Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v."

Transkript

1 Lovforslag nr. L 203 Folketinget Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed) 1 I lov om statens byggevirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således:»lov om offentlig byggevirksomhed«2. 1, stk. 1, affattes således:»opførelse, om- og tilbygning af bygninger, hvor staten, regioner eller kommuner er bygherre, skal ske på den for bygherren mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger.«3. I 1, stk. 2, ændres»statens«til:»den i stk. 1 nævnte«, og efter»statslige«indsættes:», regionale og kommunale«.» 8 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, hvor region eller kommune er bygherre. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra region eller kommune. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune.«2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 4. Efter 8 indsættes: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/00649 AU004366

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger 1.1. Lovforslagets hovedindhold Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe den fornødne hjemmel til at lade kommuner og regioner omfatte af de samme regler, som gælder for det statslige byggeri, når det drejer sig om at fremme en effektiv og omkostningsbesparende tilrettelæggelse af byggeprocessen og den efterfølgende drift af bygningerne. Ved at gøre det muligt at lade disse bestemmelser gælde for hele den offentlige bygningsmasse, vil lovforslaget medvirke til at generere flere erfaringer med at tilrettelægge byggeprocessen og den efterfølgende drift, så disse i øget grad spredes til den øvrige byggesektor til gavn for kvaliteten og produktiviteten i byggeriet generelt. Lovforslaget sikrer således, at flere byggerier omfattes af de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer, der i dag benyttes i det statslige byggeri, så de kan udbredes til andre dele af byggesektoren. Udbredelsen vil bl.a. ske, når de entreprenører og rådgivere, der arbejder for statslige, regionale eller kommunale bygherrer, anvender de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer på andre kunders byggeprojekter. Statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser omfatter alene større byggerier. I de enkelte bekendtgørelser er der fastsat mindstegrænser for at sikre, at efterlevelse ikke medfører uforholdsmæssige byrder for bygherrerne. Det vurderes, at kommuner og regioner opfører og ombygger op mod 400 byggerier årligt, der vil være omfattet af den foreslåede ændring af statsbyggeloven Baggrund for lovforslaget Lovforslaget er et led i udmøntningen af Aftale om Konkurrencepakken af 11. april 2011 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, som har til formål at fremme konkurrencen og produktiviteten i den private og offentlige sektor. I forhold til det forslag, der oprindeligt blev sendt i offentlig høring, er der foretaget enkelte ændringer, således at regioners og kommuners rolle fremgår af lovens formålsbestemmelse. Ændringerne har alene lovteknisk og præciserende karakter, idet der ud fra en indholdsmæssig betragtning ikke er tale om en ændring i forhold til det forslag, der blev udsendt i høring. Lovforslaget har til formål at skabe større effektivitet i byggeriet. Bygge- og anlægssektoren beskæftiger ca fuldtidsmedarbejdere og tegner sig for cirka 5 pct. af den samlede værdiskabelse i økonomien. Sektoren har i de seneste årtier oplevet en faldende og endda negativ produktivitetsudvikling, og sammenlignet med lande som Sverige, Holland, Tyskland og Finland er prisniveauet for færdigt byggeri mellem 10 og 30 pct. højere i Danmark. Der er således et stort potentiale for at øge produktiviteten i byggesektoren i Danmark. En måde, hvorpå produktiviteten kan fremmes, er ved at udbrede anvendelse af nye digitale værktøjer i byggeprocessen. Herudover vil anvendelse af totaløkonomi og nye organisationsformer og samarbejdsmodeller mellem de offentlige bygherrer og private virksomheder bidrage til en mere effektiv byggeproces og efterfølgende drift, hvilket også vil have en positiv effekt på produktiviteten. De statslige bygherrer er kendetegnede ved at have erfaring og volumen til at kunne agere professionelt på markedet. Det statslige byggeri skal overholde statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser, der bidrager til at kvalificere de statslige bygherrers efterspørgsel og skabe omkostningsoptimalt byggeri, samtidig med at udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder fremmes. I modsætning hertil har de regionale og kommunale bygherrer ikke de samme stordriftsfordele og dermed ikke de samme forudsætninger for at optræde som professionelle bygherrer. Ved at lade de kommunale og regionale bygherrer omfatte af de samme værktøjer som de statslige bygherrer skabes et større potentiale for at forbedre byggeprocesserne og sikre et mere omkostningsoptimalt byggeri i kommunerne og regionerne. Samtidig sikres en langt større volumen for den innovation og udvikling, der i dag foregår som en del af det statslige byggeri. Dette vil gavne det samlede byggeri i form af fx nye produkter, teknologier og samarbejdsformer, der kan øge produktiviteten og kvalitet i byggesektoren generelt. 2. Redegørelse for hovedpunkterne i lovforslaget 2.1. Gældende ret Lov om statens byggevirksomhed gælder for byggeri, som opføres af statslige myndigheder. Herudover kan loven finde anvendelse på byggeri, som opføres helt eller delvist med statsligt tilskud eller lån, og opførelse af byggeri til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist finansieres af staten. Loven er en rammelov, der giver en generel hjemmel til, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser, der bl.a. fremmer udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer til gavn for det øvrige byggeri, samt at byggeprocessen og den efterfølgende drift tilrettelægges så omkostningsbesparende som muligt. Statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser indebærer, at statsligt byggeri skal anvende fastlagte redskaber til sikring af anlægs- og driftsomkostningerne, herunder vurdering af totaløkonomi i byggeprojektet, vurdering af, om et byggeri kan opføres i partnerskab med en privat virksomhed samt krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i byggeriet. For byggerier, der ligger under mindstegrænserne, kan den statslige bygherre frit vælge, om og hvilke af de fastlagte redskaber man ønsker at benytte i byggeprocessen. Bygninger og dertil knyttede anlæg, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra staten og bygninger til brug

3 3 for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af staten, kan være omfattet af statsbyggelovens bekendtgørelser. Grænserne for dette fastsættes i de enkelte bekendtgørelser. Fælles for de gældende bekendtgørelser er, at de på nuværende tidspunkt finder anvendelse, når der gives tilskud fra staten på 50 pct. eller derover til enten anlæg eller drift. Fx er sygehusbyggerier, der modtager mere end 50 pct. tilskud til anlæg fra Kvalitetsfonden, omfattet af en række af statsbyggelovens bekendtgørelser. Undtaget er bygninger og dertil knyttede anlæg, der helt eller delvist finansieres af henholdsvis det regionale og kommunale bloktilskud, idet dette ikke kan betragtes som et egentligt statstilskud. Nedenstående er de bekendtgørelser, der på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse er udstedt med hjemmel i statsbyggelovens 2, stk. 1, og 8: Nøgletalsbekendtgørelsen Kvalitetssikringsbekendtgørelsen IKT-bekendtgørelsen Bekendtgørelse om anvendelse af OPP, partnering og nøgletal OPP-bekendtgørelsen Bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger. Bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v. (Nøgletalsbekendtgørelsen) Ifølge nøgletalsbekendtgørelsen skal bygherren indhente nøgletal i forbindelse med prækvalifikationen af tilbudsgivere, som ønsker at byde på statslige byggeopgaver. Med nøgletallene kan bygherren vurdere forholdet mellem entreprenørens evne til at overholde bl.a. de økonomiske og tidsmæssige rammer opstillet i et udbud og prisen på tilbuddet. Bygherren kan vælge at undlade at indhente nøgletal for tilbudsgiverne, herunder rådgivere og entreprenører, såfremt byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum er under mindstegrænsen på 5 mio. kr. ekskl. moms. Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder (Kvalitetssikringsbekendtgørelsen) Ifølge kvalitetssikringsbekendtgørelsen skal bygherren udføre totaløkonomiske beregninger af byggeprojektet, hvis den samlede projektsum andrager 5 mio. kr. eller derover, for at sikre, at bygningen er omkostningsoptimal på langt sigt. Kravet kan fraviges, såfremt det vurderes at være uforholdsmæssigt økonomisk ufordelagtigt. Derudover indeholder bekendtgørelsen en række regler om bygherrens pligt i forhold til at sikre kvalitet i byggeriet. Bekendtgørelse nr af 13. december 2010 om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri (IKT-bekendtgørelsen) Ved opførelse af nybyggeri skal bygherren tilstræbe en effektiv anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i byggeprocessen, så alle relevante informationer om byggeriet deles, og unødvendigt dobbeltarbejde undgås, samtidig med at fejl og mangler i det færdige byggeri begrænses. Bl.a. skal bygherren sikre, at alle relevante deltagere under byggeprocessen anvender projektweb som medie for løsning af arbejderne, Dansk Bygge Klassifikation til at strukturere de digitale projektinformationer og krav om brug af en digital udbudsportal ved hoved- og fagentrepriser mv. Endvidere kan anvendelsen af IKT bidrage til at rationalisere den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygningen, da bygherren har alle relevante oplysninger om sin bygning tilgængelig og dermed let kan udarbejde fx vedligeholdelsesplaner, optimere arealudnyttelsen og udlevere relevante oplysninger om bygningen i forbindelse med ombygnings- og renoveringsopgaver. Kravene til udførelse af byggearbejderne i overensstemmelse med IKT-bekendtgørelsen kan fraviges af bygherren, såfremt den samlede anslåede projektsum ikke overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms. Kravene kan endvidere fraviges, hvis de udgør en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde. Økonomi- og erhvervsministeren kan på forlangende anmode om, at bygherren giver en skriftlig begrundelse for en sådan fravigelse. Bekendtgørelse nr af 17. december 2004 med senere ændringer om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Ved byggeprojekter skal bygherrer foretage en systematisk vurdering af, om byggeopgaver med fordel kan gennemføres i et partnerskab med en privat virksomhed. Kravet om vurdering af, om byggeriet skal gennemføres som OPP eller i partnering, kan ikke fraviges. Bygherren kan vælge at fravige kravet om oplysninger svarende til nøgletal, hvis byggeriets samlede anslåede entreprisesum ikke overstiger 5 mio. kr. Opføres statsligt byggeri i OPP, skal bygherren sikre, at OPPbyggeriet opfylder de krav, der stilles til arkitektur og kvalitet i statslige byggerier. Bekendtgørelse nr. 948 af 12. september 2006 om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber (OPP-bekendtgørelsen) Ved byggeri, der opføres som OPP, skal bygherren anvende nøgletal i tilrettelæggelsen af byggeriet. Bygherren kan vælge at fravige kravet om oplysninger svarende til nøgletal, hvis byggeriets samlede anslåede entreprisesum ikke overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms, eller for delentrepriser med en entreprisesum, der ikke overstiger kr. ekskl. moms. Bekendtgørelse nr. 282 af 18. april 1997 om selektiv nedrivning af statsbygninger Bekendtgørelsen har til formål at fremme størst mulig genanvendelse og ressourceudnyttelse af byggeaffald. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ombygning og nedrivning af statsbygninger, hvorved der forventes at fremkomme mere end 10 tons byggeaffald.

4 4 2.2 Den foreslåede ændring Det foreslås, lovens formålsbestemmelse og anvendelsesområdet udvides til også at omfatte regionalt og kommunalt byggeri, og at der indsættes en hjemmel til, at økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler udstedt i medfør af statsbyggeloven også skal gælde for: Bygninger og dertil knyttede anlæg, hvor en region eller kommune er bygherre, f.eks. sygehusbyggeri, institutioner, idrætsanlæg og skoler. Bygninger og dertil knyttede anlæg, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra regioner og kommuner. Bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af regioner og kommuner, f.eks. selvejende institutioner. Hjemlen påtænkes udmøntet således, at visse bekendtgørelser udstedt med hjemmel i statsbyggeloven ændres, så de også kan omfatte ovennævnte bygninger, dog kun i de tilfælde, hvor den anslåede entreprisesum overstiger en vis mindstegrænse. Denne mindstegrænse vil i første omgang blive fastsat til 20 mio. kr. i bekendtgørelserne udstedt med hjemmel i statsbyggeloven. For byggerier, der ligger under mindstegrænsen, kan den regionale eller kommunale bygherre frit vælge, om og hvilke af statsbyggelovens værktøjer man ønsker at benytte i byggeprocessen. Fx anvender en række kommuner allerede i dag totaløkonomiske beregninger i forbindelse med tilrettelæggelsen af deres byggerier. Hjemlen betyder endvidere, at bygninger og dertil knyttede anlæg, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, eller hvis drift skal finansieres helt eller delvist af regioner eller kommuner, kan omfattes regler udstedt i medfør af statsbyggeloven. Det vil betyde, at fx opførelse og ombygninger af regionalt byggeri, som primært er sygehuse, sundhedsklinikker og administrationsbygninger m.v. og dertil knyttede anlæg, kan være omfattet, ligesom opførelse og ombygninger af kommunalt byggeri som skoler, (dag)institutioner, biblioteker, administrationsbygninger m.v. kan være omfattet. Såfremt en kommune helt eller delvist skal finansiere driften af f.eks. et kulturhus, som er opført med private midler, vil opførelse af et sådant byggeri også kunne blive omfattet af statsbyggeloven. Det foreslås alene at ændre de bestemmelser, som er relevante for at sikre effektivisering og produktivitetsforøgelse i de regionale og kommunale byggerier. Bestemmelser, som ikke understøtter dette formål, er af den årsag ikke omfattet af forslaget. Byggeri efter lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om byfornyelse og udvikling af byer samt byggerier omfattet af lov om byfornyelse omfattes ikke af bekendtgørelserne. Kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, samt bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune, vil dog ikke blive omfattet af krav om anvendelse af nøgletal. Det betyder, at nøgletalsbekendtgørelsen og de bestemmelser om anvendelse af nøgletal, som følger af bekendtgørelse om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber (OPP) og bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal, ikke vil finde anvendelse for kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, samt bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune. Tilsvarende er det ikke hensigten, at bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger og cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v. skal finde anvendelse, ligesom pris- og tidscirkulæret ikke omfattes. Ændringen vil blive evalueret to år efter ikrafttrædelsen. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører, at regioner og kommuner skal anvende visse af de værktøjer, der i medfør af statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser sætter rammen for, hvordan organiseringen og kvaliteten af byggerier styres. Regioner og kommuner vil dermed få bedre mulighed for at agere som professionelle bygherrer, hvilket vil bidrage til at fremme en mere effektiv og omkostningsbesparende tilrettelæggelse af byggeprocessen ved de regionale og kommunale byggerier. Samtidig kan anvendelsen af bl.a. IKT bidrage til at rationalisere den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygningen, da bygherren har alle relevante oplysninger om sin bygning tilgængelige og dermed let kan udarbejde fx vedligeholdelsesplaner, optimere arealudnyttelsen og udlevere relevante oplysninger om bygningen i forbindelse med ombygnings- og renoveringsopgaver. Lovforslaget vil derfor bidrage til på sigt at effektivisere og billiggøre byggeriet samt den efterfølgende drift i kommuner og regioner. Der vil ikke være negative administrative konsekvenser som følge af lovforslaget, da lovforslaget alene har betydning for større byggerier, hvor der vil være gevinster ved at anvende statsbyggelovens værktøjer. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget sikrer, at flere byggerier omfattes af de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer, der i dag benyttes i det statslige byggeri, så de kan udbredes til andre dele af byggesektoren. Dermed genereres der flere erfaringer med at tilrettelægge byggeprocessen og den efterfølgende drift, så disse i øget grad spredes til den øvrige byggesektor til gavn for kvaliteten og produktiviteten i byggeriet generelt. Udbredelsen vil bl.a. ske, når de entreprenører og rådgivere, der arbejder for statslige, regionale eller kommunale bygherrer, anvender de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer på andre kunders byggeprojekter. Erhvervslivet vil dermed kunne opleve positive økonomiske effekter af lovforslaget. 5. Administrative konsekvenser for borgere Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgere.

5 5 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har forud for fremsættelse været sendt i høring hos [Advokatrådet, Akademisk Arkitektforening, Aalborg Kommune, Advokatsamfundet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arkitektforbundet, Banedanmark, BAT-Kartellet, Beredskabsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Bips, Boligselskabernes Landsforening, Brancheforeningen for bygningssagkyndige og energikonsulenter, Byfo, Byfornyelse Danmark, Bygherreforeningen i Danmark, Byggecentrum, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning, Byggeriets Evaluerings Center, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, Byggesocietetet, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark Tekniske Universitet, Institut for byggeri og anlæg, Dansk Byggeri, Dansk Bygningsinspektørforening, Dansk Erhverv, Dansk Standard, Danske Advokater, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Landinspektørforening, DI, DI Byggematerialer, DI Videnrådgiverne, Digital Konvergens, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Domstolsstyrelsen, DSB, Ejendomsforeningen Danmark, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Esbjerg Kommune, Finansministeriet, Foreningen af kommunale beredskabschefer, Foreningen af Rådgivende iører, Forsikring og Pension, Forsvarets Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindre udgifter Kommunerne og regionerne vil opleve en professionalisering af deres bygherrerolle, hvilket vil resultere i et billigere kommunalt og regionalt byggeri med færre fejl. Erhvervslivet vil opleve en øget produktivitet og kvalitet i byggesektoren. Bygnings- & Etablissementstjeneste, Forsvarsministeriet, Frederiksberg Kommune, FødevareErhverv, Håndværksrådet, Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, iørforeningen i Danmark, IT- og Telestyrelsen, Justitsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Konstruktørforeningen, Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet, Københavns Ejendomme, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Landsbyggefonden, Lejeorganisationen BOSAM, Miljøministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Natur- og Miljøklagenævnet, Odense Kommune, Organisationen af Selvejende Institutioner, Praktiserende Landinspektørers Forening, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd, Realdania, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Nordjylland, Rigspolitiets Bygningsafdelingen, Rigsrevisionen, SBS Rådgivning A/S, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Skatteministeriet, Socialministeriet, Statens Byggeforskningsinstitut, Statsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Tekniq, Teknologisk Institut, Transportministeriet, Træbranchens Oplysningsråd, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet, VELTEK, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Århus Kommune]. 9. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget har ingen EU-retlige konsekvenser. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås, at titlen på lov om statens byggevirksomhed ændres således, at loven skal benævnes lov om offentlig byggevirksomhed. Det skyldes, at såvel statens som regionernes og kommunernes byggeri som følge af forslaget omfattes af lovens formål, og dermed kan blive omfattet af de administrative bestemmelser, der kan udstedes i medfør af loven. Til nr. 2 og 3 Negative konsekvenser/merudgifter I den gældende lov om statens byggevirksomhed beskrives lovens formål og anvendelsesområde i dennes 1. Loven skal sikre, at statens byggevirksomhed tilrettelægges på en for staten hensigtsmæssig måde, herunder på den økonomisk mest fordelagtige måde. Det er også et formål med loven, at byggeri tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og i øvrigt lever op til de arkitektoniske krav, som byggeriet formål og beliggenhed tilsiger. Endelig har hensigten været at skabe rammerne for

6 6 løbende udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som kan komme det øvrige byggeri til gode. Det foreslås, at lovens formålsbestemmelse, og dermed anvendelsesområdet, udvides til også at omfatte kommunalt og regionalt byggeri, således at sådant byggeri kan underlægges de samme krav som statsligt byggeri. Formålsbestemmelsen indeholder ikke selvstændige forpligtelser for de omfattede bygherrer, men udgør en hensigtserklæring i forhold til de elementer, der skal lægges vægt på ved offentligt byggeri. Den væsentligste konsekvens af den foreslåede ændring af lovens formål og anvendelsesområde kommer således først til udtryk i de efterfølgende bestemmelser, der bemyndiger økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte regler for byggevirksomheden som sådan. Som det fremgår under bemærkningerne til nr. 4 og 5, hvortil der henvises, er det imidlertid ikke hensigten, at alle regler, der udstedet med hjemmel i loven, automatisk skal finde anvendelse for regionalt og kommunalt byggeri. Der vil således i forbindelse med udstedelse af regler med hjemmel i loven i hvert enkelt tilfælde skulle tages stilling til, om en bekendtgørelse, herunder eventuelt kun visse af bekendtgørelsens bestemmelser, skal finde anvendelse for regioner og kommuner. Til nr. 4 I den gældende lov om statens byggevirksomhed findes alene regler om det statslige byggeri. Det foreslås som noget nyt, at økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at lovens anvendelsesområde skal udvides således, at de administrative bestemmelser, der fastsættes med hjemmel i loven, også kan finde anvendelse for regioner og kommuner. Økonomi- og erhvervsministeren kan således bestemme, hvilke administrative bestemmelser, der skal finde anvendelse for bygninger og dertil knyttede anlæg opført eller på anden måde finansieret af region eller kommune. I overensstemmelse med kongelig resolution af 27. november 2001 om deling af By- og Boligministeriets ressort er det påtænkt, at bestemmelsen alene skal finde anvendelse for de bestemmelser, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren. Ligesom for det statslige byggeri vil reglerne omfatte regional og kommunal byggevirksomhed, herunder opførelse, om- og tilbygninger af bygninger og dertil knyttede anlæg. Kun kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, vil være omfattet af reglerne. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune. Det vil alene være byggerier af en vis størrelse målt efter byggeriets samlede entreprisesum, som påtænkes omfattet af disse regler. Entreprisesummen udgøres af de samlede omkostninger til byggeriet fratrukket eventuelle udgifter til erhvervelse af grund samt byggemodning. Denne mindstegrænse vil i første omgang blive fastsat til 20 mio. kr. i bekendtgørelserne udstedt med hjemmel i statsbyggeloven. De regler, der allerede er udstedt med hjemmel i lovens 2, stk. 1, vil ikke uden videre kunne finde anvendelse for regionalt og kommunalt byggeri. Hvis reglerne skal gælde for regioners og kommuners byggeri, forudsætter det, at reglerne ændres eller udstedet på ny, og at der i den forbindelse tages konkret stilling til, hvorvidt reglerne skal finde anvendelse for regioner og kommuner. Ved vurderingen af om reglerne skal gælde for regioner og kommuner, vil der blive lagt vægt på, om det vil være hensigtsmæssigt ud fra såvel en økonomisk som en byggeteknisk betragtning. Der henvises i øvrigt til de almindelige bestemmelser, punkt 2.1. for en nærmere beskrivelse af de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i 2, stk. 1. Det er ikke hensigten, at kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, vil ikke blive omfattet af krav om anvendelse af nøgletal udstedt med hjemmel i denne lov. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune. Det foreslåede stk. 1 omhandler tilfælde, hvor region eller kommune er bygherre. Ved dertil knyttede anlæg forstås anlæg, som ligger i tilknytning til den opførte bygning. Her er det i lighed med gældende ret i forhold til anlæg knyttet til statsligt byggeri hensigten, at f.eks. en skoles parkeringsplads eller boldbane kan blive omfattet af lov om det offentliges byggevirksomhed. Derimod vil anlægsarbejder som f.eks. havne, dæmnings-, tunnel-, brobygningsanlæg og jernbanespor ikke være omfattet. Det foreslåede stk. 2, 1. pkt. omhandler tilfælde, hvor region eller kommune ikke er bygherre, men finansierer et byggeri og dertil knyttede anlæg helt eller delvist ved enten lån eller tilskud. Lånet eller tilskuddet skal være direkte øremærket til det konkrete byggeri, førend loven kan finde anvendelse. Byggeri, som finansieres ved generelle tilskud, er ikke omfattet af loven. Bygninger, der finansieres af kommune eller region ved enten lån eller tilskud, kan for eksempel være et kulturhus eller en sundhedsklinik. Ved finansiering af konkret byggeri ved lån eller tilskud er udgifter forbundet med løsøre ikke omfattet af loven. Ved løsøre skal forstås fysiske flytbare formuegenstande, dvs. møbler, maskiner, apparaturer, inventar, varelagre o.l., men ikke løsøre, der indgår som en fast bestanddel af fast ejendom. Det foreslåede stk. 2, 2. pkt. retter sig mod byggeri til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af regioner og kommuner. Som eksempel på udgifter til drift af institutioner kan nævnes løn til ansatte, udgifter til indkøb af varer og tjenesteydelser og betaling for brugen af bygningen. Blandt institutioner, som kan blive omfattet af loven, er børnehaver og plejehjem, hvor en kommune eller region helt eller delvist betaler den årlige drift.

7 7 Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli De administrative bestemmelser udstedt med hjemmel i loven vil blive ændret efterfølgende, så de afspejler lovændringen. Der vil i den forbindelse blive taget højde for eventuelle behov for overgangsbestemmelser for de regionale og kommunale byggerier. Til 3 Den foreslåede bestemmelse beskriver lovens territoriale gyldighed.

8 8 Gældende formulering»lov om statens byggevirksomhed m.v.«1. Opførelse, om- og tilbygning af statsbygninger og anlæg knyttet hertil skal ske på den for staten økonomisk mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger. Stk. 2. Statens byggevirksomhed skal tilrettelægges og gennemføres således, at de fordele, som en omfattende og kontinuerlig byggevirksomhed muliggør, udnyttes. Udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som også kan komme det øvrige byggeri til gode, skal kunne indgå i den statslige byggevirksomhed Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget 1 I lov om statens byggevirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således:»lov om offentlig byggevirksomhed«2. 1, stk. 1, affattes således:»opførelse, om- og tilbygning af bygninger, hvor staten, regioner eller kommuner er bygherre, skal ske på den for bygherren mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger.«3. I 1, stk. 2, ændres»statens«til:»den i stk. 1 nævnte«, og efter»statslige«indsættes:», regionale og kommunale«. 4. Efter 8 indsættes:» 8 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, hvor region eller kommune er bygherre. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra region eller kommune. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune.«2 Loven træder i kraft den 1. juli Bilag 1

9 9 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere