Redegørelse for tilsyn med Socialforvaltningens tilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for tilsyn med Socialforvaltningens tilbud"

Transkript

1 Til Til Rådmanden Orientering Side 1 af 12 Redegørelse for tilsyn med Socialforvaltningens tilbud 1. Resumé I Aarhus Kommune skal Socialtilsyn Midt føre tilsyn med 13 centre i Socialforvaltningen og 8 selvejende tilbud, som Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med. Redegørelsen viser, at Socialtilsyn Midt enten har re-godkendt eller foretaget driftsorienteret tilsyn på alle centre og selvejende institutioner i Socialtilsyn Midt har givet et påbud, som efterfølgende er frafaldet, idet kvaliteten på tilbuddet var blevet højnet tilstrækkeligt. Sammenfatningen af tilbuddenes tilsynsrapporter viser, at kvaliteten i tilbuddene generelt er høj. 2. Baggrund Pr. 1. januar 2014 trådte lov om socialtilsyn i kraft. Loven indebærer, at Socialtilsyn Midt har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbud efter 4 i lov om socialtilsyn i Aarhus Kommune. Socialtilsyn Midt skal godkende nye sociale tilbud for at tilse, om tilbuddet har den fornødne kvalitet. Derudover skal tilsynet føre driftsorienteret tilsyn med eksisterende tilbud mindst én gang årligt for at tilse, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet. De driftsorienterede tilsyn kan være både anmeldte og uanmeldte. Ved det driftsorienterede tilsyn kan tilsynet enten godkende tilbuddet, udstede påbud 1 eller underlægge tilbuddet skærpet tilsyn 2. Tilsynet kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om straks ophævelse af godkendelsen uden forudgående påbud eller dialog med tilbuddet. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Faglig Service Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Direkte Sagsbehandler: Nadia Farup Socialtilsyn Midt skal senest den 1. juli hvert år fremlægge en årsrapport om tilbuddenes kvalitet for hele regionen. Årsrapporten indeholder ikke specifikke data fra Aarhus Kommune. Derfor har Socialforvaltningen udarbejdet denne redegørelse, som er en sammenfatning af de tilsynsrapporter, Socialforvaltningens tilbud har modtaget for Udstedelse af påbud forudsætter, at der kan identificeres tiltag i tilbuddet, som, hvis de gennemføres, gør det acceptabelt, at tilbuddet fortsat er godkendt til målgruppen. Et påbud kan fx omhandle ansættelse af medarbejdere med relevante kompetencer, iværksættelse af efteruddannelse eller udarbejdelse af en handleplan, der imødegår uforholdsmæssig mange magtanvendelser. 2 Socialtilsynet kan træffe afgørelse om skærpet tilsyn i de tilfælde, hvor Socialtilsynet er bekymrede for indsatsen i tilbuddet. Forud for en afgørelse om skærpet tilsyn skal der være en dialog med tilbuddet om de forhold, der ligger til grund for afgørelsen, med mindre afgørelsen træffes

2 3. Socialtilsynets kvalitetsmodel Socialtilsynet skal foretage en samlet faglig vurdering af tilbuddenes faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed i forbindelse med godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Socialtilsynet anvender en kvalitetsmodel bestående af syv temaer til at vurdere, om tilbuddene har den fornødne kvalitet. Side 2 af 12 Socialtilsynet vurderer tilbuddenes kvalitet ud fra følgende syv temaer: - Uddannelse og beskæftigelse herunder om tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. - Selvstændighed og relationer herunder om tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. - Målgrupper, metoder og resultater herunder om tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse samt systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. - Organisation og ledelse herunder om tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, og om den daglige drift varetages kompetent. - Kompetencer herunder om medarbejderne har de rette kompetencer, og at disse vedligeholdes på kort såvel som på lang sigt. - Økonomi herunder om tilbuddets økonomi er solid, om den er gennemskuelig, og om den giver et fundament, som er tilstrækkeligt til at sikre kvaliteten i tilbuddets ydelser. - Fysiske rammer herunder om tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. For hvert af de syv temaer er der en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som Socialtilsynet anvender i bedømmelsen af, om et tilbud har den fornødne kvalitet. 4. Oversigt over tilsynsrapporter i 2015 Socialtilsyn Midt har re-godkendt og foretaget driftsorienteret tilsyn med 13 centre og 8 selvejende institutioner i Socialtilsyn Midt har udstedt et påbud til Hvilstedhus, som hører under Bocenter Syd-Vest i Voksenhandicap. Påbuddet er siden frafaldet, idet tilsynet har vurderet, at kvaliteten af tilbuddet var tilstrækkeligt højnet. Nedenfor er der en oversigt over, hvilke centre og selvejende institutioner, der er ført tilsyn med i 2015: Tilbud Familier, Børn og Unge Aarhus Krisecenter** Børnecentret Center for Specialpædagogiske Børnetilbud Tilsynstype* på baggrund af pludselig opstået viden om bekymrende forhold. Afgørelse om skærpet tilsyn skal ledsages af en afgørelse om påbud.

3 Dalgaarden** Døgncentret** Ellengaarden** Ungdomscentret Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og opsøgende Indsatser Center for Boområdet Center for Bostøtte i eget Hjem Center for Misbrugsbehandling Tre Ege, Kirkens Korshær** Østervang Voksenhandicap Bocenter Nord Bocenter Syd Bocenter Syd-Vest Boinstitutionen Birkebakken** Center for Voksne med Autisme og ADHD Dag og døgntilbuddet Solbakken** Neurofysisk handicapcenter Stefanshjemmet** *Nogle tilbud blev først re-godkendt i 2015 pga. forsinkelse fra Socialtilsyn Midt andre tilbud er blevet re-godkendt, hvis der er opstartet en ny afdeling. ** Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Side 3 af Indhold i tilsynsrapporterne I nedenstående afsnit følger en gennemgang af driftsområdernes gennemsnitlige scores på temaerne i kvalitetsmodellen. Centrene og de selvejende institutioner har også i deres tilsynsrapport fået angivet en række udviklingspunkter. Disse udviklingspunkter og centrenes bemærkninger til udviklingspunkterne vil også indgå i nedenstående. Udviklingspunkterne fremgår for hvert center og selvejende institution af bilag A. Det skal bemærkes, at en lav gennemsnitlig score ikke nødvendigvis er ensbetydende med en lav kvalitet inden for det pågældende tema. Tilsynet giver karakteren 1, hvis en indikator ikke relevant for det pågældende tilbud. Derfor kan nogle tilbud have lave scores på nogle temaer, men samtidig en fin samlet vurdering i tilsynsrapporten og ingen udviklingspunkter. Alle tre driftsområder scorer generelt set lavt på temaet økonomi. Det gør de bl.a. fordi, at offentlige tilbud ikke omfattet af kravet om at aflægge specificeret revideret regnskab på tilbudsniveau. Derfor kan tilsynet ikke vurdere indikatoren og giver karakteren 1. Både centrene og de selvejende institutioner på tværs af driftsområderne har mange udviklingspunkter i forhold til temaet Økonomi. Dette tema behandles derfor særskilt efter en gennemgang af driftsområderne. Der har d. 31. oktober 2016 været afholdt det årlige dialogmøde med

4 tilsynet. På dialogmødet orienterede tilsynet om, at økonomi fremadrettet udgår af spindelvævene og dermed af det samlede overblik over temaerne. Økonomi vil dog forsat blive drøftet på tilsynsbesøgene. Tilsynet orienterede ligeledes om, at der vil komme mere fokus på sundhed og trivsel fremadrettet. Side 4 af Familier, Børn og Unge I nedenstående tabel 1 er der en oversigt over de gennemsnitlige scores for hvert tema i kvalitetsmodellen for hvert center, for hver af de selvejende institutioner samt gennemsnitligt set for Familier, Børn og Unge (FBU) som helhed. FBU scorer gennemsnitligt set højt på temaerne Kompetencer (4,6) og Organisation og ledelse (4,5). Det dækker naturligvis over forskelle mellem såvel centrene som de selvejende institutioner. I vurderingen af temaet Kompetencer lægger tilsynet bl.a. vægt på, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, dvs. uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle behov. I vurderingen af temaet Organisation og ledelse lægger tilsynet bl.a. vægt på, at der er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. FBU scorer gennemsnitligt set lavest på temaerne Uddannelse og beskæftigelse og Selvstændighed og relationer. FBU ligger dog forsat højt på disse temaer med en score på begge på 3,9. Tabel 1: Oversigt over gennemsnitlige scores for hvert tema i kvalitetsmodellen FBU Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgrupper, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi Fysiske rammer Børnecentret 4,8 4,7 4,3 4,7 4,5 2,3 4,7 Center for Specialpædagogiske 3,8 3,3 3,2 3 3,5 1,7 3 Børnetilbud Ungdomscentret 3,8 3,5 4,6 4,6 5 2,3 4,3 Dalgaarden 4,8 4 3,9 4,7 4,5 3 5 Døgncentret 3,5 3,8 4,6 4,9 4,5 3,8 3,7 Ellengaarden 2 3,7 4, ,3 5 Aarhus Krisecenter 4,3 4 3,5 4, ,5 FBU samlet set 3,9 3,9 4,1 4,5 4,6 2,6 4,3

5 FBUs udviklingspunkter relaterer sig til de temaerne Målgruppe, metoder og resultater, Selvstændighed og relationer og Organisation og ledelse. Side 5 af 12 I forhold til temaet omkring Målgrupper, metoder og resultater, så omhandler udviklingspunkterne primært bemærkninger omkring magtanvendelser. Socialtilsyn Midts bemærkninger handler bl.a. om, at tilbuddene skal opdatere diverse procedurer i forhold til magtanvendelser. Socialtilsyn Midt har bl.a. bemærket til den selvejende institution Dalgaarden, at proceduren i forhold til indberetning af magtanvendelser til Socialtilsyn Midt skal opdateres. Den selvejende institution Dalgaarden har beskrevet, at det skete umiddelbart efter tilsynsbesøget i december I forhold til temaet Selvstændighed og relationer handler tilsynets bemærkninger om specifikke bemærkninger i forhold til tilbuddenes praksis. Socialtilsyn Midt har f.eks. i forhold til Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) bemærket, at borgerne skal være mere sammen i fælleslokalerne på trods af borgernes udfordringer. CSB er ikke enige i bemærkningerne og har spurgt tilsynet til de specialpædagogiske overvejelser i forhold til denne praksis. Socialtilsyn Midt har ikke forholdt sig til spørgsmålet. Endeligt har FBU et par udviklingspunkter i forhold til temaet Organisation og ledelse Tilsynet har f.eks. i forhold til den selvejende institution Ellengården bemærket, at der skal fokus på, om medarbejderne oplever faglig ledelse. Den selvejende institution Ellengården har bemærket, at forstanderen er formelt faglig leder jf. beslutning i Ellengårdens bestyrelse og høring i MED-udvalget. Samlet set har tilbuddene i FBU overordnet set en høj kvalitet på temaerne i kvalitetsmodellen. Kvaliteten kan yderligere udvikles i forhold til temaerne Uddannelse og beskæftigelse og Selvstændighed og relationer Voksenhandicap I nedenstående tabel 2 er der en oversigt over de gennemsnitlige scores for hvert tema i kvalitetsmodellen for hvert center og for hver af de selvejende institutioner samt gennemsnitligt set for Voksenhandicap (VH). Voksenhandicap scorer gennemsnitligt set højt på temaerne Kompetencer (3,8) og Fysiske rammer (3,7). Det dækker ligesom for FBU over forskelle mellem såvel centrene som de selvejende institutioner. I vurderingen af temaet Kompetencer lægger tilsynet som nævnt ovenfor bl.a. vægt på, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, dvs. uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle behov. I vurderingen af temaet Fysiske rammer lægger tilsynet bl.a. vægt på, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold. Voksenhandicap scorer gennemsnitligt set lavest på temaerne Uddannelse og

6 beskæftigelse og Målgruppe, metoder og resultater samt Organisation og ledelse. VH ligger dog forsat middel på disse temaer med en score på alle tre på 3,3. Side 6 af 12 Tabel 2: Oversigt over gennemsnitlige scores for hvert tema i kvalitetsmodellen VH Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgrupper, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi Fysiske rammer Bocenter Nord 4 3,7 3, ,7 4,7 Bocenter Syd 2,5 3,3 2,9 3,1 3,5 1,7 3,3 Bocenter Syd-Vest 2,5 2,7 2,1 2, Birkebakken 5 3,8 4,3 4,4 5 1,9 3,3 Center for Voksne med Autisme 3 3,7 3,7 3,4 3,5 2,7 4,7 og ADHD Solbakken 3,5 4,3 4,1 4,3 5 4,8 4 Neurofysisk handicapcenter 2,5 3,3 3,1 3,1 3 1,8 2,7 Stefanshjemmet 3 4 3,2 2,8 3,5 2,3 4 VH samlet set 3,3 3,6 3,3 3,3 3,8 2,5 3,7 I forhold til udviklingspunkterne, så har Voksenhandicap flest bemærkninger i forhold til de temaer, hvor VH også gennemsnitligt set scorer lavest, nemlig Målgruppe, metoder og resultater, Uddannelse og beskæftigelse samt Organisation og ledelse. Udviklingspunkterne i forhold til temaet omkring Målgruppe, metoder og resultater drejer sig primært om samarbejdet med myndighed bl.a. i forhold til 141-handleplanen og i forhold til at sikre de rette målgrupper til det enkelte tilbud. Tilsynet har f.eks. anbefalet Bocenter Nord, at 141-handleplaner efterspørges konsekvent ved indflytning og samtidig anbefalet centret at være opmærksom på, om de visiterede borgere passer ind i tilbuddet. Bocenter Nord har bemærket, at der er indført en fast procedure til forespørgsel af 141-handleplanen, og at der er løbende dialog med myndighed omkring målgruppen for tilbuddet. I forhold til udviklingspunkterne under temaet Uddannelse og beskæftigelse, så handler udviklingspunkterne bl.a. om, at tilbuddene skal arbejde med at opstille særskilte mål for uddannelse og beskæftigelse og samtidig dokumentere og evaluere indsatsen. Den selvejende institution Steffanshjemmet er

7 f.eks. blevet anbefalet at opprioritere den skriftlige dokumentation og evaluering af indsatsen i forhold til borgernes uddannelse og beskæftigelse. Den selvejende institution Steffanshjemmet har bemærket, at der er indført en dokumentationsmetode, som er en del af CSC-social. Side 7 af 12 I forhold til temaet Organisation og ledelse handler udviklingspunkterne om en række specifikke bemærkninger i forhold til ledelsen og samarbejdet både imellem medarbejdere og mellem ledere og medarbejdere. Tilsynet har f.eks. i forhold til Bocenter Sydvest bemærket, at der skal være opmærksomhed på at udvikle og støtte op omkring samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på et specifikt tilbud. Bocenter Sydvest har bemærket, at der er igangsat en proces, der skal understøtte og udvikle det konkrete samarbejde. Samlet set har tilbuddene i VH en middel til høj kvalitet på de udvalgte indikatorer. Kvaliteten kan dog i forhold til de udvalgte indikatorer særligt udvikles i forhold til Uddannelse og beskæftigelse, Målgruppe, metode og resultater og Organisation og ledelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne I nedenstående tabel 3 er der en oversigt over de gennemsnitlige scores for hvert tema i kvalitetsmodellen for hvert center og for den selvejende institution samt gennemsnitligt set for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne (SUV). Det dækker naturligvis over forskelle mellem såvel centrene som den selvejende institutioner. SUV scorer gennemsnitligt set højt på temaerne Kompetencer (4,3) og Organisation og ledelse (4,2). I vurderingen af temaet Kompetencer lægger tilsynet, som tidligere beskrevet, bl.a. vægt på, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, dvs. uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle behov. I vurderingen af temaet Organisation og ledelse lægger tilsynet, som tidligere beskrevet, bl.a. vægt på, at der er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. Tabel 3: Oversigt over gennemsnitlige scores for hvert tema i kvalitetsmodellen SUV Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgrupper, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi Fysiske rammer Center for Boområdet 2,5 3,3 3 3,6 3,5 1,8 3,7

8 Center for Bostøtte i eget Hjem 1 1, ,3 Østervang 4,5 3,7 4,3 4,5 4 2,7 3,7 Center for Misbrugsbehandling 3 3,7 4, ,3 Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 4 3,7 4,5 4,4 5 2,7 4 Tre Ege, Kirkens Korshær 3 3,3 4,1 4,5 4 2,9 5 SUV samlet set 3,0 3,2 3,9 4,2 4,3 2,2 3,5 Side 8 af 12 Som det fremgår af tabellen scorer SUV gennemsnitligt set lavest på temaerne Uddannelse og beskæftigelse (3,0) og Selvstændighed og relationer (3,2). Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) har fået den laveste score 1 på temaet Uddannelse og beskæftigelse. Den lave score skal ses i forhold til CBHs målgruppe. Målgruppen for CBH er enten førtidspensionister, hvorfor uddannelse og beskæftigelse i udgangspunktet ikke er relevant og samtidig har en stor del af målgruppen komplekse problemstillinger som f.eks. psykisk sygdom, misbrug mv., som vanskeliggør uddannelse og beskæftigelse. Det er tilsynets vurdering, at CBH forsøger at motivere borgerne med udgangspunkt i borgernes ønsker i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Den lave score er således ikke et udtryk for, at CBH ikke arbejder målrettet med uddannelse og beskæftigelse. Der er planlagt et dialogmøde mellem CBH og Socialtilsyn Midt med henblik på afklaring af særlige udviklingspunkter. Det er karakteristisk for tilbuddene i SUV, at der er få udviklingspunkter til de enkelte temaer, men de udviklingspunkter, der er er i forhold til Målgruppe, metoder og resultater, Uddannelse og beskæftigelse og Selvstændighed og relationer. I forhold til temaet Målgruppe, metoder og resultater bemærker tilsynet bl.a. til Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH), at der kan arbejdes med at gøre CSC-social mere vedkommende, så delhandleplaner og dokumentation bliver mere styrende og retningsgivende for indsatsen. CBH har bemærket, at der er en proces i gang på tværs af driftsområderne, som skal gøre delhandleplanerne mere vedkommende for borgerne. I forhold til temaet Uddannelse og beskæftigelse har tilsynet over for Center for Misbrugsbehandling bemærket, at tilbuddet skal fortsætte med at have fokus på at søge nye muligheder i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Center for Misbrugsbehandling har bemærket, at der arbejdes med en plan for de enkelte borgere i forbindelse med et udslusningsforløb. I forhold til temaet Selvstændighed og relationer anbefaler tilsynet Center for Boområdet, at arbejdet med borgernes sociale kompetencer bliver et selvstændigt tema i delhandleplanen. Center for Boområdet har bemærket, at det

9 samlede handleplanskoncept i SUV følges, og at borgernes sociale kompetencer bliver drøftet under øvrige temaer i handleplanen under f.eks. Venner/bekendte og Familie. Side 9 af 12 Samlet set varierer kvaliteten i SUV fra middel til høj kvalitet inden for de udvalgte indikatorer. Kvaliteten kan særligt udvikles i forhold til temaerne Uddannelse og beskæftigelse og Selvstændighed og relationer Tværgående tema - Økonomi Som det blev bemærket indledningsvist til afsnittet, så har flere af tilbuddene fået udviklingspunkter i forhold til temaet Økonomi. I tilsynets vurdering af, om tilbuddene har den fornødne økonomiske bæredygtighed og kvalitet, lægger tilsynet vægt på, om tilbuddenes økonomi er solid, om den er gennemskuelig, og om den giver et fundament, som er tilstrækkeligt til at sikre kvaliteten i tilbuddets ydelser. 13 ud af 21 tilbud har fået udviklingspunkter, der relaterer sig til tilbuddets økonomi. Flere tilbud har modtaget næsten ens udviklingspunkter i forhold til økonomi. Et af de udviklingspunkter, der går igen, er, at tilsynet anbefaler, at der udarbejdes delbudgetter for de enkelte afdelinger for at fremme gennemskueligheden. Derudover anbefaler Socialtilsyn Midt yderligere, at det vil fremme gennemsigtigheden for Socialtilsyn Midt og de visiterende kommuner, hvis tilsynet har budget og regnskabstal over en periode på 3 år. Et andet udviklingspunkt, der går igen, relaterer sig til nogle af de selvejende institutioner, som Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med. I udviklingspunktet gør Socialtilsyn Midt opmærksom på, at de selvejendes institutioners regnskab fra og med regnskabsåret 2015 skal indsendes i overensstemmelse med Lov om Socialtilsyn 17 og 18, som beskriver, at private tilbud skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens afsnit II samt, at regnskaber for private tilbud skal revideres af en godkendt revisor. Et tredje udviklingspunkt, som går igen, omhandler, at tilbuddenes budget fra og med budget 2016 ikke må indeholde borgernes egenbetaling, som i stedet er en del af den samlede opholdstakst. Hvis driftsherrekommunen har uddelegeret myndighedsopgaven omkring borgernes egenbetaling vedrørende driftsherrekommunens egne borgere til tilbuddet, må administrationsomkostninger i forbindelse hermed ikke indgå i budgettet fra og med budget Tilsynet udsender i løbet af juli 2015 en vejledningsmail i forhold til budget 2016, hvor ovenstående vil være uddybet. Forvaltningens bemærkninger I forhold til det første udviklingspunkt bemærker forvaltningen, at det vil være muligt at lave afdelingsbudgetter, men at budgetskemaet i det hele taget er

10 unødvendigt, da der i Aarhus Kommune budgetteres på andre parametre end Socialtilsyn Midt ønsker det. Endvidere bemærker forvaltningen, at det kun vil komplicere sagsgangen både for tilsynet og tilbuddene at efterleve et forøget indberetningskrav til tilsynet omkring budget og regnskabstal for en periode på 3 år. Dette materiale revideres af kommunens eksterne revisionsselskab. Side 10 af 12 Forvaltningen bemærker i forhold til det andet udviklingspunkt, at der er en aftale på vej imellem KL og Socialministeriet, som betyder, at de selvejende tilbud kan være en del af rammeaftalen og dermed fortsætte på samme vilkår som offentlige tilbud. I forhold til det tredje udviklingspunkt, så tilkendegav DASSOS Forretningsudvalg på mødet d. 5. oktober 2016, at kommunerne på baggrund af Socialtilsynets seneste udmelding bør følge anvisningerne om at anvende bruttotakster. Ændringen implementeres i Socialforvaltningen i budgettet for Tiltag i driftsområderne På baggrund af ovenstående sammenfatning af tilsynsrapporterne har driftsområderne kort angivet, hvordan der fremadrettet vil blive arbejdet med tilsyn og tilsynsrapporterne i driftsområderne. Arbejdet med tilsynsrapporterne skal være med til at understøtte udviklingen af kvaliteten i de enkelte tilbud. Familier, Børn og Unge I Familier, Børn og Unge har der primært været arbejdet med tilsynsrapporterne decentralt. Denne praksis vil forsat være gældende i Familier, Børn og Unge, men arbejdet med tilsyn og tilsynsrapporterne vil fremadrettet blive drøftet endnu mere systematisk mellem driftschefen og de enkelte centerchefer. Voksenhandicap Voksenhandicap har på baggrund af en drøftelse i centerchefgruppen udpeget tre fokusområder, der skal medvirke til at udvikle og styrke kvaliteten i tilbuddene. Det drejer sig om: Målgrupper og matchning, dokumentation og organisation og ledelse. Fokus på målgrupper og matchning handler bl.a. om, at der skal være fokus på, at målgruppen på et tilbud skal matches af den rette faglighed i forhold til målgruppen. Fokus på dokumentation handler bl.a. om, at der kan ske kvalitetssikring af dokumentationen gennem superbrugere, netværksgrupper og afdelingsledere. Fokus på organisation og ledelse handler om at sikre den rette kompetenceudvikling af lederne i organisationen. Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har ligesom Familier, Børn og Unge indtil nu primært arbejdet med tilsyn, herunder udviklingspunkterne decentralt. Der har således ikke været arbejdet med fælles tværgående fokusområder. I forhold til det fremadrettede arbejde vil Socialpsykiatri og Udsatte Voksne ændre

11 processen for håndteringen af tilsynsrapporterne, hvor der vil være fokus på eventulle tværgående fokusområder. Den fremadrettede proces skal sikre, at der centrene imellem bliver bedre vidensdeling omkring opfølgningen på udviklingspunkterne. Tilsvarende skal den fremadrettede proces sikre, at rapporternes observationer og resultater kan indgå i den videre udvikling af en recovery-orienteret tilgang på såvel center og driftsområdeniveau. Side 11 af 12 6.Tilsyn med plejefamilieområdet Efter tilsynsreformen skal Aarhus Kommune ikke længere føre tilsyn med generelt godkendte plejefamilier, og ligeledes skal nye plejefamilier godkendes af Socialtilsyn Midt. Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Midt har i 2015 re-godkendt 45 plejefamilier og ny-godkendt 14 plejefamilier i Aarhus Kommune. Socialtilsyn Midts årsrapport viser, at plejefamilieområdet på en udvalgt indikator for hver af de syv temaer i kvalitetsmodellen scorer højere på seks ud af de syv temaer i kvalitetsmodellen i sammenligning med børn- og ungeområdet og voksenområdet. Aarhus Kommune Tilsynet med de konkret godkendte plejefamilier, herunder netværksplejefamilier, skal stadig føres af Aarhus Kommune. Konkret godkendte plejefamilier forstås som plejefamilier, som bliver godkendt til at modtage et konkret barn. I de konkret godkendte familier føres der tilsyn én gang årligt, og tilsynsbesøgene er som hovedregel anmeldte. Der er ført tilsyn med de familier, som Aarhus Kommune konkret har godkendt og anbragt børn hos, herunder netværksplejefamilier, uanset om familien havde bopæl i Aarhus eller i anden kommune. Efter tilsynsbesøget har Familieplejecentret udfærdiget en tilsynsrapport, der indeholder: Diverse data vedrørende familien, egne børn og plejebørn/aflastningsbørn Aktuel godkendelse, godkendelsesdato, dato for indhentelse af straffe- og børneattester Aktuelle ændringer i plejefamiliens vilkår og kapacitet, som eksempelvis skilsmisse eller død. Kort beskrivelse af aktuelle plejeopgaver med fokus på vurdering af, om plejeopgaverne ligger inden for plejefamiliens godkendelse, samt plejefamiliens kompetence til at løse plejeopgaven set i relation til opgavebeskrivelsen Tilsynsrapporten munder ud i en konklusion med en vurdering af, om

12 det grundlag som familien blev godkendt på stadig er gældende, eller om der er behov for at justere godkendelsen Side 12 af 12 Aarhus Kommune har i 2015 godkendt 99 konkrete plejefamilier. Der har ikke været nogen bemærkninger ved tilsynene.

Redegørelse for tilsyn med Socialforvaltningens tilbud

Redegørelse for tilsyn med Socialforvaltningens tilbud Til Til Socialudvalget Orientering Side 1 af 8 Redegørelse for tilsyn med Socialforvaltningens tilbud Resume I juni 2013 vedtog folketinget Lov om Socialtilsyn, hvilket blandt andet indebærer, at Socialtilsynet

Læs mere

Bilag A - Samlet oversigt over Socialtilsynets udviklingspunkter til Socialforvaltningens tilbud 2015

Bilag A - Samlet oversigt over Socialtilsynets udviklingspunkter til Socialforvaltningens tilbud 2015 Bilag A - Samlet oversigt over Socialtilsynets udviklingspunkter til Socialforvaltningens tilbud 2015 Tema Udviklingspunkter/anbefalinger Bemærkninger fra tilbuddene Uddannelse og beskæftigelse Udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens Notat Emne Til Kopi til Redegørelse for om magtanvendelse ved s tilbud i Århus Kommune Rådmanden Byrådet, Socialudvalget, Handicaprådet, Det Sociale Forbrugerråd, s chefgruppe, Anne Marie Thyrring og Helene

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Oversigt over score på de syv temaer. Sagsnr K Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen

Oversigt over score på de syv temaer. Sagsnr K Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Sagsnr. 27.03.00-K09-1-16 Cpr. Nr. Dato 8-1-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Oversigt over tilsynsrapporter 2015 for CBUs døgntilbud Tilsynet opdeles i syv forskellige temaer: Uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn

Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn Notat Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn 1. Det nye socialtilsyn I juni 2013 vedtog et enigt Folketing lov om socialtilsyn med henblik

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk SOCIALTILSYN NORD www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Socialtilsyn Nord Lov om Socialtilsyn blev vedtaget juni 2013 Socialtilsyn Nord er ét af 5 nye Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Fåborg-Midtfyn, Holbæk,

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27.

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status 2015 Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. oktober 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om 2017 Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Årsrapporten 2015 Årsrapporten: Vores vurdering af tilbuddene og plejefamiliernes kvalitet samt redegørelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 Nyt Socialtilsyn Syd Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 1 Kristine Djursaa Kommunikationsmedarbejder i Socialtilsyn Syd Susan Løfwall Afdelingsleder for Familieplejeområdet i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Sag: 15/22013 Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Formål med dette notat. Nærværende notat har til formål at beskrive hvilke af Skanderborg Kommunes

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud.

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud. Program Kl. 9:30 9:35 Velkommen v/tilsynschef Sigrid Fleckner Kl. 9:35 9:55 Årsrapport 2015 og hvad kan vi forvente i 2017 v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad fremgår af Årsrapport 2015 om plejefamiliernes

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Opsamling tilsynsrapporter 2015

Opsamling tilsynsrapporter 2015 Læsevejledning Følgende dokument indeholder en opsamling på tilsynsrapporter udfærdiget af Socialtilsyn Midt for bofællesskaber og enkeltmandsprojekter under Handicap i 2015 samt tilsynsrapport udfærdiget

Læs mere

Indhold. Side 1 af 66

Indhold. Side 1 af 66 Indhold Resume...3 1. Socialtilsyn Nords årsrapport 2016...5 1.1. Indledning...5 2. Kvaliteten i tilbud og plejefamilier...6 2.1 Belysning af kvaliteten...6 2.2. Det generelle indtryk af udviklingspunkter...8

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Informationsmøde for plejefamilier. Vrå den 6. oktober 2017

Socialtilsyn Nord. Informationsmøde for plejefamilier. Vrå den 6. oktober 2017 Socialtilsyn Nord Informationsmøde for plejefamilier Vrå den 6. oktober 2017 Program for dagen 09.30 09.35 Velkommen v. tilsynschef Sigrid Fleckner 09:35 09:55 Årsrapport 2016 v. tilsynschef Sigrid Fleckner

Læs mere

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN Program: Kort introduktion Resume af reglerne op tilsyn samt præsentation af tilbagemeldinger til Socialt Lederforum om oplevelser og udfordringer. Socialstyrelsen ved, om

Læs mere

Socialtilsyn Midt. v/ tilsynschef Ulla B. Andersen. Skanderborg Kommune Torsdag den 6. oktober 2015

Socialtilsyn Midt. v/ tilsynschef Ulla B. Andersen. Skanderborg Kommune Torsdag den 6. oktober 2015 Socialtilsyn Midt v/ tilsynschef Ulla B. Andersen Skanderborg Kommune Torsdag den 6. oktober 2015 Socialtilsyn Midt: Hvorfor er vi her? Vi gør en forskel for de mest udsatte borgere i Danmark! Vi garanterer,

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Informationsmøde for plejefamilier 2015

Informationsmøde for plejefamilier 2015 Informationsmøde for plejefamilier 2015 Program for dagen Velkommen og kort orientering v. Tilsynskonsulent Anja Bechgaard. Status og dialog om erfaringer v. tilsynskonsulent Rita Olderkjær og tilsynskonsulent

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Lind Aktivitetscenter. Lind Hovedgade 20, Lind Bodil Mouritzen. Mia Mortensen. Pia Strandbygaard

Uanmeldt tilsyn. Lind Aktivitetscenter. Lind Hovedgade 20, Lind Bodil Mouritzen. Mia Mortensen. Pia Strandbygaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Lind Aktivitetscenter Dato: 25-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Lind Aktivitetscenter Lind Hovedgade 20, Lind Bodil Mouritzen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud og bofællesskaber Frederikssund Kommune

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud og bofællesskaber Frederikssund Kommune Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde 2016 Botilbud og bofællesskaber Frederikssund Kommune 1 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...4 Kvalitetsmodel...4 Tilsyn 2016...5

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Aktiv center. Brorsonsvej 12, Herning Lene Brodde. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Aktiv center. Brorsonsvej 12, Herning Lene Brodde. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 06-08-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Aktiv center Brorsonsvej 12, Herning Lene Brodde Pia Strandbygaard Joan

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Daghjem. Elmegade 32, Herning Allis Lunde. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Daghjem. Elmegade 32, Herning Allis Lunde. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Daghjemmet Toftebo Dato: 12.08.15 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Daghjem Elmegade 2, Herning Allis Lunde Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning Psykiatri og Social Administrationen Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Informationsmøde for plejefamilier.

Informationsmøde for plejefamilier. Informationsmøde for plejefamilier. Socialtilsyn Nord. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Program Information om Socialtilsyn Nord mv. v/ leder af familieplejeafdelingen Birgit Langager Svendsen. Om kvalitetsmodel

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Socialtilsyn Midt. Dokumentationskonferencen 27. Maj v. Ulla B. Andersen

Socialtilsyn Midt. Dokumentationskonferencen 27. Maj v. Ulla B. Andersen Socialtilsyn Midt Dokumentationskonferencen 27. Maj 2015 v. Ulla B. Andersen Hvorfor resultatdokumentation på det specialiserede område? For at sikre, at tilbuddene og plejefamilierne skaber udvikling

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Bostøttecentrene i Randers

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Bostøttecentrene i Randers Bostøttecentrene Randers Kommune Vestergrave 30 8900 Randers 28. januar 2016 Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Bostøttecentrene i Randers Socialtilsyn Midt traf d.

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Aktivitetshuset Vildbjerg 103 og 104

Aktivitetshuset Vildbjerg 103 og 104 TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handikap og psykiatri 103 og 104 Dato: 18.06.2015 Tilbud: Aktivitetshuset Vildbjerg 103 og 104 Adresse: Park alle 5, 7480 Vildbjerg Institutionsleder: Afdelingsleder:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Aktivitetshuset Birkelund. Fyrrevej 8, 7400 Herning Jørgen Bitsch Dorit Breum Steffen. Pia Strandbygaard.

Uanmeldt tilsyn. Aktivitetshuset Birkelund. Fyrrevej 8, 7400 Herning Jørgen Bitsch Dorit Breum Steffen. Pia Strandbygaard. TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handikap og psykiatri 104 Dato: 09.06.2015 Tilbud: Adresse: Institutionsleder: Afdelingsleder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Aktivitetshuset Birkelund Fyrrevej

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune, oktober 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Tilsyn med alkoholbehandlingen

Tilsyn med alkoholbehandlingen Tilsyn med alkoholbehandlingen 11. maj 2016 oplæg ved Annette Blynel og Charlotte Sigurdsson Dagens oplæg Hvad er Socialtilsynet og vores opgaver? Hvordan kan tilsynet være med til at udvikle tilbuddene?

Læs mere

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Anmeldt/Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 16.4.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Prærien Østergade 1, 7490 Aulum Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Esbjerg Kommune, februar 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere