Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012"

Transkript

1 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab

2 Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering på væsentlige områder 16 Generelle bemærkninger, Hoved- og nøgletal 19 KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 2011 Driftsregnskab 26 Balancen 27 Noter til driftsregnskab og balance 29 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Skatter, tilskud og udligning Note 2 Byudvikling, miljø og transport Note 3Undervisning og kultur Note 4 Sundhedsområdet Note 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Note 6 Fællesudgifter og administration Note 7 Personaleoversigt Note 8 Anlægsudgifter Note 9 Jordforsyning Note 10 Overførsler mellem årene Note 11 Anlægsnote Note 12 Tilgodehavender Note 13 Aktier, andelsbeviser og ejerandele Note 14 Langfristede tilgodehavender Note 15 Finansieringsoversigt Note 16 Udvikling i egenkapitalen Note 17 Hensatte forpligtelser og kommunens selvforsikringsordning Note 18 Langfristet gæld, Konverterede lån Note 19 Langfristede gældsforpligtigelser Note 20 Kautions- og garantiforpligtelser Note 21 Renteswap Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Bevillingsoversigt med bemærkninger til væsentlige afvigelser 51 Anvendt regnskabspraksis 61 Statusbalance 68 2 Årsregnskab

3 Kommuneoplysninger Kommune Ærø Kommune Statene Ærøskøbing Telefon: Telefax: CVR Hjemmeside:www.aeroekommune.dk Hjemsted: Ærøskøbing Regnskabsår: 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Borgmester Karsten Landro (C) Kirkevejen 12, Ommel 5960 Marstal Tlf Hanne Fynbo (L) Østerbro Søby Ærø Tlf viceborgmester Leo Holm ( C) Ommelsvejen Marstal Tlf viceborgmester Jørgen Otto Jørgensen (A) Søvænget Ærøskøbing Tlf Bent Juul Sørensen (V) Dunkærgyde Ærøskøbing Tlf Jens Groth-Lauritsen (V) Oldemarksvej Ærøskøbing Tlf Årsregnskab

4 Anders Johansson (C) Marstalsvejen 24, Ommel 5960 Marstal Tlf Ejler Mark Hansen (C) Kappelhøj Søby Ærø Tlf Jan Ivert Kristensen (V) Vestergade Ærøskøbing Tlf Ole Wej Petersen (A) Plantagevej 7 a 5960 Marstal Tlf Peter Lund (I) Skolegade Marstal Tlf Karin Thumilaire (A) Vester Bregninge Ærøskøbing Tlf Anette Ullman (L) Lebyvej Søby Ærø Tlf Minna Henriksen (F) Tværbymark Ærøskøbing Tlf Per Lohals (L) Nørrebro Søby Tlf Direktion Lars Rud Kommunaldirektør Jørgen Friis vicekommunaldirektør Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab 4 Årsregnskab

5 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 6. juni 2013 aflagt årsregnskab for for Ærø Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsminieteriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision. Ærø Kommune, den x. x 2013 Karsten Landro Borgmester Lars Rud Kommunaldirektør 5 Årsregnskab

6 Revisionspåtegning 6 Årsregnskab

7 7 Årsregnskab

8 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Væsentlige begivenheder i årets løb Overordnede betragtninger Kommunens økonomi har været udsat for et pres i løbet af. Den negative budgetafvigelse skyldes hovedsageligt, Mindreindtægter på færgeområdet og merudgifter på det specialiserede sociale område vedr. voksne, mindreudgifter busdrift, merindtægt erstatning forsikringssag Hotel Ærø Strand samt merudgifter på fællesudgifter og administration. Specielt færgeområdet samt det specialiserede sociale område vedr. voksne har vanskeliggjort budgetlægningen af 2013 og efterfølgende år sammen med en række andre forhold, herunder særligt kommunens demografiske udvikling og den globale økonomiske krise, der lægger et pres på kommunens indtægter. Kommunen har i gennemført nogle omfattende organisatoriske ændringer. Der er i den forbindelse skabt 4 nye chefstillinger, stillinger som henholdsvis teknisk chef, børn og ungechef, voksenchef og ældre- og sundhedschef. De 4 chefer vil fremadrettet have et overordnet ansvar for de borgerrettede opgaver, bortset fra kulturområdet og færgeområdet og Trekløveren. Internt i kommunen er et lederudviklingsprojekt, der blev igangsat i 2007, blevet afsluttet i med, at 6 af kommunens decentrale ledere har bestået diplomuddannelsen i ledelse. Trafikområdet Besejlingen af Birkholm er i det forløbne år gået planmæssigt. Beboerne på Birkholm udtrykker tilfredshed med operatøren. Postordningen der var i fare for at blive nedlagt, blev besluttet opretholdt. Efter aftale mellem beboerne og operatøren er der indført en ordning som også dækker transport af dagligvareindkøb fra havn til havn. Der har i løbet af ikke været ændringer som har haft indflydelse på den kommunale aftale om betjening af flyvepladsen. Gratis busserne bliver brugt i større og større udstrækning. De begrænsninger der er blevet indført på teletaxa er slået igennem og forbruget er faldet til det forventede. Der er indført flere afgange på selve buskørslen, og den nye tur omkring Ommel er blevet godt modtaget. Kørsel til genoptræning er blevet væsentlig billigere. Der vil ske ændringer i 2013 grundet ny skolestruktur. Overførselstallene på færgerne er faldet kraftigt, hvilket har påvirket billetindtægterne kraftigt i negativ retning. Færgeområdet har været igennem store ændringer, hvilket betød V-sejlads på Søby Faaborg / Fynshav og dermed en færge mindre. Besparelsen på V sejladsen får først fuld effekt i Personalereduktionen på ca. 12 mand blev klaret ved naturlig afgang. Prisændringer på olie bliver lagt ind i 8 Årsregnskab

9 billetprisen. Driften af skibene har holdt sig på et forventet niveau. Implementeringen af færgedriften i den kommunale forvaltning har trukket en del resurser. M/F Ærøskøbing har fået kunstmaleri på siderne. Der er stadig udfordringer for V - sejladsen i Søby Faaborg/Fynshav, hvor især havneforholdene i Søby Havn er problematiske ved østlig vind. Børn og Ungeområdet Ud fra et ønske om at udvikle kommunens skole- og børnepasningstilbud og samtidigt reducere driftsudgifterne set i lyset af et faldende børnetal besluttede kommunalbestyrelsen den 8. februar en ny struktur for øens to mindste folkeskoler baseret på aldersintegreret undervisning, hvor flere årgange kan undervises sammen. Endvidere indebar beslutningen, at Søby Skole blev omdannet til Ærø Landsbyskole, et kombineret skole- og pasningstilbud. Både på Rise Skole og på Ærø Landsbyskole er der året igennem blevet arbejdet målrettet og inspireret på at lave gode skoler indenfor de nye rammer. Ærø Kommunes økonomiske situation forværredes væsentligt hen over, hvilket sidst på året var medvirkende til en ny beslutning i kommunalbestyrelsen om at sammenlægge alle kommunens folkeskoler i Marstal fra skoleåret 2013/14. På dagplejeområdet har det faldende børnetal også været en udfordring i. Vi har måttet afskedige kommunale dagplejere, da der ikke var børn nok til at fylde pladserne op. Nogle af de afskedigede dagplejere har så valgt at etablere sig som privat dagpleje, hvilket igen har reduceret antallet af børn i den kommunale dagpleje. Da kommunens grundomkostninger ved drift af dagplejen stort set er uafhængige af antal børn betyder denne udvikling, at den kommunale dagpleje bliver dyrere for forældrene. Endvidere har de private dagplejer valgt at tilbyde deltidspladser til reduceret pris, hvilket også har givet kommunen en konkurrencemæssig udfordring. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at der fremadrettet også skal tilbydes kommunal dagpleje på deltidsbasis. I første omgang hos en dagplejer på midtøen i På det specialiserede socialområde vedrørende udsatte børn og unge er omkostningsudviklingen vendt efter mange års indsats for at løse opgaven på et lavere omkostningsniveau. Ved en større ressourcemæssig indsats i sagsbehandlingen er det lykkedes, at give de udsatte børn og unge en støtte baseret på mindre indgribende foranstaltninger og større udnyttelse af lokale ressourcer både i børnenes nære netværk og på Ærø generelt. Det er en udvikling, der forventes yderligere styrket gennem opbygning af lokale kommunale tilbud til udsatte børn og unge, samt deres familier, som et supplement til de eksisterende tilbud på Ærø: Ærø Efterskole og Poppelgården. Ærø Svømmehal i Marstal blev kort før årsskiftet købt af kommunen sammen med resten af det tidligere Hotel Ærø på torvet i Marstal. Derved er svømmehallens drift sikret til glæde for skolernes svømmeundervisning, svømmeklubben og de mange øvrige brugere. 9 Årsregnskab

10 Voksenområdet Ærø Kommune overtog driften af Jobcenter Ærø fra 1. januar. Kort efter overtagelsen oprettede kommunen Jobklubben og omdefinerede aktiveringstilbuddet Værftet i Ærøskøbing til en vifte af tilbud under overskriften Ærøprojekterne. Det øgede fokus på forskellige former for aktivering har båret frugt i form af dels ordinær beskæftigelse for en del af de aktiverede og dels en gruppe, der er bragt nærmere arbejdsmarkedet. Den største udfordring for Jobcenter Ærø i har været det store antal borgere på sygedagpenge, heraf mange i forløb over 52 ugers varighed. På det specialiserede socialområde vedrørende voksne borgere er der en revisitering i gang med det formål, at sikre, at det aktuelle tilbud til borgeren giver borgeren et udbytte, der står mål med kommunens omkostninger til foranstaltningen. Det er endnu ikke lykkedes på voksenområdet at ændre udviklingen, som på børneområdet. Ældre- og Sundhedsområdet Under mottoet få mere for mindre har Ældre- og Sundhedsområdet kastet sig ud i en omfattende forandringsproces med ændring af tilbuddene til borgerne fra at være kompenserende til at blive rehabiliterende og med en LEAN gennemgang af arbejdsgange indenfor området. Endvidere er der forøget fokus på kommunikation som det bærende element i enhver forandring. En anden stor forandring, som grunden er blevet lagt for i er de to sundhedshuse i hhv. Ærøskøbing og Marstal. De tekniske områder I er der arbejdet målrettet med to formidlingsprojekter, der skal formidle den maritime kulturarv: Eriksens Plads i Marstal, der fokuserer på træskibenes storhedstid i starten af forrige århundrede, og Øhavets Restaureringscenter, der har fokus på jernskibe fra første halvdel af forrige århundrede. I snart fire år har en udvidelse af Vestre Bådehavn været under vejs fra ide og finansiering til myndighedsgodkendelse. Det sidste har været et langt og sejt træk, der skyldes den udfordring, der ligger i at være placeret i et af de skønneste naturområder i Danmark, med de mange hensyn til bevaring af det eksisterende, som det fører med sig. Heller ikke i nåede projektet at blive synligt i landskabet, men der er fortsat forventning til at det bliver realiseret i Kulturområdet Bio Andelen er ved hjælp af bl.a. midler fra Ærø Kommune blevet digital, hvilket har sikret flere præmierefilm til Ærø, og ikke mindst at vi også i mange år fremover kan glædes over at have en biograf på øen. Den væsentligste kultursatsning sker gennem samarbejdet med de øvrige fynske kommuner i Kultur Region Fyn, hvor et beskedent bidrag på 50 tkr årligt sikrer en bred vifte af kulturelle oplevelser på Ærø og på Fyn i øvrigt. På Ærø har vi haft 10 Årsregnskab

11 glæde af teaterforestillingen Forsamlingshuset, besøg af klovnefestivalen, Kulturkaravanen med Fyns Grafiske Værksted, Videokonkurrencer for skolebørn, eksperimenterende danseteater og meget mere. Turist- og erhvervsområdet Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening deler turisme og erhvervsfremmeindsatsen på Ærø imellem sig således, at kommunen opstiller overordnede sigtepunkter og stiller økonomi til rådighed, mens foreningen er udførende og initiativtagende. I har der bl.a. været arbejdet med projektet Boost Sydfyn for iværksættere, udvidelse af Søby Havn, etablering af et fødevarenetværk på Ærø, et færgeprojekt, der skal genoplive gamle og udvikle nye færgeruter i den vestlige del af Østersøen, samt markedsføring af Ærø. 11 Årsregnskab

12 Forventninger til fremtiden Overordnede betragtninger Kommunen har i 2011 og måttet registrere markante fald i befolkningstallet. Efter at der i en årrække havde været et fald på op mod 100 personer årligt, rettede befolkningsudviklingen sig i til et fald på personer årligt. I 2011 voksede faldet imidlertid til ca. 40 personer, og i mistede kommunen 94 personer. Dette har lagt et pres på kommunens økonomi, fordi en befolkningssammensætning med et stigende antal ældre har gjort det umuligt at opveje indtægtstabet, som det faldende befolkningstal har udløst, med demografisk betingede udgiftsreduktioner. En tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem i foråret førte isoleret set til en mindre forbedring af kommunens indtægtsgrundlag. På baggrund af den økonomiske krise og den negative demografiske udvikling og som følge af en konkret usikkerhed, der knyttede sig til det specialiserede socialområde, udgifterne på beskæftigelsesområdet og indtægterne på færgeområdet, blev der alligevel lagt et betydeligt pres på kommunens budgetlægning for Presset førte til væsentlige omstruktureringer på skoleområdet og færgeområdet samt til en generel nedjustering af kommunens serviceniveau. Primo 2013 presser krisen fortsat Danmarks og dermed også Ærø Kommunes økonomi, og der er fortsat en vigende tendens i befolkningstallet samt en usikkerhed om flere elementer i kommunens økonomi, herunder udgifterne på beskæftigelsesområdet og indtægterne på færgeområdet. På den korte bane må det derfor forventes, at kommunes budgetlægning for bliver vanskelig. På den lange bane vil det være en udfordring for kommunen at medvirke til at udvikle Ærøs potentialer, så øen kommer ind i en positiv spiral, hvor der skabes arbejdspladser og bosætning, og kommunen ud fra en sund økonomi kan tilbyde sine borgere et attraktivt serviceniveau. Trafikområdet Færgeområdet står også i 2013 for store udfordringer, så som tilpasning af udgifter og indtægter og færgesammenlægningen. Der laves i 2013 et kommissorium for færgeområdet, som skal hjælpe med tilpasning af indtægter og udgifter. Børn og Ungeområdet Den store pasnings og skolereform på Ærø ser dagens lys 1. august 2013: Vi samler vore børn på færre institutionstilbud for at sikre den faglige kvalitet i tilbuddene i en tid med faldende børnetal, hvor en årgang ligger på mellem 35 og 45 børn. Især skolebørnene vil få en ny hverdag, hvor alle kommer til at gå i samme folkeskole og i samme fritidshjem, ligesom junior- og ungdomsklubber samles i Marstal. 12 Årsregnskab

13 Samtidig med vore lokale strukturændringer er regering og folketing på vej med en ny folkeskolelov, som skal træde i kraft 1. august Loven er ikke færdigformuleret i skrivende stund, men det forventes, at den vil betyde en udvikling frem mod en heldagsskole, hvor skole og fritidsaktiviteter smelter mere sammen, end vi kender det i dag. Loven forventes også at ville styrke bestræbelserne på øget inklusion i folkeskolen. Ærø Kommune købte i slutningen af Øhavets Idrætsefterskoles bygning med tilhørende svømmehal på torvet i Marstal. Dette kompleks skal i 2013 tage de første skridt frem mod at blive til Torvecenteret, et ungdomshus og kollegium med motionscenter og svømmehal for alle. Der er etableret en Ærø Ungdomsfond, der skal drive ungdomsaktiviteterne og kollegiet. Voksenområdet I foråret 2013 overgår opgaven med pensionsudbetaling til Udbetaling Danmark, hvilket betyder at mange borgere må sige farvel til den personlige betjening på rådhusets pensionskontor, og i stedet må kaste sig ud i den ny tid med digital betjening på en lang række områder, hvor arbejdsgangene har kunnet automatiseres. I efteråret 2013 åbner vi et nyt voksencenter i Rise, hvor borgerne vil kunne finde Jobcenter, Jobklub, aktiveringstilbud, ydelsesteamet med kontanthjælp og sygedagpenge, sagsbehandler på handicapområdet, socialpsykiatrien og hvad der ellers må være af kommunale tilbud til voksne borgere. To andre nye tiltag på voksenområdet, som vil se dagens lys i 2013 er Bofællesskabet Østersøen, et bofællesskab for unge voksne, der skal have støtte til at få hverdagen til at fungere, og som måske med passende støtte kan blive herrer i eget hjem på et senere tidspunkt, og en tilbygning til Æblelunden, der vil komme til at rumme et plejeafsnit, som et godt tilbud til de voksne handicappede, som ikke længere kan få tilstrækkelig støtte i de nuværende rammer på Æblelunden eller på Jakobsminde. Ældre og Sundhedsområdet I 2013 vil Ældre- og Sundhedsområdet sætte fuld fart på implementeringen af de fire udviklingsspor: Hverdagsrehabilitering, LEAN, Social kapital og Legitimitet. Den første ændring, der vil opleves af borgerne, er introduktionen af hverdagsrehabilitering. Kommunalbestyrelsen har vedtaget nye kvalitetsstandarder for genoptræning, personlig pleje og praktisk hjælp. I kvalitetstandarderne er der lagt meget stor vægt på, at det forventes, at borgerne selv varetager det, de er i stand til, samt at de ydelser, som kommunens medarbejdere giver borgerne, altid gives som træning og støtte til selvhjælp. De to sundhedshuse på Ærø, der indvies i september 2013, er de første af fem sundhedshuse i region Syddanmark. I sundhedshusene etableres sundhedstilbud, som er tæt på og let tilgængelige for borgerne. Sundhedshusene skal skabe tryghed ved at sikre, at der er sammenhæng og faglig tyngde i behandlingen af borgerne også i deres nærmiljø. I sundhedshusene skal de store potentialer ved velfærdsteknologi udnyttes optimalt og den faglige og økonomiske bæredygtighed skal sikres gennem implementering i stor skala. 13 Årsregnskab

14 I sundhedshuset i Marstal vil der være både lægepraksis og den kommunale sygeplejeklinik. Endvidere vil der være tre praktiserende fysioterapeuter og en fodterapeut. I sundhedshuset i Ærøskøbing vil være den kommunale sygepleje, samt kommunale tilbud indenfor forebyggelse, rehabilitering, rådgivningsfunktioner og arbejdsfastholdelse. Målet er at sammentænke kommunale og regionale opgaver og dermed skabe en synergieffekt. Sundhedshuset er en del af Sygehusenheden Ærø, der indeholder en række sygehusfunktioner samt en lægepraksis med tre læger, hudlæge som satellitfunktion og en dag om ugen en kiropraktor. I 2013 får brugere af den kommunale madordning en større valgfrihed i hverdagen, da der indføres kølemad til erstatning for den varmholdte mad, som vi kender i dag. Med kølemad får borgeren mad til en uge med mulighed for at sammensætte sin egen menu, ligesom borgeren selv kan bestemme hvornår det er spisetid. De tekniske områder Ærø Kommune ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Målet om 100 % vedvarende energi er skrevet ind i kommuneplanen. Ærø Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO2-udslippet med mindst 2 procent per år frem til år 2025 som klimakommune. Til at nå målene har kommunen nedsat et udvalg for vedvarende energi og ansat en kommunikationsmedarbejder, som formidler og understøtter udvalgets arbejde. Kulturområdet Biblioteket i Ærøskøbing tilbyder fra foråret 2013 en selvbetjeningsløsning, hvor biblioteket vil være åbent alle ugens 7 dage fra om formiddagen til ud på aftenen. Biblioteket i Marstal åbner afdeling med turistinformation i samarbejde med Turistog Erhvervsforeningen og deres medarbejdere. Ærø Museum står overfor en større omorganisering, der skal fokusere museet fagligt, og som kan betyde, at driften af Søbygård skal overgå til en anden aktør. Turist- og erhvervsområdet Det forventes, at Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening i 2013 og de nærmest efterfølgende år vil samarbejde om bl.a.: - Udvikling af turismetilbud, både i og især uden for højsæsonen, herunder pakkerejser og helt nye oplevelsesmuligheder, bl.a. omkring Øhavets Restaureringscenter, Eriksens Plads og Søbygaard. - Udvikling af erhvervsmæssige potentialer, herunder på det maritime område, fødevareområdet i og inden for forskellige nicher, som distancearbejdspladser baseret på ny teknologi giver mulighed for. - Udvikling af bosætningsindsatsen med bosætningskonsulenten som omdrejningspunkt. 14 Årsregnskab

15 - Styrket markedsføring af Ærø og tilbud på Ærø, bl.a. i samarbejde med Ærøportalen. I løbet af 2013 forventes indgået en resultatkontrakt mellem Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening, der nærmere skal regulere forholdet mellem de 2 parter. 15 Årsregnskab

16 Mål og evaluering på væsentlige områder Ærø Kommunes væsentlige og naturligt sammenhængende områder/aktiviteter er fordelt som nedenfor angivet. Teknik og Havneudvalget Trafik- og Erhvervsudvalget Jordforsyning og ejendomme Natur og miljø Forsyningsvirksomheder Infrastruktur Havnene Energi Anlæg Transport - Bus og teletaxi - Færgefart - Flyveplads Kultur- og socialudvalget Fritid og kultur Skoler og uddannelse Børn og familieområdet Dagtilbud til børn Integration og sprogundervisning Sundhedsområdet Boligstøtte m.m. Overførselsindkomster Behandling af misbrug Botilbud Sygehusbetaling og genoptræning Pleje og omsorg for ældre Hjælpemidler og boligindretning m.m. Handicappede voksne Handicappede børn og unge Integration og beskæftigelse Arbejdsmarked- og overførselsindkomster Økonomiudvalget Vandrehjem Regningsberedskab Fællesudgifter og administration Erhvervsfremme og turisme Finansiering Ærø Kommune har inddelt aktiviteterne på tværgående bevillingsniveauer under hvert udvalg. Disse bevillinger kan ses i bevillingsoversigterne. I Ærø Kommune er økonomisk decentralisering det bærende økonomistyringsprincip. Som følge heraf tildeles der rammebevillinger til samtlige decentrale enheder i kommunen. 16 Årsregnskab

17 Værdigrundlag Det påhviler den decentrale leder at gå foran og sikre implementering af værdigrundlaget videre ud i organisationen. Ærø en levedygtig ø-kommune nu og i fremtiden Ærø er en lille naturskøn ø-kommune, præget af nærhed, tryghed og masser af muligheder for aktivitet og livsudfoldelse. Vi vil sammen arbejde for at udvikle denne kommune, så den fortsat kan være et attraktivt sted at bo, arbejde og leve. Borgeren i centrum Vi møder den enkelte borger i en værdsættende dialog, der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov, og inddrager borgeren i opgaveløsningen. Decentralisering Vi medvirker aktivt til at decentralisere ansvar og kompetencer og påtager os det ansvar, som decentraliseringen giver os. Kvalitet Vi bruger vores faglige indsigt til at skabe de bedst opnåelige løsninger inden for de ressourcer, der er til rådighed. Udvikling Vi medvirker aktivt til at udvikle kommunen som en levende og dynamisk organisation og søger aktivt at styrke vores kvalifikationer, dele viden og finde nye veje, der kan forbedre opgaveløsningen. Arbejdsglæde Vi medvirker aktivt til at skabe et spændende og inspirerende arbejdsmiljø på alle arbejdspladser, præget af gensidig anerkendelse, dialog og samarbejde. 17 Årsregnskab

18 Udviklingsønsker På baggrund af Kommunalbestyrelsens prioriteringsdebat i september 2011, er der i budget afsat midler til følgende udviklingsønsker: Niveau 3 mål Øvrige politiske forslag Ærøfærgerne, catering outsources Tilbygning Mopælappen Ø-Havets Restaureringscenter og Helvegsminde Børn og Unge Ungdomshus Infrastruktur, transport og Redningsberedskab Revidering af Havnens renoveringsplan Forbedring af adgangsforhold for handicappede til badebroer og badestrande Etablering af kompostanlæg på Ærø Losseplads Redningsberedskabet ny kontrakt med Ærø Redningskorps Redningsberedskabet Uddannelse holdleder Turisme og Erhverv Bosætningsprojekt Evaluering Besparelse 1,2 mio. årligt på catering. Halvårsvirkning 600 tkr. i. Medio blev det politisk besluttet ikke at outsource cateringen. Bevilget tkr. som anlægsudgift. Bliver først gennemført i 2013 Bevilget 250 tkr i driftstilskud samt 500 tkr vedr og 2011 i engangstilskud. Kun udbetalt engangstilskud idet Helvegsminde gik konkurs i Bevilget 176 t.kr. ved prioriteringsdebat til årlig drift.. Ikke gennemført i. Bevilget tkr. i - lånefinansieret Delvis gennemført i. Bevilget 50 tkr. Projektet er gennemført i Bevilget i 2013, 2014 og 2015 og Bevilget tilpasning af kontaktbetaling for en 5 årig periode. Kontraktbetaling er fuldført. Bevilget 82 tkr. Gennemført i. Bevilget 200 t.kr. ved prioriteringsdebat. Gennemført 2011 Natur og miljø VE-organisationsens målsætning vedr CO2-reduktion Bevilget 200 t.kr. i 2014 og Andre indsatsområder Marstal Skole Asfaltbelægning i Bevilget 550 tkr i skolegård Projektet gennemført Bevilget 475 tkr. Rise Skole Ny Parkeringsplads Projektet gennemført. Søby skole Inspektørbolig - nyt Bevilget 125 tkr. oliefyr Projektet ikke gennemført Søby skole Inspektørbolig - Bevilget 50 tkr. specialklasse Projektet gennemført IT ny officeversion samt operativsystem Bevilget hhv 465 tkr og 178 tkr i Årsregnskab

19 Generelle bemærkninger Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. -= overskud og + = underskud Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab Opr. Budget Regnskabsopgørelsen, ultimo (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed -7,8-14,1-10,3-15,6-8,8-12,8 Skattefinansieret Anlæg inkl. jordforsyning 32,3 24,4 18,7-19,2-7,9 18,7 Resultat af det skattefinansierede område 24,5 10,3 8,4-34,9-16,7 5,9 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift -5,56-0,4-0,5 0,1-2,8-0,4 Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg 15,0 0,6 0, Servicedrift, udmeldt ramme ,9 327,5 338,3 Balance, aktiver, ultimo Anlægsaktiver i alt 666,1 630,2 625,3 585,4 554,8 - Omsætningsaktiver i alt 62,6 69,5 17,4 5,5-9,8 - Likvide beholdninger -1,7 24,9 28,3 17,6 28,1 - Balance, passiver, ultimo Egenkapital -254,9-307,9-300,1-274,5-283,7 - Hensatte forpligtigelser* -66,8-75,1-71,4-68,8-64,3 - Langfristet gæld -334,1-270,2-287,5-238,1-210,7 - Nettoudgift. Fonde, legater, deposita -0,5-1,1-1,4-0,6-0,6 - Kortfristet gæld** -70,6-19,2-10,5-26,6-14,0 - Langfristet gæld pr. indbygger (tkr.) jf. Danmarks statistik 44,6 49,9 40,5 43,1 35,9 - Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (budgetteret) t kr. 110,5 118,2 122,9 126,9 129,4 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag X X X X X Egenbudgetteret udskrivningsgrundlag X Udskrivningsprocent kommuneskat 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 - Grundskyldspromille 23,64 30,00 30,00 30,00 30,00 - Indbyggertal pr. 1/ *) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af yderligere hensatte forpligtigelser **) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af feriepengeforpligtigelse frivilligt fra regnskab Årsregnskab

20 Resultat af ordinær driftsvirksomhed viste ved udgangen af et overskud på t kr. mod oprindeligt budgetteret t kr. En netto mindrerindtægt på t kr. Forskellen kan forklares således: Skatter og generelle tilskud, merindtægt på t kr. Merindtægten skyldes hovedsageligt midtvejsregulering for vedr. generelle tilskud, det skrå skatteloft samt beskæftigelsestilskuddet i alt -792 t kr. Endelig regulering beskæftigelsestilskud for 2011 er udskudt til 2013, hvilket giver en mindrerudgift i på tkr. Regulering selskabsskat har givet en merindtægt på -168 tkr. og regulering 21 tilskud -453 tkr. For har kommunen valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det samlede faktiske udskrivningsgrundlag for kan opgøres i efteråret 2013, hvorefter det vil blive vurderet, om det var til fordel for kommunen at vælge statsgaranti frem for egenbudgettering. Kommunal indkomstskat: Regn- Valgt statsgaranti skabsår Valgt Egenbudgettering Udskrivnings -grundlag mio. kr. Kommunal udskrivningsprocent Kommunal indkomstskat mio. kr X ,70 159, X ,87 180, X ,10 193, X ,10 206, X ,10 214, X ,10 220,2 X ,10 224,3 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed), merudgift t kr. Driftsudgifterne udviser et merforbrug t kr., der i hovedtræk fordeler sig således: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 10 Fælles formål, Bygningsvedligeholdelsespuljen samt underskud fra Erhvervsejendomme Udbetalt erstatning Forsikringssag Ærø Strand samt div. Reparationer af bygninger 13 Andre faste ejendomme 220 Driftsudgifter Klinten samt Øster Bregninge mm. 32 Idræts- og svømmehaller 187 Merudgift rengøring Arrebohallen samt tilskud til Ærø Svømmehal. 34 Campingpladser og vandrehjem Mindre tilskud til Ærøskøbing Vandrehjem(Helvegsminde) Drift Ærøskøbing camping 71 Vedligeholdelse af vandløb, Ekstraordinær vedl. vandløb 02 Transport og infrastruktur 03 Arbejde for fremmed regning - merindtægt Øvrige fælles funktioner mindreudgift på maskiner samt besparelse på l løn 11 Vejvedligeholdelse m.v. 14 Vintertjeneste Busdrift Færgedrift Mindreindtægt i forbindelse med lavere overførselstal. Mindreindtægt på cateringen. 35 Havne mindreindtægter på lystbåde samt merudgift på el vand og varme t kr Årsregnskab

21 03 Undervisning og kultur 05 Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Produktionsskoler og ungdomsuddannelse Ungdomsskolevirksomhed Ungdomshus Kultur Musikskole Sundhedsområdet, Merudgift vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering, mindrerudgifter vedr., kommunal genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse samt andre sundhedsudgifter. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 1) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov 1) Tilbud til udlændinge Førtidspension Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrationsbygninger, Bygningsvedligehold. 51 Sekretariat og forvaltninger Merudgifter sekretariat og forvaltninger (før overførsler af tidligere års overskud). 52 Lønpuljer m.v. Budgetkonto vedr. lønpuljer samt mindreudgifter tjenestemandspensioner og arbejdsskade I det oprindelige budget er udgifter til drift af Arbejderbo Reberbanen tkr. budgetlagt på og først senere flyttet til I forklaringen til afvigelser er der taget højde for ændringen. Renter, mindreudgift t kr. Renter m.v. var oprindelig budgetteret med en udgift på t kr. det faktiske regnskab endte med en udgift på t kr. Mindreudgiften på t kr. skyldes hovedsageligt konvertering af Lån, lavere rente samt udskydelse af forventet låneoptagelse. Renter af likvide aktiver 85 Renter vedr. kortfristede tilgodehavender -214 Renter af langfristede tilgodehavender -7 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed 111 Renter af kortfristet gæld 66 Renteudgifter vedr. langfristet gæld I alt t kr. 21 Årsregnskab

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere