Evaluering af Energi på Havet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Energi på Havet"

Transkript

1 Evaluering af Energi på Havet Udarbejdet af LB Analyse For Offshore Center Danmark FEBRUAR 2013

2

3 Evaluering af Energi på Havet Udarbejdet af LB Analyse For Offshore Center Danmark FEBRUAR 2013 Evaluering af Energi på Havet 3

4 Evaluering af Energi på Havet Analyse udarbejdet for Offshore Center Danmark af Ib Analyse, Februar Udgiver Offshore Center Danmark Dokvej Esbjerg Telefon Evaluering af Energi på Havet

5 Indhold 1. Indledning Samlet vurdering Offshore supply Offshore vindsektoren - forskning Rekruttering og profilering Koordinering af uddannelser Substitution af materialer offshore Overordnet projektledelse Samlet effektvurdering...34 Evaluering af Energi på Havet 5

6 6 Evaluering af Energi på Havet

7 1. Indledning Energi på havet er et stort projekt, hvor der over tre år, er igangsat en lang række initiativer, der skal bidrage til udvikling og langsigtet vækst inden for offshore branchen. Projektet består af fem forskellige udviklingsprojekter med et samlet budget på 36 mio. kr. Udgangspunktet for projektet har været, at Danmark i mange år har været blandt de førende inden for offshore branchen. Denne styrkeposition bliver ikke desto mindre konstant sat under pres fra øget international konkurrence. Der er derfor behov for hele tiden at sikre udvikling, forbedring og innovation, der kan bidrage til at fastholde styrkepositionen på området. Samtidigt er der imidlertid også brug for, at offshore som styrkeposition udnyttes optimalt i forhold til det øvrige erhvervsliv, så flere virksomheder får mulighed for at koble sig på offshore branchen, der derved kan få øget betydning som lokomotiv for regionen. Energi på havet består af seks elementer; fem delprojekter med hver deres projektledelse samt den overordnede ledelse af projektet, der varetages af Offshore Center Danmark. De fem delprojekter tager fat på fem forskellige udfordringer og muligheder i tilknytning til offshore branchen i bred forstand og er udviklet af de respektive tovholdere for delprojekterne i en decentral proces. De fem delprojekter er: 1) Offshore vindsektoren forskning, 2) Offshore Supply, 3) Substitution af materialer, 4) Koordinering og udvikling af offshore uddannelser samt 5) Rekruttering og profilering. Formålet med projektet er som nævnt at bidrage til at videreudvikle offshore branchen og til at koble flere virksomheder på denne udvikling, for derved at skabe fornyet vækst i beskæftigelsen. Inden projektstart beskæftigede branchen ca i Danmark. Det langsigtede mål er at sikre, at der i 2020 er beskæftiget med offshore industrien i Danmark. Energi på havet er et vigtigt element i at understøtte denne langsigtede udvikling. Substitution af materialer offshore Koordinering af uddannelser Offshore Supply Energi på havet Figur 1: Overblik over de seks delprojekter Rekruttering og profilering Offshore vindsektoren - forskning Projektet Offshore supply handler om at klæde potentielle underleverandører til offshore industrien på til at kunne overkomme de høje indtrængningsbarrierer i form af krav til kvalitetssikring m.v., der gælder for denne branche, så de kan udnytte mulighederne for vækst inden for offshore. Offshore vindsektoren forskning tager udgangspunkt i, at vindbranchen er relativt ny inden for offshore sammenlignet med eksempelvis olie & gas, hvorfor det er fokus på at tilføre denne ny viden og overføre viden og erfaring fra olie & gas til vind samt hjælpe virksomheder, der gerne vil rette sig mod de nye muligheder inden for offshore vind, med at gøre dette. Rekruttering og profilering handler om at sikre, at der også i fremtiden vil være tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft til at udnytte vækstmulighederne offshore. Projektets formål er derfor at synliggøre offshore industrien og tiltrække fremtidens medarbejdere og studerende. Delprojektets opgave er at arbejde for at gøre Evaluering af Energi på Havet 7

8 det mere interessant for unge at uddanne sig inden for offshore sektoren og tiltrække velkvalificeret arbejdskraft. Koordinering og udvikling af offshore uddannelser har haft til formål at skabe et nationalt og internationalt kraftcenter vedr. viden, uddannelse og forskning relateret til energifrembringelse offshore, der vil styrke regionen økonomisk og udviklingsmæssigt, og som også vil udgøre et væsentligt aktiv for dansk eksport af service, knowhow og udstyr til den internationale offshore energisektor. Og endelig handler projektet Substitution af materialer offshore om at undersøge mulighederne for at plast kan erstatte stål offshore. Tanken er, at dette kan føre til omkostningsreduktioner, dels som følge af stigende stålpriser, men især fordi omkostninger til vedligeholdelse som følge af korrosion kan reduceres. Selvom alle delprojekter således handler om at skabe fornyede forudsætninger for vækst i offshore branchen, så er det samtidigt tydeligt, at de har meget forskelligt fokus, hvorved det samlede projekt Energi på havet også får et meget bredt fokus. Evalueringen er derfor i virkeligheden også en evaluering af 5 selvstændige projekter samt den overordnede ledelse af Energi på havet. Evalueringen af hvert af de fem delprojekter foregår i tre skridt. Som et første skridt skabes der overblik over hvilke aktiviteter, der faktisk er gennemført, om der er afvigelser fra det oprindeligt planlagte, samt hvilke konkrete resultater der er opnået. Denne del af evalueringen er baseret på skriftligt materiale fra projektlederne samt interviews med projektlederne for de enkelte delprojekter samt for det samlede projekt. Som et andet skridt, er der skabt et kritisk indblik i de enkelte delprojekter baseret på tre centrale kriterier: Relevans Kvalitet Forankring Med relevans forstår vi, hvorvidt de gennemførte aktiviteter har været velegnede til at løse de opgaver, som delprojektet skulle løse? Og om de relevante aktører var inddraget? Med kvalitet forstår vi delprojekterne har været godt ledet. Har der været styr på den praktiske gennemførsel af aktiviteterne og har de været gennemført tilstrækkelig kvalitet til at de kan få den ønskede effekt? Med forankring forstår vi om delprojekterne afleveres på en måde, så der kan bygges videre på dem, og om det er klart, hvem der tager de næste skridt, samt hvad næste skridt evt. skal være. Denne del af evalueringen har været baseret på interviews med projektlederne for de enkelte delprojekter samt med 3-5 udvalgte interessenter/aktører i tilknytning til hvert af delprojekterne samt med projektlederen for det samlede projekt. Det er projektlederne for de enkelte projekter, der har peget på, hvilke deltagere vi har kunnet interviewe. Og endelig som et tredje skridt er der foretaget en samlet vurdering af de enkelte delprojekter. I det omfang det er relevant og muligt, er der på baggrund af de indsamlede informationer m.v. givet forslag til mulige næste skridt. Fremgangsmåden for evalueringen er illustreret i figur 2 herunder: Overblik Kritisk indblik Figur 2: Fremgangsmåde for evalueringen Samlet vurdering 8 Evaluering af Energi på Havet

9 Evalueringen er blevet fulgt af en følgegruppe bestående af den hidtidige bestyrelsesformand for Offshore Center Danmark, Niels Åge Giversen, Poul Viggo Fischer, Markedschef ved AMU-Vest, Elsebeth Fogh, administrerende direktør for virksomheden Global Partner, der har deltaget i delprojektet Offshore Supply samt Marianne Tølbøll, der har været overordnet projektleder af Energi på havet. Rapporten er struktureret således, at vi først præsenterer vores samlede vurdering af projektet. Herefter gennemgår vi de enkelte projekter ét efter ét efter følgende skabelon: Oversigt over gennemførte aktiviteter Overblik over opnåede resultater Relevans Kvalitet Forankring Samlet vurdering Evt. næste skridt Afslutningsvis holdes de opnåede resultater op imod de mål, der var stillet op for projektet. Evaluering af Energi på Havet 9

10 10 Evaluering af Energi på Havet

11 2. Samlet vurdering Energi på havet er først og fremmest et meget velbeskrevet, velforberedt og velgennemført projekt. Alle delprojekter har oplevet udfordringer undervejs, men de er alle blevet håndteret, så alle planlagte aktiviteter har kunnet gennemføres. Energi på havet er en del af en langsigtet strategi for udvikling af offshore industrien, så den i 2020 beskæftiger ansatte mod , der var beskæftiget forud for Energi på havet. I mellemtiden er der imidlertid sket en hurtig udvikling, således at der allerede i dag anslås at være i alt ca ansatte i offshore industrien fordelt med inden for olie & gas og ca inden for offshore vind. Det ændrer imidlertid ikke ved, at Energi på havet fortsat indgår i en langsigtet satsning, der skal bidrage til at sikre at de virksomheder der allerede er inden for offshore industrien kan udvikle sig bedst muligt samtidigt som flere virksomheder kan blive koblet på udviklingen. Det er en stor udfordring at måle effekten af tidlige stadier af langsigtede satsninger, da der helt overvejende er tale om forberedende skridt. Der er i forbindelse med evalueringen indhentet information fra evalueringer af klyngesatsningerne i Norge og Sverige, der er kendetegnet ved netop langsigtede satsninger. Med inspiration herfra er der i evalueringen af Energi på havet lagt vægt på tre centrale kriterier til vurdering af den gennemførte indsats: Relevans, kvalitet og forankring. Det kan med udgangspunkt heri konstateres, at alle de gennemførte aktiviteter har været relevante i forhold til de opstillede projektmål. Det kan ligeledes konstateres, at alle delprojekter såvel som det overordnede projekt er gennemført med høj kvalitet. Det gælder projektledelsen såvel som de respektive gennemførte aktiviteter. Og endelig kan det konstateres, at de enkelte delprojekter helt overvejende er blevet forankret på en måde, så de nødvendige næste skridt kan tages. I forhold til målopfyldelse, så kan det konstateres, at de enkelte delprojekters egne mål med få afvigelser alle er blevet indfriet. Der er på enkelte punkter endda opnået mere end forventet. Projektet har gennemført det de skulle, og det har virket som det skulle. De mål som projektet skulle leve op til over for Erhvervsstyrelsen vurderes også at være opfyldt. De mål som projektet skulle leve op til over for Region Syddanmark vurderes til gengæld ikke at være opfyldt. De ikke indfriede mål skyldes dog ikke dårlig projektgennemførsel, men at de opstillede mål ikke var relevante for projektet og dets aktiviteter. Der var således ingen sammenhæng mellem de planlagte aktiviteter, og de mål som Region Syddanmark vil have det målt på, hvorfor det må have stået klart fra starten, at disse ikke ville blive indfriet. Denne vurdering uddybes i afsnit 9. Energi på havet er som projekt betragtet meget fragmentarisk. Der er tale om fem indbyrdes uafhængige projekter, der er blevet samlet under én hat og med fælles projektledelse. Det er der fordele og ulemper ved. Først og fremmest giver det rigtig gode muligheder for at skabe synlighed og opmærksomhed om projektet og dets aktiviteter, hvilket både kan bidrage til deltagelsen i de enkelte projekter og til den videre udvikling af relationer i offshore klyngen som sådan, når mange virksomheder og aktører samles til arrangementer i regi af projektet. Synligheden gør det lettere at få adgang til eksterne samarbejdsparter og åbner flere kanaler for videnspredning. Der er i projektet gjort meget ud af skabe opmærksomhed og synlighed gennem presse, konferencer m.v. Endelig kan det bidrage til at reducere konsekvenserne af projektlederskifte i delprojekterne, når der er en organisation bag, der kan hjælpe en ny projektleder på plads. Rent administrativt opnår Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark nogle fordele, når 5 projekter samles til ét samlet, fordi Offshore Center Danmark kommer til at Evaluering af Energi på Havet 11

12 overtage en række administrative funktioner. Men evalueringen giver ikke belæg for at sige, at projekternes kvalitet øges eller at der opstår positive faglige synergier mellem delprojekterne, fordi de samles i ét stort projekt. Til gengæld opstår der i et vist omfang konkurrence om at få virksomheder og øvrige aktører til at deltage i de enkelte projekter, når flere af dem på samme tid skal gennemføre aktiviteter, der fordrer deltagelse af virksomheder eller andre aktører. Det enkelte projekts muligheder for at ændre i projektplanen begrænses også, fordi en udsættelse af ét af projekterne vil indebære, at det samlede projekt ikke kan afsluttes med administrative omkostninger til følge. 12 Evaluering af Energi på Havet

13 3. Offshore supply Offshore Supply som delprojekt har fokus på især små og mellemstore virksomheder. Delprojektet tager fat på den udfordring, det er, at offshore sektoren stiller store, formelle krav til virksomheder om f.eks. kvalitet, sikkerhed og miljø. Det kan således pga. store opstartsomkostninger være vanskeligt for nye virksomheder at komme ind på markedet. For små og mellemstore virksomheder kan de store og uigennemskuelige krav betyde, at de helt opgiver at komme ind i branchen. Dette delprojekt er et udviklingsprojekt, der er målrettet virksomheder, der ønsker at komme ind på offshore markedet i såvel Danmark som i udlandet. Formålet er todelt. For det første skal virksomheder i projektperioden rådgives i en sådan grad, at de ved projektets afslutning har opnået de nødvendige værktøjer og certificeringer til at kunne afgive deres første levering til offshore sektoren. For det andet skal eksisterende leverandører i løbet af projektet klædes bedre på, således at de ved projektets afslutning er klar til at rykke ind på nye eksportmarkeder. 3.1 Gennemførte aktiviteter Projektet er bygget op i fire faser. Først kom en analysefase, hvor kravene til sektoren skulle analyseres. Bl.a. skulle der være fokus på reglerne for certificering, der ofte er uigennemskuelige for mindre virksomheder. Herefter fulgte en udviklingsfase, hvor konkrete værktøjer og templates blev udviklet. Dette skulle eksempelvis føre til let forståelige skabeloner til ansøgningsskemaer og manualer. I den tredje fase skulle de udviklede værktøjer afprøves, hvilket foregik i en række pilotvirksomheder. I den fjerde fase, skulle fokus være på formidling til organisationer, virksomheder og erhvervsfremmeorganisationer samt forankring af projektet og dets udviklede redskaber og værktøjer. Og endelig i den femte og sidste fase skulle fokus være på internationalisering, hvor metoder og værktøjer skulle tilpasses udvalgte markeder med det formål at gøre det lettere for ekportparate virksomheder at afprøve og udnytte deres eksportpotentiale internationalt. Delprojektet er oprindeligt udviklet af Offshore Center Danmark. Projektledelsen lå i første omgang hos Udviklings Centret for Erhverv & Turisme i Vejen, men som følge af projektlederens jobskifte undervejs, har projektet undervejs været ledet fra Offshore Center Danmark og siden af Business Kolding, hvor den oprindelige projektleder genindtrådte. Der har været knyttet en styregruppe med repræsentanter fra virksomheder samt Force Technology og Bureau Veritas, der begge har været aktive i projektets gennemførsel. Deltagervirksomhederne skulle i projektperioden modtage rådgivning om de udfordringer, de måtte stå over for. Endvidere tilbydes virksomhederne de til projektet udviklede værktøjer, der skal klæde virksomhederne bedre på til at komme ind på offshore markedet. Figur 3: Faser i offshore supply Analysefase Udviklingsfase Afprøvningsfase Formidlings- og forankringsfase Internationalisering Evaluering af Energi på Havet 13

14 Helt konkret var det planlagt at følgende aktiviteter skulle gennemføres: Planlagte aktiviteter: - Klarlæggelse af standard service- og leveringskrav i branchen Klarlæggelse af certificeringskrav i branchen brudt ned på delbrancher Klarlæggelse af juridiske og aftalemæssige problemstillinger i branchen Udvikling af værktøjer, skabeloner og vejledninger til certificeringsprocessen Udgivelse af certificerings-hjælpeværktøjer Udvikling af værktøjer til dokumentation, styring og håndtering af den løbende certificering samt vejledninger til opretholdelse af certificering Pilotprojekt med 10 relativt uerfarne virksomheder med fokus på offshore Evaluering og feedback på værktøjerne Pilotprojekt med 10 relativt erfarne virksomheder, der har fokus på det internationale offshore olie & gas marked Evaluering af pilotprojekter, udvikling af værktøjer og best case Evalueringen har vist at alle aktiviteter er blevet gennemført. Projektet har undervejs været udfordret, dels fordi der har været nogle ændringer omkring projektledelsen, og dels fordi det har krævet betydeligt flere ressourcer at rekruttere relevante virksomheder til deltagelsen end forudsat. Alle redskaber, vejledninger, håndbøger m.v. er i dag udviklede og tilgængelige og der er gennemført udviklingsforløb med 2 hold virksomheder. Forløbene med virksomhederne har været gennemført som en kombination af individuel rådgivning og kollektive forløb, hvilket har ført til etableringen af netværk mellem virksomhederne. Først inden for hvert af de to hold virksomheder, og siden august 2012 som et samlet netværk for virksomhederne på begge hold. Udover de planlagte aktiviteter har der også været gennemført et såkaldt Springbræt til offshore, hvor 7 af pilotvirksomhederne fik mulighed for at præsentere deres værdiprodukt for et panel af erfarne branchefolk. 3.2 Opnåede resultater Projektet har genereret en lang række konkrete resultater i form af opnåede resultater: Afdækning af krav til service, levering og certificering i branchen Værktøjer til kompetenceafdækning i virksomheder Certificerings hjælpeværktøjer, vejledninger m.v. Vejledning i udarbejdelse af certificeringsprocesser Værktøjer til opretholdelse af certificering Afdækning af service- og leveringskrav på udvalgte eksportmarkeder Opkvalificering af i alt 20 underleverandørvirksomheder Ca. halvdelen af virksomhederne har enten opnået certificering eller er på vej mod at opnå det Netværk mellem virksomhederne skal etableres 14 Evaluering af Energi på Havet

15 Kompetencehjul - fem hovedom Samlet set har projektet opnået de ønskede resultater. Ikke mindst på værktøjssiden ligger der nu et omfattende materiale, som Offshore Center Danmark fremover vil kunne anvende over for andre underleverandør virksomheder. Men det må samtidigt konstateres, at det har været vanskeligt at rekruttere virksomhederne til projektet og at en del enten har fravalgt at lade sig certificere eller at de endnu ikke har opnået certificering. Det er oplevelsen, at en del af virksomhederne ikke har flyttet sig så meget som ønsket i retning af at blive klar til at blive underleverandør til offshore industrien enten i Danmark eller på eksportmarkedet. lang vej til at blive underleverandører til offshore industrien. Certificering kan siges at være en nødvendig forudsætning for at blive underleverandør, men det er tydeligt, at det ikke er en tilstrækkelig forudsætning. Der er ikke i evalueringen fundet eksempler på virksomheder, der har vundet opgaver som følge af deres deltagelse i projektet og den deraf følgende certificering. Men virksomhederne udtrykker alligevel stor tilfredshed med deres deltagelse i projektet. Det har haft stor værdi for dem at få bedre styr på deres kvalitetssikringssystemer og indgå i forløb om forretningsudvikling. Ikke mindst netværkselementet fremhæves af flere, som meget givende og vigtigt. Blandt de virksomheder, der har gennemgået certificering, er der flere der konstaterer, at de synes at have Firma: Arbejdsmiljøsystem Miljøledelsessystem Bestyrelse Forretn Kvalitetsledelsessystem Forsikring Kundekrav Produktlovgivning Generelle lovkrav Trackrecord Love, normer, standarder Ledelse Vær pr IT-platform Kundeplatform Ressourceplatform Evaluering af Energi på Havet Synligh 15

16 3.3 Relevans af aktiviteterne Med hensyn til relevansen af de gennemførte aktiviteter, så er det tydeligt, at de har været relevante for opnåelsen af projektets mål. Udviklingen af de forskellige værktøjer m.v. har været relevant ift. virksomhedernes behov, og virksomhedsforløbene har modnet de deltagende virksomheder til at blive underleverandører til offshore industrien. Vanskelighederne med at rekruttere virksomheder til projektet viser dog også, at gruppen af virksomhederne, der finder projektet relevant for dem, er mindre end man på forhånd havde antaget. I den forbindelse skal man naturligvis huske på betydningen af krisen, der kan have påvirket virksomhedernes motivation for at gå ind i denne type udviklingsforløb, hvor gevinstmulighederne først kan forventes at opstå på længere sigt. Samtidigt er det på nuværende tidspunkt uklart, hvor mange af virksomhederne, der faktisk ender med at blive certificeret, og ikke mindst hvor mange af dem, der opnår opgaver inden for offshore industrien. Flere af dem forholder sig fortsat skeptisk til dette, idet de oplever offshore industrien som meget konservativ og uden den store parathed til at lukke nye underleverandører ind på markedet, uagtet om disse er certificeret. Det er derfor endnu uklart, om projektets aktiviteter i det lange løb vil vise sig relevante ift. at skabe øget udvikling i virksomheder, der enten gerne vil opnå at blive underleverandører til den danske eller den udenlandske offshore industri. Det er virksomhedernes vurdering, at de uden kvalitetssikring og certificering ikke ville kunne gribe evt. muligheder for at blive underleverandører, der måtte opstå, men det er samtidigt en klar erkendelse, at opgaverne på ingen måde er sikret som følge af certificeringen. 3.4 Kvalitet i projektgennemførslen med kvalificerede leverandører af de konkrete ydelser i form af såvel værktøjer m.v. som de individuelle og kollektive virksomhedsrettede forløb. De udviklede værktøjer m.v. har ifølge deltagerne været af høj kvalitet, og de opfatter at have fået stort udbytte i form af kendskab til dem. Det er således ikke som følge af manglende kvalitet i projektgennemførslen, at virksomhederne på nuværende tidspunkt har opnået en mindre grad af indtrængning på offshore markedet, end håbet. 3.5 Forankring af projektet Alle de udviklede værktøjer, vejledninger, manualer m.v. er overgået til Offshore Center Danmark, der herefter vil kunne anvende dem i evt. senere forløb rettet mod underleverandører til offshore industrien. Det etablerede fælles netværk er ligeledes overført til Offshore Center Danmark, der vil undersøge mulighederne for at videreføre det på kommerciel basis, hvor virksomhederne skal betale for deres deltagelse. Hvilken anvendelse de udviklede værktøjer m.v. vil få, er ikke på nuværende tidspunkt klarlagt. 3.6 Samlet vurdering Det er evaluators samlede vurdering, at projektet offshore supply har været velgennemført og har ført til udvikling af en række relevante og nyttige værktøjer m.v., og at de gennemførte virksomhedsudviklingsforløb har haft stor værdi for virksomhederne. Men det er samtidigt evaluators vurdering, at det det ikke er sikkert, at projektet ender med at få den ønskede effekt i form af vækst i de deltagende virksomheder som følge af opgavetilgang inden for henholdsvis den danske eller den udenlandske offshore industri. Det er evaluators vurdering at projektet har haft en kvalificeret projektledelse, der har været suppleret 16 Evaluering af Energi på Havet

17 4. Offshore vindsektoren - forskning Analyse af makroøkonomiske forhold Beskrivelse af branchens struktur Analyse af logiske og samarbejdsmæssige processer Udvikling af offshore branchens virksomheder Figur4: Hovedaktiviteter i Offshore vindsektoren forskning Danmark har i en årrække været en af verdens førende nationer inden for vindenergi på havet. De senere år er der imidlertid kommet stigende konkurrence på området internationalt. Dette delprojekt har derfor som formål at sikre en fortsat styrkelse af den danske offshore industri inden for såvel udvikling som udnyttelse af havvindmøller. Formålet er endvidere at opnå viden om, hvordan offshore klyngen og virksomhederne i den bedst kan skabe vækst fremadrettet og søge at hjælpe virksomheder i gang med dette. I løbet af projektet skal der foretages en undersøgelse af, hvordan hele industrien kan få andel i et voksende internationalt marked. Endvidere skal offshore branchen beskrives, således at der gives et godt indblik i og overblik over branchen. Dette skal samlet give en større forståelse for, hvordan eventuelle nye klynger kan udvikles til gavn for branchens udvikling. 4.1 Gennemførte aktiviteter Delprojektet er opdelt i fire overordnede aktiviteter. For det første skal der foretages en analyse af, hvilke makroøkonomiske forhold, der har afgørende indvirkning på branchens udvikling. Dernæst skal der laves en beskrivelse af den struktur, der kendetegner branchen. For det tredje skal der udarbejdes en analyse af logistiske og samarbejdsmæssige processer for således at kunne pege på branchens udviklingsmuligheder. Slutteligt skal der gøres en indsats for at udvikle såvel eksisterende som nye virksomheder i offshore branchen. På baggrund af disse fire hovedaktiviteter skal der endvidere i samarbejde med konkrete virksomheder arbejdes på at udvikle disses forretningsmodeller. Evaluering af Energi på Havet 17

18 Delprojektet har været ledet og gennemført af Syddansk Universitet. Helt konkret skulle følgende aktiviteter gennemføres. virksomhederne, så deres viden er sat direkte i spil på denne måde. De deltagende virksomheder oplever at have fået stort udbytte af dette. Planlagte aktiviteter: Analyse af centrale makroøkonomiske forhold af betydning for branchens udvikling Analyse af processer hvorigennem nye klynger opstår i tilknytning til eksisterende klynger Analyse af muligheder og barrierer for overførsel af viden fra den modne offshore olie & gas klynge til den spirende vindenergi klynge Værdikædeanalyse af vindenergiklyngen Udvikling af retningslinjer for strategisk udvikling af virksomheder, der kan gøre dem attraktive som underleverandører til offshore vindenergiklyngen Demonstrationsprojekt med virksomheder, hvori der udvikles strategiplaner for fremtidig udvikling Udviklingsforløb for virksomheder, hvor relevante kompetencer erhverves Evalueringen har vist, at aktiviteterne alle er blevet gennemført, men at den overordnede logik og tidsplan for projektet ikke har været fulgt. Det var i projektets set-up forudsat at indsigter fra de enkelte faser skulle videreføres i de efterfølgende faser, for til sidst at kunne udpege de mest relevante udviklingsbehov for virksomheder, der har et ønske om at blive underleverandører til offshore vindenergi industrien og igangsætte udviklingsforløb, der netop skulle adressere disse. Dette har som følge af en forsinkelse allerede i den første fase af projektet ikke kunnet gennemføres. De planlagte faser er i stedet blevet gennemført som parallelle spor, hvor makroanalyse, klyngeanalyse og virksomhedsanalyse og udvikling er foregået mere eller mindre samtidigt. Det er vores vurdering, at denne ændring ikke har haft negative konsekvenser for kvaliteten af de virksomhedsrettede tiltag, der ifølge planen skulle have haft glæde af allerede afsluttede aktiviteter. De forskere, der skulle gennemføre makro- og klyngeanalyse er i stedet blevet inddraget direkte i forløbene med 4.2 Opnåede resultater Et forskningsprojekt som dette skal først og fremmest give ny indsigt og erkendelse som resultat. De konkrete resultater opstår først langt senere, når den nye viden og erkendelse er formidlet til en relevant målgruppe, denne gruppe har taget indsigterne og erkendelserne til sig, omsat dem til handlinger, der fører til forbedringer, der i sidste ende kan føre til bedre økonomiske resultater eller andre håndgribelige mål. Offshore vindsektoren forskning må derfor betragtes som et første skridt i en lang kæde, der først på længere sigt føre til konkrete resultater. Vejen er i projektet forsøgt forkortet ved at gennemføre et udviklingsforløb med et antal virksomheder. Nogle af disse virksomheder har fået meget ud af det i form af et klarere strategisk fokus, men selv for disse er der endnu lang vej til håndgribelig effekt, hvilket vi skal vende tilbage til i afsnit 9 om effektvurdering. Andre virksomheder har ikke fået så meget ud af det, eller er i hvert fald endnu ikke i stand til at vurdere, hvad de måtte have fået ud af det. Samlet kan resultaterne opgøres som herunder: Opnåede resultater: Øget forskningsmæssigt fokus på offshore vindenergi Etablering af nye forskningsmæssige relationer Ny viden og indsigt i offshore vindenergi Rapporter, artikler, papers m.v., der formidler den opnåede viden og erkendelse 15 virksomheder har gennemført udviklingsforløb Etablering af relationer mellem deltagende virksomheder Erhvervs ph.d. opslået på nyt projekt der udløber af dette projekt 18 Evaluering af Energi på Havet

19 Derudover har projektet været involveret i udviklingen af Rømø havn, der i øjeblikket gennemgår en betydelig udvikling drevet frem af services i forhold til etablering af en tysk havvindmøllepark. Projektet har bidraget til udviklingsplanen med en analyse af en mulig klyngedannelse omkring havnen, der vil kunne understøtte udviklingen. i projektet. Evalueringen har bekræftet, at kontakten med de øvrige virksomheder har været et stort plus ved deres deltagelse. Netværksaspektet vurderes at have haft stor betydning og der er etableret en række relationer mellem virksomhederne. Tankerne bag rekrutteringen og sammensætningen af gruppen synes således at have været meget relevant. 4.3 Relevans af aktiviteterne Som nævnt har den oprindelige projektplan, ifølge hvilken de forskellige forskningsmæssige fokusområder skulle føde ind til hinanden, ikke kunnet følges. Dermed er relevansen af de tidlige faser med makroanalyse og klyngeanalyse umiddelbart blevet reduceret, idet indsigter og erkendelser herfra ikke har kunnet integreres i de efterfølgende aktiviteter. Man kan spørge sig selv, om virksomhedsforløbene kunne have været gennemført uden den forudgående forskning. Det er vores vurdering, at det ikke er tilfældet. Ved en gennemgang af programmerne for de 8 gennemførte netværksdage er det tydeligt, at resultaterne af forskningsaktiviteterne på makroniveau og klyngeanalyse er blevet inddraget, hvor det har været relevant. Et andet aspekt af relevans er, om de virksomheder, der har indgået i projektet, har været de rigtige ift. at skabe den ønskede effekt. 80 virksomheder deltog i et orienteringsmøde. 25 af dem var interesserede i at indgå i projektet, og 15 af dem blev efter en screening fundet egnede. Der blev ved screeningen lagt vægt på, at de deltagende virksomheder alle skulle have noget at bidrage med, der kunne være interessant for de øvrige deltagere. De skulle enten allerede være inden for offshore vindenergi, eller de skulle have et klart ønske om at komme det. Og der skulle være en blanding af produktionsvirksomheder og servicevirksomheder, så de kunne lære af hinanden. Der har således været et klart fokus på at sammensætte en virksomhedsgruppe, der i sig selv gjorde det interessant og relevant at deltage Samtidigt kan det imidlertid også konstateres, at det i hvert fald på nuværende tidspunkt er meget varierende i hvor meget virksomhederne har fået ud af deres deltagelse. Det rejser et generelt spørgsmål, om hvorvidt man i den slags forløb skal screene endnu hårdere for at få fat i virksomheder, der næsten med sikkerhed vil kunne omsætte de input de modtager til handling, så det fører til den ønskede effekt, eller om denne gruppe kan siges at kunne klare sig selv uden offentligt støttede projekter. Eller om man snarere skal gå efter virksomheder, der ikke i udgangspunktet kan betegnes som meget udviklingsorienterede, og for hvem strategisk orientering m.v. er lidt svært at håndtere, men hvor muligheden for at tilføre dem nye indsigter og skabe forandring i virksomhederne er tilsvarende større. Det er fristende at koncentrere sig om de udviklingsorienterede, fordi det giver større sandsynlighed for succes. Men indsatsen vil måske kunne få større effekt, hvis det lykkes at flytte nogle virksomheder, der ikke i udgangspunktet er så udviklingsorienterede. Men her er risikoen for manglende effekt tilsvarende større. Vi kan som evaluatorer ikke afgøre, om gruppen af deltagende virksomheder har haft den optimale sammensætning endsige hvordan den optimale sammensætning skulle have set ud men vi vil opfordre til at det indgår som en overvejelse ift. fremtidige indsatser med udviklingsforløb, så disse kan blive så relevante som muligt ift. det mål, man ønsker at opnå. 4.4 Kvalitet i projektgennemførslen Offshore vindsektoren forskning har, som de øvrige projekter, oplevet udfordringer ift. den opstillede projektplan. Det skyldtes dels styringsmæssige udfor- Evaluering af Energi på Havet 19

20 dringer, dels uheldige personrelaterede forhold omkring projektledelsen, som man ikke kunne have taget højde for. Det har betydet en forsinkelse i projektet med deraf følgende underforbrug, der i en fase af projektet skabte usikkerhed om dets gennemførsel. Det kan imidlertid konstateres, at alle planlagte aktiviteter er gennemført, og at der oven i købet i den senere del af projektet har været et højere aktivitetsniveau på nogle punkter end planlagt. Det er meget positivt, at udfordringerne er blevet håndteret, og aktiviteterne gennemført på trods af udfordringerne. Det ser vi som udtryk for kvalitet i projektgennemførslen. Om de forskningsmæssige aktiviteter er gennemført med tilstrækkelig kvalitet har vi ikke mulighed for at vurdere. Det kræver en faglig indsigt, som vi ikke besidder. Men evalueringen har vist, at de gennemførte virksomhedsforløb har haft høj kvalitet. Underviserne på de enkelte moduler beskrives af deltagerne som meget engagerede og dygtige, og projektledelsen har lagt vægt på at finde de bedst mulige undervisere. Alle virksomheder skulle formulere deres eget projekt, hvilket skulle motivere virksomhederne til at anvende de redskaber m.v., de fik på undervisningsmodulerne. De deltagende virksomheder er alle blevet kortlagt med udgangspunkt i den model, der har været strukturerende for undervisningsforløbene, og der foreligger grundige notater om hver enkelt virksomhed. Virksomhederne betoner den positive effekt af denne tætte kontakt med projektledelsen. Med udgangspunkt i dette materiale, vil et stort set idéelt effektstudie kunne gennemføres på et senere tidspunkt, da de udarbejdede virksomhedsnotater på centrale udviklingsparametre så at sige udgør en 0-punktsmåling, så man ved hvor de stod, inden udviklingsforløbet blev påbegyndt. Dette ser vi som et andet udtryk for kvalitet i opgavegennemførslen, hvor det skinner tydeligt igennem, at projektet er gennemført af forskerede med stor metodisk bevidsthed. 4.5 Forankring af projektet Projektet som sådan er slut og skal ikke i sig selv forankres eller videreføres for at kunne få effekt på længere sigt. Men der er allerede taget en række initiativer, der skal sikre videreførelsen af de igangsatte aktiviteter. Det øgede forskningsmæssige fokus forventes forankret i en helt ny satsning på tværs af det tekniske og samfundsfaglige fakultet omkring anvendelsesorienteret 20 Evaluering af Energi på Havet

21 forskning i relation til vedvarende energi ( Applied research in renewable energy ). Dette forventes at kunne fastholde og yderligere udbygge det forskningsmæssige fokus også på offshore vind. Derudover er et nyt projekt under udvikling, der imidlertid vil adskille sig fra den netop gennemførte ved at være mere åbent i den tidlige fase og så have beslutninger om projektets videre retning lagt ud i en styregruppe med deltagelse af involverede virksomheder. Kontakten med virksomhederne i den forbindelse har ifølge styregruppen vist, at det er blevet betydeligt lettere at få virksomhederne engageret efter det netop gennemførte projekt, hvilket vi også ser som udtryk for en forankring af projektet på virksomhedsniveau. Det nye projekt synes med dets set-up i øvrigt at bryde med den nuværende projekttradition, hvor man på forhånd skal fastlægge alle aktiviteter ret detaljeret inden projektstart med deraf følgende udfordringer, når planlagte elementer ikke lader sig gennemføre som forudsat eller nye elementer og muligheder undervejs opstår som relevante. 4.6 Samlet vurdering Det er langt fra forskning til effekt også selvom der er tale om forholdsvis anvendelsesorienteret forskning. Men det er meget positivt for offshore industrien at det forskningsmæssige fokus generelt er blevet øget som følge af projektet. Det vil på lang sigt skabe en række nye muligheder inden for offshore. Det er tydeligt at offshore klyngen som sådan nu har fået langt bedre adgang til forskningsmæssig ekspertise og kompetence, således at man generelt har fået et slags forskningsmæssigt beredskab. Projektet har været udfordret undervejs, men er blevet reddet i land af en dedikeret projektledelse. De gennemførte virksomhedsudviklingsforløb har været af høj kvalitet og de deltagende virksomheder har været meget tilfredse med deres deltagelse. Det er imidlertid svært på nuværende tidspunkt at afgøre, i hvilket omfang de vil være i stand til at omsætte de mange nye input til ændringer i virksomhederne, de på sigt vil skabe nye muligheder for dem og forbedre deres økonomiske performance. Evaluering af Energi på Havet 21

22 22 Evaluering af Energi på Havet

23 5. Rekruttering og profilering Delprojektets formål er at synliggøre offshore industrien og tiltrække fremtidens medarbejdere og studerende. Delprojektets opgave er at arbejde for at gøre det mere interessant for unge at uddanne sig inden for offshore sektoren og tiltrække velkvalificeret arbejdskraft. Konkret skal det ske ved at tage temperaturen på virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og ved at synliggøre over for de unge de muligheder, der er for at søge uddannelse inden for området herunder pege på de gode jobmuligheder, der fortsat kan forventes inden for sektoren. 5.1 Oversigt over gennemførte aktiviteter Konkret er der i projektperioden gennemført en lang række aktiviteter inden for delprojektet. Det overordnede billede er, at der er gennemført aktiviteter inden for alle de temaer, der var anført i den oprindelige ansøgning. Nedenfor præsenteres de væsentligste gennemførte aktiviteter Etablering af en virksomheds task-force Der blev hurtigt i projektperioden etableret en virksomhedsgruppe med det formål at skabe en ramme for at kunne identificere de behov, som virksomhederne har i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energi branchen. Konkret blev der gennemført en række workshops for at afklare strategi og indhold for den ønskede indsats over for morgendagens arbejdskraft. Task-forcen vedtog ret hurtigt, at strategien og indsatsen skulle rettes mod, som projektlederen formulerede det under interviewet, at formidle den gode historie på den rigtige måde til målgruppen og dem som de er i berøring med. Det betød at de virkemidler, der blev bragt i anvendelse var direkte og involverende kommunikation til de unge. Det vedtoges også, at det var helt afgørende for at kunne lykkes med indsatsen, at virksomhederne involverede sig direkte i gennemførelsen af konkrete initiativer. Nedenfor er anført de konkrete aktiviteter, der er gennemført med virksomhedsdeltagelse i hovedparten: Gennemførte aktiviteter Åbent Hus på Ålborg Universitet, 2011, 2012 og 2013 under planlægning Karrierevalg, 2011 og 2012 Forskningens døgn, 2011 og 2012 Dansk Naturvidenskabsfestival i Esbjerg, 2011 og 2012 og Tønder, 2012 Overtagelse af undervisningen Ribe Katedralskole, november 2011 og Teknisk gymnasium Esbjerg november 2012 Arrangement på Varde Kaserne Videntræf oktober 2012 Gennemførelse af camps inden for bl.a. bølgeenergi Deltagelse på job og uddannelsesmesser Besøg af klasser på energiuddannelserne Etablering af samarbejdsmodel mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder Fokus i denne indsats har været at sikre en optimering af uddannelsesinstitutionernes og virksomhedernes ressourceforbrug i forbindelse med rekrutteringsindsatsen. Målet har været at sikre en klar arbejds- og opgavefordeling mellem de deltagende parter for at alle parter trak i den samme retning. I praksis kan de fællesaktiviteter, der er gennemført henføres til dette tema: bølgenergicamp, bienergicamp og videntræf. Evaluering af Energi på Havet 23

24 Det er evaluators vurdering, at delprojektet ikke har medført etablering af en ny formel samarbejdsmodel, men projektet har styrket netværket og samarbejdet mellem parterne, således at der er etableret en god platform for det videre samarbejde Opgradering af viden hos undervisere i henholdsvis folkeskole og gymnasier om uddannelsesmuligheder med henblik på offshore branchen Konkret er der igangsat aktiviteter som en uddannelseskonference, hvor undervisere fra grundskolen, gymnasier og lærerstuderende er blevet introduceret til offshore branchen. Ligeledes er der blev overført viden til underviserne via deres deltagelse i åbent hus arrangementer, afholdte camps, videntræf, besøgsarrangementer på gymnasierne mv. Lidt forenklet kan man sige, at delprojektet har anvendt, udover et informationsmøde for underviserne, en aktionsbaseret tilgang, hvor videndeling primært er sket ved at underviserne har deltaget i arrangementer, hvor den primære målgruppe har været de studerende. På disse arrangementer er underviserne indirekte blevet introduceret til branchens vilkår samt fået kendskab til den projektbaserede undervisningsform på Ålborg Universitet samt adgang til det nyeste udstyr og faciliteter, som anvendes på Universitet i undervisningen inden for området Virtuel læring: udvikling af spil, der kan indgå i undervisningen. Der er etableret et computerspil om livet på en bore- Ifølge projektbeskrivelsen var det en hovedopgave, at delprojektet skulle bidrage til at opgradere viden hos undervisere i ungdomsuddannelserne med henblik på at de blev bedre klædt på til at øge skoleelevernes viden og interesse for offshore branchen. platform. Formålet er at styrke de naturvidenskabelige fag i folkeskolen og gymnasium og gøre de studerende nysgerrige på arbejdet i offshorebranchen. Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem virksomheder, ungdomsuddannelser og Aalborg Universitet. Aktuelt er man i gang med at videreudvikle spillet, så spillet bliver konkurrencedygtig i forhold øvrige spil, som de studerende traditionelt bruger. Når det nye spil er færdigudviklet er der en stor opgave med hensyn til at få det udbredt i ungdomsuddannelserne. Samlet er det evaluators vurdering, at der er gennemført aktiviteter inden for alle de områder, som det var planlagt i den oprindelige projektbeskrivelse. Det er vurderingen, at delprojektet har været kendetegnende ved et højt aktivitetsniveau, som har involveret mange forskellige interessenter og parter inden for offshore branchen. Indsatsen har i overensstemmelse med projektets formål helt overvejende været rettet mod at nå ud til de studerende, således at det fremadrettet bliver muligt at sikre adgang til velkvalificeret arbejdskraft inden for branchen. 24 Evaluering af Energi på Havet

25 5.2 Overblik over opnåede resultater 5.3 Relevans Helt overordnet har de mange igangsatte aktiviteter medvirket til at projektet umiddelbart har ført til en bred vifte af resultater: Opnåede resultater Flere studerende på Ålborg Universitet som følge af aktiviteterne Fortsættelse af nye rekrutteringsaktiviteter over for de studerende af Ålborg Universitet Etablering af samarbejde med de respektive gymnasier i de deltagende kommuner Intensiveret samarbejde med gymnasiesektoren i Grindsted Intensiveret samarbejde med virksomheder og kommunernes erhvervsafdelinger Intensiveret samarbejde med grundskolen Øget kendskab til ingeniøruddannelserne og branchens vilkår Gennemførelsen af camps og besøgsarrangementer, som velegnede virkemidler til at nå de studerende Forankringen af rekrutteringsindsatsen som et selvstændigt indsatsområde i Esbjerg Kommunes videnstrategi. Deltagernes samlede vurdering er, at man har nået de resultater, som de havde forventet og håbet. Dog er der også deltagere, som ikke havde nogen forventninger til projektet, da deres deltagelse i udgangspunktet mere var udtryk for en samfundsmæssig forpligtelse end en strategisk beslutning om at søge indflydelse på uddannelsesområdet. Den kritiske faktor for en fremadrettet indsats bliver evnen til at kunne inddrage virksomhederne i det fortsatte arbejde med at styrke den samlede uddannelsesindsats. Forudsætningen for at lykkes med projektet var, at det var muligt at inddrage de relevante parter i gennemførelsen af projektet. Delprojektet er struktureret efter en overordnet tanke om netværk mellem områdets mange interessenter. Nedenfor er de anført de interessenter, som det er vurderet som særligt vigtigt at skabe netværk imellem. Interessenter i delprojektet Offshore Center Danmark. COWI. FORCE Technology. ISC Rådgivende Ingeniører. Maskinmestrenes Forening. Mærsk Olie og Gas. Rambøll Olie & Gas. Semco Maritime. Mc Artney HH Consult A/S Atkins Danmark A/S Vattenfall A/S Wave Star A/S A2SEA Q-Star Energy A/S Viking Life-Saving Equipment A/S Povlonis Innovation Esbjerg Erhvervsudvikling U-Rope Belmann Halliburton Danmark YIT A/S Hydro Aluminium Nordic Offshore Udvalgte folkeskoler og gymnasier fra Billund, Vejen, Tønder, Varde, Fanø og Esbjerg kommuner. Erhvervsakademi SydVest og Erhvervsakademi Lillebælt Fredericia Maskinmesterskole EUC Vest Esbjerg, Tønder og Vejen Kommune Kilde: Hjemmeside for Energi på Havet Evaluering af Energi på Havet 25

26 Når de gennemførte aktiviteter vurderes i forhold til deltagelse af interessenter står det hurtigt klart, at det har været muligt i stort omfang at inddrage relevante parter i gennemførelsen af delprojektet. Konkret har fx en række virksomheder deltaget meget aktivt i gennemførelsen af de forskellige camps med oplæg, opgaver til de studerende og faglig sparring af de studerende. Delprojektet har ifølge deltagerne fra uddannelsesinstitutionerne muliggjort etablering af et åbent vindue over for relevante lokale virksomheder. Det fremhæves fra flere af projektdeltagerne, at delprojektet har medvirket til at styrke netværk og samarbejde mellem virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som giver en god platform for et fortsat fremtidigt samarbejde mellem parterne. På den anden side bør det også fremhæves at virksomhederne har engageret sig i varierende omfang og særligt har det været vanskeligt at engagere de største virksomheder i gennemførelsen af fx de mange camps. Deltagernes samlede vurdering er, at de gennemførte aktiviteter alle har været yderst relevante i forhold til, at nå de ønskede mål med indsatsen. 5.4 Kvalitet Delprojektet har været organiseret med en projektleder som også har været ansvarlig for tre af de gennemførte aktiviteter, en underviser/forsker med ansvar for de resterende aktiviteter, mens styringen af regnskab og opfølgning herpå har været forankret i Ålborg Universitets administration. Derudover har der været etableret en styregruppe til at rådgive undervejs i delprojektet. Delprojektet blev igangsat ved et kick-off arrangement, hvor delprojektets partnere (undervisere, virksomheder, skoler og gymnasier) var inviteret. Det overordnede ansvar for delprojektets overordnede fremdrift og styring har været lagt i hænderne på en projektleder forankret på Aalborg Universitet. Den overordnede opfyldelse af den opstillede aktivitetsplan bekræftes af deltagernes positive tilbagemelding om projektlederens faglige og driftssikre styring af delprojektets gennemførelse. Den helt overordnede tilbagemelding fra deltagerne i projektet er således, at styringen og håndteringen af projektet er foregået med en sikker hånd på et fagligt oplyst grundlag. Der er stor ros fra alle parter til kvaliteten i delprojektet herunder særligt til det høje faglige niveau i gennemførelsen af delprojektets mange aktiviteter. 5.5 Forankring Det er ifølge projektlederen hensigten, at videreføre en række af de gennemførte initiativer og nye ideer, der ikke kunne nås eller, hvor der fortsat er behov for videreudvikling, til et nyt projekt: Energi Campus Esbjerg. Det er vurderingen, at Aalborg Universitet vil fortsætte aktiviteterne omhandlende camps for ungdomsuddannelserne, besøgsarrangementer i form af overtagelse af undervisningen på en gymnasial institution, deltagelse i job - og uddannelsesmesser samt fortsættelse af de forskellige arbejdsgrupper, der er nedsat i forbindelse med projektgennemførelsen. Umiddelbart bliver den store udfordring fremadrettet, at der ikke bliver en projektleder fremadrettet, der er udstyret med kompetence og ansvar til at blande sig på tværs af de mange delaktiviteter herunder sikre den fornødne fremdrift i aktiviteterne samt sikre koordination og samspil mellem de mange aktiviteter. 5.6 Samlet vurdering Helt overordnet har delprojektet gennemført de aktiviteter, som der var planlagt ifølge den godkendte ansøgning. Delprojektet har samlet opnået en lang række resultater, jf. ovenfor og deltagernes vurdering er, at delprojektet har været yderst relevant, og at aktiviteterne er gennemført med høj faglig kvalitet. Delprojektet har været styret med sikker hånd, således at der har været en god faglig progression i de gennemførte aktiviteter. Der er således stor deltagertilfredshed med delprojektet og de gennemførte aktiviteter. 26 Evaluering af Energi på Havet

27 Projektet er nået i mål med de fleste af de gennemførte aktiviteter. Det eneste område, hvor der stadig er et hængeparti er, at der ikke er etableret en ny formel samarbejdsmodel mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner. Delprojektet har i sig selv styrket netværket og samarbejdet mellem parterne, således at der er etableret en god platform for det videre samarbejde. Men konsekvensen af den manglende formelle samarbejdsmodel kan blive, at fremtidige initiativer i forhold til rekruttering af studerende i høj grad kommer til at afhænge af at der fortsat er ildsjæle rundt om på de forskellige uddannelsesinstitutioner, som er parat til at medvirke i lignende initiativer. Det er evaluators samlede vurdering, at delprojektet har været et meget vellykket initiativ i forhold til at få sat beskæftigelsesmuligheder inden for offshore branchen på dagsorden i forhold til de studerende. Det er åbenbart, at de mange aktiviteter har medvirket til at øge de studerendes kendskab til offshore branchen og vilkårene for at arbejde inden for branchen. Det er også evaluators vurdering, at det er vigtigt med en fortsat vedholdende rekrutteringsindsats overfor målgruppen, da branchen af mange unge, ifølge de interviewede, opleves som en branche med specielle og udfordrende arbejdsvilkår. Evaluering af Energi på Havet 27

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Projektrapport Delprojekt Rekruttering og Profilering

Projektrapport Delprojekt Rekruttering og Profilering Projektrapport Delprojekt Rekruttering og Profilering Tove Nørgaard Morell, Aalborg Universitet Esbjerg Torben Rosenørn, Center for Design, Læring og Innovation, Aalborg Universitet Esbjerg Esbjerg marts

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Skal du have en del af kagen?

Skal du have en del af kagen? Skal du have en del af kagen? Sådan bliver du leverandør til offshore industrien Erhvervsinitiativet Offshore Supply hjælper din virksomhed med at tage de første skridt ud på nye markeder. 50.000 milliarder

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Opfølgning på effekter af ISCR

Opfølgning på effekter af ISCR Opfølgning på effekter af ISCR Indhold Generel projektprofil... 1 Projektets strategiske rolle... 1 Målgruppen for projektet... 2 Effektprofil... 2 Effektforventninger til ISCR... 4 Effektopfølgning på

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ

Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ Projekt Rethink Business har over en 3-årig periode arbejdet med at omstille midtjyske virksomheder til at følge tankegangen i cirkulær

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Status på Udviklingsprojekter Energi på Havet Projektperiode: 2010 2013 Formål: Vækst i Offshore Sektoren Vækstmål:

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere