Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl i Bellahøj kirke store sal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal"

Transkript

1 Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf Indkaldte: Lis Lynge, Karen Diemer, Litzie Christensen, Ulla og Gerhard Stærmose, Vibeke Johansen, Sonja Jensen, Inge Christiansen, Jørgen Stenderup, Jenny Bruun, Kirsten Ludvig, Helen Kalstad, Peter M. Jensen, Rikke Vedel Hansen, Asser Skude og Johanne Haastrup. Suppleanter: Marianne Hegel og Aase Christensen Afbud: PMJ orlov, RVH, ASSK ferie samt Ulla og Gerhard på ferie 1. Godkendelse af dagsorden og ordstyrer (Lis Lynge) Peter Møller Jensen deltager i mødet, med ret til at udtale sig, men ikke at stemme grundet orlov. Ekstra punkter: Nyt punkt 12 lån af Yamaha flygel /Kapernaum. Babysalmesang og sygemelding under udvalg Misbrugspolitik: oplæg til personalehåndbog under personale pkt. 14 Økonomi skifter plads med Kirkeværge af hensyn til økonomien fremadrettet i Godkendelse af referat Referatet juni underskrevet. 3. Referat fra møde med Referat fra mødet med ministeren er uddelt. minister og debat Lis Lynge redegjorde for mødet, hvor rådet fik ros for den positive tilgang. 4. Svar fra Biskop vedr. Lis Lynge kom direkte fra møde med Biskoppen, der ikke status for UT kirke som er til sinds til at give tilladelse til genhusning i Utterslev lejlighedskirke og ifb. Kirke under ombygning af Bellahøj Kirke. ombygning. Biskoppens begrundelse skal ses i den psykiske energi der ligger i at tage afsked med en kirke, igen og igen og igen. Biskoppen ser ingen problem i at beholde Utterslev Kirke som lejlighedskirke indtil et salg må være gennemført, forhåbentligt inden nytår, og der var stor forståelse for at vi finder genhusning andre steder end i Utterslev Kirke i nærområdet.

2 a. Beslutning om genhusning i Utterslev kirke under ombygningen a. Denne diskussion blev derved nedtonet, efter biskoppens udmelding. ifl. Arkitekt Ole Andersen vil en komplet genhusning være at foretrække, da det bliver meget svært at få en hverdag til at fungere midt i et byggerod, plus at det ville forlænge processen hvis det vælges delvist at blive i kirken under ombygningen. Delvis genhusning kunne være muligt på Frederikssundsvej 121 (forretning), hvor kontorerne kunne være (ikke kirke) Arbejdernes Landsbank er en anden mulig, men noget dyrere, men så stort, at både kontorer og kirke kunne være i samme hus. Når pengene til ombygning er bevilliget, skal der nedsættes en projektgruppe, der skal stå for ombygning og genhusningsmuligheder. Idé med en Pavillon ved siden af kirken er ikke en mulighed grundet manglen på plads. Spørgsmål om rimeligheden i at et evt. salg af UT Kirke skal indgå i en ombygningsplan for Bellahøj, der blev sat i gang for 4 år siden. Note Johanne: Det er ligeledes en økonomisk betragtning på Stiftsplan, hvor Bispebjerg- Brønshøj pt. mangler 12 millioner for at kunne honorerer hele ombygningsplanen af BE Kirke, hvorfor et hurtigt salg er ønskeligt.. Beslutning Menighedsrådet tager Biskoppens anbefaling om ikke at bruge til Utterslev Kirke til genhusning til efterretning og påbegynder salgsprocessens af UT Kirke med det samme - herunder også en planlægning for afindvielse af UT Kirke. Tidligere nedsat arbejdsgruppe vedr. UT-Kirke påbegynder arbejdet med salg af Utterslev lige efter 1.

3 september. Arbejdsgruppen består af: Gerhard, Anders, Peter, Karen og Lis b. planlægning af Jubilæumsgudstjeneste, som forhåbentlig også er afskedsgudstjeneste b. Invitation er delt ud til rådsmedlemmer og sendt ud pr. brev. Formen bliver en klassisk Højmesse med alle præster og kordegn i traditionel rolle. Præsterne laver et program og LL et indlæg. Maden er afklaret. Antal deltager venter vi med. Lagkagelavning i UT Kirke lørdag den 7. september, Ellen Knüppel har givet tilsagn om at komme med en lagkage.. FDF-spejderne kunne evt. give en hånd med? Det undersøges af Rikke. Annoncering i lokalaviserne er vigtigt. 5. Økonomi a. Kvartalsrapport (deles ud på mødet) Invitation til konfirmander pr. brev.? Godkendt. a. Gennemgået: 2. kvartalsrapport viser et underskud på - efter korrektion på ,71 kr. Godkendt b. Kirkeweb udvides: årlige omkostninger b. Kirkeweb har overtaget Kirkesys. Vi har i den forbindelse fået tilbudt at sammenkøre data i de to systemer, inkl. gratis optræning for Åse og Karen. FU stemte ja. Det er et heldigt sammentræf af omstændigheder, der gør overgangen for os meget lettere. c. Evt. c. Spørgsmål til hvorledes driftsmidler skal disponeres jf. de store ekstraudgifter på præsteboliger. Tages op under punktet for Kirkeværge. d. Budget 2014 d. Personalebudget 2014 Vi kan finde besparelse på godt ,- kr. på lønbudgettet.

4 Vi sparer en højmesse, der svarer til godt ,- kr. Alle andre aktiviteter flyttes med. LL pointerede, at vi er blevet bedt om at lukke murstene, ikke kirkeliv. Dette skal i givet fald pålægges. 6. Nyt fra Kirkeværge Driftsmidler og forbrug gennemgået og resultat er, at der ikke er mere end ,- kr. tilbage på driftsmiddelkontoen. Dortheavej varmeproblemer. Som det står pt. kunne de samlede forbedringer løbe op 2,7 millioner kr. jf. Arkitekten. Diskussion om kvaliteten af den energirapport, som hele ombygningen i 2012 gik ud fra. Vedr. Dortheavej anbefaler Anders, at man udskifter vinduer, bryggersdør og sætte radiatorer op og ny pumpe på badeværelse. Det svarer til en udgift på ca ,- kr. Håbets Allé: 31. maj var der syn, hvor huset blev gennemgået. Der skal forbedringer til ifb. vindskeder og Karnap. Samlet pris for istandsættelse: ,- kr. Anders ville gerne prioritere delvis istandsættelse i 2013 for godt ,- kr., dvs. halvdelen af samlet beløb. Horsebakken: Carport og inddækning, skraldestativer m.m. forbedringer beløber sig i alt på ,- kr. Beslutning Det besluttes, at udgifter til Dortheavej prioriteres, og derefter, - afhængig af midler til rådighed, og hvad PU evt. kan dække prioriteres Håbets Allé inden for en ramme på ,- kr. PU skal derudover gøres opmærksomme på at sol-afskærmning på Horsebakken er afklaret i 2013 grundet store varmegener. Og at vi derfor gerne ser den

5 7. Aktivitetsniveau for efteråret samt bemandingsplan 8. PAUSE Middag 9. Meddelelser fra formanden - 10 min udbyttet på synslisten med carportsider og indhegning (som er mangler fra indflytningssynet) GODKENDT Der er møde i PU den 2.09 hvorfor ansøgninger skal fremsendes i denne uge. Drøftelse af aktuelt aktivitets- og vedligeholdelsesniveau og personale-ressourcer. Svært ved at overholde overenskomsten for kirketjenere, både hvad angår hviletid mellem 2 tjenester (torsdage aftener fredag morgen kalendermøde) samt fridagenes længde. Vi prøver nu og evaluerer allerede om en måned, hvordan det går. Evt. indskrænke antallet af aktiviteter i Vi holder fokus på opgaven og kirkens liv og med det i mente tilrettelægger vi personalefremmødet bedst muligt. Der er sendt blomster til Ingborg. Møde med Menighedsplejen den 11. september (PMJ + Helen og Asser og Gerhard + Anne Mette som sekretær. LL deltager i det første møde). Debatmøde den 30. september Tagensbo Kirke kl. 17 kl. 19 vedr. ny kirkelig struktur obs. vi har selv et møde den dette foreslås aflyst eller udsat. Besluttet at aflyse mødet internt i kirken den 2. oktober. Referat PU vedr. valg godt re-præsenteret med rådsmedlemmer fra Bellahøj-Utterslev. Lis Lynge er stillet op som repræsentant og Kirsten Ludvig som suppleant. Støttes af menighedsrådet. Der er i alt 8 pladser i provstiet men 9 kirker/menighedsråd. Diskussion om hvorledes pladser skal fordeles. Ikke endeligt aftalt. Donation messehagel/kunst

6 Godkendt af giveren at gå videre med idéen om at konvertere gaven fra ny messehagel til nyt kors til Bellahøj Kirke. Afsløres 1. søndag i advent. Giveren er meget tilfreds med projektet. Svar fra Biskop vedr. Bellahøjmessen Der er givet grønt lys fra Biskoppen til at køre videre med Bellahøjmessen de næste to år. Herefter beder Biskoppen om at der bliver lavet en kvalitativ undersøgelse samt en separat evaluering af pianist/organist Merete Ørting Lahey. Salmebøger. Spørgsmål til om BE s salmebøger skal repareres? Bellahøj Kirke overtager Utterslevs salmebøger samt reoler. Kulturdag2700 Brønshøj er sat i bero fra Bellahøjs side. Derimod laves en folder til præsentation af sangskriverværksted, som kan deles ud ifb. Brønshøj Kirkes pigekor bod på dagen d. 31. august. 10. Meddelelser Præster JH kursus i Hvordan lyder bibelen? Ifb. folkekirkens skoletjeneste lyd-forestillinger/ idéer i forhold til ordene i bibelen. Det lyder meget spændende og kan evt. bruges her i kirken? Kræver dog computere. Anne Edmond: Tak til rådet for de 3 måneder. Anne har været glad for at være her. Glæden er gensidig. 11. Nyt fra udvalg Babysalmesang det vægtes at finde en midlertidig vikar under forudsætning at tid og dag fastholdes.. a. Børneungeudvalg b. Det søgende menneskeudvalg - ønske om en markedsføringsstrategi af a. Ingen nyheder. b. Idé om markedsføring tages op af udvalget Det søgende menneske

7 Bellahøjmessen c. Kirkebladet c. Stor tilfredshed med det nye kirkeblad. 12. Lån af flygel oktober af elektrisk flygel fra UT-Kirke til Kapernaum Kirke Godkendt. Musikere/Kirken afholder selv udgift til transporten. 13. EVT. 1. Gave Karsten Woll 2. Sommerfest 25/8 1. Musik en idé 2. Busafgang kl. 14 fra Bellahøj Kirke 3. Kirkeværter: August: 25/8 Kirsten September: 1/9 Vibeke, 8/9 Karen Tang, 15/9 Kirsten, 22/9 Jenny, 28/9 Oktober: 6/10 Lis 4. Årligt SYN 14. Nyt vedr. personalet 1. Orlov Anne Mette Onsdag den 18. september. Synet deles op i to afdelinger: 1. Kl. 13 start præsteboliger 2. Kl. 15 start Bellahøj Kirke 1. Anne Mette har søgt orlov for 50 % af organiststilling så hun kan overgå til 50 % sognemedhjælper. Afventer svar fra Stiftet (pt. på ferie) 2. Bemandingsplaner 2. Bemandingsplaner behandlet tidligere. 3. Status 3. David og Gitte er begge ude af prøvetidsansættelserne og nu fastansatte. 4. APV 5. Misbrugspolitik Venlig hilsen Lis Lynge 4. APV er aftalt med Mette Bødker til den 4. oktober fra 9 12 for kirkens funktionærer. 5. Bilag uddelt. Behandles på næste mr-møde

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere