Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene"

Transkript

1 Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version maj 2017

2 Indhold 1. INDLEDNING BAGGRUND TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING OM PLANEN LØSNINGSMODEL FORUDSÆTNINGER TILBAGEKONVERTERINGENS DATAFLOW DATAFLOWET FOR DE ENKELTE REGISTRE HÅNDTERING AF OIS KILDEREGISTRE TRIN 1 - BBR 1.8 BASERET TILBAGEKONVERTERING TRIN 2 - ØVRIG TILBAGEKONVERTERING OIS.DK OG BBR-MEDDELELSEN HOVEDTIDSPLAN TRIN 1 - BBR 1.8 BASERET TILBAGEKONVERTERING TRIN 2 - ØVRIG TILBAGEKONVERTERING KOMMUNIKATION MED OIS-DISTRIBUTØRERNE APPENDIKS OIS tilbagekonverteringsplan Side 1

3 1. Indledning 1.1 Baggrund OIS har udarbejdet en Plan for tilpasning af OIS til grunddataprogrammet mm. Formålet med OIS tilpasningsplan er at tilpasse OIS til en række betydelige ændringer som er på vej. De kommende ændringerne er i høj grad initieret af Grunddataprogrammet ved Ejendomsdataprogrammet (delprogram 1/GD1) og Adresseprogrammet (delprogram 2/GD2) samt af udfasningen af ESR, som er koordineret hermed. Grunddataprogrammet lancerer også en ny Datafordeler (DAF), som skal distribuere data fra grunddataregistrene. Ændringerne betyder at en række af OIS kilderegistre ændres og vil blive implementeret i nye versioner tilpasset den nye nøgle til identifikation af ejendomme (bfe-nr.), nye datamodeller mm. Der henvises til ovennævnte tilpasningsplan for en nærmere beskrivelse af OIS fremadrettede håndtering heraf. Det er imidlertid konstateret, at anvenderne af data ikke kan tilpasse sig så hurtigt, som ændringerne i grunddataprogrammets kilderegistre planlægges implementeret. Konkret har Finansrådet, der er en stor anvender af grunddata, henvendt sig til Grunddataprogrammet og peget på problemet. For at afbøde problemet ønsker anvenderne, at OIS i en periode kan udstille data i eksisterende udstillingstabeller (formater, datamodeller, ejendomsnøgler mm.) for at have længere tid til omstilling. Grunddatabestyrelsen har på denne baggrund bedt SKAT som OIS-myndighed sammen med kilderegistrene om at afklare mulighederne for at foretage en tilbagekonvertering af data til de eksisterende udstillingstabeller på OIS i det omfang det er praktisk muligt. Denne plan beskriver hvordan OIS gennemfører tilbagekonverteringen. 1.2 Tilbagekonverteringens formål og afgræsning Tilbagekonverteringen er målrettet OIS datadistributørers behov og omfatter primært masseudtræk (fildistribution). Tilbagekonverteringen har til formål at sikre, at OIS distributørerne i en overgangsperiode kan modtage data fra OIS kilderegistre i de eksisterende udstillingstabeller (formater, datamodeller, ejendomsnøgler mm.) i det omfang, det er praktisk muligt. Der er enkelte steder, hvor det ikke er muligt at gennemføre en fuldstændig tilbagekonvertering. Overgangsperioden vil have samme udstrækning som den paralleldrift, der via Grunddataprogrammet er aftalt for ESR, idet ESR er en forudsætning for en del af tilbagekonverteringen. Når kommunerne udfaser ESR, vil tilbagekonverteringen af data til OIS samtidig blive indstillet. OIS datadistributørerne har i dag adgang til at modtage data fra: - BBR, Bygnings- og Boligregistret - ESR, Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister - MAT, Matrikelregistret - SVUR, Statens Salgs- og Vurderingsregister - PDK, PlansystemDK OIS tilbagekonverteringsplan Side 2

4 Tilbagekonverteringen vedrører alene disse registre. For hvert register vil der blive indgået en aftale mellem SKAT som OIS-myndighed og myndigheden for kilderegistret for at sikre, at de eksisterende OIS tabeller udfyldes forretningsmæssigt korrekt. For BBR er der det specielle forhold gældende, at BBR 1.8 tages i anvendelse før de nye versioner af de øvrige ejendomsregistre i Grunddataprogrammet. Derfor vil der være 2 trin for BBR, et for BBR 1.8 og et for BBR 2.0 og de øvrige ejendomsdataregistre. 1.3 Om planen Denne plan beskriver de opgaver og problemstillinger, som skal håndteres, for at tilbagekonverteringen til OIS kan gennemføres, samt den hovedplan OIS sammen med kilderegistrene arbejder ud fra. Planen beskriver først den løsningsmodel (afsnit 2), som tilbagekonverteringen gennemføres med udgangspunkt i. Herefter beskrives håndteringen af de enkelte kilderegistre (afsnit 3), den øvrige tilpasning af OIS (afsnit 4), en hovedtidsplan (afsnit 5) samt kommunikationen med OIS distributørerne (afsnit 6). Tilbagekonverteringsplanen skal ses som et tillæg til Plan for tilpasning af OIS til grunddataprogrammet mm. der vedrører OIS fremadrettede tilpasning til de kommende ændringer. De forudsætninger mm., som er anført her, gælder som udgangspunkt også for nærværende Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene. Oversigt over registre der indgår i tilbagekonverteringen til OIS Forkortelse Navn Myndighed BBR Bygnings- og Boligregistret SKAT CPR Det Centrale Personregister Økonomi- og Indenrigsministeriet, CPR-kontoret DAR Danmarks Adresseregister Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) EBR Ejendomsbeliggenhedsregistret Geodatastyrelsen (GST) E&E Ejendomsskat & Ejendomsbidrag Kommunerne EJF Ejerfortegnelsen Geodatastyrelsen (GST) ESR Ejendomsstamregistret KMD (privatejet) MAT Matrikelregisteret Geodatastyrelsen (GST) PDK PlansystemDK Erhvervsstyrelsen (ERST) SVUR Statens Salgs- og Vurderingsregister SKAT OIS tilbagekonverteringsplan Side 3

5 2. Løsningsmodel I dette afsnit beskrives den løsningsmodel, som lægges til grund for tilbagekonverteringen fra de nye registre og nye versioner af kilderegistrene til OIS. Den grundlæggende udfordring er at sikre en fortsat opdatering af OIS udstillingstabeller for de eksisterende versioner af fire centrale registre: ESR, MAT, BBR og SVUR. Løsningsmodellen har 2 trin, som er illustreret i figur 1 og 2. I første trin implementeres BBR 1.7 tilbagekonverteret på baggrund af BBR 1.8, DAR 0.9 og CPR Vejregister (figur 1) og andet trin BBR 2.0 og de øvrige registre (figur 2). Figur 1 Første trin i løsningsmodellen, hvor BBR 1.8 tilbagekonverteres til OIS eksisterende udstillingstabeller CO40000T- CO43300T. Herudover leveres BBR 1.8 som nyt register. OIS tilbagekonverteringsplan Side 4

6 Figur 2 Andet trin i løsningsmodellen, hvor BBR 2.0 og de øvrige registre tilbagekonverteres til OIS eksisterende udstillingstabeller. 2.1 Forudsætninger Løsningsmodellen er opbygget ud fra følgende grundforudsætninger: OIS distributørerne skal kunne modtage data fra de nye grundregistre og nye versioner af disse i de nuværende udstillingstabeller fsva. ESR, MAT, BBR og SVUR i det omfang, det er praktisk muligt. ESR kører stort set uændret videre i den periode, OIS tilbagekonverterer data, hvilket betyder at den eksisterende dataleverance fra ESR til OIS kan bibeholdes. Tilbagekonverteringen af data mellem OIS og de nye grundregistre og nye versioner af disse sker afkoblet fra registrene i såkaldte konverteringskomponenter (se nærmere herom i afsnit 2.2). Myndighederne for de nye grunddataregistre og nye versioner af disse godkender den operationelle metode for tilbagekonverteringen til OIS, så den er forretningsmæssig korrekt. Tilbagekonverteringen sker indenfor OIS eksisterende hjemmel og distributørordning, herunder at anvendere skal have indgået en distributøraftale med OIS Tilbagekonverteringens dataflow Overordnet har løsningsmodellen følgende flow af data. Bemærk at dataflowet i figur 1 og 2 går i pilenes retning fra højre mod venstre. 1 For distributører, der allerede har indgået en aftale med OIS, vil tilbagekonverteringen være omfattet af denne aftale. OIS tilbagekonverteringsplan Side 5

7 1. De nye grundregistre og nye versioner af disse leverer et udtræk af nødvendige data til konverteringskomponenten. Et register kan godt levere forskellige udtræk, hvis data i registret indgår i forskellige konverteringer. 2. Konverteringskomponenten modtager data fra de nye grunddataregistre og nye versioner af disse og konverterer data til det leveranceformat, som de nuværende registre har overfor OIS, f.eks. BBR 1.7 format. 3. OIS indlæser de konverterede data fra konverteringskomponenten til OIS eksisterende udstillingstabeller. OIS kan herefter distribuere data til distributørerne. Nedenfor er dataflowet mellem de fire kolonner i løsningsmodellerne figur 1 og 2 beskrevet nærmere. Datadistribution (Tilbagekonverterede data) Denne kolonne illustrerer OIS distributionen, som den fungerer i dag. Den centrale ide er at denne distribution opretholdes for alle OIS distributører, offentlige og private. OIS Udstillingsmodel (Eksisterende versioner) For at OIS kan fortsætte med at distribuere data skal OIS modtage data fra ESR, BBR 1.7 og MAT. Herudover skal der etableres en ny selvstændig leverance fra CPR Vejregister for at opnå den bedst mulige tilbagekonvertering til OIS eksisterende adressetabeller i BBR. Kolonnen illustrerer samtidig, at OIS alene har behov for tilbagekonverterede data fra disse tre registre, for at kunne udstille og distribuere fra de eksisterende udstillingstabeller. Der er altså ikke behov for at selve register-systemerne kører videre. Tilbagekonvertering af data Tilbagekonvertering af data sker i registerspecifikke konverteringskomponenter, hvor en konverteringskomponent er specifik funktionalitet, der håndterer konvertering af data fra de nye grunddataregistre over til leveranceformatet. En konverteringskomponent kan godt have dataleverancer fra flere grunddataregistre, f.eks. vil BBR konverteringskomponenten have dataleverancer fra både BBR 1.8/2.0 og DAR 0.9/1.0 (dog via AWS). Som det fremgår af figur 2, er der brug for 3 konverteringskomponenter: En konverteringskomponent, der konverterer til matrikel udstillingsformat. Der findes allerede en komponent, der ejes, vedligeholdes og drives af SDFE. Denne komponent anvendes allerede i dag ved leverancer af matrikeldata til OIS og vil også anvendes ved tilbagekonverteringen. En konverteringskomponent der konverterer til ESR format. Denne komponent er en del af opsætningen omkring paralleldriften af ESR, som KOMBIT har ansvar for at udvikle. Denne komponent kan også anvendes som konverteringskomponent ved OIS tilbagekonvertering. En konverteringskomponent der konverterer BBR 1.8/2.0 og DAR 0.9/1.0 tilbage til BBR 1.7 format. Denne komponent er ny og skal udvikles. SKAT/OIS har ansvar for at udvikle komponenten. Nye registre og versioner Denne kolonne viser de nye grunddataregistre og nye versioner af disse, der har dataleverancer til en eller flere konverteringskomponenter. Det er: BBR 1.8/2.0 (ny version) DAR 0.9/1.0 (nyt register), via AWS EJF (nyt register) EBR (nyt register) MAT (ny version) CPR Vejregister, ny kilde til BBR adressetabeller OIS tilbagekonverteringsplan Side 6

8 Figuren indeholder endvidere to registre, der er relevante i OIS sammenhæng: PDK (ingen annoncerede ændringer) E&E (nyt register) Ud fra de kendte planer er der for nærværende ikke behov for nogen konvertering for disse to registre, som dog er medtaget i beskrivelsen for fuldstændighedens skyld. 2.3 Dataflowet for de enkelte registre I dette afsnit beskrives håndteringen af dataflowet i forhold til de enkelte registre i løsningsmodellen. Data til OIS fra ESR: Et vigtigt udgangspunkt for løsningsmodellen er at udnytte den aftale, der allerede er indgået i regi af Grunddataprogrammet om kommunernes videreførelse af ESR. ESR videreføres i sin eksisterende form, med få nødvendige tilpasninger, i paralleldrift, et år efter at GD1/GD2-grunddataregistrene er idriftsat på DAF. Dette åbner mulighed for at OIS i paralleldriftsperioden kan forsætte med at hente ESR data gennem den eksisterende grænseflade, hvilket er en central forudsætning for tilbagekonverteringen. Det er KOMBIT, der er ansvarlig for at ESR er opdateret med: - Tilbagekonverterede ejeroplysninger fra det nye EJF - Tilbagekonverterede beliggenhedsadresser fra det nye EBR - Visse tilbagekonverterede matrikeloplysninger fra den nye version af MAT - Visse tilbagekonverterede adressedata fra det nye DAR 1.0 Data til OIS fra MAT: OIS har allerede en dataleveranceaftale aftale med GST, der leverer MAT i OIS nuværende udstillingsmodel. Det er SDFE, der på vegne af GST, forestår leverancen af matrikeldata til OIS. SDFE viderefører også den nuværende OIS-leverance i paralleldriftsperioden gennem den eksisterende snitflade. Data til OIS fra BBR og DAR: For at kunne opdatere OIS eksisterende BBR-tabeller skal der udvikles nye mekanismer, som kan sikre at BBR 1.8/2.0 og DAR 0.9/1.0 (via AWS) kan levere tilbagekonverterede data til OIS. KOMBIT og SKAT har i den forbindelse foretaget en analyse, der konkluderer, at tilbagekonverteringen kan foretages. Samtlige BBR-hovedentiteter i OIS vil således blive opdateret med tilbagekonverterede data, dvs. Grund, Bygning, Opgang, Etage, Enhed, Teknisk Anlæg, Bygningspunkt, Notat(linje), Vejnavn, Postnummer, Supplerende Bynavn, Adgangsadresse, Enhedsadresse, Adressepunkt mv. BBR-entiteternes ejendomsrelationer til ESR-ejendomsnummer, matrikelbetegnelse, ejerlejlighedsnummer vil også kunne opdateres. Det fremtidige BFE-nummer findes i sagens natur ikke i de eksisterende OIStabeller. I de tilbagekonverterede BBR-tabeller vil ejendomme og ejendomsrelationer derfor, ligesom i dag, alene være identificeret ved hjælp af ESR ejendomsnummer, matrikelbetegnelse mv. OIS nuværende BBR 1.7 tabeller indeholder også adressedata, hvilket betyder, at tilbagekonverteringen både skal baseres på data fra det kommende BBR 1.8/2.0 og det nye adresseregister, DAR 1.0, som hentes via AWS. KOMBIT har vurderet, at det er nødvendigt, at den tilbagekonverteringskomponent, som skal håndtere BBR 2.0 og DAR, udvikles som en helhed og systemmæssigt placeres tæt på OIS. OIS tilbagekonverteringsplan Side 7

9 På denne baggrund tager OIS ansvar for udvikling af denne tilbagekonverteringskomponent efter nærmere aftale med registermyndighederne for BBR (SKAT) og DAR (SDFE) og involverer KOMBIT, der har kontrakt med systemleverandøren, som er den samme for BBR 1.8/2.0 og DAR. I forhold til BBR 1.7 tabellerne VejdistriktPostnr og SupplerendeBynavn, vil data til disse blive leveret direkte fra CPR Vejregister, og således ikke skulle håndteres i konverteringskomponenten. CPR Vejregister bliver ikke oprettet som et nyt register til distribution, men er alene som en ny datakilde til de to nævnte tabeller ifm. tilbagekonverteringen. Energi tabellen CO4500T konverteres ikke men kan tilgås fra BBR 1.8 Tilbagekonverteringen til OIS eksisterende BBR udstillingstabeller vil for ca. 80% af variablene blive 1 til 1, disse er markeret grønt i OIS BBR Mapping Design (se appendiks). Tilbagekonverteringen kan dog ikke blive fuldstændig, da nogle felter udgår i den nye datamodel for BBR 1.8 ca. 10% (disse er markeret med gul i OIS BBR Mapping Design). Disse sættes enten til NULL eller 0. De resterende ca. 10% konverteres via en regel eller anvender en ny nummerering. Disse er også beskrevet i den gule gruppe, enkelte felter i denne gruppe er blevet beskrevet yderligere og er markeret med lyserød i OIS BBR Mapping Design. For detaljeret information vedrørende mapping og konverteringsregler henvises til de to dokumenter fra appendiks: OIS BBR Mapping Design og D0170 Tilbagekonverterings drejebog. Data til OIS til/fra SVUR: Så længe de ovennævnte tilbagekonverteringer til OIS fra ESR, MAT og BBR opretholdes, kan OIS fortsat levere SVUR-data til anvenderne i de eksisterende udstillingstabeller. Data til OIS fra E&E: E&E er det fremtidige system der skal overtage håndteringen af oplysninger om ejendomsskat og -bidrag fra ESR, når kommunerne udfaser ESR ved paralleldriftens ophør. Implementeringen af E&E ligger således efter paralleldriftsperioden og har derfor ikke betydning for tilbagekonverteringen. OIS fremtidige tilpasning til E&E indgår til gengæld i Plan for tilpasning af OIS til grunddataprogrammet mm.. Data til OIS fra PlansystemDK: PlansystemDK har ikke annonceret ændringer, som kræver tilbagekonvertering. OIS fortsætter således med at udstille oplysninger fra PlansystemDK i den eksisterende udstillingsmodel. OIS tilbagekonverteringsplan Side 8

10 3. Håndtering af OIS kilderegistre Den operationelle håndtering i forhold til tilbagekonverteringen er gennemgået i dette afsnit for hvert af OIS kilderegistre. Afsnittet er opdelt i afsnit 3.1 og 3.2 svarende til løsningsmodellens 2 trin jf. beskrivelsen i afsnit Trin 1 - BBR 1.8 baseret tilbagekonvertering Trin 1 implementerer tilbagekonverteringen fra BBR 1.8 til OIS eksisterende udstillingstabeller (jf. figur 1 i afsnit 2) og vedrører ikke andre registre udover BBR. Register forkortelse og navn BBR 1.8 Bygnings- og Boligregistret - Tilbagekonvertering Løsning som implementeres i OIS Der er tale om implementering af en tilbagekonverteringskomponent, der med BBR 1.8 data som input tilbagekonverterer data til BBR 1.7 datamodellen. De tilbagekonverterede data leveres til OIS på samme måde som den eksisterende dataleverance fra BBR 1.7 registret. OIS BBR 1.7 udstillingsmodel bevares uændret. Dog udgår opdatering af tabellerne Adressesag, Brugsenhed, Lokalitet, Rum, da data ikke indgår i BBR 1.8. For mapning fra BBR 1.8 til BBR 1.7 henvises til Appendiks, hvor mapning er specificeret. OIS pejlemærke: BBR 1.8. implementeres i produktion. OIS forberedelse: Leverandøraftale om tilbagekonvertering indgået Betatest af tilbagekonvertering Udvikling og test afsluttet. Godkendelse af leverance. OIS varsling: Distributører varsles. OIS tilpasning forventet gennemført: BBR 1.7 tilbagekonverteret distribueres fra OIS via fildistribution og anvendes på ois.dk. DAR 0.9 Danmarks Adresseregister/AWS Der er tale om implementering af en tilbagekonverteringskomponent, der med DAR 0.9 data som input via AWS tilbagekonverterer data til BBR 1.7 OIS tilbagekonverteringsplan Side 9

11 datamodel og de adressetabeller indeholdt heri. De tilbagekonverterede data leveres til OIS som en integreret del af BBR dataleverancen. For mapning fra DAR 0.9/AWS til BBR 1.7 henvises til Appendiks, hvor mapning er specificeret. OIS pejlemærke: BBR 1.8. implementeres i produktion. OIS forberedelse: Leverandøraftale om tilbagekonvertering indgået Betatest af tilbagekonvertering Udvikling og test afsluttet. Godkendelse af leverance. OIS varsling: Distributører varsles. OIS tilpasning forventet gennemført: DAR 0.9 data via AWS konverteret ind i BBR adressetabeller og distribueres fra OIS via fildistribution og anvendes på ois.dk. CPR Vejregister I BBR 1.7 indgår 2 tabeller, VejdistriktPostnr og SupplerendeBynavn, hvor data vil blive leveret fra direkte fra CPRvej. CPRvej er alene datakilde for de nævnte tabeller og vil ikke blive distribueret som register på OIS. OIS pejlemærke: BBR 1.8. implementeres i produktion. OIS forberedelse: Leverandøraftale om leverance indgået Udvikling og test afsluttet. Godkendelse af leverance. OIS varsling: Der sker ingen egentlig varsling af distributører, da det ikke har nogen praktisk betydning for anvenderne. OIS tilpasning forventet gennemført: VejdistriktPostnr og SupplerendeBynavn hjemtaget og konverteret ind i BBR adresse-tabeller og distribueres fra OIS via fildistribution og anvendes på ois.dk. OIS tilbagekonverteringsplan Side 10

12 3.2 Trin 2 - Øvrig tilbagekonvertering Trin 2 implementerer tilbagekonverteringen fra BBR 2.0 og de øvrige ejendomsregistre (jf. figur 2 i afsnit 2). Disse tilbagekonverteringer skal gennemføres i 2018 og er afhængig af implementeringen af Grunddataprogrammet, herunder den koordinerede tilbagekonvertering til ESR. På nuværende tidspunkt er der ikke informationer fra kilderegistrene på et niveau, hvor OIS kan beskrive og tidssætte den operationelle implementering. Den endelige tidsplan for ejendomsdataregistrenes implementering i Grunddataprogrammet, herunder på Datafordeleren, forventes at indeholde en væsentlig del af den nødvendige information for udarbejdelse af detailplanen for trin 2 Øvrig tilbagekonvertering. Denne version af OIS tilbagekonverteringsplan indeholder derfor alene en overordnet beskrivelse af de forventede aktiviteter. Datoerne for OIS pejlemærke, OIS forberedelse, OIS varsling og OIS tilpasning forventet gennemført vil blive indarbejdet, når der foreligger den nødvendige operationelle information fra OIS kilderegistre 2. Register forkortelse og navn BBR 2.0 Bygnings- og Boligregistret Løsning som implementeres i OIS Udfyldes når der er tilstrækkelig informationer om registret til at OIS kan beskrive og tidssætte den operationelle implementering. DAR 1.0 Danmarks Adresseregister/AWS CPR Vejregister ESR Udfyldes når der er tilstrækkelig informationer om registret til at OIS kan beskrive og tidssætte den operationelle implementering. Der sker ikke ændringer ift. dataleverancen fra CPR Vejregister udover dem som sker i trin1 jf. afsnit 3.1. Udfyldes når der er tilstrækkelig informationer om registret til at OIS kan beskrive og tidssætte den operationelle implementering. EBR Ejendomsbeliggenhedsregistret EJF Ejerfortegnelsen Data fra EBR håndteres via ESR tilbagekonverteringen og beskrives ikke nærmere. Data fra EJF håndteres af ESR tilbagekonverteringen og beskrives ikke nærmere. MAT Matriklen SVUR - Statens Salgs- og Vurderingsregister Data fra MAT håndteres via ESR tilbagekonverteringen og beskrives ikke nærmere. Der er ikke ændringer, som kræver tilbagekonvertering. 2 Ideen med OIS pejlemærke, OIS forberedelse, OIS varsling og OIS tilpasning forventet gennemført er beskrevet i Plan for tilpasning af OIS til grunddataprogrammet mm. afsnit 3 og anvendes på samme måde denne plan for OIS tilbagekonvertering. OIS tilbagekonverteringsplan Side 11

13 E&E - Ejendomsskat & Ejendomsbidrag PDK PlansystemDK Der er ikke ændringer, som kræver tilbagekonvertering. Der er ikke ændringer, som kræver tilbagekonvertering. OIS tilbagekonverteringsplan Side 12

14 4. Ois.dk og BBR-meddelelsen Ois.dk Visningen af BBR-data på ois.dk vil i første omgang ske på baggrund af BBR 1.7 tilbagekonverteret. Så længe det er tilfældet kan der faktatjekkes (sammenlignes direkte) mellem ejendomsopslag på ois.dk og OIS distributørernes tilsvarende filleverance baseret på BBR 1.7 tilbagekonverterede data. Eksisterende BBR-felter hvor det ikke er muligt at foretage en tilbagekonvertering vil blive fjernet fra ois.dk brugergrænsefladen. Yderligere er der implementeret en række forretningsregler i det underliggende programmel til ois.dk, som kræver tilpasninger for at sikre at data vises korrekt og de viste data er konsistente. Tilpasningen af ois.dk (tilpasningen af feltvisning, forretningsregler mm.) udføres parallelt med implementeringen af selve tilbagekonverteringen af BBR og forventes ikke at påvirke anvenderne af ois.dk. På et senere tidspunkt, som endnu ikke at fastlagt, vil visning på ois.dk blive omlagt til at modtage data direkte fra BBR 1.8. Dette vil blive varslet særskilt. BBR-meddelelsen Den OIS-service, som henter BBR meddelelsen, vil blive baseret på direkte træk fra BBR 1.8 registret. Der er den umiddelbare vurdering, at dataindholdet i BBR-meddelelsen ikke er afhængig af om der trækkes direkte på BBR 1.8 eller der anvendes BBR 1.7 tilbagekonverteret. Løsningen er fremadrettet, idet den ikke vil skulle ændres ved overgangen til BBR 2.0. Omlægningen af BBR-meddelelsen vurderes at kunne gennemføres uden konsekvenser for anvenderne. Tidsmæssigt sker omlægningen efter gennemførsel af tilbagekonverteringen af BBR. 5. Hovedtidsplan Plandatoer mm. fra afsnit 3 og 4 er opsummeret i nedenstående hovedtidsplan. 5.1 Trin 1 - BBR 1.8 baseret tilbagekonvertering Hovedtidsplanen for trin 1 i OIS tilbagekonverteringen er vist i Figur Trin 1 implementerer tilbagekonverteringen fra BBR 1.8 til OIS eksisterende udstillingstabeller (jf. figur 1 i afsnit 2) og vedrører ikke andre registre udover BBR. OIS tilbagekonverteringsplan Side 13

15 OIS tilbagekonverteringsplan Side 14

16 Da tilbagekonverteringen fra BBR 1.8 til OIS eksisterende udstillingstabeller er den største om mest komplekse opgave i OIS konverteringsplan er forløbet yderligere illustreret i nedenstående oversigt. I oversigten er det angivet, hvor OIS distributører skal gennemføre aktiviteter eller have opmærksomhed. Periode/dato Aktivitet Distributør 1.6 BBR 1.7 lukkes for opdateringer ved udgangen af dagen 2.6 Delta-opdateringer til BBR 1.7 distribueres som normalt for sidste gang 2.6 OIS abonnementer lukkes midlertidigt for BBR. Opmærksom De øvrige registre kører normalt OIS forberedes internt til at modtage BBR 1.7 tilbagekonverteret 6.6 BBR 1.8 idriftsættes 6.6 Initial load af BBR 1.7 tilbagekonverteret modtages og indlæses i OIS OIS modtager daglige dataændringer fra BBR 1.7 tilbagekonverteret og gennemfører interne kontrolaktiviteter på data og nærmere planlægning af leverance til distributør 12.6 Distributørerne kan tegne abonnement på BBR 1.7 tilbagekonverteret via distributørnet Aktivitet Foreløbig Distributører får leveret totaludtræk af BBR 1.7 tilbagekonverteret inklusiv delta-opdateringer for perioden fra 6.6 frem til leverancetidspunkt. Aktivitet 17.6 Deltakørsler på BBR 1.7 tilbagekonverteret påbegyndes Aktivitet OIS bestræber sig på at gennemføre en hurtig og sikker tilpasning. Der er dog en risiko for at omlægning og kontrolaktiviteter kan kræve mere tid end afsat i planen. Dette kan betyde, at aktiviteterne for OISdistributørerne den 13. og 14. juni kan blive udskudt. Det vurderes, at der højst vil blive tale om en udskydelse på 5 ekstra arbejdsdage. Det bemærkes, at OIS distributørerne godt kan hjemtage totaludtrækket af BBR 1.7 tilbagekonverteret senere end angivet i planen. Delta-opdateringen kan dog først genoptages efter modtagelse af totaludtrækket. OIS tilbagekonverteringsplan Side 15

17 5.2 Trin 2 - Øvrig tilbagekonvertering Hovedtidsplanen for trin 2 i OIS tilbagekonverteringen udarbejdes, når de operationelle planer for hvert kilderegister foreligger og er indarbejdet i afsnit 3.2 Trin 2 Øvrig tilbagekonvertering. 6. Kommunikation med OIS-distributørerne OIS har udarbejdet en Plan for tilpasning af OIS til grunddataprogrammet mm. Formålet med OIS tilpasningsplan er at tilpasse OIS til en række betydelige ændringer som er på vej. Alle forventede ændringer er beskrevet i planen. For at lette omstillingen for OIS distributørerne gennemføres herudover i en overgangsperiode en tilbagekonvertering til OIS eksisterende udstillingstabeller. Aktiviteterne ifm. tilbagekonverteringen er beskrevet i nærværende Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene. Ved at dele OIS tilbagekonverteringsplan får OIS-distributørerne det bedst mulige indblik i de aktiviteterne, der vil ske og på hvilke tidspunkter. I planen arbejdes der med en dato for OIS forberedelse, som angiver hvornår OIS tilpasning forventes påbegyndt. Efter dette tidspunkt forventer OIS at kunne sige mere præcist hvad tilpasningerne vil indebære og varsle herom, således at OIS-distributører har mulighed for at forberede sig på et operationelt plan. Datoen for OIS distributør varsling markerer det tidspunkt, hvor det forventes at være muligt at varsle distributørerne. Varslingen omfatter den tilpasning der gennemføres på OIS, afledt af den identificerede påvirkning, og indeholder den på varslingstidspunktet tilgængelige information. Varsling indeholder evt. tidspunkt for hvornår denne opdateres med yderligere konkret informationen, i de tilfælde hvor denne information ikke er kendt på varslingstidspunktet. Herudover vil OIS efter behov i tilpasningsperioden afholde informationsmøder for OIS-distributørerne. OIS tilbagekonverteringsplan Side 16

18 Appendiks Der er vedhæftet to dokumenter som indeholder de tekniske og forretningsrelaterede informationer i forbindelse med tilbagekonverteringen: OIS BBR Mapping Design Distributør D0170 Tilbagekonverteringsdrejebog (her skal man se bort fra kommentarerne omkring tabellerne CO41600T og CO41800T da de vil blive leveret af en anden leverandør). OIS tilbagekonverteringsplan Side 17

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 2.0 20. februar 2017 0 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 1.0.0 21. juni 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Mapning mellem OIS og Datafordeleren

Mapning mellem OIS og Datafordeleren Mapning mellem OIS og Datafordeleren Status: Godkendt Version: 1.0 Dato: 20.12.2017 Forord Implementeringen af det fællesoffentlige grunddataprogram medfører en række grundlæggende ændringer i forvaltningen

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici.

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Cover Den 8. december /lonor på test- og implementeringsplanens risici Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Baggrund I tillæg til den opdaterede testplan

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Version: 2.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 19-12-2016 Fil: Testplan - Snitflade- Integrations-

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata H Ø R I N G Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Sendt elektronisk til sdfe@sdfe.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning mv. af den

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA Jonas Gundersen Lundberg, Bornholm Regionskommune Mette Kurland, projektleder, KOMBIT Kommunedage januar 2016 CPR/CVR-projektet

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Nyborgmøde Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Nyborgmøde Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Nyborgmøde 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Datafordelerens formål og potentiale Geodatastyrelsens roller Hvornår er den klar? Hvad kan

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

GRUNDDATAPROGRAMMET. En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner. v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT

GRUNDDATAPROGRAMMET. En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner. v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT GRUNDDATAPROGRAMMET En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler,

Læs mere

Modelafleveringsproces

Modelafleveringsproces Appendix - Informationsmodel og Datamodel Side: 1 Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Diagrammet beskriver de processer, der knytter sig til indlevering af en datamodel

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA, HERUNDER P- OG V-DATA

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA, HERUNDER P- OG V-DATA CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA, HERUNDER P- OG V-DATA Jesper Norup, Århus Kommune Mette Kurland, projektleder, KOMBIT Kommunedage januar 2016 CPR/CVR-projektet Formål:

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked Kommunedage, november 2016 Agenda 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion i forhold til forsinkelse 2. Status

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere