Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august Mødetidspunkt Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00."

Transkript

1 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Jeppe Vejlby Brogård (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Anna Scharling Brun (L) Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen

2 Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Kriterier for renovering af daginstitutionsbygninger i henhold til Masterplanen 5 3 Godkendelse af vedtægter for den selvejende daginstitution Skovstjernen 9 4 Revideret styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje 11 5 Politisk proces samt orientering om Folkeskolereformen 14 6 Budgetopfølgning ultimo juni 2013, Forebyggelse og Rådgivning 16 7 Understøttelse af implementering af nye arbejdstidsregler og folkeskolereform 18 2/19

3 Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 3. Godkendelse af vedtægter for den selvejende daginstitution Skovstjernen 1. Forslag til vedtægter for den selvejende daginstitution Børnehuset Skovstjernen_feb 2012.doc (57974/13) 4. Revideret styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje 1. Nuværende styrelsesvedtægt for dagplejen (77093/13) 2. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje i Rudersdal Kommune (76029/13) 5. Politisk proces samt orientering om Folkeskolereformen 1. Politisk proces.docx (88246/13) 6. Budgetopfølgning ultimo juni 2013, Forebyggelse og Rådgivning 1. Budgetopfølgning juni.pdf (98570/13) 3/19

4 Dagsorden med vedtagelser Meddelelser BSU Sagsnr. Resumé Henning Bach Christensen orienterer om den igangsatte brugertest af NemPlads. Martin Tinning orienterer om status for byggeri og indflytning på Birkerød Skole og Bistrupskolen. 4/19

5 Dagsorden med vedtagelser Kriterier for renovering af daginstitutionsbygninger i henhold til Masterplanen BSU Sagsnr. 13/13177 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog en Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering. Der er efterfølgende godkendt en masterplan for ny- til- og ombygning af daginstitutionerne, som senest er godkendt revideret Det fremgår af den vedtagne model (scenarie 4), at Børneområdet i forbindelse med de årlige beslutninger vedrørende budgettet for det kommende år skal fremlægge forslag til konkret udmøntning. Udmøntningsforslaget skal omfatte både nybyggeri samt ombygninger og renoveringer af eksisterende børnehuse. Udmøntningen skal tage udgangspunkt i det masterkoncept, der er godkendt i Kommunalbestyrelsen. Børneområdet har gennemgået den indvendige, fysiske tilstand for alle eksisterende børnehuse. Formålet har været at vurdere bygningernes behov for renovering, så de kan leve op til Masterplanen og Masterkonceptet. Forvaltningen anbefaler ud fra denne gennemgang, at der vedtages en række kriterier for prioritering af anlægsmidlerne til renovering. Kriterierne tager afsæt i den vedtagne Vision. Børneområdet vil, ud fra kriterierne og i overensstemmelse med de politiske beslutninger for masterplanen, hvert år fremlægge konkrete forslag til anvendelse af de afsatte anlægsmidler med angivelse af hvilke børnehuse, der bør prioriteres. Første gang vil være i foråret 2014 i forbindelse med fastlæggelse af budgetoplægget for 2015, idet der ikke er afsat anlægsmidler til renoveringer på dagområdet i Sagen blev udsat på mødet i Børne- og Skoleudvalget og forelægges hermed for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Det fremgår af budgetoplægget for 2014 til 2017, at der i 2014 afsættes midler til ombygning af den nuværende SFO på Bakkevej til dagtilbud for 0 til 5 årige, ligesom der afsættes midler til om- og tilbygning af det nuværende børnehus Kohavehuset. Derudover er der afsat i alt 22 mio. kr. til renovering af eksisterende børnehuse i perioden 2015 til 2017 samt 4 mio. de efterfølgende år. 5/19

6 Børneområdet har på nuværende tidspunkt gennemgået alle daginstitutionsbygninger for at danne et overblik over behovet for indvendige renoveringer, såfremt bygningerne skal kunne leve op til Visionen, Masterplanen og Masterkonceptet. Børneområdet oplyser, at gennemgangen viser et generelt stort behov for almindelig indvendig vedligeholdelse af bygningerne i form af maling, slidte døre og dørkarme, dårlig belysning mv. En mindre del af dette kan finansieres af den afsatte driftspulje til Bygningsmæssigt vedligehold på kr. Der resterer fortsat en opgave, hvor der foretages en samlet vurdering af den indvendige og udvendige bygningstand for en række børnehuse. Dette arbejde er igangsat. De selvejende institutioner Det fremgår af de indgåede driftsoverenskomster mellem de selvejende institutioner og Rudersdal Kommune, at en selvejende institution ikke kan påtage sig økonomiske forpligtelser uden godkendelse af Kommunalbestyrelsen. En institutionsbestyrelse kan dermed ikke aftale en renoveringsudgift, der ikke på forhånd er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget har vedtaget en række principper for finansiering af renovering og vedligeholdelse af selvejende daginstitutioner, der selv ejer deres ejendom eller lejer sig ind hos andre. Principperne medfører, at såfremt der igangsættes en renovering, skal det forinden afklares, hvilken finansieringsform, der skal anvendes. Kommunalbestyrelsen kan ifølge beslutningen benytte én af tre muligheder: 1. Kommunalbestyrelsen overtager ejendommen fra den selvejende institution eller overtager lejekontrakten 2. Kommunalbestyrelsen godkender, at kommunen finansierer udgiften til renovering mv. og optager pant i ejendommen 3. Kommunalbestyrelsen godkender, at institutionens bestyrelse optager lån til ombygningen og godkender samtidig, at institutionens udgift til ejendommen stiger. Det medfører samtidig en stigning i driftsudgiften for kommunen. Forslag til kriterier for prioriteringer af renoveringer i henhold til Masterplanen og dens Masterkoncept: I Visionen er beskrevet et formål om, at alle daginstitutioner på sigt er indrettet, så de kan understøtte målene for de pædagogiske læreplaner i institutionerne. Institutionerne skal, jævnfør beslutningerne om områdestruktur, være pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk bæredygtige. Et faldende børnetal skal anvendes til både at skaffe mere plads og til at tilpasse kapaciteten indenfor pasningsområderne, så den passer til områdets konkrete behov. Visionen beskriver endvidere en række målsætninger, som Børneområdet anbefaler, skal indgå som kriterier ved den konkrete prioritering af renoveringsopgaverne. Derudover indgår den reviderede Masterplan fra efteråret /19

7 Ved prioritering af anlægsmidlerne vurderes følgende elementer: 1. Anlægsmidler anvendes til kommunalt ejede ejendomme således, at det forbedrer bygningens stand. 2. Anlægsmidler anvendes til andre ejeres ejendomme, hvor der kan anvendes punkt 1. og 2. af de vedtagne beskrevne finansieringsformer. Formålet er at sikre kommunens investering. 3. Renoveringen skal ske i henhold til Masterplanens planlægning af sammenlægninger og nybyggeri. Såfremt bygningen skal udfases inden for 5-10 år, prioriteres kun absolut nødvendige og mindre vedligeholdelsesopgaver. 4. Ombygningerne skal understøtte kommunens vision om at etablere fleksible 0-5 års børnehuse, så bygningerne kan klare udsving i børnesammensætning. Der tages i vurderingen stilling til behovet for 0-5 års pladser i området. 5. Børnehusene skal kunne indrettes fleksibelt, så rummene kan anvendes til pædagogiske projekter og aktiviteter. Rummene skal således kunne indrettes, så de understøtter lovens krav til de pædagogiske læreplaner og dermed opfylder Masterkonceptet. 6. Der tages højde for de samlede driftsudgifter før og efter en renovering, herunder udgifter til husleje og energiforbrug, vedligeholdelsesudgifter til klimaskærm (isolering, tag, vinduer og isolering mv.) og indvendig vedligeholdelse (dvs. indvendig stand, ventilation, elinstallationer, lys og akustik). 7. Forbedringen skal give mulighed for fleksibel anvendelse af bygningen, herunder om der kan etableres fysiske rammer, der tilgodeser et tættere samarbejde mellem dagpleje og et pasningsområde, eksempelvis ved at etablere legestuegrupper i et børnehus i pasningsområdet. På baggrund af de syv kriterier prioriterer Børneområdet ejendommenes samlede stand, og renoveringsbehov, så de indvendigt har en standard, som gør den egnet til daginstitutionsbrug. Ved udarbejdelse af de årlige budgetoplæg vil Børneområdet indarbejde forslag til de konkrete prioriteringer for det kommende år. Indstilling Direktionen foreslår, at forslag til kriterier for prioriteringer af renoveringer i henhold til Masterplanen og dens Masterkoncept godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den Udsættes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. Forinden besluttede udvalget at præcisere punkt 3. under selvejende institutioner således: Kommunalbestyrelsen godkender, at institutionens bestyrelse optager lån 7/19

8 til ombygningen og godkender samtidig, at institutionens og kommunens udgift til ejendommen stiger. 8/19

9 Dagsorden med vedtagelser Godkendelse af vedtægter for den selvejende daginstitution Skovstjernen BSU Sagsnr. 12/1991 Resumé Bestyrelsen for den selvejende institution Skovstjernen, beliggende Dr. Neergaards Vej 11, 2970 Hørsholm fremsender revideret vedtægt for institutionen. Det fremgår af vejledningen til Dagtilbudsloven, at vedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Vedtægterne forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med Børnehuset Skovstjernens overgang fra kommunal til selvejende institution den udarbejdede bestyrelsen et sæt foreløbige vedtægter for institutionen. Disse vedtægter blev dog aldrig endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen fremsender hermed en let revideret vedtægt til godkendelse. Af vejledningen til dagtilbudsloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at vedtægten er i overensstemmelse med målsætningen for dagtilbudsområdet, samt at vedtægten sikrer forældrene den indflydelse, de er sikret efter Dagtilbudslovens 14. Børneområdet har gennemgået vedlagte forslag til vedtægt for den selvejende institution Skovstjernen og kan anbefale, at vedtægten godkendes. Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Bilag 1 Forslag til vedtægter for den selvejende daginstitution Børnehuset Skovstjernen_feb 2012.doc Indstilling Direktionen foreslår, at vedtægterne for den selvejende institution Børnehuset Skovstjernen godkendes. 9/19

10 Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 10/19

11 Dagsorden med vedtagelser Revideret styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje BSU Sagsnr. 13/15777 Resumé Det fremgår af dagtilbudsloven, at der for alle kommunale dagtilbud skal etableres en forældrebestyrelse med en minimumkompetence. Derudover kan der delegeres kompetence på en række beskrevne områder. Kommunalbestyrelsen godkendte den styrelsesvedtægten for forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende godkendt kriterier for lukkedage mv. for daginstitutioner den Disse beslutninger er indskrevet i denne vedtægt, tilpasset til dagplejens særlige forhold. Folketinget har efterfølgende besluttet en række mindre ændringer i lovgivningen, som medfører et behov for en revision af vedtægten. Samtidig er der et forvaltningsmæssigt ønske om at tilrette vedtægten, så indholdet samles under de relevante kapitler og dermed bliver lettere at forstå. Det fremgår af den nuværende vedtægt, at ikke lovfastsatte ændringer af styrelsesvedtægten kun kan finde sted efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen for dagplejen. Da høringen kun omfatter én bestyrelse, har Børneområdet givet forældrebestyrelsen for dagplejen mulighed for at udtale sig i forhold til det forslag, Børneområdet har arbejdet med som udkast. Forældrebestyrelsen har behandlet forslaget den En enig forældrebestyrelse havde ikke kommentarer til forslaget. Børneområdet oplyser, at vedtægtsforslaget så vidt muligt svarer til vedtægterne for de kommunale forældrebestyrelser for daginstitutionerne. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Børneområdet har gennemgået den eksisterende styrelsesvedtægt og har udarbejdet forslag til en revideret vedtægt. Forslaget tager højde for de seneste lovændringer, som jævnfør den nuværende styrelsesvedtægt blot skal fremlægges til orientering for Børne- og Skoleudvalget. Derudover fremlægges forslag til præciseringer og mindre ændringer. Det samlede 11/19

12 forslag vedlægges som bilag sammen med den nuværende vedtægt. Der er generelt tale om redaktionelle ændringer, som har få eller ingen indholdsmæssige konsekvenser i praksis. De væsentligste ændringer gennemgås nedenunder. Ændringer, som begrundes i ny eller ændret lovgivning Indstillingsret og ansættelsesudvalg Lovgivningen er ændret således, at forældrebestyrelsen som minimum har ret til deltagelse ved ansættelse af ledelse. Som konsekvens heraf er 8 stk. 4 tilrettet. Forældrebestyrelsen har fortsat mulighed for indstillingsret ved ansættelse af basispersonale og har ret til deltagelse ved ansættelse af ledelsespersoner, der ansættes efter opslag. Forslag til ændringer, som skyldes lokale forhold Årligt møde med valg 3 og 4 Der er foretaget en afgrænsning af perioden, hvor det årlige møde med valg skal lægges. Det er præciseret, at antallet af medlemmer i forældrebestyrelsen fastlægges inden valget sker. Suppleanter Der er flere steder i teksten indskrevet præciseringer i forhold til valg af suppleanter. Konstituering med formand og næstformand 5 Det er indføjet, at forældrebestyrelsen fremover konstituerer sig både med formand og næstformand. Bestyrelsens opgaver 8 8 er gennemskrevet, så det klart fremstår, hvilke opgaver forældrebestyrelsen skal beskæftige sig med. De punkter i virksomhedsplanen, som dagplejelederen er ansvarlig for, er taget ud af oplistningen. 8 er endvidere ajourført, så forældrebestyrelsens samlede opgaver står beskrevet i en samlet paragraf. Lukkedage og ferielukket ny 8 stk. 3 Børne- og Skoleudvalgets beslutninger tilrettet til dagplejen er indskrevet i vedtægten. Referater fra møder 11 Det er præciseret, at mødereferater - jævnfør loven- som udgangspunkt ikke er offentligt tilgængelige. Der skal dog udarbejdes beslutningsreferater. Som noget nyt foreslås det, at beslutningsreferatet udarbejdes på mødet og efterfølgende lægges på dagplejens hjemmeside eller udsendes via Børneruden. 12/19

13 Forældrebestyrelsen har derudover mulighed for at udsende orienteringsbreve mv. til forældrene om relevante emner for dagplejen. Bilag 1 Nuværende styrelsesvedtægt for dagplejen Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje i Rudersdal Kommune Indstilling Direktionen foreslår, at vedtægten godkendes med virkning fra 1. september Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 13/19

14 Dagsorden med vedtagelser Politisk proces samt orientering om Folkeskolereformen BSU Sagsnr. 13/17890 Resumé Regeringen, V og O indgik en aftale om reform af folkeskolen. På baggrund af aftalen vil der blive fremlagt forslag til ændringer af folkeskoleloven umiddelbart efter folketingets samling i oktober Reformen lægger op til en markant ændring af folkeskolen, der forventes implementeret med virkning fra Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til orientering og godkendelse af politisk proces. Sagsfremstilling Med aftalen om reform af folkeskolen er der lagt op til en af de største ændringer af folkeskolen nogensinde. Undervisningstimetallet udvides markant, der indføres undervisningsunderstøttende aktiviteter og skoledagen forlænges for alle elever. Derudover er der lagt op til en lang række andre lovændringer. Med reformen er der skabt mulighed for at tænke skolen og skoledagens organisering på nye måder, der bedst muligt kan understøtte det enkelte barns udvikling. Til at understøtte reformen er der i kommuneaftalen mellem Regeringen og kommunerne afsat et ekstraordinært bloktilskud til kommunerne på samlet 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i de efterfølgende år. Derudover er der afsat 1,8 mia. kr. til implementering af reformen fordelt med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i Fordelingen af disse midler vil først blive udmeldt fra Regeringen i august I kommuneaftalen forudsættes det, at lærerne skal undervise 2 klokketimer mere om ugen. Skole og Familiechef Martin Tinning vil på mødet gennemgå aftalen om reform af folkeskolen med særligt fokus på de områder, hvor Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til en kommunal implementering. Herunder drøftelse og godkendelse af en politisk proces. 14/19

15 Kommunalbestyrelsen vil forud for fagudvalgsmøderne den få gennemgået reformen. Bilag 1 Politisk proces.docx Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og indstillet, at procesplanen godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 15/19

16 Dagsorden med vedtagelser Budgetopfølgning ultimo juni 2013, Forebyggelse og Rådgivning BSU Sagsnr. 13/20140 Resumé Skole og Familie fremlægger hermed den kvartalsvise budgetopfølgning pr. ultimo juni 2013 til orientering for Børne- og Skoleudvalget. Sagsfremstilling Skole og Familie har pr. ultimo juni 2013 udarbejdet den kvartalsvise budgetopfølgning og fremlægger for Børne- og Skoleudvalget den del, der vedrører afdelingen Forebyggelse og Rådgivning til orientering. Budgetopfølgningen består først og fremmest af en oversigt på funktionsniveau, som viser det korrigerede budget, det aktuelle forbrug og det forventede forbrug. På denne oversigt er der desuden forklaringer på eventuelle budgetafvigelser, se bilag. Budgetopfølgningen viser, at Skole og Families afdeling, Forebyggelse og Rådgivning, på nuværende tidspunkt har forventning om et nettomerforbrug på 633 t kr. i 2013, hvilket primært henføres til: - Et fald i køb af pladser i regionale og kommunale specialundervisnings og SFOtilbud. Mindreforbruget vil blive anvendt i henhold til den vedtagne økonomiske ressourcemodel vedr. inklusion i skolerne - En stigning i prisen på opholdssteder samt en mindre stigning i køb af pladser på eksterne døgninstitutioner - En forventning om flere udgifter til forebyggende foranstaltninger - En forventning om færre udgifter til rådgivning og rådgivningsinstitutioner - En forventning om færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne end budgetforudsætningen De øgede udgifter på anbringelsesområdet kan bl.a. henføres til et enkeltmandsprojekt, der er hjemtaget pr samt et højere antal anbringelsessager i forhold til budgetforudsætningen. Der er derfor fortsat stor opmærksomhed på anvendelsen af forebyggende foranstaltninger, således at udgifter til anbringelser på sigt kan ned- 16/19

17 bringes. Bilag 1 Budgetopfølgning juni.pdf Indstilling Direktionen foreslår, at budgetopfølgningen ultimo juni 2013 tages til efterretning. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 17/19

18 Dagsorden med vedtagelser Understøttelse af implementering af nye arbejdstidsregler og folkeskolereform BSU Sagsnr. 13/17891 Resumé Børne og Skoleudvalget besluttede , at 5,6 mio. kr. fra lockouten på lærerområdet skal anvendes til at implementere de nye arbejdstidsregler for lærere og til folkeskolereformen samt at sagen skulle forelægges igen. Skole og Familie fremlægger hermed forslag til anvendelsen af de 5,6 mio. kr. for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Folkeskolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler vil udfordre den nuværende tænkning i forhold til skolens organisering og lærernes arbejde. Det vil derfor være afgørende for en implementering af reformen af de nye arbejdstidsregler og ændringer af skolens indhold og organisering, at ledelse og medarbejdere bliver rustet godt til disse nye opgaver. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er det i forbindelse med finansieringen af folkeskolereformen aftalt, at der tages udgangspunkt i, at den enkelte lærer skal undervise 2 klokketimer mere pr. uge. Fremover vil lærerens arbejdstid, som udgangspunkt, betyde tilstedeværelse på skolen. Dette er blot nogle af de markante ændringer, som de nye arbejdstidsregler vil medføre. Med det udvidede timetal og undervisningsunderstøttende aktiviteter, lempede regler for holddannelse mm., er der skabt nye rammer for en helt ændret organisering af skolen og skoledagen. Til at understøtte processen frem mod reformens implementering og de nye arbejdstids-regler anbefaler Skole og Familie, at 5,6 mio. kr. af de sparede lønmidler fra lockouten anvendes til Indgåelse af en aftale med lærerforeningen om et honorar til alle lærere, som kan dække, at alle lærere kan indgå i en proces i forhold til implementeringen af folkeskolereformen med samlet 3 dage udover deres allerede planlagte årsnorm. 18/19

19 Ressourcer til understøttelse af skolernes arbejde med implementeringen af reformen og de nye arbejdstidsregler i form af oplægsholdere og proceskonsulentstøtte. Centrale oplæg og foredragsholdere for udvalgte faggrupper mm. Opbygning af en digital vidensportal, der kan understøtte skolernes arbejde med inspirationsmateriale, videoklip mm. fra praksis i ind- og udland. Lederudvikling og ledelsesforløb i forhold til at forestå implementeringen af folkeskolereformen og ledelsesopgaven i forbindelse med de nye arbejdstidsregler. Skole og Familiechef Martin Tinning vil på mødet orientere om den planlagte proces for medarbejdere og ledelse. Indstilling Direktionen foreslår, at Børne og Skoleudvalget godkender anvendelsen af de 5,6 mio. kr. fra lockouten. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med 5 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Erik Fabrin (V), Randi Mondorf (V), Jeppe Vejlby Brogård (F) og Anna Scharling Brun (L) og 1 stemme i mod (Mikkel Barnekow Rasmussen (C). Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. Forinden blev følgende forslag, At midlerne føres tilbage til skolerne efter samme procentvise fordeling som skolernes sparede lønmidler fremsat af Mikkel Barnekow Rasmussen (C). forkastet med 4 stemmer i mod (Daniel E. Hansen (V), Erik Fabrin (V), Randi Mondorf (V), og Jeppe Vejlby Brogård (V), 1 undlod at stemme (Anna Scharling Brun (L) og 1 stemme for (Mikkel Barnekow Rasmussen (C) Udvalget besluttede at præcisere teksten i første punkt (dot) i sagsfremstillingen således: Indgåelse af en ordning med lærerforeningen om et honorar til alle lærere, som skal dække, at alle lærere skal indgå 19/19

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere