Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk"

Transkript

1 Aktionærnyt Februar 2015 Kære Aktionær Fynske Bank har, i sit første driftsår efter fusionen, realiseret et godt og tilfredsstillende resultat, hvilket du kan læse mere om i dette Aktionærnyt. Vi har samtidig nået alle planlagte milepæle i 2014 i vores fusions- og sammenlægningsproces og ser nu frem til, at den sidste større milepæl, med 2. del af vores IT konvertering, kommer endeligt på plads her i foråret. Den 27. februar var der officiel indvielse af vores nye afdeling i Odense, som nu har været i gang siden etableringen i november måned Vi har allerede nu budt mange nye kunder velkommen i Odense og vi ser frem til, at endnu flere vil kigge ind til en uforpligtende snak om deres økonomi. at møde vores aktionærer ved bankens generalforsamling og de kommende aktionærmøder. Vel mødt. I dette nummer af Aktionærnyt kan du endvidere læse om første del af vores IT konvertering, om omlægning af realkreditlån og om Geografisk Sikkerhed, der er en ny mulighed for dig, hvis du har MasterCard. Vi har traditionen tro også en række kulturelle aktionærtilbud og i denne udgave af Aktionærnyt har du endvidere muligheden for at vinde en iphone 6. God fornøjelse med læsningen af Aktionærnyt. Vi glæder os også over, at vi her i det første år efter fusionen, har kunnet byde mange nye kunder velkommen i Fynske Bank. Faktisk har vi oplevet en støt kundetilgang, som medvirker til en forøgelse af vores kundebase med flere end kunder. Det bekræfter os i, at både nuværende og nye kunder har taget godt imod vores fusion og de værdier, som vi som lokalbank står for. Sammen med bankens medarbejdere ser vi frem til, Petter Blondeau adm. direktør Arne Jakobsen bankdirektør Fynske Bank åbnet i Odense I efteråret 2014 etablerede Fynske Bank en filial i Odense, i midlertidige lokaler tæt ved motorvejen. I november måned overtog vi et lejemål på hjørnet af Jagtvej og Hunderupvej og efter en mindre renovering, var afdelingens 8 medarbejdere, i december, klar til at modtage kunderne i de nye lokaler. Åbningen af den nye filial blev fejret ved en reception fredag den 27. februar, hvor banken bød på en forfriskning og lidt mundtgodt. Fynske Bank Odense Hunderupvej Odense Tlf Åbningen af vores filial i Odense, der er en del af bankens vækststrategi, er gået over al forventning, fortæller filialdirektør Michael Sabro-Lippert. Vores kunder har taget godt i mod vores nye placering, centralt i Odense og med gratis parkering lige udenfor døren. Vi kan mærke, at vores nye kunder sætter pris på vores måde at drive bank på og på de grundlæggende værdier, vi arbejder efter i Fynske Bank. Michael Sabro-Lippert fremhæver især det personlige nærvær, tilgængeligheden og de korte beslutningsveje. Får vi f.eks. en henvendelse fra en virksomhedsleder, der gerne vil have hjælp til finansieringen, interesserer vi os mindst lige så meget for personen, som for de tørre tal. Og selv om vores kunder har nem adgang til netbanken, må teknologien aldrig blive en mur mellem os og kunderne. Det kalder vi nærvær. Hele teamet du møder i Fynske Bank, Odense. Fra venstre: Cecilia Gade Strand, Ole Rasmussen, Kent Klüver Nielsen, Sophia Green, Michael Sabro-Lippert, Anne Hestholm, Jan Svenssen. På billedet mangler Jette Kjærbye.

2 Aktionærnyt Tilfredsstillende resultat i Fynske Bank største overskud i 5 år Petter Blondeau, adm. direktør Arne Jakobsen, bankdirektør Årets resultat Resultatet for 2014 viser vækst i basisresultatet og kursreguleringerne, faldende nedskrivninger samt fortsat vækst i kundebestanden har stået i kundernes samt i fusionens og sammenlægningens tegn, hvor banken har nået en række planlagte milepæle, herunder åbning af Odense afdeling og første fase af IT konverteringen, samtidig med realiseringen af et tilfredsstillende årsresultat. Fynske Banks årsrapport for 2014 viser resultatet for året i forhold til det fortsættende selskab (tidligere Svendborg Sparekasse). Vi har tillige valgt, at udarbejde en proformaopgørelse for de fusionerede pengeinstitutters resultater for 2013 som sammenligningsgrundlag (se hovedtal). Fynske Banks årsrapport for 2014 viser et koncernresultat før skat på 52,3 mio.kr. mod et resultat på 2,9 mio.kr. i Efter skat udgør resultatet 46,8 mio.kr. mod et resultat på 14,9 mio.kr. i Resultatet forrenter egenkapitalen med henholdsvis 6,4 % før skat og 5,7 % efter skat. Resultatet er positivt påvirket af kursreguleringer på 22,8 mio.kr., heraf 10,2 mio.kr. fra salget af bankens aktier i Nets A/S, samt af væsentlige lavere nedskrivninger, der i forhold til 2013 er reduceret med 25,9 mio. kr. til 35,8 mio.kr. Basisindtjeningen, før engangsomkostninger i forbindelse med fusionen, er på 85,7 mio.kr. og er øget med 28,9 mio.kr. i forhold til Sammenlignet med proformaopgørelsen for de to tidligere pengeinstitutter er basisindtjeningen - opgjort på samme måde - reduceret med 6,6 mio.kr. Denne udvikling kan primært tilskrives investeringen i bankens nye afdeling i Odense samt lokaleindretninger i øvrigt. Basisresultatet og engangs- proforma Udvalgte driftsposter (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter (2013: excl. Badwill) Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Basisresultat Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Bidrag til indskydergarantifonden Indtægtsført badwill Udgifter til fusion og skift af IT-leverandør Resultat før skat Skat Årets resultat omkostningerne i forbindelse med fusionen ligger inden for de udmeldte forventninger. Ledelsen betegner årets resultat, der i det væsentlige svarer til det lagte budget, som tilfredsstillende set i lyset af den gennemførte sammenlægningsproces efter fusionen. Endvidere fremhæves de vigende nedskrivninger, der sammen med kursgevinsterne, medvirker til et markant forbedret årsresultat. Ledelsen er meget tilfreds med den fortsatte gode kundetilgang efter fusionen og som har medført en vækst på mere end flere kunder i banken. Vi glæder os tillige over bankens stigende forretningsomfang, både på indlåns- og garantiområdet samt den stigende efterspørgsel efter omlægninger af realkreditlån, som især har været markant i årets sidste måneder. Vi noterer også med tilfredshed den række milepæle, som er nået i sammenlægningsprocessen i det første leveår efter fusionen. Bl.a. kan nævnes bankens værdi- og kulturprojekt, den visuelle navne- og designlinje, harmoniseringen af bankens produkter og forretningsprocesser, bankens nye etablering i Odense samt forberedelserne og gennemførelsen af 1. del af IT konverteringen (tidligere Vestfyns Bank) til den valgte, nye fælles IT leverandør, BEC. 2. del (tidligere Svendborg Sparekasse) konverteres i foråret Balancen Fynske Bank koncernens balance udgør knap 5,7 mia. kr. og er i forhold til ultimo 2013 forøget med 329 mio. kr., der primært kan henføres til væksten i bankens indlån på godt 400 mio.kr. i årets løb. Likvide midler, bl.a. tilgodehavende i Nationalbanken og andre kreditinstitutter, udgør 504 mio.kr. og bankens værdipapirbeholdning i obligationer og aktier udgør mio.kr. ved udgangen af Bankens samlede likviditet er i alt øget med 420 mio.kr. i forhold til Banken har herefter en likviditetsoverdækning på 317 pct. i forhold til lovens krav. Udlån udgør mio.kr. ved udgangen af 2014 mod mio.kr. ultimo Reduktionen udgør 3,5 pct. og skyldes primært vores kunders omlægning af flere udlån til realkreditlån samt den generelle tilbageholdenhed i låneefterspørgslen. Indlån (inkl. puljeordninger) udgør mio.kr. mod mio.kr. ultimo Væksten i bankens indlån er bredt funderet både fra bankens mange privatkunder og mange erhvervskunder. Nøgletal og solvens Fynske Bank koncernens solvens og kernekapital er pr. 31. december 2014 opgjort til 18,2 % - mod et lovkrav på minimum 8 % og mod det af bestyrelsen fastlagte solvensbehov på 9,5 % for Banken har således en solvensmæssig overdækning på 349,6 mio.kr. og

3 Årets resultat Udvalgte balanceposter (1.000 kr.) Udlån Indlån og anden gæld Egenkapital Garantier m.v fuldendt i 1. halvår 2015, samt med vores nye afdeling i Odense, ser vi frem til at synergierne fra denne del af fusionen vil kunne høstes i de kommende år. Vi ser samtidig frem til at øge det markedsmæssige fokus. Nøgletal Solvensprocent 18,2% 19,7% Kernekapitalprocent 18,2% 19,7% Egenkapitalforrentning før skat 6,4% 0,4% Egenkapitalforrentning efter skat 5,7% 2,2% Udlån i forhold til indlån 64,4% 72,8% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 316,6% 306,1% opfylder allerede de nye kapitalkrav, der indfases frem mod Banken overholder endvidere komfortabelt Finanstilsynets 5 målepunkter i tilsynsdiamanten. De generelle samfundsøkonomiske vilkår forventes i svag bedring, med begrænset vækst i forbruget og fortsat svag låneefterspørgsel. Til gengæld forudses en fortsat stigende konkurrence og produktinnovation på markedspladsen, der vil medføre pres på pengeinstitutternes indtjeningsmarginaler. Banken forventer ikke væsentlige omkostninger som følge af fusionen, ud over hvad almindelig drift og udvikling tilsiger. Bankens basisindtjening, dvs. indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger og skat, forventes i et niveau på mio.kr. Det forventes ligeledes, at tab og nedskrivninger vil blive på samme niveau som i 2014, dog med usikkerhed om de enkelte sektorers generelle og markedsmæssige udvikling. Fynske Bank aktien blev ved årets slutning noteret til 82,5 kr. pr. aktie. Aktiens indre værdi er pr. 31. december opgjort til 113 kr. pr. aktie og årets resultat er beregnet til 6,24 kr. pr. aktie. Banken indstiller udbetaling af udbytte på 12 pct. eller med 1,2 kr. pr. aktie til generalforsamlingen. Fynske Banks forventninger Fynske Bank er startet året 2015 med forventning om et nyt spændende og udfordrende år i den fusionerede banks korte historie. Banken er organisatorisk og forretningsmæssigt kommet godt fra start, og med konverteringen til den nye IT platform, der forventes Udsigterne for såvel national som international økonomi er fortsat forbundet med betydelig usikkerhed, hvilket også medfører, at Fynske Banks forventninger er behæftet med nogen usikkerhed. Tak for tilliden På medarbejdernes og ledelsens vegne vil vi gerne takke vores kunder og aktionærer for den store tillid, som vi mødes med i dagligdagen. En tillid, som vi sætter særdeles stor pris på, ikke mindst med baggrund i vores værdier om troværdighed, nærvær, købmandskab og fremsyn. Tak for samarbejdet i 2014 vi ser frem til at fortsætte vores gode relationer i Skal du lægge dit boliglån om nu? At lægge sit lån om er i virkeligheden blot at udskifte sit nuværende lån med et nyt. Det handler mest af alt om, hvornår man skal gøre det og selvfølgelig om man overhovedet skal gøre det. Det historisk lave renteniveau, som vi har i Danmark lige nu, giver mange boligejere en god mulighed for at lægge sit realkreditlån om til et lån med en lavere ydelse eller til et lån med mindre risiko. I tabellen vises den aktuelle månedlige ydelse, hvis man vælger et fastforrentet lån, ved forskellige løbetider, der alle er relevante at overveje uanset om man i dag har et fastforrentet eller variabelt forrentet boliglån. Det 10-årige lån er desuden ideelt som tillægslån, hvis du skal renovere boligen eller købe bil, mens det 15- og 20-årige lån giver dig oplagte muligheder for at blive gældfri tidligere, end med et traditionelt 30-årigt lån. Det 30-årige lån giver dig til gengæld gode muligheder for at konvertere restgæld væk, idet kursen på lånet falder, når renten stiger. Er du i tvivl om du har det rigtige lån eller om det betaler sig at lægge om, så kontakt din rådgiver i banken. Har du et Totalkreditlån, har du også mulighed for at regne på omlægning af dit lån via Mit Totalkredit, som du finder i din Netbank. Aktuelle fastrentelån Fast rente Løbetid Kurs 1. års månedlige nettoydelse 1. års månedlige afdrag 2,0 % 30 år 98, kr kr. 1,5 % 30 år 95, kr kr. 1,5 % 20 år 98, kr kr. 1,0 % 15 år 97, kr kr. 0,5 % 10 år 98, kr kr. Med afdrag. Belåning 0-80%. Provenu 1 mio. kr. Incl. standard omkostninger til etablering. Pr. den

4 Fase 1 af IT-konverteringen gennemført Petter Blondeau, adm. direktør Fynske Bank aftog før fusionen sine it-ydelser fra henholdsvis SDC og Bankdata. Derfor havde vi efter fusionen, et helt naturligt behov for at beslutte, hvilken it-platform bankens kunder og medarbejdere skulle benytte sig af fremadrettet, fortæller administrerende direktør Petter Blondeau. Efter grundige analyser og overvejelser af it-løsninger, vilkår med mere, fandt vi i Fynske Bank, at BEC kunne tilbyde de bedste løsninger for banken og dermed også for vores kunder. Vi besluttede derfor i starten af 2014, at Fynske Bank skulle have sin fælles it-platform hos BEC. I oktober 2014 kulminerede ti måneders hårdt arbejde, da Fynske Bank flyttede sit it-system fra Bankdata til BEC. Til marts følger så flytningen fra SDC til BEC. Der skal tages højde for alt, når man flytter datacentral - At flytte Fynske Banks IT fra to datacentraler over til en ny datacentral hører med garanti til blandt de største forandringer i vores historie. Det er en stor manøvre, hvor der skal tages højde for, at processer, data og teknologi giver værdi for både kunder og ansatte. Grundig forberedelse og forretningsanalyse - Der har været knoklet hårdt både i BEC og i Fynske Bank, i denne første fase. Der har været godt styr på alt fra mandskab til beredskab, men også på at sikre, at vi via forretningsanalyser har fået optimeret bankens processer, så vi opnår mest muligt forretningsmæssigt udbytte af BEC s systemer. og Netbank i den ene del af Fynske Bank blev lukket ned. Dagen efter var en stor del af bankens personale trukket i arbejdstøjet for at verificere de konverterede data. Herefter kunne BEC starte den endelige konvertering, hvor der blandt andet skulle flyttes godt konti, netbank brugere, depoter og kontoposteringer. I løbet af søndagen var det meste på plads og dermed var 1. fase af Fynske Banks it-konvertering gennemført. Den ene del af bankens kunder kunne nu tage en helt ny Mobil- og Netbank i brug. En ny hverdag - For den del af bankens ansatte, der har været involveret i denne IT flytning, har det betydet en helt ny hverdag. Alle dokumenter, forretningsgange og systemer er nye. Og selvom alle medarbejdere har været på uddannelse i de nye systemer, giver det naturligt nok nogle udfordringer, inden man får oparbejdet en daglig rutine i at håndtere processer og forretningsgange. Fase 2 er lige om hjørnet - I weekenden den 21. og 22. marts gennemføres fase 2, hvor it-systemet på SDC flyttes til BEC. Forberedelserne hertil har været i gang længe, og de første 3 prøvekonverteringer har fundet sted. Generalprøven gennemføres den 7. og 8. marts, altså 14 dage før den endelige konvertering. Vi glæder os rigtig meget til, at vi kommer på én fælles it-platform og derved kan tilbyde de samme produkter og ydelser til vores kunder i alle filialer. Prøvekonverteringer sikrede kvaliteten Inden den endelige konvertering fra Bankdata til BEC fandt sted, blev der gennemført et antal prøvekonverteringer, med efterfølgende tests. Dette sikrede, at eventuelle uhensigtsmæssigheder blev fundet og rettet, inden den endelige konvertering blev gennemført. Konverteringsweekenden Den endelige konvertering fra Bankdata til BEC blev startet efter lukketid fredag, hvor bl.a. pengeautomater Vind en iphone 6 Vi vil rigtig gerne kommunikere med dig elektronisk i den udstrækning det giver mening og er muligt. Derfor udsender vi blandet andet: indkaldelse til bankens årlige generalforsamling, indbydelse til vores aktionærmøder og Aktionærnyt elektronisk til vores aktionærer. Derfor er det vigtigt, at vi har din adresse registreret i vores InvestorPortal. Vind en iphone 6 Hvis du indtaster din adresse i vores Investor- Portal inden den 1. april 2015, er du automatisk med i vores konkurrence om en iphone 6. Vi trækker lod blandt alle registrerede adresser i vores Investor- Portal. Derfor er du også med i konkurrencen, selvom du har registreret din adresse for længere tid siden. Vinderen modtager direkte besked. Sådan gør du: Gå ind på adressen /ip Log på med dit NemID og gå ind på fanen min profil i menuen til venstre Indtast din adresse Klik på Gem indstillinger Såfremt du ikke har en adresse, vil du fortsat modtage Aktionærnyt via post.

5 Aktionærtilbud Turister Onsdag den 25. marts kl. 20, Arena Assens To ikke navngivne par befinder sig på et eksotisk ferieparadis, et resort godt afskærmet fra resten af verden og lokalbefolkningen. Med et farvet armbånd om håndleddet har man købt all inclusive. Man spiser ikke for at overleve, men for at leve! Det er en uhyggelig aktuel og sort komedie om vores moderne kolonialisme, manglende livsindhold og tvangsferie sydpå. Hvorfor rejser man, og hvorfor rejser de her mennesker? trækfugle er der ingen tvivl om, at det bliver en storslået oplevelse af Mozarts mesterværk. Inden vi overgiver os til forestillingen, vil instruktør Anne Barslev fortælle om stykket i slottes tepavillon, hvorefter vi byder på vin og en let menu. En sjov, til tider uhyggelig og potentielt helt gal og voldsom forestilling, der giver stof til eftertanke om vores måde at leve på, vores værdier, livsindhold og stræben efter lykke. Sku det nu være morsomt? Nej, men det er det! Medvirkende: Morten Hauch-Fausbøll, Birgitte Prins, Charlotte E. Munksgaard og Pauli Ryberg Aktionærpris: 100 kr. inkl. et glas vin og snacks (Normalpris: 250 kr.) TV-2 Torsdag den 16. april kl. 20, Magasinet Odense TV-2, verden lykkeligste band, giver koncert på et af Odenses mest populære og intime spillesteder. Dermed vender det aarhusianske band tilbage til sit stam-spillested, der indtil midt i 90 erne var fast venue for bandets koncerter i Odense. Det var legendariske koncerter, oftest tre - fire aftener i træk for fulde huse, hvor der ikke var et øje tørt og vandet drev ned ad de gamle vægge. Der er med andre ord lagt i rock-ovnen til en fantastisk aften, hvor TV-2 vil glæde dine ører med sange fra deres imponerende bagkatalog. Aktionærpris: 275 kr. inkl. 1 drinksbillet (Normalpris: 370 kr.) Anne Barslev instruerer, Jonas Nørgaard dirigerer og operaen bliver sunget på dansk af David Danholt, Teit Kanstrup, Frederikke Kampmann, Nickie Johansson, Jakob Zethner og Simon Mott. Aktionærpris: 275 kr. inkl. introduktion, let menu og vin (Normalpris: 295 kr. + menu og vin) Shu-bi-dua, the musical Torsdag den 1. oktober kl , Fredericia Teater En forestilling, der bevæger sig i krydsfeltet mellem det nostalgiske og det overraskende; det jordbundne og det spektakulære; det morsomme og det rørende. Folkeligt og finurligt. Men først og fremmest er Shu-bi-dua, the musical, en rejse gennem det fantastiske materiale, og afspejler både den skæve og kantede humor og den eftertænksomhed, ømhed og satire, der er i sangene. Det bliver både underholdende, sjovt og medrivende. Og vellydende, overraskende og på alle måder ekstraordinært. Aktionærpris: 450 kr. inkl. introduktion, program, vin og snacks (Normalpris: 520 kr.) Tryllefløjten Onsdag den 12. august kl , Valdemar Slot Opera på Valdemars Slot præsenterer i år Mozarts mest kendte opera Tryllefløjten. Den unge Prins Tamino (David Danholt) søger meningen med livet og en kvindes kærlighed. Men først skal han så grueligt meget igennem og lære så meget undervejs. Igen i år danner slottets smukke park rammen om operaen. Og ved hjælp af solister, orkester, et stort lokalt kor, en solnedgang og et par Billetter Aktiekrav: min. 100 aktier i alt i husstanden Billetter kan bestilles på fynskebank.dk fra og med onsdag den 4. marts 2015 Billetterne sælges efter først-til-mølle princippet Billetter refunderes ikke uanset årsag, men må gerne overdrages til 3. mand

6 Gør dit MasterCard mere sikkert Brug Geografisk Sikkerhed* og få ekstra tryghed, når du bruger dit betalingskort. Du bestemmer hvor dit kort må bruges, hvilket giver dig øget sikkerhed mod misbrug af dit kort. Når vi udsteder et nyt kort, kan det benyttes på internettet, i pengeautomater og i Europa. Men f.eks. ikke til spil på internettet. Hvis du vil ændre på dette, skal du rette indstillingerne i din Netbank eller Mobilbank. Du kan slå brug til/fra i individuelle regioner, og du kan bestemme, om kortet skal kunne bruges til spil, i pengeautomater eller på internettet generelt. Du kan justere ligeså ofte, du ønsker, og ændringerne træder i kraft øjeblikkeligt. Sådan gør du Log på Mobilbank eller Netbank Vælg dit MasterCard i kortoversigten Vælg regioner eller kategorier Åbn/luk kortet i den ønskede region eller kategori Hvis du f.eks. skal på ferie i Thailand, kan du, mens du venter i lufthavnen, åbne for regionen i Asien i din mobilbank. Sæt evt. udløbsdato til dagen efter din hjemrejse, så lukkes kortet automatisk igen. Du kan vælge at holde kategorien pengeautomater lukket, indtil du får behov for at hæve kontanter på stedet. Når du har hævet pengene, lukker du for pengeautomater igen. Få besked via SMS Tilmeld dit mobilnummer under SMS advisering i din Netbank. Så modtager du en SMS-besked, hvis kortet bliver forsøgt anvendt i en lukket region eller kategori. Servicen er gratis. Rejser du f.eks. til udlandet og har glemt at åbne kortet, vil du modtage en SMS-besked første gang du forsøger at anvende dit kort. Du bliver dermed mindet om, at du skal åbne det i Netbank eller Mobilbank. Kortet kan anvendes igen umiddelbart efter du har åbnet det. På samme måde vil du også få besked, hvis dit kort forsøges misbrugt. Sker dette, skal du straks spærre dit kort. * For kunder i tidligere Svendborg Sparekasse, bliver Geografisk Sikkerhed først en mulighed efter IT konverteringen i marts måned, hvor alle MasterCard udskiftes. Nyansættelser Cecilia Gade Strand, 32 år, kunderådgiver Odense, ansat pr. 1. september 2014 Kirsten Hjulsager Jespersen, 47 år, erhvervsrådgiver Assens, ansat pr. 1. september 2014 Anne Hestholm, 49 år, kunderådgiver Odense, ansat pr. 1. september 2014 Søren Marcussen, 49 år, kunderådgiver pr. 1. oktober 2014 Sophia Green, 38 år, kunderådgiver Odense, ansat pr. 1. oktober 2014 Maiken Bang Sørensen, 39 år, kunderådgiver Børkop, ansat pr. 1. oktober Udnævnt til filialchef den 1. februar 2015 Kirsten Elkjær Mikkelsen, 48 år, filialdirektør pr. 1. december 2014 Jan Højer Kristensen, 49 år, erhvervsrådgiver Nyborg, ansat pr. 1. december 2014 Jan Pilegaard, 54 år, erhvervsrådgiver pr. 1. januar 2015 Tanja Allen Bach, 33 år, kunderådgiver Børkop, ansat pr. 1. januar 2015 Connie Pilegaard Løgtholdt, 38 år, kunderådgiver pr. 1. februar 2015 Maria Bodsgaard Rasmussen, 35 år, kunderådgiver Thurø, ansat pr. 1. februar 2015 Claus Beck Larsen, 40 år, erhvervsrådgiver pr. 16. februar 2015

7 Indbydelse Aktionærmøder og generalforsamling Svendborg Kære Aktionær Du indbydes herved til aktionærmøde i Fynske Bank, hvor du kan høre om det forløbne år i banken, få en gennemgang af regnskabet og en orientering om udviklingen lokalt. Herefter er banken vært ved en buffet og aftenen slutter med underholdning. Aktionærmøderne starter kl og du har i år mulighed for at vælge mellem følgende: Tirsdag den 24. marts; Svendborg Idrætscenter, Svendborg Onsdag den 25. marts; Hotel Nyborg Strand, Nyborg Torsdag den 26. marts; Arena Assens, Assens Onsdag den 8. april; Hotel Rudkøbing Skudehavn, Rudkøbing Torsdag den 9. april; Fredericia Idrætscenter, Fredericia Som skuespiller og sanger er Kurt Ravn en af Danmarks mest kendte kunstnere. Han vil med sin store sangstemme og sympatiske udstråling danne en perfekt baggrund for en smuk musikalsk oplevelse. Nyborg, Assens, Fredericia Generalforsamling Fynske Bank afholder ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg. De fuldstændige forslag, kandidatlisten til repræsentantskabet mm. til dagsordenens punkter kan ses på bankens hjemmeside fynskebank.dk. Tilmelding og adgangskort Tilmelding til aktionærmøder og generalforsamling foretages online via Fynske Banks Investorportal /ip Frist for tilmelding Aktionærmøder: Senest en uge før arrangementet Generalforsamling: Senest den 13. marts 2015 Sådan gør du: 1. gå ind på adressen /ip 2. klik på tilmeld i nederste højre hjørne 3. vælg om du vil benytte dit cpr/cvr.nr. eller vp-nummer 4. indtast dit cpr/cvr.nr. eller vp-nummer 5. vælg det møde du ønsker at tilmelde dig 6. tryk på knappen tilmeld nederst 7. herefter får du et skærmbillede med bekræftelse på din tilmelding Ønsker du at tilmelde dig både et aktionærmøde og generalforsamlingen, skal du igennem tilmeldingsproceduren to gange. Du kan forvente at modtage adgangskort 3-5 dage efter bestilling. Få danske sangere har vist den bredde i deres karriere som Jesper Lundgaard. Fra storladne musicals til nærværende og underholdende shows på TV, i koncerthusene og i kirkerne. Rudkøbing Kirsten Siggaard favner bredt. Hun har bl.a. medvirket i mange revyer og teaterstykker, og hun har haft en omfattende karriere inden for musikken, både som solist og med sangtrioen Swing Sisters. Såfremt du ikke har mulighed for at tilmelde dig elektronisk, beder vi dig kontakte din lokale afdeling i Fynske Bank. Ved for mange tilmeldte til aktionærmøderne må vi desværre lade først til mølle princippet være gældende.

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Fornuftigt resultat i usædvanligt år med fusion

Fornuftigt resultat i usædvanligt år med fusion Aktionærnyt Februar 2014 Kære aktionær Du sidder nu med det første Aktionærnyt fra Fynske Bank i hænderne! Fusionen mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank er en realitet. Vi vil gerne sige tak til

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Nye kontaktløse Dankort på vej. August 2015. www.fynskebank.dk

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Nye kontaktløse Dankort på vej. August 2015. www.fynskebank.dk Aktionærnyt August 2015 Kære Aktionær Vi har i Fynske Bank netop offentliggjort et godt og tilfredsstillende resultat for første halvår med vækst i basisindtjeningen, faldende nedskrivninger og stigende

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 CVR-nr. 65746018 Møns Bank fejrer 140 års jubilæum i 2017 og har budt velkommen til kunde nr. 20.140, familien Knøsgaard Nielsen fra Præstø. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2017

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere