Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v."

Transkript

1 Lovforslag nr. L 203 Folketinget Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed) 1 I lov om statens byggevirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således:»lov om offentlig byggevirksomhed«2. 1, stk. 1, affattes således:»opførelse, om- og tilbygning af bygninger, hvor staten, regioner eller kommuner er bygherre, skal ske på den for bygherren mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger.«3. I 1, stk. 2, ændres»statens«til:»den i stk. 1 nævnte«, og efter»statslige«indsættes:», regionale og kommunale«.» 8 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, hvor region eller kommune er bygherre. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra region eller kommune. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune.«2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 4. Efter 8 indsættes: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/00649 AU004366

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger 1.1. Lovforslagets hovedindhold Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe den fornødne hjemmel til at lade kommuner og regioner omfatte af de samme regler, som gælder for det statslige byggeri, når det drejer sig om at fremme en effektiv og omkostningsbesparende tilrettelæggelse af byggeprocessen og den efterfølgende drift af bygningerne. Ved at gøre det muligt at lade disse bestemmelser gælde for hele den offentlige bygningsmasse, vil lovforslaget medvirke til at generere flere erfaringer med at tilrettelægge byggeprocessen og den efterfølgende drift, så disse i øget grad spredes til den øvrige byggesektor til gavn for kvaliteten og produktiviteten i byggeriet generelt. Lovforslaget sikrer således, at flere byggerier omfattes af de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer, der i dag benyttes i det statslige byggeri, så de kan udbredes til andre dele af byggesektoren. Udbredelsen vil bl.a. ske, når de entreprenører og rådgivere, der arbejder for statslige, regionale eller kommunale bygherrer, anvender de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer på andre kunders byggeprojekter. Statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser omfatter alene større byggerier. I de enkelte bekendtgørelser er der fastsat mindstegrænser for at sikre, at efterlevelse ikke medfører uforholdsmæssige byrder for bygherrerne. Det vurderes, at kommuner og regioner opfører og ombygger op mod 400 byggerier årligt, der vil være omfattet af den foreslåede ændring af statsbyggeloven Baggrund for lovforslaget Lovforslaget er et led i udmøntningen af Aftale om Konkurrencepakken af 11. april 2011 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, som har til formål at fremme konkurrencen og produktiviteten i den private og offentlige sektor. I forhold til det forslag, der oprindeligt blev sendt i offentlig høring, er der foretaget enkelte ændringer, således at regioners og kommuners rolle fremgår af lovens formålsbestemmelse. Ændringerne har alene lovteknisk og præciserende karakter, idet der ud fra en indholdsmæssig betragtning ikke er tale om en ændring i forhold til det forslag, der blev udsendt i høring. Lovforslaget har til formål at skabe større effektivitet i byggeriet. Bygge- og anlægssektoren beskæftiger ca fuldtidsmedarbejdere og tegner sig for cirka 5 pct. af den samlede værdiskabelse i økonomien. Sektoren har i de seneste årtier oplevet en faldende og endda negativ produktivitetsudvikling, og sammenlignet med lande som Sverige, Holland, Tyskland og Finland er prisniveauet for færdigt byggeri mellem 10 og 30 pct. højere i Danmark. Der er således et stort potentiale for at øge produktiviteten i byggesektoren i Danmark. En måde, hvorpå produktiviteten kan fremmes, er ved at udbrede anvendelse af nye digitale værktøjer i byggeprocessen. Herudover vil anvendelse af totaløkonomi og nye organisationsformer og samarbejdsmodeller mellem de offentlige bygherrer og private virksomheder bidrage til en mere effektiv byggeproces og efterfølgende drift, hvilket også vil have en positiv effekt på produktiviteten. De statslige bygherrer er kendetegnede ved at have erfaring og volumen til at kunne agere professionelt på markedet. Det statslige byggeri skal overholde statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser, der bidrager til at kvalificere de statslige bygherrers efterspørgsel og skabe omkostningsoptimalt byggeri, samtidig med at udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder fremmes. I modsætning hertil har de regionale og kommunale bygherrer ikke de samme stordriftsfordele og dermed ikke de samme forudsætninger for at optræde som professionelle bygherrer. Ved at lade de kommunale og regionale bygherrer omfatte af de samme værktøjer som de statslige bygherrer skabes et større potentiale for at forbedre byggeprocesserne og sikre et mere omkostningsoptimalt byggeri i kommunerne og regionerne. Samtidig sikres en langt større volumen for den innovation og udvikling, der i dag foregår som en del af det statslige byggeri. Dette vil gavne det samlede byggeri i form af fx nye produkter, teknologier og samarbejdsformer, der kan øge produktiviteten og kvalitet i byggesektoren generelt. 2. Redegørelse for hovedpunkterne i lovforslaget 2.1. Gældende ret Lov om statens byggevirksomhed gælder for byggeri, som opføres af statslige myndigheder. Herudover kan loven finde anvendelse på byggeri, som opføres helt eller delvist med statsligt tilskud eller lån, og opførelse af byggeri til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist finansieres af staten. Loven er en rammelov, der giver en generel hjemmel til, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser, der bl.a. fremmer udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer til gavn for det øvrige byggeri, samt at byggeprocessen og den efterfølgende drift tilrettelægges så omkostningsbesparende som muligt. Statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser indebærer, at statsligt byggeri skal anvende fastlagte redskaber til sikring af anlægs- og driftsomkostningerne, herunder vurdering af totaløkonomi i byggeprojektet, vurdering af, om et byggeri kan opføres i partnerskab med en privat virksomhed samt krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i byggeriet. For byggerier, der ligger under mindstegrænserne, kan den statslige bygherre frit vælge, om og hvilke af de fastlagte redskaber man ønsker at benytte i byggeprocessen. Bygninger og dertil knyttede anlæg, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra staten og bygninger til brug

3 3 for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af staten, kan være omfattet af statsbyggelovens bekendtgørelser. Grænserne for dette fastsættes i de enkelte bekendtgørelser. Fælles for de gældende bekendtgørelser er, at de på nuværende tidspunkt finder anvendelse, når der gives tilskud fra staten på 50 pct. eller derover til enten anlæg eller drift. Fx er sygehusbyggerier, der modtager mere end 50 pct. tilskud til anlæg fra Kvalitetsfonden, omfattet af en række af statsbyggelovens bekendtgørelser. Undtaget er bygninger og dertil knyttede anlæg, der helt eller delvist finansieres af henholdsvis det regionale og kommunale bloktilskud, idet dette ikke kan betragtes som et egentligt statstilskud. Nedenstående er de bekendtgørelser, der på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse er udstedt med hjemmel i statsbyggelovens 2, stk. 1, og 8: Nøgletalsbekendtgørelsen Kvalitetssikringsbekendtgørelsen IKT-bekendtgørelsen Bekendtgørelse om anvendelse af OPP, partnering og nøgletal OPP-bekendtgørelsen Bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger. Bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v. (Nøgletalsbekendtgørelsen) Ifølge nøgletalsbekendtgørelsen skal bygherren indhente nøgletal i forbindelse med prækvalifikationen af tilbudsgivere, som ønsker at byde på statslige byggeopgaver. Med nøgletallene kan bygherren vurdere forholdet mellem entreprenørens evne til at overholde bl.a. de økonomiske og tidsmæssige rammer opstillet i et udbud og prisen på tilbuddet. Bygherren kan vælge at undlade at indhente nøgletal for tilbudsgiverne, herunder rådgivere og entreprenører, såfremt byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum er under mindstegrænsen på 5 mio. kr. ekskl. moms. Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder (Kvalitetssikringsbekendtgørelsen) Ifølge kvalitetssikringsbekendtgørelsen skal bygherren udføre totaløkonomiske beregninger af byggeprojektet, hvis den samlede projektsum andrager 5 mio. kr. eller derover, for at sikre, at bygningen er omkostningsoptimal på langt sigt. Kravet kan fraviges, såfremt det vurderes at være uforholdsmæssigt økonomisk ufordelagtigt. Derudover indeholder bekendtgørelsen en række regler om bygherrens pligt i forhold til at sikre kvalitet i byggeriet. Bekendtgørelse nr af 13. december 2010 om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri (IKT-bekendtgørelsen) Ved opførelse af nybyggeri skal bygherren tilstræbe en effektiv anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i byggeprocessen, så alle relevante informationer om byggeriet deles, og unødvendigt dobbeltarbejde undgås, samtidig med at fejl og mangler i det færdige byggeri begrænses. Bl.a. skal bygherren sikre, at alle relevante deltagere under byggeprocessen anvender projektweb som medie for løsning af arbejderne, Dansk Bygge Klassifikation til at strukturere de digitale projektinformationer og krav om brug af en digital udbudsportal ved hoved- og fagentrepriser mv. Endvidere kan anvendelsen af IKT bidrage til at rationalisere den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygningen, da bygherren har alle relevante oplysninger om sin bygning tilgængelig og dermed let kan udarbejde fx vedligeholdelsesplaner, optimere arealudnyttelsen og udlevere relevante oplysninger om bygningen i forbindelse med ombygnings- og renoveringsopgaver. Kravene til udførelse af byggearbejderne i overensstemmelse med IKT-bekendtgørelsen kan fraviges af bygherren, såfremt den samlede anslåede projektsum ikke overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms. Kravene kan endvidere fraviges, hvis de udgør en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde. Økonomi- og erhvervsministeren kan på forlangende anmode om, at bygherren giver en skriftlig begrundelse for en sådan fravigelse. Bekendtgørelse nr af 17. december 2004 med senere ændringer om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Ved byggeprojekter skal bygherrer foretage en systematisk vurdering af, om byggeopgaver med fordel kan gennemføres i et partnerskab med en privat virksomhed. Kravet om vurdering af, om byggeriet skal gennemføres som OPP eller i partnering, kan ikke fraviges. Bygherren kan vælge at fravige kravet om oplysninger svarende til nøgletal, hvis byggeriets samlede anslåede entreprisesum ikke overstiger 5 mio. kr. Opføres statsligt byggeri i OPP, skal bygherren sikre, at OPPbyggeriet opfylder de krav, der stilles til arkitektur og kvalitet i statslige byggerier. Bekendtgørelse nr. 948 af 12. september 2006 om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber (OPP-bekendtgørelsen) Ved byggeri, der opføres som OPP, skal bygherren anvende nøgletal i tilrettelæggelsen af byggeriet. Bygherren kan vælge at fravige kravet om oplysninger svarende til nøgletal, hvis byggeriets samlede anslåede entreprisesum ikke overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms, eller for delentrepriser med en entreprisesum, der ikke overstiger kr. ekskl. moms. Bekendtgørelse nr. 282 af 18. april 1997 om selektiv nedrivning af statsbygninger Bekendtgørelsen har til formål at fremme størst mulig genanvendelse og ressourceudnyttelse af byggeaffald. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ombygning og nedrivning af statsbygninger, hvorved der forventes at fremkomme mere end 10 tons byggeaffald.

4 4 2.2 Den foreslåede ændring Det foreslås, lovens formålsbestemmelse og anvendelsesområdet udvides til også at omfatte regionalt og kommunalt byggeri, og at der indsættes en hjemmel til, at økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler udstedt i medfør af statsbyggeloven også skal gælde for: Bygninger og dertil knyttede anlæg, hvor en region eller kommune er bygherre, f.eks. sygehusbyggeri, institutioner, idrætsanlæg og skoler. Bygninger og dertil knyttede anlæg, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra regioner og kommuner. Bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af regioner og kommuner, f.eks. selvejende institutioner. Hjemlen påtænkes udmøntet således, at visse bekendtgørelser udstedt med hjemmel i statsbyggeloven ændres, så de også kan omfatte ovennævnte bygninger, dog kun i de tilfælde, hvor den anslåede entreprisesum overstiger en vis mindstegrænse. Denne mindstegrænse vil i første omgang blive fastsat til 20 mio. kr. i bekendtgørelserne udstedt med hjemmel i statsbyggeloven. For byggerier, der ligger under mindstegrænsen, kan den regionale eller kommunale bygherre frit vælge, om og hvilke af statsbyggelovens værktøjer man ønsker at benytte i byggeprocessen. Fx anvender en række kommuner allerede i dag totaløkonomiske beregninger i forbindelse med tilrettelæggelsen af deres byggerier. Hjemlen betyder endvidere, at bygninger og dertil knyttede anlæg, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, eller hvis drift skal finansieres helt eller delvist af regioner eller kommuner, kan omfattes regler udstedt i medfør af statsbyggeloven. Det vil betyde, at fx opførelse og ombygninger af regionalt byggeri, som primært er sygehuse, sundhedsklinikker og administrationsbygninger m.v. og dertil knyttede anlæg, kan være omfattet, ligesom opførelse og ombygninger af kommunalt byggeri som skoler, (dag)institutioner, biblioteker, administrationsbygninger m.v. kan være omfattet. Såfremt en kommune helt eller delvist skal finansiere driften af f.eks. et kulturhus, som er opført med private midler, vil opførelse af et sådant byggeri også kunne blive omfattet af statsbyggeloven. Det foreslås alene at ændre de bestemmelser, som er relevante for at sikre effektivisering og produktivitetsforøgelse i de regionale og kommunale byggerier. Bestemmelser, som ikke understøtter dette formål, er af den årsag ikke omfattet af forslaget. Byggeri efter lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om byfornyelse og udvikling af byer samt byggerier omfattet af lov om byfornyelse omfattes ikke af bekendtgørelserne. Kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, samt bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune, vil dog ikke blive omfattet af krav om anvendelse af nøgletal. Det betyder, at nøgletalsbekendtgørelsen og de bestemmelser om anvendelse af nøgletal, som følger af bekendtgørelse om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber (OPP) og bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal, ikke vil finde anvendelse for kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, samt bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune. Tilsvarende er det ikke hensigten, at bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger og cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v. skal finde anvendelse, ligesom pris- og tidscirkulæret ikke omfattes. Ændringen vil blive evalueret to år efter ikrafttrædelsen. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører, at regioner og kommuner skal anvende visse af de værktøjer, der i medfør af statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser sætter rammen for, hvordan organiseringen og kvaliteten af byggerier styres. Regioner og kommuner vil dermed få bedre mulighed for at agere som professionelle bygherrer, hvilket vil bidrage til at fremme en mere effektiv og omkostningsbesparende tilrettelæggelse af byggeprocessen ved de regionale og kommunale byggerier. Samtidig kan anvendelsen af bl.a. IKT bidrage til at rationalisere den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygningen, da bygherren har alle relevante oplysninger om sin bygning tilgængelige og dermed let kan udarbejde fx vedligeholdelsesplaner, optimere arealudnyttelsen og udlevere relevante oplysninger om bygningen i forbindelse med ombygnings- og renoveringsopgaver. Lovforslaget vil derfor bidrage til på sigt at effektivisere og billiggøre byggeriet samt den efterfølgende drift i kommuner og regioner. Der vil ikke være negative administrative konsekvenser som følge af lovforslaget, da lovforslaget alene har betydning for større byggerier, hvor der vil være gevinster ved at anvende statsbyggelovens værktøjer. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget sikrer, at flere byggerier omfattes af de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer, der i dag benyttes i det statslige byggeri, så de kan udbredes til andre dele af byggesektoren. Dermed genereres der flere erfaringer med at tilrettelægge byggeprocessen og den efterfølgende drift, så disse i øget grad spredes til den øvrige byggesektor til gavn for kvaliteten og produktiviteten i byggeriet generelt. Udbredelsen vil bl.a. ske, når de entreprenører og rådgivere, der arbejder for statslige, regionale eller kommunale bygherrer, anvender de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer på andre kunders byggeprojekter. Erhvervslivet vil dermed kunne opleve positive økonomiske effekter af lovforslaget. 5. Administrative konsekvenser for borgere Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgere.

5 5 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har forud for fremsættelse været sendt i høring hos [Advokatrådet, Akademisk Arkitektforening, Aalborg Kommune, Advokatsamfundet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arkitektforbundet, Banedanmark, BAT-Kartellet, Beredskabsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Bips, Boligselskabernes Landsforening, Brancheforeningen for bygningssagkyndige og energikonsulenter, Byfo, Byfornyelse Danmark, Bygherreforeningen i Danmark, Byggecentrum, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning, Byggeriets Evaluerings Center, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, Byggesocietetet, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark Tekniske Universitet, Institut for byggeri og anlæg, Dansk Byggeri, Dansk Bygningsinspektørforening, Dansk Erhverv, Dansk Standard, Danske Advokater, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Landinspektørforening, DI, DI Byggematerialer, DI Videnrådgiverne, Digital Konvergens, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Domstolsstyrelsen, DSB, Ejendomsforeningen Danmark, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Esbjerg Kommune, Finansministeriet, Foreningen af kommunale beredskabschefer, Foreningen af Rådgivende iører, Forsikring og Pension, Forsvarets Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindre udgifter Kommunerne og regionerne vil opleve en professionalisering af deres bygherrerolle, hvilket vil resultere i et billigere kommunalt og regionalt byggeri med færre fejl. Erhvervslivet vil opleve en øget produktivitet og kvalitet i byggesektoren. Bygnings- & Etablissementstjeneste, Forsvarsministeriet, Frederiksberg Kommune, FødevareErhverv, Håndværksrådet, Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, iørforeningen i Danmark, IT- og Telestyrelsen, Justitsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Konstruktørforeningen, Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet, Københavns Ejendomme, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Landsbyggefonden, Lejeorganisationen BOSAM, Miljøministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Natur- og Miljøklagenævnet, Odense Kommune, Organisationen af Selvejende Institutioner, Praktiserende Landinspektørers Forening, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd, Realdania, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Nordjylland, Rigspolitiets Bygningsafdelingen, Rigsrevisionen, SBS Rådgivning A/S, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Skatteministeriet, Socialministeriet, Statens Byggeforskningsinstitut, Statsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Tekniq, Teknologisk Institut, Transportministeriet, Træbranchens Oplysningsråd, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet, VELTEK, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Århus Kommune]. 9. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget har ingen EU-retlige konsekvenser. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås, at titlen på lov om statens byggevirksomhed ændres således, at loven skal benævnes lov om offentlig byggevirksomhed. Det skyldes, at såvel statens som regionernes og kommunernes byggeri som følge af forslaget omfattes af lovens formål, og dermed kan blive omfattet af de administrative bestemmelser, der kan udstedes i medfør af loven. Til nr. 2 og 3 Negative konsekvenser/merudgifter I den gældende lov om statens byggevirksomhed beskrives lovens formål og anvendelsesområde i dennes 1. Loven skal sikre, at statens byggevirksomhed tilrettelægges på en for staten hensigtsmæssig måde, herunder på den økonomisk mest fordelagtige måde. Det er også et formål med loven, at byggeri tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og i øvrigt lever op til de arkitektoniske krav, som byggeriet formål og beliggenhed tilsiger. Endelig har hensigten været at skabe rammerne for

6 6 løbende udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som kan komme det øvrige byggeri til gode. Det foreslås, at lovens formålsbestemmelse, og dermed anvendelsesområdet, udvides til også at omfatte kommunalt og regionalt byggeri, således at sådant byggeri kan underlægges de samme krav som statsligt byggeri. Formålsbestemmelsen indeholder ikke selvstændige forpligtelser for de omfattede bygherrer, men udgør en hensigtserklæring i forhold til de elementer, der skal lægges vægt på ved offentligt byggeri. Den væsentligste konsekvens af den foreslåede ændring af lovens formål og anvendelsesområde kommer således først til udtryk i de efterfølgende bestemmelser, der bemyndiger økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte regler for byggevirksomheden som sådan. Som det fremgår under bemærkningerne til nr. 4 og 5, hvortil der henvises, er det imidlertid ikke hensigten, at alle regler, der udstedet med hjemmel i loven, automatisk skal finde anvendelse for regionalt og kommunalt byggeri. Der vil således i forbindelse med udstedelse af regler med hjemmel i loven i hvert enkelt tilfælde skulle tages stilling til, om en bekendtgørelse, herunder eventuelt kun visse af bekendtgørelsens bestemmelser, skal finde anvendelse for regioner og kommuner. Til nr. 4 I den gældende lov om statens byggevirksomhed findes alene regler om det statslige byggeri. Det foreslås som noget nyt, at økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at lovens anvendelsesområde skal udvides således, at de administrative bestemmelser, der fastsættes med hjemmel i loven, også kan finde anvendelse for regioner og kommuner. Økonomi- og erhvervsministeren kan således bestemme, hvilke administrative bestemmelser, der skal finde anvendelse for bygninger og dertil knyttede anlæg opført eller på anden måde finansieret af region eller kommune. I overensstemmelse med kongelig resolution af 27. november 2001 om deling af By- og Boligministeriets ressort er det påtænkt, at bestemmelsen alene skal finde anvendelse for de bestemmelser, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren. Ligesom for det statslige byggeri vil reglerne omfatte regional og kommunal byggevirksomhed, herunder opførelse, om- og tilbygninger af bygninger og dertil knyttede anlæg. Kun kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, vil være omfattet af reglerne. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune. Det vil alene være byggerier af en vis størrelse målt efter byggeriets samlede entreprisesum, som påtænkes omfattet af disse regler. Entreprisesummen udgøres af de samlede omkostninger til byggeriet fratrukket eventuelle udgifter til erhvervelse af grund samt byggemodning. Denne mindstegrænse vil i første omgang blive fastsat til 20 mio. kr. i bekendtgørelserne udstedt med hjemmel i statsbyggeloven. De regler, der allerede er udstedt med hjemmel i lovens 2, stk. 1, vil ikke uden videre kunne finde anvendelse for regionalt og kommunalt byggeri. Hvis reglerne skal gælde for regioners og kommuners byggeri, forudsætter det, at reglerne ændres eller udstedet på ny, og at der i den forbindelse tages konkret stilling til, hvorvidt reglerne skal finde anvendelse for regioner og kommuner. Ved vurderingen af om reglerne skal gælde for regioner og kommuner, vil der blive lagt vægt på, om det vil være hensigtsmæssigt ud fra såvel en økonomisk som en byggeteknisk betragtning. Der henvises i øvrigt til de almindelige bestemmelser, punkt 2.1. for en nærmere beskrivelse af de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i 2, stk. 1. Det er ikke hensigten, at kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, vil ikke blive omfattet af krav om anvendelse af nøgletal udstedt med hjemmel i denne lov. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune. Det foreslåede stk. 1 omhandler tilfælde, hvor region eller kommune er bygherre. Ved dertil knyttede anlæg forstås anlæg, som ligger i tilknytning til den opførte bygning. Her er det i lighed med gældende ret i forhold til anlæg knyttet til statsligt byggeri hensigten, at f.eks. en skoles parkeringsplads eller boldbane kan blive omfattet af lov om det offentliges byggevirksomhed. Derimod vil anlægsarbejder som f.eks. havne, dæmnings-, tunnel-, brobygningsanlæg og jernbanespor ikke være omfattet. Det foreslåede stk. 2, 1. pkt. omhandler tilfælde, hvor region eller kommune ikke er bygherre, men finansierer et byggeri og dertil knyttede anlæg helt eller delvist ved enten lån eller tilskud. Lånet eller tilskuddet skal være direkte øremærket til det konkrete byggeri, førend loven kan finde anvendelse. Byggeri, som finansieres ved generelle tilskud, er ikke omfattet af loven. Bygninger, der finansieres af kommune eller region ved enten lån eller tilskud, kan for eksempel være et kulturhus eller en sundhedsklinik. Ved finansiering af konkret byggeri ved lån eller tilskud er udgifter forbundet med løsøre ikke omfattet af loven. Ved løsøre skal forstås fysiske flytbare formuegenstande, dvs. møbler, maskiner, apparaturer, inventar, varelagre o.l., men ikke løsøre, der indgår som en fast bestanddel af fast ejendom. Det foreslåede stk. 2, 2. pkt. retter sig mod byggeri til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af regioner og kommuner. Som eksempel på udgifter til drift af institutioner kan nævnes løn til ansatte, udgifter til indkøb af varer og tjenesteydelser og betaling for brugen af bygningen. Blandt institutioner, som kan blive omfattet af loven, er børnehaver og plejehjem, hvor en kommune eller region helt eller delvist betaler den årlige drift.

7 7 Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli De administrative bestemmelser udstedt med hjemmel i loven vil blive ændret efterfølgende, så de afspejler lovændringen. Der vil i den forbindelse blive taget højde for eventuelle behov for overgangsbestemmelser for de regionale og kommunale byggerier. Til 3 Den foreslåede bestemmelse beskriver lovens territoriale gyldighed.

8 8 Gældende formulering»lov om statens byggevirksomhed m.v.«1. Opførelse, om- og tilbygning af statsbygninger og anlæg knyttet hertil skal ske på den for staten økonomisk mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger. Stk. 2. Statens byggevirksomhed skal tilrettelægges og gennemføres således, at de fordele, som en omfattende og kontinuerlig byggevirksomhed muliggør, udnyttes. Udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som også kan komme det øvrige byggeri til gode, skal kunne indgå i den statslige byggevirksomhed Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget 1 I lov om statens byggevirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således:»lov om offentlig byggevirksomhed«2. 1, stk. 1, affattes således:»opførelse, om- og tilbygning af bygninger, hvor staten, regioner eller kommuner er bygherre, skal ske på den for bygherren mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger.«3. I 1, stk. 2, ændres»statens«til:»den i stk. 1 nævnte«, og efter»statslige«indsættes:», regionale og kommunale«. 4. Efter 8 indsættes:» 8 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, hvor region eller kommune er bygherre. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra region eller kommune. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune.«2 Loven træder i kraft den 1. juli Bilag 1

9 9 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed (Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed) 1 I lov om statens byggevirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af antal spørgsmål. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af antal spørgsmål. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af antal spørgsmål. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsliste Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har:

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Høringsliste Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger 3F Fagligt Fællesforbund Akademisk Arkitektforening Aalborg Universitet

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Liste over høringsparter for høring vedr. udkast til bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer:

Liste over høringsparter for høring vedr. udkast til bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer: Bilag til høringsbrev 8. maj 2013 J.nr. 2616/1729-0519 Side 1 Liste over høringsparter for høring vedr. udkast til bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer: Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet) Eksempler på gældende direktiver, love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger samt forskrifter og bestemmelser i øvrigt gældende for SEA-bygninger pr. 1. marts 2014 Listen er ikke udtømmmende. Europa-Parlamentets

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelser

De nye IKT-bekendtgørelser De nye IKT-bekendtgørelser for alment og offentligt byggeri 1 Oplægsholdere Morten Steffensen, fuldmægtig, civilingeniør, Bygningsstyrelsen (Klima-. Energi og Bygningsministeriet) Karsten Gullach, chefkonsulent,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Staten ansætter ikke seniorer

Staten ansætter ikke seniorer Staten ansætter ikke seniorer Ud af 15.744 nyansatte i staten i 2009 havde 282 rundet de 60 år. I ministeriernes departementer blev der i 2009 ansat 11 personer på 60 år eller derover ud af 623 ansættelser.

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 September 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN Regeringens finanslovforslag for 2003 viser, at der er afsat væsentligt færre statslige

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Forslag til. 1. I 2, stk. 1, litra e, indsættes før ombygninger : vedligeholdelsesbyggearbejder,.

Forslag til. 1. I 2, stk. 1, litra e, indsættes før ombygninger : vedligeholdelsesbyggearbejder,. Forslag til Lov om ændring af byggelov (Ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse i forhold til kravet om etablering af parkeringspladser på egen grund m.v.) 1 I byggelov, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Trafik- og Byggestyrelsen har modtaget høringssvar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Anerkendelsesordningen for statikere.

Trafik- og Byggestyrelsen har modtaget høringssvar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Anerkendelsesordningen for statikere. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement (BR15) bilag

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

A. Statslige myndigheder. 1. Beskæftigelsesministeriet. 2. Finansministeriet. Med kritik, henstilling mv. Uden kritik, henstilling mv.

A. Statslige myndigheder. 1. Beskæftigelsesministeriet. 2. Finansministeriet. Med kritik, henstilling mv. Uden kritik, henstilling mv. FOLKETINGETS OMBUDSMANDS BERETNING Tabel (uanset oprettelsestidspunkt) afsluttet i perioden. januar. december, fordelt på hovedmyndighed og resultatet af ombudsmandens behandling af sagen Tabel : Alle

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Forslaget er sendt i høring den 7. juli 2010 med høringsfrist den 16. august til i alt 170 myndigheder, organisationer m.v.

Forslaget er sendt i høring den 7. juli 2010 med høringsfrist den 16. august til i alt 170 myndigheder, organisationer m.v. Boligudvalget 2010-11 L 40 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende L 40 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord

Læs mere

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og almene byg- og driftsherrer) følge de nye IKTbekendtgørelser - ved civilingeniør Morten Steffensen, Bygningsstyrelsen g 1 Bygningsstyrelsen Styrelse under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Advokatfirma DLA Nordic A/S E-mail: hans.abildstrom@dlanordic.dk Advokatfirmaet Jonas Bruun E-mail: jb@jblaw.dk Advokatfirmaet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven. (Energikrav til bygningsdele, bygherreansvar m.v.)

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven. (Energikrav til bygningsdele, bygherreansvar m.v.) Boligudvalget 2009-10 L 78 Bilag 1 Offentligt 13. november 2009 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven. (Energikrav til bygningsdele, bygherreansvar m.v.) 1. Baggrund

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Lovforslaget har været sendt i høring hos de organisationer, ministerier og styrelser, som er nævnt sidst i notatet.

Lovforslaget har været sendt i høring hos de organisationer, ministerier og styrelser, som er nævnt sidst i notatet. Boligudvalget (2. samling) L 46 - Bilag 2 Offentligt 7. marts 2005 /ebst Høringsnotat vedrørende høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov om kommuners og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.) I lov om byfornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag.

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag. 2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. j.nr. 1894823 Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere