Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?"

Transkript

1 Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk: Henrik Juul Økonomisk: Caspar Rose Copenhagen Business School

2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Summary... 6 Kapitel Indledning Begrundelse for valg af emne Problemformulering Synsvinkel Litteratur Afgrænsninger Struktur Metode Juridisk metode Økonomisk metode Integreret metode Kildekritik Kapitel Indledning til fortrydelsesretten Den nationale fortrydelsesret Den EU-retlige fortrydelsesret Baggrunden for fortrydelsesretten Ræsonnementet bag fortrydelsesretten Historisk perspektiv Kreditaftaleloven i et historisk perspektiv Forbrugeraftalelovens fortrydelsesret i et historisk perspektiv Den nugældende forbrugeraftalelov Fjernsalgsdirektivet Det finansielle fjernsalgsdirektiv Forbrugeraftalelovens bestemmelser om fortrydelsesretten Det historiske aspekt bag Forbrugerkreditdirektivet Forbrugerkreditdirektivet i dag Implementering og anvendelsesområde Fortrydelsesretten i Forbrugerkreditdirektivet Side 1 af 137

3 2.3.2 Fortrydelsesretten anvendelig eller et populistisk forslag? Ræsonnement i EU-retten omkring forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelsen sammenholdt med Forbrugerkreditdirektivet Forbrugerbeskyttelse Bankadfærd Rådgivning Frarådningspligt og kreditvurdering Fortrydelsesrettens betydning i forhold til gældende bankadfærd Forbrugeradfærd Sondring mellem banklån og lån i finansieringsselskab Lån med sikkerhed Cooling off Direktivets betydning for forbrugslån og boliglån Forbrugslån Banklån Butikslån SMS-lån Ændringerne for boliglån med pant i fast ejendom Fortrydelsesrettens påvirkning af forbrugerbeskyttelsen Er fortrydelsesretten et element i forbrugerbeskyttelsen? Delkonklusion Kapitel Indledning Niveauet for fortrydelsesretten i et historisk perspektiv Det økonomiske rationale bag finansiel regulering Det økonomiske rationale bag fortrydelsesretten Fortrydelsesretten som forbrugerbeskyttelse Lån i forhold til implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet Brud på låneaftalen ved benyttelse af fortrydelsesretten Kundens incitament og forhold til kontraktbrud Opretholdelsen af låneaftalen Cooling-off perioder som led i opretholdelse af låneaftaler Betydningen af implementeringen af direktivet for bank og forbruger Side 2 af 137

4 3.5.3 Implementeringens betydning for forbrugslån Implementerings betydning for boliglån Fortrydelsesrettens påvirkning Fortrydelsesrettens påvirkning af forbrugeren Forbrugeradfærd i forhold til Moral Hazard incitamenter Fortrydelsesrettens påvirkning af banken Fortrydelsesrettens påvirkning af finansieringsselskabet Fortrydelsesrettens påvirkning af Realkreditudbyderen Efficiensbetragtning af Forbrugerkreditdirektivets bestemmelse om fortrydelsesret Kaldor-Hicks betragtning af bestemmelsen om fortrydelsesret Forbrugerkreditdirektivets påvirkning af den finansielle situation Delkonklusion Kapitel Indledning Fortrydelsesrettens betydning samlet set Lån med sikkerhed Forbrugslån i bank og ved finansieringsselskab Forbrugerbeskyttelsen og fortrydelsesretten generelt Baggrunden for aktørundersøgelse Empiriske resultater Fortrydelsesrettens anvendelse i dag Aktørernes vurdering af fortrydelsesrettens påvirkning og anvendelse Fortrydelsesrettens påvirkning og anvendelse i forhold til lån med sikkerhed Forholdet mellem låntager og långiver Kundens incitamenter i forbindelse med optagelsen af lån ved mulighed for fortrydelse Forholdet mellem teori og aktørerne Forbrugerbeskyttelsen i forhold til banker og finansieringsselskaber Cooling off Lån med pant i fast ejendom Lån med fast rente Forbrugerkreditdirektivets implementering problemer og løsninger Delkonklusion Konklusion Side 3 af 137

5 Litteraturliste Figur Figur Figur Bilag 1 Danske Bank Bilag 2 BRFkredit & BRFbank Bilag 3 Finans og Leasing Bilag 4 Forbrugerrådet Bilag 5 Finansrådet Side 4 af 137

6 Forord I forbindelses med udarbejdelsen af denne afhandling, er specialudvalgte markedsaktører blevet inddraget til vores spørgeskemaundersøgelse. Alle har udvist stor hjælp og entusiasme omkring vores undersøgelse, og vi vil gerne benytte dette forord til at takke Christian Brandt, Jeanne Blyt, Rigmor Ansdahl, Steen Jul Petersen og Troels Hauer Holmberg. I afhandlingen er der ikke medtaget materiale, der er fremkommet efter den 1. maj Farum, juni 2009 Camilla Mathiesen & Christina Wandt Side 5 af 137

7 Summary The Right of Withdrawal in the Consumer Credit Directive consumer protection or populist proposal? Throughout the past years consumer protection has attracted a great deal of attention, and this led to a proposal and later on the adoption of the Consumer Credit Directive in May The ensuing date for completing the transposition is set for June 2010 for all member states in the European Union, and takes a maximum harmonisation approach. The Directive is intended to harmonise key aspects of consumer credit legislation in Member states, and also to maintain a high level of consumer protection. One of the proposals from the European Commission is the common standard on a right of withdrawal, and this is the essence of this thesis. At the present moment there is no statutory provision on right of withdrawal on consumer credit loan contracts in Denmark, besides the statutory provision on distance contracts. In relation to the completing transposition of the right of withdrawal and the Consumer Credit Directive in Danish law, several aspects of legal and economical influence will be analysed in this thesis. The differences between the national and European law causes discrepancy among the existing Danish law and the Consumer Credit Directive, and likewise a collision between two national laws. These issues will be analysed, and in addition the influence of a right of withdrawal in full will be discussed. As well as locating the legal issues, the economical consequences of these aspects will be analysed, and furthermore the consumer stimulus to withdrawal will be examined. The influence of withdrawal on loans regarding consumer credit and housing, and likewise the influence of the consumer and the lender will be discussed. This leads to a final economical weighing of regulation of withdrawal, to examine whether the transposition of a right of withdrawal can promote efficiency or not. In the end of this thesis, the legal and economical analysis is compared to research made among a chosen few, which represent the finance- and consumer market. Throughout this comparison, the theoretically angle will get a practical approach, which will lead to a aggregated evaluation of, whether the Right of Withdrawal is consumer protection or a populist proposal. Side 6 af 137

8 Kapitel Indledning Forbrugerforhold og forbrugerbeskyttelse er de seneste år blevet et fokusområde, hvilket har medført en øget EU regulering, som er blevet implementeret i dansk ret gennem en række direktiver. EU tilstræber, at der skal være øget ensartethed af forbrugerforhold samt åben grænseoverskridende aktivitet. Dette har medført, at EU i 2008 vedtog et Forbrugerkreditdirektiv 1, hvor formålet netop var at ensrette reglerne for forbrugerkredit i EU og således også åbne op for en mere grænseoverskridende låneaktivitet medlemslandene imellem. Direktivet lægger op til at være totalharmoniserende, og skal være implementeret i dansk ret senest i maj Forbrugerkreditdirektivet skærper oplysningskravene til kreditaftalen, og indeholder ligeledes en bestemmelse om fortrydelsesret på forbrugerkreditter. En sådan fortrydelsesret eksisterer ikke i dansk ret i dag, idet fortrydelsesretten efter Forbrugeraftaleloven 2 kun vedrører fjernsalg og fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Kreditaftaleloven 3 regulerer forholdet mellem långiver og låntager, og derfor vil det være naturligt, at Forbrugerkreditdirektivet bliver implementeret i denne lov. Som det ser ud i øjeblikket, er der nedsat en arbejdsgruppe i Justitsministeriet, hvor der arbejdes på en betænkning og et nyt lovforslag til Kreditaftaleloven. Forbrugerkreditdirektivets bestemmelser om fortrydelsesret giver dog anledning til at overveje, om der er behov for en ret til at fortryde et lån. Efter Aftaleloven 4 gælder hovedreglen om, at aftaler er bindende, og derfor kan man diskutere, hvorfor der skal gælde en særlig regel for varen penge. Afhandlingen søger på den baggrund at klarlægge betydningen af Forbrugerkreditdirektivets implementering i dansk ret - både for så vidt angår juridiske og økonomiske problemstillinger. Ud fra dette behandles overvejelserne, om der reelt er behov for en fortrydelsesret, eller om der blot er tale om et populistisk forslag fra EU-kommissionens side. Dette søges belyst ud fra en juridisk analyse, hvor det forbrugerbeskyttende element inddrages, samt en økonomisk analyse, hvori der fokuseres på incitamenter i forbindelse med lånoptagelse. I den forbindelse belyses emnet ud fra forholdet mellem kreditgiver som hhv. bank og finansieringsselskab, og låntager som forbruger. Analysen i afhandlingen tilføjes ydermere en praktisk dimension, idet der gennem afhandlingens integration mellem jura og økonomi, inddrages en undersøgelse af markedsaktørernes vurdering 1 Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april Lov nr. 451 af 9. juni Lov nr. 157 af 25. februar Lov bekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996 Side 7 af 137

9 af fortrydelsesrettens påvirkning og betydning i dansk ret. Disse elementer sammenholdes, for på den baggrund at kunne give teorien en praktisk indgangsvinkel, og sidst men ikke mindst en mere nuanceret vurdering og konklusion. 1.2 Begrundelse for valg af emne I de seneste år har der været et øget fokus på forbrugerbeskyttelse i forbindelse med indgåelsen af låneaftaler. Denne øgede interesse skyldes, at der de seneste år er sket en betydelig udvikling i de kredittyper, som forbrugeren tilbydes og benytter sig af. Ligeledes er forbrugernes mobilitet, på tværs af landegrænser indenfor EU, steget. Det har dog vist sig, at medlemsstaterne anvender forskellige forbrugerbeskyttelsesmekanismer, og det strider mod EU-rettens ønske om et gennemskueligt og effektivt kreditmarked. For at få et velfungerende indre marked for forbrugerkredit, er det blevet anset som en nødvendighed at sørge for, at der er etableres en harmoniseret fællesskabsramme med det formål, at forbrugerkreditlovgivningen tilpasses, således at denne kan følge med udviklingen 5. På baggrund af dette har fællesskabet besluttet at gennemføre Forbrugerkreditdirektivet, som skal være implementeret i dansk ret senest maj Direktivet ændrer retsstillingen omkring anvendelsen af fortrydelsesretten, og dette vil have en påvirkning af både forbruger, långiver og virksomheders adfærd og incitamenter i forbindelse med indgåelsen af en forbrugerkredit. Derfor findes emnet aktuelt og interessant, idet det kan diskuteres, hvorvidt der er et rationale bag behovet for en harmonisering af området, eller hvorvidt der er tale om et populistisk forslag. 1.3 Problemformulering Hvilken betydning får implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet i dansk ret, for forbrugerbeskyttelsen og de parter der optræder i en låneaftale, ved anvendelse af fortrydelsesretten? Hvilke juridiske problemstillinger kan der opstå, når Forbrugerkreditdirektivet implementeres og fortrydelsesretten anvendes? Hvorledes kan dette, i et økonomisk perspektiv, påvirke parternes incitamenter i forbindelse med optagelsen af et lån? Vurdering af fortrydelsesretten ud fra en efficiensbetragtning. På baggrund af en undersøgelse blandt udvalgte aktører, sammenholdes aktørernes svar med den juridiske og økonomiske analyse. 5 Forbrugerkreditdirektivet 9948/07, præambel 1-9 Side 8 af 137

10 1.4 Synsvinkel Ud fra en samfundsmæssig synsvinkel vil de juridiske og økonomiske konsekvenser, forbundet med implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet og anvendelsen af fortrydelsesretten, blive behandlet i en helhed. I denne kontekst skal synsvinklen forstås som en overordnet samfundsmæssig afvejning, hvor forholdene mellem kunde, banker og finansieringsselskaber inddrages, da Forbrugerkreditdirektivets implementering vil berøre alle parter. Grundet i at emnet er nyt og endnu ikke belyst, er der i forbindelse med besvarelsen af den overordnede problemstilling, taget kontakt til et udsnit af markedets aktører. Disse aktører er repræsentanter for både kunder, pengeinstitutter og finansieringsselskaber og vil gennem besvarelse af en række spørgsmål være med til at afdække forventningerne til Forbrugerkreditdirektivets implementering i dansk ret. Ligeledes vil fortrydelsesrettens betydning for lånemarkedet og parternes retsstilling i den henseende, blive belyst ud fra en betragtning af aktørernes fremtidige forventninger. 1.5 Litteratur Der er foretaget juridiske og økonomiske litteratursøgninger på biblioteket og i internationale søgedatabaser, både med hjælp fra fagbibliotekar og på egen hånd, men det har vist sig, at afhandlingens emne er så nyt, at der endnu ikke er skrevet noget konkret litteratur om emnet. Dette nyhedsmoment har givet udfordringer både for så vidt angår afhandlingens juridiske og økonomiske del, hvorfor det har været nødvendigt at inddrage analogier og teorier fra andre relaterede problemstillinger. Endvidere er det blevet undersøgt, hvorvidt der er lavet statistiske undersøgelser af udbredelsen af anvendelsen af fortrydelsesretten i dag, men efter at have kontaktet både banker, Nationalbanken og Danmarks Statistik, har det vist sig, at der ikke er lavet statistik over dette. 1.6 Afgrænsninger Forbrugerkreditdirektivet er en omfangsrig hjemmel for de elementer, der optræder i forbindelse med forbrugerkreditter. Forbrugerkreditdirektivet indeholder dermed en række bestemmelser om alt fra standardoplysninger ved reklame, til oplysninger der skal angives i selve kreditaftalen. Fortrydelsesretten er en generel bestemmelse, der vedrører kreditaftaler, men for at begrænse området vil fokus blive lagt på forbrugskreditter i forhold til låntager, der optager et lån i enten en bank eller i et finansieringsselskab. I relation til afhandlingens område omkring lån med pant i fast ejendom, vil reguleringen omkring køb og salg af fast ejendom ikke blive berørt, idet der Side 9 af 137

11 udelukkende tages udgangspunkt i fortrydelsesrettens anvendelse på låneaftalen, der er indgået mellem kunden og banken. Afhandlingen berører ikke Aftalelovens bestemmelser om urimelige aftaler over for forbrugeren, da der udelukkende fokuseres på Forbrugerkreditdirektivets bestemmelse om fortrydelsesret. I skrivende stund foreligger der et udkast til Direktiv om Forbrugerrettigheder 6, som er en sammenskrivning af en række direktiver, og et nyt tiltag på området for forbrugerbeskyttelse. Direktivet regulerer forholdet omkring fortrydelsesretten, men er ikke berørt i denne afhandling, da direktivet udelukkende foreligger i udkastform. Det forventes dog, at direktivets bestemmelser tager højde for Forbrugerkreditdirektivets indhold, hvorfor Direktiv om Forbrugerrettigheder ikke forventes at ændre på forholdet omkring fortrydelsesretten. Afhandlingens juridiske del benytter den retsdogmatiske metode, og anvender derigennem de forskellige retskilder i analysen af fortrydelsesretten. Der foreligger dog ingen specifik retspraksis på området, der har decideret relevans for afhandlingens overordnede problemstilling. Pengeinstitutankenævnet har afsagt en række kendelser om fortrydelsesret, herunder sagsnummer 34/1997 om indsigelse mod betalinger i et fjernsalg. Forholdet i denne sag og lignende sager belyser ikke det område af fortrydelsesretten, som afhandlingen berører, hvorfor denne retskilde ikke er inddraget i den juridiske metode. Ud fra PA-teorien kan bankrådgiveren optræde som både agent og principal, hvilket giver et dobbeltagentforhold. Da afhandlingen tager udgangspunkt i relationen mellem bankrådgiveren og kunden, inddrages relationen mellem banken og bankrådgiveren ikke. Afhandlingen sondrer derfor ikke mellem bank og bankrådgiver, da disses anses for én og samme person. For at kunne vurdere fortrydelsesrettens implikation i forbindelse med implementeringen i dansk ret, er det nødvendigt at foretage en efficiensbetragtning. Efficiensbetragtningen kan foretages ud fra enten en Kaldor Hicks- eller en Paretooptimal tilstand. Kaldor-Hicks betragtningen kan med fordel anvendes, hvis vurderingen af forbrugerkreditdirektivets fortrydelsesret anses således, at den eventuelle opnåede velfærdsgevinst skal kunne kompensere for det eventuelle tab der opstår. Da afhandlingens fokus er forbrugerøkonomi, gives det mest retvisende billede derfor ved at anvende efficiensbetragtningen ud fra Kaldor-Hicks, da ressourcerne herved er allokeret således, at værdien der skabes for den ene part, er stor nok til at kompensere det tab den anden part lider. 6 Forslag til Rådets Direktiv om Forbrugerrettigheder af 8. oktober 2008 og KOM(2008) 614 Side 10 af 137

12 1.7 Struktur Afhandlingen er bygget op således, at de problemstillinger der lokaliseres i den juridiske del, efterfølgende gennemarbejdes ud fra en økonomisk indgangsvinkel. Disse analyser sammenholdes i den integrerede del, hvori aktørernes betragtninger diskuteres ud fra den teoretiske kontekst. Strukturen er afspejlet i følgende figur: Side 11 af 137

13 Side 12 af 137

14 1.8 Metode Juridisk metode I afhandlingens juridiske del foretages en retshistorisk analyse, for at belyse det historiske aspekt ved fortrydelsesretten i forhold til Kreditaftaleloven og Forbrugeraftaleloven. På den måde fastlægges den historiske udvikling, herunder tidligere gældende rets indflydelse for senere ret. Den retshistoriske analyse fører til en retsdogmatisk analyse, hvor gældende ret beskrives og fortolkes. Ud fra denne kontekst videreføres fortrydelsesretten i forhold til Forbrugerkreditdirektivet, som analyseres ud fra den retsdogmatiske metode. I relation til dette bør det nævnes, at det i sidste ende er domstolene der udfinder gældende ret, men i denne afhandling er formålet at beskrive og konkludere på gældende og kommende ret i forhold til Forbrugerkreditdirektivet. Fortrydelsesretten i Forbrugerkreditdirektivet og direktivets implementering behandles ud fra en vurdering af, hvorledes udfaldet og betydningen af bestemmelsen påvirkes af, hvorvidt der foretages en ordlyds- eller formålsfortolkning. I den juridiske del vil fortrydelsesrettens fremtidige betydning blive analyseret, og der lægges vægt på, hvorledes denne vil påvirke lånemarkedet i forhold til boliglån og forbrugskreditter. Endvidere vil fortrydelsesretten blive vurderet i forhold til forbrugerbeskyttelsen som helhed, for i den sammenhæng at kunne analysere fortrydelsesrettens effekt på kundernes og bankernes adfærd. Dette skal danne grundlag for en analyse og en helhedsvurdering af fortrydelsesretten, hvilken betydning den har i dag, og hvorledes retsstillingen vil se ud efter Forbrugerkreditdirektivets implementering i dansk ret. Den juridiske redegørelse og analyse skal på den baggrund belyse de implikationer, der kan forekomme ved Forbrugerkreditdirektivets implementering i dansk ret, og de problemstillinger der kan opstå i forbindelse med fortrydelsesrettens anvendelse. De anvendte retskilder i afhandlingen er Forbrugeraftaleloven - lov nr. 451 af 9. juni 2004, Kreditaftaleloven lov nr. 398 af 13. juni 1990, Fjernsalgsdirektivet direktiv i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg 1997/5/EF af 20. maj 1997, Forbrugerkreditdirektivet - og God skik bekendtgørelsen lovbekendtgørelse nr af 10. oktober 2007, samt forarbejderne til disse. Retskilderne behandles i forhold til fortrydelsesretten og bestemmelser tilknyttet denne. Side 13 af 137

15 Ved fortolkning af den juridiske problemstilling er der fundet støtte i relevant sekundær litteratur, samt kommenteret lovgivning er anvendt, for at få en dybdegående forståelse for fortrydelsesrettens anvendelsesområde og formål Økonomisk metode For at kunne vurdere det økonomiske rationale, der ligger til grund for fortrydelsesretten, belyses fortrydelsesretten både i et historisk og i et nutidigt perspektiv, hvor Forbrugerkreditdirektivets ændringer i forhold til fortrydelsesretten inddrages, således at niveauet for fortrydelsesretten kan illustreres grafisk. Idet afhandlingens fokus lægges på fortrydelsesretten, findes det relevant at inddrage det økonomiske rationale, der ligger bag den forbrugerbeskyttelse, som fortrydelsesretten giver. Forbrugerkreditdirektivets præambler definerer ikke entydigt, hvorvidt boliglån omfattes af fortrydelsesretten. Derfor vil der blive udarbejdet en analyse af, hvorledes forbrugskreditter og boliglån påvirkes af implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet. På denne baggrund laves der en analyse af de omkostninger og økonomiske incitamenter, der opstår i forhold til banken og kunden, når fortrydelsesretten anvendes på en låneaftale. I analysen vil låneaftalen, der er indgået mellem kunden og banken, anses som en kontrakt, der bliver indgået mellem de to involverede parter. Forholdet mellem banken og kunden er præget af en stor uigennemsigtighed, og derfor vil problemstillingerne omkring asymmetrisk information, belyses gennem inddragelsen af Principalagentteorien. Kunden vil i den forbindelse være agenten, der har fuld information om sin egen adfærd, og banken vil være principalen, der ikke omkostningsfrit kan tilegne sig denne information om agentens adfærd. I forbindelse med anvendelsen af Principal-agentteorien, vil problemstillingen omkring moral hazard blive anvendt. Når kunden vælger at benytte fortrydelsesretten og den eksisterende låneaftale dermed ophæves, anses dette som en kontrakt der brydes. Dette kontraktbrud analyseres gennem inddragelse af Aaron S. Edilins og Steven Shavells teorier om kontraktbrud. I lyset af dette undersøges det, hvorledes bankens incitamenter for udstedelse af lån vil ændres, når kunden gives en fortrydelsesret. Endvidere undersøges det, hvorvidt der vil være en interesse i at indføre en cooling-off periode ved optagelsen af et lån. Ud fra denne betragtning vil påvirkningen af kunden blive analyseret både på kort og langt sigt, således at der kan laves en samlet betragtning af, hvorledes implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet vil påvirke den finansielle sektor og kunden. På baggrund af dette inddrages statistisk materiale, og disse ræsonnementer vil give mulighed for at lave en Kaldor-Hicksvurdering af implementeringen af Forbrugerkreditdirektivets Side 14 af 137

16 bestemmelse om 14 dages fortrydelsesret. Gennem analysen vil den nuværende finansielle situation blive inddraget, således at fortrydelsesrettens påvirkning perspektiveres til både nationale forhold og den øvrige del af EU Integreret metode Den integrerede metode tager udgangspunkt i den juridiske og økonomiske analyse, og behandler disse i en helhed ud fra en samfundsmæssig betragtning. Det vurderes på den baggrund, hvorvidt der er problemstillinger, som kan få betydning både af juridisk og økonomisk karakter ved en implementering af direktivet i dansk ret. Ligeledes vil der, i forbindelse med den integrerede analyse, blive udarbejdet nogle spørgsmål som led i en undersøgelse blandt udvalgte aktører på markedet. Aktørerne er repræsentanter for både kunderne og de finansielle virksomheder, og udgør derfor et bredt udsnit af markedet, og danner dermed grundlag for en bredere synsvinkel. Undersøgelsen indbefatter interviews af Danske Bank, BRFkredit (BRFbank), Finans og Leasing, Forbrugerrådet og Finansrådet, og danner rammen om en undersøgelse af de fremtidige forventninger og holdninger til forbrugerkreditdirektivets virkning. Den integrerede analyse bliver derved at sammenholde den juridiske og økonomiske analyse med de resultater, der er fremkommet ved undersøgelsen af aktørerne. Dette gøres med henblik på at undersøge, hvorvidt fortrydelsesretten i forbindelse med implementeringen af Forbrugerkreditdirektivet, vil medføre eventuelle problemer på markedet juridisk set, og hvilke økonomiske konsekvenser dette kan medføre. Ud fra dette vil der blive foretaget en normativ vurdering af fortrydelsesrettens implementering i dansk ret, hvor retspolitiske problemstillinger vil blive inddraget. På den baggrund vil den fremtidige retsstilling blive drøftet, og der vil blive udarbejdet et løsningsforslag, til eventuelle problemstillinger fundet i forbindelse med analysen. 1.9 Kildekritik Grundet at emnet er meget nyt, og Forbrugerkreditdirektivet endnu ikke er implementeret i dansk lovgivning, findes der kun en begrænset mængde litteratur på området. Den litteratur der er fundet, er derfor hovedsageligt udarbejdet af de samme forfattere, hvorfor det selvfølgelig har været nødvendigt at stille sig kritisk over for indholdet, for at objektiviteten bevares. Side 15 af 137

17 Ligeledes har det været nødvendigt at udarbejde en undersøgelse blandt en udvalgt del af aktørerne på markedet, for at få et indblik i, hvorledes opfattelsen og forventningerne til direktivet er blandt aktørerne. I denne forbindelse er der udvalgt aktører, der repræsenterer både forbrugernes, erhvervslivets og pengeinstitutternes side, for at opnå et bredt kendskab til eventuelle forskelligheder og ligheder i opfattelsen af problemstillingen. Kapitel Indledning til fortrydelsesretten Når omdrejningspunktet er fortrydelsesret, henledes tankerne på en ret, man har som forbruger eller kunde, til at fortryde en handel. Det anses derfor at være kundens ret at fortryde et køb og dermed kunne levere varen retur, mod at få sin pengeydelse tilbage. I denne afhandling vil en låneaftale, indgået mellem kunden og banken, blive anset som en kontrakt, hvorfor fortrydelsesretten vil blive behandlet ud fra en lånerelateret situation. Med dette kapitel søges der at belyse fortrydelsesrettens historie og betydning, for dermed at danne en større forståelse for, hvordan fortrydelsesretten ser ud i dag, og vil blive udformet, når Forbrugerkreditdirektivet bliver implementeret i dansk ret. Ligeledes vil betydningen for forholdene om en fortrydelsesret blive behandlet generelt, da fortrydelsesretten har betydning for alle implicerede parter i en lånerelation. Reglerne for fortrydelsesret gælder som sagt for en forbruger, der har indgået en kontrakt, og efterfølgende ønsker sig frigjort af kontrakten. For at komme nærmere fortrydelsesrettens anvendelsesområde, skal det først gøres klart, hvornår der egentlig er tale om en forbruger. Det er nemlig afgørende for anvendelsen af fortrydelsesretten, hvorvidt man er forbruger eller ej. Den europæiske forbrugerdefinition er ikke overensstemmende, med den der findes i dansk ret. Forbrugerkreditdirektivet fra fastlægger regler på fællesskabsplan for forbrugerkreditaftaler, og indeholder ligeledes en forbrugerdefinition. I direktivets artikel 1, stk. 2, litra a, defineres en forbruger som en fysisk person, der optræder med et formål, der ligger uden for enhver form for erhvervsmæssig tilknytning. I dansk ret er pågældende direktiv implementeret i Kreditaftaleloven 8, og her defineres en forbruger som værende enten en fysisk eller juridisk person 9. Grunden til at det 7 Rådets direktiv (87/102/EØF) af 22. december Lov nr. 398 af 13. juni 1990 om kreditaftaler 9 Lynge Andersen (2003, 20) Side 16 af 137

18 var muligt at opretholde denne forskel, var at dagældende forbrugerkreditdirektiv indebar en minimumsharmonisering 10. Forbrugerdefinitionen i det dagældende forbrugerkreditdirektiv 11 og det nye forbrugerkreditdirektiv 12 er ens, hvilket ses af bestemmelsen i artikel 3, litra a i det nye direktiv Den nationale fortrydelsesret Kreditretten har to søjler, hvoraf den første er institutionsøjlen, der vedrører relationen mellem de finansielle institutioner og myndighederne, og er hovedsageligt den offentligretlige regulering af den finansielle sektor. Den anden søjle er kundesøjlen, som vedrører relationen mellem den enkelte finansielle institution og kunderne, og reguleres primært formueretligt. Institutionssøjlen er basis for det finansielle marked, og danner dermed også grundlag for kundesøjlen. Kundesøjlen søger at beskytte forbrugerne og kunderne, da de er de svage parter i et forhold, og dermed skal beskyttes yderligere 13. Fortrydelsesretten falder ind under kundesøjlen, og er med til at skabe en bedre retsstilling for kunden og en øget forbrugerbeskyttelse. Ønsket om at beskytte forbrugeren har mange hensyn, men overordnet set er det et forsøg på at skabe forbrugertillid, da denne udvikles i takt med en stigende beskyttelse. Kundesøjlen er spredt over flere love, og flere af disse regulerer hver deres form for fortrydelsesret, med dertil hørende krav og bestemmelser. Hovedreglen i dansk ret er, at aftaler er bindende jf. Danske Lov og 5-1-2, og kan derfor som udgangspunkt ikke fortrydes, såfremt andet ikke er aftalt eller som følge af særlovgivning. De områder der er undtaget, og hvor der gælder en fortrydelsesret, er derfor reguleret ved særlovgivning, og gælder bl.a. området for køb af fast ejendom, fjernsalgsaftaler og aftaler uden fast forretningssted og forsikringsaftaler m.v. Fortrydelsesretten bunder i de fleste tilfælde i EU-retten, da bestemmelserne om fortrydelse af aftaler er blevet en realitet i dansk ret, på baggrund af implementeringen af en række direktiver. Der findes dog bestemmelser i dansk ret, der ikke følger EU-retten, så der er derfor ikke en fuldendt overensstemmelse 14. Der findes i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 15 i kapitel 2, en bestemmelse om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom. Køberen kan fortryde købet senest 6 dage efter aftalens indgåelse, ved skriftligt at give sælgeren besked herom, jf. lovens 8, stk. 1. Såfremt købet fortrydes, skal køber betale sælger godtgørelse på 1 pct. af købesummen. 10 Jørgensen (2008, 256) 11 Rådets direktiv (87/102/EØF) af 22. december Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april Jørgensen (2008, 244) 14 Jørgensen (2008, 284) 15 Lovbekendtgørelse nr af 28. september 2007 Side 17 af 137

19 Forbrugeraftalelovens 16 kapitel 4 indeholder ligeledes en bestemmelse om fortrydelsesret, der gælder for aftaler om fjernsalg eller aftaler indgået uden for fast forretningssted, jf. lovens 17, stk. 1. Fortrydelsesfristen er som udgangspunkt 14 dage, men den finder ikke anvendelse på alle aftaler. Bl.a. er finansielle tjenesteydelser omfattet af Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. ikke omfattet. I Kreditaftaleloven 17 gælder der på nuværende tidspunkt ikke nogen fortrydelsesret ved forbrugerkreditaftaler. Den eneste ret forbrugeren har i denne henseende, er muligheden for førtidig indfrielse, jf. 26 og 27. Da der i det nye forbrugerkreditdirektiv 18 eksisterer en fortrydelsesret på 14 dage, og dette direktiv skal implementeres i Kreditaftaleloven, vil der inden den 12. maj 2010 blive indført en adgang til at fortryde en forbrugerkreditaftale. For at kunne analysere fortrydelsesretten i et historisk perspektiv, vil de nærmere forhold omkring fortrydelsesretten i hhv. Kreditaftaleloven og Forbrugeraftaleloven belyses senere i dette kapitel Den EU-retlige fortrydelsesret Fortrydelsesretten findes i adskillige direktiver, og er som ovenfor nævnt, implementeret i national lovgivning. De direktiver indeholdende en fortrydelsesfrist, der ligeledes har relevans for denne afhandling, er som følger: I direktiv om forbrugerbeskyttelse ved fjernsalg 19, blev fortrydelsesfristen fastsat til mindst 7 hverdage og maksimalt 3 måneder, jf. artikel 6, stk. 1. Tilsvarende bestemmelser omkring fortrydelsesretten findes i direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne 20. Direktivet er implementeret i dansk ret i Forbrugeraftaleloven og Forsikringsaftaleloven, og indeholder en fortrydelsesfrist på 14 kalenderdage, jf. artikel 6, stk. 1. Ud over fortrydelsesretten i forbindelse med fjernsalg af finansielle- og ikke-finansielle tjenesteydelser, er der i det nye forbrugerkreditdirektiv 21 en fortrydelsesret på 14 kalenderdage jf. artikel 14 og 15. Fortrydelsesretten giver forbrugeren ret til at fortryde en kreditaftale uden at give begrundelse herfor. 16 Lov nr. 451 af 9. juni Lovbekendtgørelse nr. 157 af 25. februar Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april Rådets direktiv (1997/7/EF) af 20. maj Rådets direktiv (2002/65/EF) af 23. september Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008 Side 18 af 137

20 2.1.3 Baggrunden for fortrydelsesretten Når man beskæftiger sig med fortrydelsesret, er det vigtigt at have for øje, hvornår man egentlig kan gøre fortrydelsesretten gældende. Som det er i dag, kan fortrydelsesretten anvendes, efter en indgået aftale er trådt i kraft 22. Det vil sige, at det er køberens eller kundens ret til at gøre sig fri af aftalen i den post-kontraktuelle fase. Normalvis anses den pre-kontraktuelle fase som værende den forbrugerbeskyttende fase, da det er inden aftalen indgås, at oplysninger og informationer om den aftalte ydelse forhandles. I den post-kontraktuelle fase er det primært den erhvervsdrivende eller kreditgivers hensyn, der varetages, men ligeledes forbrugerens ret til at fortryde gøres gældende i denne periode. Dette kan illustreres ud fra følgende figur 23 : Kontraktindgåelse Tid Pre-kontraktuelle fase Post-kontraktuelle fase Informations pligt Bankens /finansieringsselskabets kreditvurdering Bankens rådgivning Fortrydelsesret På det EU-retlige plan har baggrunden for indførelsen af en fortrydelsesret været, en del af det overordnede sigte, at opretholde et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og dermed en høj forbrugertillid. Dette anses for at være en væsentlig faktor i forbindelse med sikring af den fri bevægelighed for finansielle tjenesteydelser, og ligeledes er med til at øge konkurrencen 24. Der søges på den måde at etablere et stabilt marked for grænseoverskridende forbrugerkredit, hvorved der opstilles nogle regler for kundebeskyttelse og hensynet til kreditgiver. Det kan dog diskuteres, om en forbruger vil finde det attraktivt og reelt benytte muligheden for at optage et lån i en anden medlemsstat. 22 Lovbekendtgørelse nr af 28. september , stk. 1 og Lov nr. 451 af 9. juni , stk Eget design 24 Andersen (2003, 14) Side 19 af 137

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt 3. maj 2007 Eksp.nr. 328534 /abn-dep Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Vedrørende dagsordenspunkt

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt Justitsministeriet jm@jm.dk Att.: Rikke-Louise Ørum Petersen Lovafdelingen, Formueretskontoret Vedr. sagsnr. 2006-7020/1-0003 30. april 2007 Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989. Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 989. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked) Afgivet til forslagets

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

VEJLEDNING FRA GD FOR RETLIGE ANLIGGENDER. vedrørende

VEJLEDNING FRA GD FOR RETLIGE ANLIGGENDER. vedrørende VEJLEDNING FRA GD FOR RETLIGE ANLIGGENDER vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa- Parlamentets

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen...

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kaution... 19 1. Introduktion... 19 1.1. Formål... 19 1.2. Treparts-forholdet... 19 1.3. Kaution ktr. garanti... 20 1.4. Kaution ktr. tredjemandspant... 20 1.5. Kaution ktr.

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere