Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april Kl Mødested: Fladbjerg Kapel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel"

Transkript

1 Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april Kl Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet. Referat 2 Udgift gudstjenesterum Frederikshavn arrest Sag: Gudstjenesterum Frederikshavn arrest (802) - Albæk-Lyngså Sogn Udgift gudstjenesterum Frederikshavn arrest Det nye gudstjenesterum i Frederikshavn arresthus er nu taget i brug og det virker fantastisk. Meget er blevet helt eller delvist doneret, men der er også en ret stor udgift, som Albæk- Lyngså kirkekasse har lagt ud. På menighedsrådets vegne ansøges om hel eller delvis dækning af disse merudgifter på i alt kr ,80 Albæk-Lyngså kirkekasse ydes en ekstrabevilling via 5%-midlerne på kr ,- til dækning af udlæg i forbindelse med indretning af gudstjenesterum i Frederikshavn Arrest. Funktionen som arresthuspræst er tilknyttet Albæk- Lyngså pastorat og udgifterne afholdes via Albæk- Lyngså kirkekasse. 3 Sagsgennemgang Sag: Leasingaftale på kopimaskine (803) - Sæby Sogn Sagsgennemgang Sæby menighedsråd ansøger om en ekstrabevilling via 5%-midlerne til dækning af forlig i en sag om leasing af kopimaskine. Samlede omkostninger inkl. advokatsalær anslået til kr ,- Bilag - Sharp Aalborg Sæby kirkekasse ydes en ekstrabevilling via 5%- midlerne på op til kr ,- til dækning af udgifterne til forlig i sagen om leasing af en kopimaskine. Der henvises i øvrigt til 'Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision' 6.1. Driftsudgifter Leasing- og lejeaftaler, der omfatter størstedelen af et aktivs levetid, betragtes som låntagning og forudsætter godkendelse efter samme regler som lån til anlægsudgifter. Leasing- og lejeaftaler skal behandles som driftsudgifter. Se også '2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4): Leje/Leasing Leje- og leasingudgifter. Provstiudvalget skal godkende leasingarrangementer. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Skagen kirke - opførelse af redskabshus på Skagens Assistenskirkegård Sag: Opførelse af Redskabshus på Skagen Kirkegård (Assistens kirkegård) (780) - Skagen Sogn Det reviderede projekt godkendes, og da finansieringen er på plads kan det sættes i gang. Ansøgning om endelig godkendelse Skagen menighedsråd har rettet projektet til opførelse af nyt redskabshus på Skagen Kirkegård i henhold til konsulenterne og stiftets bemærkninger. Samlet pris for projektet kr. 1, ,- der finansieres via egne midler. Der søges således om en endelig godkendelse af projektet. Skagen kirke - opførelse af redskabshus på Skagens Assistenskirkegård Stiftsøvrigheden godkender opførelse af redskabhus på Skagen kirkegård. Det er dog en betingelse for Sttiftøvrighedens godkendelse, at menighedsrådet følger konsulenternes bemærkninger omkring redskabshusets placering på kirkegården. 5 Karup Kirkes indvendige vægge. Sag: Renovering af de indvendige vægge i Karup kirke (799) - Karup Sogn Karup Kirkes indvendige vægge. Ansøgning om og forslag til renovering af de indvendige vægge i Karup kirke. Karup Kirkes indvendige vægge. Billeddokumentation. 6 Ravnshøj missionshus Sag: Erhvervelse og ombygning af Ravnshøj missionshus (587) - Åsted Sogn Ravnshøj missionshus Projektbeskrivelse - Ombygning af Ravnshøj missionshus Et projekt til kr ,- Returneres til menighedsrådet med henblik på at søge rådgivning hos Nationalmuseet. Se vejledning på 'DAP' under fanen HÅNDBØGER/Bygge- og anlægsopgaver/nationalmuseet. Heraf fremgår, at 'Forslag til indvendige istandsættelsesarbejder, herunder indvendig kalkning, i kirkebygninger over 100 år gamle skal udarbejdes på grundlag af besigtigelsesrapporter fra Nationalmuseet over kirkens historiske inventar og indvendige murflader, herunder kalkmalerier.' Åsted-Kvissel menighedsråd har selv finansieret købet af Ravnshøj missionshus med henblik på at lave det til et sognehus for Åsted, Skærum og Kvissel. Provstiudvalget har budgetteret med et lån på kr ,- over 5 år med 1. termin i juni 2014 til selve ombygningen. Åsted-Kvissel kirkekasse finansierer selv halvdelen af dette lån. Ombygningen ser nu ud til efter licitationen at komme til at koste kr kr. Provstiudvalget bevilger yderligere kr ,- til projektet. Aftales nærmere i forbindelse med budgetforhandlingerne til august. Projektet kan sættes i gang. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 7 Ekstraarbejder i forbindelse med facaderenovering Sag: Renovering af tårn (602) - Åsted Sogn Provstiudvalget afventer projektets færdiggørelse inden der tages stilling til den endelige finansiering. Ekstraarbejder i forbindelse med facaderenovering Overslag over ekstraarbejder i forbindelse med den igangværende facaderenovering af Åsted kirke. Samlet anslået pris for hele renoveringen kr ,- Tidligere bevilget kr ,- til projektet. 8 Istandsættelsesforslag - Tag på Hørby kirke Sag: Udskiftning af tag på Hørby kirke (648) - Hørby Sogn Istandsættelsesforslag - Tag på Hørby kirke 9 Forslag til renovering af Flade præstebolig og konfirmandstue Sag: Flade præstebolig (636) - Flade Sogn Fremsendes til Aalborg Stift med anbefaling. Provstiudvalget har budgetteret med et lån på kr ,- over 5 år med 1. termin i juni Der er ydet tilsagn om et tilskud til den tidligere renovering af Hørby kirke på kr ,- (Se punkt 18) Lånet er betalt ud, så pengene hensættes til brug for nyt tag på Hørby kirke. Den resterende del af finansieringen aftales i forbindelse med budgetforhandlingerne til august. Udsættes med henblik på en drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne til august. Forslag til renovering af Flade præstebolig og konfirmandstue 10 Beskrivelse af forslag Sag: Renovering af Gærum kirke (795) - Gærum Sogn Udsættes med henblik på en drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne til august. Renovering af Gærum kirke Beskrivelse Beskrivelse af forslag til renovering af Gærum kirke. 11 Gammel legatbog Sag: Gammel legatbog (806) - Abildgård Sogn Gammel legatbog Denne bog ønskes ophørt og overført til konto for nybyggeri. 12 Høringsbrev 1544 Sag: Høringsbrev 1544 (804) Anmodningen fremsendes til Aalborg Stift med anbefaling. Det drejer sig om gamle gravstedskapitaler og et samlet beløb på kr ,- der hjemfalder over de næste 28 år frem til Frederikshavn kirkegård beholder sin forpligtigelse i forhold til de indgåede aftaler. Drøftes på et ekstraordinært provstiudvalgsmøde den kl Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Høringsbrev 1544 Drøftelse af betænkning 1544 omkring folkekirkens struktur. Evt. høringssvar 13 Støtte til årsmødet for Provstikomiteen for Folkekirkens Mission og det Mellemkirkelige i Mariehuset den 4. juni 2014 Provstiudvalget har bevilget kr ,- til støtte for årsmødet. 14 Aftaletyper i Brandsoft kontra Sogn.dk Den oprindelige udgave af Brandsoftkalenderen i Frederikshavn Provsti er født med et vist antal faste aftaletyper. Disse aftaletyper passer ikke i alle tilfælde overens med de aftaletyper der fremkommer i Sogn.dk I forbindelse med kirketællingerne er det mest hensigtsmæssigt, at oplysninger fra Brandsoft kan overføres direkte til Sogn.dk. Provstiudvalget anbefaler, at Brandsofts aftaletyper tilpasses til Sogn.dk. 15 Kirkegårdens nutid og fremtid Provstiudvalget havde en drøftelse med personalekonsulent Anni Sloth om de fremtidige udfordringer vi står over for i forbindelse med en tilpasning af kirkegårdens drift. 16 Provstens hjørne Benth Holst Andersen, Sæby fik til opgave at sammensætte et udvalg, der kan arbejde videre med et oplæg til et samarbejde omkring fælles kalkning af kirker. 17 Evt. Invitationen til Provstidagen den 20. september er nu sendt ud. Provstiudvalget håber at se rigtig mange menighedsrådsmedlemmer, præster og øvrige ansatte til en spændende dag på Hotel Viking i Sæby. Referat, Side: 4

5 Orientering 18 Endeligt tilsagn fra Kirkeistandsættelsesordningen, Hørby Kirke Sag: Renovering af Hørby kirke (798) - Hørby Sogn Endeligt tilsagn fra Kirkeistandsættelsesordningen, Hørby Kirke Der er givet tilsagn om et tilskud til renoveringen af Hørby kirke på kr ,- Skal anvendes til afdrag på det tilhørende lån. 19 Endeligt tilsagn fra Kirkeistandsættelsesordningen, Sæby Kirke Sag: Renovering af Sæby kirke (673) - Sæby Sogn Endeligt tilsagn fra Kirkeistandsættelsesordningen, Sæby Kirke Der er bevilget et tilskud på kr ,- til renoveringen af Sæby kirke. Det bevilgede tilskud anvendes til afdrag på det tilhørende lån. 20 Tilskud til ny klokke Sag: Ny klokke i tårn (589) - Åsted Sogn Tilskud til ny klokke A P Møller - fonden har bevilget kr ,- til erhvervelse af en ny klokke til Åsted kirke. Åsted kirke - ny klokke Klokken godkendt. 21 Gærum kirke - ny klokke Sag: Automatisk klokkeringning (605) - Gærum Sogn Gærum kirke - ny klokke Klokke godkendt 22 Infotjenesten Sag: Informationstjenesten (601) Infotjenesten Referat fra repræsentantskabsmøde den 6. marts 2014 Regnskab og revisionsprotokol 2013 Fortegnelse over repræsentanter Kommunikationsplan for Aalborg Stift Referat, Side: 5

6 Orientering 23 Nye regler om kirkens brug m.m. Brug af kirken til ikke kirkelige formål nye muligheder for menighedsrådene. Lovændringen betyder, at et menighedsråd med biskoppens tilladelse kan stille kirken til rådighed til brug for ikkekirkelige formål. Det er en forudsætning for biskoppens tilladelse, at det påtænkte formål ikke strider mod kirkerummets karakter. 24 Ændringer i reglerne om registrering af bevaringsværdige gravminder Mulighed for afregistrering af registrerede gravminder Justering af kriterierne for registrering Modernisering af sagsbehandlingen indførelse af elektronisk sagsbehandling og mulighed for færre fysiske besigtigelser Harmonisering af klageadgange og flytning af kompetence 25 Arbejdsmiljøloven gælder også for folkekirken Sag: Arbejdsmiljø (790) Arbejdsmiljøloven gælder også for folkekirken Referat, Side: 6

7 Underskrifter vedr. møde d Jens Jacob Kaufmann Jensen Arne Mandrup Holdensen Arne Waage Beck Benth Holst Andersen Eva Birgitta Fiedler Helge Morre Pedersen Jytte Uggerhal Thomsen Linda Lykke Steengaard Referat, Side: 7

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere