Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v."

Transkript

1 Lovforslag nr. L 203 Folketinget Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed) 1 I lov om statens byggevirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således:»lov om offentlig byggevirksomhed«2. 1, stk. 1, affattes således:»opførelse, om- og tilbygning af bygninger, hvor staten, regioner eller kommuner er bygherre, skal ske på den for bygherren mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger.«3. I 1, stk. 2, ændres»statens«til:»den i stk. 1 nævnte«, og efter»statslige«indsættes:», regionale og kommunale«.» 8 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, hvor region eller kommune er bygherre. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra region eller kommune. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune.«2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 4. Efter 8 indsættes: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/00649 AU004366

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger 1.1. Lovforslagets hovedindhold Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe den fornødne hjemmel til at lade kommuner og regioner omfatte af de samme regler, som gælder for det statslige byggeri, når det drejer sig om at fremme en effektiv og omkostningsbesparende tilrettelæggelse af byggeprocessen og den efterfølgende drift af bygningerne. Ved at gøre det muligt at lade disse bestemmelser gælde for hele den offentlige bygningsmasse, vil lovforslaget medvirke til at generere flere erfaringer med at tilrettelægge byggeprocessen og den efterfølgende drift, så disse i øget grad spredes til den øvrige byggesektor til gavn for kvaliteten og produktiviteten i byggeriet generelt. Lovforslaget sikrer således, at flere byggerier omfattes af de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer, der i dag benyttes i det statslige byggeri, så de kan udbredes til andre dele af byggesektoren. Udbredelsen vil bl.a. ske, når de entreprenører og rådgivere, der arbejder for statslige, regionale eller kommunale bygherrer, anvender de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer på andre kunders byggeprojekter. Statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser omfatter alene større byggerier. I de enkelte bekendtgørelser er der fastsat mindstegrænser for at sikre, at efterlevelse ikke medfører uforholdsmæssige byrder for bygherrerne. Det vurderes, at kommuner og regioner opfører og ombygger op mod 400 byggerier årligt, der vil være omfattet af den foreslåede ændring af statsbyggeloven Baggrund for lovforslaget Lovforslaget er et led i udmøntningen af Aftale om Konkurrencepakken af 11. april 2011 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, som har til formål at fremme konkurrencen og produktiviteten i den private og offentlige sektor. I forhold til det forslag, der oprindeligt blev sendt i offentlig høring, er der foretaget enkelte ændringer, således at regioners og kommuners rolle fremgår af lovens formålsbestemmelse. Ændringerne har alene lovteknisk og præciserende karakter, idet der ud fra en indholdsmæssig betragtning ikke er tale om en ændring i forhold til det forslag, der blev udsendt i høring. Lovforslaget har til formål at skabe større effektivitet i byggeriet. Bygge- og anlægssektoren beskæftiger ca fuldtidsmedarbejdere og tegner sig for cirka 5 pct. af den samlede værdiskabelse i økonomien. Sektoren har i de seneste årtier oplevet en faldende og endda negativ produktivitetsudvikling, og sammenlignet med lande som Sverige, Holland, Tyskland og Finland er prisniveauet for færdigt byggeri mellem 10 og 30 pct. højere i Danmark. Der er således et stort potentiale for at øge produktiviteten i byggesektoren i Danmark. En måde, hvorpå produktiviteten kan fremmes, er ved at udbrede anvendelse af nye digitale værktøjer i byggeprocessen. Herudover vil anvendelse af totaløkonomi og nye organisationsformer og samarbejdsmodeller mellem de offentlige bygherrer og private virksomheder bidrage til en mere effektiv byggeproces og efterfølgende drift, hvilket også vil have en positiv effekt på produktiviteten. De statslige bygherrer er kendetegnede ved at have erfaring og volumen til at kunne agere professionelt på markedet. Det statslige byggeri skal overholde statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser, der bidrager til at kvalificere de statslige bygherrers efterspørgsel og skabe omkostningsoptimalt byggeri, samtidig med at udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder fremmes. I modsætning hertil har de regionale og kommunale bygherrer ikke de samme stordriftsfordele og dermed ikke de samme forudsætninger for at optræde som professionelle bygherrer. Ved at lade de kommunale og regionale bygherrer omfatte af de samme værktøjer som de statslige bygherrer skabes et større potentiale for at forbedre byggeprocesserne og sikre et mere omkostningsoptimalt byggeri i kommunerne og regionerne. Samtidig sikres en langt større volumen for den innovation og udvikling, der i dag foregår som en del af det statslige byggeri. Dette vil gavne det samlede byggeri i form af fx nye produkter, teknologier og samarbejdsformer, der kan øge produktiviteten og kvalitet i byggesektoren generelt. 2. Redegørelse for hovedpunkterne i lovforslaget 2.1. Gældende ret Lov om statens byggevirksomhed gælder for byggeri, som opføres af statslige myndigheder. Herudover kan loven finde anvendelse på byggeri, som opføres helt eller delvist med statsligt tilskud eller lån, og opførelse af byggeri til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist finansieres af staten. Loven er en rammelov, der giver en generel hjemmel til, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser, der bl.a. fremmer udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer til gavn for det øvrige byggeri, samt at byggeprocessen og den efterfølgende drift tilrettelægges så omkostningsbesparende som muligt. Statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser indebærer, at statsligt byggeri skal anvende fastlagte redskaber til sikring af anlægs- og driftsomkostningerne, herunder vurdering af totaløkonomi i byggeprojektet, vurdering af, om et byggeri kan opføres i partnerskab med en privat virksomhed samt krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i byggeriet. For byggerier, der ligger under mindstegrænserne, kan den statslige bygherre frit vælge, om og hvilke af de fastlagte redskaber man ønsker at benytte i byggeprocessen. Bygninger og dertil knyttede anlæg, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra staten og bygninger til brug

3 3 for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af staten, kan være omfattet af statsbyggelovens bekendtgørelser. Grænserne for dette fastsættes i de enkelte bekendtgørelser. Fælles for de gældende bekendtgørelser er, at de på nuværende tidspunkt finder anvendelse, når der gives tilskud fra staten på 50 pct. eller derover til enten anlæg eller drift. Fx er sygehusbyggerier, der modtager mere end 50 pct. tilskud til anlæg fra Kvalitetsfonden, omfattet af en række af statsbyggelovens bekendtgørelser. Undtaget er bygninger og dertil knyttede anlæg, der helt eller delvist finansieres af henholdsvis det regionale og kommunale bloktilskud, idet dette ikke kan betragtes som et egentligt statstilskud. Nedenstående er de bekendtgørelser, der på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse er udstedt med hjemmel i statsbyggelovens 2, stk. 1, og 8: Nøgletalsbekendtgørelsen Kvalitetssikringsbekendtgørelsen IKT-bekendtgørelsen Bekendtgørelse om anvendelse af OPP, partnering og nøgletal OPP-bekendtgørelsen Bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger. Bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v. (Nøgletalsbekendtgørelsen) Ifølge nøgletalsbekendtgørelsen skal bygherren indhente nøgletal i forbindelse med prækvalifikationen af tilbudsgivere, som ønsker at byde på statslige byggeopgaver. Med nøgletallene kan bygherren vurdere forholdet mellem entreprenørens evne til at overholde bl.a. de økonomiske og tidsmæssige rammer opstillet i et udbud og prisen på tilbuddet. Bygherren kan vælge at undlade at indhente nøgletal for tilbudsgiverne, herunder rådgivere og entreprenører, såfremt byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum er under mindstegrænsen på 5 mio. kr. ekskl. moms. Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder (Kvalitetssikringsbekendtgørelsen) Ifølge kvalitetssikringsbekendtgørelsen skal bygherren udføre totaløkonomiske beregninger af byggeprojektet, hvis den samlede projektsum andrager 5 mio. kr. eller derover, for at sikre, at bygningen er omkostningsoptimal på langt sigt. Kravet kan fraviges, såfremt det vurderes at være uforholdsmæssigt økonomisk ufordelagtigt. Derudover indeholder bekendtgørelsen en række regler om bygherrens pligt i forhold til at sikre kvalitet i byggeriet. Bekendtgørelse nr af 13. december 2010 om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri (IKT-bekendtgørelsen) Ved opførelse af nybyggeri skal bygherren tilstræbe en effektiv anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i byggeprocessen, så alle relevante informationer om byggeriet deles, og unødvendigt dobbeltarbejde undgås, samtidig med at fejl og mangler i det færdige byggeri begrænses. Bl.a. skal bygherren sikre, at alle relevante deltagere under byggeprocessen anvender projektweb som medie for løsning af arbejderne, Dansk Bygge Klassifikation til at strukturere de digitale projektinformationer og krav om brug af en digital udbudsportal ved hoved- og fagentrepriser mv. Endvidere kan anvendelsen af IKT bidrage til at rationalisere den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygningen, da bygherren har alle relevante oplysninger om sin bygning tilgængelig og dermed let kan udarbejde fx vedligeholdelsesplaner, optimere arealudnyttelsen og udlevere relevante oplysninger om bygningen i forbindelse med ombygnings- og renoveringsopgaver. Kravene til udførelse af byggearbejderne i overensstemmelse med IKT-bekendtgørelsen kan fraviges af bygherren, såfremt den samlede anslåede projektsum ikke overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms. Kravene kan endvidere fraviges, hvis de udgør en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde. Økonomi- og erhvervsministeren kan på forlangende anmode om, at bygherren giver en skriftlig begrundelse for en sådan fravigelse. Bekendtgørelse nr af 17. december 2004 med senere ændringer om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Ved byggeprojekter skal bygherrer foretage en systematisk vurdering af, om byggeopgaver med fordel kan gennemføres i et partnerskab med en privat virksomhed. Kravet om vurdering af, om byggeriet skal gennemføres som OPP eller i partnering, kan ikke fraviges. Bygherren kan vælge at fravige kravet om oplysninger svarende til nøgletal, hvis byggeriets samlede anslåede entreprisesum ikke overstiger 5 mio. kr. Opføres statsligt byggeri i OPP, skal bygherren sikre, at OPPbyggeriet opfylder de krav, der stilles til arkitektur og kvalitet i statslige byggerier. Bekendtgørelse nr. 948 af 12. september 2006 om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber (OPP-bekendtgørelsen) Ved byggeri, der opføres som OPP, skal bygherren anvende nøgletal i tilrettelæggelsen af byggeriet. Bygherren kan vælge at fravige kravet om oplysninger svarende til nøgletal, hvis byggeriets samlede anslåede entreprisesum ikke overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms, eller for delentrepriser med en entreprisesum, der ikke overstiger kr. ekskl. moms. Bekendtgørelse nr. 282 af 18. april 1997 om selektiv nedrivning af statsbygninger Bekendtgørelsen har til formål at fremme størst mulig genanvendelse og ressourceudnyttelse af byggeaffald. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ombygning og nedrivning af statsbygninger, hvorved der forventes at fremkomme mere end 10 tons byggeaffald.

4 4 2.2 Den foreslåede ændring Det foreslås, lovens formålsbestemmelse og anvendelsesområdet udvides til også at omfatte regionalt og kommunalt byggeri, og at der indsættes en hjemmel til, at økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler udstedt i medfør af statsbyggeloven også skal gælde for: Bygninger og dertil knyttede anlæg, hvor en region eller kommune er bygherre, f.eks. sygehusbyggeri, institutioner, idrætsanlæg og skoler. Bygninger og dertil knyttede anlæg, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra regioner og kommuner. Bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af regioner og kommuner, f.eks. selvejende institutioner. Hjemlen påtænkes udmøntet således, at visse bekendtgørelser udstedt med hjemmel i statsbyggeloven ændres, så de også kan omfatte ovennævnte bygninger, dog kun i de tilfælde, hvor den anslåede entreprisesum overstiger en vis mindstegrænse. Denne mindstegrænse vil i første omgang blive fastsat til 20 mio. kr. i bekendtgørelserne udstedt med hjemmel i statsbyggeloven. For byggerier, der ligger under mindstegrænsen, kan den regionale eller kommunale bygherre frit vælge, om og hvilke af statsbyggelovens værktøjer man ønsker at benytte i byggeprocessen. Fx anvender en række kommuner allerede i dag totaløkonomiske beregninger i forbindelse med tilrettelæggelsen af deres byggerier. Hjemlen betyder endvidere, at bygninger og dertil knyttede anlæg, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, eller hvis drift skal finansieres helt eller delvist af regioner eller kommuner, kan omfattes regler udstedt i medfør af statsbyggeloven. Det vil betyde, at fx opførelse og ombygninger af regionalt byggeri, som primært er sygehuse, sundhedsklinikker og administrationsbygninger m.v. og dertil knyttede anlæg, kan være omfattet, ligesom opførelse og ombygninger af kommunalt byggeri som skoler, (dag)institutioner, biblioteker, administrationsbygninger m.v. kan være omfattet. Såfremt en kommune helt eller delvist skal finansiere driften af f.eks. et kulturhus, som er opført med private midler, vil opførelse af et sådant byggeri også kunne blive omfattet af statsbyggeloven. Det foreslås alene at ændre de bestemmelser, som er relevante for at sikre effektivisering og produktivitetsforøgelse i de regionale og kommunale byggerier. Bestemmelser, som ikke understøtter dette formål, er af den årsag ikke omfattet af forslaget. Byggeri efter lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om byfornyelse og udvikling af byer samt byggerier omfattet af lov om byfornyelse omfattes ikke af bekendtgørelserne. Kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, samt bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune, vil dog ikke blive omfattet af krav om anvendelse af nøgletal. Det betyder, at nøgletalsbekendtgørelsen og de bestemmelser om anvendelse af nøgletal, som følger af bekendtgørelse om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber (OPP) og bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal, ikke vil finde anvendelse for kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, samt bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune. Tilsvarende er det ikke hensigten, at bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger og cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v. skal finde anvendelse, ligesom pris- og tidscirkulæret ikke omfattes. Ændringen vil blive evalueret to år efter ikrafttrædelsen. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører, at regioner og kommuner skal anvende visse af de værktøjer, der i medfør af statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser sætter rammen for, hvordan organiseringen og kvaliteten af byggerier styres. Regioner og kommuner vil dermed få bedre mulighed for at agere som professionelle bygherrer, hvilket vil bidrage til at fremme en mere effektiv og omkostningsbesparende tilrettelæggelse af byggeprocessen ved de regionale og kommunale byggerier. Samtidig kan anvendelsen af bl.a. IKT bidrage til at rationalisere den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygningen, da bygherren har alle relevante oplysninger om sin bygning tilgængelige og dermed let kan udarbejde fx vedligeholdelsesplaner, optimere arealudnyttelsen og udlevere relevante oplysninger om bygningen i forbindelse med ombygnings- og renoveringsopgaver. Lovforslaget vil derfor bidrage til på sigt at effektivisere og billiggøre byggeriet samt den efterfølgende drift i kommuner og regioner. Der vil ikke være negative administrative konsekvenser som følge af lovforslaget, da lovforslaget alene har betydning for større byggerier, hvor der vil være gevinster ved at anvende statsbyggelovens værktøjer. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget sikrer, at flere byggerier omfattes af de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer, der i dag benyttes i det statslige byggeri, så de kan udbredes til andre dele af byggesektoren. Dermed genereres der flere erfaringer med at tilrettelægge byggeprocessen og den efterfølgende drift, så disse i øget grad spredes til den øvrige byggesektor til gavn for kvaliteten og produktiviteten i byggeriet generelt. Udbredelsen vil bl.a. ske, når de entreprenører og rådgivere, der arbejder for statslige, regionale eller kommunale bygherrer, anvender de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer på andre kunders byggeprojekter. Erhvervslivet vil dermed kunne opleve positive økonomiske effekter af lovforslaget. 5. Administrative konsekvenser for borgere Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgere.

5 5 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har forud for fremsættelse været sendt i høring hos [Advokatrådet, Akademisk Arkitektforening, Aalborg Kommune, Advokatsamfundet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arkitektforbundet, Banedanmark, BAT-Kartellet, Beredskabsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Bips, Boligselskabernes Landsforening, Brancheforeningen for bygningssagkyndige og energikonsulenter, Byfo, Byfornyelse Danmark, Bygherreforeningen i Danmark, Byggecentrum, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning, Byggeriets Evaluerings Center, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, Byggesocietetet, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark Tekniske Universitet, Institut for byggeri og anlæg, Dansk Byggeri, Dansk Bygningsinspektørforening, Dansk Erhverv, Dansk Standard, Danske Advokater, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Landinspektørforening, DI, DI Byggematerialer, DI Videnrådgiverne, Digital Konvergens, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Domstolsstyrelsen, DSB, Ejendomsforeningen Danmark, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Esbjerg Kommune, Finansministeriet, Foreningen af kommunale beredskabschefer, Foreningen af Rådgivende iører, Forsikring og Pension, Forsvarets Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindre udgifter Kommunerne og regionerne vil opleve en professionalisering af deres bygherrerolle, hvilket vil resultere i et billigere kommunalt og regionalt byggeri med færre fejl. Erhvervslivet vil opleve en øget produktivitet og kvalitet i byggesektoren. Bygnings- & Etablissementstjeneste, Forsvarsministeriet, Frederiksberg Kommune, FødevareErhverv, Håndværksrådet, Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, iørforeningen i Danmark, IT- og Telestyrelsen, Justitsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Konstruktørforeningen, Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet, Københavns Ejendomme, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Landsbyggefonden, Lejeorganisationen BOSAM, Miljøministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Natur- og Miljøklagenævnet, Odense Kommune, Organisationen af Selvejende Institutioner, Praktiserende Landinspektørers Forening, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd, Realdania, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Nordjylland, Rigspolitiets Bygningsafdelingen, Rigsrevisionen, SBS Rådgivning A/S, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Skatteministeriet, Socialministeriet, Statens Byggeforskningsinstitut, Statsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Tekniq, Teknologisk Institut, Transportministeriet, Træbranchens Oplysningsråd, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet, VELTEK, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Århus Kommune]. 9. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget har ingen EU-retlige konsekvenser. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås, at titlen på lov om statens byggevirksomhed ændres således, at loven skal benævnes lov om offentlig byggevirksomhed. Det skyldes, at såvel statens som regionernes og kommunernes byggeri som følge af forslaget omfattes af lovens formål, og dermed kan blive omfattet af de administrative bestemmelser, der kan udstedes i medfør af loven. Til nr. 2 og 3 Negative konsekvenser/merudgifter I den gældende lov om statens byggevirksomhed beskrives lovens formål og anvendelsesområde i dennes 1. Loven skal sikre, at statens byggevirksomhed tilrettelægges på en for staten hensigtsmæssig måde, herunder på den økonomisk mest fordelagtige måde. Det er også et formål med loven, at byggeri tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og i øvrigt lever op til de arkitektoniske krav, som byggeriet formål og beliggenhed tilsiger. Endelig har hensigten været at skabe rammerne for

6 6 løbende udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som kan komme det øvrige byggeri til gode. Det foreslås, at lovens formålsbestemmelse, og dermed anvendelsesområdet, udvides til også at omfatte kommunalt og regionalt byggeri, således at sådant byggeri kan underlægges de samme krav som statsligt byggeri. Formålsbestemmelsen indeholder ikke selvstændige forpligtelser for de omfattede bygherrer, men udgør en hensigtserklæring i forhold til de elementer, der skal lægges vægt på ved offentligt byggeri. Den væsentligste konsekvens af den foreslåede ændring af lovens formål og anvendelsesområde kommer således først til udtryk i de efterfølgende bestemmelser, der bemyndiger økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte regler for byggevirksomheden som sådan. Som det fremgår under bemærkningerne til nr. 4 og 5, hvortil der henvises, er det imidlertid ikke hensigten, at alle regler, der udstedet med hjemmel i loven, automatisk skal finde anvendelse for regionalt og kommunalt byggeri. Der vil således i forbindelse med udstedelse af regler med hjemmel i loven i hvert enkelt tilfælde skulle tages stilling til, om en bekendtgørelse, herunder eventuelt kun visse af bekendtgørelsens bestemmelser, skal finde anvendelse for regioner og kommuner. Til nr. 4 I den gældende lov om statens byggevirksomhed findes alene regler om det statslige byggeri. Det foreslås som noget nyt, at økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at lovens anvendelsesområde skal udvides således, at de administrative bestemmelser, der fastsættes med hjemmel i loven, også kan finde anvendelse for regioner og kommuner. Økonomi- og erhvervsministeren kan således bestemme, hvilke administrative bestemmelser, der skal finde anvendelse for bygninger og dertil knyttede anlæg opført eller på anden måde finansieret af region eller kommune. I overensstemmelse med kongelig resolution af 27. november 2001 om deling af By- og Boligministeriets ressort er det påtænkt, at bestemmelsen alene skal finde anvendelse for de bestemmelser, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren. Ligesom for det statslige byggeri vil reglerne omfatte regional og kommunal byggevirksomhed, herunder opførelse, om- og tilbygninger af bygninger og dertil knyttede anlæg. Kun kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, vil være omfattet af reglerne. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune. Det vil alene være byggerier af en vis størrelse målt efter byggeriets samlede entreprisesum, som påtænkes omfattet af disse regler. Entreprisesummen udgøres af de samlede omkostninger til byggeriet fratrukket eventuelle udgifter til erhvervelse af grund samt byggemodning. Denne mindstegrænse vil i første omgang blive fastsat til 20 mio. kr. i bekendtgørelserne udstedt med hjemmel i statsbyggeloven. De regler, der allerede er udstedt med hjemmel i lovens 2, stk. 1, vil ikke uden videre kunne finde anvendelse for regionalt og kommunalt byggeri. Hvis reglerne skal gælde for regioners og kommuners byggeri, forudsætter det, at reglerne ændres eller udstedet på ny, og at der i den forbindelse tages konkret stilling til, hvorvidt reglerne skal finde anvendelse for regioner og kommuner. Ved vurderingen af om reglerne skal gælde for regioner og kommuner, vil der blive lagt vægt på, om det vil være hensigtsmæssigt ud fra såvel en økonomisk som en byggeteknisk betragtning. Der henvises i øvrigt til de almindelige bestemmelser, punkt 2.1. for en nærmere beskrivelse af de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i 2, stk. 1. Det er ikke hensigten, at kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, vil ikke blive omfattet af krav om anvendelse af nøgletal udstedt med hjemmel i denne lov. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune. Det foreslåede stk. 1 omhandler tilfælde, hvor region eller kommune er bygherre. Ved dertil knyttede anlæg forstås anlæg, som ligger i tilknytning til den opførte bygning. Her er det i lighed med gældende ret i forhold til anlæg knyttet til statsligt byggeri hensigten, at f.eks. en skoles parkeringsplads eller boldbane kan blive omfattet af lov om det offentliges byggevirksomhed. Derimod vil anlægsarbejder som f.eks. havne, dæmnings-, tunnel-, brobygningsanlæg og jernbanespor ikke være omfattet. Det foreslåede stk. 2, 1. pkt. omhandler tilfælde, hvor region eller kommune ikke er bygherre, men finansierer et byggeri og dertil knyttede anlæg helt eller delvist ved enten lån eller tilskud. Lånet eller tilskuddet skal være direkte øremærket til det konkrete byggeri, førend loven kan finde anvendelse. Byggeri, som finansieres ved generelle tilskud, er ikke omfattet af loven. Bygninger, der finansieres af kommune eller region ved enten lån eller tilskud, kan for eksempel være et kulturhus eller en sundhedsklinik. Ved finansiering af konkret byggeri ved lån eller tilskud er udgifter forbundet med løsøre ikke omfattet af loven. Ved løsøre skal forstås fysiske flytbare formuegenstande, dvs. møbler, maskiner, apparaturer, inventar, varelagre o.l., men ikke løsøre, der indgår som en fast bestanddel af fast ejendom. Det foreslåede stk. 2, 2. pkt. retter sig mod byggeri til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af regioner og kommuner. Som eksempel på udgifter til drift af institutioner kan nævnes løn til ansatte, udgifter til indkøb af varer og tjenesteydelser og betaling for brugen af bygningen. Blandt institutioner, som kan blive omfattet af loven, er børnehaver og plejehjem, hvor en kommune eller region helt eller delvist betaler den årlige drift.

7 7 Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli De administrative bestemmelser udstedt med hjemmel i loven vil blive ændret efterfølgende, så de afspejler lovændringen. Der vil i den forbindelse blive taget højde for eventuelle behov for overgangsbestemmelser for de regionale og kommunale byggerier. Til 3 Den foreslåede bestemmelse beskriver lovens territoriale gyldighed.

8 8 Gældende formulering»lov om statens byggevirksomhed m.v.«1. Opførelse, om- og tilbygning af statsbygninger og anlæg knyttet hertil skal ske på den for staten økonomisk mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger. Stk. 2. Statens byggevirksomhed skal tilrettelægges og gennemføres således, at de fordele, som en omfattende og kontinuerlig byggevirksomhed muliggør, udnyttes. Udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som også kan komme det øvrige byggeri til gode, skal kunne indgå i den statslige byggevirksomhed Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget 1 I lov om statens byggevirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således:»lov om offentlig byggevirksomhed«2. 1, stk. 1, affattes således:»opførelse, om- og tilbygning af bygninger, hvor staten, regioner eller kommuner er bygherre, skal ske på den for bygherren mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger.«3. I 1, stk. 2, ændres»statens«til:»den i stk. 1 nævnte«, og efter»statslige«indsættes:», regionale og kommunale«. 4. Efter 8 indsættes:» 8 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, hvor region eller kommune er bygherre. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra region eller kommune. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune.«2 Loven træder i kraft den 1. juli Bilag 1

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere