Brøndbyernes Andelsboligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndbyernes Andelsboligforening"

Transkript

1 Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle Brøndby Postboks Brøndby Telefon Telefon Boligorganisationen omfatter i alt: Antal lejemål Brutto- à lejemåls- Antal etageareal enheder lejemåls- Antal afdelinger: 4 antal m² enheder 1. Lejligheder (incl. ungdoms-, ældre- og lette kollektivboliger) ,0 3. Erhvervslejemål pr. påbrg. 60 m² 20,0 4. Institutioner pr. påbrg. 60 m² 6,0 5. Garager og carporte 4 1/5 0,8 6. Lejemålsenheder 615,8 Der er ikke fastsat maksimum for arbejdskapitalens størrelse. Renteberegningsmetode: Daglig rente Rentesatser: Udlån Diskonto + 1% Afdelingsmidler i forvaltning 1. Henlagte midler 5,67% 2. Driftsmidler 5,67% Side 1 af

2 Anvendt regnskabspraksis Generelle bemærkninger Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene i Velfærdsministeriets lovbekendtgørelse nr af 9. oktober Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Fællesforvaltning og forrentning Afdelingernes indestående i fællesforvaltningen er forrentet med 5,67%. Dispositionsfonden er ligeledes forrentet med 5,67%. Afdelingernes lån hos boligorganisationen er forrentet med diskontoen + 1%. Renteberegninger sker på grundlag af dag til dag opgørelse. Materielle anlægsaktiver Inventar og edb er optaget til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Inventar afskrives lineært over 10 år. Edb-udstyr afskrives lineært over 3 år. Anskaffelser, der ikke overstiger kr , udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Obligationer Obligationer måles til statusdagens børskurs. Forretningsførelse Pr. 1. januar 2009 indgår Brøndbyernes Andelsboligforening i Fællesadministrationen 2009, som er et nystiftet fælles administrations andelsselskab. Andelskapitalen udgør kr. 50 pr. lejemålsenhed, svarende til kr i alt for Brøndbyernes Andelsboligforening. Side 2 af

3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2008 Kon- No- B U D G E T to te Udgifter Ordinære udgifter Bestyrelsesudgifter Mødeudgifter, info m.m Forretningsførelse Personaleudgifter Forretningsførelse Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger, driftsmidler Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Samlede ordinære udgifter Overskudsfordeling Henlæggelse til arbejdskapitalen Side 3 af

4 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2008 Kon- No- B U D G E T to te Indtægter Ordinære indtægter Administrationsbidrag: 10 Egne afdelinger i drift Lovmæssige gebyrer m.v Renteindtægter Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Diverse Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Årets underskud Overført til arbejdskapitalen Side 4 af

5 Balance pr. 31. december 2008 KON- NO i TO TE kr. Anlægsaktiver Aktiver Materielle anlægsaktiver Inventar Databehandlingsanlæg 0 9 Materielle anlægsaktiver i alt 0 16 Finansielle anlægsaktiver 714 Dispositionsfond/lån til afdelinger Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Afdelinger i drift Andre tilgodehavender Obligationer Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Bankbeholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 5 af

6 Balance pr. 31. december 2008 KON- NO i TO TE kr. Egenkapital Passiver Foreningsandele Dispositionsfond Opskrivningshenlæggelse Arbejdskapital Egenkapital i alt Kortfristet Gæld Afdelinger i drift Leverandører Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 6 af

7 Noter til årsregnskab for 2008 No- Kon- B U D G E T te to Mødeudgifter, info m.m. 100 Repræsentantskabsmøder Bestyrelsesmøder Forsikring, bestyrelsesansvar Kurser og kongresser Repræsentation Information og reklame Personaleudgifter 010 Lønninger, personale Pension, firmaandel ATP-bidrag arbejdsgiver Barselsfond Anden social sikring Fremmed assistance Forskydning i feriepengetilsvar Kilometerpenge og taxa Antal medarbejdere (ultimo) Forretningsførelse 100 Forretningsførelse, Postfunktionærernes Andels-Boligforening Side 7 af

8 Noter til årsregnskab for 2008 No- Kon- B U D G E T te to Kontorholdsudgifter 100 Papir og tryksager Kontorartikler Porto Telefon Forsikringer Juridisk assistance Tidsskrifter og blade Edb-forbrugsartikler Vedligeholdelse edb og inventar Vedligeholdelsesabonnementer Mindre nyanskaffelser Interne mødeudgifter mv Diverse personaleudgifter Kurser og undervisning Gebyrer Andre udgifter Kontorlokaleudgifter 200 Husleje El Vand og varme Rengøring m.v Måtteleje Ombygning Afskrivninger på driftsmidler 300 Edb Kontorrenovering Side 8 af

9 Noter til årsregnskab for 2008 No- Kon- B U D G E T te to Oversigt over administrationsomkostninger 530 Bruttoadministrationsudgifter Lovmæssige gebyrer Nettoadministrationsudgift vedrørende egne afdelinger i drift Pr. lejemålsenhed Renteindtægter 100 Afdelinger Bank Udbytte investeringsbeviser Renteudgifter 100 Dispositionsfond Afdelingerne Kurstab Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Afdelingernes bidrag/henlæggelse 604 til dispositionsfonden m.v. 3. Ydelse fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jfr. konto Indbetalinger til dispositionsfonden Indbetalinger til Landsdispositionsfonden jfr. konto Side 9 af

10 Noter til årsregnskab for 2008 No- Kon- B U D G E T te to Administrationsbidrag, egne afdelinger Antal lejemålsenheder 615,8 615,8 615,8 Grundbidrag pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag, egne afdelinger i drift Grundbidrag Tillægsydelser Lovmæssige gebyrer 020 Fraflytningsgebyr Restancegebyr Ventelistegebyr Antennneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Korrektioner tidligere år Afsat lønsumsafgift tilbageført Side 10 af

11 Noter til årsregnskab for 2008 No- Kon i te to kr Inventar Afskrives over 10 år. Anskaffelsessum: Saldo pr. 1. januar Akkumulerede afskrivninger: Saldo pr. 1. januar Årets afskrivning Bogført værdi Databehandlingsanlæg Afskrives over 3 år. Anskaffelsessum: Saldo pr. 1. januar Tilgang Akkumulerede afskrivninger: Saldo pr. 1. januar Årets afskrivning Bogført værdi Afdelinger i drift Mellemregning, afdeling Side 11 af

12 Noter til årsregnskab for 2008 No- Kon i te to kr Obligationer Antal Kursværdi Danske investeringsforeningsbeviser i Danske Bank: Mellemlange Korte Foreningsandele Primosaldo Indmeldelser Dispositionsfond 1. Primosaldo Tilgang: 3. Rentetilskrivning Ydelser, udamortiserede lån Tilgang i alt Afgang: 20. Indbetalinger til Landsdispositionsfonden Ultimosaldo Ultimosaldo pr. lejemålsenhed Ultimosaldo opdelt: Bunden del: 31. Udlån afdeling Bunden del i alt Disponibel del Ultimosaldo Opskrivningshenlæggelser Årets opskrivning af obligationsbeholdningen Side 12 af

13 Noter til årsregnskab for 2008 No- Kon i te to kr Arbejdskapital 1. Primosaldo Tilgang: Årets overskud Afgang: 3. Årets underskud Saldo ultimo pr. lejemålsenhed Afdelinger i drift Mellemregning, afdeling Mellemregning, afdeling Mellemregning, afdeling Andel kortfristet gæld ATP Barselsfond Feriekonto Pension Side 13 af

14 Noter til årsregnskab for 2008 No- Kon i te to kr. 23 Sideaktiviteter Udenfor sideaktivitetsafdelinger Omsætning Drifts- Egenkapital kapital 19. Erhvervslokaler i alment byggeri Institutioner og boliger Side 14 af

15 Balance pr. 31. december 2008 KON- TO 2007 i kr. Byggefonden Aktiver 901 Indestående i afdelinger Indskud i Landsbyggefonden: 1. Bundne A- og G-indskud C-indskud Trækningsret, egne midler Finansiering, nybyggeri Aktiver i alt Passiver 001 Primosaldo Tilgang: 1. Prioritetsafdrag fra afdelinger Pligtmæssige bidrag Renter af midler fra egen trækningsret Afgang: 8. Bidrag til fælles moderniseringsfond Tilskud af egen trækningsret Passiver i alt Side 15 af

16 Administrationspåtegning Glostrup, den 3. april 2009 Brøndbyernes Andelsboligforening Lone Lund Rasmussen direktør Rita Christensen økonomichef Den uafhængige revisors påtegning Til boligorganisationens øverste myndighed Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Brøndbyernes Andelsboligforening for regnskabsåret 1. januar december 2008, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og byggefond. Årsregnskabet aflægges efter lov om almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med lovgivningen og andre forskrifter samt i overensstemmelse med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationers regnskaber. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om Side 16 af

17 effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med lovgivningen og andre forskrifter samt i overensstemmelse med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med lovgivningen og andre forskrifter samt i overensstemmelse med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af boligorganisationens årsregnskab for 2008 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige hensyn til sparsommelighed ved forvaltningen af boligorganisationen og tilhørende afdelinger. Ledelsens ansvar Boligorganisationens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige hensyn til sparsommelighed ved forvaltningen af boligorganisationen og tilhørende afdelinger. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om boligorganisationen har etableret forretningsgange, der sikrer en sparsommelig forvaltning af boligorganisationen og tilhørende afdelinger. Vort arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en sparsommelig måde. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en sparsommelig måde. København, den 3. april 2009 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ove Sahlertz statsautoriseret revisor Side 17 af

18 Organisationsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Brøndby, den Peter O. Fliegel Parly Henriksen Mitzi Hansen formand næstformand Kim Larsen Kurt Jørgensen Allan Rasmussen Lars Bjørnstrup Øverste myndigheds påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Brøndby, den Dirigent Peter O. Fliegel formand Side 18 af

19 Brøndbyernes Andelsboligforening Spørgeskema Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle Brøndby Postboks Brøndby Telefon Telefon Note Spørgsmål: Ja Nej Irrelevant Boligorganisationen: 1. Overstiger de ordinære udgifter de ordinære regel- 1 mæssige indtægter (excl. byggesagshonorar)? 2. Er ejendommen opskrevet? 3. Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? 4. Er der - bortset fra ejendomme og værdipapirer - foretaget opskrivning af aktiver? 5. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer (herunder projekteringsudgifter)? b. udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger? c. Løbende retssager? d. forsikringsmæssigt udækkede pensionsforpligtelser? e. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelse (herunder afdelingernes forpligtelser), veksler, leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? f. andre forhold? 6. Har boligorganisationen ydet egentlige lån til eller stillet garantier over for afdelinger eller andre? 7. Er der anvendt midler eller ydet lån fra dispositions- 2 fonden? Side 19 af

20 Brøndbyernes Andelsboligforening Spørgeskema Årsregnskab for 2008 Note Spørgsmål: Ja Nej Irrelevant 8. Er forfaldne ydelser, herunder (A-)skatter betalt for sent? 9. Skønnes der ved en soliditetsvurdering at være behov for kapitaltilførsel eller andre foranstaltninger? 10. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelsen af boligorganisationens forpligtelser herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? 11. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? 12. Administrerer boligorganisationen afdelinger eller boligforetagender, som ikke er omfattet af Landsbyggefondens garantiordning, f.eks. kollegier? Afdelinger: 13. Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller 3 underfinansiering? 14. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? 15. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? b. løbende retssager? c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema 2) for ejendomme under opførelse? d. aktiverede projekteringsudgifter? e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere, eller andre debitorer? f. andre forhold? 16. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? 17. Er terminsydelser betalt for sent? 18. Har afdelinger ydet lån til eller kautioneret over for boligorganisationen? Side 20 af

21 Brøndbyernes Andelsboligforening Spørgeskema Årsregnskab for Ordinære udgifter overstiger ordinære indtægter Ordinære udgifter Ordinære indtægter Underskuddet skyldes ombygning af fraflyttet administrationskontor. 2 Lån ydet fra dispositionsfonden Der er ydet et lån på til afdeling 3, til delvis finansiering af forbedringsarbejde. Lånet afvikles i takt med udbetaling af trækningsret fra Landsbyggefonden. 3 Afdelinger med underfinansiering Alle underfinansieringer vedrører udlæg i afsluttede og uafsluttede forbedringarbejder/byggeskaderenovering. Såfremt det skulle vise sig nødvendigt vil arbejderne kunne finansieres med banklån jf. erklæring fra Forstædernes Bank. Afholdte udgifter Finansiering Underfinansiering Konto 303 Konto 413 Afdeling Afdeling Administrationspåtegning Glostrup, den 3. april 2009 Brøndbyernes Andelsboligforening Lone Lund Rasmussen direktør Rita Christensen økonomichef Side 21 af

22 Erklæring afgivet af uafhængig revisor Til Boligorganisationens øverste ledelse Vi har undersøgt besvarelsen af vedlagte spørgeskema for Brøndbyernes Andelsboligforening for regnskabsåret Besvarelsen udarbejdes med henblik på at informere om særlige regnskabsmæssige forhold for Brøndbyernes Andelsboligforening for regnskabsåret Ledelsen i Brøndbyernes Andelsboligforening har ansvaret for besvarelsen af spørgeskemaet. Vort ansvar er på grundlag af vort arbejde at udtrykke en konklusion om besvarelsen af spørgeskemaet. Det udførte arbejde Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den danske standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at besvarelsen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vore undersøgelser omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter besvarelsen af spørgeskemaet. Ved vor vurdering af besvarelsen har vi taget udgangspunkt i vort arbejde udført i forbindelse med vor revision af årsregnskabet for Årsregnskabet har vi forsynet med en påtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger. Vi har endvidere vurderet de af ledelsen udførte skøn, der er foretaget i forbindelse med besvarelsen. Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at besvarelsen er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningerne i boligorganisationens årsregnskab for 2008 samt reglerne i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. København, den 3. april 2009 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ove Sahlertz statsautoriseret revisor Side 22 af

23 Organisationsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Brøndby, den Peter O. Fliegel Parly Henriksen Mitzi Hansen formand næstformand Kim Larsen Kurt Jørgensen Allan Rasmussen Lars Bjørnstrup Side 23 af

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Årsrapport 2006. 35. regnskabsår

Årsrapport 2006. 35. regnskabsår Årsrapport 2006 35. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Indholdsfortegnelse Side Indhold Virksomhedsoplysninger 3 Beretning 4 Påtegninger: Ledelsespåtegning 8 Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 4. Bestyrelsens og direktørens påtegning 6. Revisionens påtegning 6. Driftsregnskab for 2012 7

Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 4. Bestyrelsens og direktørens påtegning 6. Revisionens påtegning 6. Driftsregnskab for 2012 7 2012 Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse side Bestyrelsens beretning 4 Bestyrelsens og direktørens påtegning 6 Revisionens påtegning 6 Driftsregnskab for 2012 7 Balancen den 31. december 2012 8 Pengestrømsanalyse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 2. Bestyrelsens og direktørens påtegning 5. Revisionens påtegning 5

ÅRSRAPPORT 2014. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 2. Bestyrelsens og direktørens påtegning 5. Revisionens påtegning 5 LÁNASJÓÐUR VESTUR-NORÐURLANDA ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse side Bestyrelsens beretning 2 Bestyrelsens og direktørens påtegning 5 Revisionens påtegning 5 Driftsregnskab for 2014 6 Balancen den 31.

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Fonden VoxHall Vester Allé 15 8000 Aarhus C Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 2 Beretning Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere