Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024"

Transkript

1 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Marts

2 2

3 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern Kommune i sin planlægning og prioritering af det daglige arbejde på affalds- og genbrugsområdet. For nemheds skyld, kaldes den i nedenstående for affaldsplan. Læsevejledning 1. Indledning: Formål og struktur 2. Planen kort fortalt: Resume af affaldsplanen 3. Nationale rammer for affaldshåndteringen: Nationale regler og mål 4. Kortlægning: Beskrivelse af ordninger, mængder og affaldsbehandling i dag 5. Målsætning: Målet for den fremtidige håndtering af affald i kommunen 6. Plan for affaldshåndtering: Planlagte initiativer, mængder og økonomi 7. Mængder, økonomi og miljø: Planens konsekvenser for mængder, miljø og økonomi 8. Bilag: Mængder i 2013 for både kommunalt indsamlet affald og erhvervsaffald samt prognose for fremtidige mængder og genanvendelse. Grafer Graferne i affaldsplanen giver en oversigt over, hvorledes Ringkøbing-Skjern Kommune håndterer affaldet. Graferne viser enten mængder i ton eller procentvise fordelinger af affaldet fordelt på affaldstyper. Derudover viser en række af graferne hvor meget CO 2, der spares ved at genanvende og/eller forbrænde affaldet i stedet for at deponere det. Besparelsen vises som negative værdier. Definitioner Der bruges en række faglige ord for affaldstyper i affaldsplanen. Nedenfor finder du forklaring på de mest brugte faglige ord. Affaldsfraktion: Affald, der er af en bestemt type materiale, som fx papir, glas, træ, m.m. Dagrenovation: Affald og genanvendelige materialer fra husstande, der er småt nok til at komme ned i en skraldepose. Udover restaffald omfatter dette papir, emballager i glas, metal og plastik, organisk affald, batterier. Affaldet kan indsamles både fra husstanden eller via miljø/døgnstationer og genbrugspladser. Storskrald: Affald fra husstande, der er for stort til at komme ned i en skraldepose, herunder cykler, papkasser, farligt affald, elektronik, tøj, møbler, køleskabe m.m. Bygge- og anlægsaffald: Affald fra nedrivning og konstruktioner, der afleveres på genbrugspladserne. Haveaffald: Affald fra haver i form af træ, grene, blade, græs og stød. Husholdningsaffald: Dagrenovation, storskrald og haveaffald udgør tilsammen husholdningsaffaldet. Genbrug: Affaldet renses og genbruges direkte uden yderligere behandling. Fx flasker med pant og tøj til genbrugsbutikker. Genanvendelse: Affaldet forarbejdes, og genanvendes i ny form, i stedet for at blive deponeret eller brændt. Fx papir, der renses og produceres nyt papir af. Anden nyttiggørelse: Affaldet nyttiggøres fx til energiproduktion ved fx affaldsforbrænding. Farligt affald: Miljø- og sundhedsfarligt affald, der skal indsamles og håndteres særskilt. 3

4 Affaldsforebyggelse: Mindre produktion af affald fx ved at undgå madspild, eller reparere og genbruge kasserede produkter, der ellers ville være blevet til affald. Genbrugsplads: En bemandet plads, hvor der føres tilsyn med og gives vejledning i sortering. Pladsen er altid bemandet i åbningstiden. Døgnstation og miljøstation: Ubemandede pladser med mulighed for at aflevere forskellige affaldsfraktioner. På døgnstationer kan afleveres flere fraktioner end på de mindre miljøstationer. Indhold Affaldsplan Indledning... 5 Planen kort fortalt... 6 Kortlægning... 6 Målsætning... 6 Plan for affaldshåndtering... 6 Planens konsekvenser... 6 Nationale rammer for affaldshåndteringen... 7 Affaldsplanen... 7 Regeringens ressourceplan... 7 Affaldsregler i øvrigt... 8 Kortlægning... 9 Affaldsordninger i dag... 9 Affaldsbehandling i dag Målsætning Affald er ressourcer Mål for planperioden Plan for affaldshåndtering Initiativer frem til Nye muligheder for at aflevere affald Mængder, økonomi og miljø Affaldsprognose Genanvendelse og miljø Økonomiske konsekvenser Bilag 1 affald indsamlet af kommunen Bilag 2 - Registreret erhvervsaffald i det nationale AffaldsdataSystem Bilag 3 - Prognose

5 AFFALDSPLAN Vi opfatter umiddelbart affald som værdiløs og tænker blot på, hvordan vi lettest kommer af med det. Men affald indeholder ressourcer, der kan genanvendes - ressourcer som jorden ikke har uanede mængder af. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler, måden vi håndterer affaldet på, så det både er let at sortere rigtigt for den enkelte, og så det er muligt at udnytte de mange ressourcer i affaldet bedst muligt. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommunes affaldsplan omhandler håndtering af affald fra husholdningerne i kommunen og fra kommunens institutioner og virksomheder. I 2010 blev erhvervsaffald, der leveres til genanvendelse, konkurrenceudsat, og derfor er det ikke længere kommunens opgave at håndtere dette. Det er derfor heller ikke omfattet af denne affaldsplan, bortset fra afsnittet om kortlægning af de samlede affaldsmængder i kommunen. Affaldsplanen dækker perioden 2015 til Den indeholder en detaljeret plan for perioden 2015 til 2018 og en overordnet plan for den resterende del af perioden. Planen består af tre dele - en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Kortlægningsdelen: Formålet med kortlægningsdelen er at udarbejde et godt baggrundsmateriale, der kan danne grundlag for det fremadrettede arbejde omkring målsætninger og heraf følgende planer for affaldshåndtering i kommunen. Målsætningsdelen: Indeholder kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet. Planlægningsdelen: Indeholder oversigt over de initiativer, som skal igangsættes i perioden Endelig er gennemført en vurdering af de fremtidige konsekvenser af planen miljømæssigt, mængdemæssigt og økonomisk. Mål og initiativer for affaldshåndteringen i Ringkøbing-Skjern Kommune er behandlet af byrådet i

6 PLANEN KORT FORTALT Der genanvendes allerede meget affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Set i forhold til alt affald fra husholdninger og erhverv, så genanvendes 71 % af alt affald i kommunen. Men vi kan stadig genanvende mere af bl.a. emballageaffald og organisk affald fra husholdninger. Af udvalgte (fokus)materialer i husholdningsaffaldet skal vi øge genanvendelsen fra 35 % i dag til mindst 50 % i Kortlægning I Ringkøbing-Skjern Kommunes miljø- og døgnstationer og genbrugspladser leveres der store mængder sorteret affald til genanvendelse, og allerede i dag udnytter vi en stor del af affaldet til nye råvarer. Samlet genanvendes 71 % af alt affald fra husholdninger og virksomheder, hvoraf en stor del stammer fra virksomheder. 80 % af erhvervsaffaldet genanvendes, dog genanvendes kun 35 % af fokusmaterialerne i husholdningsaffaldet. Næsten alt det affald, der ikke genanvendes, forbrændes og producerer dermed el og varme, og kun 5 % deponeres. Forbrænding og deponering af det affald, der ikke kan genanvendes samt håndtering af det farlige affald sikres gennem kommunens deltagelse i fælleskommunale affaldsselskaber. Målsætning Det overordnede mål er, at affaldet skal udnyttes, så flest mulige ressourcer bliver genanvendt og mindst muligt forbrændes eller deponeres. Ringkøbing-Skjern Kommune følger de nationale målsætninger om ressourcegenanvendelse, herunder målet om 50 % genanvendelse af papir, glas, plast, metal, pap, træ samt organisk affald i husholdningsaffaldet i For at nå det mål er det nødvendigt at indføre indsamlingsordning af organisk dagrenovation samt emballageplast fra husholdninger. Plan for affaldshåndtering Ringkøbing-Skjern Kommune vil se på mulighederne for indsamling af organisk affald fra husholdninger, for at finde frem til den bedste måde at øge genanvendelsen på husholdningsaffaldet. Desuden vil der arbejdes på at udbygge miljøstationer i bl.a. byerne, så borgerne kan aflevere emballageplast, sådan som det allerede er muligt ved miljøstationerne i turistområderne, og ved døgnstationerne. Ringkøbing-Skjern Kommune vil desuden arbejde for øget genanvendelse ved bedre kontakt til boligforeninger og viceværter, optimering af sortering i de kommunale institutioner samt i det hele taget øget information. I tillæg vil kommunen sørge for, at service og tilgængelighed af affaldsordninger øges samt øge samarbejdet med virksomheder og borgerne. Genbrugspladserne renoveres i løbet af perioden. Fordi genanvendelsen øges, og affaldsmængderne kun stiger svagt, vil der ikke være behov for at øge kapacitet til forbrænding og deponering af affald. Planens konsekvenser Samlet vil planen medføre mere genanvendelse, som også vil have en positiv effekt på miljøet og klimaet. 6

7 NATIONALE RAMMER FOR AFFALDSHÅNDTERINGEN Regeringen har lagt op til øget genanvendelse i ressourceplanen Danmark uden affald, og et af målene er, at 50 % af en række materialer i husholdningsaffaldet genanvendes i Derudover er der allerede i dag fastlagt mål og krav om genanvendelse af bl.a. papir og emballageaffald fra husholdninger. Affaldsplanen Ifølge affaldsbekendtgørelsen er kommunerne forpligtet til at lave en affaldsplan hvert 6. år. Da regeringens ressourceplan først blev udsendt i efteråret 2014, blev fristen for kommunernes affaldsplan udskudt til oktober 2014, og affaldsplanen kommer herved kun til at gælde for ca. 4 år. Det grundlæggende princip for affaldshåndtering er affaldshierarkiet, der angiver en prioritering af, hvorledes affaldet håndteres. Tankegangen er, at det bedste er at forebygge, at affaldet overhovedet opstår, og at mindst muligt affald bortskaffes ved deponering. Affaldshierarkiet stammer fra EU s affaldsdirektiv og angiver en rangorden af, hvordan affaldet bør håndteres, med øverste som bedste form for håndtering, og den nederste, som den dårligste: Affaldsforebyggelse der produceres mindre affald Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden nyttiggørelse Bortskaffelse Der kan afviges fra affaldshierarkiet, hvis det sker for at opnå et bedre samlet miljømæssigt resultat. Affaldsplanen skal indeholde en kortlægning af alle affaldsstrømme i kommunen, mens der kun skal planlægges for det affald, som kommunen indsamler eller har ansvar for husholdningsaffald samt erhvervsaffald til forbrænding og deponi. Regeringens ressourceplan Affaldsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med regeringens ressourceplan Danmark uden affald : Her er fastlagt følgende nationale mål for affaldshåndteringen i Danmark i de kommende år: Husholdningsaffald Der skal genanvendes mere husholdningsaffald af især fokusmaterialerne: papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald samt organisk affald. Der lægges desuden op til, at det organiske affald skal udnyttes til både næringsstoffer og til energiproduktion ved bioforgasning. Mindst 50 % af den samlede mængde af disse fraktioner skal genanvendes i Genanvendelsesprocenten beregnes på basis af de indsamlede mængder til genanvendelse set i forhold til samme mængde tillagt den samlede mængde husholdningsaffald, der forbrændes. 7

8 Bygge- og anlægsaffald Der skal sikres bedre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald, herunder med bedre udsortering af det bygge- og anlægsaffald, der er forurenet med PCB. Desuden skal energiudnyttelse af trykimprægneret træ ske i Danmark, og der skal sikres øget genbrug af gamle mursten frem for nyttiggørelse til andre formål. Det forventes, at 70 % af den samlede mængde bygge- og anlægsaffald genanvendes i 2022 Have- og parkaffald Mere end halvdelen af haveaffaldet er bedst egnet til at blive komposteret, mens en del kan energiudnyttes via enten forbrænding eller biogas. Det forventes, at 25 % af haveaffaldet energiudnyttes ved forbrænding eller bioforgasning i Højst 2 % af haveaffaldet deponeres, og resten komposteres. Elskrot og batterier Der skal indsamles mere elskrot og batterier, og der lægges op til, at 75 % af den gennemsnitlige, markedsførte elektronikmængde til husholdninger og 65 % af den samlede, markedsførte mængde i alt skal indsamles med henblik på genanvendelse allerede fra % af de bærbare batterier, dvs. batterier, der anvendes i husholdningsapparater, ure o.l., skal indsamles til genanvendelse i Affaldsregler i øvrigt Ringkøbing-Skjern Kommune lever op til de krav, der i dag stilles i affaldsbekendtgørelsen bl.a. om afleveringsordninger for alle husholdninger for dagrenovation, papir, pap, glas, metal, plast, PVC-affald, imprægneret træ og bygge- og anlægsaffald. Desuden har alle husholdninger og virksomheder som krævet i affaldsbekendtgørelsen - adgang til en genbrugsplads Kommunen overholder også bekendtgørelsens krav om, at 55 % af alt papir- og papaffald skal indsamles til genanvendelse samt, at affald, der ikke kan genanvendes, skal energiudnyttes mest muligt og at mindst muligt affald deponeres. Endelig lever kommunen også op til kravet om at sikre ordninger for miljøfarligt og sundhedsfarligt affald både fra husholdninger og virksomheder. Ifølge affaldsbekendtgørelsen, må og skal kommunen hverken regulere eller indsamle erhvervsaffald til genanvendelse, da reglerne herfor er landsdækkende. Kommunen varetager dog tilsyn med, at virksomhederne håndterer deres genanvendelige affald efter de nationale regler, der ligesom for husholdningsaffald, lægger op til mest muligt genanvendelse. 8

9 KORTLÆGNING Der genanvendes allerede meget affald i Ringkøbing- Skjern Kommune, både via de kommunale ordninger og ved virksomhedernes eget initiativ. Det meste af det affald, der ikke kan genanvendes, energiudnyttes ved forbrænding, mens en lille del deponeres eller håndteres særligt som farligt affald. Affaldsordninger i dag Ringkøbing-Skjern Kommune indsamler husholdningsaffald til genanvendelse via genbrugspladser samt miljø- og døgnstationer, hvor borgerne leverer deres affald. Her bliver der også indsamlet farligt affald, fx batterier og elskrot. Hver anden uge får husstandene afhentet restaffaldet, dvs. den del af husholdningsaffaldet, der ikke er sorteret til genanvendelse. Dette affald køres til energiudnyttelse ved forbrænding. I 2013 indsamlede kommunen ca ton affald, hvoraf 29 % blev indsamlet som dagrenovation til forbrænding. Langt størstedelen af affaldet (64 %) blev leveret på genbrugspladserne, der modtager både affald fra private husholdninger og virksomheder. Ca. 13 % af det affald, der modtages på genbrugspladserne kommer fra virksomheder. I bilag 1 kan ses samlede skemaer over affaldsmængder i Ringkøbing-Skjern Kommune i Fokusmaterialerne i husholdningsaffaldet Set i forhold til det nationale mål om 50 % genanvendelse af fokusmaterialerne: papir, pap, glas, plast, metal, træ og organisk affald fra husholdninger, er der i dag opnået en genanvendelse på 35 %. GENBRUGSPROCENTEN Papir Pap Glas Plast Metal Forbrænding Træ Figur 1: Genanvendelse af fokusmaterialerne

10 Kommunalt indsamlet affald Ringkøbing-Skjern Kommune driver 5 store genbrugspladser og 6 mindre genbrugspladser, der modtager en lang række affaldstyper til genanvendelse, forbrænding og deponi. Pladserne modtager primært affald fra husholdninger, men er også åbne for virksomheder. En række små genbrugspladser er ved at blive erstattet af døgnstationer, der modtager pap/papir, glas/flasker, dåser/småt metal, plast/dunke/folie, småt brændbart, spraydåser, batterier og elpærer. Desuden er opstillet en lang række mindre lokale miljøstationer, hvor der kan afleveres glas/flasker, pap/papir og batterier. Nettet af miljøstationer vil blive udbygget efter behov. Ud over fokusmaterialerne fra husholdningsaffald indsamles også store mængder haveaffald, beton og tegl, gips, dæk o.lign. til genanvendelse. Det er grunden til, at 58 % af alt affald, som indsamles af kommunen, er leveret til genanvendelse, mens 37 % gik til forbrænding og 5 % til deponering. Figur 2: Kommunalt indsamlet affald Haveaffald udgør en stor del af det affald, som modtages til genanvendelse. Det kan eksempelvis være grene, græs, træstød m.m. Der blev i 2013 indsamlet ca ton haveaffald via genbrugspladserne til genanvendelse. Erhvervsaffald Virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune er ikke forpligtet til at bruge de kommunale ordninger, men har dog ret til at levere affald til kommunens genbrugspladser, hvis de er tilmeldt kommunens ordning. Virksomheder varetager derfor typisk selv håndtering af deres affald ofte ved at indgå aftale med indsamlings- og genanvendelsesvirksomheder. Samlet har virksomhederne i kommunen produceret ca ton affald, hvoraf de 80 % er gået til genanvendelse, 16 % er gået til forbrænding og 4 % er leveret til deponi. 10

11 R Figur 3: Erhvervsaffald, der ikke blev håndteret af kommunen 2013 Derudover er eksporteret ton affald til behandling i udlandet i Der er ikke registreret import af affald i Affaldsbehandling i dag Ringkøbing-Skjern Kommune er medejere af flere affaldsbehandlingsanlæg, der er forpligtet til at sikre, at det affald, der ikke kan genanvendes, kan blive deponeret eller brændt. Renovationsselskabet ESØ 90 I/S Renovationsselskabet ESØ 90 I/S er et fælleskommunalt interessentselskab, der fungerer som modtageanlæg for erhvervsaffald, samt farligt affald fra Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner. ESØ's formål er at sikre, at der etableres og drives de nødvendige anlæg og træffes de fornødne foranstaltninger til indsamling, behandling samt genanvendelse af affaldet fra de to interessentkommuner. Sammenlagt dækker ESØ et renovationsområde på km 2 med ca indbyggere, husstande, virksomheder og sommerhuse. ESØ modtager kommunens deponeringsegnede affald, som de videreforsender via udbud. Udbud gennemføres i samarbejde med Østdeponi. Desuden varetager ESØ andre aktiviteter, som er beslægtet med/har relation til selskabets formål. Som eksempel kan nævnes udnyttelse af deponigas til produktion af energi, og udnyttelse af genanvendelige materialer, administration af dagrenovation, indsamling fra genbrugspladser, tømning af igloer, rådgivning for private og erhverv inden for affaldsområdet m.m. ESØ samarbejder med mange andre virksomheder omkring afsætningen af affald og genbrugsmaterialer, både indenfor og udenfor kommunen. Indsamling af dagrenovation udbydes i EU-licitation ca. hvert 4. år med option på 2 år. I øjeblikket varetages indsamlingen af firmaet Meldgaard. 11

12 Energnist I/S Energnist I/S er et fælleskommunalt selskab, som ejes af 16 kommuner. Energnist I/S er dannet pr. 1. januar 2015 ved en fusion af de fælleskommunale selskaber TAS I/S og L90. Energnist I/S har til formål at sikre ejerne afsætning af forbrændingsegnet affald. Selskabet ejer et forbrændingsanlæg i Esbjerg med en kapacitet på ca tons årligt samt et forbrændingsanlæg i Kolding med en kapacitet på ca ton. De 16 kommuner dækker geografisk et areal på ca km 2, hvilket svarer til knap 29 % af Danmarks samlede areal. Befolkningen på ca indbyggere udgør omkring 16 %. af Danmarks samlede indbyggertal. Energnist I/S håndterer årligt ca ton forbrændingsegnet affald, som enten afhentes i kommunerne på dertil indrettede 14 omlastestationer fordelt i området eller efter nærmere aftale leveres direkte på forbrændingsanlæggene. Omlastestationerne ejes og drives af kommunerne, der også forestår selve omlastningen. Energnist I/S benytter primært affaldsforbrændingsanlægget ved Esbjerg og Kolding til bortskaffelse af det forbrændingsegnede affald. Derudover leveres affald efter forudgående udbud affald til en række andre anlæg i Danmark. På forbrændingsanlæggene udnyttes forbrændingen af affaldet til produktion af el og fjernvarme. Østdeponi Østdeponi er et interessentselskab, som ejes af 7 kommuner: Ikast-Brande, Herning, Billund, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Varde og Vejle. De 7 kommuner dækker geografisk et areal på ca km 2, med ca indbyggere. Indtil 16. juli 2009 fungerede Østdeponi som deponi. Østdeponi består af en administration i Herning og et affaldsbehandlingsanlæg i Fasterholt. Selskabet, som blev stiftet i 1979, har til formål at levere miljøforsvarlige og økonomiske håndterings- og behandlingsløsninger inden for fast affald til kommunerne. Kommunerne fastlægger selv miljøpolitikken og kan derefter benytte Østdeponi til praktiske løsninger og ydelser indenfor følgende områder: Drift af omlastestation/genbrugsplads Indsamling og håndtering af alle former for genanvendeligt affald Udarbejdelse af oplæg til affaldsplaner Alle former for indberetning af miljødata M.v. Administrationsopgaver for andre affaldsselskaber 12

13 Økonomi De samlede udgifter til affaldshåndtering i kommunen udgør ca. 58 mio. kr. (i 2013) svarende til ca kr. pr ton affald indsamlet og modtaget af kommunen. Udgifterne finansieres via gebyr samt indtægter fra salg af genanvendeligt affald Gebyr 2015 Affald, dagrenovation kr. inkl. moms Bringeordning sommerhuse l sæk, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l sæk, 38 tømninger/år, sommerhuse l sæk, 52 tømninger/år, sommerhuse l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 38 tømninger/år, sommerhuse l container, 52 tømninger/år, sommerhuse l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 38 tømninger/år, sommerhuse l container, 52 tømninger/år, sommerhuse l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 38 tømninger/år, sommerhuse l container, 52 tømninger/år, sommerhuse l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 26 tømninger/år, helårshuse + erhverv l container, 52 tømninger/år, boligforeninger/boligblokke m affaldsø Beskyttelsesposer, 26 tømninger/år 105 Beskyttelsesposer, 38 tømninger/år 145 Beskyttelsesposer, 52 tømninger/år 215 Ekstra sække, pr. stk. 30 Nedgravet container - ugentlig tømning Nedgravet container - tømning hver 14. dag Nedgravet container - månedstømning Behandlingsafgift pr. ton Der betales et gebyr á conto. En gang årligt pr. 31. december opgøres det faktiske forbrug) Tabel 1: gebyrer for dagrenovationsindsamling 13

14 Gebyr 2015 Genbrugsgebyr Gebyr for genbrugspladser, miljøstationer, døgnstationer m.m. kr. inkl. moms Boliger og sommerhuse 970 Erhvervsaffaldsgebyr Gebyr for administration og planlægning Virksomheder 465 Erhvervsaffaldsgebyr inkl. administration og planlægning Øvrige virksomheder Håndværker 0-1 ansatte Håndværker 2-10 ansatte Håndværker over 10 ansatte Tabel 2: Gebyrer for genbrugsplads og erhverv Fordelingen af omkostninger og indtægter er vist i nedenstående tabel kr. inkl. moms Udgifter Indtægter Fælles omkostninger og administrationsomkostninger Dagrenovation Miljøstationer, døgnstationer og genbrugspladser Renovation i alt Tabel 3: Omkostninger og indtægter ved affaldshåndtering 2013 Affaldsordningerne skal hvile-i-sig-selv. Det vil sige at et over- eller underskud fra et år overføres til de næste år til finansiering af nye ordninger eller reduktion af gebyrerne. 14

15 MÅLSÆTNING Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes mål, at affaldet udnyttes, så flest mulige ressourcer bliver genanvendt og mindst muligt forbrændes eller deponeres. Inden 2022 skal kommunen opfylde de nationale mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, og der bør sikres bedre sortering af bygge- og anlægsaffald ved nedrivninger og renoveringer. Affald er ressourcer En af fremtidens store udfordringer bliver at udnytte jordens begrænsede ressourcer bedre. Vi skal have mere ud af mindre. Eksempelvis er organisk affald rigt på næringsstoffet fosfor, og elektronikaffald indeholder metaller som kobber, som er et begrænset grundstof. Ved forbrænding eller deponering af affaldet går disse værdifulde ressourcer tabt. Kommunens "Energi 2020 strategi" sigter mod, at Ringkøbing-Skjern Kommune er 100 % selvforsynende med vedvarende energi i Synergien med affaldsplanen er klar: Udover at bevare ressourcerne i kredsløbet giver genanvendelse også en mindre udledning af CO 2. Den fremtidige knaphed på ressourcer betyder, at priserne på råvarerne vil stige både de rene råvarer og de genanvendte råvarer. En bedre udnyttelse af affaldet er derfor både en miljømæssig og en økonomisk gevinst. Ringkøbing-Skjern Kommune er ikke alene om at få øje på værdien af affaldet. EU ønsker, at 50 % af husholdningsaffaldet genanvendes i 2020 og har udarbejdet en køreplan for et ressourceeffektivt Europa i Nationalt har Regeringen bl.a. i den nationale ressourceplan fastlagt et mål på 50 % genanvendelse af fokusmaterialerne: papir, pap, glas, metal, plast, træ og organisk affald fra husholdningerne. For at Ringkøbing-Skjern Kommune kan nå målet om min. 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet er det nødvendigt at indføre indsamlingsordning af organisk affald samt øge indsamlingen af emballageplast fra husholdninger. Mål for planperioden Ringkøbing-Skjern Kommunes mål for planperioden er: mindst 50 % genanvendelse af fokusmaterialerne (de tørre fraktioner og det organiske affald) fra husholdninger inden 2022 optimere sortering i kommunale institutioner vejledning med fokus på grøn nedrivning og kvalitet i genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Ud fra erfaringer i andre kommuner er det undersøgt, hvilke genanvendelsesprocenter, der kan opnås, ved indførelse af husstandsindsamling af udvalgte fraktioner. For at opnå Ringkøbing-Skjern Kommunes mål om 50 % genanvendelse er det nødvendigt at indføre husstandsindsamling af organisk affald samt en effektiv indsamling via miljø- og døgnstationer af papir, plast, metal og glas. 15

16 PLAN FOR AFFALDSHÅNDTERING For at opnå målet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald i 2022 skal døgn- og miljøstationer udbygges til at modtage emballageplast fra husholdninger. Desuden skal serviceniveau og mulighed for affaldssortering udbygges og optimeres løbende. Initiativer frem til 2018 Byrådet vedtog i 2013, at der skal igangsættes 7 initiativer for at opnå målene. Øvrige ordninger videreføres som beskrevet i affaldsplanens kortlægning De 7 fokusområder er: 1. Indsamling af organisk affald 2. Indsamling af emballageplast 3. Optimering af sortering i etageboliger 4. Optimering af sortering i kommunale institutioner 5. Håndtering af bygge- og anlægsaffald 6. Samarbejde mellem kommunen, virksomheder og borgere om bedre udnyttelse af ressourcerne lokalt 7. Optimering af service og tilgængeligheden for borgere og erhverv til kommunens affaldsordninger 1) Indsamling af organisk affald Ringkøbing-Skjern Kommune havde i målsætning som blev vedtaget af byrådet i foråret 2014 besluttet, at der skulle iværksættes et forsøg med indsamling af organisk dagrenovation. Efterfølgende er det aftalt, at denne beslutning afventer resultaterne af de forsøg, Esbjerg kommune har planlagt at gennemføre. Hovedformålet med projektet i Esbjerg er at finde ud af, hvor nemt eller svært, det er at indføre en allerede eksisterede ordning med indsamling og behandling af organisk affald i en anden kommune end oprindelseskommunen. Det skal give os en ny praktisk erfaring med eksisterende ordninger. Hertil laves en forsøgsordning, der omfatter: Håndtering af affaldet i køkkenet Valg af beholder/sæk til affaldet Indsamlingsmateriel, herunder køretøjer Arbejdsforhold ved indsamling af organisk affald Forsortering Afsætning 16

17 Ved at etablere en indsamlings ordning af organisk dagrenovation forventes det, at der kan indsamles tons organisk affald til bioforgasning. Herved vil genanvendelsesprocenten i Ringkøbing-Skjern Kommune stige fra 35 % til ca. 50 %. 2) Indsamling af emballageplast I dag er det muligt at komme af med emballageplast på de miljø- og døgnstationerne, som er placeret i sommerhusområder og på døgnstationerne. Ordningen vil i blive udvidet, således at det er muligt at komme af med hård emballageplast på alle kommunens store genbrugspladser og en række af miljøstationerne. Det indsamlede plast afsættes til genanvendelse. Ved at øge antallet af afleveringssteder kan genanvendelsesprocenten hæves. 3) Optimering af sortering i etageboliger Det skønnes, at der fra kommunens ca etageboliger i dag, indsamles mindre mængder genanvendelige materialer per husstand end fra enfamilieboliger. Det skal derfor undersøges, om denne formodning er rigtig. Hvis dette er rigtigt, skal følgende initiativer blive iværksat i 2016/17: Etageboliger Der etableres ordninger, så det er nemt for borgere i etageboliger at sortere deres affald. Boligforeninger Ringkøbing-Skjern Kommune vil kontakte boligforeningerne og gennem dialog finde løsninger på, hvordan affaldet kan sorteres tæt på boligen. Kontakt til viceværter Ringkøbing-Skjern Kommune vil informere viceværter om sorteringsmuligheder for herigennem at skabe grundlag for større fokus på sorteringen i boligforeningerne. 4) Optimering af sortering i kommunale institutioner Alle kommunens institutioner skal sortere affaldet og bidrage til en bedre ressourceudnyttelse. Kommunen vil feje for egen dør ved at gå forrest og vise, hvordan det kan lade sig gøre i praksis. Herved bliver de kommunale institutioner et udstillingsvindue for bedre sortering af affald. 5) Håndtering af bygge- og anlægsaffald Den vejledning, der blev udarbejdet i 2014, for hvorledes bygge- og anlægsaffald skal håndteres, skal formidles til de relevante aktører. I vejledningen er der fokus på grøn nedrivning, således at det sikres, at så mange ressourcer som muligt bliver udnyttet. Det kan for eksempel være sanitet, hele mursten, rent beton, glas og stenuld. I planperioden vil implementeringen af vejledningen blive fuldført. 6) Samarbejde mellem kommunen, virksomheder og borgere om bedre udnyttelse af ressourcerne lokalt Der vil i planperioden være øget samarbejde mellem kommune, virksomheder, borger og frivillige organisationer om at udnytte synergien og få en bedre ressourceudnyttelse lokalt. Dette vil udmønte sig i et tættere lokalt samarbejd mellem de kommunale institutioner, virksomheder og borger i lokalområdet. 7) Optimering af service og tilgængeligheden for borgere og erhverv til kommunens affaldsordninger Der vil i planperioden blive optimeret på eksisterende ordninger, således at tilgængelighed og service løbende udbygges. Herved sikres det, at der sker en løbende udbygning af de eksisterende ordninger 17

18 således, at indsamlingsordningerne følger udviklingen og borgernes skiftende behov til at komme af med deres affald. Nye muligheder for at aflevere affald Inden 2018 vil der blive etableret følgende nye muligheder for, at borgerne kan aflevere deres affald Følgende nye tiltage forventes etableret i planperioden: Etablering af døgnstationer og optimering, renovering og udbygning af kommunens genbrugspladser. Etablering af døgnstationer De små genbrugspladser som skal lukkes, vil blive erstattet med døgnstationer. På døgnstationerne, som er ubemandede, vil der være mulighed for at komme af med ca. 85 % af de typer genanvendelige materialer som kommer fra husstandene. 18

19 MÆNGDER, ØKONOMI OG MILJØ De samlede affaldsmængder forventes at falde lidt i perioden, mens andelen til genanvendelse vil stige. Det betyder både, at affaldsressourcerne udnyttes bedre, og at klimabelastningen bliver mindre. Affaldsprognose Affaldsmængderne forventes at falde i kommunen i de kommende år alene af den grund, at antallet af indbyggere forventes at falde med 2 % frem til I bilag 3 findes en samlet oversigt over prognose for affaldsmængder frem til Planen lægger op til øget genanvendelse af især organisk affald. Der lægges op til øget genanvendelse af emballageplast fra husholdninger. I nedenstående tabel er opsummeret de forventede samlede mængder i den kommende periode med fokus på de fraktioner, der indgår i målet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet. Plan ton ton ton ton Papir Pap Plast Glas Metal Træ Organisk affald Sum genanvendelse Sum forbrænding Genanvendelsesprocent 35% 35% 51% 52% Tabel 4: Prognose for affald og genanvendelse Genanvendelse og miljø Med en stigning i genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald fra 35 % i 2013 til 51 % i 2022 opnås ikke blot mere ressourceudnyttelse og dermed sparede nye råstoffer men også reduktion i klimagasser, da genanvendelse typisk er væsentlig mindre energikrævende end produktion af nye ressourcer. Med genanvendelse af organisk affald til bioforgasning spares fx gødningsressourcer, og der produceres energi. I tilknytning kan det organiske affald bidrage til udnyttelse af gyllen i de biogasanlæg, der er på vej i og omkring kommunen. Endelig tilstræbes bedre sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, så forurenende affald frasorteres til miljørigtig behandling, og der opnås mere højkvalitets-genanvendelse af resten af bygge- og anlægsaffaldet. Økonomiske konsekvenser 19

20 Omkostninger ved indsamling af organisk affald til genanvendelse skal i perioden undersøges på baggrund af erfaringer fra bl.a. Esbjerg Kommune. Det skal ligeledes i perioden afklares, om den tørre fraktion i indsamlingsordning kan gennemføres med længere tømningsfrekvens for at undgå øgede omkostninger til indsamling. 20

21 BILAG 1 AFFALD INDSAMLET AF KOMMUNEN 2013 Genanvendelse ton Forbrænding ton Deponi ton Øvrigt ton Haveaffald, trærødder Jord Småt brændbart Brændbart til neddeling 993 Trykimprægneret træ Rent træ Flasker, glas, autoruder Papir Pap Jern, metal, kabler Blandet plastfolie 134 Landbrugsplast 117 Hård og blød pvc 132 Bl. hård plast, havemøbler 501 Brokker og beton Deponi 825 Porcelæn, sanitet 160 Gips 337 Flamingo 3 Rammer med planglas 545 Termoruder 0 Dæk 89 Farligt affald 179 Mineraluld 24 Asbest og eternit 739 El-apperater, hårde 809 hvidevarer Dagrenovation Total Andel 60% 37% 3% 0% 21

22 BILAG 2 - REGISTRERET ERHVERVSAFFALD I DET NATIONALE AFFALDSDATASYSTEM 2013 Kode Betegnelse Deponering /ton Forbrænding/ ton Genanvendelse/ ton Særlig behandling /ton E01 Dagrenovationslignende affald E02 Organisk affald E03 Forbrændingsegnet E04 Deponeringsegnet E05 Papir inkl. aviser E06 Pap E07 Glas E08 Plast E10 Emballage pap E11 Emballage glas E12 Emballage metal E13 Emballage plast E14 PVC E15 Træ E16 Imprægneret træ E17 Haveaffald E19 Jern og metal E20 Uforurenet jord E21 Forurenet jord E22 Batterier E23 Elektronik Bygge- og E24 anlægsaffald E25 Sten 0 0 E26 Slam < 10 % TS (flydende) 4 4 E27 Slam % TS (blødt) E28 Slam >30 % TS (fast) E29 Farligt affald E30 Gips E31 Øvrigt affald E32 Emballage træ E33 Dæk E34 Asfalt Restprodukter fra E35 forbrænding I alt Total 22

23 Med planens intiative r forvente s BILAG 3 - PROGNOSE Plan ton ton ton ton ton ton ton ton Papir Pap Plast Glas Metal Træ Organisk affald Sum genanvendelse Sum forbrænding Genanvendelses- 35% 35% 35% 35% 35% 35% 51% 52% 23

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Ressourceplan 2014 December 2015

Ressourceplan 2014 December 2015 December 2015 Forord Billund Kommune, Teknik og Miljø har udarbejdet denne ressourceplan med udspring i Regerings ressourcestrategi fra oktober 2013; Danmark uden afflad. Med Danmark uden affald lægger

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 1 Indledning...4 Rammerne for Herning kommunes affaldshåndteringsplan...5 Nationale regler...5 Kommunale planer og politikker...7 Miljøvurdering...9 Godkendelse...9

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere