Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august Mødetidspunkt Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00."

Transkript

1 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Jeppe Vejlby Brogård (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Anna Scharling Brun (L) Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen

2 Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Kriterier for renovering af daginstitutionsbygninger i henhold til Masterplanen 5 3 Godkendelse af vedtægter for den selvejende daginstitution Skovstjernen 9 4 Revideret styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje 11 5 Politisk proces samt orientering om Folkeskolereformen 14 6 Budgetopfølgning ultimo juni 2013, Forebyggelse og Rådgivning 16 7 Understøttelse af implementering af nye arbejdstidsregler og folkeskolereform 18 2/19

3 Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 3. Godkendelse af vedtægter for den selvejende daginstitution Skovstjernen 1. Forslag til vedtægter for den selvejende daginstitution Børnehuset Skovstjernen_feb 2012.doc (57974/13) 4. Revideret styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje 1. Nuværende styrelsesvedtægt for dagplejen (77093/13) 2. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje i Rudersdal Kommune (76029/13) 5. Politisk proces samt orientering om Folkeskolereformen 1. Politisk proces.docx (88246/13) 6. Budgetopfølgning ultimo juni 2013, Forebyggelse og Rådgivning 1. Budgetopfølgning juni.pdf (98570/13) 3/19

4 Dagsorden med vedtagelser Meddelelser BSU Sagsnr. Resumé Henning Bach Christensen orienterer om den igangsatte brugertest af NemPlads. Martin Tinning orienterer om status for byggeri og indflytning på Birkerød Skole og Bistrupskolen. 4/19

5 Dagsorden med vedtagelser Kriterier for renovering af daginstitutionsbygninger i henhold til Masterplanen BSU Sagsnr. 13/13177 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog en Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering. Der er efterfølgende godkendt en masterplan for ny- til- og ombygning af daginstitutionerne, som senest er godkendt revideret Det fremgår af den vedtagne model (scenarie 4), at Børneområdet i forbindelse med de årlige beslutninger vedrørende budgettet for det kommende år skal fremlægge forslag til konkret udmøntning. Udmøntningsforslaget skal omfatte både nybyggeri samt ombygninger og renoveringer af eksisterende børnehuse. Udmøntningen skal tage udgangspunkt i det masterkoncept, der er godkendt i Kommunalbestyrelsen. Børneområdet har gennemgået den indvendige, fysiske tilstand for alle eksisterende børnehuse. Formålet har været at vurdere bygningernes behov for renovering, så de kan leve op til Masterplanen og Masterkonceptet. Forvaltningen anbefaler ud fra denne gennemgang, at der vedtages en række kriterier for prioritering af anlægsmidlerne til renovering. Kriterierne tager afsæt i den vedtagne Vision. Børneområdet vil, ud fra kriterierne og i overensstemmelse med de politiske beslutninger for masterplanen, hvert år fremlægge konkrete forslag til anvendelse af de afsatte anlægsmidler med angivelse af hvilke børnehuse, der bør prioriteres. Første gang vil være i foråret 2014 i forbindelse med fastlæggelse af budgetoplægget for 2015, idet der ikke er afsat anlægsmidler til renoveringer på dagområdet i Sagen blev udsat på mødet i Børne- og Skoleudvalget og forelægges hermed for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Det fremgår af budgetoplægget for 2014 til 2017, at der i 2014 afsættes midler til ombygning af den nuværende SFO på Bakkevej til dagtilbud for 0 til 5 årige, ligesom der afsættes midler til om- og tilbygning af det nuværende børnehus Kohavehuset. Derudover er der afsat i alt 22 mio. kr. til renovering af eksisterende børnehuse i perioden 2015 til 2017 samt 4 mio. de efterfølgende år. 5/19

6 Børneområdet har på nuværende tidspunkt gennemgået alle daginstitutionsbygninger for at danne et overblik over behovet for indvendige renoveringer, såfremt bygningerne skal kunne leve op til Visionen, Masterplanen og Masterkonceptet. Børneområdet oplyser, at gennemgangen viser et generelt stort behov for almindelig indvendig vedligeholdelse af bygningerne i form af maling, slidte døre og dørkarme, dårlig belysning mv. En mindre del af dette kan finansieres af den afsatte driftspulje til Bygningsmæssigt vedligehold på kr. Der resterer fortsat en opgave, hvor der foretages en samlet vurdering af den indvendige og udvendige bygningstand for en række børnehuse. Dette arbejde er igangsat. De selvejende institutioner Det fremgår af de indgåede driftsoverenskomster mellem de selvejende institutioner og Rudersdal Kommune, at en selvejende institution ikke kan påtage sig økonomiske forpligtelser uden godkendelse af Kommunalbestyrelsen. En institutionsbestyrelse kan dermed ikke aftale en renoveringsudgift, der ikke på forhånd er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget har vedtaget en række principper for finansiering af renovering og vedligeholdelse af selvejende daginstitutioner, der selv ejer deres ejendom eller lejer sig ind hos andre. Principperne medfører, at såfremt der igangsættes en renovering, skal det forinden afklares, hvilken finansieringsform, der skal anvendes. Kommunalbestyrelsen kan ifølge beslutningen benytte én af tre muligheder: 1. Kommunalbestyrelsen overtager ejendommen fra den selvejende institution eller overtager lejekontrakten 2. Kommunalbestyrelsen godkender, at kommunen finansierer udgiften til renovering mv. og optager pant i ejendommen 3. Kommunalbestyrelsen godkender, at institutionens bestyrelse optager lån til ombygningen og godkender samtidig, at institutionens udgift til ejendommen stiger. Det medfører samtidig en stigning i driftsudgiften for kommunen. Forslag til kriterier for prioriteringer af renoveringer i henhold til Masterplanen og dens Masterkoncept: I Visionen er beskrevet et formål om, at alle daginstitutioner på sigt er indrettet, så de kan understøtte målene for de pædagogiske læreplaner i institutionerne. Institutionerne skal, jævnfør beslutningerne om områdestruktur, være pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk bæredygtige. Et faldende børnetal skal anvendes til både at skaffe mere plads og til at tilpasse kapaciteten indenfor pasningsområderne, så den passer til områdets konkrete behov. Visionen beskriver endvidere en række målsætninger, som Børneområdet anbefaler, skal indgå som kriterier ved den konkrete prioritering af renoveringsopgaverne. Derudover indgår den reviderede Masterplan fra efteråret /19

7 Ved prioritering af anlægsmidlerne vurderes følgende elementer: 1. Anlægsmidler anvendes til kommunalt ejede ejendomme således, at det forbedrer bygningens stand. 2. Anlægsmidler anvendes til andre ejeres ejendomme, hvor der kan anvendes punkt 1. og 2. af de vedtagne beskrevne finansieringsformer. Formålet er at sikre kommunens investering. 3. Renoveringen skal ske i henhold til Masterplanens planlægning af sammenlægninger og nybyggeri. Såfremt bygningen skal udfases inden for 5-10 år, prioriteres kun absolut nødvendige og mindre vedligeholdelsesopgaver. 4. Ombygningerne skal understøtte kommunens vision om at etablere fleksible 0-5 års børnehuse, så bygningerne kan klare udsving i børnesammensætning. Der tages i vurderingen stilling til behovet for 0-5 års pladser i området. 5. Børnehusene skal kunne indrettes fleksibelt, så rummene kan anvendes til pædagogiske projekter og aktiviteter. Rummene skal således kunne indrettes, så de understøtter lovens krav til de pædagogiske læreplaner og dermed opfylder Masterkonceptet. 6. Der tages højde for de samlede driftsudgifter før og efter en renovering, herunder udgifter til husleje og energiforbrug, vedligeholdelsesudgifter til klimaskærm (isolering, tag, vinduer og isolering mv.) og indvendig vedligeholdelse (dvs. indvendig stand, ventilation, elinstallationer, lys og akustik). 7. Forbedringen skal give mulighed for fleksibel anvendelse af bygningen, herunder om der kan etableres fysiske rammer, der tilgodeser et tættere samarbejde mellem dagpleje og et pasningsområde, eksempelvis ved at etablere legestuegrupper i et børnehus i pasningsområdet. På baggrund af de syv kriterier prioriterer Børneområdet ejendommenes samlede stand, og renoveringsbehov, så de indvendigt har en standard, som gør den egnet til daginstitutionsbrug. Ved udarbejdelse af de årlige budgetoplæg vil Børneområdet indarbejde forslag til de konkrete prioriteringer for det kommende år. Indstilling Direktionen foreslår, at forslag til kriterier for prioriteringer af renoveringer i henhold til Masterplanen og dens Masterkoncept godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den Udsættes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. Forinden besluttede udvalget at præcisere punkt 3. under selvejende institutioner således: Kommunalbestyrelsen godkender, at institutionens bestyrelse optager lån 7/19

8 til ombygningen og godkender samtidig, at institutionens og kommunens udgift til ejendommen stiger. 8/19

9 Dagsorden med vedtagelser Godkendelse af vedtægter for den selvejende daginstitution Skovstjernen BSU Sagsnr. 12/1991 Resumé Bestyrelsen for den selvejende institution Skovstjernen, beliggende Dr. Neergaards Vej 11, 2970 Hørsholm fremsender revideret vedtægt for institutionen. Det fremgår af vejledningen til Dagtilbudsloven, at vedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Vedtægterne forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med Børnehuset Skovstjernens overgang fra kommunal til selvejende institution den udarbejdede bestyrelsen et sæt foreløbige vedtægter for institutionen. Disse vedtægter blev dog aldrig endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen fremsender hermed en let revideret vedtægt til godkendelse. Af vejledningen til dagtilbudsloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at vedtægten er i overensstemmelse med målsætningen for dagtilbudsområdet, samt at vedtægten sikrer forældrene den indflydelse, de er sikret efter Dagtilbudslovens 14. Børneområdet har gennemgået vedlagte forslag til vedtægt for den selvejende institution Skovstjernen og kan anbefale, at vedtægten godkendes. Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Bilag 1 Forslag til vedtægter for den selvejende daginstitution Børnehuset Skovstjernen_feb 2012.doc Indstilling Direktionen foreslår, at vedtægterne for den selvejende institution Børnehuset Skovstjernen godkendes. 9/19

10 Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 10/19

11 Dagsorden med vedtagelser Revideret styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje BSU Sagsnr. 13/15777 Resumé Det fremgår af dagtilbudsloven, at der for alle kommunale dagtilbud skal etableres en forældrebestyrelse med en minimumkompetence. Derudover kan der delegeres kompetence på en række beskrevne områder. Kommunalbestyrelsen godkendte den styrelsesvedtægten for forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende godkendt kriterier for lukkedage mv. for daginstitutioner den Disse beslutninger er indskrevet i denne vedtægt, tilpasset til dagplejens særlige forhold. Folketinget har efterfølgende besluttet en række mindre ændringer i lovgivningen, som medfører et behov for en revision af vedtægten. Samtidig er der et forvaltningsmæssigt ønske om at tilrette vedtægten, så indholdet samles under de relevante kapitler og dermed bliver lettere at forstå. Det fremgår af den nuværende vedtægt, at ikke lovfastsatte ændringer af styrelsesvedtægten kun kan finde sted efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen for dagplejen. Da høringen kun omfatter én bestyrelse, har Børneområdet givet forældrebestyrelsen for dagplejen mulighed for at udtale sig i forhold til det forslag, Børneområdet har arbejdet med som udkast. Forældrebestyrelsen har behandlet forslaget den En enig forældrebestyrelse havde ikke kommentarer til forslaget. Børneområdet oplyser, at vedtægtsforslaget så vidt muligt svarer til vedtægterne for de kommunale forældrebestyrelser for daginstitutionerne. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Børneområdet har gennemgået den eksisterende styrelsesvedtægt og har udarbejdet forslag til en revideret vedtægt. Forslaget tager højde for de seneste lovændringer, som jævnfør den nuværende styrelsesvedtægt blot skal fremlægges til orientering for Børne- og Skoleudvalget. Derudover fremlægges forslag til præciseringer og mindre ændringer. Det samlede 11/19

12 forslag vedlægges som bilag sammen med den nuværende vedtægt. Der er generelt tale om redaktionelle ændringer, som har få eller ingen indholdsmæssige konsekvenser i praksis. De væsentligste ændringer gennemgås nedenunder. Ændringer, som begrundes i ny eller ændret lovgivning Indstillingsret og ansættelsesudvalg Lovgivningen er ændret således, at forældrebestyrelsen som minimum har ret til deltagelse ved ansættelse af ledelse. Som konsekvens heraf er 8 stk. 4 tilrettet. Forældrebestyrelsen har fortsat mulighed for indstillingsret ved ansættelse af basispersonale og har ret til deltagelse ved ansættelse af ledelsespersoner, der ansættes efter opslag. Forslag til ændringer, som skyldes lokale forhold Årligt møde med valg 3 og 4 Der er foretaget en afgrænsning af perioden, hvor det årlige møde med valg skal lægges. Det er præciseret, at antallet af medlemmer i forældrebestyrelsen fastlægges inden valget sker. Suppleanter Der er flere steder i teksten indskrevet præciseringer i forhold til valg af suppleanter. Konstituering med formand og næstformand 5 Det er indføjet, at forældrebestyrelsen fremover konstituerer sig både med formand og næstformand. Bestyrelsens opgaver 8 8 er gennemskrevet, så det klart fremstår, hvilke opgaver forældrebestyrelsen skal beskæftige sig med. De punkter i virksomhedsplanen, som dagplejelederen er ansvarlig for, er taget ud af oplistningen. 8 er endvidere ajourført, så forældrebestyrelsens samlede opgaver står beskrevet i en samlet paragraf. Lukkedage og ferielukket ny 8 stk. 3 Børne- og Skoleudvalgets beslutninger tilrettet til dagplejen er indskrevet i vedtægten. Referater fra møder 11 Det er præciseret, at mødereferater - jævnfør loven- som udgangspunkt ikke er offentligt tilgængelige. Der skal dog udarbejdes beslutningsreferater. Som noget nyt foreslås det, at beslutningsreferatet udarbejdes på mødet og efterfølgende lægges på dagplejens hjemmeside eller udsendes via Børneruden. 12/19

13 Forældrebestyrelsen har derudover mulighed for at udsende orienteringsbreve mv. til forældrene om relevante emner for dagplejen. Bilag 1 Nuværende styrelsesvedtægt for dagplejen Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje i Rudersdal Kommune Indstilling Direktionen foreslår, at vedtægten godkendes med virkning fra 1. september Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 13/19

14 Dagsorden med vedtagelser Politisk proces samt orientering om Folkeskolereformen BSU Sagsnr. 13/17890 Resumé Regeringen, V og O indgik en aftale om reform af folkeskolen. På baggrund af aftalen vil der blive fremlagt forslag til ændringer af folkeskoleloven umiddelbart efter folketingets samling i oktober Reformen lægger op til en markant ændring af folkeskolen, der forventes implementeret med virkning fra Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til orientering og godkendelse af politisk proces. Sagsfremstilling Med aftalen om reform af folkeskolen er der lagt op til en af de største ændringer af folkeskolen nogensinde. Undervisningstimetallet udvides markant, der indføres undervisningsunderstøttende aktiviteter og skoledagen forlænges for alle elever. Derudover er der lagt op til en lang række andre lovændringer. Med reformen er der skabt mulighed for at tænke skolen og skoledagens organisering på nye måder, der bedst muligt kan understøtte det enkelte barns udvikling. Til at understøtte reformen er der i kommuneaftalen mellem Regeringen og kommunerne afsat et ekstraordinært bloktilskud til kommunerne på samlet 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i de efterfølgende år. Derudover er der afsat 1,8 mia. kr. til implementering af reformen fordelt med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i Fordelingen af disse midler vil først blive udmeldt fra Regeringen i august I kommuneaftalen forudsættes det, at lærerne skal undervise 2 klokketimer mere om ugen. Skole og Familiechef Martin Tinning vil på mødet gennemgå aftalen om reform af folkeskolen med særligt fokus på de områder, hvor Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til en kommunal implementering. Herunder drøftelse og godkendelse af en politisk proces. 14/19

15 Kommunalbestyrelsen vil forud for fagudvalgsmøderne den få gennemgået reformen. Bilag 1 Politisk proces.docx Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og indstillet, at procesplanen godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 15/19

16 Dagsorden med vedtagelser Budgetopfølgning ultimo juni 2013, Forebyggelse og Rådgivning BSU Sagsnr. 13/20140 Resumé Skole og Familie fremlægger hermed den kvartalsvise budgetopfølgning pr. ultimo juni 2013 til orientering for Børne- og Skoleudvalget. Sagsfremstilling Skole og Familie har pr. ultimo juni 2013 udarbejdet den kvartalsvise budgetopfølgning og fremlægger for Børne- og Skoleudvalget den del, der vedrører afdelingen Forebyggelse og Rådgivning til orientering. Budgetopfølgningen består først og fremmest af en oversigt på funktionsniveau, som viser det korrigerede budget, det aktuelle forbrug og det forventede forbrug. På denne oversigt er der desuden forklaringer på eventuelle budgetafvigelser, se bilag. Budgetopfølgningen viser, at Skole og Families afdeling, Forebyggelse og Rådgivning, på nuværende tidspunkt har forventning om et nettomerforbrug på 633 t kr. i 2013, hvilket primært henføres til: - Et fald i køb af pladser i regionale og kommunale specialundervisnings og SFOtilbud. Mindreforbruget vil blive anvendt i henhold til den vedtagne økonomiske ressourcemodel vedr. inklusion i skolerne - En stigning i prisen på opholdssteder samt en mindre stigning i køb af pladser på eksterne døgninstitutioner - En forventning om flere udgifter til forebyggende foranstaltninger - En forventning om færre udgifter til rådgivning og rådgivningsinstitutioner - En forventning om færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne end budgetforudsætningen De øgede udgifter på anbringelsesområdet kan bl.a. henføres til et enkeltmandsprojekt, der er hjemtaget pr samt et højere antal anbringelsessager i forhold til budgetforudsætningen. Der er derfor fortsat stor opmærksomhed på anvendelsen af forebyggende foranstaltninger, således at udgifter til anbringelser på sigt kan ned- 16/19

17 bringes. Bilag 1 Budgetopfølgning juni.pdf Indstilling Direktionen foreslår, at budgetopfølgningen ultimo juni 2013 tages til efterretning. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 17/19

18 Dagsorden med vedtagelser Understøttelse af implementering af nye arbejdstidsregler og folkeskolereform BSU Sagsnr. 13/17891 Resumé Børne og Skoleudvalget besluttede , at 5,6 mio. kr. fra lockouten på lærerområdet skal anvendes til at implementere de nye arbejdstidsregler for lærere og til folkeskolereformen samt at sagen skulle forelægges igen. Skole og Familie fremlægger hermed forslag til anvendelsen af de 5,6 mio. kr. for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Folkeskolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler vil udfordre den nuværende tænkning i forhold til skolens organisering og lærernes arbejde. Det vil derfor være afgørende for en implementering af reformen af de nye arbejdstidsregler og ændringer af skolens indhold og organisering, at ledelse og medarbejdere bliver rustet godt til disse nye opgaver. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er det i forbindelse med finansieringen af folkeskolereformen aftalt, at der tages udgangspunkt i, at den enkelte lærer skal undervise 2 klokketimer mere pr. uge. Fremover vil lærerens arbejdstid, som udgangspunkt, betyde tilstedeværelse på skolen. Dette er blot nogle af de markante ændringer, som de nye arbejdstidsregler vil medføre. Med det udvidede timetal og undervisningsunderstøttende aktiviteter, lempede regler for holddannelse mm., er der skabt nye rammer for en helt ændret organisering af skolen og skoledagen. Til at understøtte processen frem mod reformens implementering og de nye arbejdstids-regler anbefaler Skole og Familie, at 5,6 mio. kr. af de sparede lønmidler fra lockouten anvendes til Indgåelse af en aftale med lærerforeningen om et honorar til alle lærere, som kan dække, at alle lærere kan indgå i en proces i forhold til implementeringen af folkeskolereformen med samlet 3 dage udover deres allerede planlagte årsnorm. 18/19

19 Ressourcer til understøttelse af skolernes arbejde med implementeringen af reformen og de nye arbejdstidsregler i form af oplægsholdere og proceskonsulentstøtte. Centrale oplæg og foredragsholdere for udvalgte faggrupper mm. Opbygning af en digital vidensportal, der kan understøtte skolernes arbejde med inspirationsmateriale, videoklip mm. fra praksis i ind- og udland. Lederudvikling og ledelsesforløb i forhold til at forestå implementeringen af folkeskolereformen og ledelsesopgaven i forbindelse med de nye arbejdstidsregler. Skole og Familiechef Martin Tinning vil på mødet orientere om den planlagte proces for medarbejdere og ledelse. Indstilling Direktionen foreslår, at Børne og Skoleudvalget godkender anvendelsen af de 5,6 mio. kr. fra lockouten. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med 5 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Erik Fabrin (V), Randi Mondorf (V), Jeppe Vejlby Brogård (F) og Anna Scharling Brun (L) og 1 stemme i mod (Mikkel Barnekow Rasmussen (C). Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. Forinden blev følgende forslag, At midlerne føres tilbage til skolerne efter samme procentvise fordeling som skolernes sparede lønmidler fremsat af Mikkel Barnekow Rasmussen (C). forkastet med 4 stemmer i mod (Daniel E. Hansen (V), Erik Fabrin (V), Randi Mondorf (V), og Jeppe Vejlby Brogård (V), 1 undlod at stemme (Anna Scharling Brun (L) og 1 stemme for (Mikkel Barnekow Rasmussen (C) Udvalget besluttede at præcisere teksten i første punkt (dot) i sagsfremstillingen således: Indgåelse af en ordning med lærerforeningen om et honorar til alle lærere, som skal dække, at alle lærere skal indgå 19/19

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Dagsorden Åben Mødested Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 9.30 i Store

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Lukket møde kl. 16.45 i Mødelokale 3 Åbent

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere