Vejledning om indsatsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om indsatsplaner"

Transkript

1 Vejledning om indsatsplaner 2014

2 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø År: 2014 ISBN nr. 2 Vejledning om indsatsplaner

3 Indhold 1. Forord Indledning Udarbejdelse af indsatsplaner formål, grundlag og sammenhæng Formål med indsatsplaner Lovgrundlag for indsatsplanlægning Hvem kan udarbejde en indsatsplan Grundvandskortlægning Statens grundvandskortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande Hvor vises arealudpegninger fra den statslige kortlægning Kortlægning ved andre aktører Koordinationsforum Områder, der omfattes af indsatsplan Indsatsplaner inden for indsatsområder Indsatsplaner uden for indsatsområder Udkast med foranstaltninger inden for et år Hvilke forureningskilder kan omfattes af indsatsplanen? Overblik over områder og forureningskilder, der omfattes af en indsatsplan Overblik over øvrige beskyttelseszoner Miljømål og vandsektorloven Finansiering af indsatser Klage Habitatvurdering Miljøvurdering Udarbejdelse af indsatsplaner indhold Hjemmel til udarbejdelse af indsatsplaner Hvad skal indsatsplanerne indeholde Miljømål Resumé af kortlægning Angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres Detaljeret opgørelse over behov for beskyttelse Foranstaltninger og retningslinjer for tilladelser og afgørelser Overvågning Tidsplan og ophævelse af tidligere vedtaget indsatsplan Økonomisk overslag Vedtagelse af indsatsplaner Vedtagelsesprocedure for 13 og 13 a indsatsplaner Kommunalbestyrelsens procedure Vandforsyningsselskabets procedure Hvad skal kommunalbestyrelsen påse ved vandforsyningsselskabets indsatsplaner? Hvornår får indsatsplanen retsvirkning og for hvem? Vejledning om indsatsplaner 3

4 5.4 Forhold til andre planer Offentliggørelse og høring Offentliggørelse Høring Gennemførelse af indsatsplanen Hvordan kan kommunalbestyrelsen eller vandforsyningsselskabet sikre gennemførelse af indsatsplanen Aftaler med lodsejere Rådighedsindskrænkninger miljøbeskyttelseslovens 26 a Anvendelse af 26 a Procedure Åstedsforretning Forvaltningsloven Geografisk afgrænsning Overtagelser ved intensive rådighedsindskrænkninger (ekstentionsret) Erstatning for rådighedsindskrænkninger - 26 a Rådighedsindskrænkninger miljøbeskyttelseslovens Revision af indsatsplaner Bilag 1 definitioner Vejledning om indsatsplaner

5 1. Forord I Danmark anvender vi grundvand til drikkevand. Vi har en unik tilstand, hvor vi kan drikke vores grundvand stort set ubehandlet med kun anvendelse af simpel rensning. For at sikre at vi fremadrettet kan blive ved med at have en god og uforurenet ressource til brug for drikkevand, er det nødvendigt, at vi beskytter vores grundvand. Grundvandet i Danmark beskyttes på flere forskellige måder. Dels findes en generel regulering i forbindelse med bl.a. godkendelsesordningen for sprøjtemidler samt husdyrreguleringen, der sikrer en beskyttelse over for fladeforureninger, dels findes en konkret regulering på udvalgte arealer, hvor det er nødvendigt, hvor indsatsplanerne er et af virkemidlerne. Indsatsplanerne er et vigtigt instrument i beskyttelsen af grundvandet. Indsatsplanerne baseres på resultaterne af den statslige grundvandskortlægning, der ved udgangen af 2015 har færdigkortlagt alle områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, i alt 40 % af landet. Inden for det kortlagte areal har vi en stor viden om, hvilke områder, der kan være følsomme over for forureninger. På denne baggrund har kommunerne og andre aktører mulighed for at sikre grundvandsbeskyttelsen. Vejledningen henvender sig til kommuner og ejere af almene vandforsyningsanlæg (herefter vandforsyningselskaber), der skal udarbejde indsatsplaner efter lov om vandforsyning 1 13 og 13 a, primært med fokus på kommunernes arbejde. Vejledningen er udarbejdet under inddragelse af en dialoggruppe bestående af repræsentanter fra Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Køge Kommune, Sønderborg Kommune, Viborg Kommune, FVD samt DANVA repræsenteret ved HOFOR. Vejledningen beskriver de juridiske og praktiske problemstillinger, der måtte opstå under udarbejdelsen af indsatsplanlægningen. Vejledningen er delt op i udarbejdelse, vedtagelse og gennemførelse af indsatsplaner. Den relevante lovgivning er citeret i vejledningen til information under de enkelte afsnit, men brugerne opfordres til altid at bruge retsinformation.dk, der viser den til enhver tid gældende lovgivning. Vejledningens anvisninger er ikke bindende eller udtømmende. Vejledningen bør derfor ses som et supplerende og uddybende materiale, der skal læses og forstås i sammenhæng med lovgivningen. Eksemplerne i vejledningen er ligeledes alene vejledende og skal benyttes med omtanke. Natur- og Miljøklagenævnet samt Domstolene kan i en konkret tvist tilsidesætte ordlyden i eksemplerne. De nævnte eksempler vedrørende miljømål er godkendt af Forsyningssekretariatet, men der kan være konkrete omstændigheder, der kan medføre, at denne type indsatser ikke kan godkendes af Forsyningssekretariatet som miljømål. 1 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning mv., senest ændret ved lov nr af 26. december Vejledning om indsatsplaner 5

6 2. Indledning Vejledningen har til formål at skabe klarhed ved fortolkningen af regelgrundlaget om indsatsplaner og være en hjælp ved kommuners og vandforsyningsselskabers indsatsplanlægning. Baggrunden for indsatsplanlægningen findes i vandforsyningsloven samt bekendtgørelse om indsatsplaner. Vejledningen skal være en hjælp ved udarbejdelse, vedtagelse og gennemførelse af indsatsplaner. Det er vejledningens formål at styrke grundlaget for indsatsplanlægningen samt lette sagsgangen på området for kommuner og vandforsyningsselskaber. Vejledningen retter sig primært mod kommuner og vandforsyningsselskaber, der arbejder med indsatsplanlægning. Lovgrundlag mv. Lov om vandforsyning mv., herefter vandforsyningsloven Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, herefter miljømålsloven 2 Bekendtgørelse om indsatsplaner 3, herefter indsatsplanbekendtgørelsen Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer 4, herefter drikkevandsressourcebekendtgørelsen Vandforsyningslovens 11 sætter rammerne for den statslige grundvandskortlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. I henhold til lovens 11 a udpeger miljøministeren i bekendtgørelse områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder med angivelse af, hvad områderne er følsomme over for samt indsatsområder, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne mod forureningskilder, f.eks. nitrat. Kommunerne er forpligtet til at udarbejde en indsatsplan for de udpegede indsatsområder i drikkevandsressourcebekendtgørelsen, jf. vandforsyningslovens 13. Indsatsplanbekendtgørelsen fastsætter formelle og indholdsmæssige krav til indsatsplanerne. Øvrig relevant lovgivning er: Lov om miljøbeskyttelse, herefter miljøbeskyttelsesloven 5 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, herefter vandsektorloven 6 2 Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder 3 Bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indsatsplaner 4 Bekendtgørelse nr af 16. oktober 2013 om udpegning og administration af drikkevandsressourcer 5 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 6 Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 6 Vejledning om indsatsplaner

7 Lov om vandplanlægning 7 Bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål 8 Vejledninger Udover det i denne vejledning beskrevne, kan følgende vejledninger anvendes ved indsatsplanlægning: Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2000: Zonering. Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af grundvandsressourcen. (Zoneringsvejledningen) se dog nedenfor Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), 2007 Naturstyrelsens præciserede vejledning af 2. juli 2013 om beregning af størrelsen på boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, Naturstyrelsens vejledningsnotat af 12. december 2011 om boringsnære beskyttelsesområder Naturstyrelsens vejledning om miljømål og servicemål, 2012 Begrebet generelle indsatsområder i Zoneringsvejledningen udgår med denne vejledning. Ligeledes udgår begrebet Indsatsområder med hensyn til nitrat, ION fra Zoneringsvejledningen, der herefter alene kaldes indsatsområder i overensstemmelse med terminologien i vandforsyningsloven. Herudover er de nævnte vejledninger med senere tilføjelser og korrektioner fortsat gældende. Følgende er de planlægningsmæssigt vigtigste aktører inden for området Kommunerne (som myndighed, der udarbejder, vedtager og gennemfører indsatsplaner) Vandforsyningsselskaberne (som primære interessenter, der kan udarbejde egne indsatsplaner samt skal hjælpe med til at gennemføre kommunernes indsatsplaner) Naturstyrelsen (for så vidt angår den statslige grundvandskortlægning og høring af indsatsplaner) 7 Lov nr af 26. december 2013 om vandplanlægning 8 Bekendtgørelse nr af 29. oktober 2012 om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål Vejledning om indsatsplaner 7

8 3. Udarbejdelse af indsatspla formål, grundlag og sammenhæng 3.1 Formål med indsatsplaner Indsatsplanerne sikrer et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource. Hensigten er, at man inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse sikrer tilstrækkelig uforurenet og beskyttet vandressource til dækning af det nuværende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. Indsatsplaner skal udarbejdes for indsatsområder udpeget af miljøministeren og de kan udarbejdes for andre områder end udpegede indsatsområder, hvor kommunalbestyrelsen eller vandforsyningsselskabet finder det nødvendigt. 3.2 Hvad er et indsatsområde Et indsatsområde er et område, hvor der er konstateret et særligt behov for beskyttelse af vandressourcerne til sikring af drikkevandsinteresser på baggrund af arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse mod forurening. Indsatsområderne udpeges som en delmængde af de følsomme indvindingsområder. Begge områder afgrænses af den statslige grundvandskortlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Indsatsområderne udpeges af miljøministeren i drikkevandsressourcebekendtgørelsen. 3.3 Lovgrundlag for indsatsplanlægning Indsatsplaner udarbejdes af enten kommunalbestyrelsen eller et vandforsyningsselskab i henhold til vandforsyningslovens 13 og/eller 13 a. Indsatsplanbekendtgørelsen fastlægger proceduren for vedtagelse og stiller indholdsmæssige krav til indsatsplanen. 8 Vejledning om indsatsplaner

9 Vandforsyningslovens 13 og 13 a 13. For hvert af de udpegede indsatsområder, jf. 11 a, stk. 1, nr. 5, skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan. Stk.2. Indsatsplanen skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. Stk.3. Indsatsplanen skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse. 13 a. En kommunalbestyrelse eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan vedtage en indsatsplan for et område, hvis kommunalbestyrelsen eller ejeren af vandforsyningsanlægget finder, at udpegning efter 11 a, stk. 1, nr. 5, er utilstrækkelig til at sikre kommunens eller vandforsyningsanlæggets interesser, jf. dog 13 b, stk. 2. Bestemmelserne i 13, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. En indsatsplan efter stk. 1 må ikke stride mod regler fastsat i medfør af lov om vandplanlægning, vandforsyningsplanen eller indsatsplaner vedtaget efter Hvem kan udarbejde en indsatsplan Kommunalbestyrelser skal udarbejde indsatsplaner efter vandforsyningslovens 13, mens både kommunalbestyrelser og vandforsyningsselskaber kan udarbejde en indsatsplan efter vandforsyningslovens 13 a. Vandforsyningsselskabet har derudover også mulighed for at levere et udkast til en indsatsplan efter både vandforsyningslovens 13 eller 13 a, som kommunalbestyrelsen herefter vedtager som indsatsplan efter en selvstændig sagsbehandling i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre en sædvanlig og fyldestgørende sagsbehandling før kommunalbestyrelsen vedtager indsatsplanen som en kommunalt udarbejdet indsatsplan, da det i modsat fald vil kunne medføre, at indsatsplanen og eventuelle påbud udstedt som følge af indsatsplanen er ugyldige. 3.5 Grundvandskortlægning Det er en forudsætning for udarbejdelse af en indsatsplan, at der er sket en kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer Statens grundvandskortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger Staten udfører en kortlægning af de nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser, kaldet den statslige grundvandskortlægning. Grundvandskortlægningen udføres i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Inden for disse områder udpeger miljøministeren de delområder, som er særligt følsomme overfor en eller flere typer af forurening, og miljøministeren udpeger områder på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er Vejledning om indsatsplaner 9

10 nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne indsatsområder. Miljøministerens udpegning sker i drikkevandsressourcebekendtgørelsen udstedt efter vandforsyningsloven. Vandforsyningslovens 13 vedrører indsatsplaner, der udarbejdes på baggrund af miljøministerens udpegning af indsatsområder i drikkevandsressourcebekendtgørelsen. Den statslige grundvandskortlægning færdiggøres for hele landet inden udgangen af Hvor vises arealudpegninger fra den statslige kortlægning Den statslige grundvandskortlægning danner baggrund for følgende arealudpegninger: områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder. Områderne udpeges af miljøministeren i drikkevandsressourcebekendtgørelsen. Områderne vises desuden på Danmarks Miljøportal. Herudover kan områder med stor grundvandsdannelse identificeres ud fra statens kortlægning Kortlægning ved andre aktører Hvis kommuner eller vandforsyningsselskaber ønsker at vedtage en indsatsplan efter vandforsyningslovens 13 a, dvs. for områder, der ikke er udpeget som indsatsområder af miljøministeren, skal der foretages en grundvandskortlægning på samme niveau som ved indsatsplaner efter 13, hvor grundvandskortlægningen er udført af den statslige grundvandskortlægning. Kommuner og vandforsyningsselskaber har mulighed for selv at kortlægge et område for at danne grundlag for udarbejdelse af en indsatsplan efter vandforsyningslovens 13 a. Kortlægningen ved en 13 a-indsatsplan skal være på samme detaljeringsniveau som statens kortlægning af grundvandsressourcerne. Det medfører, at der ikke er forskel på kortlægningsniveauerne inden for et indsatsområde udpeget af miljøministeren og andre områder, hvor der udarbejdes en indsatsplan. Niveauet for den statslige grundvandskortlægning er beskrevet i Administrationsgrundlag for Miljøministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, der er offentligt tilgængeligt, bl.a. på Benyttes den statslige grundvandskortlægning som grundlag for indsatsplan efter vandforsyningslovens 13 a, bør indsatsplanen indeholde kommunens vurdering af, hvordan kommunen anvender grundvandskortlægningens resultater. Kommunen er selv ansvarlig for denne vurdering. 3.6 Koordinationsforum Kommunen har pligt til at nedsætte et koordinationsforum under udarbejdelsen af indsatsplaner, jf. vandforsyningslovens 12. Koordinationsforummet skal bestå af repræsentanter for vandforsyningsselskaberne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i kommunen. Det er hensigten, at koordinationsforummet skal bistå kommunen i udarbejdelsen af planerne, og de skal derfor forelægges udkast til indsatsplaner. Udarbejdes en indsatsplan i samarbejde mellem flere kommuner, skal koordinationsforummet afspejle dette, således at de skal omfatte de involverede kommunalbestyrelser. 3.7 Områder, der omfattes af indsatsplan Indsatsplaner kan udarbejdes både inden for indsatsområder og uden for indsatsområder. Omfatter en indsatsplan begge typer områder, skal det fremgå af indsatsplanens indledning og kortbilag eller figurer. 10 Vejledning om indsatsplaner

11 3.7.1 Indsatsplaner inden for indsatsområder Kommunalbestyrelsen har pligt til at vedtage en indsatsplan for områder, som miljøministeren i henhold til vandforsyningslovens 11 a har udpeget som indsatsområder. Indsatsområder er områder, hvor der på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af vandressourcerne, er identificeret et behov for en særlig indsats for at sikre drikkevandsinteresser. Indsatsplanerne udarbejdes på baggrund af den statslige grundvandskortlægning. Kommunerne inddrages løbende i Naturstyrelsens arbejde med grundvandskortlægning og kan derfor planlægge processen for indsatsplanen og nedsætte koordinationsfora, før kortlægningen er afsluttet, og miljøministeren har udpeget indsatsområdet. Det er alene kommunalbestyrelsen, der kan vedtage en indsatsplan for et indsatsområde, jf. vandforsyningslovens 13. Når et område er udpeget af miljøministeren som et indsatsområde, skal kommunalbestyrelsen lægge dette til grund for indsatsplanlægningen. Kommunen skal således ikke foretage yderligere undersøgelser, f.eks. af de geologiske forhold, for at bekræfte at området er et indsatsområde, se dog også afsnit Når den statslige grundvandskortlægning er afsluttet, vil kommunerne modtage en redegørelse om den statslige grundvandskortlægning. Heri opsummeres grundvandsmæssige problemstillinger som grundvandskortlægningen har belyst i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. De valgte påbudte indsatser må ikke være mere indgribende, end formålet med indsatsen tilsiger (proportionalitetsprincippet) Indsatsplaner uden for indsatsområder Kommunalbestyrelse og vandforsyningsselskabet har mulighed for at vedtage indsatsplaner for områder, der ligger uden for et indsatsområde som udpeget af miljøministeren, jf. vandforsyningslovens 13 a, se figur 1 i afsnit Der kan være enkelte situationer, hvor der kan være et vist geografisk overlap mellem en indsatsplan inden for et indsatsområde og en indsatsplan uden for et indsatsområde. Denne mulighed foreligger, hvis kommunalbestyrelsen eller vandforsyningsselskabet finder, at miljøministerens udpegning af indsatsområder er utilstrækkelig til at sikre kommunens eller vandforsyningsselskabets interesser. Muligheden kan også benyttes, hvis den statslige grundvandskortlægning endnu ikke er afsluttet for et område, hvor kommunalbestyrelsen ønsker at udarbejde en indsatsplan. Behovet for en indsatsplan uden for udpegede indsatsområder skal vurderes konkret for de enkelte områder, dvs. kommunen skal kunne redegøre for den faglige baggrund for, hvorfor det enkelte område har behov for en indsatsplan. En indsatsplan vedtaget efter 13 a kan være relevant, hvis der er f.eks. er viden om stor grundvandsdannelse og en fremtidig grundvandstruende arealanvendelse. Kommunen har således mulighed for at udarbejde indsatsplaner for disse særlige områder. Da områder med særlige drikkevandsinteresser som udgangspunkt er godt beskyttet, hvor der ikke er findes indsatsområder eller følsomme indvindingsområder, vil der ikke være behov for udarbejdelse af indsatsplaner der dækker hele OSD. En indsatsplan efter 13 a skal baseres på en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningskilder og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer, jf. vandforsyningslovens 13 a, stk. 1, sidste pkt., jf. 13, stk. 2 og 3. Den, der udarbejder indsatsplanen er ansvarlig for, at der sker den nævnte kortlægning og afholder selv udgifter dertil. Vejledning om indsatsplaner 11

12 Grundvandskortlægningen ved en 13 a-indsatsplan skal udføres på samme niveau som statens kortlægning af grundvandsressourcerne. Den statslige grundvandskortlægning udføres i overensstemmelse med Administrationsgrundlag for Miljøministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Administrationsgrundlaget er offentligt tilgængeligt, bl.a. på Hvor kommunalbestyrelsen vedtager en indsatsplan, eventuelt et udkast til indsatsplan udarbejdet af et vandforsyningsselskab, er kommunalbestyrelsen ansvarlig for, at kortlægningen til indsatsplaner er fyldestgørende, se også afsnit Kortlægning ved andre aktører. I områder, hvor kommunen eller vandforsyningsselskabet vurderer, at der er behov for en særlig indsats fastlægges de endelige indsatser på baggrund af miljømål og beskyttelsesbehov. De valgte indsatser må ikke være mere indgribende, end målet med indsatsen tilsiger (proportionalitetsprincippet). Det er alene miljøministeren, der i henhold til vandforsyningsloven udpeger følsomme indvindingsområder og indsatsområder. Naturstyrelsen anbefaler, at kommuner og vandforsyningsselskaber ikke anvender betegnelserne følsomme indvindingsområder og indsatsområder for andre områder end de af miljøministeren udpegede følsomme indvindingsområder og indsatsområder. 3.8 Udkast med foranstaltninger inden for et år Inden for 1 år efter kommunernes modtagelse af statens grundvandskortlægning af et givent område, skal der foreligge et udkast til foranstaltninger, der foreslås rettet mod den enkelte lodsejer, jf. indsatsplanbekendtgørelsens 4. Bekendtgørelsens 4 4. Senest 1 år efter, at den detaljerede kortlægning er afsluttet, udarbejder kommunalbestyrelsen under inddragelse af alle de direkte berørte parter et udkast til beskrivelse af de foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer, der foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer kan indgå i forslag til indsatsplan. Bestemmelsen sikrer, at lodsejere inden for en overskuelig periode (1 år) får viden om, hvorvidt kommunen forventer at igangsætte foranstaltninger på lodsejerens ejendom. Et udkast foreligger først, når der har været inddragelse af de direkte berørte parter. Der er ikke krav om politisk godkendelse, forinden et udkast vil kunne foreligge, idet det vil afhænge af delegationen i de enkelte kommuner til forvaltningerne. Udkastet med foranstaltninger bør også forelægges koordinationsforummet. Udkastet vil kunne indarbejdes i forslaget til indsatsplan. Med direkte berørte parter forstås de enkelte lodsejere, der vil kunne mødes med foranstaltninger af forskellig art. Er der tale om påbud efter miljøbeskyttelseslovens 26 a, vil de direkte berørte parter således være de lodsejere, der forventeligt vil kunne blive mødt med et sådant påbud. Bestemmelsen sikrer også en forvaltningsproces, hvor den første inddragelse af ejeren skal ske forud for offentliggørelsen af forslaget til indsatsplanen. Næste inddragelse sker ved en høring af det offentliggjorte forslag til indsatsplan, jf. indsatsplanbekendtgørelsens 6, og endelig inddrages 12 Vejledning om indsatsplaner

13 ejeren af ejendommen, når der træffes en konkret afgørelse, forsøges opnået en aftale om dyrkningspraksis mv. eller meddelt pålæg efter 26 a i miljøbeskyttelsesloven. Dette krav gælder uanset om der er tale om indsatsplaner for indsatsområder eller indsatsplaner for andre områder end indsatsområder. 3.9 Hvilke forureningskilder kan omfattes af indsatsplanen? Indsatsplanerne skal omfatte alle relevante forureningskilder, dvs. kilder til både nitrat- og sprøjtemiddel-forurening, og kilder til forurening med andre miljøfremmede stoffer samt naturligt forekommende stoffer, der stammer fra menneskeskabte aktiviteter. Indsatsplanen omfatter både fladeforurening og punktkilder. Ved vurderingen af, hvad der kan anses for at være en relevant forureningskilde, kan der f.eks. tages udgangspunkt i tidligere, nuværende og fremadrettet arealanvendelse i området og analyseresultater. Indsatsplanerne skal sikre en koordineret og helhedsorienteret beskyttelsesstrategi, så der alt efter behovet i hver enkelt område gøres op med alle kilder til forurening, så man ikke risikerer, at ressourcen ødelægges af f.eks. forurening fra en forurenet grund, selvom man har fået stoppet en truende nitratforurening. Det er derfor afgørende, at der tages stilling til alle forureningskilder, og ikke blot nitratforurening. Særligt om sprøjtemidler Et påbud om rådighedsindskrænkninger for sprøjtemidler i henhold til miljøbeskyttelseslovens 26 a forudsætter, at der er vedtaget en indsatsplan efter vandforsyningslovens 13 eller 13 a, at kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation for, at det pågældende område er følsomt for sprøjtemidler, og at påbuddet ikke er mere vidtgående end nødvendigt. Naturstyrelsen finder, at det formelle lovgrundlag er tilstrækkeligt, til at kommunalbestyrelsen kan udstede et påbud om rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger jf. miljøbeskyttelseslovens 26 a, også selvom der ikke er foretaget en statslig kortlægning. Idet der ikke på samme måde som for nitrat kan identificeres områder, der er velbeskyttede, og områder, der er dårligt beskyttede, kan man derfor for sprøjtemidler udpege de områder, hvor grundvandsdannelsen er særlig stor, og hvor risikoen for forurening af grundvandet derfor alt andet lige er større end andre steder. I forbindelse med den statslige grundvandskortlægning er områder med stor grundvandsdannelse identificeret. En kombination af konkret viden om stor grundvandsdannelse, viden om den konkrete arealanvendelse samt viden om forureningskilder vil dermed kunne udgøre et tilstrækkeligt grundlag for kommunernes vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt at iværksætte en indsats for at beskytte grundvandet mod sprøjtemidler. På baggrund heraf kan kommunerne f.eks. lokalt udarbejde en indsatsplan efter vandforsyningslovens 13 a og på den baggrund foretage konkrete indsatser over for sprøjtemidler, eller indarbejde dem i en indsatsplan for et udpeget indsatsområde. Se mere om muligheden for påbud af rådighedsindskrænkninger i kapitel 6. Særligt om jordforurening Regionerne er kompetent myndighed for jordforureninger og er ansvarlige for den offentlige oprydning i henhold til jordforureningsloven. Kommunerne kan i samarbejde med regionerne etablere et overblik over jordforureninger til brug for indsatsplanen, således at kommunerne ikke anvender midler på at sikre drikkevandsinteresserne mod f.eks. en nitratforurening, hvis der ligger en potentiel jordforurening og truer den samme ressource. Vejledning om indsatsplaner 13

14 3.10 Overblik over områder og forureningskilder, der omfattes af en indsatsplan Formålet med indsatsplanlægningen er en målrettet beskyttelse af vandressourcer til sikring af drikkevandsinteresserne områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Indsatsområder, hvor der skal vedtages en indsatsplan efter vandforsyningslovens 13, vil altid befinde sig inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Der kan udarbejdes indsatsplaner efter 13 a i områder, der ligger såvel inden for som uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Tabel 1 giver et overblik over hvilke stoffer, indsatsplanen skal omfatte afhængig af anvendelsesområdet for vandforsyningslovens 13 og 13 a. Figur 1 viser de tilsvarende områder grafisk. Nitrat Indsatsområder ( 13) Skal indeholdes i indsatsplan Sprøjtemidler Skal vurderes i forbindelse med indsatsplan Andre stoffer Skal vurderes i forbindelse med indsatsplan Områder uden for indsatsområder ( 13 a) Skal vurderes i forbindelse med indsatsplan Skal vurderes i forbindelse med indsatsplan Skal vurderes i forbindelse med indsatsplan Tabel 1. Tabellen beskriver, hvilke stoffer indsatsplaner skal omfatte afhængig af anvendelsesområdet for vandforsyningslovens 13 og 13 a. Med andre stoffer menes både naturligt forekommende stoffer, hvor forhøjede koncentrationer skyldes menneskeskabte forhold, og miljøfremmede stoffer, der kan udgøre en risiko for grundvandsressourcens anvendelse til drikkevandsformål. Indvindingsopland OSD Indsatsområde, 13, (statens udpegning) Udenfor indsatsområde, 13 a, (efter kommunens faglige vurdering) NFI NFI Indsatsom råde, 13 Figur 1. Grafisk præsentation af anvendelsesområdet for vandforsyningslovens 13 og 13 a Overblik over øvrige beskyttelseszoner Grundvandet i Danmark beskyttes på flere forskellige måder. Dels findes en generel regulering i forbindelse med bl.a. godkendelsesordningen for sprøjtemidler, husdyrreguleringen og 14 Vejledning om indsatsplaner

15 indsatsplanlægningen, der sikrer en generel beskyttelse over for fladeforureninger, dels findes en konkret regulering på udvalgte arealer, hvor det er nødvendigt. Lovgivningen giver således mulighed for at etablere beskyttelseszoner i nærområdet omkring vandindvindingsboringer. Figur 2 nedenfor viser de zoner, der kan findes omkring en boring. Nogle zoner er obligatoriske, dvs. kommunen kan ikke tilsidesætte disse, mens andre er valgfrie, dvs. hvor kommunen kan vælge at udlægge dem. Der kan være lokale årsager til at etablere valgfrie beskyttelseszoner, idet der kan være forhold som f.eks. pesticidgodkendelsesordningen konkret ikke kan tage højde for. Lokalt opstår der et særligt sug i indvindingsboringens nærområde, hvor der er en risiko for, at forurening kan transporteres hurtigere til indvindingsboringen. Se tabel 2 nedenfor for overblik over hvilke af disse zoner, der skal eller kan indeholdes i en indsatsplan. 10 m zone ( fredningsbælte ) Zonen er historisk blevet udlagt i forbindelse med indvindingstilladelsen, men kan påbydes til lodsejere også efter tilladelsen er givet. Ejer vandforsyningsselskabet området, kan zonen udlægges som et vilkår i indvindingstilladelsen. Beskyttelsesområdet påbydes af kommunen med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 24. Se mere om 24 nedenfor om boringsnære beskyttelsesområder. 25 m zone 25 m zonen blev indført i 2011 som en del af Grøn Vækst -loven. Zonen fremgår af miljøbeskyttelseslovens 21 b, og gælder direkte, dvs. den skal ikke påbydes. Inden for 25 m zonen må der ikke gødskes, anvendes sprøjtemidler eller dyrkes. Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning om 25 m zonen, der kan findes på NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med 25 m zonen. Hvis andre parter konstaterer en overtrædelse, kan NaturErhvervstyrelsen kontaktes på Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO Et boringsnært beskyttelsesområde er et område omkring indvindingsboringer, hvor der på grund af sug-effekten omkring en indvindingsboring er en særlig risiko for, at der transporteres miljøfremmede stoffer til boringen. Et boringsnært beskyttelsesområde kan pålægges rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens 24, hvor det er nødvendigt for at sikre vandindvindingsanlægget. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2007 om boringsnære beskyttelsesområder, Naturstyrelsens vejledningsnotat af 12. december 2011 samt Naturstyrelsens præciserede vejledning af 2. juli 2013 om beregning af størrelsen på boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, beskriver beregningsmetode og vurderinger. Et boringsnært beskyttelsesområde kan være en del af en indsatsplan, men en indsatsplan er ikke en forudsætning for at gennemføre rådighedsindskrænkninger i et boringsnært beskyttelsesområde, dvs. kommunen kan vælge at give disse påbud uafhængigt af, om der er tale om et indsatsområde, og uafhængigt af om der allerede er udarbejdet eller vil blive udarbejdet indsatsplaner. Hvis et boringsnært beskyttelsesområde vises i indsatsplanen, medfører det ikke i sig selv retsvirkninger over for lodsejere i de enkelte områder, da indsatsplanen ikke binder borgerne. Kommunalbestyrelsen skal meddele rådighedsindskrænkninger i form af et påbud eller forbud før en lodsejer er forpligtet. Kommunalbestyrelse eller vandforsyningsselskab kan ligeledes indgå en aftale om rådighedsindskrænkninger. Se mere i afsnit 5.3. Et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 24 kan omfatte alle forureningskilder, dvs. ikke kun nitrat og sprøjtemidler. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 24 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Rådighedsindskrænkninger i et boringsnært beskyttelsesområde kan også aftales med lodsejeren. I en sådan situation skal der tages specifikt stilling til tilsyns- og håndhævelsesmuligheder i aftalen, idet miljøbeskyttelsesloven ikke vil kunne anvendes som hjemmel for tilsyn eller håndhævelse. Vejledning om indsatsplaner 15

16 Figur 2. Overblik over mulige beskyttelseszoner i nærområdet omkring en indvindingsboring til almen vandforsyning. Zoner Kommunen Staten Medtages i ansvarlig ansvarlig indsatsplan Indsatsområde x Skal Prioriterede områder x Kan BNBO x Kan 25 m zonen x Nej 10 m zonen x Kan Tabel 2. Overblik over hvilke zoner, der skal eller kan indeholdes i en indsatsplan samt myndighedsansvar for etablering Miljømål og vandsektorloven Formålet med indsatsplanen er at beskytte grundvandet som drikkevandsressource. Grundvandsbeskyttelses anses som et miljømål 9. Vandforsyningsselskabers udgifter til driftsomkostninger til miljømål fastsat af f.eks. kommunen i en indsatsplan, kan indregnes i vandprisen som tillæg til prisloftet. Hvorvidt der kan gives tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til et miljømål, afgøres af Forsyningssekretariatet Udtrykket anvendes i denne vejledning i overensstemmelse med bekendtgørelse om driftsomkostninger til miljømål og servicemål under vandsektorloven, og kan indeholde specifikke delmål. Udtrykket er ikke i denne vejledning synonymt med miljømål i miljømålsloven eller lov om vandplanlægning (vandplanerne). 10 Forsyningssekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen administrerer prisloftreguleringen, herunder fastsættelse af prislofter for de enkelte vandforsyningsselskaber omfattet af vandsektorloven. Prisloftet medfører en øvre grænse for vandtaksterne. Prisloftet fastsættes årligt og udmeldes af Forsyningssekretariatet året før. Skal vandforsyningsselskabet 16 Vejledning om indsatsplaner

17 I bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål, bekendtgørelse nr. 1048/2012 samt en vejledning om miljømål og servicemål fra 2012, fremgår det, hvilke formkrav der skal opfyldes, før omkostninger som følge af et miljømål eller servicemål kan indregnes som en driftsomkostning i prisloftet. Bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål 4, stk Det er en betingelse for, at driftsomkostninger til miljømål kan indregnes i vandselskabets prisloft, at målet er besluttet af enten staten eller kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål 5, stk Beslutninger om mål som nævnt i 4, stk. 1, kan være fastsat i lovgivningen, i et påbud efter lovgivningen eller i en kommunal sektorplan eller foreligge i form af en skriftlig aftale mellem vandselskabet og hhv. staten eller kommunalbestyrelsen. Fastsættelse af et miljømål kan f.eks. ske i en sektorplan, i dette tilfælde en indsatsplan i henhold til ovenstående bekendtgørelse. For at et vandforsyningsselskab kan få tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til et miljømål, skal den indsatsplan miljømålet fastsættes i, konkretisere hvordan miljømålet skal opnås, dvs. hvad er vandforsyningsselskabets pligter og hvad skal vandforsyningsselskabet betale, f.eks. om vandforsyningsselskabet skal indgå dyrkningsaftaler og om vandforsyningsselskabet skal betale erstatning for dyrkningsaftalen. Miljømål kan også fastsættes i øvrige planer, f.eks. vandforsyningsplaner. Det er en forudsætning, at de særlige aktiviteter, der skal udføres for at nå et miljømål skal være konkretiserede i plangrundlaget, dvs. indsatsplanen skal beskrive, hvordan f.eks. grundvandsbeskyttelsen skal opnås. Det vil ikke være nok, at indsatsplanen alene angiver, at grundvandsbeskyttelse er et miljømål. Driftsomkostningerne til miljømål kan tillægges prisloftet i det år, hvor udgiften afholdes, uanset hvornår beslutningen om miljømål er truffet. Der kan dog først gives tillæg til prisloftet for udgifterne hertil i det prisloftår, hvor der er godkendt tillæg for målet. Vandforsyningsselskaberne skal derfor huske at ansøge om tillæg til prisloftet, så snart de forventer at skulle afholde udgifter til målet. Forsyningssekretariatet afgør konkrete sager om tillæg til prisloftet. Hvis flere kommuner og vandforsyningsselskaber er enige om, at grundvandsbeskyttelsen bør ske som et samarbejde, kan de sideløbende hermed etablere et samarbejde med henblik på en samlet opgavevaretagelse og fordeling af udgifter, jf. vandforsyningslovens 52 b. Det er i den forbindelse vigtigt at sikre en fordeling af udgifterne i overensstemmelse med de enkelte vandselskabers faktiske udgifter til miljømålet, prislofter og muligheder for at henføre udgifterne som miljømål. Se mere om miljømål i afsnit Finansiering af indsatser Finansiering af indsatserne kan ske enten af kommunen eller vandforsyningsselskaberne, dvs. brugerfinansiering. Det samme gælder for erstatning til lodsejere, der mødes af påbud efter opfylde et miljømål fastsat af f.eks. kommunalbestyrelsen, skal vandforsyningsselskabet ansøge om tillæg til prisloftet senest 15. april året før udgiften skal afholdes. Vejledning om indsatsplaner 17

18 miljøbeskyttelseslovens 26 a. I det omfang det er muligt, bør finansiering ske ved en håndhævelse af forureneren-betaler-princippet. Det kan f.eks. være udledning af miljøfremmede stoffer til overfladevande uden tilladelse. Omkostningerne i forbindelse med indgåelse af dyrkningsaftale eller i forbindelse med påbud af rådighedsindskrænkninger kan således brugerfinansieres, i det omfang der kan peges på konkrete vandforsyningsselskaber, der har fordel af det. Udgangspunktet i lovgivningen er således, at omkostningerne afholdes af kommunen som myndighed. Dette fremgår også direkte af miljøbeskyttelseslovens 64 a og vandforsyningslovens 13 d, hvorefter kommunen aktivt skal beslutte, hvis en erstatning skal afholdes af et vandforsyningsselskab, der har fordel af påbuddet. I områder, hvor der ikke er et vandforsyningsselskab, der kan siges at have fordel af dyrkningsaftalen eller påbuddet, skal omkostningerne derfor afholdes af kommunen Klage Kommunens planlægning er et redskab for at kunne sikre en sammenhængende plan for beskyttelsen af grundvandsressourcerne i et område. Planlægningen kan ikke i sig selv påklages, da det ikke anses som en afgørelse. Det er heller ikke muligt at klage over de afgørelser, kommunalbestyrelsen træffer under udarbejdelse af indsatsplanen, jf. vandforsyningslovens 76, stk. 1, nr. 1, idet udarbejdelse af indsatsplaner indeholder procedureregler for inddragelse af berørte parter. En sådan afgørelse kan f.eks. være at gøre eller undlade at gøre indsigelse mod eksempelvis vandforsyningsselskabets indsatsplaner. Træffer kommunalbestyrelsen dog efterfølgende afgørelse i forhold til indsatsplanen, f.eks. påbud om rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens 26 a, kan disse afgørelser påklages efter de relevante lovgivningers bestemmelser Habitatvurdering Det fremgår af habitatbekendtgørelsen 11 9, stk. 4, at habitatbekendtgørelsens 7 finder anvendelse ved myndighedernes administration efter vandforsyningslovens 13. Indsatsplaner efter vandforsyningslovens 13 skal derfor konsekvensvurderes, hvis de vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Det fremgår endvidere af habitatbekendtgørelsens 11, at der ikke kan vedtages indsatsplaner, som kan beskadige eller ødelægge en række angivne arters yngleeller rasteområder. Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning om disse vurderinger 3.16 Miljøvurdering Indsatsplaner er som udgangspunkt omfattet af miljøvurderingsloven 12, og der skal derfor foretages en miljøvurdering ved udarbejdelse af indsatsplanen. Indsatsplaner er en plantype, som vil være omfattet af kravet om miljøvurdering, hvis den sætter rammer for fremtidige anlægsarbejder opført på bilag 3 eller 4 til miljøvurderingsloven eller kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt. Det er altså den enkelte konkrete plans indhold, der er bestemmende for, om planen skal miljøvurderes. Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning om miljøvurdering 13. Planlægning, der tilvejebringes som følge af myndighedens eget initiativ, er også omfattet af kravet om miljøvurdering. 11 Bekendtgørelse nr.408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 12 Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer 13 Vejledning nr af 18/06/2006 om miljøvurdering af planer og programmer 18 Vejledning om indsatsplaner

19 4. Udarbejdelse af indsatsplaner indhold 4.1 Hjemmel til udarbejdelse af indsatsplaner Indsatsplaner vedtages i henhold til vandforsyningslovens 13 eller 13 a. Indsatsplaner skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af de pågældende vandressourcer, jf. vandforsyningslovens 13, stk. 2. Hvor området allerede er kortlagt gennem den statslige grundvandskortlægning, kan disse resultater anvendes. Indsatsplanen skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse, jf. vandforsyningslovens 13, stk. 3. Kravene i vandforsyningslovens 13, stk. 2 og 3 gælder uanset om der er tale om en indsatsplan vedtaget efter vandforsyningslovens 13 eller 13 a. Indholdet og den nærmere udarbejdelse af indsatsplanerne er reguleret af indsatsplanbekendtgørelsen, der fastlægger minimumskrav til indsatsplanerne, og planerne kan derfor godt indeholde yderligere punkter end de nævnte. Det skal klart fremgå af indsatsplanen, om den er udarbejdet efter vandforsyningslovens 13 og/eller 13 a, dvs. er der tale om et indsatsområde udpeget af miljøministeren eller et område valgt af kommunalbestyrelsen. Det er ikke nødvendigt, at der er enighed mellem kommune og vandforsyningsselskaber om, hvilke indsatser der skal foretages, når kommunalbestyrelsen vedtager en indsatsplan. I sidste ende afhænger det af kommunalbestyrelsens vurdering. Berører indsatsplanen dog flere kommuners forhold, skal der være enighed mellem de berørte kommunalbestyrelser om den nærmere udformning af indsatsplanen. Kan der ikke opnås enighed, skal regionsrådet efter anmodning fra kommunerne indkalde til mægling mellem de berørte kommunalbestyrelser i henhold til vandforsyningslovens 13 b, stk. 4. Kan der stadig ikke opnås enighed efter regionsrådets mægling, skal regionsrådet forelægge sagen for miljøministeren, der herefter træffer afgørelse i sagen, jf. vandforsyningslovens 13 b, stk. 5. Naturstyrelsen anbefaler, at indsatsplanen indeholder en oversigt over allerede foretagne indsatser udover de fremtidige indsatser, f.eks. indgåelse af dyrkningsaftaler forud for indsatsplanens udarbejdelse. Indsatserne kan f.eks. være kampagner om pesticidanvendelse, gennemførelse af dyrkningsaftaler med lodsejere, påbud til lodsejere eller anvendelse af særlige pumpestrategier. Vejledning om indsatsplaner 19

20 Indsatsplaners indhold Indsatsplanbekendtgørelsens 3 3. En indsatsplan skal mindst indeholde 1) et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen, jf. 2, 2) en angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres, 3) en angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen, 4) en angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem, der skal gennemføre overvågningen, og 5) en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse. Stk. 2. En indsatsplan skal ligeledes indeholde en tidsplan for gennemførelsen af den samlede indsatsplan samt indeholde en angivelse af, hvilken tidligere vedtagen indsatsplan som i givet fald skal ophæves. 4.2 Hvad skal indsatsplanerne indeholde Følgende afsnit uddyber indsatsplanbekendtgørelsens Miljømål Indsatsplanens beskyttelsesindsats skal rettes mod sikring af grundvandressourcen inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger til brug for nuværende eller fremtidig udnyttelse af grundvandressourcen til drikkevand. Formålet med indsatsplaner er beskyttelse af drikkevandsinteresserne og de valgte indsatser skal fokusere på dette. Indsatsplaner skal således ikke rettes mod at opnå miljømål i vandplansammenhæng, skønt såvel kvalitative som kvantitative indsatser i en indsatsplan kan medvirke til dette. Det anbefales, at kommunalbestyrelsen definerer dette miljømål i planen indledningsvist i indsatsplanen. Fastsættelse af miljømål i relation til drikkevandsressourser har to formål. Det ene formål retter sig mod at sikre, at drikkevandsressourcen har en bestemt kvalitet og mængde, f.eks. at koncentrationen af bestemte stoffer ikke overskrides, så grundvandsressourcen til stadighed kan anvendes til drikkevandsindvinding. Ved at angivne det fastsatte mål vil det være klart for offentligheden, hvad der er indsatsplanens mål med grundvandsbeskyttelsen beskrevet i indsatsplanen. Det andet formål er rettet mod vandforsyningsselskabers mulighed for at få udgifter til grundvandsbeskyttelse indregnet som tillæg til prisloftet, hvis vandforsyningsselskaberne er omfattet af vandsektorloven. For at noget kan anses for at være et miljømål, jf. bekendtgørelse nr. 1048/2012 om miljømål og servicemål, skal det være besluttet af enten staten eller kommunalbestyrelsen. Se mere i afsnit Resumé af kortlægning Der skal præsenteres et resumé af den udførte statslige kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen i henhold til indsatsplanbekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 1. Resuméet bør indeholde et overblik over geologi og hydrologi samt alle forhold af betydning for beskyttelsen af grundvandsressourcen, herunder vandressourcens størrelse og indvindingsstrukturen i området. Resuméet bør ligeledes indeholde kort med afgrænsning af områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene 20 Vejledning om indsatsplaner

21 vandforsyninger, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder. Kortbilag kan med fordel vises i et format eller målestoksforhold, der gør, at lodsejere kan identificere deres ejendomme på kortet, således at lodsejerne hurtigt kan se i hvilket omfang deres ejendomme er berørt af indsatsplanen. Er der udover den statslige grundvandskortlægning udført en supplerende kortlægning af enten kommunalbestyrelse, vandforsyningsselskab eller andre aktører, og anvendes den supplerende kortlægning i indsatsplanen, skal indsatsplanen også indeholde et særskilt resumé af denne kortlægning. Det bør fremgå tydeligt af indsatsplanen, hvilken myndighed der har udført kortlægningerne. Da det er miljøministeren, der udpeger områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder, jf. vandforsyningslovens 11 a, kan yderligere kortlægning fra kommunerne eller andre aktører ikke ændre disse udpegninger uden tilslutning fra miljøministeren. Har kommunalbestyrelsen vedtaget at foretage særlige indsatser i yderligere områder, skal disse ligeledes vises i indsatsplanen på kortbilag eller figurer med angivelse af art Angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres Indsatsplanen skal indeholde en præcis angivelse af i hvilke områder, de enkelte retningslinjer og foranstaltninger er gældende, jf. indsatsplanbekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 2, og om de er fastlagt i henhold til vandforsyningslovens 13 eller 13 a. Indsatsplanen bør indeholde et samlet kort over hele indsatsplanens område, således at borgeren kan danne sig et overbliksamt detailkort for de enkelte delområder i indsatsplanen, hvis indsatsplanen opdeles i sådanne Detaljeret opgørelse over behov for beskyttelse Det er et krav, at indsatsplanen angiver en detaljeret opgørelse over behov for beskyttelse, jf. indsatsplanbekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 5. Indsatsplanerne skal derfor omfatte alle forureningskilder. Hvis det er et indsatsområde inden for et nitratfølsomt område, skal der foretages indsatser over for nitrat, men der kan også være tale om sprøjtemidler, opløsningsmidler mv. Opgørelsen har til formål at bibringe offentligheden klarhed om kommunalbestyrelsens eller vandforsyningsselskabets vurdering af det konkrete behov for beskyttelse. Behovet for beskyttelse bør beskrives på et tilstrækkeligt detaljeret niveau, som giver kommunalbestyrelsen grundlag for at beslutte de nødvendige foranstaltninger. Behovet for beskyttelse kan både være af forebyggende og afhjælpende karakter. Indsatsplanbekendtgørelsen skelner ikke mellem, om indsatsområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et indvindingsopland (inden for eller uden for områder med særlige særlige drikkevandsinteresser), og kommunalbestyrelsen skal derfor betragte disse områder som ligestillede mht. behov for beskyttelse i indsatsområdet, uanset hvorvidt der findes mulighed for finansiering af indsatser af et vandforsyningsselskab. Vejledning om indsatsplaner 21

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2015 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 ISBN nr. 978-87-7091-959-3 2 Vejledning om indsatsplaner

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Udkast til vejledning om indsatsplaner

Udkast til vejledning om indsatsplaner Udkast til vejledning om indsatsplaner 2017 Titel: Udkast til vejledning om indsatsplaner Udgiver: Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.mst.dk År: 2017 ISBN: [xxx] 2 Miljøstyrelsen / Udkast

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Lovhjemmel til anvendelse af påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 26 a v/ Sten W. Laursen Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter vandforsyningslovens

Læs mere

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde for landmænd i Langeland Kommune Program: Velkomst og præsentation John Kjær Andersen Hvad er en miljøgodkendelse? Hvad er en godkendelse/ et tillæg/ en

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1) LOV nr 1631 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-4200-00024 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1499

Læs mere

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00082 Ref. radko/annrj Den 17. juni 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om indsatsplaner Naturstyrelsen

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Kolding / Natur- og Miljø 2017 Martin Skriver Baggrund for de nye regler og administrationsmodel Bekendtgørelse og vejledning om krav

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2013 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2013 ISBN nr. 2 Vejledning om indsatsplaner Indhold 1. Forord...

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden

Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse December 2016 Titel: Vejledning om krav til

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er?

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? 2 Hjemlen: Miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående

Læs mere

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15]

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] s Titel: Indsatsområder inden for Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER DISPOSITION Regulering af grundvandsbeskyttelse hvem og hvordan? 25-meters beskyttelseszone Boringsnære beskyttelsesområder: Hvordan fastlægges de?

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Den 20. nov Ulkebøl forsamlingshus

Den 20. nov Ulkebøl forsamlingshus Den 20. nov. 2013 Ulkebøl forsamlingshus Program Indlæg fra DVN med titlen: Tilstandsrapport, evt. drøftelse indsatsplan samt kursus og ledelsessystem på og om eget vandværk Teknik & hygiejne samt bekendtgørelse

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Natura 2000-område nr. 50 Habitatområde H46 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Sumphullæbe, Tved

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner)

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) Marts 2017 Redaktion: Miljøstyrelsen ISBN: 978-87-7175-523-7 2 Miljøstyrelsen / Emne / Titel

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark - Region Fyn. Velkommen til aftenmødet i FVD Region Fyn 21. november 2013

Foreningen af Vandværker i Danmark - Region Fyn. Velkommen til aftenmødet i FVD Region Fyn 21. november 2013 Velkommen til aftenmødet i FVD Region Fyn 21. november 2013 Dagsorden 1. Vandrådenes rolle nu og fremover 2. Vandrådene og BNBO 3. Hvordan bruges vandrådet i din kommune 4. Et eksempel fra det virkelige

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Miljørapport. Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer. Juli 2013

Miljørapport. Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer. Juli 2013 Miljørapport Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer Juli 2013 Titel: Miljørapport for bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer. Udgiver:

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) BNBO Hvor stammer det fra? 2003: Miljøministeren giver tilsagn om at nedsætte

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument.

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument. Indsatsplan Orø - Hvidbog Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i offentlig høring i perioden 19. august 2015 til 11. november 2015. Der er indkommet 3 høringssvar i perioden. Der har ikke været

Læs mere

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer Notat Emne: Bilag 1 til byrådsindstilling om Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten. Den 16. oktober 2006

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

DN i grundvandsråd. Indhold. Indledning

DN i grundvandsråd. Indhold. Indledning Dato: 21. juli 2015 Til: DN's repræsentanter i grundvandsråd Skrevet af: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk DN i grundvandsråd Indhold Indledning... 1 Hvad er et grundvandsråd?... 2 Indsatsplaner...

Læs mere

Envinamøde Temadage for indsatsplanlæggere 8-9. oktober 2014

Envinamøde Temadage for indsatsplanlæggere 8-9. oktober 2014 Envinamøde Temadage for indsatsplanlæggere 8-9. oktober 2014 Carsten Christiansen Køge Kommune. Køge Kommune Kommunale målsætninger Kommunale målsætninger - Behov for målsætninger og visioner - En proces

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Den 6. oktober 2016 Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 1 Indledning Odsherred Kommune har i samråd med Grundvandsrådet i Odsherred Kommune udarbejdet et forslag til indsatsplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016 Notat til Teknisk Udvalg Opfølgning på Teknisk Udvalgs møde mandag den 25. januar 2016 om sag nr. 4 på Byrådsmøde 20. januar 2014, Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider. Side

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE?

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? STATUS PÅ KOMMUNERNES BRUG AF MILJØBESKYTTELSES- LOVENS REGLER TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE Ulla Lyngs Ladekarl og Eike Stubsgaard NIRAS/Aarhus Kommune og Aarhus

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere