Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august Mødetidspunkt Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00."

Transkript

1 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Jeppe Vejlby Brogård (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Anna Scharling Brun (L) Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen

2 Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Kriterier for renovering af daginstitutionsbygninger i henhold til Masterplanen 5 3 Godkendelse af vedtægter for den selvejende daginstitution Skovstjernen 9 4 Revideret styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje 11 5 Politisk proces samt orientering om Folkeskolereformen 14 6 Budgetopfølgning ultimo juni 2013, Forebyggelse og Rådgivning 16 7 Understøttelse af implementering af nye arbejdstidsregler og folkeskolereform 18 2/19

3 Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 3. Godkendelse af vedtægter for den selvejende daginstitution Skovstjernen 1. Forslag til vedtægter for den selvejende daginstitution Børnehuset Skovstjernen_feb 2012.doc (57974/13) 4. Revideret styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje 1. Nuværende styrelsesvedtægt for dagplejen (77093/13) 2. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje i Rudersdal Kommune (76029/13) 5. Politisk proces samt orientering om Folkeskolereformen 1. Politisk proces.docx (88246/13) 6. Budgetopfølgning ultimo juni 2013, Forebyggelse og Rådgivning 1. Budgetopfølgning juni.pdf (98570/13) 3/19

4 Dagsorden med vedtagelser Meddelelser BSU Sagsnr. Resumé Henning Bach Christensen orienterer om den igangsatte brugertest af NemPlads. Martin Tinning orienterer om status for byggeri og indflytning på Birkerød Skole og Bistrupskolen. 4/19

5 Dagsorden med vedtagelser Kriterier for renovering af daginstitutionsbygninger i henhold til Masterplanen BSU Sagsnr. 13/13177 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog en Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering. Der er efterfølgende godkendt en masterplan for ny- til- og ombygning af daginstitutionerne, som senest er godkendt revideret Det fremgår af den vedtagne model (scenarie 4), at Børneområdet i forbindelse med de årlige beslutninger vedrørende budgettet for det kommende år skal fremlægge forslag til konkret udmøntning. Udmøntningsforslaget skal omfatte både nybyggeri samt ombygninger og renoveringer af eksisterende børnehuse. Udmøntningen skal tage udgangspunkt i det masterkoncept, der er godkendt i Kommunalbestyrelsen. Børneområdet har gennemgået den indvendige, fysiske tilstand for alle eksisterende børnehuse. Formålet har været at vurdere bygningernes behov for renovering, så de kan leve op til Masterplanen og Masterkonceptet. Forvaltningen anbefaler ud fra denne gennemgang, at der vedtages en række kriterier for prioritering af anlægsmidlerne til renovering. Kriterierne tager afsæt i den vedtagne Vision. Børneområdet vil, ud fra kriterierne og i overensstemmelse med de politiske beslutninger for masterplanen, hvert år fremlægge konkrete forslag til anvendelse af de afsatte anlægsmidler med angivelse af hvilke børnehuse, der bør prioriteres. Første gang vil være i foråret 2014 i forbindelse med fastlæggelse af budgetoplægget for 2015, idet der ikke er afsat anlægsmidler til renoveringer på dagområdet i Sagen blev udsat på mødet i Børne- og Skoleudvalget og forelægges hermed for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Det fremgår af budgetoplægget for 2014 til 2017, at der i 2014 afsættes midler til ombygning af den nuværende SFO på Bakkevej til dagtilbud for 0 til 5 årige, ligesom der afsættes midler til om- og tilbygning af det nuværende børnehus Kohavehuset. Derudover er der afsat i alt 22 mio. kr. til renovering af eksisterende børnehuse i perioden 2015 til 2017 samt 4 mio. de efterfølgende år. 5/19

6 Børneområdet har på nuværende tidspunkt gennemgået alle daginstitutionsbygninger for at danne et overblik over behovet for indvendige renoveringer, såfremt bygningerne skal kunne leve op til Visionen, Masterplanen og Masterkonceptet. Børneområdet oplyser, at gennemgangen viser et generelt stort behov for almindelig indvendig vedligeholdelse af bygningerne i form af maling, slidte døre og dørkarme, dårlig belysning mv. En mindre del af dette kan finansieres af den afsatte driftspulje til Bygningsmæssigt vedligehold på kr. Der resterer fortsat en opgave, hvor der foretages en samlet vurdering af den indvendige og udvendige bygningstand for en række børnehuse. Dette arbejde er igangsat. De selvejende institutioner Det fremgår af de indgåede driftsoverenskomster mellem de selvejende institutioner og Rudersdal Kommune, at en selvejende institution ikke kan påtage sig økonomiske forpligtelser uden godkendelse af Kommunalbestyrelsen. En institutionsbestyrelse kan dermed ikke aftale en renoveringsudgift, der ikke på forhånd er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget har vedtaget en række principper for finansiering af renovering og vedligeholdelse af selvejende daginstitutioner, der selv ejer deres ejendom eller lejer sig ind hos andre. Principperne medfører, at såfremt der igangsættes en renovering, skal det forinden afklares, hvilken finansieringsform, der skal anvendes. Kommunalbestyrelsen kan ifølge beslutningen benytte én af tre muligheder: 1. Kommunalbestyrelsen overtager ejendommen fra den selvejende institution eller overtager lejekontrakten 2. Kommunalbestyrelsen godkender, at kommunen finansierer udgiften til renovering mv. og optager pant i ejendommen 3. Kommunalbestyrelsen godkender, at institutionens bestyrelse optager lån til ombygningen og godkender samtidig, at institutionens udgift til ejendommen stiger. Det medfører samtidig en stigning i driftsudgiften for kommunen. Forslag til kriterier for prioriteringer af renoveringer i henhold til Masterplanen og dens Masterkoncept: I Visionen er beskrevet et formål om, at alle daginstitutioner på sigt er indrettet, så de kan understøtte målene for de pædagogiske læreplaner i institutionerne. Institutionerne skal, jævnfør beslutningerne om områdestruktur, være pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk bæredygtige. Et faldende børnetal skal anvendes til både at skaffe mere plads og til at tilpasse kapaciteten indenfor pasningsområderne, så den passer til områdets konkrete behov. Visionen beskriver endvidere en række målsætninger, som Børneområdet anbefaler, skal indgå som kriterier ved den konkrete prioritering af renoveringsopgaverne. Derudover indgår den reviderede Masterplan fra efteråret /19

7 Ved prioritering af anlægsmidlerne vurderes følgende elementer: 1. Anlægsmidler anvendes til kommunalt ejede ejendomme således, at det forbedrer bygningens stand. 2. Anlægsmidler anvendes til andre ejeres ejendomme, hvor der kan anvendes punkt 1. og 2. af de vedtagne beskrevne finansieringsformer. Formålet er at sikre kommunens investering. 3. Renoveringen skal ske i henhold til Masterplanens planlægning af sammenlægninger og nybyggeri. Såfremt bygningen skal udfases inden for 5-10 år, prioriteres kun absolut nødvendige og mindre vedligeholdelsesopgaver. 4. Ombygningerne skal understøtte kommunens vision om at etablere fleksible 0-5 års børnehuse, så bygningerne kan klare udsving i børnesammensætning. Der tages i vurderingen stilling til behovet for 0-5 års pladser i området. 5. Børnehusene skal kunne indrettes fleksibelt, så rummene kan anvendes til pædagogiske projekter og aktiviteter. Rummene skal således kunne indrettes, så de understøtter lovens krav til de pædagogiske læreplaner og dermed opfylder Masterkonceptet. 6. Der tages højde for de samlede driftsudgifter før og efter en renovering, herunder udgifter til husleje og energiforbrug, vedligeholdelsesudgifter til klimaskærm (isolering, tag, vinduer og isolering mv.) og indvendig vedligeholdelse (dvs. indvendig stand, ventilation, elinstallationer, lys og akustik). 7. Forbedringen skal give mulighed for fleksibel anvendelse af bygningen, herunder om der kan etableres fysiske rammer, der tilgodeser et tættere samarbejde mellem dagpleje og et pasningsområde, eksempelvis ved at etablere legestuegrupper i et børnehus i pasningsområdet. På baggrund af de syv kriterier prioriterer Børneområdet ejendommenes samlede stand, og renoveringsbehov, så de indvendigt har en standard, som gør den egnet til daginstitutionsbrug. Ved udarbejdelse af de årlige budgetoplæg vil Børneområdet indarbejde forslag til de konkrete prioriteringer for det kommende år. Indstilling Direktionen foreslår, at forslag til kriterier for prioriteringer af renoveringer i henhold til Masterplanen og dens Masterkoncept godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den Udsættes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. Forinden besluttede udvalget at præcisere punkt 3. under selvejende institutioner således: Kommunalbestyrelsen godkender, at institutionens bestyrelse optager lån 7/19

8 til ombygningen og godkender samtidig, at institutionens og kommunens udgift til ejendommen stiger. 8/19

9 Dagsorden med vedtagelser Godkendelse af vedtægter for den selvejende daginstitution Skovstjernen BSU Sagsnr. 12/1991 Resumé Bestyrelsen for den selvejende institution Skovstjernen, beliggende Dr. Neergaards Vej 11, 2970 Hørsholm fremsender revideret vedtægt for institutionen. Det fremgår af vejledningen til Dagtilbudsloven, at vedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Vedtægterne forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med Børnehuset Skovstjernens overgang fra kommunal til selvejende institution den udarbejdede bestyrelsen et sæt foreløbige vedtægter for institutionen. Disse vedtægter blev dog aldrig endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen fremsender hermed en let revideret vedtægt til godkendelse. Af vejledningen til dagtilbudsloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at vedtægten er i overensstemmelse med målsætningen for dagtilbudsområdet, samt at vedtægten sikrer forældrene den indflydelse, de er sikret efter Dagtilbudslovens 14. Børneområdet har gennemgået vedlagte forslag til vedtægt for den selvejende institution Skovstjernen og kan anbefale, at vedtægten godkendes. Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Bilag 1 Forslag til vedtægter for den selvejende daginstitution Børnehuset Skovstjernen_feb 2012.doc Indstilling Direktionen foreslår, at vedtægterne for den selvejende institution Børnehuset Skovstjernen godkendes. 9/19

10 Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 10/19

11 Dagsorden med vedtagelser Revideret styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje BSU Sagsnr. 13/15777 Resumé Det fremgår af dagtilbudsloven, at der for alle kommunale dagtilbud skal etableres en forældrebestyrelse med en minimumkompetence. Derudover kan der delegeres kompetence på en række beskrevne områder. Kommunalbestyrelsen godkendte den styrelsesvedtægten for forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende godkendt kriterier for lukkedage mv. for daginstitutioner den Disse beslutninger er indskrevet i denne vedtægt, tilpasset til dagplejens særlige forhold. Folketinget har efterfølgende besluttet en række mindre ændringer i lovgivningen, som medfører et behov for en revision af vedtægten. Samtidig er der et forvaltningsmæssigt ønske om at tilrette vedtægten, så indholdet samles under de relevante kapitler og dermed bliver lettere at forstå. Det fremgår af den nuværende vedtægt, at ikke lovfastsatte ændringer af styrelsesvedtægten kun kan finde sted efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen for dagplejen. Da høringen kun omfatter én bestyrelse, har Børneområdet givet forældrebestyrelsen for dagplejen mulighed for at udtale sig i forhold til det forslag, Børneområdet har arbejdet med som udkast. Forældrebestyrelsen har behandlet forslaget den En enig forældrebestyrelse havde ikke kommentarer til forslaget. Børneområdet oplyser, at vedtægtsforslaget så vidt muligt svarer til vedtægterne for de kommunale forældrebestyrelser for daginstitutionerne. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Børneområdet har gennemgået den eksisterende styrelsesvedtægt og har udarbejdet forslag til en revideret vedtægt. Forslaget tager højde for de seneste lovændringer, som jævnfør den nuværende styrelsesvedtægt blot skal fremlægges til orientering for Børne- og Skoleudvalget. Derudover fremlægges forslag til præciseringer og mindre ændringer. Det samlede 11/19

12 forslag vedlægges som bilag sammen med den nuværende vedtægt. Der er generelt tale om redaktionelle ændringer, som har få eller ingen indholdsmæssige konsekvenser i praksis. De væsentligste ændringer gennemgås nedenunder. Ændringer, som begrundes i ny eller ændret lovgivning Indstillingsret og ansættelsesudvalg Lovgivningen er ændret således, at forældrebestyrelsen som minimum har ret til deltagelse ved ansættelse af ledelse. Som konsekvens heraf er 8 stk. 4 tilrettet. Forældrebestyrelsen har fortsat mulighed for indstillingsret ved ansættelse af basispersonale og har ret til deltagelse ved ansættelse af ledelsespersoner, der ansættes efter opslag. Forslag til ændringer, som skyldes lokale forhold Årligt møde med valg 3 og 4 Der er foretaget en afgrænsning af perioden, hvor det årlige møde med valg skal lægges. Det er præciseret, at antallet af medlemmer i forældrebestyrelsen fastlægges inden valget sker. Suppleanter Der er flere steder i teksten indskrevet præciseringer i forhold til valg af suppleanter. Konstituering med formand og næstformand 5 Det er indføjet, at forældrebestyrelsen fremover konstituerer sig både med formand og næstformand. Bestyrelsens opgaver 8 8 er gennemskrevet, så det klart fremstår, hvilke opgaver forældrebestyrelsen skal beskæftige sig med. De punkter i virksomhedsplanen, som dagplejelederen er ansvarlig for, er taget ud af oplistningen. 8 er endvidere ajourført, så forældrebestyrelsens samlede opgaver står beskrevet i en samlet paragraf. Lukkedage og ferielukket ny 8 stk. 3 Børne- og Skoleudvalgets beslutninger tilrettet til dagplejen er indskrevet i vedtægten. Referater fra møder 11 Det er præciseret, at mødereferater - jævnfør loven- som udgangspunkt ikke er offentligt tilgængelige. Der skal dog udarbejdes beslutningsreferater. Som noget nyt foreslås det, at beslutningsreferatet udarbejdes på mødet og efterfølgende lægges på dagplejens hjemmeside eller udsendes via Børneruden. 12/19

13 Forældrebestyrelsen har derudover mulighed for at udsende orienteringsbreve mv. til forældrene om relevante emner for dagplejen. Bilag 1 Nuværende styrelsesvedtægt for dagplejen Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje i Rudersdal Kommune Indstilling Direktionen foreslår, at vedtægten godkendes med virkning fra 1. september Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 13/19

14 Dagsorden med vedtagelser Politisk proces samt orientering om Folkeskolereformen BSU Sagsnr. 13/17890 Resumé Regeringen, V og O indgik en aftale om reform af folkeskolen. På baggrund af aftalen vil der blive fremlagt forslag til ændringer af folkeskoleloven umiddelbart efter folketingets samling i oktober Reformen lægger op til en markant ændring af folkeskolen, der forventes implementeret med virkning fra Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til orientering og godkendelse af politisk proces. Sagsfremstilling Med aftalen om reform af folkeskolen er der lagt op til en af de største ændringer af folkeskolen nogensinde. Undervisningstimetallet udvides markant, der indføres undervisningsunderstøttende aktiviteter og skoledagen forlænges for alle elever. Derudover er der lagt op til en lang række andre lovændringer. Med reformen er der skabt mulighed for at tænke skolen og skoledagens organisering på nye måder, der bedst muligt kan understøtte det enkelte barns udvikling. Til at understøtte reformen er der i kommuneaftalen mellem Regeringen og kommunerne afsat et ekstraordinært bloktilskud til kommunerne på samlet 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i de efterfølgende år. Derudover er der afsat 1,8 mia. kr. til implementering af reformen fordelt med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i Fordelingen af disse midler vil først blive udmeldt fra Regeringen i august I kommuneaftalen forudsættes det, at lærerne skal undervise 2 klokketimer mere om ugen. Skole og Familiechef Martin Tinning vil på mødet gennemgå aftalen om reform af folkeskolen med særligt fokus på de områder, hvor Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til en kommunal implementering. Herunder drøftelse og godkendelse af en politisk proces. 14/19

15 Kommunalbestyrelsen vil forud for fagudvalgsmøderne den få gennemgået reformen. Bilag 1 Politisk proces.docx Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og indstillet, at procesplanen godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 15/19

16 Dagsorden med vedtagelser Budgetopfølgning ultimo juni 2013, Forebyggelse og Rådgivning BSU Sagsnr. 13/20140 Resumé Skole og Familie fremlægger hermed den kvartalsvise budgetopfølgning pr. ultimo juni 2013 til orientering for Børne- og Skoleudvalget. Sagsfremstilling Skole og Familie har pr. ultimo juni 2013 udarbejdet den kvartalsvise budgetopfølgning og fremlægger for Børne- og Skoleudvalget den del, der vedrører afdelingen Forebyggelse og Rådgivning til orientering. Budgetopfølgningen består først og fremmest af en oversigt på funktionsniveau, som viser det korrigerede budget, det aktuelle forbrug og det forventede forbrug. På denne oversigt er der desuden forklaringer på eventuelle budgetafvigelser, se bilag. Budgetopfølgningen viser, at Skole og Families afdeling, Forebyggelse og Rådgivning, på nuværende tidspunkt har forventning om et nettomerforbrug på 633 t kr. i 2013, hvilket primært henføres til: - Et fald i køb af pladser i regionale og kommunale specialundervisnings og SFOtilbud. Mindreforbruget vil blive anvendt i henhold til den vedtagne økonomiske ressourcemodel vedr. inklusion i skolerne - En stigning i prisen på opholdssteder samt en mindre stigning i køb af pladser på eksterne døgninstitutioner - En forventning om flere udgifter til forebyggende foranstaltninger - En forventning om færre udgifter til rådgivning og rådgivningsinstitutioner - En forventning om færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne end budgetforudsætningen De øgede udgifter på anbringelsesområdet kan bl.a. henføres til et enkeltmandsprojekt, der er hjemtaget pr samt et højere antal anbringelsessager i forhold til budgetforudsætningen. Der er derfor fortsat stor opmærksomhed på anvendelsen af forebyggende foranstaltninger, således at udgifter til anbringelser på sigt kan ned- 16/19

17 bringes. Bilag 1 Budgetopfølgning juni.pdf Indstilling Direktionen foreslår, at budgetopfølgningen ultimo juni 2013 tages til efterretning. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 17/19

18 Dagsorden med vedtagelser Understøttelse af implementering af nye arbejdstidsregler og folkeskolereform BSU Sagsnr. 13/17891 Resumé Børne og Skoleudvalget besluttede , at 5,6 mio. kr. fra lockouten på lærerområdet skal anvendes til at implementere de nye arbejdstidsregler for lærere og til folkeskolereformen samt at sagen skulle forelægges igen. Skole og Familie fremlægger hermed forslag til anvendelsen af de 5,6 mio. kr. for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Folkeskolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler vil udfordre den nuværende tænkning i forhold til skolens organisering og lærernes arbejde. Det vil derfor være afgørende for en implementering af reformen af de nye arbejdstidsregler og ændringer af skolens indhold og organisering, at ledelse og medarbejdere bliver rustet godt til disse nye opgaver. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er det i forbindelse med finansieringen af folkeskolereformen aftalt, at der tages udgangspunkt i, at den enkelte lærer skal undervise 2 klokketimer mere pr. uge. Fremover vil lærerens arbejdstid, som udgangspunkt, betyde tilstedeværelse på skolen. Dette er blot nogle af de markante ændringer, som de nye arbejdstidsregler vil medføre. Med det udvidede timetal og undervisningsunderstøttende aktiviteter, lempede regler for holddannelse mm., er der skabt nye rammer for en helt ændret organisering af skolen og skoledagen. Til at understøtte processen frem mod reformens implementering og de nye arbejdstids-regler anbefaler Skole og Familie, at 5,6 mio. kr. af de sparede lønmidler fra lockouten anvendes til Indgåelse af en aftale med lærerforeningen om et honorar til alle lærere, som kan dække, at alle lærere kan indgå i en proces i forhold til implementeringen af folkeskolereformen med samlet 3 dage udover deres allerede planlagte årsnorm. 18/19

19 Ressourcer til understøttelse af skolernes arbejde med implementeringen af reformen og de nye arbejdstidsregler i form af oplægsholdere og proceskonsulentstøtte. Centrale oplæg og foredragsholdere for udvalgte faggrupper mm. Opbygning af en digital vidensportal, der kan understøtte skolernes arbejde med inspirationsmateriale, videoklip mm. fra praksis i ind- og udland. Lederudvikling og ledelsesforløb i forhold til at forestå implementeringen af folkeskolereformen og ledelsesopgaven i forbindelse med de nye arbejdstidsregler. Skole og Familiechef Martin Tinning vil på mødet orientere om den planlagte proces for medarbejdere og ledelse. Indstilling Direktionen foreslår, at Børne og Skoleudvalget godkender anvendelsen af de 5,6 mio. kr. fra lockouten. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med 5 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Erik Fabrin (V), Randi Mondorf (V), Jeppe Vejlby Brogård (F) og Anna Scharling Brun (L) og 1 stemme i mod (Mikkel Barnekow Rasmussen (C). Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. Forinden blev følgende forslag, At midlerne føres tilbage til skolerne efter samme procentvise fordeling som skolernes sparede lønmidler fremsat af Mikkel Barnekow Rasmussen (C). forkastet med 4 stemmer i mod (Daniel E. Hansen (V), Erik Fabrin (V), Randi Mondorf (V), og Jeppe Vejlby Brogård (V), 1 undlod at stemme (Anna Scharling Brun (L) og 1 stemme for (Mikkel Barnekow Rasmussen (C) Udvalget besluttede at præcisere teksten i første punkt (dot) i sagsfremstillingen således: Indgåelse af en ordning med lærerforeningen om et honorar til alle lærere, som skal dække, at alle lærere skal indgå 19/19

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, 2840 Mødedato Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-8.30 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Høsterkøb Børnehave, Nedenomsvej 25, 2970 Natur- og Skovbørnehaven, Ravnsnæsvej 103A, og Børnehuset Sjælsø, Ravnsnæsvej 126, 3460. Områdeleder Dennis Danielsen viser

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering

Dagtilbudspolitik. Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Dagtilbudspolitik Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Forord Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune vedtog den 26. marts 2008 Dagtilbudspolitikken for det samlede

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 6. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 6. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Camilla Barner- Christensen

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat fra IR møde

Referat fra IR møde Referat fra IR møde 25.8.2016 7. september 2016 Emne/udvalg Institutionsrådet for dagtilbudsområdet Børneområdet Børneområdet administration Mødested Børnehuset Trørød, Kohavevej 72, 2950 Trørød Mødedato

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 18.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 18. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 4 Mødedato Onsdag den 18. august 2010 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Institutionsrådsmøde Referat den 10. maj 2012

Institutionsrådsmøde Referat den 10. maj 2012 Institutionsrådsmøde Referat den 10. maj 2012 Emne/ udvalg Institutionsrådsmøde (IR) på Børneområdet Mødested Fredsholm Børnehave, Bistrup Byvej 18, 3460 Birkerød Mødedato/tid Torsdag den 10. maj 2012,

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Glassalen, Birkerød Idrætscenter. Mødedato Tirsdag den 20.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Glassalen, Birkerød Idrætscenter. Mødedato Tirsdag den 20. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Glassalen, Birkerød Idrætscenter Mødedato Tirsdag den 20. januar 2015 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen (V), Anika Rée

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk Mødedato Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Mødet holdet

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 30.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 30. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 4 Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Driftsoverenskomsten, som den selvejende daginstitution indgår med Byrådet, regulerer institutionens forhold.

Driftsoverenskomsten, som den selvejende daginstitution indgår med Byrådet, regulerer institutionens forhold. NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dagtilbudsafdelingen Uenighedspunkter i forhold til driftsoverenskomsten Lovgivning Jf. dagtilbudsloven baseres driften af en selvejende daginstitution på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Paw Amdisen (Afbud), Tommy Lund Christensen (Afbud), Lene Offersen (Afbud) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene Bilag 8.7.2010 Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene 1. Indledning Dagtilbuddene på 0 til 5 års området har gennem de senere år oplevet et

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB ændret mødested

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere