ÅRSBUDGET Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune"

Transkript

1 ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Tage Bauer menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 213 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6

2 Glostrup Provsti Albertslund Kommune Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget MÅLSÆTNING Vi vil fastholde arbejdet med musik, sang, børn og kor for derigennem at knytte børn, unge og familier tættere til kirken. Målsætningen er at de 3 kor minimum skal være følgende: Spirekoret 1 Børnekoret 15 Ungdomskoret Vi vil skabe engagement omkring kirkens aktiviteter (styrkelse af frivilligheden). 3. Vi vil udvikle og muliggøre fællesskabet med fokus på kirken som et mødested for sognets forskellige aldersgrupper. 4. Vi vil skabe et overblik over menighedsgårdens indretning med henblik på at tilgodese de forskellige brugsformål. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Under bilag 3 er anført anlægsprojekter med anlægsbevilling i 213 og projekter der vedrører afdrag (og renter) på lån. Herudover er opgjort projekter der pr. 31/ og fremover vedrører opsparing til anlægsformål Projekter der blot vedrører overførte anlægsbevillinger fra 211 er ikke indført i bilag 3.

3 1 Årsbudget 213 for: Glostrup Provsti Ligningsbeløb til drift 213 Albertslund Kommune 212 Regnskab , overslag -- Side Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter , Finansielle poster , A Resultat af drift (= ) af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) B Resultat af anlæg ,2 62. C Årets resultat (=A+B) E heraf til balanceposteringer (=C-A) af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider , , ,92 1., , , , , , , , , , , , , , , ,24 1., , ,83, 782., , , ,

4 Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne , -5.7, I alt , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård , , , ,26, 7.537, I alt , Kirkelige aktiviteter Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , 42.76, , , , , ,73 2., I alt , Kirkegård Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård , ,11,, I alt ,

5 Side 4 Formål 5 Præstebolig mv Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , , ,98,,,,,, I alt , Administration og fællesudgifter Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , , , , , , , ,25,,, I alt , Finansielle poster Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering , 256.4,65 181, , ,1, 57, I alt ,

6 Side 5 Formål 8 Anlægsramme I alt Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg Regnskab , ,, ,75, ,5,,, -1.66,83, -782.,, , heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift

7 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto Primo Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 Saldo ultimo 212 Side 6 Bilag (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto Primo Planlagt forbrug til drift* (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 213 til anlæg** Saldo ultimo 213 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 Saldo ultimo 212 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 213: Planlagt forbrug 213 til anlæg** Saldo ultimo 213 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 Saldo ultimo 212 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 213 til anlæg** Saldo ultimo 213 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

8 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 212* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 213* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 212 Tilførsel/ fjernelse 212* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet Artskonto Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet

9 BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt

10 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år overslag Finansieret ved: opsparing inkl. renter, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 18. Ligning til årets anlægsopsparing 782. Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Specifikation af stiftsmiddellån primo Lån B - Orgel I alt overføres til renter af stiftsmiddellån 26. Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo Lån A Menighedshus I alt overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 8 - Ombygning af menighedsgårde 24 - Orgel 34 - Stole og borde Mgh.gård 11 - Maskiner 19 - Kirken 9 - Herstedøstergade

11 Side Kvædehaven 6 - Annexkirkegården 1 - Kvædehaven - Undertag 33 - Nyt flygel I alt overføres til renteindt. af anlægsopsparing 6.8

12 Side 11 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Lån A Menighedshus Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

13 Side 12 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Lån B - Orgel Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

14 Side 13 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 13 - Kvædehaven Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 29 Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

15 Side 14 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 6 - Annexkirkegården Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 27 Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

16 Side 15 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 8 - Ombygning af menighedsgården Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 211 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

17 Side 16 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 1 - Kvædehaven - Undertag Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 211 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

18 Side 17 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 21 - Udvendig kalkning (kirken) Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere -- overslag -- år Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

19 Side 18 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 11 - Maskiner Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

20 Side 19 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 24 - Orgel Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

21 Side 2 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 9 - Herstedøstergade 5 Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

22 Side 21 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 19 - Kirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

23 Side 22 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 33 - Nyt flygel Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

24 Side 23 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 34 - Stole og borde Mgh.gård Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

25 Side 24 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 35 - Lydisolering HØ 5 Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) Totaludgift 5. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

26 Side 25 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 36 - Fældning birketræer Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) Totaludgift 6. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler

27 BILAG 4. Personaleoplysninger Side 26 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 213 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål Kirkeværge Kirkekasserer Menighedsrådsformand Kirkesanger Ikke angivet 136 Korsangere Ungdomskor Sognemedhjælper - korleder Ikke angivet 1132 Sognemedhjælper - babysalmesang kontaktperson Ikke angivet 139 Organistvikar Ikke angivet 1193 Vikar for kordegn Kirketjener OK Kordegn OK Graver OK PO - organister OK PO - organister OK Gravermedhjælp Ikke angivet 126 Omlægning Ikke angivet 1191 Vikar for kirkesanger Ikke angivet 1192 Kirketjener 4%

28 BILAG 4. Personaleoplysninger Side 27 Bilag 4 Ikke angivet 1136 Koncerter og solister - sommerkoncert Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister Ikke angivet 1136 Koncerter og solister - kirkekoncerter Kirkekasserer m/feriep.+ ATP Rengøringshjælp Præstekontor Specifikation af lønfordeling pr. formål Kirkebygning og sognegård I alt Kirkelige aktiviteter I alt Kirkegård 4 41 I alt Præstebolig mv I alt Administration og fællesudgifter I alt Total Fælles formål Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Fælles formål Præstebolig 1 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering

29 BILAG 5. ønsker Side 28 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 213 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkelige aktiviteter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter -- overslag Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

30 Side 29 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt overslag Finansieret ved: Finansiering i alt

31 Side 3 Bilag 6

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere