Regnskab pr. 31/ / / Tekniske installationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer"

Transkript

1 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/ / / Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab Langelandsvej Køge Tlf Kommune nr. 259 Køge Kommune Torvet 1 46 Køge Tlf LEJLIGHEDSFORDELING Boliger, 1-rum Boliger, 2-rum Boliger, 3-rum Boliger, 4-rum Boliger ialt Heraf ungdomsboliger Heraf tagboliger Enkeltværelser Erhvervslejemål Institutioner Garager/carporte Brutto i alt Matrikelnummer 2 dy Klemmenstrup by, Herfølge BBR-ejendomsnummer Beboerfaciliteter mv. Beboerhus, særskilte selskabs-og mødelokaler Areal Antal Antal m2 lejemål administrationsenheder Overtagelsesdato (eksister.ejd.) Tilsagnsdato (nybyggeri) Skæringsdato (byggeregn/drift) Tekniske installationer 4/ / Renovation og økologi Kildesort. af affald, inde i boligen I uden for boligen Energi Vandmåling (kollektiv), varmemåling (individuel), el-måling (individuel), centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Leje Kr./m 2 årliqt Forhøjelsesdato: 1. december r '----""T""" _; ~ De angivne værdier er gennemsnitlige 31/ / I kroner Pr. m 2 Stigning i årligt årligt % årliqt Almene boliger ,36

2 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 xx De konti, der er mærket med et nummer, har tilhørende noter på side 8 og frem. Tal skrevet med kursiv er delta/ der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER 213 I 213 Bud - Res 214 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPIT ALUDGIFTER Prioritetsydelser (afdrag +renter - støtte) NETTOKAPIT ALUDGIFTER IAL T OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 16 2 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal Fyringskontrol mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 6 1. Administrationsbidrag Dispositionsfonden Konto 112 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IAL T VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning (AIS-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteter - drift Drift af møde-og selskabslokaler Konto 118 i alt Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 42) Tab ved fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 2 af 26

3 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER 213 I 213 Bud - Res 214 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 1. Afdrag (konto 33.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder mv. 1. Afskrivning (konto 33.1) Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv. 1. Afdrag (konto 33.2) Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfonden Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Konto 13 i alt 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT IArets overskud anvendes til : 1. Afvikling af opsamlet underskudt-finansiering Overført til resultatkonto UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER 213 I 213 Res - Bud 214 ORDINÆRE INDTÆGTER 21 Boligafgifter og leje Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Konto 21 (lejeindtægter) i alt Renter Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde-og selskabslokaler Indeksoverskud 6. Overført fra opsamlet resultat Konto 23 i alt ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 3 af 26

4 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Balance pr. 31/ Resultat Resultat Ændring AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 31 Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr. 1/ Heraf grundværdi pr. 1/ Indeksregulering prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. indeksregulering Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder mv Bygningsrenovering mv Konto 33 i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTN IN GSAKTIVER 35 Tilgodehavender Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Konto 35 i alt Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Konto 37 i alt OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Balance pr. 31/ Regnskab Regnskab Ændring PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger mv HENLÆGGELSER I ALT Resultatkonto HENLÆGGELSER - UNDERSKUD LANGFRISTET GÆLD 48 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Konto 48 i alt Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING (af anskaffelsessum) I ALT Andre lån 1. Forbedringsarbejder mv Konto 413 i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Forudbetalte boligafgifter/leje inkl.varme KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 4 af 26

5 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 I 41 I Eventualforpligtelser: Side 5 af 26

6 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 BEMÆRKNINGER TIL HOVEDTALLENE Udgifterne Nettokapitaludgifter Mer mindreudgift på kr. Offentlige og andre faste udgifter Merudgift til vand, men til gengæld besparelser på både renovation og forsikringer. Besparelsen på forsikringer er på næsten 5% i forhold til budgettet, men det skal lige ses i sammenhæng med, at budgettet for 213 blev næsten fordoblet i forhold til 212. Variable udgifter Der er store afvigelser under drift af vaskeri og selskabslokaler. Der skal måske lige ses nærmere på budgetterne i forbindelse med den kommende budgetlægning for 215. Samlet set blev der en besparelse på ca. 5. kr. Henlæggelser Der er foretaget henlæggelser i overensstemmelse med budgettet. Ekstraordinære udgifter Mindreudgift på ca. 1. kr., hvilket bl.a. skyldes at der ikke længere skulle afskrives på vores "Materielgård", hvorved der spares 47. kr. Der er brugt ca. 1. kr. mere til tab ved fraflytninger, men denne merudgift har kunne dækkes af tidligere henlæggelser. Indtægterne Husleje Merindtægt på næsten 87. kr. på almindelige lejeindtægter - skyldes en fejl i budgettet. Øvrige ordinære indtægter Stor mindreindtægt på både renter og vaskeri - næsten 1. kr. Ekstraordinære indtægter En mindre afvigelse på omkring 14. kr. Det samlede resultat Der blev et samlet overskud på ,25 kr" hvoraf de ,89 kr. er brugt til afskrivning på "Ombygning af vaskeri", mens de ,36 kr. er henlagt til resultatkontoen og vil indgå i budgetlægningen for Side 6 af 26

7 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Ydelser på lån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag) Konto 11 i alt Rente-, ydelsessikring og ydelsesstøtte: - Rentesikring fra Staten Konto 12 i alt Afdrags- og rentebidrag samt ydelsesstøtte: - Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Konto 14 i alt Konto 15.9 i alt EJENDOMSSKATTER Ejendomsskatter Konto 16 i alt Selve beregningen er, på grund af det gældende skattestop, sket på grundlag af et skatteloftsgrundlag på kr. og en grundskyldspromille til kommunen på 21,38%. Hertil kommer en afgift for rottebekæmpelse på,253% af ejendomsværdien VANDAFGIFT Fast afgift Regulering af acontobetalinger Konto 17 i alt Tidligere års vandforbrug: ma kr/m 3 Vandforbrug 211: m 3 53,91 Vandforbrug 212: 1.32 m 3 57,65 Vandforbrug 213: m 3 6, RENOVATION Kommunal administration Storskraldsafgift Dagrenovation Drift af biler og plads Øvrige driftsomkostninger leasing og afskrivninger Løn mv Egne udgifter (lokalt) Konto 19 i alt Afdelingen indgår i en fællesordning for 9 af Boligorganisationens afdelinger. I 212 er Ravnsborg Huse også kommet med i ordningen. Regnskabstallene for Renosofi fremgår af regnskabet for sideaktivitetsafdelingen. Side 7 af 26

8 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Bud-Res 5 FORSIKRINGER Forsikringspræmier Selvrisiko Konto 11 i alt Der er i budgettet forudsat et antal skader med en selvrisiko på 4.5 kr. pr. skade. Budget ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling Tillægsydeiser Konto i alt For 213 er der fastsat følgende bidrag: Grundbidrag pr. afdeling: 24. kr., grundbidrag pr. lejemålsenhed: kr. og en tillægsydelse på 1.5 kr. pr. forbrugsregnskab BIDRAG TIL DISPOSITIONSFONDEN Bidrag til dispositionsfonden Konto i alt Bidraget fastsættes af Socialministeriet og reguleres en gang årligt. Der skal i 213 henlægges 231 kr. pr. lejemålsenhed, dog kun indtil selskabets dispositionsfond udgør 4.46 kr. pr. lejemålsenhed. Side B af 26

9 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 NOTER TIL QRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res RENHOLDELSE Løn Inspektør-ordning Løn mester Løn ejendomsfunktionær Løn rengøring Løn - løs medhjælp I overarbejde Løn - sygdom Direkte lønudgift i alt Forsikringer og diverse bidrag Kurser Tøj Personalemøder TR- og SR-udgifter Sociale- og kulturelle aktiviteter Andre sociale omkostninger Øvrige personaleudgifter i alt Kontorhold Telefon EDB-drift Inventar Diverse Mandskabsrum Administration i alt Lønrefusion I overført til Andel af driftsinspektør Andel af lønudgifter i øvrigt Overført til andre afdelinger Overførte udgifter I indtægter i alt Feriehenlæggelser Konto 114 i alt Side 9 af 26

10 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget 21$ 213 Bud - Res ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boligen Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 1. Afholdte udgifter: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boligen Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto i alt Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt Der er afholdt udgifter iht. det 1 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. Side 1 af 26

11 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget 213 '213 Bud - Res SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLES VASKERI Rengøring inkl. rengøringsartikler Reparation I service Vand El Varme Modem (telefon) Sæbe, skyllemiddel mv Konto i alt Fælles vaskeri - indtægter Nettoresultat af fælles vaskeri BEBOERAKTIVITETER Beboermøder Aktiviteter for egne beboere Aktiviteter under beboerrådgiveren Aktiviteter hvor andre deltager Konto i alt DRIFT AF MØDE-OG SELSKABSLOKALER Rengøring af fælleslokaler Vedligeholdelse El-forbrug Varmeforbrug Telefon Konto i alt Driftsindtægt fra selskabslokaler Nettoresultat af drift af selskabslokaler Konto 118 i alt (udgifter) DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsen: - Møder Kontorartikler mv Gaver Kurser Telefonudgifter Andet vedr. afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen i alt Fællesudgifter med øvrige afdelinger: - Afskrivning fællestelt Fællesudgifter i alt Uforudsete og diverse udgifter: - Advokatomkostninger Diverse Uforudsete og diverse udgifter i alt Konto 119 i alt Fællesudgifter er fordelt efter antal lejemål i de enkelte afdelinger HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Side 11 af 26

12 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 NOTER TIL DRIFT Resultat Bud~e.t Afvigelser Budget 213 2~3 Bud-Res 214 Henlagt pr. m 2 111,54 Samlet henlæggelse Konto 12 i alt Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 1 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING ~A-ORDNING) Henlagt pr. m 2 4,88 Samlet henlæggelse Konto 121 i alt YDELSER VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER MV. 1. Afdrag (konto 33.1) - Vinduer og døre Fyr, toilet og udsugning Udskiftning af vinduer Konto i alt Renter mv. - Vinduer og døre Fyr, toilet og udsugning Udskiftning af vinduer Individuel boligforbedring (forbedringslån) Individuel boligforbedring (kreditf.lån) Konto i alt Konto 125 i alt AFSKRIVNINGER PÅ FORBEDRINGSARBEJDER MV. 1. Afskrivninger (konto 33.1) Antenne-anlæg Individuel boligforbedring Konto i alt Konto 126 i alt Side 12 af 26

13 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 NOTER TIL IDRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res YDELSER VEDR. L N TIL BYGNINGSRENOVERING MV. ~konto 33.2~ 1. Afdrag (konto 33.2) - Ombygning af vaskeri Materielgård Konto i alt Konto 127 i alt TAB VED LEJELEDIGHED MV. 1. Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfonden Konto 129 i alt Side 13 af 26

14 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud- Res BOLIGAFGIFTER OG LEJE Almene familieboliger Beboelse Konto 21.1 i alt Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Råderetsforhøjelser Konto 21.8 i alt Konto 21 i alt RENTER Mellemregning med boligorganisationen Renter i forbindelse med individuel boligforbedring Konto 22 i alt Afdelingens likvide midler er forrentet med,54%. Renteberegningen er foretaget fra dag til dag DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Møde- og selskabslokaler Konto 23.4 i alt KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektioner vedrørende tidligere år: Tilbagebetaling af ejendomsskat 8 8 Korrektioner vedr. tidligere år (konto 26) i alt 8 8 Øvrige ekstraordinære indtægter: Afskrevne fraflyttere Diverse Øvrige ekstraordinære indtægter i alt Konto 26 i alt Side 14 af 26

15 Klemens T arp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring FORBEDRINGSARBEJDER 26 FORBEDRINGSARBEJDER MV. Vinduer og døre: Primo Afdrag Ultimo Betalte renter på lånet (konto 125.2) Lån af dispositionsfonden - afvikles over 1 O år, fra 25. Indfriet primo 212. Oplysning om lån: Dispositionsfonden oprindeligt lånebeløb 2. kr. Fyr, toilet og udsugning: Primo Tilgang Afdrag Ultimo Betalte renter på lånet (konto 125.2) Der er hjemtaget et kreditforeningslån (25-225). Oplysning om lån: NK kontantlån med en oprindelig hovedstol på kr. Omlagt til en ny hovedstol på 2.9. kr. Udskiftning af vinduer: Primo Afdrag Ultimo Betalte renter på lånet (konto 125.2) Er finansieret med et 3-årigt kreditforeningslån ( ). Oplysning om lån: BRF : Kontantlån med en oprindelig hovedstol på 7.4. kr. Udskiftning af vinduer (egne midler): Primo Tilgang Ultimo Blev udlignet i 212-regnskabet Udskiftning af hoveddøre (egne midler): Side 15 af26

16 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring Primo Tilgang Afgang Ultimo Der er søgt om lånefinansiering til dette forbedringsarbejde, hvorfor årets overskud ikke anvendes til nedbringelse af underfinansieringen. Antenne-anlæg (egne midler) Tilgang Afskrivning - fra overskud Ultimo Afskrevet via 212-overskuddet. Individuel boligforbedring (egne midler): Primo Tilgang Afskrivning Ultimo Betalte renter på boligforbedringslånene Individuel boligforbedring af køkken og bad er finansieret af egne midler. Forbedringen afskrives over 5-1 år og modsvares af en tilsvarende forhøjelse af lejen. Konto 33.1 i alt Afdrag på lån svarende til konto Renter af lån svarende til konto Afskrivninger svarende til konto Finansieret via lån, se konto Finansieret via egne midler BYGNINGSRENOVERING MV. Ombygning af vaskeri (Egne midler): Primo Afskrivning Afskrivning - fra overskud Ultimo Afskrives over 1 O år (fra 21 med 5. kr. i 21 og derefter med kr. pr. år). Materielgård (Egne midler): Primo Afskrivning - fra overskud Ultimo Restbeløbet blev afskrevet via overskuddet i 212. Side 16 af 26

17 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 NOTER TIL STATUS Re~nskab Regnskab Ændring 213' 2G Konto 33.2 i alt Afdrag og afskrivninger svarende til Finansieret via egne midler TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME Til gode hos boende Vask: september - oktober Restanceaftaler Øvrige tilgodehavender Konto 35.1 i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme Konto 35.3 i alt FRAFLYTNINGER Fraflytninger Fraflytninger ej afregnet Konto 35.4 i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme Konto 35.5 i alt ANDRE DEBITORER Rådighedskasse hos afdelingsbestyrelsen Forsikringsskader Debitorer Konto 35.6 i alt FORUDBETALTE UDGIFTER Forudbetalte udgifter Konto 35.7 i alt Side 17 af 26

18 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD Saldo primo forbruget i året (konto 116.2) årets henlæggelser (konto 12) Saldo ultimo konto ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Saldo primo forbrugt i året (konto 117.2) årets henlæggelser (konto 121) Saldo ultimo konto Forbrug på konto i perioden : Faktisk forbrug Faktisk forbrug Faktisk forbrug Faktisk forbrug Gennemsnit TAB VED FRAFLYTNINGER Saldo primo forbrugt i året (konto 13.2) årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo konto 45 i alt Forbrug på konto 13.1 i perioden : Faktisk forbrug Faktisk forbrug Faktisk forbrug Faktisk forbrug Gennemsnit Side 18 af 26

19 Klemens T arp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring RESULTATKONTO Saldo primo + årets underskud (konto 21) Saldo ultimo konto 47 i alt Resultat resultatkontoen Resultat resultatkontoen Resultat planlagt vedl Resultat tab ved fraflytninger Resultat bygningsrenovering Resultat bygningsrenovering Resultat bygningsrenovering Resultat bygningsrenovering Resultat forbedringsarbejder bygningsrenovering Resultat bygningsrenovering resultatkontoen Afviklin9 I tilganlil er. år Akk. underskud Overskuddet i 213 anvendes til afvikling af "Ombygning af vaskeri", mens den største del: ,36 kr. henlægges på resultatkontoen. Dette vil indgå i budgetlægningen for Side 19 af26

20 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring ANDRE LÅN 1. Forbedringsarbejder mv Konto 413 i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Depositum, selskabslokaler Kreditorer Afsatte feriepenge Øvrige skyldige omkostninger Misligholdelser Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje mv Forudbetalt indskud mv Depositum Konto 423 i alt Side 2 af 26

21 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Uddybende bemærknin er til 115 og 116 herunder lan tidsbudgettet 115 Almindelig vedligeholdelse 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Langtidsbudget for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Planlagt Årets Ar Primosaldo forbrug henlæggelser Ultimo Likviditet Gennemsnit kr. I m 2 153,49 123,37 125,37 155,49 For 213 er det de faktiske regnskabstal. Ligeledes er primosaldoen 214 også den faktiske saldo, det planlagte forbrug i 214 er korrigeret med de overførte projekter, mens de øvrige tal for er fra det senest godkendte langtidsbudget. Mindre forbruget skyldes at belægningsarbejder er udskudt til senere. Side 21 af 26

22 Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 PÅTEGNINGER AF REGNSKABET FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse af 15/ om drift af almene boliger, med seneste ændring af 11I12/212. Årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse skema i bilag 2 jf. bekendtgørelsens bestemmelser. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Forvaltningsprincipper Afdelingen har været i fællesforvaltning af boligorganisationen midler. De likvide midler er placeret i pengeinstitut eller værdipapirer eller ved udlån til andre afdelinger. Periodisering Der er foretaget periodisering, således at der tages hensyn til indtægter og udgifter vedrører det år som årsregnskabet omfatter, uanset betalingstidspunkt. Undtagen er dog mindre poster som El og telefon hvor årsafslutninger falder på forskelige tidspunkter, dvs. i nogle tilfælde er der 1 af 3 måneder i et år og to i det andet. Årsagen skyldes at disse beløb betales via BS. RESULTATOPGØRELSE Nettokapitaludgifter I nettokapitaludgifter indregnes afdrag og renter mv. minus støtte på prioritetsgæld. I nettokapitaludgifterne indregnes endvidere afdelingens andel vedrørende afviklede prioritet på udamortiserede lån. Offentlig og andre faste udgifter Udgifterne indregnes i det år udgiften vedrører uanset betalingstidspunktet. Forsikringer der er tegnet en fælles bygnings- og brandpolice for alle afdelinger, udgiften er fordelt efter bygningsareal. Variable udgifter Udgifterne indregnes i det år udgiften vedrører uanset betalingstidspunktet, men for kontiene 116 og 117 modregnes udgifter, der dækkes af tidligere års henlæggelser. Der bogføres kun på konto 116 i det omfang der er budgetlagt med aktiviteten, sker der et merforbrug på en aktivitet og der sammenlagt er et større forbrug end planlagt medfører dette en driftspåvirkning under variable udgifter, såfremt der ikke er overskudslikviditet i de følgende 1 år. Henlæggelser Henlæggelser indregnes med de ved budgetlægning for regnskabsåret fastsatte henlæggelser. Ekstraordinære udgifter Afvikling af tidligeres år underskud i det omfang det fastlagt ved budgetlægningen, underskud afvikles normalt over 3 år, i afdelings Hastrupparken afvikles underskuddet dog over 1 år, da det skønnes nødvendigt for afdelingens videreførelse. Eventuelt overskud Et afdelingsresultat udvisende overskud disponeres således - i fastlagt prioriteret rækkefølge: a) dækning af tidligere års underskud (resultatkonto) b) dækning af afdelingens egenfinansierede forbedringsarbejder (konto 3xx) c) overført til resultatkonto. Side 22 af 26

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 2. Bestyrelsens og direktørens påtegning 5. Revisionens påtegning 5

ÅRSRAPPORT 2014. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 2. Bestyrelsens og direktørens påtegning 5. Revisionens påtegning 5 LÁNASJÓÐUR VESTUR-NORÐURLANDA ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse side Bestyrelsens beretning 2 Bestyrelsens og direktørens påtegning 5 Revisionens påtegning 5 Driftsregnskab for 2014 6 Balancen den 31.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 4. Bestyrelsens og direktørens påtegning 6. Revisionens påtegning 6. Driftsregnskab for 2012 7

Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 4. Bestyrelsens og direktørens påtegning 6. Revisionens påtegning 6. Driftsregnskab for 2012 7 2012 Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse side Bestyrelsens beretning 4 Bestyrelsens og direktørens påtegning 6 Revisionens påtegning 6 Driftsregnskab for 2012 7 Balancen den 31. december 2012 8 Pengestrømsanalyse

Læs mere

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Fonden VoxHall Vester Allé 15 8000 Aarhus C Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 2 Beretning Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere