Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012"

Transkript

1 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab

2 Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering på væsentlige områder 16 Generelle bemærkninger, Hoved- og nøgletal 19 KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 2011 Driftsregnskab 26 Balancen 27 Noter til driftsregnskab og balance 29 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Skatter, tilskud og udligning Note 2 Byudvikling, miljø og transport Note 3Undervisning og kultur Note 4 Sundhedsområdet Note 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Note 6 Fællesudgifter og administration Note 7 Personaleoversigt Note 8 Anlægsudgifter Note 9 Jordforsyning Note 10 Overførsler mellem årene Note 11 Anlægsnote Note 12 Tilgodehavender Note 13 Aktier, andelsbeviser og ejerandele Note 14 Langfristede tilgodehavender Note 15 Finansieringsoversigt Note 16 Udvikling i egenkapitalen Note 17 Hensatte forpligtelser og kommunens selvforsikringsordning Note 18 Langfristet gæld, Konverterede lån Note 19 Langfristede gældsforpligtigelser Note 20 Kautions- og garantiforpligtelser Note 21 Renteswap Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Bevillingsoversigt med bemærkninger til væsentlige afvigelser 51 Anvendt regnskabspraksis 61 Statusbalance 68 2 Årsregnskab

3 Kommuneoplysninger Kommune Ærø Kommune Statene Ærøskøbing Telefon: Telefax: CVR Hjemmeside:www.aeroekommune.dk Hjemsted: Ærøskøbing Regnskabsår: 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Borgmester Karsten Landro (C) Kirkevejen 12, Ommel 5960 Marstal Tlf Hanne Fynbo (L) Østerbro Søby Ærø Tlf viceborgmester Leo Holm ( C) Ommelsvejen Marstal Tlf viceborgmester Jørgen Otto Jørgensen (A) Søvænget Ærøskøbing Tlf Bent Juul Sørensen (V) Dunkærgyde Ærøskøbing Tlf Jens Groth-Lauritsen (V) Oldemarksvej Ærøskøbing Tlf Årsregnskab

4 Anders Johansson (C) Marstalsvejen 24, Ommel 5960 Marstal Tlf Ejler Mark Hansen (C) Kappelhøj Søby Ærø Tlf Jan Ivert Kristensen (V) Vestergade Ærøskøbing Tlf Ole Wej Petersen (A) Plantagevej 7 a 5960 Marstal Tlf Peter Lund (I) Skolegade Marstal Tlf Karin Thumilaire (A) Vester Bregninge Ærøskøbing Tlf Anette Ullman (L) Lebyvej Søby Ærø Tlf Minna Henriksen (F) Tværbymark Ærøskøbing Tlf Per Lohals (L) Nørrebro Søby Tlf Direktion Lars Rud Kommunaldirektør Jørgen Friis vicekommunaldirektør Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab 4 Årsregnskab

5 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 6. juni 2013 aflagt årsregnskab for for Ærø Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsminieteriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision. Ærø Kommune, den x. x 2013 Karsten Landro Borgmester Lars Rud Kommunaldirektør 5 Årsregnskab

6 Revisionspåtegning 6 Årsregnskab

7 7 Årsregnskab

8 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Væsentlige begivenheder i årets løb Overordnede betragtninger Kommunens økonomi har været udsat for et pres i løbet af. Den negative budgetafvigelse skyldes hovedsageligt, Mindreindtægter på færgeområdet og merudgifter på det specialiserede sociale område vedr. voksne, mindreudgifter busdrift, merindtægt erstatning forsikringssag Hotel Ærø Strand samt merudgifter på fællesudgifter og administration. Specielt færgeområdet samt det specialiserede sociale område vedr. voksne har vanskeliggjort budgetlægningen af 2013 og efterfølgende år sammen med en række andre forhold, herunder særligt kommunens demografiske udvikling og den globale økonomiske krise, der lægger et pres på kommunens indtægter. Kommunen har i gennemført nogle omfattende organisatoriske ændringer. Der er i den forbindelse skabt 4 nye chefstillinger, stillinger som henholdsvis teknisk chef, børn og ungechef, voksenchef og ældre- og sundhedschef. De 4 chefer vil fremadrettet have et overordnet ansvar for de borgerrettede opgaver, bortset fra kulturområdet og færgeområdet og Trekløveren. Internt i kommunen er et lederudviklingsprojekt, der blev igangsat i 2007, blevet afsluttet i med, at 6 af kommunens decentrale ledere har bestået diplomuddannelsen i ledelse. Trafikområdet Besejlingen af Birkholm er i det forløbne år gået planmæssigt. Beboerne på Birkholm udtrykker tilfredshed med operatøren. Postordningen der var i fare for at blive nedlagt, blev besluttet opretholdt. Efter aftale mellem beboerne og operatøren er der indført en ordning som også dækker transport af dagligvareindkøb fra havn til havn. Der har i løbet af ikke været ændringer som har haft indflydelse på den kommunale aftale om betjening af flyvepladsen. Gratis busserne bliver brugt i større og større udstrækning. De begrænsninger der er blevet indført på teletaxa er slået igennem og forbruget er faldet til det forventede. Der er indført flere afgange på selve buskørslen, og den nye tur omkring Ommel er blevet godt modtaget. Kørsel til genoptræning er blevet væsentlig billigere. Der vil ske ændringer i 2013 grundet ny skolestruktur. Overførselstallene på færgerne er faldet kraftigt, hvilket har påvirket billetindtægterne kraftigt i negativ retning. Færgeområdet har været igennem store ændringer, hvilket betød V-sejlads på Søby Faaborg / Fynshav og dermed en færge mindre. Besparelsen på V sejladsen får først fuld effekt i Personalereduktionen på ca. 12 mand blev klaret ved naturlig afgang. Prisændringer på olie bliver lagt ind i 8 Årsregnskab

9 billetprisen. Driften af skibene har holdt sig på et forventet niveau. Implementeringen af færgedriften i den kommunale forvaltning har trukket en del resurser. M/F Ærøskøbing har fået kunstmaleri på siderne. Der er stadig udfordringer for V - sejladsen i Søby Faaborg/Fynshav, hvor især havneforholdene i Søby Havn er problematiske ved østlig vind. Børn og Ungeområdet Ud fra et ønske om at udvikle kommunens skole- og børnepasningstilbud og samtidigt reducere driftsudgifterne set i lyset af et faldende børnetal besluttede kommunalbestyrelsen den 8. februar en ny struktur for øens to mindste folkeskoler baseret på aldersintegreret undervisning, hvor flere årgange kan undervises sammen. Endvidere indebar beslutningen, at Søby Skole blev omdannet til Ærø Landsbyskole, et kombineret skole- og pasningstilbud. Både på Rise Skole og på Ærø Landsbyskole er der året igennem blevet arbejdet målrettet og inspireret på at lave gode skoler indenfor de nye rammer. Ærø Kommunes økonomiske situation forværredes væsentligt hen over, hvilket sidst på året var medvirkende til en ny beslutning i kommunalbestyrelsen om at sammenlægge alle kommunens folkeskoler i Marstal fra skoleåret 2013/14. På dagplejeområdet har det faldende børnetal også været en udfordring i. Vi har måttet afskedige kommunale dagplejere, da der ikke var børn nok til at fylde pladserne op. Nogle af de afskedigede dagplejere har så valgt at etablere sig som privat dagpleje, hvilket igen har reduceret antallet af børn i den kommunale dagpleje. Da kommunens grundomkostninger ved drift af dagplejen stort set er uafhængige af antal børn betyder denne udvikling, at den kommunale dagpleje bliver dyrere for forældrene. Endvidere har de private dagplejer valgt at tilbyde deltidspladser til reduceret pris, hvilket også har givet kommunen en konkurrencemæssig udfordring. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at der fremadrettet også skal tilbydes kommunal dagpleje på deltidsbasis. I første omgang hos en dagplejer på midtøen i På det specialiserede socialområde vedrørende udsatte børn og unge er omkostningsudviklingen vendt efter mange års indsats for at løse opgaven på et lavere omkostningsniveau. Ved en større ressourcemæssig indsats i sagsbehandlingen er det lykkedes, at give de udsatte børn og unge en støtte baseret på mindre indgribende foranstaltninger og større udnyttelse af lokale ressourcer både i børnenes nære netværk og på Ærø generelt. Det er en udvikling, der forventes yderligere styrket gennem opbygning af lokale kommunale tilbud til udsatte børn og unge, samt deres familier, som et supplement til de eksisterende tilbud på Ærø: Ærø Efterskole og Poppelgården. Ærø Svømmehal i Marstal blev kort før årsskiftet købt af kommunen sammen med resten af det tidligere Hotel Ærø på torvet i Marstal. Derved er svømmehallens drift sikret til glæde for skolernes svømmeundervisning, svømmeklubben og de mange øvrige brugere. 9 Årsregnskab

10 Voksenområdet Ærø Kommune overtog driften af Jobcenter Ærø fra 1. januar. Kort efter overtagelsen oprettede kommunen Jobklubben og omdefinerede aktiveringstilbuddet Værftet i Ærøskøbing til en vifte af tilbud under overskriften Ærøprojekterne. Det øgede fokus på forskellige former for aktivering har båret frugt i form af dels ordinær beskæftigelse for en del af de aktiverede og dels en gruppe, der er bragt nærmere arbejdsmarkedet. Den største udfordring for Jobcenter Ærø i har været det store antal borgere på sygedagpenge, heraf mange i forløb over 52 ugers varighed. På det specialiserede socialområde vedrørende voksne borgere er der en revisitering i gang med det formål, at sikre, at det aktuelle tilbud til borgeren giver borgeren et udbytte, der står mål med kommunens omkostninger til foranstaltningen. Det er endnu ikke lykkedes på voksenområdet at ændre udviklingen, som på børneområdet. Ældre- og Sundhedsområdet Under mottoet få mere for mindre har Ældre- og Sundhedsområdet kastet sig ud i en omfattende forandringsproces med ændring af tilbuddene til borgerne fra at være kompenserende til at blive rehabiliterende og med en LEAN gennemgang af arbejdsgange indenfor området. Endvidere er der forøget fokus på kommunikation som det bærende element i enhver forandring. En anden stor forandring, som grunden er blevet lagt for i er de to sundhedshuse i hhv. Ærøskøbing og Marstal. De tekniske områder I er der arbejdet målrettet med to formidlingsprojekter, der skal formidle den maritime kulturarv: Eriksens Plads i Marstal, der fokuserer på træskibenes storhedstid i starten af forrige århundrede, og Øhavets Restaureringscenter, der har fokus på jernskibe fra første halvdel af forrige århundrede. I snart fire år har en udvidelse af Vestre Bådehavn været under vejs fra ide og finansiering til myndighedsgodkendelse. Det sidste har været et langt og sejt træk, der skyldes den udfordring, der ligger i at være placeret i et af de skønneste naturområder i Danmark, med de mange hensyn til bevaring af det eksisterende, som det fører med sig. Heller ikke i nåede projektet at blive synligt i landskabet, men der er fortsat forventning til at det bliver realiseret i Kulturområdet Bio Andelen er ved hjælp af bl.a. midler fra Ærø Kommune blevet digital, hvilket har sikret flere præmierefilm til Ærø, og ikke mindst at vi også i mange år fremover kan glædes over at have en biograf på øen. Den væsentligste kultursatsning sker gennem samarbejdet med de øvrige fynske kommuner i Kultur Region Fyn, hvor et beskedent bidrag på 50 tkr årligt sikrer en bred vifte af kulturelle oplevelser på Ærø og på Fyn i øvrigt. På Ærø har vi haft 10 Årsregnskab

11 glæde af teaterforestillingen Forsamlingshuset, besøg af klovnefestivalen, Kulturkaravanen med Fyns Grafiske Værksted, Videokonkurrencer for skolebørn, eksperimenterende danseteater og meget mere. Turist- og erhvervsområdet Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening deler turisme og erhvervsfremmeindsatsen på Ærø imellem sig således, at kommunen opstiller overordnede sigtepunkter og stiller økonomi til rådighed, mens foreningen er udførende og initiativtagende. I har der bl.a. været arbejdet med projektet Boost Sydfyn for iværksættere, udvidelse af Søby Havn, etablering af et fødevarenetværk på Ærø, et færgeprojekt, der skal genoplive gamle og udvikle nye færgeruter i den vestlige del af Østersøen, samt markedsføring af Ærø. 11 Årsregnskab

12 Forventninger til fremtiden Overordnede betragtninger Kommunen har i 2011 og måttet registrere markante fald i befolkningstallet. Efter at der i en årrække havde været et fald på op mod 100 personer årligt, rettede befolkningsudviklingen sig i til et fald på personer årligt. I 2011 voksede faldet imidlertid til ca. 40 personer, og i mistede kommunen 94 personer. Dette har lagt et pres på kommunens økonomi, fordi en befolkningssammensætning med et stigende antal ældre har gjort det umuligt at opveje indtægtstabet, som det faldende befolkningstal har udløst, med demografisk betingede udgiftsreduktioner. En tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem i foråret førte isoleret set til en mindre forbedring af kommunens indtægtsgrundlag. På baggrund af den økonomiske krise og den negative demografiske udvikling og som følge af en konkret usikkerhed, der knyttede sig til det specialiserede socialområde, udgifterne på beskæftigelsesområdet og indtægterne på færgeområdet, blev der alligevel lagt et betydeligt pres på kommunens budgetlægning for Presset førte til væsentlige omstruktureringer på skoleområdet og færgeområdet samt til en generel nedjustering af kommunens serviceniveau. Primo 2013 presser krisen fortsat Danmarks og dermed også Ærø Kommunes økonomi, og der er fortsat en vigende tendens i befolkningstallet samt en usikkerhed om flere elementer i kommunens økonomi, herunder udgifterne på beskæftigelsesområdet og indtægterne på færgeområdet. På den korte bane må det derfor forventes, at kommunes budgetlægning for bliver vanskelig. På den lange bane vil det være en udfordring for kommunen at medvirke til at udvikle Ærøs potentialer, så øen kommer ind i en positiv spiral, hvor der skabes arbejdspladser og bosætning, og kommunen ud fra en sund økonomi kan tilbyde sine borgere et attraktivt serviceniveau. Trafikområdet Færgeområdet står også i 2013 for store udfordringer, så som tilpasning af udgifter og indtægter og færgesammenlægningen. Der laves i 2013 et kommissorium for færgeområdet, som skal hjælpe med tilpasning af indtægter og udgifter. Børn og Ungeområdet Den store pasnings og skolereform på Ærø ser dagens lys 1. august 2013: Vi samler vore børn på færre institutionstilbud for at sikre den faglige kvalitet i tilbuddene i en tid med faldende børnetal, hvor en årgang ligger på mellem 35 og 45 børn. Især skolebørnene vil få en ny hverdag, hvor alle kommer til at gå i samme folkeskole og i samme fritidshjem, ligesom junior- og ungdomsklubber samles i Marstal. 12 Årsregnskab

13 Samtidig med vore lokale strukturændringer er regering og folketing på vej med en ny folkeskolelov, som skal træde i kraft 1. august Loven er ikke færdigformuleret i skrivende stund, men det forventes, at den vil betyde en udvikling frem mod en heldagsskole, hvor skole og fritidsaktiviteter smelter mere sammen, end vi kender det i dag. Loven forventes også at ville styrke bestræbelserne på øget inklusion i folkeskolen. Ærø Kommune købte i slutningen af Øhavets Idrætsefterskoles bygning med tilhørende svømmehal på torvet i Marstal. Dette kompleks skal i 2013 tage de første skridt frem mod at blive til Torvecenteret, et ungdomshus og kollegium med motionscenter og svømmehal for alle. Der er etableret en Ærø Ungdomsfond, der skal drive ungdomsaktiviteterne og kollegiet. Voksenområdet I foråret 2013 overgår opgaven med pensionsudbetaling til Udbetaling Danmark, hvilket betyder at mange borgere må sige farvel til den personlige betjening på rådhusets pensionskontor, og i stedet må kaste sig ud i den ny tid med digital betjening på en lang række områder, hvor arbejdsgangene har kunnet automatiseres. I efteråret 2013 åbner vi et nyt voksencenter i Rise, hvor borgerne vil kunne finde Jobcenter, Jobklub, aktiveringstilbud, ydelsesteamet med kontanthjælp og sygedagpenge, sagsbehandler på handicapområdet, socialpsykiatrien og hvad der ellers må være af kommunale tilbud til voksne borgere. To andre nye tiltag på voksenområdet, som vil se dagens lys i 2013 er Bofællesskabet Østersøen, et bofællesskab for unge voksne, der skal have støtte til at få hverdagen til at fungere, og som måske med passende støtte kan blive herrer i eget hjem på et senere tidspunkt, og en tilbygning til Æblelunden, der vil komme til at rumme et plejeafsnit, som et godt tilbud til de voksne handicappede, som ikke længere kan få tilstrækkelig støtte i de nuværende rammer på Æblelunden eller på Jakobsminde. Ældre og Sundhedsområdet I 2013 vil Ældre- og Sundhedsområdet sætte fuld fart på implementeringen af de fire udviklingsspor: Hverdagsrehabilitering, LEAN, Social kapital og Legitimitet. Den første ændring, der vil opleves af borgerne, er introduktionen af hverdagsrehabilitering. Kommunalbestyrelsen har vedtaget nye kvalitetsstandarder for genoptræning, personlig pleje og praktisk hjælp. I kvalitetstandarderne er der lagt meget stor vægt på, at det forventes, at borgerne selv varetager det, de er i stand til, samt at de ydelser, som kommunens medarbejdere giver borgerne, altid gives som træning og støtte til selvhjælp. De to sundhedshuse på Ærø, der indvies i september 2013, er de første af fem sundhedshuse i region Syddanmark. I sundhedshusene etableres sundhedstilbud, som er tæt på og let tilgængelige for borgerne. Sundhedshusene skal skabe tryghed ved at sikre, at der er sammenhæng og faglig tyngde i behandlingen af borgerne også i deres nærmiljø. I sundhedshusene skal de store potentialer ved velfærdsteknologi udnyttes optimalt og den faglige og økonomiske bæredygtighed skal sikres gennem implementering i stor skala. 13 Årsregnskab

14 I sundhedshuset i Marstal vil der være både lægepraksis og den kommunale sygeplejeklinik. Endvidere vil der være tre praktiserende fysioterapeuter og en fodterapeut. I sundhedshuset i Ærøskøbing vil være den kommunale sygepleje, samt kommunale tilbud indenfor forebyggelse, rehabilitering, rådgivningsfunktioner og arbejdsfastholdelse. Målet er at sammentænke kommunale og regionale opgaver og dermed skabe en synergieffekt. Sundhedshuset er en del af Sygehusenheden Ærø, der indeholder en række sygehusfunktioner samt en lægepraksis med tre læger, hudlæge som satellitfunktion og en dag om ugen en kiropraktor. I 2013 får brugere af den kommunale madordning en større valgfrihed i hverdagen, da der indføres kølemad til erstatning for den varmholdte mad, som vi kender i dag. Med kølemad får borgeren mad til en uge med mulighed for at sammensætte sin egen menu, ligesom borgeren selv kan bestemme hvornår det er spisetid. De tekniske områder Ærø Kommune ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Målet om 100 % vedvarende energi er skrevet ind i kommuneplanen. Ærø Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO2-udslippet med mindst 2 procent per år frem til år 2025 som klimakommune. Til at nå målene har kommunen nedsat et udvalg for vedvarende energi og ansat en kommunikationsmedarbejder, som formidler og understøtter udvalgets arbejde. Kulturområdet Biblioteket i Ærøskøbing tilbyder fra foråret 2013 en selvbetjeningsløsning, hvor biblioteket vil være åbent alle ugens 7 dage fra om formiddagen til ud på aftenen. Biblioteket i Marstal åbner afdeling med turistinformation i samarbejde med Turistog Erhvervsforeningen og deres medarbejdere. Ærø Museum står overfor en større omorganisering, der skal fokusere museet fagligt, og som kan betyde, at driften af Søbygård skal overgå til en anden aktør. Turist- og erhvervsområdet Det forventes, at Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening i 2013 og de nærmest efterfølgende år vil samarbejde om bl.a.: - Udvikling af turismetilbud, både i og især uden for højsæsonen, herunder pakkerejser og helt nye oplevelsesmuligheder, bl.a. omkring Øhavets Restaureringscenter, Eriksens Plads og Søbygaard. - Udvikling af erhvervsmæssige potentialer, herunder på det maritime område, fødevareområdet i og inden for forskellige nicher, som distancearbejdspladser baseret på ny teknologi giver mulighed for. - Udvikling af bosætningsindsatsen med bosætningskonsulenten som omdrejningspunkt. 14 Årsregnskab

15 - Styrket markedsføring af Ærø og tilbud på Ærø, bl.a. i samarbejde med Ærøportalen. I løbet af 2013 forventes indgået en resultatkontrakt mellem Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening, der nærmere skal regulere forholdet mellem de 2 parter. 15 Årsregnskab

16 Mål og evaluering på væsentlige områder Ærø Kommunes væsentlige og naturligt sammenhængende områder/aktiviteter er fordelt som nedenfor angivet. Teknik og Havneudvalget Trafik- og Erhvervsudvalget Jordforsyning og ejendomme Natur og miljø Forsyningsvirksomheder Infrastruktur Havnene Energi Anlæg Transport - Bus og teletaxi - Færgefart - Flyveplads Kultur- og socialudvalget Fritid og kultur Skoler og uddannelse Børn og familieområdet Dagtilbud til børn Integration og sprogundervisning Sundhedsområdet Boligstøtte m.m. Overførselsindkomster Behandling af misbrug Botilbud Sygehusbetaling og genoptræning Pleje og omsorg for ældre Hjælpemidler og boligindretning m.m. Handicappede voksne Handicappede børn og unge Integration og beskæftigelse Arbejdsmarked- og overførselsindkomster Økonomiudvalget Vandrehjem Regningsberedskab Fællesudgifter og administration Erhvervsfremme og turisme Finansiering Ærø Kommune har inddelt aktiviteterne på tværgående bevillingsniveauer under hvert udvalg. Disse bevillinger kan ses i bevillingsoversigterne. I Ærø Kommune er økonomisk decentralisering det bærende økonomistyringsprincip. Som følge heraf tildeles der rammebevillinger til samtlige decentrale enheder i kommunen. 16 Årsregnskab

17 Værdigrundlag Det påhviler den decentrale leder at gå foran og sikre implementering af værdigrundlaget videre ud i organisationen. Ærø en levedygtig ø-kommune nu og i fremtiden Ærø er en lille naturskøn ø-kommune, præget af nærhed, tryghed og masser af muligheder for aktivitet og livsudfoldelse. Vi vil sammen arbejde for at udvikle denne kommune, så den fortsat kan være et attraktivt sted at bo, arbejde og leve. Borgeren i centrum Vi møder den enkelte borger i en værdsættende dialog, der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov, og inddrager borgeren i opgaveløsningen. Decentralisering Vi medvirker aktivt til at decentralisere ansvar og kompetencer og påtager os det ansvar, som decentraliseringen giver os. Kvalitet Vi bruger vores faglige indsigt til at skabe de bedst opnåelige løsninger inden for de ressourcer, der er til rådighed. Udvikling Vi medvirker aktivt til at udvikle kommunen som en levende og dynamisk organisation og søger aktivt at styrke vores kvalifikationer, dele viden og finde nye veje, der kan forbedre opgaveløsningen. Arbejdsglæde Vi medvirker aktivt til at skabe et spændende og inspirerende arbejdsmiljø på alle arbejdspladser, præget af gensidig anerkendelse, dialog og samarbejde. 17 Årsregnskab

18 Udviklingsønsker På baggrund af Kommunalbestyrelsens prioriteringsdebat i september 2011, er der i budget afsat midler til følgende udviklingsønsker: Niveau 3 mål Øvrige politiske forslag Ærøfærgerne, catering outsources Tilbygning Mopælappen Ø-Havets Restaureringscenter og Helvegsminde Børn og Unge Ungdomshus Infrastruktur, transport og Redningsberedskab Revidering af Havnens renoveringsplan Forbedring af adgangsforhold for handicappede til badebroer og badestrande Etablering af kompostanlæg på Ærø Losseplads Redningsberedskabet ny kontrakt med Ærø Redningskorps Redningsberedskabet Uddannelse holdleder Turisme og Erhverv Bosætningsprojekt Evaluering Besparelse 1,2 mio. årligt på catering. Halvårsvirkning 600 tkr. i. Medio blev det politisk besluttet ikke at outsource cateringen. Bevilget tkr. som anlægsudgift. Bliver først gennemført i 2013 Bevilget 250 tkr i driftstilskud samt 500 tkr vedr og 2011 i engangstilskud. Kun udbetalt engangstilskud idet Helvegsminde gik konkurs i Bevilget 176 t.kr. ved prioriteringsdebat til årlig drift.. Ikke gennemført i. Bevilget tkr. i - lånefinansieret Delvis gennemført i. Bevilget 50 tkr. Projektet er gennemført i Bevilget i 2013, 2014 og 2015 og Bevilget tilpasning af kontaktbetaling for en 5 årig periode. Kontraktbetaling er fuldført. Bevilget 82 tkr. Gennemført i. Bevilget 200 t.kr. ved prioriteringsdebat. Gennemført 2011 Natur og miljø VE-organisationsens målsætning vedr CO2-reduktion Bevilget 200 t.kr. i 2014 og Andre indsatsområder Marstal Skole Asfaltbelægning i Bevilget 550 tkr i skolegård Projektet gennemført Bevilget 475 tkr. Rise Skole Ny Parkeringsplads Projektet gennemført. Søby skole Inspektørbolig - nyt Bevilget 125 tkr. oliefyr Projektet ikke gennemført Søby skole Inspektørbolig - Bevilget 50 tkr. specialklasse Projektet gennemført IT ny officeversion samt operativsystem Bevilget hhv 465 tkr og 178 tkr i Årsregnskab

19 Generelle bemærkninger Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. -= overskud og + = underskud Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab Opr. Budget Regnskabsopgørelsen, ultimo (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed -7,8-14,1-10,3-15,6-8,8-12,8 Skattefinansieret Anlæg inkl. jordforsyning 32,3 24,4 18,7-19,2-7,9 18,7 Resultat af det skattefinansierede område 24,5 10,3 8,4-34,9-16,7 5,9 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift -5,56-0,4-0,5 0,1-2,8-0,4 Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg 15,0 0,6 0, Servicedrift, udmeldt ramme ,9 327,5 338,3 Balance, aktiver, ultimo Anlægsaktiver i alt 666,1 630,2 625,3 585,4 554,8 - Omsætningsaktiver i alt 62,6 69,5 17,4 5,5-9,8 - Likvide beholdninger -1,7 24,9 28,3 17,6 28,1 - Balance, passiver, ultimo Egenkapital -254,9-307,9-300,1-274,5-283,7 - Hensatte forpligtigelser* -66,8-75,1-71,4-68,8-64,3 - Langfristet gæld -334,1-270,2-287,5-238,1-210,7 - Nettoudgift. Fonde, legater, deposita -0,5-1,1-1,4-0,6-0,6 - Kortfristet gæld** -70,6-19,2-10,5-26,6-14,0 - Langfristet gæld pr. indbygger (tkr.) jf. Danmarks statistik 44,6 49,9 40,5 43,1 35,9 - Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (budgetteret) t kr. 110,5 118,2 122,9 126,9 129,4 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag X X X X X Egenbudgetteret udskrivningsgrundlag X Udskrivningsprocent kommuneskat 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 - Grundskyldspromille 23,64 30,00 30,00 30,00 30,00 - Indbyggertal pr. 1/ *) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af yderligere hensatte forpligtigelser **) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af feriepengeforpligtigelse frivilligt fra regnskab Årsregnskab

20 Resultat af ordinær driftsvirksomhed viste ved udgangen af et overskud på t kr. mod oprindeligt budgetteret t kr. En netto mindrerindtægt på t kr. Forskellen kan forklares således: Skatter og generelle tilskud, merindtægt på t kr. Merindtægten skyldes hovedsageligt midtvejsregulering for vedr. generelle tilskud, det skrå skatteloft samt beskæftigelsestilskuddet i alt -792 t kr. Endelig regulering beskæftigelsestilskud for 2011 er udskudt til 2013, hvilket giver en mindrerudgift i på tkr. Regulering selskabsskat har givet en merindtægt på -168 tkr. og regulering 21 tilskud -453 tkr. For har kommunen valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det samlede faktiske udskrivningsgrundlag for kan opgøres i efteråret 2013, hvorefter det vil blive vurderet, om det var til fordel for kommunen at vælge statsgaranti frem for egenbudgettering. Kommunal indkomstskat: Regn- Valgt statsgaranti skabsår Valgt Egenbudgettering Udskrivnings -grundlag mio. kr. Kommunal udskrivningsprocent Kommunal indkomstskat mio. kr X ,70 159, X ,87 180, X ,10 193, X ,10 206, X ,10 214, X ,10 220,2 X ,10 224,3 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed), merudgift t kr. Driftsudgifterne udviser et merforbrug t kr., der i hovedtræk fordeler sig således: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 10 Fælles formål, Bygningsvedligeholdelsespuljen samt underskud fra Erhvervsejendomme Udbetalt erstatning Forsikringssag Ærø Strand samt div. Reparationer af bygninger 13 Andre faste ejendomme 220 Driftsudgifter Klinten samt Øster Bregninge mm. 32 Idræts- og svømmehaller 187 Merudgift rengøring Arrebohallen samt tilskud til Ærø Svømmehal. 34 Campingpladser og vandrehjem Mindre tilskud til Ærøskøbing Vandrehjem(Helvegsminde) Drift Ærøskøbing camping 71 Vedligeholdelse af vandløb, Ekstraordinær vedl. vandløb 02 Transport og infrastruktur 03 Arbejde for fremmed regning - merindtægt Øvrige fælles funktioner mindreudgift på maskiner samt besparelse på l løn 11 Vejvedligeholdelse m.v. 14 Vintertjeneste Busdrift Færgedrift Mindreindtægt i forbindelse med lavere overførselstal. Mindreindtægt på cateringen. 35 Havne mindreindtægter på lystbåde samt merudgift på el vand og varme t kr Årsregnskab

21 03 Undervisning og kultur 05 Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Produktionsskoler og ungdomsuddannelse Ungdomsskolevirksomhed Ungdomshus Kultur Musikskole Sundhedsområdet, Merudgift vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering, mindrerudgifter vedr., kommunal genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse samt andre sundhedsudgifter. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 1) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov 1) Tilbud til udlændinge Førtidspension Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrationsbygninger, Bygningsvedligehold. 51 Sekretariat og forvaltninger Merudgifter sekretariat og forvaltninger (før overførsler af tidligere års overskud). 52 Lønpuljer m.v. Budgetkonto vedr. lønpuljer samt mindreudgifter tjenestemandspensioner og arbejdsskade I det oprindelige budget er udgifter til drift af Arbejderbo Reberbanen tkr. budgetlagt på og først senere flyttet til I forklaringen til afvigelser er der taget højde for ændringen. Renter, mindreudgift t kr. Renter m.v. var oprindelig budgetteret med en udgift på t kr. det faktiske regnskab endte med en udgift på t kr. Mindreudgiften på t kr. skyldes hovedsageligt konvertering af Lån, lavere rente samt udskydelse af forventet låneoptagelse. Renter af likvide aktiver 85 Renter vedr. kortfristede tilgodehavender -214 Renter af langfristede tilgodehavender -7 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed 111 Renter af kortfristet gæld 66 Renteudgifter vedr. langfristet gæld I alt t kr. 21 Årsregnskab

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere