Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet"

Transkript

1 Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive et fælles net (benævnt Nettet ), hvorigennem de enkelte medlemmer forbindes med såvel interne som eksterne net, blandt andet tv-, telefon- og datanet. Foreningens formål er endvidere gennem etableringen, ejerskabet og driften af Nettet at give medlemmerne besparelser på tv, telefoni, internetadgang, bredbåndstjenester mv. samt at sikre kvalitet og uafhængighed af leverandører. Foreningen er ikke kommerciel og udøver sit formål uden profit for øje. 3 Medlemskab 1

2 Som medlem af foreningen kan optages boligforeninger (ejer og andel), grundejerforeninger, antenneforeninger samt ejere af boligudlejningsejendomme. Erhvervsvirksomheder, institutioner og skoler beliggende i området Islands Brygge kan optages som enkeltmedlemmer - dog uden stemmeret. Ethvert medlem af foreningen har på bestyrelsens forlangende pligt til at lade sig tilslutte Nettet ved underskrivelse af den gældende tilslutningsaftale, ligesom enhver der er tilsluttet Nettet skal være medlem af foreningen og skal overholde den af repræsentantskabet fastsatte netetikette samt aftaler mellem medlemmet og foreningen, herunder den gældende tilslutningsaftale. Beslutningen om optagelse af nye medlemmer og vilkårene herfor, herunder medlemskabets mindste varighed, træffes af bestyrelsen. Medlemskabet træder i kraft, når en tilslutningsaftale er underskrevet af såvel foreningen som det nye medlem. Bestyrelsen har pligt til senest 14 dage inden optagelse af nye medlemmer at give skriftlig (via post eller ) meddelelse herom til repræsentantskabet med angivelse af vilkårene herfor. 4 Udmeldelse og eksklusion Et medlem af foreningen kan, indtil ikrafttrædelsestidspunktet for den mellem foreningen og medlemmet indgåede tilslutningsaftale, jf. 3, stk. 3, opsige sit medlemskab med 14 dages varsel. Efter ikrafttrædelsestidspunktet for tilslutningsaftalen kan medlemmet opsige sit medlemskab med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, idet medlemmet dog desuagtet skal betale et eventuelt grundabonnement, jf. 12, stk. 1, indtil 1. januar 2006 eller indtil den dato, som er fastsat i tilslutningsaftalen. Hvis en boligudlejningsejendom, hvis ejer er medlem af foreningen overdrages, indtræder den nye ejer eller boligforening i medlemskabet af foreningen, idet overdrageren og det indtrædende medlem dog overfor foreningen - og med- 2

3 mindre andet aftales - hæfter solidarisk for opfyldelsen af de ved medlemskabet og tilslutningsaftalen medfølgende pligter og hæftelser. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt den pågældende har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af foreningens vedtægter herunder grov eller gentagen overtrædelse af foreningens netetikette eller væsentlig misligholdelse af aftaler med foreningen så som den gældende tilslutningsaftale. Et medlem kan endvidere ekskluderes, såfremt pågældende har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne herunder af foreningens netetikette eller misligholdelse af aftaler med foreningen så som den gældende tilslutningsaftale, jf. 3, stk. 3,, forudsat at vedkommende ikke inden 14 dage fra bestyrelsens skriftlige påkrav herom har bragt overtrædelsen og/eller misligholdelsen til ophør. Et medlems restance med mindst 2 måneders kontingent eller anden pengeydelse i henhold til aftale med foreningen, herunder tilslutningsaftalen, skal anses som en grov overtrædelse og væsentlig misligholdelse og kan således danne grundlag for eksklusion af foreningen, såfremt restancen ikke er berigtiget senest 7 dage fra bestyrelsens skriftlige påkrav herom. Hvor der foreligger eksklusionsgrundlag, er bestyrelsen berettiget til at foranstalte, at medlemmets tilslutning til Nettet afbrydes. stk. 6. Advarsel om, såvel som beslutning om, eksklusion af foreningen og/eller afbrydelse af tilslutning til Nettet, skal begrundes skriftligt overfor medlemmet. stk. 7. Et således ekskluderet medlem kan, uden opsættende virkning, kræve eksklusionen optaget på dagsordenen på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor en repræsentant for medlemmet har taleret under sagens behandling stk. 8. Et ekskluderet medlem hæfter fortsat for betaling af et eventuelt grundabonnement indtil 1. januar 2006 eller den dato som er fastsat i den mellem foreningen og medlemmet indgåede tilslutningsaftale, jf. 3, 3

4 stk. 9. Ved udtrædelse af foreningen refunderes indbetalte beløb ikke, ligesom medlemmet ikke er berettiget til andel af foreningens formue. stk. 10. Ved udtrædelse og eksklusion forfalder alle skyldige beløb straks til betaling til foreningen. 5 Repræsentantskabet Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet udpeges af foreningens medlemmer, idet et medlem har ret til at udpege 1 repræsentantskabsmedlem pr. påbegyndt 50 tilsluttede husstande (benævnt repræsentant). En repræsentant anses først som udpeget, når foreningen fra medlemmets bestyrelse har modtaget meddelelse om repræsentantens navn og adresse. Valgbare personer til repræsentantskabet er bestyrelsesmedlemmer hos de pågældende medlemmer samt ansatte eller beboere hos medlemmet. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes skriftligt per brev eller med mindst 6 uger og højst 8 ugers varsel. Senest 4 uger før repræsentantskabsmødet sendes per brev eller til hver repræsentant en dagsorden for repræsentantskabsmødet, det reviderede regnskab for foregående kalenderår, budget for indeværende kalenderår samt indkommende forslag iht. stk. 6. 4

5 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Bestyrelsens fremlæggelse af revideret regnskab for foregående regnskabsår samt godkendelse heraf. 5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag til størrelse af kontingent for indeværende regnskabsår. 6. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af 2 suppleanter. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet af repræsentantskabet, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag skal sendes skriftligt pr. brev eller via og noteres på repræsentantskabsmødets dagsorden under punkt 6, Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne. 6 Ekstraordinær repræsentantskabsmøde Ekstraordinær repræsentantskabsmøde indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når det ved skriftligt motivering begæres over for bestyrelsen af mindst 1/3 af repræsentanterne. 5

6 Ekstraordinær repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel og skal senest afholdes 4 uger efter den dag, da skriftlig motiveret begæring, jf. stk. 1, er modtaget af bestyrelsen. Indkaldelsen sendes per brev eller til hver repræsentant, idet der sammen med indkaldelsen sendes en dagsorden for repræsentantskabsmødet samt ordlyden af bestyrelsens beslutning eller den motiverede begæring efter Dagsorden skal som minimum indeholde pkt. 1, 2, 6 og 10 iht. 5, 7 Stemmeret, afstemningsregler og referat På repræsentantskabsmøderne - såvel ordinære som ekstraordinære - har hver repræsentant 1 stemme. Stemmeretten på repræsentantskabsmøderne udøves alene af de tilstedeværende repræsentanter. Der kan alene stemmes ved fuldmagt, såfremt fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver er repræsentanter udpeget af samme medlem. På repræsentantskabsmøderne kan en udpeget repræsentant alene repræsentere 1 medlem af foreningen. På repræsentantskabsmøderne er udover repræsentanterne yderligere 1 person for hver repræsentant berettiget til at deltage med taleret men uden stemmeret. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når mindst ¼ af medlemmerne er repræsenteret. Er ¼ af medlemmerne ikke repræsenteret, indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til behandling af samme dagsorden, idet repræsentantskabet ved dette ekstraordinære repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede medlemmer. Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpel stemmeflertal, jfr. dog 16. 6

7 stk. 6. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller 1/3 af de tilstedeværende repræsentanter begærer skriftlig afstemning. Ved skriftlig afstemning tælles blanke, men ikke ugyldige, stemmer, med som afgivne stemmer. stk. 7. Referat fra ethvert repræsentantskabsmøde underskrives af dirigenten og udsendes til repræsentanterne senest en måned efter repræsentantskabsmødet. 8 Bestyrelse Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen har den overordnede daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen. I lige år henholdsvis ulige år afgår halvdelen (nedrundet) af bestyrelsen, idet det ved stiftelsen af foreningen, samt hvis der efterfølgende er behov herfor, afgøres ved lodtrækning, hvem af bestyrelsesmedlemmerne der skal afgå ved næstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Genvalg kan finde sted. Valgbare personer til bestyrelsen er bestyrelsesmedlemmer hos de pågældende medlemmer samt ansatte eller beboere hos medlemmet, idet der dog ikke samtidig kan sidde mere end 2 personer fra samme medlem i bestyrelsen. 2 suppleanter vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter ordinær repræsentantskabsmøde med formand og næstformand. Bestyrelsen kan til enhver tid ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde afsættes med simpelt flertal. 7

8 9 Bestyrelsens arbejde Bestyrelsens møder indkaldes og afholdes hvert kvartal og i øvrigt så ofte, som formanden finder det påkrævet, eller efter motiveret ønske fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøde afholdes i sidstnævnte tilfælde senest 8 dage efter, at formanden har modtaget skriftlig anmodning herom (per brev eller ). Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede ved et forud indvarslet møde. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Suppleanter til bestyrelsen og en evt. administrator har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af de på det refererede møde tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. stk. 6. Bestyrelsens medlemmer kan oppebære et honorar, der fastsættes af repræsentantskabet efter bestyrelsens indstilling. 10 Daglig administration Bestyrelsen kan ansætte en administrator og eventuel yderligere personale til at varetage foreningens daglige administration. Retningslinierne for administrationens virke fastlægges af bestyrelsen. 11 Drift og vedligeholdelse Foreningen varetager drift og vedligeholdelse af foreningens udstyr. 8

9 Udstyr herunder paraboler, hovedstationer, telefoncentraler med mere som skal indgå i Nettet, kan placeres på de enkelte medlemmers respektive ejendomme på almindelig markedsmæssig lejevilkår. Lejeaftaler skal dog være uopsigelige fra udlejers side i mindst 10 år. Foreningen kan ikke drages til ansvar for medlemmernes, disses brugere eller tredjemands tab m.v. som kan henføres til etablering eller benyttelse af Nettet. Medlemmerne er overfor foreningen ansvarlige for, at deres brugere er informeret om og overholder de krav, der stilles til ansvarlig og lovlig brug af Nettet. Repræsentantskabet vedtager retningslinier for brug af Nettet, som medlemmerne og deres brugere er forpligtet til at overholde. Såfremt et medlem eller et medlems brugere ikke overholder de fastsatte retningslinier, er bestyrelsen berettiget og forpligtet til at påtale dette samt iværksætte passende foranstaltninger med henblik på overholdelse af retningslinierne. Til passende foranstaltninger hører, at bestyrelsen kan foranstalte, at medlemmets eller brugerens tilslutning til Nettet afbrydes eller træffe beslutning om eksklusion i overensstemmelse med 4. stk. 6. Større ombygning, vedligeholdelse og udvidelse af Nettet kan kun foretages efter godkendelse af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan i øvrigt beslutte at igangsætte udvidelser af Nettet til nye områder indenfor området Islands Brygge. stk. 7. Foreningens ejendomsret til Nettet er uden indskrænkning. Ingen del heraf kan derfor inddrages af det enkelte medlem ved fraflytning eller ophør af medlemskab. stk. 8. Medlemmernes modtagelse af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbetingelser, herunder tilslutningsaftaler. 9

10 stk. 9. Medlemmerne afholder selv og hæfter selv for alle udgifter til oprettelse og drift af eventuel eget netværksudstyr og forbindelser frem til det af foreningen og medlemmets valgte opkoblingspunkt på Nettet, jf. den gældende tilslutningsaftale. 12 Kontingent For medlemskab betales et tilslutningsgebyr og et kontingent bestående af medlemskontingent og eventuelt et grundabonnement. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde. Fastsættelsen af kontingentet har tilbagevirkende kraft til 1. januar i det indeværende regnskabsår. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indbetaling og opkrævning af kontingenter, som medlemmerne er forpligtet til at overholde. 13 Tegning og hæftelse Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. For sine forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 14 Lån & kreditter Bestyrelsen er berettiget til at optage lån og kreditter til brug for foreningens drift, idet optagelse af lån og kreditter såvel enkeltstående som kumulativt - på over kr forudsætter repræsentantskabets forudgående godkendelse. 10

11 15 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsperiode løber dog fra datoen for foreningens stiftelse til 31. december Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Den af revisor påtegnede årsrapport underskrives af foreningens bestyrelse. 16 Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen, repræsentanterne og foreningens medlemmer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede og at mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer for vedtægtsændringerne, jf. dog Er 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter ikke til stede på repræsentantskabsmødet, men stemmer mindst 3/4 af de tilstedeværende for vedtægtsændringerne, indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor det pågældende forslag i uændret form kan vedtages, såfremt mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer for vedtægtsændringerne. Et således indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal holdes senest 6 uger efter det repræsentantskabsmøde, hvor forslaget første gang blev behandlet. Forslag til udvidelse af det område indenfor hvilken der kan optages medlemmer i henhold til 3, stk. 1, kan uanset ovenstående træffes ved simpel stemmeflertal. 11

12 stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at bekendtgøre vedtagne vedtægtsændringer overfor alle foreningens medlemmer, senest 14 dage efter vedtagelsen. Vedtægtsændringer træder i kraft 1 måned efter vedtagelsen, med mindre andet besluttes af repræsentantskabet. 17 Foreningens opløsning Til opløsning af foreningen kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver af to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hvoraf det sidste repræsentantskabsmøde skal være indkaldt alene med henblik på opløsning. Sidstnævnte møde skal indkaldes med mindst 8 dages varsel indenfor en måned efter det møde, hvor opløsningen blev besluttet. Senest 8 dage forud for sidstnævnte repræsentantskabsmøde skal der udsendes skriftlig orientering herom til alle foreningens medlemmer. I forbindelse med vedtagelse af foreningens opløsning, skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue samt om afvikling af eventuelle økonomiske forpligtelser. Bestyrelsen er forud for vedtagelsen forpligtet til at udarbejde indstilling herom. Denne paragraf kan kun ændres under de samme betingelser som fastsat i denne paragraf om foreningens opløsning. 18 Tvister Alle tvister vedrørende 3, 5, 6, 8, 9, 10 og 14 afgøres endeligt af repræsentantskabet. Således vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde den 19. september 2002 og ændret på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. februar 2004, og på ordinært repræsentantskabsmøde 11. maj

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere