Side 1 DE OMFATTEDE SELSKABER 3 2 FORTSÆTTENDE

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel. Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt.

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel. Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt. Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 2. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.11.25 (869) Referatet fra mødet den 25.11.2014 godkendt. Referat 2 2014

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS Umiddelbart før CAROLINE'S stabelafløbning interviewedes Albert Petersen (tv.) af Ole Kilhnel fra Danmark Radio. Bag denne ses værftets direktør Thomsen og Peter Grube, forretningsføreren forrederiforeningen

Læs mere

Bornholms Træbådelaug Nyhedsbrev nr. 4 2013

Bornholms Træbådelaug Nyhedsbrev nr. 4 2013 Det er ikke for at være umedgørlig, men der er stadig nogle få gode medlemmer der endnu ikke har nået at få overført kontingent 2013 Bornholms Træbådelaug Nyhedsbrev nr. 4 2013 Foto: Morten Brandborg Den

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af Skonnerten Fylla

Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af Skonnerten Fylla Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af Skonnerten Fylla Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 1 af 12 Rederiet Fylla Marts 2012 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Overordnet om sæsonen

Læs mere