Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk"

Transkript

1 Aktionærnyt Februar 2015 Kære Aktionær Fynske Bank har, i sit første driftsår efter fusionen, realiseret et godt og tilfredsstillende resultat, hvilket du kan læse mere om i dette Aktionærnyt. Vi har samtidig nået alle planlagte milepæle i 2014 i vores fusions- og sammenlægningsproces og ser nu frem til, at den sidste større milepæl, med 2. del af vores IT konvertering, kommer endeligt på plads her i foråret. Den 27. februar var der officiel indvielse af vores nye afdeling i Odense, som nu har været i gang siden etableringen i november måned Vi har allerede nu budt mange nye kunder velkommen i Odense og vi ser frem til, at endnu flere vil kigge ind til en uforpligtende snak om deres økonomi. at møde vores aktionærer ved bankens generalforsamling og de kommende aktionærmøder. Vel mødt. I dette nummer af Aktionærnyt kan du endvidere læse om første del af vores IT konvertering, om omlægning af realkreditlån og om Geografisk Sikkerhed, der er en ny mulighed for dig, hvis du har MasterCard. Vi har traditionen tro også en række kulturelle aktionærtilbud og i denne udgave af Aktionærnyt har du endvidere muligheden for at vinde en iphone 6. God fornøjelse med læsningen af Aktionærnyt. Vi glæder os også over, at vi her i det første år efter fusionen, har kunnet byde mange nye kunder velkommen i Fynske Bank. Faktisk har vi oplevet en støt kundetilgang, som medvirker til en forøgelse af vores kundebase med flere end kunder. Det bekræfter os i, at både nuværende og nye kunder har taget godt imod vores fusion og de værdier, som vi som lokalbank står for. Sammen med bankens medarbejdere ser vi frem til, Petter Blondeau adm. direktør Arne Jakobsen bankdirektør Fynske Bank åbnet i Odense I efteråret 2014 etablerede Fynske Bank en filial i Odense, i midlertidige lokaler tæt ved motorvejen. I november måned overtog vi et lejemål på hjørnet af Jagtvej og Hunderupvej og efter en mindre renovering, var afdelingens 8 medarbejdere, i december, klar til at modtage kunderne i de nye lokaler. Åbningen af den nye filial blev fejret ved en reception fredag den 27. februar, hvor banken bød på en forfriskning og lidt mundtgodt. Fynske Bank Odense Hunderupvej Odense Tlf Åbningen af vores filial i Odense, der er en del af bankens vækststrategi, er gået over al forventning, fortæller filialdirektør Michael Sabro-Lippert. Vores kunder har taget godt i mod vores nye placering, centralt i Odense og med gratis parkering lige udenfor døren. Vi kan mærke, at vores nye kunder sætter pris på vores måde at drive bank på og på de grundlæggende værdier, vi arbejder efter i Fynske Bank. Michael Sabro-Lippert fremhæver især det personlige nærvær, tilgængeligheden og de korte beslutningsveje. Får vi f.eks. en henvendelse fra en virksomhedsleder, der gerne vil have hjælp til finansieringen, interesserer vi os mindst lige så meget for personen, som for de tørre tal. Og selv om vores kunder har nem adgang til netbanken, må teknologien aldrig blive en mur mellem os og kunderne. Det kalder vi nærvær. Hele teamet du møder i Fynske Bank, Odense. Fra venstre: Cecilia Gade Strand, Ole Rasmussen, Kent Klüver Nielsen, Sophia Green, Michael Sabro-Lippert, Anne Hestholm, Jan Svenssen. På billedet mangler Jette Kjærbye.

2 Aktionærnyt Tilfredsstillende resultat i Fynske Bank største overskud i 5 år Petter Blondeau, adm. direktør Arne Jakobsen, bankdirektør Årets resultat Resultatet for 2014 viser vækst i basisresultatet og kursreguleringerne, faldende nedskrivninger samt fortsat vækst i kundebestanden har stået i kundernes samt i fusionens og sammenlægningens tegn, hvor banken har nået en række planlagte milepæle, herunder åbning af Odense afdeling og første fase af IT konverteringen, samtidig med realiseringen af et tilfredsstillende årsresultat. Fynske Banks årsrapport for 2014 viser resultatet for året i forhold til det fortsættende selskab (tidligere Svendborg Sparekasse). Vi har tillige valgt, at udarbejde en proformaopgørelse for de fusionerede pengeinstitutters resultater for 2013 som sammenligningsgrundlag (se hovedtal). Fynske Banks årsrapport for 2014 viser et koncernresultat før skat på 52,3 mio.kr. mod et resultat på 2,9 mio.kr. i Efter skat udgør resultatet 46,8 mio.kr. mod et resultat på 14,9 mio.kr. i Resultatet forrenter egenkapitalen med henholdsvis 6,4 % før skat og 5,7 % efter skat. Resultatet er positivt påvirket af kursreguleringer på 22,8 mio.kr., heraf 10,2 mio.kr. fra salget af bankens aktier i Nets A/S, samt af væsentlige lavere nedskrivninger, der i forhold til 2013 er reduceret med 25,9 mio. kr. til 35,8 mio.kr. Basisindtjeningen, før engangsomkostninger i forbindelse med fusionen, er på 85,7 mio.kr. og er øget med 28,9 mio.kr. i forhold til Sammenlignet med proformaopgørelsen for de to tidligere pengeinstitutter er basisindtjeningen - opgjort på samme måde - reduceret med 6,6 mio.kr. Denne udvikling kan primært tilskrives investeringen i bankens nye afdeling i Odense samt lokaleindretninger i øvrigt. Basisresultatet og engangs- proforma Udvalgte driftsposter (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter (2013: excl. Badwill) Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Basisresultat Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Bidrag til indskydergarantifonden Indtægtsført badwill Udgifter til fusion og skift af IT-leverandør Resultat før skat Skat Årets resultat omkostningerne i forbindelse med fusionen ligger inden for de udmeldte forventninger. Ledelsen betegner årets resultat, der i det væsentlige svarer til det lagte budget, som tilfredsstillende set i lyset af den gennemførte sammenlægningsproces efter fusionen. Endvidere fremhæves de vigende nedskrivninger, der sammen med kursgevinsterne, medvirker til et markant forbedret årsresultat. Ledelsen er meget tilfreds med den fortsatte gode kundetilgang efter fusionen og som har medført en vækst på mere end flere kunder i banken. Vi glæder os tillige over bankens stigende forretningsomfang, både på indlåns- og garantiområdet samt den stigende efterspørgsel efter omlægninger af realkreditlån, som især har været markant i årets sidste måneder. Vi noterer også med tilfredshed den række milepæle, som er nået i sammenlægningsprocessen i det første leveår efter fusionen. Bl.a. kan nævnes bankens værdi- og kulturprojekt, den visuelle navne- og designlinje, harmoniseringen af bankens produkter og forretningsprocesser, bankens nye etablering i Odense samt forberedelserne og gennemførelsen af 1. del af IT konverteringen (tidligere Vestfyns Bank) til den valgte, nye fælles IT leverandør, BEC. 2. del (tidligere Svendborg Sparekasse) konverteres i foråret Balancen Fynske Bank koncernens balance udgør knap 5,7 mia. kr. og er i forhold til ultimo 2013 forøget med 329 mio. kr., der primært kan henføres til væksten i bankens indlån på godt 400 mio.kr. i årets løb. Likvide midler, bl.a. tilgodehavende i Nationalbanken og andre kreditinstitutter, udgør 504 mio.kr. og bankens værdipapirbeholdning i obligationer og aktier udgør mio.kr. ved udgangen af Bankens samlede likviditet er i alt øget med 420 mio.kr. i forhold til Banken har herefter en likviditetsoverdækning på 317 pct. i forhold til lovens krav. Udlån udgør mio.kr. ved udgangen af 2014 mod mio.kr. ultimo Reduktionen udgør 3,5 pct. og skyldes primært vores kunders omlægning af flere udlån til realkreditlån samt den generelle tilbageholdenhed i låneefterspørgslen. Indlån (inkl. puljeordninger) udgør mio.kr. mod mio.kr. ultimo Væksten i bankens indlån er bredt funderet både fra bankens mange privatkunder og mange erhvervskunder. Nøgletal og solvens Fynske Bank koncernens solvens og kernekapital er pr. 31. december 2014 opgjort til 18,2 % - mod et lovkrav på minimum 8 % og mod det af bestyrelsen fastlagte solvensbehov på 9,5 % for Banken har således en solvensmæssig overdækning på 349,6 mio.kr. og

3 Årets resultat Udvalgte balanceposter (1.000 kr.) Udlån Indlån og anden gæld Egenkapital Garantier m.v fuldendt i 1. halvår 2015, samt med vores nye afdeling i Odense, ser vi frem til at synergierne fra denne del af fusionen vil kunne høstes i de kommende år. Vi ser samtidig frem til at øge det markedsmæssige fokus. Nøgletal Solvensprocent 18,2% 19,7% Kernekapitalprocent 18,2% 19,7% Egenkapitalforrentning før skat 6,4% 0,4% Egenkapitalforrentning efter skat 5,7% 2,2% Udlån i forhold til indlån 64,4% 72,8% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 316,6% 306,1% opfylder allerede de nye kapitalkrav, der indfases frem mod Banken overholder endvidere komfortabelt Finanstilsynets 5 målepunkter i tilsynsdiamanten. De generelle samfundsøkonomiske vilkår forventes i svag bedring, med begrænset vækst i forbruget og fortsat svag låneefterspørgsel. Til gengæld forudses en fortsat stigende konkurrence og produktinnovation på markedspladsen, der vil medføre pres på pengeinstitutternes indtjeningsmarginaler. Banken forventer ikke væsentlige omkostninger som følge af fusionen, ud over hvad almindelig drift og udvikling tilsiger. Bankens basisindtjening, dvs. indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger og skat, forventes i et niveau på mio.kr. Det forventes ligeledes, at tab og nedskrivninger vil blive på samme niveau som i 2014, dog med usikkerhed om de enkelte sektorers generelle og markedsmæssige udvikling. Fynske Bank aktien blev ved årets slutning noteret til 82,5 kr. pr. aktie. Aktiens indre værdi er pr. 31. december opgjort til 113 kr. pr. aktie og årets resultat er beregnet til 6,24 kr. pr. aktie. Banken indstiller udbetaling af udbytte på 12 pct. eller med 1,2 kr. pr. aktie til generalforsamlingen. Fynske Banks forventninger Fynske Bank er startet året 2015 med forventning om et nyt spændende og udfordrende år i den fusionerede banks korte historie. Banken er organisatorisk og forretningsmæssigt kommet godt fra start, og med konverteringen til den nye IT platform, der forventes Udsigterne for såvel national som international økonomi er fortsat forbundet med betydelig usikkerhed, hvilket også medfører, at Fynske Banks forventninger er behæftet med nogen usikkerhed. Tak for tilliden På medarbejdernes og ledelsens vegne vil vi gerne takke vores kunder og aktionærer for den store tillid, som vi mødes med i dagligdagen. En tillid, som vi sætter særdeles stor pris på, ikke mindst med baggrund i vores værdier om troværdighed, nærvær, købmandskab og fremsyn. Tak for samarbejdet i 2014 vi ser frem til at fortsætte vores gode relationer i Skal du lægge dit boliglån om nu? At lægge sit lån om er i virkeligheden blot at udskifte sit nuværende lån med et nyt. Det handler mest af alt om, hvornår man skal gøre det og selvfølgelig om man overhovedet skal gøre det. Det historisk lave renteniveau, som vi har i Danmark lige nu, giver mange boligejere en god mulighed for at lægge sit realkreditlån om til et lån med en lavere ydelse eller til et lån med mindre risiko. I tabellen vises den aktuelle månedlige ydelse, hvis man vælger et fastforrentet lån, ved forskellige løbetider, der alle er relevante at overveje uanset om man i dag har et fastforrentet eller variabelt forrentet boliglån. Det 10-årige lån er desuden ideelt som tillægslån, hvis du skal renovere boligen eller købe bil, mens det 15- og 20-årige lån giver dig oplagte muligheder for at blive gældfri tidligere, end med et traditionelt 30-årigt lån. Det 30-årige lån giver dig til gengæld gode muligheder for at konvertere restgæld væk, idet kursen på lånet falder, når renten stiger. Er du i tvivl om du har det rigtige lån eller om det betaler sig at lægge om, så kontakt din rådgiver i banken. Har du et Totalkreditlån, har du også mulighed for at regne på omlægning af dit lån via Mit Totalkredit, som du finder i din Netbank. Aktuelle fastrentelån Fast rente Løbetid Kurs 1. års månedlige nettoydelse 1. års månedlige afdrag 2,0 % 30 år 98, kr kr. 1,5 % 30 år 95, kr kr. 1,5 % 20 år 98, kr kr. 1,0 % 15 år 97, kr kr. 0,5 % 10 år 98, kr kr. Med afdrag. Belåning 0-80%. Provenu 1 mio. kr. Incl. standard omkostninger til etablering. Pr. den

4 Fase 1 af IT-konverteringen gennemført Petter Blondeau, adm. direktør Fynske Bank aftog før fusionen sine it-ydelser fra henholdsvis SDC og Bankdata. Derfor havde vi efter fusionen, et helt naturligt behov for at beslutte, hvilken it-platform bankens kunder og medarbejdere skulle benytte sig af fremadrettet, fortæller administrerende direktør Petter Blondeau. Efter grundige analyser og overvejelser af it-løsninger, vilkår med mere, fandt vi i Fynske Bank, at BEC kunne tilbyde de bedste løsninger for banken og dermed også for vores kunder. Vi besluttede derfor i starten af 2014, at Fynske Bank skulle have sin fælles it-platform hos BEC. I oktober 2014 kulminerede ti måneders hårdt arbejde, da Fynske Bank flyttede sit it-system fra Bankdata til BEC. Til marts følger så flytningen fra SDC til BEC. Der skal tages højde for alt, når man flytter datacentral - At flytte Fynske Banks IT fra to datacentraler over til en ny datacentral hører med garanti til blandt de største forandringer i vores historie. Det er en stor manøvre, hvor der skal tages højde for, at processer, data og teknologi giver værdi for både kunder og ansatte. Grundig forberedelse og forretningsanalyse - Der har været knoklet hårdt både i BEC og i Fynske Bank, i denne første fase. Der har været godt styr på alt fra mandskab til beredskab, men også på at sikre, at vi via forretningsanalyser har fået optimeret bankens processer, så vi opnår mest muligt forretningsmæssigt udbytte af BEC s systemer. og Netbank i den ene del af Fynske Bank blev lukket ned. Dagen efter var en stor del af bankens personale trukket i arbejdstøjet for at verificere de konverterede data. Herefter kunne BEC starte den endelige konvertering, hvor der blandt andet skulle flyttes godt konti, netbank brugere, depoter og kontoposteringer. I løbet af søndagen var det meste på plads og dermed var 1. fase af Fynske Banks it-konvertering gennemført. Den ene del af bankens kunder kunne nu tage en helt ny Mobil- og Netbank i brug. En ny hverdag - For den del af bankens ansatte, der har været involveret i denne IT flytning, har det betydet en helt ny hverdag. Alle dokumenter, forretningsgange og systemer er nye. Og selvom alle medarbejdere har været på uddannelse i de nye systemer, giver det naturligt nok nogle udfordringer, inden man får oparbejdet en daglig rutine i at håndtere processer og forretningsgange. Fase 2 er lige om hjørnet - I weekenden den 21. og 22. marts gennemføres fase 2, hvor it-systemet på SDC flyttes til BEC. Forberedelserne hertil har været i gang længe, og de første 3 prøvekonverteringer har fundet sted. Generalprøven gennemføres den 7. og 8. marts, altså 14 dage før den endelige konvertering. Vi glæder os rigtig meget til, at vi kommer på én fælles it-platform og derved kan tilbyde de samme produkter og ydelser til vores kunder i alle filialer. Prøvekonverteringer sikrede kvaliteten Inden den endelige konvertering fra Bankdata til BEC fandt sted, blev der gennemført et antal prøvekonverteringer, med efterfølgende tests. Dette sikrede, at eventuelle uhensigtsmæssigheder blev fundet og rettet, inden den endelige konvertering blev gennemført. Konverteringsweekenden Den endelige konvertering fra Bankdata til BEC blev startet efter lukketid fredag, hvor bl.a. pengeautomater Vind en iphone 6 Vi vil rigtig gerne kommunikere med dig elektronisk i den udstrækning det giver mening og er muligt. Derfor udsender vi blandet andet: indkaldelse til bankens årlige generalforsamling, indbydelse til vores aktionærmøder og Aktionærnyt elektronisk til vores aktionærer. Derfor er det vigtigt, at vi har din adresse registreret i vores InvestorPortal. Vind en iphone 6 Hvis du indtaster din adresse i vores Investor- Portal inden den 1. april 2015, er du automatisk med i vores konkurrence om en iphone 6. Vi trækker lod blandt alle registrerede adresser i vores Investor- Portal. Derfor er du også med i konkurrencen, selvom du har registreret din adresse for længere tid siden. Vinderen modtager direkte besked. Sådan gør du: Gå ind på adressen /ip Log på med dit NemID og gå ind på fanen min profil i menuen til venstre Indtast din adresse Klik på Gem indstillinger Såfremt du ikke har en adresse, vil du fortsat modtage Aktionærnyt via post.

5 Aktionærtilbud Turister Onsdag den 25. marts kl. 20, Arena Assens To ikke navngivne par befinder sig på et eksotisk ferieparadis, et resort godt afskærmet fra resten af verden og lokalbefolkningen. Med et farvet armbånd om håndleddet har man købt all inclusive. Man spiser ikke for at overleve, men for at leve! Det er en uhyggelig aktuel og sort komedie om vores moderne kolonialisme, manglende livsindhold og tvangsferie sydpå. Hvorfor rejser man, og hvorfor rejser de her mennesker? trækfugle er der ingen tvivl om, at det bliver en storslået oplevelse af Mozarts mesterværk. Inden vi overgiver os til forestillingen, vil instruktør Anne Barslev fortælle om stykket i slottes tepavillon, hvorefter vi byder på vin og en let menu. En sjov, til tider uhyggelig og potentielt helt gal og voldsom forestilling, der giver stof til eftertanke om vores måde at leve på, vores værdier, livsindhold og stræben efter lykke. Sku det nu være morsomt? Nej, men det er det! Medvirkende: Morten Hauch-Fausbøll, Birgitte Prins, Charlotte E. Munksgaard og Pauli Ryberg Aktionærpris: 100 kr. inkl. et glas vin og snacks (Normalpris: 250 kr.) TV-2 Torsdag den 16. april kl. 20, Magasinet Odense TV-2, verden lykkeligste band, giver koncert på et af Odenses mest populære og intime spillesteder. Dermed vender det aarhusianske band tilbage til sit stam-spillested, der indtil midt i 90 erne var fast venue for bandets koncerter i Odense. Det var legendariske koncerter, oftest tre - fire aftener i træk for fulde huse, hvor der ikke var et øje tørt og vandet drev ned ad de gamle vægge. Der er med andre ord lagt i rock-ovnen til en fantastisk aften, hvor TV-2 vil glæde dine ører med sange fra deres imponerende bagkatalog. Aktionærpris: 275 kr. inkl. 1 drinksbillet (Normalpris: 370 kr.) Anne Barslev instruerer, Jonas Nørgaard dirigerer og operaen bliver sunget på dansk af David Danholt, Teit Kanstrup, Frederikke Kampmann, Nickie Johansson, Jakob Zethner og Simon Mott. Aktionærpris: 275 kr. inkl. introduktion, let menu og vin (Normalpris: 295 kr. + menu og vin) Shu-bi-dua, the musical Torsdag den 1. oktober kl , Fredericia Teater En forestilling, der bevæger sig i krydsfeltet mellem det nostalgiske og det overraskende; det jordbundne og det spektakulære; det morsomme og det rørende. Folkeligt og finurligt. Men først og fremmest er Shu-bi-dua, the musical, en rejse gennem det fantastiske materiale, og afspejler både den skæve og kantede humor og den eftertænksomhed, ømhed og satire, der er i sangene. Det bliver både underholdende, sjovt og medrivende. Og vellydende, overraskende og på alle måder ekstraordinært. Aktionærpris: 450 kr. inkl. introduktion, program, vin og snacks (Normalpris: 520 kr.) Tryllefløjten Onsdag den 12. august kl , Valdemar Slot Opera på Valdemars Slot præsenterer i år Mozarts mest kendte opera Tryllefløjten. Den unge Prins Tamino (David Danholt) søger meningen med livet og en kvindes kærlighed. Men først skal han så grueligt meget igennem og lære så meget undervejs. Igen i år danner slottets smukke park rammen om operaen. Og ved hjælp af solister, orkester, et stort lokalt kor, en solnedgang og et par Billetter Aktiekrav: min. 100 aktier i alt i husstanden Billetter kan bestilles på fynskebank.dk fra og med onsdag den 4. marts 2015 Billetterne sælges efter først-til-mølle princippet Billetter refunderes ikke uanset årsag, men må gerne overdrages til 3. mand

6 Gør dit MasterCard mere sikkert Brug Geografisk Sikkerhed* og få ekstra tryghed, når du bruger dit betalingskort. Du bestemmer hvor dit kort må bruges, hvilket giver dig øget sikkerhed mod misbrug af dit kort. Når vi udsteder et nyt kort, kan det benyttes på internettet, i pengeautomater og i Europa. Men f.eks. ikke til spil på internettet. Hvis du vil ændre på dette, skal du rette indstillingerne i din Netbank eller Mobilbank. Du kan slå brug til/fra i individuelle regioner, og du kan bestemme, om kortet skal kunne bruges til spil, i pengeautomater eller på internettet generelt. Du kan justere ligeså ofte, du ønsker, og ændringerne træder i kraft øjeblikkeligt. Sådan gør du Log på Mobilbank eller Netbank Vælg dit MasterCard i kortoversigten Vælg regioner eller kategorier Åbn/luk kortet i den ønskede region eller kategori Hvis du f.eks. skal på ferie i Thailand, kan du, mens du venter i lufthavnen, åbne for regionen i Asien i din mobilbank. Sæt evt. udløbsdato til dagen efter din hjemrejse, så lukkes kortet automatisk igen. Du kan vælge at holde kategorien pengeautomater lukket, indtil du får behov for at hæve kontanter på stedet. Når du har hævet pengene, lukker du for pengeautomater igen. Få besked via SMS Tilmeld dit mobilnummer under SMS advisering i din Netbank. Så modtager du en SMS-besked, hvis kortet bliver forsøgt anvendt i en lukket region eller kategori. Servicen er gratis. Rejser du f.eks. til udlandet og har glemt at åbne kortet, vil du modtage en SMS-besked første gang du forsøger at anvende dit kort. Du bliver dermed mindet om, at du skal åbne det i Netbank eller Mobilbank. Kortet kan anvendes igen umiddelbart efter du har åbnet det. På samme måde vil du også få besked, hvis dit kort forsøges misbrugt. Sker dette, skal du straks spærre dit kort. * For kunder i tidligere Svendborg Sparekasse, bliver Geografisk Sikkerhed først en mulighed efter IT konverteringen i marts måned, hvor alle MasterCard udskiftes. Nyansættelser Cecilia Gade Strand, 32 år, kunderådgiver Odense, ansat pr. 1. september 2014 Kirsten Hjulsager Jespersen, 47 år, erhvervsrådgiver Assens, ansat pr. 1. september 2014 Anne Hestholm, 49 år, kunderådgiver Odense, ansat pr. 1. september 2014 Søren Marcussen, 49 år, kunderådgiver pr. 1. oktober 2014 Sophia Green, 38 år, kunderådgiver Odense, ansat pr. 1. oktober 2014 Maiken Bang Sørensen, 39 år, kunderådgiver Børkop, ansat pr. 1. oktober Udnævnt til filialchef den 1. februar 2015 Kirsten Elkjær Mikkelsen, 48 år, filialdirektør pr. 1. december 2014 Jan Højer Kristensen, 49 år, erhvervsrådgiver Nyborg, ansat pr. 1. december 2014 Jan Pilegaard, 54 år, erhvervsrådgiver pr. 1. januar 2015 Tanja Allen Bach, 33 år, kunderådgiver Børkop, ansat pr. 1. januar 2015 Connie Pilegaard Løgtholdt, 38 år, kunderådgiver pr. 1. februar 2015 Maria Bodsgaard Rasmussen, 35 år, kunderådgiver Thurø, ansat pr. 1. februar 2015 Claus Beck Larsen, 40 år, erhvervsrådgiver pr. 16. februar 2015

7 Indbydelse Aktionærmøder og generalforsamling Svendborg Kære Aktionær Du indbydes herved til aktionærmøde i Fynske Bank, hvor du kan høre om det forløbne år i banken, få en gennemgang af regnskabet og en orientering om udviklingen lokalt. Herefter er banken vært ved en buffet og aftenen slutter med underholdning. Aktionærmøderne starter kl og du har i år mulighed for at vælge mellem følgende: Tirsdag den 24. marts; Svendborg Idrætscenter, Svendborg Onsdag den 25. marts; Hotel Nyborg Strand, Nyborg Torsdag den 26. marts; Arena Assens, Assens Onsdag den 8. april; Hotel Rudkøbing Skudehavn, Rudkøbing Torsdag den 9. april; Fredericia Idrætscenter, Fredericia Som skuespiller og sanger er Kurt Ravn en af Danmarks mest kendte kunstnere. Han vil med sin store sangstemme og sympatiske udstråling danne en perfekt baggrund for en smuk musikalsk oplevelse. Nyborg, Assens, Fredericia Generalforsamling Fynske Bank afholder ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg. De fuldstændige forslag, kandidatlisten til repræsentantskabet mm. til dagsordenens punkter kan ses på bankens hjemmeside fynskebank.dk. Tilmelding og adgangskort Tilmelding til aktionærmøder og generalforsamling foretages online via Fynske Banks Investorportal /ip Frist for tilmelding Aktionærmøder: Senest en uge før arrangementet Generalforsamling: Senest den 13. marts 2015 Sådan gør du: 1. gå ind på adressen /ip 2. klik på tilmeld i nederste højre hjørne 3. vælg om du vil benytte dit cpr/cvr.nr. eller vp-nummer 4. indtast dit cpr/cvr.nr. eller vp-nummer 5. vælg det møde du ønsker at tilmelde dig 6. tryk på knappen tilmeld nederst 7. herefter får du et skærmbillede med bekræftelse på din tilmelding Ønsker du at tilmelde dig både et aktionærmøde og generalforsamlingen, skal du igennem tilmeldingsproceduren to gange. Du kan forvente at modtage adgangskort 3-5 dage efter bestilling. Få danske sangere har vist den bredde i deres karriere som Jesper Lundgaard. Fra storladne musicals til nærværende og underholdende shows på TV, i koncerthusene og i kirkerne. Rudkøbing Kirsten Siggaard favner bredt. Hun har bl.a. medvirket i mange revyer og teaterstykker, og hun har haft en omfattende karriere inden for musikken, både som solist og med sangtrioen Swing Sisters. Såfremt du ikke har mulighed for at tilmelde dig elektronisk, beder vi dig kontakte din lokale afdeling i Fynske Bank. Ved for mange tilmeldte til aktionærmøderne må vi desværre lade først til mølle princippet være gældende.

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

SJournalen. Marts 2015. Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing.

SJournalen. Marts 2015. Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing. SJournalen Marts 2015 2010 2011 2012 2013 2014 14 16 15 40 81 2014 2010 2011 2012 2013 Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab 2 5 Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing 7 Generationsskifte

Læs mere

aktionærnyt September 2012

aktionærnyt September 2012 aktionærnyt September 2012 Flere kunder og bedre basisindtjening men også uventet høje nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2012 med en forbedring af basisindtjeningen på 3,1 mio. kr., svarende

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Sparekassen Thy Februar 2011 Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Side Indhold: 1 >> Positivt resultat 2 >> Stærk og solid 3 >> 5 års nøgletal 4 >> Personalenyt 5 >> Erhvervskundeportræt 6 >>

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år.

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Synergi mellem bank og it Bankdata

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 10, 2012 Under Pres Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 VElKommEN Torsdag den 8. november: odense kl. 13.00 Aarhus

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Dansk finans i verdensklasse

Dansk finans i verdensklasse forbundets magasin nr. 2, 2014 Søvnig bankmand hitter i medierne Side 18 Dansk finans i verdensklasse Man skal kunne tilbyde noget specielt, siger Søren Bertelsen fra BankInvest, der sammen med de øvrige

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

sandheden Investering i fødevarer kan føre til sult Nyt gebyr på kreditkort Rød, gul og grøn investering Test af netbanker så får du bedre råd

sandheden Investering i fødevarer kan føre til sult Nyt gebyr på kreditkort Rød, gul og grøn investering Test af netbanker så får du bedre råd Penge Magasin fra Forbrugerrådet September 2011 nr. 10 kr. 50, så får du bedre råd Verdensmarkedsprisen på korn, indekseret juni 2011 300 250 december 2008 200 150 Investering i fødevarer kan føre til

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere