Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012"

Transkript

1 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab

2 Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering på væsentlige områder 16 Generelle bemærkninger, Hoved- og nøgletal 19 KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 2011 Driftsregnskab 26 Balancen 27 Noter til driftsregnskab og balance 29 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Skatter, tilskud og udligning Note 2 Byudvikling, miljø og transport Note 3Undervisning og kultur Note 4 Sundhedsområdet Note 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Note 6 Fællesudgifter og administration Note 7 Personaleoversigt Note 8 Anlægsudgifter Note 9 Jordforsyning Note 10 Overførsler mellem årene Note 11 Anlægsnote Note 12 Tilgodehavender Note 13 Aktier, andelsbeviser og ejerandele Note 14 Langfristede tilgodehavender Note 15 Finansieringsoversigt Note 16 Udvikling i egenkapitalen Note 17 Hensatte forpligtelser og kommunens selvforsikringsordning Note 18 Langfristet gæld, Konverterede lån Note 19 Langfristede gældsforpligtigelser Note 20 Kautions- og garantiforpligtelser Note 21 Renteswap Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Bevillingsoversigt med bemærkninger til væsentlige afvigelser 51 Anvendt regnskabspraksis 61 Statusbalance 68 2 Årsregnskab

3 Kommuneoplysninger Kommune Ærø Kommune Statene Ærøskøbing Telefon: Telefax: CVR Hjemmeside:www.aeroekommune.dk Hjemsted: Ærøskøbing Regnskabsår: 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Borgmester Karsten Landro (C) Kirkevejen 12, Ommel 5960 Marstal Tlf Hanne Fynbo (L) Østerbro Søby Ærø Tlf viceborgmester Leo Holm ( C) Ommelsvejen Marstal Tlf viceborgmester Jørgen Otto Jørgensen (A) Søvænget Ærøskøbing Tlf Bent Juul Sørensen (V) Dunkærgyde Ærøskøbing Tlf Jens Groth-Lauritsen (V) Oldemarksvej Ærøskøbing Tlf Årsregnskab

4 Anders Johansson (C) Marstalsvejen 24, Ommel 5960 Marstal Tlf Ejler Mark Hansen (C) Kappelhøj Søby Ærø Tlf Jan Ivert Kristensen (V) Vestergade Ærøskøbing Tlf Ole Wej Petersen (A) Plantagevej 7 a 5960 Marstal Tlf Peter Lund (I) Skolegade Marstal Tlf Karin Thumilaire (A) Vester Bregninge Ærøskøbing Tlf Anette Ullman (L) Lebyvej Søby Ærø Tlf Minna Henriksen (F) Tværbymark Ærøskøbing Tlf Per Lohals (L) Nørrebro Søby Tlf Direktion Lars Rud Kommunaldirektør Jørgen Friis vicekommunaldirektør Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab 4 Årsregnskab

5 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 6. juni 2013 aflagt årsregnskab for for Ærø Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsminieteriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision. Ærø Kommune, den x. x 2013 Karsten Landro Borgmester Lars Rud Kommunaldirektør 5 Årsregnskab

6 Revisionspåtegning 6 Årsregnskab

7 7 Årsregnskab

8 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Væsentlige begivenheder i årets løb Overordnede betragtninger Kommunens økonomi har været udsat for et pres i løbet af. Den negative budgetafvigelse skyldes hovedsageligt, Mindreindtægter på færgeområdet og merudgifter på det specialiserede sociale område vedr. voksne, mindreudgifter busdrift, merindtægt erstatning forsikringssag Hotel Ærø Strand samt merudgifter på fællesudgifter og administration. Specielt færgeområdet samt det specialiserede sociale område vedr. voksne har vanskeliggjort budgetlægningen af 2013 og efterfølgende år sammen med en række andre forhold, herunder særligt kommunens demografiske udvikling og den globale økonomiske krise, der lægger et pres på kommunens indtægter. Kommunen har i gennemført nogle omfattende organisatoriske ændringer. Der er i den forbindelse skabt 4 nye chefstillinger, stillinger som henholdsvis teknisk chef, børn og ungechef, voksenchef og ældre- og sundhedschef. De 4 chefer vil fremadrettet have et overordnet ansvar for de borgerrettede opgaver, bortset fra kulturområdet og færgeområdet og Trekløveren. Internt i kommunen er et lederudviklingsprojekt, der blev igangsat i 2007, blevet afsluttet i med, at 6 af kommunens decentrale ledere har bestået diplomuddannelsen i ledelse. Trafikområdet Besejlingen af Birkholm er i det forløbne år gået planmæssigt. Beboerne på Birkholm udtrykker tilfredshed med operatøren. Postordningen der var i fare for at blive nedlagt, blev besluttet opretholdt. Efter aftale mellem beboerne og operatøren er der indført en ordning som også dækker transport af dagligvareindkøb fra havn til havn. Der har i løbet af ikke været ændringer som har haft indflydelse på den kommunale aftale om betjening af flyvepladsen. Gratis busserne bliver brugt i større og større udstrækning. De begrænsninger der er blevet indført på teletaxa er slået igennem og forbruget er faldet til det forventede. Der er indført flere afgange på selve buskørslen, og den nye tur omkring Ommel er blevet godt modtaget. Kørsel til genoptræning er blevet væsentlig billigere. Der vil ske ændringer i 2013 grundet ny skolestruktur. Overførselstallene på færgerne er faldet kraftigt, hvilket har påvirket billetindtægterne kraftigt i negativ retning. Færgeområdet har været igennem store ændringer, hvilket betød V-sejlads på Søby Faaborg / Fynshav og dermed en færge mindre. Besparelsen på V sejladsen får først fuld effekt i Personalereduktionen på ca. 12 mand blev klaret ved naturlig afgang. Prisændringer på olie bliver lagt ind i 8 Årsregnskab

9 billetprisen. Driften af skibene har holdt sig på et forventet niveau. Implementeringen af færgedriften i den kommunale forvaltning har trukket en del resurser. M/F Ærøskøbing har fået kunstmaleri på siderne. Der er stadig udfordringer for V - sejladsen i Søby Faaborg/Fynshav, hvor især havneforholdene i Søby Havn er problematiske ved østlig vind. Børn og Ungeområdet Ud fra et ønske om at udvikle kommunens skole- og børnepasningstilbud og samtidigt reducere driftsudgifterne set i lyset af et faldende børnetal besluttede kommunalbestyrelsen den 8. februar en ny struktur for øens to mindste folkeskoler baseret på aldersintegreret undervisning, hvor flere årgange kan undervises sammen. Endvidere indebar beslutningen, at Søby Skole blev omdannet til Ærø Landsbyskole, et kombineret skole- og pasningstilbud. Både på Rise Skole og på Ærø Landsbyskole er der året igennem blevet arbejdet målrettet og inspireret på at lave gode skoler indenfor de nye rammer. Ærø Kommunes økonomiske situation forværredes væsentligt hen over, hvilket sidst på året var medvirkende til en ny beslutning i kommunalbestyrelsen om at sammenlægge alle kommunens folkeskoler i Marstal fra skoleåret 2013/14. På dagplejeområdet har det faldende børnetal også været en udfordring i. Vi har måttet afskedige kommunale dagplejere, da der ikke var børn nok til at fylde pladserne op. Nogle af de afskedigede dagplejere har så valgt at etablere sig som privat dagpleje, hvilket igen har reduceret antallet af børn i den kommunale dagpleje. Da kommunens grundomkostninger ved drift af dagplejen stort set er uafhængige af antal børn betyder denne udvikling, at den kommunale dagpleje bliver dyrere for forældrene. Endvidere har de private dagplejer valgt at tilbyde deltidspladser til reduceret pris, hvilket også har givet kommunen en konkurrencemæssig udfordring. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at der fremadrettet også skal tilbydes kommunal dagpleje på deltidsbasis. I første omgang hos en dagplejer på midtøen i På det specialiserede socialområde vedrørende udsatte børn og unge er omkostningsudviklingen vendt efter mange års indsats for at løse opgaven på et lavere omkostningsniveau. Ved en større ressourcemæssig indsats i sagsbehandlingen er det lykkedes, at give de udsatte børn og unge en støtte baseret på mindre indgribende foranstaltninger og større udnyttelse af lokale ressourcer både i børnenes nære netværk og på Ærø generelt. Det er en udvikling, der forventes yderligere styrket gennem opbygning af lokale kommunale tilbud til udsatte børn og unge, samt deres familier, som et supplement til de eksisterende tilbud på Ærø: Ærø Efterskole og Poppelgården. Ærø Svømmehal i Marstal blev kort før årsskiftet købt af kommunen sammen med resten af det tidligere Hotel Ærø på torvet i Marstal. Derved er svømmehallens drift sikret til glæde for skolernes svømmeundervisning, svømmeklubben og de mange øvrige brugere. 9 Årsregnskab

10 Voksenområdet Ærø Kommune overtog driften af Jobcenter Ærø fra 1. januar. Kort efter overtagelsen oprettede kommunen Jobklubben og omdefinerede aktiveringstilbuddet Værftet i Ærøskøbing til en vifte af tilbud under overskriften Ærøprojekterne. Det øgede fokus på forskellige former for aktivering har båret frugt i form af dels ordinær beskæftigelse for en del af de aktiverede og dels en gruppe, der er bragt nærmere arbejdsmarkedet. Den største udfordring for Jobcenter Ærø i har været det store antal borgere på sygedagpenge, heraf mange i forløb over 52 ugers varighed. På det specialiserede socialområde vedrørende voksne borgere er der en revisitering i gang med det formål, at sikre, at det aktuelle tilbud til borgeren giver borgeren et udbytte, der står mål med kommunens omkostninger til foranstaltningen. Det er endnu ikke lykkedes på voksenområdet at ændre udviklingen, som på børneområdet. Ældre- og Sundhedsområdet Under mottoet få mere for mindre har Ældre- og Sundhedsområdet kastet sig ud i en omfattende forandringsproces med ændring af tilbuddene til borgerne fra at være kompenserende til at blive rehabiliterende og med en LEAN gennemgang af arbejdsgange indenfor området. Endvidere er der forøget fokus på kommunikation som det bærende element i enhver forandring. En anden stor forandring, som grunden er blevet lagt for i er de to sundhedshuse i hhv. Ærøskøbing og Marstal. De tekniske områder I er der arbejdet målrettet med to formidlingsprojekter, der skal formidle den maritime kulturarv: Eriksens Plads i Marstal, der fokuserer på træskibenes storhedstid i starten af forrige århundrede, og Øhavets Restaureringscenter, der har fokus på jernskibe fra første halvdel af forrige århundrede. I snart fire år har en udvidelse af Vestre Bådehavn været under vejs fra ide og finansiering til myndighedsgodkendelse. Det sidste har været et langt og sejt træk, der skyldes den udfordring, der ligger i at være placeret i et af de skønneste naturområder i Danmark, med de mange hensyn til bevaring af det eksisterende, som det fører med sig. Heller ikke i nåede projektet at blive synligt i landskabet, men der er fortsat forventning til at det bliver realiseret i Kulturområdet Bio Andelen er ved hjælp af bl.a. midler fra Ærø Kommune blevet digital, hvilket har sikret flere præmierefilm til Ærø, og ikke mindst at vi også i mange år fremover kan glædes over at have en biograf på øen. Den væsentligste kultursatsning sker gennem samarbejdet med de øvrige fynske kommuner i Kultur Region Fyn, hvor et beskedent bidrag på 50 tkr årligt sikrer en bred vifte af kulturelle oplevelser på Ærø og på Fyn i øvrigt. På Ærø har vi haft 10 Årsregnskab

11 glæde af teaterforestillingen Forsamlingshuset, besøg af klovnefestivalen, Kulturkaravanen med Fyns Grafiske Værksted, Videokonkurrencer for skolebørn, eksperimenterende danseteater og meget mere. Turist- og erhvervsområdet Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening deler turisme og erhvervsfremmeindsatsen på Ærø imellem sig således, at kommunen opstiller overordnede sigtepunkter og stiller økonomi til rådighed, mens foreningen er udførende og initiativtagende. I har der bl.a. været arbejdet med projektet Boost Sydfyn for iværksættere, udvidelse af Søby Havn, etablering af et fødevarenetværk på Ærø, et færgeprojekt, der skal genoplive gamle og udvikle nye færgeruter i den vestlige del af Østersøen, samt markedsføring af Ærø. 11 Årsregnskab

12 Forventninger til fremtiden Overordnede betragtninger Kommunen har i 2011 og måttet registrere markante fald i befolkningstallet. Efter at der i en årrække havde været et fald på op mod 100 personer årligt, rettede befolkningsudviklingen sig i til et fald på personer årligt. I 2011 voksede faldet imidlertid til ca. 40 personer, og i mistede kommunen 94 personer. Dette har lagt et pres på kommunens økonomi, fordi en befolkningssammensætning med et stigende antal ældre har gjort det umuligt at opveje indtægtstabet, som det faldende befolkningstal har udløst, med demografisk betingede udgiftsreduktioner. En tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem i foråret førte isoleret set til en mindre forbedring af kommunens indtægtsgrundlag. På baggrund af den økonomiske krise og den negative demografiske udvikling og som følge af en konkret usikkerhed, der knyttede sig til det specialiserede socialområde, udgifterne på beskæftigelsesområdet og indtægterne på færgeområdet, blev der alligevel lagt et betydeligt pres på kommunens budgetlægning for Presset førte til væsentlige omstruktureringer på skoleområdet og færgeområdet samt til en generel nedjustering af kommunens serviceniveau. Primo 2013 presser krisen fortsat Danmarks og dermed også Ærø Kommunes økonomi, og der er fortsat en vigende tendens i befolkningstallet samt en usikkerhed om flere elementer i kommunens økonomi, herunder udgifterne på beskæftigelsesområdet og indtægterne på færgeområdet. På den korte bane må det derfor forventes, at kommunes budgetlægning for bliver vanskelig. På den lange bane vil det være en udfordring for kommunen at medvirke til at udvikle Ærøs potentialer, så øen kommer ind i en positiv spiral, hvor der skabes arbejdspladser og bosætning, og kommunen ud fra en sund økonomi kan tilbyde sine borgere et attraktivt serviceniveau. Trafikområdet Færgeområdet står også i 2013 for store udfordringer, så som tilpasning af udgifter og indtægter og færgesammenlægningen. Der laves i 2013 et kommissorium for færgeområdet, som skal hjælpe med tilpasning af indtægter og udgifter. Børn og Ungeområdet Den store pasnings og skolereform på Ærø ser dagens lys 1. august 2013: Vi samler vore børn på færre institutionstilbud for at sikre den faglige kvalitet i tilbuddene i en tid med faldende børnetal, hvor en årgang ligger på mellem 35 og 45 børn. Især skolebørnene vil få en ny hverdag, hvor alle kommer til at gå i samme folkeskole og i samme fritidshjem, ligesom junior- og ungdomsklubber samles i Marstal. 12 Årsregnskab

13 Samtidig med vore lokale strukturændringer er regering og folketing på vej med en ny folkeskolelov, som skal træde i kraft 1. august Loven er ikke færdigformuleret i skrivende stund, men det forventes, at den vil betyde en udvikling frem mod en heldagsskole, hvor skole og fritidsaktiviteter smelter mere sammen, end vi kender det i dag. Loven forventes også at ville styrke bestræbelserne på øget inklusion i folkeskolen. Ærø Kommune købte i slutningen af Øhavets Idrætsefterskoles bygning med tilhørende svømmehal på torvet i Marstal. Dette kompleks skal i 2013 tage de første skridt frem mod at blive til Torvecenteret, et ungdomshus og kollegium med motionscenter og svømmehal for alle. Der er etableret en Ærø Ungdomsfond, der skal drive ungdomsaktiviteterne og kollegiet. Voksenområdet I foråret 2013 overgår opgaven med pensionsudbetaling til Udbetaling Danmark, hvilket betyder at mange borgere må sige farvel til den personlige betjening på rådhusets pensionskontor, og i stedet må kaste sig ud i den ny tid med digital betjening på en lang række områder, hvor arbejdsgangene har kunnet automatiseres. I efteråret 2013 åbner vi et nyt voksencenter i Rise, hvor borgerne vil kunne finde Jobcenter, Jobklub, aktiveringstilbud, ydelsesteamet med kontanthjælp og sygedagpenge, sagsbehandler på handicapområdet, socialpsykiatrien og hvad der ellers må være af kommunale tilbud til voksne borgere. To andre nye tiltag på voksenområdet, som vil se dagens lys i 2013 er Bofællesskabet Østersøen, et bofællesskab for unge voksne, der skal have støtte til at få hverdagen til at fungere, og som måske med passende støtte kan blive herrer i eget hjem på et senere tidspunkt, og en tilbygning til Æblelunden, der vil komme til at rumme et plejeafsnit, som et godt tilbud til de voksne handicappede, som ikke længere kan få tilstrækkelig støtte i de nuværende rammer på Æblelunden eller på Jakobsminde. Ældre og Sundhedsområdet I 2013 vil Ældre- og Sundhedsområdet sætte fuld fart på implementeringen af de fire udviklingsspor: Hverdagsrehabilitering, LEAN, Social kapital og Legitimitet. Den første ændring, der vil opleves af borgerne, er introduktionen af hverdagsrehabilitering. Kommunalbestyrelsen har vedtaget nye kvalitetsstandarder for genoptræning, personlig pleje og praktisk hjælp. I kvalitetstandarderne er der lagt meget stor vægt på, at det forventes, at borgerne selv varetager det, de er i stand til, samt at de ydelser, som kommunens medarbejdere giver borgerne, altid gives som træning og støtte til selvhjælp. De to sundhedshuse på Ærø, der indvies i september 2013, er de første af fem sundhedshuse i region Syddanmark. I sundhedshusene etableres sundhedstilbud, som er tæt på og let tilgængelige for borgerne. Sundhedshusene skal skabe tryghed ved at sikre, at der er sammenhæng og faglig tyngde i behandlingen af borgerne også i deres nærmiljø. I sundhedshusene skal de store potentialer ved velfærdsteknologi udnyttes optimalt og den faglige og økonomiske bæredygtighed skal sikres gennem implementering i stor skala. 13 Årsregnskab

14 I sundhedshuset i Marstal vil der være både lægepraksis og den kommunale sygeplejeklinik. Endvidere vil der være tre praktiserende fysioterapeuter og en fodterapeut. I sundhedshuset i Ærøskøbing vil være den kommunale sygepleje, samt kommunale tilbud indenfor forebyggelse, rehabilitering, rådgivningsfunktioner og arbejdsfastholdelse. Målet er at sammentænke kommunale og regionale opgaver og dermed skabe en synergieffekt. Sundhedshuset er en del af Sygehusenheden Ærø, der indeholder en række sygehusfunktioner samt en lægepraksis med tre læger, hudlæge som satellitfunktion og en dag om ugen en kiropraktor. I 2013 får brugere af den kommunale madordning en større valgfrihed i hverdagen, da der indføres kølemad til erstatning for den varmholdte mad, som vi kender i dag. Med kølemad får borgeren mad til en uge med mulighed for at sammensætte sin egen menu, ligesom borgeren selv kan bestemme hvornår det er spisetid. De tekniske områder Ærø Kommune ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Målet om 100 % vedvarende energi er skrevet ind i kommuneplanen. Ærø Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO2-udslippet med mindst 2 procent per år frem til år 2025 som klimakommune. Til at nå målene har kommunen nedsat et udvalg for vedvarende energi og ansat en kommunikationsmedarbejder, som formidler og understøtter udvalgets arbejde. Kulturområdet Biblioteket i Ærøskøbing tilbyder fra foråret 2013 en selvbetjeningsløsning, hvor biblioteket vil være åbent alle ugens 7 dage fra om formiddagen til ud på aftenen. Biblioteket i Marstal åbner afdeling med turistinformation i samarbejde med Turistog Erhvervsforeningen og deres medarbejdere. Ærø Museum står overfor en større omorganisering, der skal fokusere museet fagligt, og som kan betyde, at driften af Søbygård skal overgå til en anden aktør. Turist- og erhvervsområdet Det forventes, at Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening i 2013 og de nærmest efterfølgende år vil samarbejde om bl.a.: - Udvikling af turismetilbud, både i og især uden for højsæsonen, herunder pakkerejser og helt nye oplevelsesmuligheder, bl.a. omkring Øhavets Restaureringscenter, Eriksens Plads og Søbygaard. - Udvikling af erhvervsmæssige potentialer, herunder på det maritime område, fødevareområdet i og inden for forskellige nicher, som distancearbejdspladser baseret på ny teknologi giver mulighed for. - Udvikling af bosætningsindsatsen med bosætningskonsulenten som omdrejningspunkt. 14 Årsregnskab

15 - Styrket markedsføring af Ærø og tilbud på Ærø, bl.a. i samarbejde med Ærøportalen. I løbet af 2013 forventes indgået en resultatkontrakt mellem Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening, der nærmere skal regulere forholdet mellem de 2 parter. 15 Årsregnskab

16 Mål og evaluering på væsentlige områder Ærø Kommunes væsentlige og naturligt sammenhængende områder/aktiviteter er fordelt som nedenfor angivet. Teknik og Havneudvalget Trafik- og Erhvervsudvalget Jordforsyning og ejendomme Natur og miljø Forsyningsvirksomheder Infrastruktur Havnene Energi Anlæg Transport - Bus og teletaxi - Færgefart - Flyveplads Kultur- og socialudvalget Fritid og kultur Skoler og uddannelse Børn og familieområdet Dagtilbud til børn Integration og sprogundervisning Sundhedsområdet Boligstøtte m.m. Overførselsindkomster Behandling af misbrug Botilbud Sygehusbetaling og genoptræning Pleje og omsorg for ældre Hjælpemidler og boligindretning m.m. Handicappede voksne Handicappede børn og unge Integration og beskæftigelse Arbejdsmarked- og overførselsindkomster Økonomiudvalget Vandrehjem Regningsberedskab Fællesudgifter og administration Erhvervsfremme og turisme Finansiering Ærø Kommune har inddelt aktiviteterne på tværgående bevillingsniveauer under hvert udvalg. Disse bevillinger kan ses i bevillingsoversigterne. I Ærø Kommune er økonomisk decentralisering det bærende økonomistyringsprincip. Som følge heraf tildeles der rammebevillinger til samtlige decentrale enheder i kommunen. 16 Årsregnskab

17 Værdigrundlag Det påhviler den decentrale leder at gå foran og sikre implementering af værdigrundlaget videre ud i organisationen. Ærø en levedygtig ø-kommune nu og i fremtiden Ærø er en lille naturskøn ø-kommune, præget af nærhed, tryghed og masser af muligheder for aktivitet og livsudfoldelse. Vi vil sammen arbejde for at udvikle denne kommune, så den fortsat kan være et attraktivt sted at bo, arbejde og leve. Borgeren i centrum Vi møder den enkelte borger i en værdsættende dialog, der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov, og inddrager borgeren i opgaveløsningen. Decentralisering Vi medvirker aktivt til at decentralisere ansvar og kompetencer og påtager os det ansvar, som decentraliseringen giver os. Kvalitet Vi bruger vores faglige indsigt til at skabe de bedst opnåelige løsninger inden for de ressourcer, der er til rådighed. Udvikling Vi medvirker aktivt til at udvikle kommunen som en levende og dynamisk organisation og søger aktivt at styrke vores kvalifikationer, dele viden og finde nye veje, der kan forbedre opgaveløsningen. Arbejdsglæde Vi medvirker aktivt til at skabe et spændende og inspirerende arbejdsmiljø på alle arbejdspladser, præget af gensidig anerkendelse, dialog og samarbejde. 17 Årsregnskab

18 Udviklingsønsker På baggrund af Kommunalbestyrelsens prioriteringsdebat i september 2011, er der i budget afsat midler til følgende udviklingsønsker: Niveau 3 mål Øvrige politiske forslag Ærøfærgerne, catering outsources Tilbygning Mopælappen Ø-Havets Restaureringscenter og Helvegsminde Børn og Unge Ungdomshus Infrastruktur, transport og Redningsberedskab Revidering af Havnens renoveringsplan Forbedring af adgangsforhold for handicappede til badebroer og badestrande Etablering af kompostanlæg på Ærø Losseplads Redningsberedskabet ny kontrakt med Ærø Redningskorps Redningsberedskabet Uddannelse holdleder Turisme og Erhverv Bosætningsprojekt Evaluering Besparelse 1,2 mio. årligt på catering. Halvårsvirkning 600 tkr. i. Medio blev det politisk besluttet ikke at outsource cateringen. Bevilget tkr. som anlægsudgift. Bliver først gennemført i 2013 Bevilget 250 tkr i driftstilskud samt 500 tkr vedr og 2011 i engangstilskud. Kun udbetalt engangstilskud idet Helvegsminde gik konkurs i Bevilget 176 t.kr. ved prioriteringsdebat til årlig drift.. Ikke gennemført i. Bevilget tkr. i - lånefinansieret Delvis gennemført i. Bevilget 50 tkr. Projektet er gennemført i Bevilget i 2013, 2014 og 2015 og Bevilget tilpasning af kontaktbetaling for en 5 årig periode. Kontraktbetaling er fuldført. Bevilget 82 tkr. Gennemført i. Bevilget 200 t.kr. ved prioriteringsdebat. Gennemført 2011 Natur og miljø VE-organisationsens målsætning vedr CO2-reduktion Bevilget 200 t.kr. i 2014 og Andre indsatsområder Marstal Skole Asfaltbelægning i Bevilget 550 tkr i skolegård Projektet gennemført Bevilget 475 tkr. Rise Skole Ny Parkeringsplads Projektet gennemført. Søby skole Inspektørbolig - nyt Bevilget 125 tkr. oliefyr Projektet ikke gennemført Søby skole Inspektørbolig - Bevilget 50 tkr. specialklasse Projektet gennemført IT ny officeversion samt operativsystem Bevilget hhv 465 tkr og 178 tkr i Årsregnskab

19 Generelle bemærkninger Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. -= overskud og + = underskud Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab Opr. Budget Regnskabsopgørelsen, ultimo (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed -7,8-14,1-10,3-15,6-8,8-12,8 Skattefinansieret Anlæg inkl. jordforsyning 32,3 24,4 18,7-19,2-7,9 18,7 Resultat af det skattefinansierede område 24,5 10,3 8,4-34,9-16,7 5,9 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift -5,56-0,4-0,5 0,1-2,8-0,4 Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg 15,0 0,6 0, Servicedrift, udmeldt ramme ,9 327,5 338,3 Balance, aktiver, ultimo Anlægsaktiver i alt 666,1 630,2 625,3 585,4 554,8 - Omsætningsaktiver i alt 62,6 69,5 17,4 5,5-9,8 - Likvide beholdninger -1,7 24,9 28,3 17,6 28,1 - Balance, passiver, ultimo Egenkapital -254,9-307,9-300,1-274,5-283,7 - Hensatte forpligtigelser* -66,8-75,1-71,4-68,8-64,3 - Langfristet gæld -334,1-270,2-287,5-238,1-210,7 - Nettoudgift. Fonde, legater, deposita -0,5-1,1-1,4-0,6-0,6 - Kortfristet gæld** -70,6-19,2-10,5-26,6-14,0 - Langfristet gæld pr. indbygger (tkr.) jf. Danmarks statistik 44,6 49,9 40,5 43,1 35,9 - Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (budgetteret) t kr. 110,5 118,2 122,9 126,9 129,4 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag X X X X X Egenbudgetteret udskrivningsgrundlag X Udskrivningsprocent kommuneskat 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 - Grundskyldspromille 23,64 30,00 30,00 30,00 30,00 - Indbyggertal pr. 1/ *) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af yderligere hensatte forpligtigelser **) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af feriepengeforpligtigelse frivilligt fra regnskab Årsregnskab

20 Resultat af ordinær driftsvirksomhed viste ved udgangen af et overskud på t kr. mod oprindeligt budgetteret t kr. En netto mindrerindtægt på t kr. Forskellen kan forklares således: Skatter og generelle tilskud, merindtægt på t kr. Merindtægten skyldes hovedsageligt midtvejsregulering for vedr. generelle tilskud, det skrå skatteloft samt beskæftigelsestilskuddet i alt -792 t kr. Endelig regulering beskæftigelsestilskud for 2011 er udskudt til 2013, hvilket giver en mindrerudgift i på tkr. Regulering selskabsskat har givet en merindtægt på -168 tkr. og regulering 21 tilskud -453 tkr. For har kommunen valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det samlede faktiske udskrivningsgrundlag for kan opgøres i efteråret 2013, hvorefter det vil blive vurderet, om det var til fordel for kommunen at vælge statsgaranti frem for egenbudgettering. Kommunal indkomstskat: Regn- Valgt statsgaranti skabsår Valgt Egenbudgettering Udskrivnings -grundlag mio. kr. Kommunal udskrivningsprocent Kommunal indkomstskat mio. kr X ,70 159, X ,87 180, X ,10 193, X ,10 206, X ,10 214, X ,10 220,2 X ,10 224,3 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed), merudgift t kr. Driftsudgifterne udviser et merforbrug t kr., der i hovedtræk fordeler sig således: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 10 Fælles formål, Bygningsvedligeholdelsespuljen samt underskud fra Erhvervsejendomme Udbetalt erstatning Forsikringssag Ærø Strand samt div. Reparationer af bygninger 13 Andre faste ejendomme 220 Driftsudgifter Klinten samt Øster Bregninge mm. 32 Idræts- og svømmehaller 187 Merudgift rengøring Arrebohallen samt tilskud til Ærø Svømmehal. 34 Campingpladser og vandrehjem Mindre tilskud til Ærøskøbing Vandrehjem(Helvegsminde) Drift Ærøskøbing camping 71 Vedligeholdelse af vandløb, Ekstraordinær vedl. vandløb 02 Transport og infrastruktur 03 Arbejde for fremmed regning - merindtægt Øvrige fælles funktioner mindreudgift på maskiner samt besparelse på l løn 11 Vejvedligeholdelse m.v. 14 Vintertjeneste Busdrift Færgedrift Mindreindtægt i forbindelse med lavere overførselstal. Mindreindtægt på cateringen. 35 Havne mindreindtægter på lystbåde samt merudgift på el vand og varme t kr Årsregnskab

21 03 Undervisning og kultur 05 Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Produktionsskoler og ungdomsuddannelse Ungdomsskolevirksomhed Ungdomshus Kultur Musikskole Sundhedsområdet, Merudgift vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering, mindrerudgifter vedr., kommunal genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse samt andre sundhedsudgifter. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 1) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov 1) Tilbud til udlændinge Førtidspension Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrationsbygninger, Bygningsvedligehold. 51 Sekretariat og forvaltninger Merudgifter sekretariat og forvaltninger (før overførsler af tidligere års overskud). 52 Lønpuljer m.v. Budgetkonto vedr. lønpuljer samt mindreudgifter tjenestemandspensioner og arbejdsskade I det oprindelige budget er udgifter til drift af Arbejderbo Reberbanen tkr. budgetlagt på og først senere flyttet til I forklaringen til afvigelser er der taget højde for ændringen. Renter, mindreudgift t kr. Renter m.v. var oprindelig budgetteret med en udgift på t kr. det faktiske regnskab endte med en udgift på t kr. Mindreudgiften på t kr. skyldes hovedsageligt konvertering af Lån, lavere rente samt udskydelse af forventet låneoptagelse. Renter af likvide aktiver 85 Renter vedr. kortfristede tilgodehavender -214 Renter af langfristede tilgodehavender -7 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed 111 Renter af kortfristet gæld 66 Renteudgifter vedr. langfristet gæld I alt t kr. 21 Årsregnskab

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere